GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
COLOSSIANS


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.


1:1 paulos apostolos &ristou i:sou dia ?el:matos ?eou kai timo?eos o adelfos

1:2 tois en kolossais agiois kai pistois adelfois en &ristw &aris umin kai eir:n: apo ?eou patros :mwn

1:3 eu&aristoumen tw ?ew patri tou kuriou :mwn i:sou | [&ristou] | &ristou | pantote peri umwn proseu&omenoi

1:4 akousantes t:n pistin umwn en &ristw i:sou kai t:n agap:n | [:n e&ete] | :n e&ete | eis pantas tous agious

1:5 dia t:n elpida t:n apokeimen:n umin en tois ouranois :n pro:kousate en tw logw t:s al:?eias tou euaggeliou

1:6 tou parontos eis umas ka?ws kai en panti tw kosmw estin karpoforoumenon kai auxanomenon ka?ws kai en umin af :s :meras :kousate kai epegnwte t:n &arin tou ?eou en al:?eia

1:7 ka?ws ema?ete apo epafra tou agap:tou sundoulou :mwn os estin pistos uper | :mwn | umwn | diakonos tou &ristou

1:8 o kai d:lwsas :min t:n umwn agap:n en pneumati

1:9 dia touto kai :meis af :s :meras :kousamen ou pauome?a uper umwn proseu&omenoi kai aitoumenoi ina pl:rw?:te t:n epignwsin tou ?el:matos autou en pas: sofia kai sunesei pneumatik:

1:10 peripat:sai axiws tou kuriou eis pasan areskeian en panti ergw aga?w karpoforountes kai auxanomenoi t: epignwsei tou ?eou

1:11 en pas: dunamei dunamoumenoi kata to kratos t:s dox:s autou eis pasan upomon:n kai makro?umian meta &aras

1:12 eu&aristountes tw patri tw ikanwsanti umas eis t:n merida tou kl:rou twn agiwn en tw fwti

1:13 os errusato :mas ek t:s exousias tou skotous kai metest:sen eis t:n basileian tou uiou t:s agap:s autou

1:14 en w e&omen t:n apolutrwsin t:n afesin twn amartiwn

1:15 os estin eikwn tou ?eou tou aoratou prwtotokos pas:s ktisews

1:16 oti en autw ektis?: ta panta en tois ouranois kai epi t:s g:s ta orata kai ta aorata eite ?ronoi eite kuriot:tes eite ar&ai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai

1:17 kai autos estin pro pantwn kai ta panta en autw sunest:ken

1:18 kai autos estin : kefal: tou swmatos t:s ekkl:sias os estin | [:] | | ar&: prwtotokos ek twn nekrwn ina gen:tai en pasin autos prwteuwn

1:19 oti en autw eudok:sen pan to pl:rwma katoik:sai

1:20 kai di autou apokatallaxai ta panta eis auton eir:nopoi:sas dia tou aimatos tou staurou autou [di autou] eite ta epi t:s g:s eite ta en tois ouranois

1:21 kai umas pote ontas ap:llotriwmenous kai e&?rous t: dianoia en tois ergois tois pon:rois nuni de apokat:llaxen

1:22 en tw swmati t:s sarkos autou dia tou ?anatou parast:sai umas agious kai amwmous kai anegkl:tous katenwpion autou

1:23 ei ge epimenete t: pistei te?emeliwmenoi kai edraioi kai m: metakinoumenoi apo t:s elpidos tou euaggeliou ou :kousate tou k:ru&?entos en pas: ktisei t: upo ton ouranon ou egenom:n egw paulos diakonos

1:24 nun &airw en tois pa?:masin uper umwn kai antanapl:rw ta uster:mata twn ?liyewn tou &ristou en t: sarki mou uper tou swmatos autou o estin : ekkl:sia

1:25 :s egenom:n egw diakonos kata t:n oikonomian tou ?eou t:n do?eisan moi eis umas pl:rwsai ton logon tou ?eou

1:26 to must:rion to apokekrummenon apo twn aiwnwn kai apo twn genewn nun de efanerw?: tois agiois autou

1:27 ois :?el:sen o ?eos gnwrisai ti to ploutos t:s dox:s tou must:riou toutou en tois e?nesin o estin &ristos en umin : elpis t:s dox:s

1:28 on :meis kataggellomen nou?etountes panta an?rwpon kai didaskontes panta an?rwpon en pas: sofia ina parast:swmen panta an?rwpon teleion en &ristw

1:29 eis o kai kopiw agwnizomenos kata t:n energeian autou t:n energoumen:n en emoi en dunamei

