GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
ACTS


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.


1:1 ton men prwton logon epoi:sam:n peri pantwn w ?eofile wn :rxato | | o | i:sous poiein te kai didaskein

1:2 a&ri :s :meras enteilamenos tois apostolois dia pneumatos agiou ous exelexato anel:mf?:

1:3 ois kai parest:sen eauton zwnta meta to pa?ein auton en pollois tekm:riois di :merwn tesserakonta optanomenos autois kai legwn ta peri t:s basileias tou ?eou

1:4 kai sunalizomenos par:ggeilen autois apo ierosolumwn m: &wrizes?ai alla perimenein t:n epaggelian tou patros :n :kousate mou

1:5 oti iwann:s men ebaptisen udati umeis de en pneumati baptis?:ses?e agiw ou meta pollas tautas :meras

1:6 oi men oun sunel?ontes :rwtwn auton legontes kurie ei en tw &ronw toutw apoka?istaneis t:n basileian tw isra:l

1:7 eipen | | de | pros autous ou& umwn estin gnwnai &ronous : kairous ous o pat:r e?eto en t: idia exousia

1:8 alla l:myes?e dunamin epel?ontos tou agiou pneumatos ef umas kai eses?e mou martures en te ierousal:m kai [en] pas: t: ioudaia kai samareia kai ews es&atou t:s g:s

1:9 kai tauta eipwn blepontwn autwn ep:r?: kai nefel: upelaben auton apo twn of?almwn autwn

1:10 kai ws atenizontes :san eis ton ouranon poreuomenou autou kai idou andres duo pareist:keisan autois en es?:sesin leukais

1:11 oi kai eipan andres galilaioi ti est:kate | blepontes | <emblepontes> | eis ton ouranon outos o i:sous o anal:mf?eis af umwn eis ton ouranon outws eleusetai on tropon e?easas?e auton poreuomenon eis ton ouranon

1:12 tote upestreyan eis ierousal:m apo orous tou kaloumenou elaiwnos o estin eggus ierousal:m sabbatou e&on odon

1:13 kai ote eis:l?on eis to uperwon aneb:san ou :san katamenontes o te petros kai iwann:s kai iakwbos kai andreas filippos kai ?wmas bar?olomaios kai ma??aios iakwbos alfaiou kai simwn o z:lwt:s kai ioudas iakwbou

1:14 outoi pantes :san proskarterountes omo?umadon t: proseu&: sun gunaixin kai mariam t: m:tri | [tou] | tou | i:sou kai | sun | | tois adelfois autou

1:15 kai en tais :merais tautais anastas petros en mesw twn adelfwn eipen :n te o&los onomatwn epi to auto | ws | wsei | ekaton eikosi

1:16 andres adelfoi edei pl:rw?:nai t:n graf:n :n proeipen to pneuma to agion dia stomatos dauid peri iouda tou genomenou od:gou tois sullabousin i:soun

1:17 oti kat:ri?m:menos :n en :min kai ela&en ton kl:ron t:s diakonias taut:s

1:18 outos men oun ekt:sato &wrion ek mis?ou t:s adikias kai pr:n:s genomenos elak:sen mesos kai exe&u?: panta ta splag&na autou

1:19 kai gnwston egeneto pasin tois katoikousin ierousal:m wste kl:?:nai to &wrion ekeino t: | | idia | dialektw autwn akeldama& tout estin &wrion aimatos

1:20 gegraptai gar en biblw yalmwn gen:?:tw : epaulis autou er:mos kai m: estw o katoikwn en aut: kai t:n episkop:n autou labetw eteros

1:21 dei oun twn sunel?ontwn :min andrwn en panti &ronw w eis:l?en kai ex:l?en ef :mas o kurios i:sous

1:22 arxamenos apo tou baptismatos iwannou ews t:s :meras :s anel:mf?: af :mwn martura t:s anastasews autou sun :min genes?ai ena toutwn

1:23 kai est:san duo iws:f ton kaloumenon barsabban os epekl:?: ioustos kai ma??ian

1:24 kai proseuxamenoi eipan su kurie kardiognwsta pantwn anadeixon on exelexw ek toutwn twn duo ena

1:25 labein ton topon t:s diakonias taut:s kai apostol:s af :s pareb: ioudas poreu?:nai eis ton topon ton idion

1:26 kai edwkan kl:rous autois kai epesen o kl:ros epi ma??ian kai sugkatey:fis?: meta twn endeka apostolwn

2:1 kai en tw sumpl:rous?ai t:n :meran t:s pent:kost:s :san pantes omou epi to auto

2:2 kai egeneto afnw ek tou ouranou :&os wsper feromen:s pno:s biaias kai epl:rwsen olon ton oikon ou :san ka?:menoi

2:3 kai wf?:san autois diamerizomenai glwssai wsei puros kai eka?isen ef ena ekaston autwn

2:4 kai epl:s?:san pantes pneumatos agiou kai :rxanto lalein eterais glwssais ka?ws to pneuma edidou apof?egges?ai autois

2:5 :san de | en | eis | ierousal:m katoikountes ioudaioi andres eulabeis apo pantos e?nous twn upo ton ouranon

2:6 genomen:s de t:s fwn:s taut:s sun:l?en to pl:?os kai sune&u?: oti | :kousen | :kouon | eis ekastos t: idia dialektw lalountwn autwn

2:7 existanto de kai e?aumazon legontes | ou&i idou pantes | ou& idou apantes | outoi eisin oi lalountes galilaioi

2:8 kai pws :meis akouomen ekastos t: idia dialektw :mwn en : egenn:?:men

2:9 par?oi kai m:doi kai elamitai kai oi katoikountes t:n mesopotamian ioudaian te kai kappadokian ponton kai t:n asian

2:10 frugian te kai pamfulian aigupton kai ta mer: t:s libu:s t:s kata kur:n:n kai oi epid:mountes rwmaioi ioudaioi te kai pros:lutoi

2:11 kr:tes kai arabes akouomen lalountwn autwn tais :meterais glwssais ta megaleia tou ?eou

2:12 existanto de pantes kai | di:porounto | di:poroun | allos pros allon legontes ti ?elei touto einai

2:13 eteroi de dia&leuazontes elegon oti gleukous memestwmenoi eisin

2:14 sta?eis de o petros sun tois endeka ep:ren t:n fwn:n autou kai apef?egxato autois andres ioudaioi kai oi katoikountes ierousal:m pantes touto umin gnwston estw kai enwtisas?e ta r:mata mou

2:15 ou gar ws umeis upolambanete outoi me?uousin estin gar wra trit: t:s :meras

2:16 alla touto estin to eir:menon dia tou prof:tou iw:l

2:17 kai estai en tais es&atais :merais legei o ?eos ek&ew apo tou pneumatos mou epi pasan sarka kai prof:teusousin oi uioi umwn kai ai ?ugateres umwn kai oi neaniskoi umwn oraseis oyontai kai oi presbuteroi umwn enupniois enupnias?:sontai

2:18 kai ge epi tous doulous mou kai epi tas doulas mou en tais :merais ekeinais ek&ew apo tou pneumatos mou kai prof:teusousin

2:19 kai dwsw terata en tw ouranw anw kai s:meia epi t:s g:s katw aima kai pur kai atmida kapnou

2:20 o :lios metastraf:setai eis skotos kai : sel:n: eis aima prin el?ein :meran kuriou t:n megal:n kai epifan:

2:21 kai estai pas os | ean | an | epikales:tai to onoma kuriou sw?:setai

2:22 andres isra:litai akousate tous logous toutous i:soun ton nazwraion andra apodedeigmenon apo tou ?eou eis umas dunamesin kai terasin kai s:meiois ois epoi:sen di autou o ?eos en mesw umwn ka?ws autoi oidate

2:23 touton t: wrismen: boul: kai prognwsei tou ?eou ekdoton dia &eiros anomwn prosp:xantes aneilate

2:24 on o ?eos anest:sen lusas tas wdinas tou ?anatou ka?oti ouk :n dunaton krateis?ai auton up autou

2:25 dauid gar legei eis auton proorwm:n ton kurion enwpion mou dia pantos oti ek dexiwn mou estin ina m: saleu?w

2:26 dia touto :ufran?: | mou : kardia | : kardia mou | kai :galliasato : glwssa mou eti de kai : sarx mou katask:nwsei ep elpidi

2:27 oti ouk egkataleiyeis t:n yu&:n mou eis ad:n oude dwseis ton osion sou idein diaf?oran

2:28 egnwrisas moi odous zw:s pl:rwseis me eufrosun:s meta tou proswpou sou

2:29 andres adelfoi exon eipein meta parr:sias pros umas peri tou patriar&ou dauid oti kai eteleut:sen kai etaf: kai to mn:ma autou estin en :min a&ri t:s :meras taut:s

2:30 prof:t:s oun upar&wn kai eidws oti orkw wmosen autw o ?eos ek karpou t:s osfuos autou ka?isai epi ton ?ronon autou

2:31 proidwn elal:sen peri t:s anastasews tou &ristou oti oute egkateleif?: eis ad:n oute : sarx autou eiden diaf?oran

2:32 touton ton i:soun anest:sen o ?eos ou pantes :meis esmen martures

2:33 t: dexia oun tou ?eou uyw?eis t:n te epaggelian tou pneumatos tou agiou labwn para tou patros exe&een touto o umeis [kai] blepete kai akouete

2:34 ou gar dauid aneb: eis tous ouranous legei de autos eipen | | [o] | kurios tw kuriw mou ka?ou ek dexiwn mou

2:35 ews an ?w tous e&?rous sou upopodion twn podwn sou

2:36 asfalws oun ginwsketw pas oikos isra:l oti kai kurion auton kai &riston epoi:sen o ?eos touton ton i:soun on umeis estaurwsate

2:37 akousantes de katenug:san t:n kardian eipon te pros ton petron kai tous loipous apostolous ti poi:swmen andres adelfoi

2:38 petros de pros autous metano:sate | | [f:sin] | kai baptis?:tw ekastos umwn | en | epi | tw onomati i:sou &ristou eis afesin twn amartiwn umwn kai l:myes?e t:n dwrean tou agiou pneumatos

2:39 umin gar estin : epaggelia kai tois teknois umwn kai pasin tois eis makran osous an proskales:tai kurios o ?eos :mwn

2:40 eterois te logois pleiosin diemarturato kai parekalei autous legwn sw?:te apo t:s geneas t:s skolias taut:s

2:41 oi men oun apodexamenoi ton logon autou ebaptis?:san kai prosete?:san en t: :mera ekein: yu&ai wsei tris&iliai

2:42 :san de proskarterountes t: dida&: twn apostolwn kai t: koinwnia t: klasei tou artou kai tais proseu&ais

2:43 egineto de pas: yu&: fobos polla | de | te | terata kai s:meia dia twn apostolwn egineto

2:44 pantes de oi | pisteusantes | pisteuontes :san | epi to auto | | kai | ei&on apanta koina

2:45 kai ta kt:mata kai tas uparxeis epipraskon kai diemerizon auta pasin ka?oti an tis &reian ei&en

2:46 ka? :meran te proskarterountes omo?umadon en tw ierw klwntes te kat oikon arton metelambanon trof:s en agalliasei kai afelot:ti kardias

2:47 ainountes ton ?eon kai e&ontes &arin pros olon ton laon o de kurios proseti?ei tous swzomenous ka? :meran epi to auto

3:1 petros de kai iwann:s anebainon eis to ieron epi t:n wran t:s proseu&:s t:n enat:n

3:2 kai tis an:r &wlos ek koilias m:tros autou upar&wn ebastazeto on eti?oun ka? :meran pros t:n ?uran tou ierou t:n legomen:n wraian tou aitein ele:mosun:n para twn eisporeuomenwn eis to ieron

3:3 os idwn petron kai iwann:n mellontas eisienai eis to ieron :rwta ele:mosun:n labein

3:4 atenisas de petros eis auton sun tw iwann: eipen bleyon eis :mas

3:5 o de epei&en autois prosdokwn ti par autwn labein

3:6 eipen de petros argurion kai &rusion ou& upar&ei moi o de e&w touto soi didwmi en tw onomati i:sou &ristou tou nazwraiou | | [egeire kai] | peripatei

3:7 kai piasas auton t:s dexias &eiros :geiren auton para&r:ma de esterew?:san ai baseis autou kai ta sfudra

3:8 kai exallomenos est: kai periepatei kai eis:l?en sun autois eis to ieron peripatwn kai allomenos kai ainwn ton ?eon

3:9 kai eiden pas o laos auton peripatounta kai ainounta ton ?eon

3:10 epeginwskon de auton oti | outos | autos | :n o pros t:n ele:mosun:n ka?:menos epi t: wraia pul: tou ierou kai epl:s?:san ?ambous kai ekstasews epi tw sumbeb:koti autw

3:11 kratountos de autou ton petron kai ton iwann:n sunedramen pas o laos pros autous epi t: stoa t: kaloumen: solomwntos ek?amboi

3:12 idwn de o petros apekrinato pros ton laon andres isra:litai ti ?aumazete epi toutw : :min ti atenizete ws idia dunamei : eusebeia pepoi:kosin tou peripatein auton

3:13 o ?eos abraam kai | isaak kai | [o ?eos] isaak kai [o ?eos] | iakwb o ?eos twn paterwn :mwn edoxasen ton paida autou i:soun on umeis men paredwkate kai :rn:sas?e kata proswpon pilatou krinantos ekeinou apoluein

3:14 umeis de ton agion kai dikaion :rn:sas?e kai :t:sas?e andra fonea &aris?:nai umin

3:15 ton de ar&:gon t:s zw:s apekteinate on o ?eos :geiren ek nekrwn ou :meis martures esmen

3:16 kai | | epi | t: pistei tou onomatos autou touton on ?ewreite kai oidate esterewsen to onoma autou kai : pistis : di autou edwken autw t:n olokl:rian taut:n apenanti pantwn umwn

3:17 kai nun adelfoi oida oti kata agnoian epraxate wsper kai oi ar&ontes umwn

3:18 o de ?eos a prokat:ggeilen dia stomatos pantwn twn prof:twn pa?ein ton &riston autou epl:rwsen outws

3:19 metano:sate oun kai epistreyate | pros | eis | to exaleif?:nai umwn tas amartias [3:20] opws an el?wsin kairoi anayuxews apo proswpou tou kuriou

3:20 kai aposteil: ton proke&eirismenon umin &riston i:soun

3:21 on dei ouranon men dexas?ai a&ri &ronwn apokatastasews pantwn wn elal:sen o ?eos dia stomatos twn agiwn ap aiwnos autou prof:twn

3:22 mwus:s men eipen oti prof:t:n umin anast:sei kurios o ?eos | | umwn | ek twn adelfwn umwn ws eme autou akouses?e kata panta osa an lal:s: pros umas

3:23 estai de pasa yu&: :tis ean m: akous: tou prof:tou ekeinou exole?reu?:setai ek tou laou

3:24 kai pantes de oi prof:tai apo samou:l kai twn ka?ex:s osoi elal:san kai kat:ggeilan tas :meras tautas

3:25 umeis este oi uioi twn prof:twn kai t:s dia?:k:s :s | o ?eos die?eto | die?eto o ?eos | pros tous pateras umwn legwn pros abraam kai en tw spermati sou | eulog:?:sontai | <eneulog:?:sontai> | pasai ai patriai t:s g:s

3:26 umin prwton anast:sas o ?eos ton paida autou apesteilen auton eulogounta umas en tw apostrefein ekaston apo twn pon:riwn | [umwn] | umwn |

4:1 lalountwn de autwn pros ton laon epest:san autois oi | ar&iereis | iereis | kai o strat:gos tou ierou kai oi saddoukaioi

4:2 diaponoumenoi dia to didaskein autous ton laon kai kataggellein en tw i:sou t:n anastasin t:n ek nekrwn

4:3 kai epebalon autois tas &eiras kai e?ento eis t:r:sin eis t:n aurion :n gar espera :d:

4:4 polloi de twn akousantwn ton logon episteusan kai egen:?: | | [o] | ari?mos twn andrwn | ws | [ws] | &iliades pente

4:5 egeneto de epi t:n aurion suna&?:nai autwn tous ar&ontas kai tous presbuterous kai tous grammateis en ierousal:m

4:6 kai annas o ar&iereus kai kaiafas kai iwann:s kai alexandros kai osoi :san ek genous ar&ieratikou

4:7 kai st:santes autous en tw mesw epun?anonto en poia dunamei : en poiw onomati epoi:sate touto umeis

4:8 tote petros pl:s?eis pneumatos agiou eipen pros autous ar&ontes tou laou kai presbuteroi

4:9 ei :meis s:meron anakrinome?a epi euergesia an?rwpou as?enous en tini outos | seswstai | seswtai |

4:10 gnwston estw pasin umin kai panti tw law isra:l oti en tw onomati i:sou &ristou tou nazwraiou on umeis estaurwsate on o ?eos :geiren ek nekrwn en toutw outos parest:ken enwpion umwn ugi:s

4:11 outos estin o li?os o exou?en:?eis uf umwn twn oikodomwn o genomenos eis kefal:n gwnias

4:12 kai ouk estin en allw oudeni : swt:ria oude gar onoma estin eteron upo ton ouranon to dedomenon en an?rwpois en w dei sw?:nai :mas

4:13 ?ewrountes de t:n tou petrou parr:sian kai iwannou kai katalabomenoi oti an?rwpoi agrammatoi eisin kai idiwtai e?aumazon epeginwskon te autous oti sun tw i:sou :san

4:14 ton te an?rwpon blepontes sun autois estwta ton te?erapeumenon ouden ei&on anteipein

4:15 keleusantes de autous exw tou sunedriou apel?ein suneballon pros all:lous

4:16 legontes ti poi:swmen tois an?rwpois toutois oti men gar gnwston s:meion gegonen di autwn pasin tois katoikousin ierousal:m faneron kai ou duname?a arneis?ai

4:17 all ina m: epi pleion dianem:?: eis ton laon apeil:swme?a autois m:keti lalein epi tw onomati toutw m:deni an?rwpwn

4:18 kai kalesantes autous par:ggeilan | | to | ka?olou m: f?egges?ai m:de didaskein epi tw onomati | [tou] | tou | i:sou

4:19 o de petros kai iwann:s apokri?entes eipon pros autous ei dikaion estin enwpion tou ?eou umwn akouein mallon : tou ?eou krinate

4:20 ou duname?a gar :meis a eidamen kai :kousamen m: lalein

4:21 oi de prosapeil:samenoi apelusan autous m:den euriskontes to pws kolaswntai autous dia ton laon oti pantes edoxazon ton ?eon epi tw gegonoti

4:22 etwn gar :n pleionwn tesserakonta o an?rwpos ef on gegonei to s:meion touto t:s iasews

4:23 apolu?entes de :l?on pros tous idious kai ap:ggeilan osa pros autous oi ar&iereis kai oi presbuteroi eipan

4:24 oi de akousantes omo?umadon :ran fwn:n pros ton ?eon kai eipan despota su o poi:sas ton ouranon kai t:n g:n kai t:n ?alassan kai panta ta en autois

4:25 o tou patros :mwn dia pneumatos agiou stomatos dauid paidos sou eipwn ina ti efruaxan e?n: kai laoi emelet:san kena

4:26 parest:san oi basileis t:s g:s kai oi ar&ontes sun:&?:san epi to auto kata tou kuriou kai kata tou &ristou autou

4:27 sun:&?:san gar ep al:?eias en t: polei taut: epi ton agion paida sou i:soun on e&risas :rwd:s te kai pontios pilatos sun e?nesin kai laois isra:l