2:1 ?elw gar umas eidenai :likon agwna e&w uper umwn kai twn en laodikeia kai osoi ou& eorakan to proswpon mou en sarki

2:2 ina parakl:?wsin ai kardiai autwn sumbibas?entes en agap: kai eis pan ploutos t:s pl:roforias t:s sunesews eis epignwsin tou must:riou tou ?eou &ristou

2:3 en w eisin pantes oi ?:sauroi t:s sofias kai gnwsews apokrufoi

2:4 touto legw ina m:deis umas paralogiz:tai en pi?anologia

2:5 ei gar kai t: sarki apeimi alla tw pneumati sun umin eimi &airwn kai blepwn umwn t:n taxin kai to sterewma t:s eis &riston pistews umwn

2:6 ws oun parelabete ton &riston i:soun ton kurion en autw peripateite

2:7 errizwmenoi kai epoikodomoumenoi en autw kai bebaioumenoi t: pistei ka?ws edida&?:te perisseuontes | [en aut:] | | en eu&aristia

2:8 blepete m: tis umas estai o sulagwgwn dia t:s filosofias kai ken:s apat:s kata t:n paradosin twn an?rwpwn kata ta stoi&eia tou kosmou kai ou kata &riston

2:9 oti en autw katoikei pan to pl:rwma t:s ?eot:tos swmatikws

2:10 kai este en autw pepl:rwmenoi os estin : kefal: pas:s ar&:s kai exousias

2:11 en w kai perietm:?:te peritom: a&eiropoi:tw en t: apekdusei tou swmatos t:s sarkos en t: peritom: tou &ristou

2:12 suntafentes autw en tw | baptismati | baptismw | en w kai sun:ger?:te dia t:s pistews t:s energeias tou ?eou tou egeirantos auton ek nekrwn

2:13 kai umas nekrous ontas | | [en] | tois paraptwmasin kai t: akrobustia t:s sarkos umwn sunezwopoi:sen umas sun autw &arisamenos :min panta ta paraptwmata

2:14 exaleiyas to ka? :mwn &eirografon tois dogmasin o :n upenantion :min kai auto :rken ek tou mesou pros:lwsas auto tw staurw

2:15 apekdusamenos tas ar&as kai tas exousias edeigmatisen en parr:sia ?riambeusas autous en autw

2:16 m: oun tis umas krinetw en brwsei kai en posei : en merei eort:s : neom:nias : sabbatwn

2:17 a estin skia twn mellontwn to de swma tou &ristou

2:18 m:deis umas katabrabeuetw ?elwn en tapeinofrosun: kai ?r:skeia twn aggelwn a eoraken embateuwn eik: fusioumenos upo tou noos t:s sarkos autou

2:19 kai ou kratwn t:n kefal:n ex ou pan to swma dia twn afwn kai sundesmwn epi&or:goumenon kai sumbibazomenon auxei t:n aux:sin tou ?eou

2:20 ei ape?anete sun &ristw apo twn stoi&eiwn tou kosmou ti ws zwntes en kosmw dogmatizes?e

2:21 m: ay: m:de geus: m:de ?ig:s

2:22 a estin panta eis f?oran t: apo&r:sei kata ta entalmata kai didaskalias twn an?rwpwn

2:23 atina estin logon men e&onta sofias en e?elo?r:skia kai tapeinofrosun: [kai] afeidia swmatos ouk en tim: tini pros pl:smon:n t:s sarkos

3:1 ei oun sun:ger?:te tw &ristw ta anw z:teite ou o &ristos estin en dexia tou ?eou ka?:menos

3:2 ta anw froneite m: ta epi t:s g:s

3:3 ape?anete gar kai : zw: umwn kekruptai sun tw &ristw en tw ?ew

3:4 otan o &ristos fanerw?: : zw: | :mwn | umwn | tote kai umeis sun autw fanerw?:ses?e en dox:

3:5 nekrwsate oun ta mel: ta epi t:s g:s porneian aka?arsian pa?os epi?umian kak:n kai t:n pleonexian :tis estin eidwlolatria

3:6 di a er&etai : org: tou ?eou | | [epi tous uious t:s apei?eias] |

3:7 en ois kai umeis periepat:sate pote ote ez:te en toutois

3:8 nuni de apo?es?e kai umeis ta panta org:n ?umon kakian blasf:mian ais&rologian ek tou stomatos umwn

3:9 m: yeudes?e eis all:lous apekdusamenoi ton palaion an?rwpon sun tais praxesin autou

3:10 kai endusamenoi ton neon ton anakainoumenon eis epignwsin kat eikona tou ktisantos auton