4:28 poi:sai osa : &eir sou kai : boul: | | [sou] | prowrisen genes?ai

4:29 kai ta nun kurie epide epi tas apeilas autwn kai dos tois doulois sou meta parr:sias pas:s lalein ton logon sou

4:30 en tw t:n &eira | | [sou] | ekteinein se eis iasin kai s:meia kai terata gines?ai dia tou onomatos tou agiou paidos sou i:sou

4:31 kai de:?entwn autwn esaleu?: o topos en w :san sun:gmenoi kai epl:s?:san apantes tou agiou pneumatos kai elaloun ton logon tou ?eou meta parr:sias

4:32 tou de pl:?ous twn pisteusantwn :n kardia kai yu&: mia kai oude eis ti twn upar&ontwn autw elegen idion einai all :n autois | panta | apanta | koina

4:33 kai dunamei megal: apedidoun to marturion oi apostoloi | tou kuriou i:sou t:s anastasews | t:s anastasews tou kuriou i:sou | &aris te megal: :n epi pantas autous

4:34 oude gar ende:s tis :n en autois osoi gar kt:tores &wriwn : oikiwn up:r&on pwlountes eferon tas timas twn pipraskomenwn

4:35 kai eti?oun para tous podas twn apostolwn diedideto de ekastw ka?oti an tis &reian ei&en

4:36 iws:f de o epikl:?eis barnabas apo twn apostolwn o estin me?erm:neuomenon uios parakl:sews leuit:s kuprios tw genei

4:37 upar&ontos autw agrou pwl:sas :negken to &r:ma kai e?:ken | para | pros | tous podas twn apostolwn

5:1 an:r de tis ananias onomati sun sapfir: t: gunaiki autou epwl:sen kt:ma

5:2 kai enosfisato apo t:s tim:s suneidui:s kai t:s gunaikos kai enegkas meros ti para tous podas twn apostolwn e?:ken

5:3 eipen de o petros anania dia ti epl:rwsen o satanas t:n kardian sou yeusas?ai se to pneuma to agion kai nosfisas?ai apo t:s tim:s tou &wriou

5:4 ou&i menon soi emenen kai pra?en en t: s: exousia up:r&en ti oti e?ou en t: kardia sou to pragma touto ouk eyeusw an?rwpois alla tw ?ew

5:5 akouwn de o ananias tous logous toutous peswn exeyuxen kai egeneto fobos megas epi pantas tous akouontas

5:6 anastantes de oi newteroi sunesteilan auton kai exenegkantes e?ayan

5:7 egeneto de ws wrwn triwn diast:ma kai : gun: autou m: eiduia to gegonos eis:l?en

5:8 apekri?: de pros aut:n petros eipe moi ei tosoutou to &wrion apedos?e : de eipen nai tosoutou

5:9 o de petros pros aut:n ti oti sunefwn:?: umin peirasai to pneuma kuriou idou oi podes twn ?ayantwn ton andra sou epi t: ?ura kai exoisousin se

5:10 epesen de para&r:ma pros tous podas autou kai exeyuxen eisel?ontes de oi neaniskoi euron aut:n nekran kai exenegkantes e?ayan pros ton andra aut:s

5:11 kai egeneto fobos megas ef ol:n t:n ekkl:sian kai epi pantas tous akouontas tauta

5:12 dia de twn &eirwn twn apostolwn egineto s:meia kai terata polla en tw law kai :san omo?umadon | pantes | apantes | en t: stoa solomwntos

5:13 twn de loipwn oudeis etolma kollas?ai autois all emegalunen autous o laos

5:14 mallon de proseti?ento pisteuontes tw kuriw pl:?: andrwn te kai gunaikwn

5:15 wste kai eis tas plateias ekferein tous as?eneis kai ti?enai epi klinariwn kai krabattwn ina er&omenou petrou kan : skia | episkiasei | episkias: | tini autwn

5:16 sun:r&eto de kai to pl:?os twn perix polewn ierousal:m ferontes as?eneis kai o&loumenous upo pneumatwn aka?artwn oitines e?erapeuonto apantes

5:17 anastas de o ar&iereus kai pantes oi sun autw : ousa airesis twn saddoukaiwn epl:s?:san z:lou

5:18 kai epebalon tas &eiras epi tous apostolous kai e?ento autous en t:r:sei d:mosia

5:19 aggelos de kuriou dia nuktos | :noixen | anoixas | tas ?uras t:s fulak:s exagagwn te autous eipen

5:20 poreues?e kai sta?entes laleite en tw ierw tw law panta ta r:mata t:s zw:s taut:s

5:21 akousantes de eis:l?on upo ton or?ron eis to ieron kai edidaskon paragenomenos de o ar&iereus kai oi sun autw sunekalesan to sunedrion kai pasan t:n gerousian twn uiwn isra:l kai apesteilan eis to desmwt:rion a&?:nai autous

5:22 oi de paragenomenoi up:retai ou& euron autous en t: fulak: anastreyantes de ap:ggeilan

5:23 legontes oti to desmwt:rion euromen kekleismenon en pas: asfaleia kai tous fulakas estwtas epi twn ?urwn anoixantes de esw oudena euromen

5:24 ws de :kousan tous logous toutous o te strat:gos tou ierou kai oi ar&iereis di:poroun peri autwn ti an genoito touto

5:25 paragenomenos de tis ap:ggeilen autois oti idou oi andres ous e?es?e en t: fulak: eisin en tw ierw estwtes kai didaskontes ton laon

5:26 tote apel?wn o strat:gos sun tois up:retais :gen autous ou meta bias efobounto gar ton laon m: li?as?wsin

5:27 agagontes de autous est:san en tw sunedriw kai ep:rwt:sen autous o ar&iereus

5:28 legwn | | [ou] | paraggelia par:ggeilamen umin m: didaskein epi tw onomati toutw kai idou pepl:rwkate t:n ierousal:m t:s dida&:s umwn kai boules?e epagagein ef :mas to aima tou an?rwpou toutou

5:29 apokri?eis de petros kai oi apostoloi eipan pei?ar&ein dei ?ew mallon : an?rwpois

5:30 o ?eos twn paterwn :mwn :geiren i:soun on umeis die&eirisas?e kremasantes epi xulou

5:31 touton o ?eos ar&:gon kai swt:ra uywsen t: dexia autou [tou] dounai metanoian tw isra:l kai afesin amartiwn

5:32 kai :meis esmen martures twn r:matwn toutwn kai to pneuma to agion o edwken o ?eos tois pei?ar&ousin autw

5:33 oi de akousantes dieprionto kai eboulonto anelein autous

5:34 anastas de tis en tw sunedriw farisaios onomati gamali:l nomodidaskalos timios panti tw law ekeleusen exw bra&u tous an?rwpous poi:sai

5:35 eipen te pros autous andres isra:litai prose&ete eautois epi tois an?rwpois toutois ti mellete prassein

5:36 pro gar toutwn twn :merwn anest: ?eudas legwn einai tina eauton w prosekli?: andrwn ari?mos ws tetrakosiwn os an:re?: kai pantes osoi epei?onto autw dielu?:san kai egenonto eis ouden

5:37 meta touton anest: ioudas o galilaios en tais :merais t:s apograf:s kai apest:sen laon opisw autou kakeinos apwleto kai pantes osoi epei?onto autw dieskorpis?:san

5:38 kai | [ta] | ta | nun legw umin apost:te apo twn an?rwpwn toutwn kai afete autous oti ean : ex an?rwpwn : boul: aut: : to ergon touto katalu?:setai

5:39 ei de ek ?eou estin ou dun:ses?e katalusai autous m:pote kai ?eoma&oi eure?:te

5:40 epeis?:san de autw kai proskalesamenoi tous apostolous deirantes par:ggeilan m: lalein epi tw onomati tou i:sou kai apelusan

5:41 oi men oun eporeuonto &airontes apo proswpou tou sunedriou oti kat:xiw?:san uper tou onomatos atimas?:nai

5:42 pasan te :meran en tw ierw kai kat oikon ouk epauonto didaskontes kai euaggelizomenoi ton &riston i:soun

6:1 en de tais :merais tautais pl:?unontwn twn ma?:twn egeneto goggusmos twn ell:nistwn pros tous ebraious oti pare?ewrounto en t: diakonia t: ka?:merin: ai &:rai autwn

6:2 proskalesamenoi de oi dwdeka to pl:?os twn ma?:twn eipan ouk areston estin :mas kataleiyantas ton logon tou ?eou diakonein trapezais

6:3 episkeyas?e de adelfoi andras ex umwn marturoumenous epta pl:reis pneumatos kai sofias ous katast:somen epi t:s &reias taut:s

6:4 :meis de t: proseu&: kai t: diakonia tou logou proskarter:somen

6:5 kai :resen o logos enwpion pantos tou pl:?ous kai exelexanto stefanon andra | pl:r: | pl:r:s | pistews kai pneumatos agiou kai filippon kai pro&oron kai nikanora kai timwna kai parmenan kai nikolaon pros:luton antio&ea

6:6 ous est:san enwpion twn apostolwn kai proseuxamenoi epe?:kan autois tas &eiras

6:7 kai o logos tou ?eou :uxanen kai epl:?uneto o ari?mos twn ma?:twn en ierousal:m sfodra polus te o&los twn ierewn up:kouon t: pistei

6:8 stefanos de pl:r:s &aritos kai dunamews epoiei terata kai s:meia megala en tw law

6:9 anest:san de tines twn ek t:s sunagwg:s t:s legomen:s libertinwn kai kur:naiwn kai alexandrewn kai twn apo kilikias kai asias suz:tountes tw stefanw

6:10 kai ouk is&uon antist:nai t: sofia kai tw pneumati w elalei

6:11 tote upebalon andras legontas oti ak:koamen autou lalountos r:mata blasf:ma eis mwus:n kai ton ?eon

6:12 sunekin:san te ton laon kai tous presbuterous kai tous grammateis kai epistantes sun:rpasan auton kai :gagon eis to sunedrion

6:13 est:san te marturas yeudeis legontas o an?rwpos outos ou pauetai lalwn r:mata kata tou topou tou agiou [toutou] kai tou nomou

6:14 ak:koamen gar autou legontos oti i:sous o nazwraios outos katalusei ton topon touton kai allaxei ta e?: a paredwken :min mwus:s

6:15 kai atenisantes eis auton pantes oi ka?ezomenoi en tw sunedriw eidon to proswpon autou wsei proswpon aggelou

7:1 eipen de o ar&iereus ei tauta outws e&ei

7:2 o de ef: andres adelfoi kai pateres akousate o ?eos t:s dox:s wf?: tw patri :mwn abraam onti en t: mesopotamia prin : katoik:sai auton en &arran

7:3 kai eipen pros auton exel?e ek t:s g:s sou kai | | [ek] | t:s suggeneias sou kai deuro eis t:n g:n :n an soi deixw

7:4 tote exel?wn ek g:s &aldaiwn katwk:sen en &arran kakei?en meta to apo?anein ton patera autou metwkisen auton eis t:n g:n taut:n eis :n umeis nun katoikeite

7:5 kai ouk edwken autw kl:ronomian en aut: oude b:ma podos kai ep:ggeilato dounai autw eis katas&esin aut:n kai tw spermati autou met auton ouk ontos autw teknou

7:6 elal:sen de outws o ?eos oti estai to sperma autou paroikon en g: allotria kai doulwsousin auto kai kakwsousin et: tetrakosia

7:7 kai to e?nos w ean douleusousin krinw egw o ?eos eipen kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tw topw toutw

7:8 kai edwken autw dia?:k:n peritom:s kai outws egenn:sen ton isaak kai perietemen auton t: :mera t: ogdo: kai isaak ton iakwb kai iakwb tous dwdeka patriar&as

7:9 kai oi patriar&ai z:lwsantes ton iws:f apedonto eis aigupton kai :n o ?eos met autou

7:10 kai exeilato auton ek paswn twn ?liyewn autou kai edwken autw &arin kai sofian enantion faraw basilews aiguptou kai katest:sen auton :goumenon ep aigupton kai | | [ef] | olon ton oikon autou

7:11 :l?en de limos ef ol:n t:n aigupton kai &anaan kai ?liyis megal: kai ou& :uriskon &ortasmata oi pateres :mwn

7:12 akousas de iakwb onta sitia eis aigupton exapesteilen tous pateras :mwn prwton

7:13 kai en tw deuterw | egnwris?: | anegnwris?: | iws:f tois adelfois autou kai faneron egeneto tw faraw to genos | | [tou] | iws:f

7:14 aposteilas de iws:f metekalesato iakwb ton patera autou kai pasan t:n suggeneian en yu&ais ebdom:konta pente

7:15 | kateb: de iakwb [eis aigupton] | kai kateb: iakwb eis aigupton | kai eteleut:sen autos kai oi pateres :mwn

7:16 kai metete?:san eis su&em kai ete?:san en tw mn:mati w wn:sato abraam tim:s arguriou para twn uiwn emmwr en su&em

7:17 ka?ws de :ggizen o &ronos t:s epaggelias :s wmolog:sen o ?eos tw abraam :ux:sen o laos kai epl:?un?: en aiguptw

7:18 a&ris ou anest: basileus eteros | ep aigupton | [ep aigupton] | os ouk :dei ton iws:f

7:19 outos katasofisamenos to genos :mwn ekakwsen tous pateras | | [:mwn] | tou poiein ta bref: ek?eta autwn eis to m: zwogoneis?ai

7:20 en w kairw egenn:?: mwus:s kai :n asteios tw ?ew os anetraf: m:nas treis en tw oikw tou patros

7:21 ekte?entos de autou aneilato auton : ?ugat:r faraw kai ane?reyato auton eaut: eis uion

7:22 kai epaideu?: mwus:s | | [en] | pas: sofia aiguptiwn :n de dunatos en logois kai ergois autou

7:23 ws de epl:routo autw tesserakontaet:s &ronos aneb: epi t:n kardian autou episkeyas?ai tous adelfous autou tous uious isra:l

7:24 kai idwn tina adikoumenon :munato kai epoi:sen ekdik:sin tw kataponoumenw pataxas ton aiguption

7:25 enomizen de sunienai tous adelfous | | [autou] | oti o ?eos dia &eiros autou didwsin swt:rian autois oi de ou sun:kan

7:26 t: te epious: :mera wf?: autois ma&omenois kai sun:llassen autous eis eir:n:n eipwn andres adelfoi este ina ti adikeite all:lous

7:27 o de adikwn ton pl:sion apwsato auton eipwn tis se katest:sen ar&onta kai dikast:n ef :mwn

7:28 m: anelein me su ?eleis on tropon aneiles e&?es ton aiguption

7:29 efugen de mwus:s en tw logw toutw kai egeneto paroikos en g: madiam ou egenn:sen uious duo

7:30 kai pl:rw?entwn etwn tesserakonta wf?: autw en t: er:mw tou orous sina aggelos en flogi puros batou

7:31 o de mwus:s idwn | e?aumasen | e?aumazen | to orama proser&omenou de autou katano:sai egeneto fwn: kuriou

7:32 egw o ?eos twn paterwn sou o ?eos abraam kai isaak kai iakwb entromos de genomenos mwus:s ouk etolma katano:sai

7:33 eipen de autw o kurios luson to upod:ma twn podwn sou o gar topos ef w est:kas g: agia estin

7:34 idwn eidon t:n kakwsin tou laou mou tou en aiguptw kai tou stenagmou | autou | autwn | :kousa kai kateb:n exeles?ai autous kai nun deuro aposteilw se eis aigupton

7:35 touton ton mwus:n on :rn:santo eipontes tis se katest:sen ar&onta kai dikast:n touton o ?eos | kai | [kai] | ar&onta kai lutrwt:n apestalken sun &eiri aggelou tou of?entos autw en t: batw

7:36 outos ex:gagen autous poi:sas terata kai s:meia en | t: | g: | aiguptw kai en eru?ra ?alass: kai en t: er:mw et: tesserakonta

7:37 outos estin o mwus:s o eipas tois uiois isra:l prof:t:n umin anast:sei o ?eos ek twn adelfwn umwn ws eme

7:38 outos estin o genomenos en t: ekkl:sia en t: er:mw meta tou aggelou tou lalountos autw en tw orei sina kai twn paterwn :mwn os edexato logia zwnta dounai | umin | :min |

7:39 w ouk :?el:san up:kooi genes?ai oi pateres :mwn alla apwsanto kai estraf:san en tais kardiais autwn eis aigupton

7:40 eipontes tw aarwn poi:son :min ?eous oi proporeusontai :mwn o gar mwus:s outos os ex:gagen :mas ek g:s aiguptou ouk oidamen ti egeneto autw

7:41 kai emos&opoi:san en tais :merais ekeinais kai an:gagon ?usian tw eidwlw kai eufrainonto en tois ergois twn &eirwn autwn

7:42 estreyen de o ?eos kai paredwken autous latreuein t: stratia tou ouranou ka?ws gegraptai en biblw twn prof:twn m: sfagia kai ?usias pros:negkate moi et: tesserakonta en t: er:mw oikos isra:l

7:43 kai anelabete t:n sk:n:n tou molo& kai to astron tou ?eou | romfa | [umwn] raifan | tous tupous ous epoi:sate proskunein autois kai metoikiw umas epekeina babulwnos

7:44 : sk:n: tou marturiou :n tois patrasin :mwn en t: er:mw ka?ws dietaxato o lalwn tw mwus: poi:sai aut:n kata ton tupon on ewrakei

7:45 :n kai eis:gagon diadexamenoi oi pateres :mwn meta i:sou en t: katas&esei twn e?nwn wn exwsen o ?eos apo proswpou twn paterwn :mwn ews twn :merwn dauid

7:46 os euren &arin enwpion tou ?eou kai :t:sato eurein sk:nwma tw | ?ew | oikw | iakwb

7:47 solomwn de oikodom:sen autw oikon

7:48 all ou& o uyistos en &eiropoi:tois katoikei ka?ws o prof:t:s legei

7:49 o ouranos moi ?ronos | kai : | : de | g: upopodion twn podwn mou poion oikon oikodom:sete moi legei kurios : tis topos t:s katapausews mou

7:50 ou&i : &eir mou epoi:sen tauta panta

7:51 skl:rotra&:loi kai aperitm:toi kardiais kai tois wsin umeis aei tw pneumati tw agiw antipiptete ws oi pateres umwn kai umeis

7:52 tina twn prof:twn ouk ediwxan oi pateres umwn kai apekteinan tous prokataggeilantas peri t:s eleusews tou dikaiou ou nun umeis prodotai kai foneis egenes?e

7:53 oitines elabete ton nomon eis diatagas aggelwn kai ouk efulaxate

7:54 akouontes de tauta dieprionto tais kardiais autwn kai ebru&on tous odontas ep auton

7:55 upar&wn de pl:r:s pneumatos agiou atenisas eis ton ouranon eiden doxan ?eou kai i:soun estwta ek dexiwn tou ?eou

7:56 kai eipen idou ?ewrw tous ouranous di:noigmenous kai ton uion tou an?rwpou ek dexiwn estwta tou ?eou

7:57 kraxantes de fwn: megal: sunes&on ta wta autwn kai wrm:san omo?umadon ep auton

7:58 kai ekbalontes exw t:s polews eli?oboloun kai oi martures ape?ento ta imatia autwn para tous podas neaniou kaloumenou saulou

7:59 kai eli?oboloun ton stefanon epikaloumenon kai legonta kurie i:sou dexai to pneuma mou

7:60 ?eis de ta gonata ekraxen fwn: megal: kurie m: st:s:s autois taut:n t:n amartian kai touto eipwn ekoim:?:

8:1 saulos de :n suneudokwn t: anairesei autou egeneto de en ekein: t: :mera diwgmos megas epi t:n ekkl:sian t:n en ierosolumois pantes | [de] | de | diespar:san kata tas &wras t:s ioudaias kai samareias pl:n twn apostolwn

8:2 sunekomisan de ton stefanon andres eulabeis kai epoi:san kopeton megan ep autw

8:3 saulos de elumaineto t:n ekkl:sian kata tous oikous eisporeuomenos surwn te andras kai gunaikas paredidou eis fulak:n

8:4 oi men oun diasparentes di:l?on euaggelizomenoi ton logon

8:5 filippos de katel?wn eis | t:n | [t:n] | polin t:s samareias ek:russen autois ton &riston

8:6 prosei&on de oi o&loi tois legomenois upo tou filippou omo?umadon en tw akouein autous kai blepein ta s:meia a epoiei

8:7 polloi gar twn e&ontwn pneumata aka?arta bownta fwn: megal: ex:r&onto polloi de paralelumenoi kai &wloi e?erapeu?:san

8:8 egeneto de poll: &ara en t: polei ekein:

8:9 an:r de tis onomati simwn proup:r&en en t: polei mageuwn kai existanwn to e?nos t:s samareias legwn einai tina eauton megan

8:10 w prosei&on pantes apo mikrou ews megalou legontes outos estin : dunamis tou ?eou : kaloumen: megal:

8:11 prosei&on de autw dia to ikanw &ronw tais mageiais exestakenai autous

8:12 ote de episteusan tw filippw euaggelizomenw peri t:s basileias tou ?eou kai tou onomatos i:sou &ristou ebaptizonto andres te kai gunaikes

8:13 o de simwn kai autos episteusen kai baptis?eis :n proskarterwn tw filippw ?ewrwn te s:meia kai dunameis megalas ginomenas existato

8:14 akousantes de oi en ierosolumois apostoloi oti dedektai : samareia ton logon tou ?eou apesteilan pros autous petron kai iwann:n

8:15 oitines katabantes pros:uxanto peri autwn opws labwsin pneuma agion

8:16 oudepw gar :n ep oudeni autwn epipeptwkos monon de bebaptismenoi up:r&on eis to onoma tou kuriou i:sou

8:17 tote epeti?esan tas &eiras ep autous kai elambanon pneuma agion

8:18 idwn de o simwn oti dia t:s epi?esews twn &eirwn twn apostolwn didotai to pneuma pros:negken autois &r:mata

8:19 legwn dote kamoi t:n exousian taut:n ina w ean epi?w tas &eiras lamban: pneuma agion

8:20 petros de eipen pros auton to argurion sou sun soi ei: eis apwleian oti t:n dwrean tou ?eou enomisas dia &r:matwn ktas?ai

8:21 ouk estin soi meris oude kl:ros en tw logw toutw : gar kardia sou ouk estin eu?eia enanti tou ?eou

8:22 metano:son oun apo t:s kakias sou taut:s kai de:?:ti tou kuriou ei ara afe?:setai soi : epinoia t:s kardias sou

8:23 eis gar &ol:n pikrias kai sundesmon adikias orw se onta

8:24 apokri?eis de o simwn eipen de:?:te umeis uper emou pros ton kurion opws m:den epel?: ep eme wn eir:kate

8:25 oi men oun diamarturamenoi kai lal:santes ton logon tou kuriou upestrefon eis ierosoluma pollas te kwmas twn samaritwn eu:ggelizonto

8:26 aggelos de kuriou elal:sen pros filippon legwn anast:?i kai poreuou kata mes:mbrian epi t:n odon t:n katabainousan apo ierousal:m eis gazan aut: estin er:mos

8:27 kai anastas eporeu?: kai idou an:r ai?ioy eunou&os dunast:s kandak:s basiliss:s ai?iopwn os :n epi pas:s t:s gaz:s aut:s | [os] | os | el:lu?ei proskun:swn eis ierousal:m

8:28 :n | de | te | upostrefwn kai ka?:menos epi tou armatos autou kai aneginwsken ton prof:t:n :saian

8:29 eipen de to pneuma tw filippw prosel?e kai koll:?:ti tw armati toutw

8:30 prosdramwn de o filippos :kousen autou anaginwskontos :saian ton prof:t:n kai eipen ara ge ginwskeis a anaginwskeis

8:31 o de eipen pws gar an dunaim:n ean m: tis od:g:sei me parekalesen te ton filippon anabanta ka?isai sun autw

8:32 : de perio&: t:s graf:s :n aneginwsken :n aut: ws probaton epi sfag:n :&?: kai ws amnos enantion tou | keirontos | keirantos | auton afwnos outws ouk anoigei to stoma autou

8:33 en t: tapeinwsei | | [autou] | : krisis autou :r?: t:n genean autou tis di:g:setai oti airetai apo t:s g:s : zw: autou

8:34 apokri?eis de o eunou&os tw filippw eipen deomai sou peri tinos o prof:t:s legei touto peri eautou : peri eterou tinos

8:35 anoixas de o filippos to stoma autou kai arxamenos apo t:s graf:s taut:s eu:ggelisato autw ton i:soun

8:36 ws de eporeuonto kata t:n odon :l?on epi ti udwr kai f:sin o eunou&os idou udwr ti kwluei me baptis?:nai

8:37

8:38 kai ekeleusen st:nai to arma kai kateb:san amfoteroi eis to udwr o te filippos kai o eunou&os kai ebaptisen auton

8:39 ote de aneb:san ek tou udatos pneuma kuriou :rpasen ton filippon kai ouk eiden auton ouketi o eunou&os eporeueto gar t:n odon autou &airwn

8:40 filippos de eure?: eis azwton kai dier&omenos eu:ggelizeto tas poleis pasas ews tou el?ein auton eis kaisareian

9:1 o de saulos eti empnewn apeil:s kai fonou eis tous ma?:tas tou kuriou prosel?wn tw ar&ierei

9:2 :t:sato par autou epistolas eis damaskon pros tas sunagwgas opws ean tinas eur: t:s odou ontas andras te kai gunaikas dedemenous agag: eis ierousal:m

9:3 en de tw poreues?ai egeneto auton eggizein t: damaskw exaifn:s te auton peri:strayen fws ek tou ouranou

9:4 kai peswn epi t:n g:n :kousen fwn:n legousan autw saoul saoul ti me diwkeis

9:5 eipen de tis ei kurie o de egw eimi i:sous on su diwkeis

9:6 alla anast:?i kai eisel?e eis t:n polin kai lal:?:setai soi o ti se dei poiein

9:7 oi de andres oi sunodeuontes autw eist:keisan eneoi akouontes men t:s fwn:s m:dena de ?ewrountes

9:8 :ger?: de saulos apo t:s g:s anewgmenwn de twn of?almwn autou ouden eblepen &eiragwgountes de auton eis:gagon eis damaskon

9:9 kai :n :meras treis m: blepwn kai ouk efagen oude epien

9:10 :n de tis ma?:t:s en damaskw onomati ananias kai eipen pros auton en oramati o kurios anania o de eipen idou egw kurie

9:11 o de kurios pros auton | anasta | anastas | poreu?:ti epi t:n rum:n t:n kaloumen:n eu?eian kai z:t:son en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseu&etai

9:12 kai eiden andra [en oramati] ananian onomati eisel?onta kai epi?enta autw [tas] &eiras opws anabley:

9:13 apekri?: de ananias kurie :kousa apo pollwn peri tou andros toutou osa kaka tois agiois sou epoi:sen en ierousal:m

9:14 kai wde e&ei exousian para twn ar&ierewn d:sai pantas tous epikaloumenous to onoma sou

9:15 eipen de pros auton o kurios poreuou oti skeuos eklog:s estin moi outos tou bastasai to onoma mou enwpion | [twn] | | e?nwn te kai basilewn uiwn te isra:l

9:16 egw gar upodeixw autw osa dei auton uper tou onomatos mou pa?ein

9:17 ap:l?en de ananias kai eis:l?en eis t:n oikian kai epi?eis ep auton tas &eiras eipen saoul adelfe o kurios apestalken me i:sous o of?eis soi en t: odw : :r&ou opws anabley:s kai pl:s?:s pneumatos agiou

9:18 kai eu?ews apepesan autou apo twn of?almwn ws lepides anebleyen te kai anastas ebaptis?:

9:19 kai labwn trof:n | enis&u?: | enis&usen | egeneto de meta twn en damaskw ma?:twn :meras tinas

9:20 kai eu?ews en tais sunagwgais ek:russen ton i:soun oti outos estin o uios tou ?eou

9:21 existanto de pantes oi akouontes kai elegon ou& outos estin o por?:sas | en | eis | ierousal:m tous epikaloumenous to onoma touto kai wde eis touto el:lu?ei ina dedemenous autous agag: epi tous ar&iereis

9:22 saulos de mallon enedunamouto kai sune&unnen | | [tous] | ioudaious tous katoikountas en damaskw sumbibazwn oti outos estin o &ristos

9:23 ws de epl:rounto :merai ikanai sunebouleusanto oi ioudaioi anelein auton

9:24 egnws?: de tw saulw : epiboul: autwn paret:rounto de kai tas pulas :meras te kai nuktos opws auton anelwsin

9:25 labontes de oi ma?:tai autou nuktos dia tou tei&ous ka?:kan auton &alasantes en spuridi

9:26 paragenomenos de eis ierousal:m epeirazen kollas?ai tois ma?:tais kai pantes efobounto auton m: pisteuontes oti estin ma?:t:s

9:27 barnabas de epilabomenos auton :gagen pros tous apostolous kai di:g:sato autois pws en t: odw eiden ton kurion kai oti elal:sen autw kai pws en damaskw eparr:siasato en tw onomati | | tou | i:sou

9:28 kai :n met autwn eisporeuomenos kai ekporeuomenos eis ierousal:m parr:siazomenos en tw onomati tou kuriou

9:29 elalei te kai sunez:tei pros tous ell:nistas oi de epe&eiroun anelein auton

9:30 epignontes de oi adelfoi kat:gagon auton eis kaisareian kai exapesteilan auton eis tarson

9:31 : men oun ekkl:sia ka? ol:s t:s ioudaias kai galilaias kai samareias ei&en eir:n:n oikodomoumen: kai poreuomen: tw fobw tou kuriou kai t: parakl:sei tou agiou pneumatos epl:?uneto

9:32 egeneto de petron dier&omenon dia pantwn katel?ein kai pros tous agious tous katoikountas ludda

9:33 euren de ekei an?rwpon tina onomati ainean ex etwn oktw katakeimenon epi krabattou os :n paralelumenos

9:34 kai eipen autw o petros ainea iatai se i:sous &ristos anast:?i kai strwson seautw kai eu?ews anest:

9:35 kai eidan auton pantes oi katoikountes ludda kai ton sarwna oitines epestreyan epi ton kurion

9:36 en iopp: de tis :n ma?:tria onomati tabi?a : dierm:neuomen: legetai dorkas aut: :n pl:r:s ergwn aga?wn kai ele:mosunwn wn epoiei

9:37 egeneto de en tais :merais ekeinais as?en:sasan aut:n apo?anein lousantes de e?:kan | | [aut:n] | en uperww

9:38 eggus de ous:s luddas t: iopp: oi ma?:tai akousantes oti petros estin en aut: apesteilan duo andras pros auton parakalountes m: okn:s:s diel?ein ews :mwn

9:39 anastas de petros sun:l?en autois on paragenomenon an:gagon eis to uperwon kai parest:san autw pasai ai &:rai klaiousai kai epideiknumenai &itwnas kai imatia osa epoiei met autwn ousa : dorkas

9:40 ekbalwn de exw pantas o petros kai ?eis ta gonata pros:uxato kai epistreyas pros to swma eipen tabi?a anast:?i : de :noixen tous of?almous aut:s kai idousa ton petron aneka?isen

9:41 dous de aut: &eira anest:sen aut:n fwn:sas de tous agious kai tas &:ras parest:sen aut:n zwsan

9:42 gnwston de egeneto ka? ol:s | | t:s | iopp:s kai episteusan polloi epi ton kurion

9:43 egeneto de :meras ikanas meinai en iopp: para tini simwni bursei

10:1 an:r de tis en kaisareia onomati korn:lios ekatontar&:s ek speir:s t:s kaloumen:s italik:s

10:2 euseb:s kai foboumenos ton ?eon sun panti tw oikw autou poiwn ele:mosunas pollas tw law kai deomenos tou ?eou dia pantos

10:3 eiden en oramati fanerws wsei peri wran enat:n t:s :meras aggelon tou ?eou eisel?onta pros auton kai eiponta autw korn:lie

10:4 o de atenisas autw kai emfobos genomenos eipen ti estin kurie eipen de autw ai proseu&ai sou kai ai ele:mosunai sou aneb:san eis mn:mosunon empros?en tou ?eou

10:5 kai nun pemyon andras eis iopp:n kai metapemyai simwna tina os epikaleitai petros

10:6 outos xenizetai para tini simwni bursei w estin oikia para ?alassan

10:7 ws de ap:l?en o aggelos o lalwn autw fwn:sas duo twn oiketwn kai stratiwt:n euseb: twn proskarterountwn autw

10:8 kai ex:g:samenos apanta autois apesteilen autous eis t:n iopp:n

10:9 t: de epaurion odoiporountwn ekeinwn kai t: polei eggizontwn aneb: petros epi to dwma proseuxas?ai peri wran ekt:n

10:10 egeneto de prospeinos kai :?elen geusas?ai paraskeuazontwn de autwn egeneto ep auton ekstasis

10:11 kai ?ewrei ton ouranon anewgmenon kai katabainon skeuos ti ws o?on:n megal:n tessarsin ar&ais ka?iemenon epi t:s g:s

10:12 en w up:r&en panta ta tetrapoda kai erpeta t:s g:s kai peteina tou ouranou

10:13 kai egeneto fwn: pros auton anastas petre ?uson kai fage

10:14 o de petros eipen m:damws kurie oti oudepote efagon pan koinon kai aka?arton

10:15 kai fwn: palin ek deuterou pros auton a o ?eos eka?arisen su m: koinou

10:16 touto de egeneto epi tris kai eu?us anel:mf?: to skeuos eis ton ouranon

10:17 ws de en eautw di:porei o petros ti an ei: to orama o eiden idou oi andres oi apestalmenoi upo tou korn:liou dierwt:santes t:n oikian tou simwnos epest:san epi ton pulwna

10:18 kai fwn:santes | epu?onto | epun?anonto | ei simwn o epikaloumenos petros en?ade xenizetai

10:19 tou de petrou dien?umoumenou peri tou oramatos eipen | | [autw] | to pneuma idou andres | duo | treis | z:tountes se

10:20 alla anastas katab:?i kai poreuou sun autois m:den diakrinomenos oti egw apestalka autous

10:21 katabas de petros pros tous andras eipen idou egw eimi on z:teite tis : aitia di :n pareste

10:22 oi de eipan korn:lios ekatontar&:s an:r dikaios kai foboumenos ton ?eon marturoumenos te upo olou tou e?nous twn ioudaiwn e&r:matis?: upo aggelou agiou metapemyas?ai se eis ton oikon autou kai akousai r:mata para sou

10:23 eiskalesamenos oun autous exenisen t: de epaurion anastas ex:l?en sun autois kai tines twn adelfwn twn apo iopp:s sun:l?on autw

10:24 t: de epaurion eis:l?en eis t:n kaisareian o de korn:lios :n prosdokwn autous sugkalesamenos tous suggeneis autou kai tous anagkaious filous

10:25 ws de egeneto tou eisel?ein ton petron sunant:sas autw o korn:lios peswn epi tous podas prosekun:sen

10:26 o de petros :geiren auton legwn anast:?i kai egw autos an?rwpos eimi

10:27 kai sunomilwn autw eis:l?en kai euriskei sunel:lu?otas pollous

10:28 ef: te pros autous umeis epistas?e ws a?emiton estin andri ioudaiw kollas?ai : proser&es?ai allofulw kamoi o ?eos edeixen m:dena koinon : aka?arton legein an?rwpon

10:29 dio kai anantirr:tws :l?on metapemf?eis pun?anomai oun tini logw metepemyas?e me

10:30 kai o korn:lios ef: apo tetart:s :meras me&ri taut:s t:s wras :m:n t:n enat:n proseu&omenos en tw oikw mou kai idou an:r est: enwpion mou en es?:ti lampra

10:31 kai f:sin korn:lie eis:kous?: sou : proseu&: kai ai ele:mosunai sou emn:s?:san enwpion tou ?eou

10:32 pemyon oun eis iopp:n kai metakalesai simwna os epikaleitai petros outos xenizetai en oikia simwnos bursews para ?alassan

10:33 exaut:s oun epemya pros se su te kalws epoi:sas paragenomenos nun oun pantes :meis enwpion tou ?eou paresmen akousai panta ta prostetagmena soi upo tou kuriou

10:34 anoixas de petros to stoma eipen ep al:?eias katalambanomai oti ouk estin proswpol:mpt:s o ?eos

10:35 all en panti e?nei o foboumenos auton kai ergazomenos dikaiosun:n dektos autw estin

10:36 ton logon | | [on] | apesteilen tois uiois isra:l euaggelizomenos eir:n:n dia i:sou &ristou outos estin pantwn kurios

10:37 umeis oidate to genomenon r:ma ka? ol:s t:s ioudaias arxamenos apo t:s galilaias meta to baptisma o ek:ruxen iwann:s

10:38 i:soun ton apo nazare? ws e&risen auton o ?eos pneumati agiw kai dunamei os di:l?en euergetwn kai iwmenos pantas tous katadunasteuomenous upo tou diabolou oti o ?eos :n met autou

10:39 kai :meis martures pantwn wn epoi:sen en te t: &wra twn ioudaiwn kai | | [en] | ierousal:m on kai aneilan kremasantes epi xulou

10:40 touton o ?eos :geiren | | [en] | t: trit: :mera kai edwken auton emfan: genes?ai

10:41 ou panti tw law alla martusin tois proke&eiroton:menois upo tou ?eou :min oitines sunefagomen kai sunepiomen autw meta to anast:nai auton ek nekrwn

10:42 kai par:ggeilen :min k:ruxai tw law kai diamarturas?ai oti outos estin o wrismenos upo tou ?eou krit:s zwntwn kai nekrwn

10:43 toutw pantes oi prof:tai marturousin afesin amartiwn labein dia tou onomatos autou panta ton pisteuonta eis auton

10:44 eti lalountos tou petrou ta r:mata tauta epepesen to pneuma to agion epi pantas tous akouontas ton logon

10:45 kai exest:san oi ek peritom:s pistoi | oi | osoi | sun:l?an tw petrw oti kai epi ta e?n: : dwrea tou | pneumatos tou agiou | agiou pneumatos | ekke&utai

10:46 :kouon gar autwn lalountwn glwssais kai megalunontwn ton ?eon tote apekri?: petros

10:47 m:ti to udwr dunatai kwlusai tis tou m: baptis?:nai toutous oitines to pneuma to agion elabon ws kai :meis

10:48 prosetaxen de autous en tw onomati i:sou &ristou baptis?:nai tote :rwt:san auton epimeinai :meras tinas

11:1 :kousan de oi apostoloi kai oi adelfoi oi ontes kata t:n ioudaian oti kai ta e?n: edexanto ton logon tou ?eou

11:2 ote de aneb: petros eis ierousal:m diekrinonto pros auton oi ek peritom:s

11:3 legontes oti | eis:l?en | eis:l?es | pros andras akrobustian e&ontas kai | sunefagen | sunefages | autois