3:11 opou ouk eni ell:n kai ioudaios peritom: kai akrobustia barbaros sku?:s doulos eleu?eros alla | | [ta] | panta kai en pasin &ristos

3:12 endusas?e oun ws eklektoi tou ?eou agioi kai :gap:menoi splag&na oiktirmou &r:stot:ta tapeinofrosun:n praut:ta makro?umian

3:13 ane&omenoi all:lwn kai &arizomenoi eautois ean tis pros tina e&: momf:n ka?ws kai o kurios e&arisato umin outws kai umeis

3:14 epi pasin de toutois t:n agap:n o estin sundesmos t:s teleiot:tos

3:15 kai : eir:n: tou &ristou brabeuetw en tais kardiais umwn eis :n kai ekl:?:te en | [eni] | eni | swmati kai eu&aristoi gines?e

3:16 o logos tou &ristou enoikeitw en umin plousiws en pas: sofia didaskontes kai nou?etountes eautous yalmois umnois wdais pneumatikais en | | [t:] | &ariti adontes en tais kardiais umwn tw ?ew

3:17 kai pan o ti ean poi:te en logw : en ergw panta en onomati kuriou i:sou eu&aristountes tw ?ew patri di autou

3:18 ai gunaikes upotasses?e tois andrasin ws an:ken en kuriw

3:19 oi andres agapate tas gunaikas kai m: pikraines?e pros autas

3:20 ta tekna upakouete tois goneusin kata panta touto gar euareston estin en kuriw

3:21 oi pateres m: ere?izete ta tekna umwn ina m: a?umwsin

3:22 oi douloi upakouete kata panta tois kata sarka kuriois m: en | of?almodouliais | of?almodoulia | ws an?rwpareskoi all en aplot:ti kardias foboumenoi ton kurion

3:23 o ean poi:te ek yu&:s ergazes?e ws tw kuriw kai ouk an?rwpois

3:24 eidotes oti apo kuriou apol:myes?e t:n antapodosin t:s kl:ronomias tw kuriw &ristw douleuete

3:25 o gar adikwn komisetai o :dik:sen kai ouk estin proswpol:myia

4:1 oi kurioi to dikaion kai t:n isot:ta tois doulois pare&es?e eidotes oti kai umeis e&ete kurion en ouranw

4:2 t: proseu&: proskartereite gr:gorountes en aut: en eu&aristia

4:3 proseu&omenoi ama kai peri :mwn ina o ?eos anoix: :min ?uran tou logou lal:sai to must:rion tou &ristou di o kai dedemai

4:4 ina fanerwsw auto ws dei me lal:sai

4:5 en sofia peripateite pros tous exw ton kairon exagorazomenoi

4:6 o logos umwn pantote en &ariti alati :rtumenos eidenai pws dei umas eni ekastw apokrines?ai

4:7 ta kat eme panta gnwrisei umin tu&ikos o agap:tos adelfos kai pistos diakonos kai sundoulos en kuriw

4:8 on epemya pros umas eis auto touto ina gnwte ta peri :mwn kai parakales: tas kardias umwn

4:9 sun on:simw tw pistw kai agap:tw adelfw os estin ex umwn panta umin gnwrisousin ta wde

4:10 aspazetai umas aristar&os o sunai&malwtos mou kai markos o aneyios barnaba peri ou elabete entolas ean el?: pros umas dexas?e auton

4:11 kai i:sous o legomenos ioustos oi ontes ek peritom:s outoi monoi sunergoi eis t:n basileian tou ?eou oitines egen:?:san moi par:goria

4:12 aspazetai umas epafras o ex umwn doulos &ristou | i:sou | [i:sou] | pantote agwnizomenos uper umwn en tais proseu&ais ina sta?:te teleioi kai pepl:rofor:menoi en panti ?el:mati tou ?eou

4:13 marturw gar autw oti e&ei polun ponon uper umwn kai twn en laodikeia kai twn en ierapolei

4:14 aspazetai umas loukas o iatros o agap:tos kai d:mas

4:15 aspasas?e tous en laodikeia adelfous kai numfan kai t:n kat oikon aut:s ekkl:sian

4:16 kai otan anagnws?: par umin : epistol: poi:sate ina kai en t: laodikewn ekkl:sia anagnws?: kai t:n ek laodikeias ina kai umeis anagnwte

4:17 kai eipate ar&ippw blepe t:n diakonian :n parelabes en kuriw ina aut:n pl:rois

4:18 o aspasmos t: em: &eiri paulou mn:moneuete mou twn desmwn : &aris me? umwn