11:4 arxamenos de petros exeti?eto autois ka?ex:s legwn

11:5 egw :m:n en polei iopp: proseu&omenos kai eidon en ekstasei orama katabainon skeuos ti ws o?on:n megal:n tessarsin ar&ais ka?iemen:n ek tou ouranou kai :l?en a&ris emou

11:6 eis :n atenisas katenooun kai eidon ta tetrapoda t:s g:s kai ta ?:ria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou

11:7 :kousa de kai fwn:s legous:s moi anastas petre ?uson kai fage

11:8 eipon de m:damws kurie oti koinon : aka?arton oudepote eis:l?en eis to stoma mou

11:9 apekri?: de | ek deuterou fwn: | fwn: ek deuterou | ek tou ouranou a o ?eos eka?arisen su m: koinou

11:10 touto de egeneto epi tris kai anespas?: palin apanta eis ton ouranon

11:11 kai idou exaut:s treis andres epest:san epi t:n oikian en : :men apestalmenoi apo kaisareias pros me

11:12 eipen de to pneuma moi sunel?ein autois m:den diakrinanta :l?on de sun emoi kai oi ex adelfoi outoi kai eis:l?omen eis ton oikon tou andros

11:13 ap:ggeilen de :min pws eiden | ton | [ton] | aggelon en tw oikw autou sta?enta kai eiponta aposteilon eis iopp:n kai metapemyai simwna ton epikaloumenon petron

11:14 os lal:sei r:mata pros se en ois sw?:s: su kai pas o oikos sou

11:15 en de tw arxas?ai me lalein epepesen to pneuma to agion ep autous wsper kai ef :mas en ar&:

11:16 emn:s?:n de tou r:matos tou kuriou ws elegen iwann:s men ebaptisen udati umeis de baptis?:ses?e en pneumati agiw

11:17 ei oun t:n is:n dwrean edwken autois o ?eos ws kai :min pisteusasin epi ton kurion i:soun &riston egw tis :m:n dunatos kwlusai ton ?eon

11:18 akousantes de tauta :su&asan kai edoxasan ton ?eon legontes ara kai tois e?nesin o ?eos t:n metanoian eis zw:n edwken

11:19 oi men oun diasparentes apo t:s ?liyews t:s genomen:s epi stefanw di:l?on ews foinik:s kai kuprou kai antio&eias m:deni lalountes ton logon ei m: monon ioudaiois

11:20 :san de tines ex autwn andres kuprioi kai kur:naioi oitines el?ontes eis antio&eian elaloun kai pros tous ell:nistas euaggelizomenoi ton kurion i:soun

11:21 kai :n &eir kuriou met autwn polus te ari?mos o pisteusas epestreyen epi ton kurion

11:22 :kous?: de o logos eis ta wta t:s ekkl:sias t:s ous:s en ierousal:m peri autwn kai exapesteilan barnaban | | [diel?ein] | ews antio&eias

11:23 os paragenomenos kai idwn t:n &arin | t:n | [t:n] | tou ?eou e&ar: kai parekalei pantas t: pro?esei t:s kardias prosmenein | [en] | | tw kuriw

11:24 oti :n an:r aga?os kai pl:r:s pneumatos agiou kai pistews kai prosete?: o&los ikanos tw kuriw

11:25 ex:l?en de eis tarson anaz:t:sai saulon

11:26 kai eurwn :gagen eis antio&eian egeneto de autois kai eniauton olon suna&?:nai en t: ekkl:sia kai didaxai o&lon ikanon &r:matisai te prwtws en antio&eia tous ma?:tas &ristianous

11:27 en tautais de tais :merais kat:l?on apo ierosolumwn prof:tai eis antio&eian

11:28 anastas de eis ex autwn onomati agabos | es:mainen | es:manen | dia tou pneumatos limon megal:n mellein eses?ai ef ol:n t:n oikoumen:n :tis egeneto epi klaudiou

11:29 twn de ma?:twn ka?ws euporeito tis wrisan ekastos autwn eis diakonian pemyai tois katoikousin en t: ioudaia adelfois

11:30 o kai epoi:san aposteilantes pros tous presbuterous dia &eiros barnaba kai saulou

12:1 kat ekeinon de ton kairon epebalen :rwd:s o basileus tas &eiras kakwsai tinas twn apo t:s ekkl:sias

12:2 aneilen de iakwbon ton adelfon iwannou ma&air:

12:3 idwn de oti areston estin tois ioudaiois prose?eto sullabein kai petron :san de | | [ai] | :merai twn azumwn

12:4 on kai piasas e?eto eis fulak:n paradous tessarsin tetradiois stratiwtwn fulassein auton boulomenos meta to pas&a anagagein auton tw law

12:5 o men oun petros et:reito en t: fulak: proseu&: de :n ektenws ginomen: upo t:s ekkl:sias pros ton ?eon peri autou

12:6 ote de :mellen | prosagagein | proagagein | auton o :rwd:s t: nukti ekein: :n o petros koimwmenos metaxu duo stratiwtwn dedemenos alusesin dusin fulakes te pro t:s ?uras et:roun t:n fulak:n

12:7 kai idou aggelos kuriou epest: kai fws elamyen en tw oik:mati pataxas de t:n pleuran tou petrou :geiren auton legwn anasta en ta&ei kai exepesan autou ai aluseis ek twn &eirwn

12:8 eipen de o aggelos pros auton zwsai kai upod:sai ta sandalia sou epoi:sen de outws kai legei autw peribalou to imation sou kai akolou?ei moi

12:9 kai exel?wn :kolou?ei kai ouk :dei oti al:?es estin to ginomenon dia tou aggelou edokei de orama blepein

12:10 diel?ontes de prwt:n fulak:n kai deuteran :l?an epi t:n pul:n t:n sid:ran t:n ferousan eis t:n polin :tis automat: :noig: autois kai exel?ontes pro:l?on rum:n mian kai eu?ews apest: o aggelos ap autou

12:11 kai o petros en eautw genomenos eipen nun oida al:?ws oti exapesteilen | o | [o] | kurios ton aggelon autou kai exeilato me ek &eiros :rwdou kai pas:s t:s prosdokias tou laou twn ioudaiwn

12:12 sunidwn te :l?en epi t:n oikian t:s marias t:s m:tros iwannou tou epikaloumenou markou ou :san ikanoi sun:?roismenoi kai proseu&omenoi

12:13 krousantos de autou t:n ?uran tou pulwnos pros:l?en paidisk: upakousai onomati rod:

12:14 kai epignousa t:n fwn:n tou petrou apo t:s &aras ouk :noixen ton pulwna eisdramousa de ap:ggeilen estanai ton petron pro tou pulwnos

12:15 oi de pros aut:n eipan main: : de diis&urizeto outws e&ein oi de elegon o aggelos estin autou

12:16 o de petros epemenen krouwn anoixantes de eidan auton kai exest:san

12:17 kataseisas de autois t: &eiri sigan di:g:sato | autois | [autois] | pws o kurios auton ex:gagen ek t:s fulak:s eipen te apaggeilate iakwbw kai tois adelfois tauta kai exel?wn eporeu?: eis eteron topon

12:18 genomen:s de :meras :n tara&os ouk oligos en tois stratiwtais ti ara o petros egeneto

12:19 :rwd:s de epiz:t:sas auton kai m: eurwn anakrinas tous fulakas ekeleusen apa&?:nai kai katel?wn apo t:s ioudaias eis kaisareian dietriben

12:20 :n de ?umoma&wn turiois kai sidwniois omo?umadon de par:san pros auton kai peisantes blaston ton epi tou koitwnos tou basilews :tounto eir:n:n dia to trefes?ai autwn t:n &wran apo t:s basilik:s

12:21 takt: de :mera | [o] | o | :rwd:s endusamenos es?:ta basilik:n | | [kai] | ka?isas epi tou b:matos ed:m:gorei pros autous

12:22 o de d:mos epefwnei ?eou fwn: kai ouk an?rwpou

12:23 para&r:ma de epataxen auton aggelos kuriou an? wn ouk edwken t:n doxan tw ?ew kai genomenos skwl:kobrwtos exeyuxen

12:24 o de logos tou | kuriou | ?eou | :uxanen kai epl:?uneto

12:25 barnabas de kai saulos upestreyan eis ierousal:m pl:rwsantes t:n diakonian sumparalabontes iwann:n ton epikl:?enta markon

13:1 :san de en antio&eia kata t:n ousan ekkl:sian prof:tai kai didaskaloi o te barnabas kai sumewn o kaloumenos niger kai loukios o kur:naios mana:n te :rwdou tou tetraar&ou suntrofos kai saulos

13:2 leitourgountwn de autwn tw kuriw kai n:steuontwn eipen to pneuma to agion aforisate d: moi ton barnaban kai saulon eis to ergon o proskekl:mai autous

13:3 tote n:steusantes kai proseuxamenoi kai epi?entes tas &eiras autois apelusan

13:4 autoi men oun ekpemf?entes upo tou agiou pneumatos kat:l?on eis seleukeian ekei?en te apepleusan eis kupron

13:5 kai genomenoi en salamini kat:ggellon ton logon tou ?eou en tais sunagwgais twn ioudaiwn ei&on de kai iwann:n up:ret:n

13:6 diel?ontes de ol:n t:n n:son a&ri pafou euron andra tina magon yeudoprof:t:n ioudaion w onoma | bari:sous | bari:sou |

13:7 os :n sun tw an?upatw sergiw paulw andri sunetw outos proskalesamenos barnaban kai saulon epez:t:sen akousai ton logon tou ?eou

13:8 an?istato de autois elumas o magos outws gar me?erm:neuetai to onoma autou z:twn diastreyai ton an?upaton apo t:s pistews

13:9 saulos de o kai paulos pl:s?eis pneumatos agiou atenisas eis auton

13:10 eipen w pl:r:s pantos dolou kai pas:s radiourgias uie diabolou e&?re pas:s dikaiosun:s ou paus: diastrefwn tas odous | tou | [tou] | kuriou tas eu?eias

13:11 kai nun idou &eir kuriou epi se kai es: tuflos m: blepwn ton :lion a&ri kairou para&r:ma | de | te | epesen ep auton a&lus kai skotos kai periagwn ez:tei &eiragwgous

13:12 tote idwn o an?upatos to gegonos episteusen ekpl:ssomenos epi t: dida&: tou kuriou

13:13 ana&?entes de apo t:s pafou oi peri paulon :l?on eis perg:n t:s pamfulias iwann:s de apo&wr:sas ap autwn upestreyen eis ierosoluma

13:14 autoi de diel?ontes apo t:s perg:s paregenonto eis antio&eian t:n pisidian kai | el?ontes | <eisel?ontes> | eis t:n sunagwg:n t: :mera twn sabbatwn eka?isan

13:15 meta de t:n anagnwsin tou nomou kai twn prof:twn apesteilan oi ar&isunagwgoi pros autous legontes andres adelfoi ei tis estin en umin logos parakl:sews pros ton laon legete

13:16 anastas de paulos kai kataseisas t: &eiri eipen andres isra:litai kai oi foboumenoi ton ?eon akousate

13:17 o ?eos tou laou toutou isra:l exelexato tous pateras :mwn kai ton laon uywsen en t: paroikia en g: aiguptou kai meta bra&ionos uy:lou ex:gagen autous ex aut:s

13:18 kai ws tesserakontaet: &ronon etropofor:sen autous en t: er:mw

13:19 | | kai | ka?elwn e?n: epta en g: &anaan katekl:ronom:sen t:n g:n autwn

13:20 ws etesin tetrakosiois kai pent:konta kai meta tauta edwken kritas ews samou:l | | [tou] | prof:tou

13:21 kakei?en :t:santo basilea kai edwken autois o ?eos ton saoul uion kis andra ek ful:s beniamin et: tesserakonta

13:22 kai metast:sas auton :geiren ton dauid autois eis basilea w kai eipen martur:sas euron dauid ton tou iessai | [andra] | andra | kata t:n kardian mou os poi:sei panta ta ?el:mata mou

13:23 toutou o ?eos apo tou spermatos kat epaggelian :gagen tw isra:l swt:ra i:soun

13:24 prok:ruxantos iwannou pro proswpou t:s eisodou autou baptisma metanoias panti tw law isra:l

13:25 ws de epl:rou iwann:s ton dromon elegen ti eme uponoeite einai ouk eimi egw all idou er&etai met eme ou ouk eimi axios to upod:ma twn podwn lusai

13:26 andres adelfoi uioi genous abraam kai oi en umin foboumenoi ton ?eon :min o logos t:s swt:rias taut:s exapestal:

13:27 oi gar katoikountes en ierousal:m kai oi ar&ontes autwn touton agno:santes kai tas fwnas twn prof:twn tas kata pan sabbaton anaginwskomenas krinantes epl:rwsan

13:28 kai m:demian aitian ?anatou eurontes :t:santo pilaton anaire?:nai auton

13:29 ws de etelesan panta ta peri autou gegrammena ka?elontes apo tou xulou e?:kan eis mn:meion

13:30 o de ?eos :geiren auton ek nekrwn

13:31 os wf?: epi :meras pleious tois sunanabasin autw apo t:s galilaias eis ierousal:m oitines [nun] eisin martures autou pros ton laon

13:32 kai :meis umas euaggelizome?a t:n pros tous pateras epaggelian genomen:n [13:33] oti taut:n o ?eos ekpepl:rwken tois teknois | :mwn | [autwn] :min | anast:sas i:soun

13:33 ws kai en tw yalmw gegraptai tw deuterw uios mou ei su egw s:meron gegenn:ka se

13:34 oti de anest:sen auton ek nekrwn m:keti mellonta upostrefein eis diaf?oran outws eir:ken oti dwsw umin ta osia dauid ta pista

13:35 dioti kai en eterw legei ou dwseis ton osion sou idein diaf?oran

13:36 dauid men gar idia genea up:ret:sas t: tou ?eou boul: ekoim:?: kai prosete?: pros tous pateras autou kai eiden diaf?oran

13:37 on de o ?eos :geiren ouk eiden diaf?oran

13:38 gnwston oun estw umin andres adelfoi oti dia toutou umin afesis amartiwn kataggelletai

13:39 | kai | [kai] | apo pantwn wn ouk :dun:?:te en nomw mwusews dikaiw?:nai [13:39] en toutw pas o pisteuwn dikaioutai

13:40 blepete oun m: epel?: to eir:menon en tois prof:tais

13:41 idete oi katafron:tai kai ?aumasate kai afanis?:te oti ergon ergazomai egw en tais :merais umwn ergon o ou m: pisteus:te ean tis ekdi:g:tai umin

13:42 exiontwn de autwn parekaloun eis to metaxu sabbaton lal:?:nai autois ta r:mata tauta

13:43 lu?eis:s de t:s sunagwg:s :kolou?:san polloi twn ioudaiwn kai twn sebomenwn pros:lutwn tw paulw kai tw barnaba oitines proslalountes autois epei?on autous prosmenein t: &ariti tou ?eou

13:44 tw de er&omenw sabbatw s&edon pasa : polis sun:&?: akousai ton logon tou | ?eou | kuriou |

13:45 idontes de oi ioudaioi tous o&lous epl:s?:san z:lou kai antelegon tois upo paulou laloumenois blasf:mountes

13:46 parr:siasamenoi te o paulos kai o barnabas eipan umin :n anagkaion prwton lal:?:nai ton logon tou ?eou epeid: apw?eis?e auton kai ouk axious krinete eautous t:s aiwniou zw:s idou strefome?a eis ta e?n:

13:47 outws gar entetaltai :min o kurios te?eika se eis fws e?nwn tou einai se eis swt:rian ews es&atou t:s g:s

13:48 akouonta de ta e?n: e&airon kai edoxazon ton logon tou | ?eou | kuriou | kai episteusan osoi :san tetagmenoi eis zw:n aiwnion

13:49 diefereto de o logos tou kuriou di ol:s t:s &wras

13:50 oi de ioudaioi parwtrunan tas sebomenas gunaikas tas eus&:monas kai tous prwtous t:s polews kai ep:geiran diwgmon epi ton paulon kai barnaban kai exebalon autous apo twn oriwn autwn

13:51 oi de ektinaxamenoi ton koniorton twn podwn ep autous :l?on eis ikonion

13:52 oi te ma?:tai epl:rounto &aras kai pneumatos agiou

14:1 egeneto de en ikoniw kata to auto eisel?ein autous eis t:n sunagwg:n twn ioudaiwn kai lal:sai outws wste pisteusai ioudaiwn te kai ell:nwn polu pl:?os

14:2 oi de apei?:santes ioudaioi ep:geiran kai ekakwsan tas yu&as twn e?nwn kata twn adelfwn

14:3 ikanon men oun &ronon dietriyan parr:siazomenoi epi tw kuriw tw marturounti | | [epi] | tw logw t:s &aritos autou didonti s:meia kai terata gines?ai dia twn &eirwn autwn

14:4 es&is?: de to pl:?os t:s polews kai oi men :san sun tois ioudaiois oi de sun tois apostolois

14:5 ws de egeneto orm: twn e?nwn te kai ioudaiwn sun tois ar&ousin autwn ubrisai kai li?obol:sai autous

14:6 sunidontes katefugon eis tas poleis t:s lukaonias lustran kai derb:n kai t:n peri&wron

14:7 kakei euaggelizomenoi :san

14:8 kai tis an:r adunatos en lustrois tois posin eka?:to &wlos ek koilias m:tros autou os oudepote periepat:sen

14:9 outos | :kouen | :kousen | tou paulou lalountos os atenisas autw kai idwn oti e&ei pistin tou sw?:nai

14:10 eipen megal: fwn: anast:?i epi tous podas sou or?os kai :lato kai periepatei

14:11 oi te o&loi idontes o epoi:sen paulos ep:ran t:n fwn:n autwn lukaonisti legontes oi ?eoi omoiw?entes an?rwpois kateb:san pros :mas

14:12 ekaloun te ton barnaban dia ton de paulon erm:n epeid: autos :n o :goumenos tou logou

14:13 o te iereus tou dios tou ontos pro t:s polews taurous kai stemmata epi tous pulwnas enegkas sun tois o&lois :?elen ?uein

14:14 akousantes de oi apostoloi barnabas kai paulos diarr:xantes ta imatia | eautwn | autwn | exep:d:san eis ton o&lon krazontes

14:15 kai legontes andres ti tauta poieite kai :meis omoiopa?eis esmen umin an?rwpoi euaggelizomenoi umas apo toutwn twn mataiwn epistrefein epi ?eon zwnta os epoi:sen ton ouranon kai t:n g:n kai t:n ?alassan kai panta ta en autois

14:16 os en tais parw&:menais geneais eiasen panta ta e?n: poreues?ai tais odois autwn

14:17 kaitoi ouk amarturon auton af:ken aga?ourgwn ourano?en umin uetous didous kai kairous karpoforous empiplwn trof:s kai eufrosun:s tas kardias umwn

14:18 kai tauta legontes molis katepausan tous o&lous tou m: ?uein autois

14:19 ep:l?an de apo antio&eias kai ikoniou ioudaioi kai peisantes tous o&lous kai li?asantes ton paulon esuron exw t:s polews nomizontes auton te?n:kenai

14:20 kuklwsantwn de twn ma?:twn auton anastas eis:l?en eis t:n polin kai t: epaurion ex:l?en sun tw barnaba eis derb:n

14:21 euaggelisamenoi te t:n polin ekein:n kai ma?:teusantes ikanous upestreyan eis t:n lustran kai eis ikonion kai | [eis] | eis | antio&eian

14:22 epist:rizontes tas yu&as twn ma?:twn parakalountes emmenein t: pistei kai oti dia pollwn ?liyewn dei :mas eisel?ein eis t:n basileian tou ?eou

14:23 &eiroton:santes de autois kat ekkl:sian presbuterous proseuxamenoi meta n:steiwn pare?ento autous tw kuriw eis on pepisteukeisan

14:24 kai diel?ontes t:n pisidian :l?on eis t:n pamfulian

14:25 kai lal:santes en perg: ton logon kateb:san eis attaleian

14:26 kakei?en apepleusan eis antio&eian o?en :san paradedomenoi t: &ariti tou ?eou eis to ergon o epl:rwsan

14:27 paragenomenoi de kai sunagagontes t:n ekkl:sian an:ggellon osa epoi:sen o ?eos met autwn kai oti :noixen tois e?nesin ?uran pistews

14:28 dietribon de &ronon ouk oligon sun tois ma?:tais

15:1 kai tines katel?ontes apo t:s ioudaias edidaskon tous adelfous oti ean m: peritm:?:te tw e?ei tw mwusews ou dunas?e sw?:nai

15:2 genomen:s de stasews kai z:t:sews ouk olig:s tw paulw kai tw barnaba pros autous etaxan anabainein paulon kai barnaban kai tinas allous ex autwn pros tous apostolous kai presbuterous eis ierousal:m peri tou z:t:matos toutou

15:3 oi men oun propemf?entes upo t:s ekkl:sias di:r&onto t:n te foinik:n kai samareian ekdi:goumenoi t:n epistrof:n twn e?nwn kai epoioun &aran megal:n pasin tois adelfois

15:4 paragenomenoi de eis | ierosoluma | ierousal:m | parede&?:san apo t:s ekkl:sias kai twn apostolwn kai twn presbuterwn an:ggeilan te osa o ?eos epoi:sen met autwn

15:5 exanest:san de tines twn apo t:s airesews twn farisaiwn pepisteukotes legontes oti dei peritemnein autous paraggellein te t:rein ton nomon mwusews

15:6 sun:&?:san te oi apostoloi kai oi presbuteroi idein peri tou logou toutou

15:7 poll:s de z:t:sews genomen:s anastas petros eipen pros autous andres adelfoi umeis epistas?e oti af :merwn ar&aiwn en umin exelexato o ?eos dia tou stomatos mou akousai ta e?n: ton logon tou euaggeliou kai pisteusai

15:8 kai o kardiognwst:s ?eos emartur:sen autois dous to pneuma to agion ka?ws kai :min

15:9 kai ou?en diekrinen metaxu :mwn te kai autwn t: pistei ka?arisas tas kardias autwn

15:10 nun oun ti peirazete ton ?eon epi?einai zugon epi ton tra&:lon twn ma?:twn on oute oi pateres :mwn oute :meis is&usamen bastasai

15:11 alla dia t:s &aritos tou kuriou i:sou pisteuomen sw?:nai ka? on tropon kakeinoi

15:12 esig:sen de pan to pl:?os kai :kouon barnaba kai paulou ex:goumenwn osa epoi:sen o ?eos s:meia kai terata en tois e?nesin di autwn

15:13 meta de to sig:sai autous apekri?: iakwbos legwn andres adelfoi akousate mou

15:14 sumewn ex:g:sato ka?ws prwton o ?eos epeskeyato labein ex e?nwn laon tw onomati autou

15:15 kai toutw sumfwnousin oi logoi twn prof:twn ka?ws gegraptai

15:16 meta tauta anastreyw kai anoikodom:sw t:n sk:n:n dauid t:n peptwkuian kai ta | katestrammena | kateskammena | aut:s anoikodom:sw kai anor?wsw aut:n

15:17 opws an ekz:t:swsin oi kataloipoi twn an?rwpwn ton kurion kai panta ta e?n: ef ous epikekl:tai to onoma mou ep autous legei kurios poiwn tauta

15:18 gnwsta ap aiwnos

15:19 dio egw krinw m: pareno&lein tois apo twn e?nwn epistrefousin epi ton ?eon

15:20 alla episteilai autois tou ape&es?ai twn alisg:matwn twn eidwlwn kai t:s porneias kai | | tou | pniktou kai tou aimatos

15:21 mwus:s gar ek genewn ar&aiwn kata polin tous k:russontas auton e&ei en tais sunagwgais kata pan sabbaton anaginwskomenos

15:22 tote edoxen tois apostolois kai tois presbuterois sun ol: t: ekkl:sia eklexamenous andras ex autwn pemyai eis antio&eian sun tw paulw kai barnaba ioudan ton kaloumenon barsabban kai silan andras :goumenous en tois adelfois

15:23 grayantes dia &eiros autwn oi apostoloi kai oi presbuteroi adelfoi tois kata t:n antio&eian kai surian kai kilikian adelfois tois ex e?nwn &airein

15:24 epeid: :kousamen oti tines ex :mwn | | [exel?ontes] | etaraxan umas logois anaskeuazontes tas yu&as umwn ois ou diesteilame?a

15:25 edoxen :min genomenois omo?umadon eklexamenois andras pemyai pros umas sun tois agap:tois :mwn barnaba kai paulw

15:26 an?rwpois paradedwkosin tas yu&as autwn uper tou onomatos tou kuriou :mwn i:sou &ristou

15:27 apestalkamen oun ioudan kai silan kai autous dia logou apaggellontas ta auta

15:28 edoxen gar tw pneumati tw agiw kai :min m:den pleon epiti?es?ai umin baros pl:n toutwn twn epanagkes

15:29 ape&es?ai eidwlo?utwn kai aimatos kai pniktwn kai porneias ex wn diat:rountes eautous eu praxete errws?e

15:30 oi men oun apolu?entes kat:l?on eis antio&eian kai sunagagontes to pl:?os epedwkan t:n epistol:n

15:31 anagnontes de e&ar:san epi t: parakl:sei

15:32 ioudas te kai silas kai autoi prof:tai ontes dia logou pollou parekalesan tous adelfous kai epest:rixan

15:33 poi:santes de &ronon apelu?:san met eir:n:s apo twn adelfwn pros tous aposteilantas autous

15:34

15:35 paulos de kai barnabas dietribon en antio&eia didaskontes kai euaggelizomenoi meta kai eterwn pollwn ton logon tou kuriou

15:36 meta de tinas :meras eipen pros barnaban paulos epistreyantes d: episkeywme?a tous adelfous kata polin pasan en ais kat:ggeilamen ton logon tou kuriou pws e&ousin

15:37 barnabas de ebouleto sumparalabein kai ton iwann:n ton kaloumenon markon

15:38 paulos de :xiou ton apostanta ap autwn apo pamfulias kai m: sunel?onta autois eis to ergon m: sumparalambanein touton

15:39 egeneto de paroxusmos wste apo&wris?:nai autous ap all:lwn ton te barnaban paralabonta ton markon ekpleusai eis kupron

15:40 paulos de epilexamenos silan ex:l?en parado?eis t: &ariti tou kuriou upo twn adelfwn

15:41 di:r&eto de t:n surian kai [t:n] kilikian epist:rizwn tas ekkl:sias

16:1 kat:nt:sen de | kai | [kai] | eis derb:n kai eis lustran kai idou ma?:t:s tis :n ekei onomati timo?eos uios gunaikos ioudaias pist:s patros de ell:nos

16:2 os emartureito upo twn en lustrois kai ikoniw adelfwn

16:3 touton :?el:sen o paulos sun autw exel?ein kai labwn perietemen auton dia tous ioudaious tous ontas en tois topois ekeinois :deisan gar apantes oti ell:n o pat:r autou up:r&en

16:4 ws de dieporeuonto tas poleis paredidosan autois fulassein ta dogmata ta kekrimena upo twn apostolwn kai presbuterwn twn en ierosolumois

16:5 ai men oun ekkl:siai estereounto t: pistei kai eperisseuon tw ari?mw ka? :meran

16:6 di:l?on de t:n frugian kai galatik:n &wran kwlu?entes upo tou agiou pneumatos lal:sai ton logon en t: asia

16:7 el?ontes de kata t:n musian epeirazon eis t:n bi?unian poreu?:nai kai ouk eiasen autous to pneuma i:sou

16:8 parel?ontes de t:n musian kateb:san eis trwada

16:9 kai orama dia | | [t:s] | nuktos tw paulw wf?: an:r makedwn tis :n estws kai parakalwn auton kai legwn diabas eis makedonian bo:?:son :min

16:10 ws de to orama eiden eu?ews ez:t:samen exel?ein eis makedonian sumbibazontes oti proskekl:tai :mas o ?eos euaggelisas?ai autous

16:11 ana&?entes | oun | de | apo trwados eu?udrom:samen eis samo?rak:n t: de epious: eis nean polin

16:12 kakei?en eis filippous :tis estin | prwt: t:s meridos | <prwt:s> meridos t:s | makedonias polis kolwnia :men de en taut: t: polei diatribontes :meras tinas

16:13 t: te :mera twn sabbatwn ex:l?omen exw t:s pul:s para potamon ou enomizomen proseu&:n einai kai ka?isantes elaloumen tais sunel?ousais gunaixin

16:14 kai tis gun: onomati ludia porfuropwlis polews ?uateirwn sebomen: ton ?eon :kouen :s o kurios di:noixen t:n kardian prose&ein tois laloumenois upo | | tou | paulou

16:15 ws de ebaptis?: kai o oikos aut:s parekalesen legousa ei kekrikate me pist:n tw kuriw einai eisel?ontes eis ton oikon mou menete kai parebiasato :mas

16:16 egeneto de poreuomenwn :mwn eis t:n proseu&:n paidisk:n tina e&ousan pneuma pu?wna upant:sai :min :tis ergasian poll:n parei&en tois kuriois aut:s manteuomen:

16:17 aut: katakolou?ousa | [tw] | tw | paulw kai :min ekrazen legousa outoi oi an?rwpoi douloi tou ?eou tou uyistou eisin oitines kataggellousin umin odon swt:rias

16:18 touto de epoiei epi pollas :meras diapon:?eis de paulos kai epistreyas tw pneumati eipen paraggellw soi en onomati i:sou &ristou exel?ein ap aut:s kai ex:l?en aut: t: wra

16:19 idontes de oi kurioi aut:s oti ex:l?en : elpis t:s ergasias autwn epilabomenoi ton paulon kai ton silan eilkusan eis t:n agoran epi tous ar&ontas

16:20 kai prosagagontes autous tois strat:gois eipan outoi oi an?rwpoi ektarassousin :mwn t:n polin ioudaioi upar&ontes

16:21 kai kataggellousin e?: a ouk exestin :min parade&es?ai oude poiein rwmaiois ousin

16:22 kai sunepest: o o&los kat autwn kai oi strat:goi perir:xantes autwn ta imatia ekeleuon rabdizein

16:23 pollas | de | te | epi?entes autois pl:gas ebalon eis fulak:n paraggeilantes tw desmofulaki asfalws t:rein autous

16:24 os paraggelian toiaut:n labwn ebalen autous eis t:n eswteran fulak:n kai tous podas :sfalisato autwn eis to xulon

16:25 kata de to mesonuktion paulos kai silas proseu&omenoi umnoun ton ?eon ep:krownto de autwn oi desmioi

16:26 afnw de seismos egeneto megas wste saleu?:nai ta ?emelia tou desmwt:riou :new&?:san de | [para&r:ma] | para&r:ma | ai ?urai pasai kai pantwn ta desma ane?:

16:27 exupnos de genomenos o desmofulax kai idwn anewgmenas tas ?uras t:s fulak:s spasamenos | t:n | [t:n] | ma&airan :mellen eauton anairein nomizwn ekpefeugenai tous desmious

16:28 efwn:sen de | paulos megal: fwn: | megal: fwn: [o] paulos | legwn m:den prax:s seautw kakon apantes gar esmen en?ade

16:29 ait:sas de fwta eisep:d:sen kai entromos genomenos prosepesen tw paulw kai | | [tw] | sila

16:30 kai proagagwn autous exw ef: kurioi ti me dei poiein ina sw?w

16:31 oi de eipan pisteuson epi ton kurion i:soun kai sw?:s: su kai o oikos sou

16:32 kai elal:san autw ton logon tou | ?eou | kuriou | sun pasin tois en t: oikia autou

16:33 kai paralabwn autous en ekein: t: wra t:s nuktos elousen apo twn pl:gwn kai ebaptis?: autos kai oi autou | apantes | pantes | para&r:ma

16:34 anagagwn te autous eis ton oikon pare?:ken trapezan kai :galliasato panoikei pepisteukws tw ?ew

16:35 :meras de genomen:s apesteilan oi strat:goi tous rabdou&ous legontes apoluson tous an?rwpous ekeinous

16:36 ap:ggeilen de o desmofulax tous logous | | [toutous] | pros ton paulon oti apestalkan oi strat:goi ina apolu?:te nun oun exel?ontes poreues?e en eir:n:

16:37 o de paulos ef: pros autous deirantes :mas d:mosia akatakritous an?rwpous rwmaious upar&ontas ebalan eis fulak:n kai nun la?ra :mas ekballousin ou gar alla el?ontes autoi :mas exagagetwsan

16:38 ap:ggeilan de tois strat:gois oi rabdou&oi ta r:mata tauta efob:?:san de akousantes oti rwmaioi eisin

16:39 kai el?ontes parekalesan autous kai exagagontes :rwtwn apel?ein apo t:s polews

16:40 exel?ontes de apo t:s fulak:s eis:l?on pros t:n ludian kai idontes parekalesan tous adelfous kai ex:l?an

17:1 diodeusantes de t:n amfipolin kai t:n apollwnian :l?on eis ?essalonik:n opou :n sunagwg: twn ioudaiwn

17:2 kata de to eiw?os tw paulw eis:l?en pros autous kai epi sabbata tria dielexato autois apo twn grafwn

17:3 dianoigwn kai parati?emenos oti ton &riston edei pa?ein kai anast:nai ek nekrwn kai oti outos estin o &ristos | o | [o] | i:sous on egw kataggellw umin

17:4 kai tines ex autwn epeis?:san kai prosekl:rw?:san tw paulw kai | [tw] | tw | sila twn te sebomenwn ell:nwn pl:?os polu gunaikwn te twn prwtwn ouk oligai

17:5 z:lwsantes de oi ioudaioi kai proslabomenoi twn agoraiwn andras tinas pon:rous kai o&lopoi:santes e?oruboun t:n polin kai epistantes t: oikia iasonos ez:toun autous proagagein eis ton d:mon

17:6 m: eurontes de autous esuron iasona kai tinas adelfous epi tous politar&as bowntes oti oi t:n oikoumen:n anastatwsantes outoi kai en?ade pareisin

17:7 ous upodedektai iaswn kai outoi pantes apenanti twn dogmatwn kaisaros prassousin basilea eteron legontes einai i:soun

17:8 etaraxan de ton o&lon kai tous politar&as akouontas tauta

17:9 kai labontes to ikanon para tou iasonos kai twn loipwn apelusan autous

17:10 oi de adelfoi eu?ews dia nuktos exepemyan ton te paulon kai ton silan eis beroian oitines paragenomenoi eis t:n sunagwg:n twn ioudaiwn ap:esan

17:11 outoi de :san eugenesteroi twn en ?essalonik: oitines edexanto ton logon meta pas:s pro?umias | [to] | | ka? :meran anakrinontes tas grafas ei e&oi tauta outws

17:12 polloi men oun ex autwn episteusan kai twn ell:nidwn gunaikwn twn eus&:monwn kai andrwn ouk oligoi

17:13 ws de egnwsan oi apo t:s ?essalonik:s ioudaioi oti kai en t: beroia kat:ggel: upo tou paulou o logos tou ?eou :l?on kakei saleuontes kai tarassontes tous o&lous

17:14 eu?ews de tote ton paulon exapesteilan oi adelfoi poreues?ai ews epi t:n ?alassan upemeinan te o te silas kai o timo?eos ekei

17:15 oi de ka?istanontes ton paulon :gagon ews a?:nwn kai labontes entol:n pros ton silan kai ton timo?eon ina ws ta&ista el?wsin pros auton ex:esan

17:16 en de tais a?:nais ekde&omenou autous tou paulou parwxuneto to pneuma autou en autw ?ewrountos kateidwlon ousan t:n polin

17:17 dielegeto men oun en t: sunagwg: tois ioudaiois kai tois sebomenois kai en t: agora kata pasan :meran pros tous paratug&anontas

17:18 tines de kai twn epikoureiwn kai stoikwn filosofwn suneballon autw kai tines elegon ti an ?eloi o spermologos outos legein oi de xenwn daimoniwn dokei kataggeleus einai oti ton i:soun kai t:n anastasin eu:ggelizeto

17:19 epilabomenoi | de | te | autou epi ton areion pagon :gagon legontes duname?a gnwnai tis : kain: aut: | [:] | : | upo sou laloumen: dida&:

17:20 xenizonta gar tina eisfereis eis tas akoas :mwn boulome?a oun gnwnai tina ?elei tauta einai

17:21 a?:naioi de pantes kai oi epid:mountes xenoi eis ouden eteron :ukairoun : legein ti : akouein ti kainoteron

17:22 sta?eis de | | [o] | paulos en mesw tou areiou pagou ef: andres a?:naioi kata panta ws deisidaimonesterous umas ?ewrw

17:23 dier&omenos gar kai ana?ewrwn ta sebasmata umwn euron kai bwmon en w epegegrapto agnwstw ?ew o oun agnoountes eusebeite touto egw kataggellw umin

17:24 o ?eos o poi:sas ton kosmon kai panta ta en autw outos ouranou kai g:s upar&wn kurios ouk en &eiropoi:tois naois katoikei

17:25 oude upo &eirwn an?rwpinwn ?erapeuetai prosdeomenos tinos autos didous pasin zw:n kai pno:n kai ta panta

17:26 epoi:sen te ex enos pan e?nos an?rwpwn katoikein epi pantos proswpou t:s g:s orisas prostetagmenous kairous kai tas oro?esias t:s katoikias autwn

17:27 z:tein ton ?eon ei ara ge y:laf:seian auton kai euroien kai ge ou makran apo enos ekastou :mwn upar&onta

17:28 en autw gar zwmen kai kinoume?a kai esmen ws kai tines twn ka? umas poi:twn eir:kasin tou gar kai genos esmen

17:29 genos oun upar&ontes tou ?eou ouk ofeilomen nomizein &rusw : argurw : li?w &aragmati te&n:s kai en?um:sews an?rwpou to ?eion einai omoion

17:30 tous men oun &ronous t:s agnoias uperidwn o ?eos ta nun | apaggellei | paraggellei | tois an?rwpois pantas panta&ou metanoein

17:31 ka?oti est:sen :meran en : mellei krinein t:n oikoumen:n en dikaiosun: en andri w wrisen pistin paras&wn pasin anast:sas auton ek nekrwn

17:32 akousantes de anastasin nekrwn oi men e&leuazon oi de eipan akousome?a sou peri toutou kai palin

17:33 outws o paulos ex:l?en ek mesou autwn

17:34 tines de andres koll:?entes autw episteusan en ois kai dionusios | [o] | o | areopagit:s kai gun: onomati damaris kai eteroi sun autois

18:1 meta tauta &wris?eis ek twn a?:nwn :l?en eis korin?on

18:2 kai eurwn tina ioudaion onomati akulan pontikon tw genei prosfatws el:lu?ota apo t:s italias kai priskillan gunaika autou dia to diateta&enai klaudion &wrizes?ai pantas tous ioudaious apo t:s rwm:s pros:l?en autois

18:3 kai dia to omote&non einai emenen par autois kai | :rgazonto | :rgazeto | :san gar sk:nopoioi t: te&n:

18:4 dielegeto de en t: sunagwg: kata pan sabbaton epei?en te ioudaious kai ell:nas

18:5 ws de kat:l?on apo t:s makedonias o te silas kai o timo?eos sunei&eto tw logw o paulos diamarturomenos tois ioudaiois einai ton &riston i:soun

18:6 antitassomenwn de autwn kai blasf:mountwn ektinaxamenos ta imatia eipen pros autous to aima umwn epi t:n kefal:n umwn ka?aros egw apo tou nun eis ta e?n: poreusomai

18:7 kai metabas ekei?en | :l?en | eis:l?en | eis oikian tinos onomati titiou ioustou sebomenou ton ?eon ou : oikia :n sunomorousa t: sunagwg:

18:8 krispos de o ar&isunagwgos episteusen tw kuriw sun olw tw oikw autou kai polloi twn korin?iwn akouontes episteuon kai ebaptizonto

18:9 eipen de o kurios en nukti di oramatos tw paulw m: fobou alla lalei kai m: siwp:s:s

18:10 dioti egw eimi meta sou kai oudeis epi?:setai soi tou kakwsai se dioti laos estin moi polus en t: polei taut:

18:11 eka?isen de eniauton kai m:nas ex didaskwn en autois ton logon tou ?eou

18:12 galliwnos de an?upatou ontos t:s a&aias katepest:san | oi ioudaioi omo?umadon | omo?umadon oi ioudaioi | tw paulw kai :gagon auton epi to b:ma

18:13 legontes oti para ton nomon anapei?ei outos tous an?rwpous sebes?ai ton ?eon

18:14 mellontos de tou paulou anoigein to stoma eipen o galliwn pros tous ioudaious ei men :n adik:ma ti : radiourg:ma pon:ron w ioudaioi kata logon an anes&om:n umwn

18:15 ei de z:t:mata estin peri logou kai onomatwn kai nomou tou ka? umas oyes?e autoi krit:s egw toutwn ou boulomai einai

18:16 kai ap:lasen autous apo tou b:matos

18:17 epilabomenoi de pantes sws?en:n ton ar&isunagwgon etupton empros?en tou b:matos kai ouden toutwn tw galliwni emelen

18:18 o de paulos eti prosmeinas :meras ikanas tois adelfois apotaxamenos exeplei eis t:n surian kai sun autw priskilla kai akulas keiramenos en keg&reais t:n kefal:n ei&en gar eu&:n

18:19 kat:nt:san de eis efeson kakeinous katelipen autou autos de eisel?wn eis t:n sunagwg:n dielexato tois ioudaiois

18:20 erwtwntwn de autwn epi pleiona &ronon meinai ouk epeneusen

18:21 alla apotaxamenos kai eipwn palin anakamyw pros umas tou ?eou ?elontos an:&?: apo t:s efesou

18:22 kai katel?wn eis kaisareian anabas kai aspasamenos t:n ekkl:sian kateb: eis antio&eian

18:23 kai poi:sas &ronon tina ex:l?en dier&omenos ka?ex:s t:n galatik:n &wran kai frugian | st:rizwn | epist:rizwn | pantas tous ma?:tas

18:24 ioudaios de tis apollws onomati alexandreus tw genei an:r logios kat:nt:sen eis efeson dunatos wn en tais grafais

18:25 outos :n kat:&:menos t:n odon tou kuriou kai zewn tw pneumati elalei kai edidasken akribws ta peri tou i:sou epistamenos monon to baptisma iwannou

18:26 outos te :rxato parr:siazes?ai en t: sunagwg: akousantes de autou priskilla kai akulas proselabonto auton kai akribesteron autw exe?ento t:n odon | tou ?eou | [tou ?eou] |

18:27 boulomenou de autou diel?ein eis t:n a&aian protreyamenoi oi adelfoi egrayan tois ma?:tais apodexas?ai auton os paragenomenos sunebaleto polu tois pepisteukosin dia t:s &aritos

18:28 eutonws gar tois ioudaiois diakat:leg&eto d:mosia epideiknus dia twn grafwn einai ton &riston i:soun

19:1 egeneto de en tw ton apollw einai en korin?w paulon diel?onta ta anwterika mer: | el?ein | <katel?ein> | eis efeson kai eurein tinas ma?:tas

19:2 eipen te pros autous ei pneuma agion elabete pisteusantes oi de pros auton all oud ei pneuma agion estin :kousamen

19:3 eipen te eis ti oun ebaptis?:te oi de eipan eis to iwannou baptisma

19:4 eipen de paulos iwann:s ebaptisen baptisma metanoias tw law legwn eis ton er&omenon met auton ina pisteuswsin tout estin eis ton i:soun

19:5 akousantes de ebaptis?:san eis to onoma tou kuriou i:sou

19:6 kai epi?entos autois tou paulou | | [tas] | &eiras :l?en to pneuma to agion ep autous elaloun te glwssais kai eprof:teuon

19:7 :san de oi pantes andres wsei dwdeka

19:8 eisel?wn de eis t:n sunagwg:n eparr:siazeto epi m:nas treis dialegomenos kai pei?wn | | [ta] | peri t:s basileias tou ?eou

19:9 ws de tines eskl:runonto kai :pei?oun kakologountes t:n odon enwpion tou pl:?ous apostas ap autwn afwrisen tous ma?:tas ka? :meran dialegomenos en t: s&ol: turannou

19:10 touto de egeneto epi et: duo wste pantas tous katoikountas t:n asian akousai ton logon tou kuriou ioudaious te kai ell:nas

19:11 dunameis te ou tas tu&ousas o ?eos epoiei dia twn &eirwn paulou

19:12 wste kai epi tous as?enountas apoferes?ai apo tou &rwtos autou soudaria : simikin?ia kai apallasses?ai ap autwn tas nosous ta te pneumata ta pon:ra ekporeues?ai

19:13 epe&eir:san de tines kai twn perier&omenwn ioudaiwn exorkistwn onomazein epi tous e&ontas ta pneumata ta pon:ra to onoma tou kuriou i:sou legontes orkizw umas ton i:soun on paulos k:russei

19:14 :san de tinos skeua ioudaiou ar&ierews epta uioi touto poiountes

19:15 apokri?en de to pneuma to pon:ron eipen autois ton [men] i:soun ginwskw kai ton paulon epistamai umeis de tines este

19:16 kai efalomenos o an?rwpos ep autous en w :n to pneuma to pon:ron katakurieusas amfoterwn is&usen kat autwn wste gumnous kai tetraumatismenous ekfugein ek tou oikou ekeinou

19:17 touto de egeneto gnwston pasin ioudaiois te kai ell:sin tois katoikousin t:n efeson kai epepesen fobos epi pantas autous kai emegaluneto to onoma tou kuriou i:sou

19:18 polloi te twn pepisteukotwn :r&onto exomologoumenoi kai anaggellontes tas praxeis autwn

19:19 ikanoi de twn ta perierga praxantwn sunenegkantes tas biblous katekaion enwpion pantwn kai suney:fisan tas timas autwn kai euron arguriou muriadas pente

19:20 outws kata kratos tou kuriou o logos :uxanen kai is&uen

19:21 ws de epl:rw?: tauta e?eto o paulos en tw pneumati diel?wn t:n makedonian kai a&aian poreues?ai eis ierosoluma eipwn oti meta to genes?ai me ekei dei me kai rwm:n idein

19:22 aposteilas de eis t:n makedonian duo twn diakonountwn autw timo?eon kai eraston autos epes&en &ronon eis t:n asian

19:23 egeneto de kata ton kairon ekeinon tara&os ouk oligos peri t:s odou

19:24 d:m:trios gar tis onomati argurokopos poiwn naous | [argurous] | argurous | artemidos parei&eto tois te&nitais ouk olig:n ergasian

19:25 ous suna?roisas kai tous peri ta toiauta ergatas eipen andres epistas?e oti ek taut:s t:s ergasias : euporia :min estin

19:26 kai ?ewreite kai akouete oti ou monon efesou alla s&edon pas:s t:s asias o paulos outos peisas metest:sen ikanon o&lon legwn oti ouk eisin ?eoi oi dia &eirwn ginomenoi

19:27 ou monon de touto kinduneuei :min to meros eis apelegmon el?ein alla kai to t:s megal:s ?eas artemidos ieron eis ou?en logis?:nai mellein te kai ka?aireis?ai t:s megaleiot:tos aut:s :n ol: | [:] | : | asia kai | [:] | : | oikoumen: sebetai

19:28 akousantes de kai genomenoi pl:reis ?umou ekrazon legontes megal: : artemis efesiwn

19:29 kai epl:s?: : polis t:s sug&usews wrm:san te omo?umadon eis to ?eatron sunarpasantes gaion kai aristar&on makedonas sunekd:mous paulou

19:30 paulou de boulomenou eisel?ein eis ton d:mon ouk eiwn auton oi ma?:tai

19:31 tines de kai twn asiar&wn ontes autw filoi pemyantes pros auton parekaloun m: dounai eauton eis to ?eatron

19:32 alloi men oun allo ti ekrazon :n gar : ekkl:sia sugke&umen: kai oi pleious ouk :deisan tinos eneka sunel:lu?eisan

19:33 ek de tou o&lou sunebibasan alexandron probalontwn auton twn ioudaiwn o de alexandros kataseisas t:n &eira :?elen apologeis?ai tw d:mw

19:34 epignontes de oti ioudaios estin fwn: egeneto mia ek pantwn | wsei | ws | epi wras duo krazontwn megal: : artemis efesiwn

19:35 katasteilas de | ton o&lon o grammateus | o grammateus ton o&lon | f:sin andres efesioi tis gar estin an?rwpwn os ou ginwskei t:n efesiwn polin newkoron ousan t:s megal:s artemidos kai tou diopetous

19:36 anantirr:twn oun ontwn toutwn deon estin umas katestalmenous upar&ein kai m:den propetes prassein

19:37 :gagete gar tous andras toutous oute ierosulous oute blasf:mountas t:n ?eon :mwn

19:38 ei men oun d:m:trios kai oi sun autw te&nitai e&ousin pros tina logon agoraioi agontai kai an?upatoi eisin egkaleitwsan all:lois

19:39 ei de ti peraiterw epiz:teite en t: ennomw ekkl:sia epilu?:setai

19:40 kai gar kinduneuomen egkaleis?ai stasews peri t:s s:meron m:denos aitiou upar&ontos peri ou | ou | [ou] | dun:some?a apodounai logon peri t:s sustrof:s taut:s

19:41 kai tauta eipwn apelusen t:n ekkl:sian

20:1 meta de to pausas?ai ton ?orubon metapemyamenos o paulos tous ma?:tas kai parakalesas aspasamenos ex:l?en poreues?ai eis makedonian

20:2 diel?wn de ta mer: ekeina kai parakalesas autous logw pollw :l?en eis t:n ellada

20:3 poi:sas te m:nas treis genomen:s epiboul:s autw upo twn ioudaiwn mellonti anages?ai eis t:n surian egeneto gnwm:s tou upostrefein dia makedonias

20:4 suneipeto de autw swpatros purrou beroiaios ?essalonikewn de aristar&os kai sekoundos kai gaios derbaios kai timo?eos asianoi de tu&ikos kai trofimos

20:5 outoi de | prosel?ontes | proel?ontes | emenon :mas en trwadi

20:6 :meis de exepleusamen meta tas :meras twn azumwn apo filippwn kai :l?omen pros autous eis t:n trwada a&ris :merwn pente | ou | opou | dietriyamen :meras epta

20:7 en de t: mia twn sabbatwn sun:gmenwn :mwn klasai arton o paulos dielegeto autois mellwn exienai t: epaurion pareteinen te ton logon me&ri mesonuktiou

20:8 :san de lampades ikanai en tw uperww ou :men sun:gmenoi

20:9 ka?ezomenos de tis neanias onomati eutu&os epi t:s ?uridos kataferomenos upnw ba?ei dialegomenou tou paulou epi pleion katene&?eis apo tou upnou epesen apo tou tristegou katw kai :r?: nekros

20:10 katabas de o paulos epepesen autw kai sumperilabwn eipen m: ?orubeis?e : gar yu&: autou en autw estin

20:11 anabas de | [kai] | kai | klasas ton arton kai geusamenos ef ikanon te omil:sas a&ris aug:s outws ex:l?en

20:12 :gagon de ton paida zwnta kai parekl:?:san ou metriws

20:13 :meis de proel?ontes epi to ploion an:&?:men epi t:n asson ekei?en mellontes analambanein ton paulon outws gar diatetagmenos :n mellwn autos pezeuein

20:14 ws de suneballen :min eis t:n asson analabontes auton :l?omen eis mitul:n:n

20:15 kakei?en apopleusantes t: epious: kat:nt:samen antikrus &iou t: de etera parebalomen eis samon t: de e&omen: :l?omen eis mil:ton

20:16 kekrikei gar o paulos parapleusai t:n efeson opws m: gen:tai autw &ronotrib:sai en t: asia espeuden gar ei dunaton ei: autw t:n :meran t:s pent:kost:s genes?ai eis ierosoluma

20:17 apo de t:s mil:tou pemyas eis efeson metekalesato tous presbuterous t:s ekkl:sias

20:18 ws de paregenonto pros auton eipen autois umeis epistas?e apo prwt:s :meras af :s epeb:n eis t:n asian pws me? umwn ton panta &ronon egenom:n

20:19 douleuwn tw kuriw meta pas:s tapeinofrosun:s kai dakruwn kai peirasmwn twn sumbantwn moi en tais epiboulais twn ioudaiwn

20:20 ws ouden upesteilam:n twn sumferontwn tou m: anaggeilai umin kai didaxai umas d:mosia kai kat oikous

20:21 diamarturomenos ioudaiois te kai ell:sin t:n eis ?eon metanoian kai pistin eis ton kurion :mwn i:soun

20:22 kai nun idou dedemenos egw tw pneumati poreuomai eis ierousal:m ta en aut: sunant:sonta | emoi | moi | m: eidws

20:23 pl:n oti to pneuma to agion kata polin diamarturetai moi legon oti desma kai ?liyeis me menousin

20:24 all oudenos logou poioumai t:n yu&:n timian emautw ws | teleiwsw | teleiwsai | ton dromon mou kai t:n diakonian :n elabon para tou kuriou i:sou diamarturas?ai to euaggelion t:s &aritos tou ?eou

20:25 kai nun idou egw oida oti ouketi oyes?e to proswpon mou umeis pantes en ois di:l?on k:russwn t:n basileian

20:26 dioti marturomai umin en t: s:meron :mera oti ka?aros eimi apo tou aimatos pantwn

20:27 ou gar upesteilam:n tou m: anaggeilai pasan t:n boul:n tou ?eou umin

20:28 prose&ete eautois kai panti tw poimniw en w umas to pneuma to agion e?eto episkopous poimainein t:n ekkl:sian tou ?eou :n periepoi:sato dia tou aimatos tou idiou

20:29 egw oida oti eiseleusontai meta t:n afixin mou lukoi bareis eis umas m: feidomenoi tou poimniou

20:30 kai ex umwn | [autwn] | autwn | anast:sontai andres lalountes diestrammena tou apospan tous ma?:tas opisw | eautwn | autwn |

20:31 dio gr:goreite mn:moneuontes oti trietian nukta kai :meran ouk epausam:n meta dakruwn nou?etwn ena ekaston

20:32 kai ta nun parati?emai umas tw | kuriw | ?ew | kai tw logw t:s &aritos autou tw dunamenw oikodom:sai kai dounai t:n kl:ronomian en tois :giasmenois pasin

20:33 arguriou : &rusiou : imatismou oudenos epe?um:sa

20:34 autoi ginwskete oti tais &reiais mou kai tois ousin met emou up:ret:san ai &eires autai

20:35 panta upedeixa umin oti outws kopiwntas dei antilambanes?ai twn as?enountwn mn:moneuein te twn logwn tou kuriou i:sou oti autos eipen makarion estin mallon didonai : lambanein

20:36 kai tauta eipwn ?eis ta gonata autou sun pasin autois pros:uxato

20:37 ikanos de klau?mos egeneto pantwn kai epipesontes epi ton tra&:lon tou paulou katefiloun auton

20:38 odunwmenoi malista epi tw logw w eir:kei oti ouketi mellousin to proswpon autou ?ewrein proepempon de auton eis to ploion

21:1 ws de egeneto ana&?:nai :mas apospas?entas ap autwn eu?udrom:santes :l?omen eis t:n kw t: de ex:s eis t:n rodon kakei?en eis patara

21:2 kai eurontes ploion diaperwn eis foinik:n epibantes an:&?:men

21:3 anafanantes de t:n kupron kai katalipontes aut:n euwnumon epleomen eis surian kai kat:l?omen eis turon ekeise gar to ploion :n apofortizomenon ton gomon

21:4 aneurontes de tous ma?:tas epemeinamen autou :meras epta oitines tw paulw elegon dia tou pneumatos m: epibainein eis ierosoluma

21:5 ote de egeneto | exartisai :mas | :mas exartisai | tas :meras exel?ontes eporeuome?a propempontwn :mas pantwn sun gunaixin kai teknois ews exw t:s polews kai ?entes ta gonata epi ton aigialon proseuxamenoi

21:6 ap:spasame?a all:lous kai | eneb:men | aneb:men | eis to ploion ekeinoi de upestreyan eis ta idia

21:7 :meis de ton ploun dianusantes apo turou kat:nt:samen eis ptolemaida kai aspasamenoi tous adelfous emeinamen :meran mian par autois

21:8 t: de epaurion exel?ontes :l?omen eis kaisareian kai eisel?ontes eis ton oikon filippou tou euaggelistou ontos ek twn epta emeinamen par autw

21:9 toutw de :san ?ugateres tessares par?enoi prof:teuousai

21:10 epimenontwn de :meras pleious kat:l?en tis apo t:s ioudaias prof:t:s onomati agabos

21:11 kai el?wn pros :mas kai aras t:n zwn:n tou paulou d:sas eautou tous podas kai tas &eiras eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin : zwn: aut: outws d:sousin en ierousal:m oi ioudaioi kai paradwsousin eis &eiras e?nwn

21:12 ws de :kousamen tauta parekaloumen :meis te kai oi entopioi tou m: anabainein auton eis ierousal:m

21:13 tote apekri?: | [o] | o | paulos ti poieite klaiontes kai sun?ruptontes mou t:n kardian egw gar ou monon de?:nai alla kai apo?anein eis ierousal:m etoimws e&w uper tou onomatos tou kuriou i:sou

21:14 m: pei?omenou de autou :su&asamen eipontes tou kuriou to ?el:ma gines?w

21:15 meta de tas :meras tautas episkeuasamenoi anebainomen eis ierosoluma

21:16 sun:l?on de kai twn ma?:twn apo kaisareias sun :min agontes par w xenis?wmen mnaswni tini kupriw ar&aiw ma?:t:

21:17 genomenwn de :mwn eis ierosoluma asmenws apedexanto :mas oi adelfoi

21:18 t: de epious: eis:ei o paulos sun :min pros iakwbon pantes te paregenonto oi presbuteroi

21:19 kai aspasamenos autous ex:geito ka? en ekaston wn epoi:sen o ?eos en tois e?nesin dia t:s diakonias autou

21:20 oi de akousantes edoxazon ton ?eon eipon te autw ?ewreis adelfe posai muriades eisin en tois ioudaiois twn pepisteukotwn kai pantes z:lwtai tou nomou upar&ousin

21:21 kat:&:?:san de peri sou oti apostasian didaskeis apo mwusews tous kata ta e?n: pantas ioudaious legwn m: peritemnein autous ta tekna m:de tois e?esin peripatein

21:22 ti oun estin pantws akousontai oti el:lu?as

21:23 touto oun poi:son o soi legomen eisin :min andres tessares eu&:n e&ontes | af | ef | eautwn

21:24 toutous paralabwn agnis?:ti sun autois kai dapan:son ep autois ina xur:sontai t:n kefal:n kai gnwsontai pantes oti wn kat:&:ntai peri sou ouden estin alla stoi&eis kai autos fulasswn ton nomon

21:25 peri de twn pepisteukotwn e?nwn :meis | apesteilamen | epesteilamen | krinantes fulasses?ai autous to te eidwlo?uton kai aima kai pnikton kai porneian

21:26 tote o paulos paralabwn tous andras t: e&omen: :mera sun autois agnis?eis eis:ei eis to ieron diaggellwn t:n ekpl:rwsin twn :merwn tou agnismou ews ou pros:ne&?: uper enos ekastou autwn : prosfora

21:27 ws de emellon ai epta :merai sunteleis?ai oi apo t:s asias ioudaioi ?easamenoi auton en tw ierw sune&eon panta ton o&lon kai epebalon ep auton tas &eiras

21:28 krazontes andres isra:litai bo:?eite outos estin o an?rwpos o kata tou laou kai tou nomou kai tou topou toutou pantas panta&: didaskwn eti te kai ell:nas eis:gagen eis to ieron kai kekoinwken ton agion topon touton

21:29 :san gar proewrakotes trofimon ton efesion en t: polei sun autw on enomizon oti eis to ieron eis:gagen o paulos

21:30 ekin:?: te : polis ol: kai egeneto sundrom: tou laou kai epilabomenoi tou paulou eilkon auton exw tou ierou kai eu?ews ekleis?:san ai ?urai

21:31 z:tountwn te auton apokteinai aneb: fasis tw &iliar&w t:s speir:s oti ol: sug&unnetai ierousal:m

21:32 os exaut:s paralabwn stratiwtas kai ekatontar&as katedramen ep autous oi de idontes ton &iliar&on kai tous stratiwtas epausanto tuptontes ton paulon

21:33 tote eggisas o &iliar&os epelabeto autou kai ekeleusen de?:nai alusesin dusin kai epun?aneto tis ei: kai ti estin pepoi:kws

21:34 alloi de allo ti epefwnoun en tw o&lw m: dunamenou de autou gnwnai to asfales dia ton ?orubon ekeleusen ages?ai auton eis t:n parembol:n

21:35 ote de egeneto epi tous anaba?mous suneb: bastazes?ai auton upo twn stratiwtwn dia t:n bian tou o&lou

21:36 :kolou?ei gar to pl:?os tou laou krazontes aire auton

21:37 mellwn te eisages?ai eis t:n parembol:n o paulos legei tw &iliar&w ei exestin moi eipein ti pros se o de ef: ell:nisti ginwskeis

21:38 ouk ara su ei o aiguptios o pro toutwn twn :merwn anastatwsas kai exagagwn eis t:n er:mon tous tetrakis&ilious andras twn sikariwn

21:39 eipen de o paulos egw an?rwpos men eimi ioudaios tarseus t:s kilikias ouk as:mou polews polit:s deomai de sou epitreyon moi lal:sai pros ton laon

21:40 epitreyantos de autou o paulos estws epi twn anaba?mwn kateseisen t: &eiri tw law poll:s de sig:s genomen:s prosefwn:sen t: ebraidi dialektw legwn

22:1 andres adelfoi kai pateres akousate mou t:s pros umas nuni apologias

22:2 akousantes de oti t: ebraidi dialektw prosefwnei autois mallon pares&on :su&ian kai f:sin

22:3 egw eimi an:r ioudaios gegenn:menos en tarsw t:s kilikias anate?rammenos de en t: polei taut: para tous podas gamali:l pepaideumenos kata akribeian tou patrwou nomou z:lwt:s upar&wn tou ?eou ka?ws pantes umeis este s:meron

22:4 os taut:n t:n odon ediwxa a&ri ?anatou desmeuwn kai paradidous eis fulakas andras te kai gunaikas

22:5 ws kai o ar&iereus marturei moi kai pan to presbuterion par wn kai epistolas dexamenos pros tous adelfous eis damaskon eporeuom:n axwn kai tous ekeise ontas dedemenous eis ierousal:m ina timwr:?wsin

22:6 egeneto de moi poreuomenw kai eggizonti t: damaskw peri mes:mbrian exaifn:s ek tou ouranou periastrayai fws ikanon peri eme

22:7 epesa te eis to edafos kai :kousa fwn:s legous:s moi saoul saoul ti me diwkeis

22:8 egw de apekri?:n tis ei kurie eipen te pros | eme | me | egw eimi i:sous o nazwraios on su diwkeis

22:9 oi de sun emoi ontes to men fws e?easanto t:n de fwn:n ouk :kousan tou lalountos moi

22:10 eipon de ti poi:sw kurie o de kurios eipen pros me anastas poreuou eis damaskon kakei soi lal:?:setai peri pantwn wn tetaktai soi poi:sai

22:11 ws de ouk eneblepon apo t:s dox:s tou fwtos ekeinou &eiragwgoumenos upo twn sunontwn moi :l?on eis damaskon

22:12 ananias de tis an:r eulab:s kata ton nomon marturoumenos upo pantwn twn katoikountwn ioudaiwn

22:13 el?wn pros | eme | me | kai epistas eipen moi saoul adelfe anableyon kagw aut: t: wra anebleya eis auton

22:14 o de eipen o ?eos twn paterwn :mwn proe&eirisato se gnwnai to ?el:ma autou kai idein ton dikaion kai akousai fwn:n ek tou stomatos autou

22:15 oti es: martus autw pros pantas an?rwpous wn ewrakas kai :kousas

22:16 kai nun ti melleis anastas baptisai kai apolousai tas amartias sou epikalesamenos to onoma autou

22:17 egeneto de moi upostreyanti eis ierousal:m kai proseu&omenou mou en tw ierw genes?ai me en ekstasei

22:18 kai idein auton legonta moi speuson kai exel?e en ta&ei ex ierousal:m dioti ou paradexontai sou marturian peri emou

22:19 kagw eipon kurie autoi epistantai oti egw :m:n fulakizwn kai derwn kata tas sunagwgas tous pisteuontas epi se

22:20 kai ote exe&unneto to aima stefanou tou marturos sou kai autos :m:n efestws kai suneudokwn kai fulasswn ta imatia twn anairountwn auton

22:21 kai eipen pros me poreuou oti egw eis e?n: makran exapostelw se

22:22 :kouon de autou a&ri toutou tou logou kai ep:ran t:n fwn:n autwn legontes aire apo t:s g:s ton toiouton ou gar ka?:ken auton z:n

22:23 kraugazontwn te autwn kai riptountwn ta imatia kai koniorton ballontwn eis ton aera

22:24 ekeleusen o &iliar&os eisages?ai auton eis t:n parembol:n eipas mastixin anetazes?ai auton ina epignw di :n aitian outws epefwnoun autw

22:25 ws de proeteinan auton tois imasin eipen pros ton estwta ekatontar&on o paulos ei an?rwpon rwmaion kai akatakriton exestin umin mastizein

22:26 akousas de o ekatontar&:s prosel?wn tw &iliar&w ap:ggeilen legwn ti melleis poiein o gar an?rwpos outos rwmaios estin

22:27 prosel?wn de o &iliar&os eipen autw lege moi su rwmaios ei o de ef: nai

22:28 apekri?: de o &iliar&os egw pollou kefalaiou t:n politeian taut:n ekt:sam:n o de paulos ef: egw de kai gegenn:mai

22:29 eu?ews oun apest:san ap autou oi mellontes auton anetazein kai o &iliar&os de efob:?: epignous oti rwmaios estin kai oti auton :n dedekws

22:30 t: de epaurion boulomenos gnwnai to asfales to ti kat:goreitai upo twn ioudaiwn elusen auton kai ekeleusen sunel?ein tous ar&iereis kai pan to sunedrion kai katagagwn ton paulon est:sen eis autous

23:1 atenisas de | | o | paulos tw sunedriw eipen andres adelfoi egw pas: suneid:sei aga?: pepoliteumai tw ?ew a&ri taut:s t:s :meras

23:2 o de ar&iereus ananias epetaxen tois parestwsin autw tuptein autou to stoma

23:3 tote o paulos pros auton eipen tuptein se mellei o ?eos toi&e kekoniamene kai su ka?: krinwn me kata ton nomon kai paranomwn keleueis me tuptes?ai

23:4 oi de parestwtes eipan ton ar&ierea tou ?eou loidoreis

23:5 ef: te o paulos ouk :dein adelfoi oti estin ar&iereus gegraptai gar oti ar&onta tou laou sou ouk ereis kakws

23:6 gnous de o paulos oti to en meros estin saddoukaiwn to de eteron farisaiwn ekrazen en tw sunedriw andres adelfoi egw farisaios eimi uios farisaiwn peri elpidos kai anastasews nekrwn | | [egw] | krinomai

23:7 touto de autou | lalountos | eipontos | egeneto stasis twn farisaiwn kai saddoukaiwn kai es&is?: to pl:?os

23:8 saddoukaioi | | men | gar legousin m: einai anastasin m:te aggelon m:te pneuma farisaioi de omologousin ta amfotera

23:9 egeneto de kraug: megal: kai anastantes tines twn grammatewn tou merous twn farisaiwn diema&onto legontes ouden kakon euriskomen en tw an?rwpw toutw ei de pneuma elal:sen autw : aggelos

23:10 poll:s de ginomen:s stasews fob:?eis o &iliar&os m: diaspas?: o paulos up autwn ekeleusen to strateuma kataban arpasai auton ek mesou autwn agein | | te | eis t:n parembol:n

23:11 t: de epious: nukti epistas autw o kurios eipen ?arsei ws gar diemarturw ta peri emou eis ierousal:m outws se dei kai eis rwm:n martur:sai

23:12 genomen:s de :meras poi:santes sustrof:n oi ioudaioi ane?ematisan eautous legontes m:te fagein m:te piein ews ou apokteinwsin ton paulon

23:13 :san de pleious tesserakonta oi taut:n t:n sunwmosian poi:samenoi

23:14 oitines prosel?ontes tois ar&iereusin kai tois presbuterois eipan ana?emati ane?ematisamen eautous m:denos geusas?ai ews ou apokteinwmen ton paulon

23:15 nun oun umeis emfanisate tw &iliar&w sun tw sunedriw opws katagag: auton eis umas ws mellontas diaginwskein akribesteron ta peri autou :meis de pro tou eggisai auton etoimoi esmen tou anelein auton

23:16 akousas de o uios t:s adelf:s paulou t:n enedran paragenomenos kai eisel?wn eis t:n parembol:n ap:ggeilen tw paulw

23:17 proskalesamenos de o paulos ena twn ekatontar&wn ef: ton neanian touton | apage | apagage | pros ton &iliar&on e&ei gar apaggeilai ti autw

23:18 o men oun paralabwn auton :gagen pros ton &iliar&on kai f:sin o desmios paulos proskalesamenos me :rwt:sen touton ton | neanian | neaniskon | agagein pros se e&onta ti lal:sai soi

23:19 epilabomenos de t:s &eiros autou o &iliar&os kai ana&wr:sas kat idian epun?aneto ti estin o e&eis apaggeilai moi

23:20 eipen de oti oi ioudaioi sune?ento tou erwt:sai se opws aurion ton paulon katagag:s eis to sunedrion ws | mellwn | mellon | ti akribesteron pun?anes?ai peri autou

23:21 su oun m: peis?:s autois enedreuousin gar auton ex autwn andres pleious tesserakonta oitines ane?ematisan eautous m:te fagein m:te piein ews ou anelwsin auton kai nun eisin etoimoi prosde&omenoi t:n apo sou epaggelian

23:22 o men oun &iliar&os apelusen ton neaniskon paraggeilas m:deni eklal:sai oti tauta enefanisas pros | eme | me |

23:23 kai proskalesamenos | tinas duo | duo [tinas] | twn ekatontar&wn eipen etoimasate stratiwtas diakosious opws poreu?wsin ews kaisareias kai ippeis ebdom:konta kai dexiolabous diakosious apo trit:s wras t:s nuktos

23:24 kt:n: te parast:sai ina epibibasantes ton paulon diaswswsin pros f:lika ton :gemona

23:25 grayas epistol:n e&ousan ton tupon touton

23:26 klaudios lusias tw kratistw :gemoni f:liki &airein

23:27 ton andra touton sull:mf?enta upo twn ioudaiwn kai mellonta anaireis?ai up autwn epistas sun tw strateumati exeilam:n ma?wn oti rwmaios estin

23:28 boulomenos te epignwnai t:n aitian di :n enekaloun autw | [kat:gagon eis to sunedrion autwn] | kat:gagon eis to sunedrion autwn |

23:29 on euron egkaloumenon peri z:t:matwn tou nomou autwn m:den de axion ?anatou : desmwn e&onta egkl:ma

23:30 m:nu?eis:s de moi epiboul:s eis ton andra eses?ai exaut:s epemya pros se paraggeilas kai tois kat:gorois legein | | [ta] | pros auton epi sou

23:31 oi men oun stratiwtai kata to diatetagmenon autois analabontes ton paulon :gagon dia nuktos eis t:n antipatrida

23:32 t: de epaurion easantes tous ippeis aper&es?ai sun autw upestreyan eis t:n parembol:n

23:33 oitines eisel?ontes eis t:n kaisareian kai anadontes t:n epistol:n tw :gemoni parest:san kai ton paulon autw

23:34 anagnous de kai eperwt:sas ek poias epar&eias estin kai pu?omenos oti apo kilikias

23:35 diakousomai sou ef: otan kai oi kat:goroi sou paragenwntai keleusas en tw praitwriw tou :rwdou fulasses?ai auton

24:1 meta de pente :meras kateb: o ar&iereus ananias meta presbuterwn tinwn kai r:toros tertullou tinos oitines enefanisan tw :gemoni kata tou paulou

24:2 kl:?entos de | [autou] | autou | :rxato kat:gorein o tertullos legwn [24:3] poll:s eir:n:s tug&anontes dia sou kai dior?wmatwn ginomenwn tw e?nei toutw dia t:s s:s pronoias

24:3 pant: te kai panta&ou apode&ome?a kratiste f:lix meta pas:s eu&aristias

24:4 ina de m: epi pleion se egkoptw parakalw akousai se :mwn suntomws t: s: epieikeia

24:5 eurontes gar ton andra touton loimon kai kinounta staseis pasin tois ioudaiois tois kata t:n oikoumen:n prwtostat:n te t:s twn nazwraiwn airesews

24:6 os kai to ieron epeirasen beb:lwsai on kai ekrat:samen

24:7

24:8 par ou dun:s: autos anakrinas peri pantwn toutwn epignwnai wn :meis kat:goroumen autou

24:9 sunepe?ento de kai oi ioudaioi faskontes tauta outws e&ein

24:10 apekri?: te o paulos neusantos autw tou :gemonos legein ek pollwn etwn onta se krit:n tw e?nei toutw epistamenos eu?umws ta peri emautou apologoumai

24:11 dunamenou sou epignwnai oti ou pleious eisin moi :merai dwdeka af :s aneb:n proskun:swn eis ierousal:m

24:12 kai oute en tw ierw euron me pros tina dialegomenon : epistasin poiounta o&lou oute en tais sunagwgais oute kata t:n polin

24:13 oude parast:sai dunantai soi peri wn nuni kat:gorousin mou

24:14 omologw de touto soi oti kata t:n odon :n legousin airesin outws latreuw tw patrww ?ew pisteuwn pasin tois kata ton nomon kai tois en tois prof:tais gegrammenois

24:15 elpida e&wn eis ton ?eon :n kai autoi outoi prosde&ontai anastasin mellein eses?ai dikaiwn te kai adikwn

24:16 en toutw kai autos askw aproskopon suneid:sin e&ein pros ton ?eon kai tous an?rwpous dia pantos

24:17 di etwn de pleionwn ele:mosunas poi:swn eis to e?nos mou paregenom:n kai prosforas

24:18 en ais euron me :gnismenon en tw ierw ou meta o&lou oude meta ?orubou tines de apo t:s asias ioudaioi

24:19 ous edei epi sou pareinai kai kat:gorein ei ti e&oien pros eme

24:20 : autoi outoi eipatwsan ti euron adik:ma stantos mou epi tou sunedriou

24:21 : peri mias taut:s fwn:s :s ekekraxa en autois estws oti peri anastasews nekrwn egw krinomai s:meron ef umwn

24:22 anebaleto de autous o f:lix akribesteron eidws ta peri t:s odou eipas otan lusias o &iliar&os katab: diagnwsomai ta ka? umas

24:23 diataxamenos tw ekatontar&: t:reis?ai auton e&ein te anesin kai m:dena kwluein twn idiwn autou up:retein autw

24:24 meta de :meras tinas paragenomenos o f:lix sun drousill: t: idia gunaiki ous: ioudaia metepemyato ton paulon kai :kousen autou peri t:s eis &riston i:soun pistews

24:25 dialegomenou de autou peri dikaiosun:s kai egkrateias kai tou krimatos tou mellontos emfobos genomenos o f:lix apekri?: to nun e&on poreuou kairon de metalabwn metakalesomai se

24:26 ama kai elpizwn oti &r:mata do?:setai | [autw] | autw | upo tou paulou dio kai puknoteron auton metapempomenos wmilei autw

24:27 dietias de pl:rw?eis:s elaben diado&on o f:lix porkion f:ston ?elwn te &arita kata?es?ai tois ioudaiois o f:lix katelipen ton paulon dedemenon

25:1 f:stos oun epibas t: epar&eia meta treis :meras aneb: eis ierosoluma apo kaisareias

25:2 enefanisan te autw oi ar&iereis kai oi prwtoi twn ioudaiwn kata tou paulou kai parekaloun auton

25:3 aitoumenoi &arin kat autou opws metapemy:tai auton eis ierousal:m enedran poiountes anelein auton kata t:n odon

25:4 o men oun f:stos apekri?: t:reis?ai ton paulon eis kaisareian eauton de mellein en ta&ei ekporeues?ai

25:5 oi oun en umin f:sin dunatoi sugkatabantes ei ti estin en tw andri atopon kat:goreitwsan autou

25:6 diatriyas de en autois :meras ou pleious oktw : deka katabas eis kaisareian t: epaurion ka?isas epi tou b:matos ekeleusen ton paulon a&?:nai

25:7 paragenomenou de autou periest:san auton oi apo ierosolumwn katabeb:kotes ioudaioi polla kai barea aitiwmata kataferontes a ouk is&uon apodeixai

25:8 tou paulou apologoumenou oti oute eis ton nomon twn ioudaiwn oute eis to ieron oute eis kaisara ti :marton

25:9 o f:stos de ?elwn tois ioudaiois &arin kata?es?ai apokri?eis tw paulw eipen ?eleis eis ierosoluma anabas ekei peri toutwn kri?:nai ep emou

25:10 eipen de o paulos | estws epi tou b:matos kaisaros | epi tou b:matos kaisaros estws | eimi ou me dei krines?ai ioudaious ouden | :dik:ka | :dik:sa | ws kai su kallion epiginwskeis

25:11 ei men oun adikw kai axion ?anatou pepra&a ti ou paraitoumai to apo?anein ei de ouden estin wn outoi kat:gorousin mou oudeis me dunatai autois &arisas?ai kaisara epikaloumai

25:12 tote o f:stos sullal:sas meta tou sumbouliou apekri?: kaisara epikekl:sai epi kaisara poreus:

25:13 :merwn de diagenomenwn tinwn agrippas o basileus kai bernik: kat:nt:san eis kaisareian aspasamenoi ton f:ston

25:14 ws de pleious :meras dietribon ekei o f:stos tw basilei ane?eto ta kata ton paulon legwn an:r tis estin kataleleimmenos upo f:likos desmios

25:15 peri ou genomenou mou eis ierosoluma enefanisan oi ar&iereis kai oi presbuteroi twn ioudaiwn aitoumenoi kat autou katadik:n

25:16 pros ous apekri?:n oti ouk estin e?os rwmaiois &arizes?ai tina an?rwpon prin : o kat:goroumenos kata proswpon e&oi tous kat:gorous topon te apologias laboi peri tou egkl:matos

25:17 sunel?ontwn oun | | [autwn] | en?ade anabol:n m:demian poi:samenos t: ex:s ka?isas epi tou b:matos ekeleusa a&?:nai ton andra

25:18 peri ou sta?entes oi kat:goroi oudemian aitian eferon wn egw upenooun pon:rwn

25:19 z:t:mata de tina peri t:s idias deisidaimonias ei&on pros auton kai peri tinos i:sou te?n:kotos on efasken o paulos z:n

25:20 aporoumenos de egw t:n peri toutwn z:t:sin elegon ei bouloito poreues?ai eis ierosoluma kakei krines?ai peri toutwn

25:21 tou de paulou epikalesamenou t:r:?:nai auton eis t:n tou sebastou diagnwsin ekeleusa t:reis?ai auton ews ou anapemyw auton pros kaisara

25:22 agrippas de pros ton f:ston eboulom:n kai autos tou an?rwpou akousai aurion f:sin akous: autou

25:23 t: oun epaurion el?ontos tou agrippa kai t:s bernik:s meta poll:s fantasias kai eisel?ontwn eis to akroat:rion sun te &iliar&ois kai andrasin tois kat exo&:n t:s polews kai keleusantos tou f:stou :&?: o paulos

25:24 kai f:sin o f:stos agrippa basileu kai pantes oi sumparontes :min andres ?ewreite touton peri ou apan to pl:?os twn ioudaiwn | enetu&en | enetu&on | moi en te ierosolumois kai en?ade bowntes m: dein auton z:n m:keti

25:25 egw de katelabom:n m:den axion auton ?anatou pepra&enai autou de toutou epikalesamenou ton sebaston ekrina pempein

25:26 peri ou asfales ti grayai tw kuriw ouk e&w dio pro:gagon auton ef umwn kai malista epi sou basileu agrippa opws t:s anakrisews genomen:s s&w ti grayw

25:27 alogon gar moi dokei pemponta desmion m: kai tas kat autou aitias s:manai

26:1 agrippas de pros ton paulon ef: epitrepetai soi | uper | peri | seautou legein tote o paulos ekteinas t:n &eira apelogeito

26:2 peri pantwn wn egkaloumai upo ioudaiwn basileu agrippa :g:mai emauton makarion epi sou mellwn s:meron apologeis?ai

26:3 malista gnwst:n onta se pantwn twn kata ioudaious e?wn te kai z:t:matwn dio deomai makro?umws akousai mou

26:4 t:n men oun biwsin mou | | [t:n] | ek neot:tos t:n ap ar&:s genomen:n en tw e?nei mou en te ierosolumois isasin pantes | | [oi] | ioudaioi

26:5 proginwskontes me anw?en ean ?elwsin marturein oti kata t:n akribestat:n airesin t:s :meteras ?r:skeias ez:sa farisaios

26:6 kai nun ep elpidi t:s eis tous pateras :mwn epaggelias genomen:s upo tou ?eou est:ka krinomenos

26:7 eis :n to dwdekafulon :mwn en ekteneia nukta kai :meran latreuon elpizei katant:sai peri :s elpidos egkaloumai upo ioudaiwn basileu

26:8 ti apiston krinetai par umin ei o ?eos nekrous egeirei

26:9 egw men oun edoxa emautw pros to onoma i:sou tou nazwraiou dein polla enantia praxai

26:10 o kai epoi:sa en ierosolumois kai pollous te twn agiwn egw en fulakais katekleisa t:n para twn ar&ierewn exousian labwn anairoumenwn te autwn kat:negka y:fon

26:11 kai kata pasas tas sunagwgas pollakis timwrwn autous :nagkazon blasf:mein perissws te emmainomenos autois ediwkon ews kai eis tas exw poleis

26:12 en ois poreuomenos eis t:n damaskon met exousias kai epitrop:s t:s twn ar&ierewn

26:13 :meras mes:s kata t:n odon eidon basileu ourano?en uper t:n lamprot:ta tou :liou perilamyan me fws kai tous sun emoi poreuomenous

26:14 pantwn te katapesontwn :mwn eis t:n g:n :kousa fwn:n legousan pros me t: ebraidi dialektw saoul saoul ti me diwkeis skl:ron soi pros kentra laktizein

26:15 egw de eipa tis ei kurie o de kurios eipen egw eimi i:sous on su diwkeis

26:16 alla anast:?i kai st:?i epi tous podas sou eis touto gar wf?:n soi pro&eirisas?ai se up:ret:n kai martura wn te eides | me | [me] | wn te of?:somai soi

26:17 exairoumenos se ek tou laou kai ek twn e?nwn eis ous egw apostellw se

26:18 anoixai of?almous autwn tou epistreyai apo skotous eis fws kai t:s exousias tou satana epi ton ?eon tou labein autous afesin amartiwn kai kl:ron en tois :giasmenois pistei t: eis eme

26:19 o?en basileu agrippa ouk egenom:n apei?:s t: ouraniw optasia

26:20 alla tois en damaskw prwton te kai ierosolumois pasan te t:n &wran t:s ioudaias kai tois e?nesin ap:ggellon metanoein kai epistrefein epi ton ?eon axia t:s metanoias erga prassontas

26:21 eneka toutwn me ioudaioi sullabomenoi | | [onta] | en tw ierw epeirwnto dia&eirisas?ai

26:22 epikourias oun tu&wn t:s apo tou ?eou a&ri t:s :meras taut:s est:ka marturomenos mikrw te kai megalw ouden ektos legwn wn te oi prof:tai elal:san mellontwn gines?ai kai mwus:s

26:23 ei pa?:tos o &ristos ei prwtos ex anastasews nekrwn fws mellei kataggellein tw te law kai tois e?nesin

26:24 tauta de autou apologoumenou o f:stos megal: t: fwn: f:sin main: paule ta polla se grammata eis manian peritrepei

26:25 o de paulos ou mainomai f:sin kratiste f:ste alla al:?eias kai swfrosun:s r:mata apof?eggomai

26:26 epistatai gar peri toutwn o basileus pros on | | kai | parr:siazomenos lalw lan?anein gar auton | | [ti] | toutwn ou pei?omai ou?en ou gar estin en gwnia pepragmenon touto

26:27 pisteueis basileu agrippa tois prof:tais oida oti pisteueis

26:28 o de agrippas pros ton paulon en oligw me pei?eis &ristianon poi:sai

26:29 o de paulos euxaim:n an tw ?ew kai en oligw kai en megalw ou monon se alla kai pantas tous akouontas mou s:meron genes?ai toioutous opoios kai egw eimi parektos twn desmwn toutwn

26:30 anest: te o basileus kai o :gemwn : te bernik: kai oi sugka?:menoi autois

26:31 kai ana&wr:santes elaloun pros all:lous legontes oti ouden ?anatou : desmwn axion | | [ti] | prassei o an?rwpos outos

26:32 agrippas de tw f:stw ef: apolelus?ai edunato o an?rwpos outos ei m: epekekl:to kaisara

27:1 ws de ekri?: tou apoplein :mas eis t:n italian paredidoun ton te paulon kai tinas eterous desmwtas ekatontar&: onomati iouliw speir:s sebast:s

27:2 epibantes de ploiw adramutt:nw mellonti plein eis tous kata t:n asian topous an:&?:men ontos sun :min aristar&ou makedonos ?essalonikews

27:3 t: te etera kat:&?:men eis sidwna filan?rwpws te o ioulios tw paulw &r:samenos epetreyen pros tous filous poreu?enti epimeleias tu&ein

27:4 kakei?en ana&?entes upepleusamen t:n kupron dia to tous anemous einai enantious

27:5 to te pelagos to kata t:n kilikian kai pamfulian diapleusantes kat:l?omen eis mura t:s lukias

27:6 kakei eurwn o ekatontar&:s ploion alexandrinon pleon eis t:n italian enebibasen :mas eis auto

27:7 en ikanais de :merais braduploountes kai molis genomenoi kata t:n knidon m: prosewntos :mas tou anemou upepleusamen t:n kr:t:n kata salmwn:n

27:8 molis te paralegomenoi aut:n :l?omen eis topon tina kaloumenon kalous limenas w eggus | :n polis lasea | polis :n lasaia |

27:9 ikanou de &ronou diagenomenou kai ontos :d: episfalous tou ploos dia to kai t:n n:steian :d: parel:lu?enai par:nei o paulos

27:10 legwn autois andres ?ewrw oti meta ubrews kai poll:s z:mias ou monon tou fortiou kai tou ploiou alla kai twn yu&wn :mwn mellein eses?ai ton ploun

27:11 o de ekatontar&:s tw kubern:t: kai tw naukl:rw mallon epei?eto : tois upo paulou legomenois

27:12 aneu?etou de tou limenos upar&ontos pros para&eimasian oi pleiones e?ento boul:n ana&?:nai ekei?en eipws dunainto katant:santes eis foinika para&eimasai limena t:s kr:t:s bleponta kata liba kai kata &wron

27:13 upopneusantos de notou doxantes t:s pro?esews kekrat:kenai arantes asson parelegonto t:n kr:t:n

27:14 met ou polu de ebalen kat aut:s anemos tufwnikos o kaloumenos eurakulwn

27:15 sunarpas?entos de tou ploiou kai m: dunamenou antof?almein tw anemw epidontes eferome?a

27:16 n:sion de ti upodramontes kaloumenon kauda is&usamen molis perikrateis genes?ai t:s skaf:s

27:17 :n arantes bo:?eiais e&rwnto upozwnnuntes to ploion foboumenoi te m: eis t:n surtin ekpeswsin &alasantes to skeuos outws eferonto

27:18 sfodrws de &eimazomenwn :mwn t: ex:s ekbol:n epoiounto

27:19 kai t: trit: auto&eires t:n skeu:n tou ploiou erriyan

27:20 m:te de :liou m:te astrwn epifainontwn epi pleionas :meras &eimwnos te ouk oligou epikeimenou loipon peri:reito elpis pasa tou swzes?ai :mas

27:21 poll:s te asitias upar&ous:s tote sta?eis o paulos en mesw autwn eipen edei men w andres pei?ar&:santas moi m: anages?ai apo t:s kr:t:s kerd:sai te t:n ubrin taut:n kai t:n z:mian

27:22 kai ta nun parainw umas eu?umein apobol: gar yu&:s oudemia estai ex umwn pl:n tou ploiou

27:23 parest: gar moi taut: t: nukti tou ?eou ou eimi | | [egw] | w kai latreuw aggelos

27:24 legwn m: fobou paule kaisari se dei parast:nai kai idou ke&aristai soi o ?eos pantas tous pleontas meta sou

27:25 dio eu?umeite andres pisteuw gar tw ?ew oti outws estai ka? on tropon lelal:tai moi

27:26 eis n:son de tina dei :mas ekpesein

27:27 ws de tessareskaidekat: nux egeneto diaferomenwn :mwn en tw adria kata meson t:s nuktos upenooun oi nautai prosagein tina autois &wran

27:28 kai bolisantes euron orguias eikosi bra&u de diast:santes kai palin bolisantes euron orguias dekapente

27:29 foboumenoi te m: pou kata tra&eis topous ekpeswmen ek prumn:s riyantes agkuras tessaras :u&onto :meran genes?ai

27:30 twn de nautwn z:tountwn fugein ek tou ploiou kai &alasantwn t:n skaf:n eis t:n ?alassan profasei ws ek prwr:s agkuras mellontwn ekteinein

27:31 eipen o paulos tw ekatontar&: kai tois stratiwtais ean m: outoi meinwsin en tw ploiw umeis sw?:nai ou dunas?e

27:32 tote apekoyan oi stratiwtai ta s&oinia t:s skaf:s kai eiasan aut:n ekpesein

27:33 a&ri de ou :mera :mellen gines?ai parekalei o paulos apantas metalabein trof:s legwn tessareskaidekat:n s:meron :meran prosdokwntes asitoi diateleite m:?en proslabomenoi

27:34 dio parakalw umas metalabein trof:s touto gar pros t:s umeteras swt:rias upar&ei oudenos gar umwn ?rix apo t:s kefal:s apoleitai

27:35 eipas de tauta kai labwn arton eu&arist:sen tw ?ew enwpion pantwn kai klasas :rxato es?iein

27:36 eu?umoi de genomenoi pantes kai autoi proselabonto trof:s

27:37 :me?a de ai pasai yu&ai en tw ploiw | ws | diakosiai | ebdom:konta ex

27:38 kores?entes de trof:s ekoufizon to ploion ekballomenoi ton siton eis t:n ?alassan

27:39 ote de :mera egeneto t:n g:n ouk epeginwskon kolpon de tina katenooun e&onta aigialon eis on ebouleuonto ei dunainto | ekswsai | exwsai | to ploion

27:40 kai tas agkuras perielontes eiwn eis t:n ?alassan ama anentes tas zeukt:rias twn p:daliwn kai eparantes ton artemwna t: pneous: katei&on eis ton aigialon

27:41 peripesontes de eis topon di?alasson epekeilan t:n naun kai : men prwra ereisasa emeinen asaleutos : de prumna elueto upo t:s bias | | [twn kumatwn] |

27:42 twn de stratiwtwn boul: egeneto ina tous desmwtas apokteinwsin m: tis ekkolumb:sas diafug:

27:43 o de ekatontar&:s boulomenos diaswsai ton paulon ekwlusen autous tou boul:matos ekeleusen te tous dunamenous kolumban aporiyantas prwtous epi t:n g:n exienai

27:44 kai tous loipous ous men epi sanisin ous de epi tinwn twn apo tou ploiou kai outws egeneto pantas diasw?:nai epi t:n g:n

28:1 kai diasw?entes tote epegnwmen oti | melit:n: | melit: | : n:sos kaleitai

28:2 oi te barbaroi parei&on ou t:n tu&ousan filan?rwpian :min ayantes gar puran proselabonto pantas :mas dia ton ueton ton efestwta kai dia to yu&os

28:3 sustreyantos de tou paulou fruganwn ti pl:?os kai epi?entos epi t:n puran e&idna apo t:s ?erm:s exel?ousa ka?:yen t:s &eiros autou

28:4 ws de eidon oi barbaroi kremamenon to ?:rion ek t:s &eiros autou pros all:lous elegon pantws foneus estin o an?rwpos outos on diasw?enta ek t:s ?alass:s : dik: z:n ouk eiasen

28:5 o men oun apotinaxas to ?:rion eis to pur epa?en ouden kakon

28:6 oi de prosedokwn auton mellein pimpras?ai : katapiptein afnw nekron epi polu de autwn prosdokwntwn kai ?ewrountwn m:den atopon eis auton ginomenon metabalomenoi elegon auton einai ?eon

28:7 en de tois peri ton topon ekeinon up:r&en &wria tw prwtw t:s n:sou onomati popliw os anadexamenos :mas | :meras treis | treis :meras | filofronws exenisen

28:8 egeneto de ton patera tou popliou puretois kai dusenteriw sune&omenon katakeis?ai pros on o paulos eisel?wn kai proseuxamenos epi?eis tas &eiras autw iasato auton

28:9 toutou de genomenou | [kai] | kai | oi loipoi oi en t: n:sw e&ontes as?eneias pros:r&onto kai e?erapeuonto

28:10 oi kai pollais timais etim:san :mas kai anagomenois epe?ento ta pros tas &reias

28:11 meta de treis m:nas an:&?:men en ploiw parake&eimakoti en t: n:sw alexandrinw paras:mw dioskourois

28:12 kai kata&?entes eis surakousas epemeinamen :meras treis

28:13 o?en perielontes kat:nt:samen eis r:gion kai meta mian :meran epigenomenou notou deuteraioi :l?omen eis potiolous

28:14 ou eurontes adelfous parekl:?:men par autois epimeinai :meras epta kai outws eis t:n rwm:n :l?amen

28:15 kakei?en oi adelfoi akousantes ta peri :mwn :l?an eis apant:sin :min a&ris appiou forou kai triwn tabernwn ous idwn o paulos eu&arist:sas tw ?ew elaben ?arsos

28:16 ote de eis:l?omen eis rwm:n epetrap: tw paulw menein ka? eauton sun tw fulassonti auton stratiwt:

28:17 egeneto de meta :meras treis sugkalesas?ai auton tous ontas twn ioudaiwn prwtous sunel?ontwn de autwn elegen pros autous egw andres adelfoi ouden enantion poi:sas tw law : tois e?esin tois patrwois desmios ex ierosolumwn paredo?:n eis tas &eiras twn rwmaiwn

28:18 oitines anakrinantes me eboulonto apolusai dia to m:demian aitian ?anatou upar&ein en emoi

28:19 antilegontwn de twn ioudaiwn :nagkas?:n epikalesas?ai kaisara ou& ws tou e?nous mou e&wn ti kat:gorein

28:20 dia taut:n oun t:n aitian parekalesa umas idein kai proslal:sai eneken gar t:s elpidos tou isra:l t:n alusin taut:n perikeimai

28:21 oi de pros auton eipan :meis oute grammata peri sou edexame?a apo t:s ioudaias oute paragenomenos tis twn adelfwn ap:ggeilen : elal:sen ti peri sou pon:ron

28:22 axioumen de para sou akousai a froneis peri men gar t:s airesews taut:s gnwston :min estin oti panta&ou antilegetai

28:23 taxamenoi de autw :meran :l?on pros auton eis t:n xenian pleiones ois exeti?eto diamarturomenos t:n basileian tou ?eou pei?wn te autous peri tou i:sou apo te tou nomou mwusews kai twn prof:twn apo prwi ews esperas

28:24 kai oi men epei?onto tois legomenois oi de :pistoun

28:25 asumfwnoi de ontes pros all:lous apeluonto eipontos tou paulou r:ma en oti kalws to pneuma to agion elal:sen dia :saiou tou prof:tou pros tous pateras umwn

28:26 legwn poreu?:ti pros ton laon touton kai eipon ako: akousete kai ou m: sun:te kai blepontes bleyete kai ou m: id:te

28:27 epa&un?: gar : kardia tou laou toutou kai tois wsin barews :kousan kai tous of?almous autwn ekammusan m:pote idwsin tois of?almois kai tois wsin akouswsin kai t: kardia sunwsin kai epistreywsin kai iasomai autous

28:28 gnwston oun | umin estw | estw umin | oti tois e?nesin apestal: touto to swt:rion tou ?eou autoi kai akousontai

28:29

28:30 enemeinen de dietian ol:n en idiw mis?wmati kai apede&eto pantas tous eisporeuomenous pros auton

28:31 k:russwn t:n basileian tou ?eou kai didaskwn ta peri tou kuriou i:sou &ristou meta pas:s parr:sias akwlutws