GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
FIRST CORINTHIANS


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.


1:1 paulos kl:tos apostolos | i:sou &ristou | &ristou i:sou | dia ?el:matos ?eou kai sws?en:s o adelfos

1:2 t: ekkl:sia tou ?eou t: ous: en korin?w :giasmenois en &ristw i:sou kl:tois agiois sun pasin tois epikaloumenois to onoma tou kuriou :mwn i:sou &ristou en panti topw autwn kai :mwn

1:3 &aris umin kai eir:n: apo ?eou patros :mwn kai kuriou i:sou &ristou

1:4 eu&aristw tw ?ew | | mou | pantote peri umwn epi t: &ariti tou ?eou t: do?eis: umin en &ristw i:sou

1:5 oti en panti eploutis?:te en autw en panti logw kai pas: gnwsei

1:6 ka?ws to marturion tou &ristou ebebaiw?: en umin

1:7 wste umas m: ustereis?ai en m:deni &arismati apekde&omenous t:n apokaluyin tou kuriou :mwn i:sou &ristou

1:8 os kai bebaiwsei umas ews telous anegkl:tous en t: :mera tou kuriou :mwn i:sou [&ristou]

1:9 pistos o ?eos di ou ekl:?:te eis koinwnian tou uiou autou i:sou &ristou tou kuriou :mwn

1:10 parakalw de umas adelfoi dia tou onomatos tou kuriou :mwn i:sou &ristou ina to auto leg:te pantes kai m: : en umin s&ismata :te de kat:rtismenoi en tw autw noi kai en t: aut: gnwm:

1:11 ed:lw?: gar moi peri umwn adelfoi mou upo twn &lo:s oti erides en umin eisin

1:12 legw de touto oti ekastos umwn legei egw men eimi paulou egw de apollw egw de k:fa egw de &ristou

1:13 memeristai o &ristos m: paulos estaurw?: uper umwn : eis to onoma paulou ebaptis?:te

1:14 eu&aristw | | [tw ?ew] | oti oudena umwn ebaptisa ei m: krispon kai gaion

1:15 ina m: tis eip: oti eis to emon onoma ebaptis?:te

1:16 ebaptisa de kai ton stefana oikon loipon ouk oida ei tina allon ebaptisa

1:17 ou gar apesteilen me &ristos baptizein alla euaggelizes?ai ouk en sofia logou ina m: kenw?: o stauros tou &ristou

1:18 o logos gar o tou staurou tois men apollumenois mwria estin tois de swzomenois :min dunamis ?eou estin

1:19 gegraptai gar apolw t:n sofian twn sofwn kai t:n sunesin twn sunetwn a?et:sw

1:20 pou sofos pou grammateus pou suz:t:t:s tou aiwnos toutou ou&i emwranen o ?eos t:n sofian tou kosmou

1:21 epeid: gar en t: sofia tou ?eou ouk egnw o kosmos dia t:s sofias ton ?eon eudok:sen o ?eos dia t:s mwrias tou k:rugmatos swsai tous pisteuontas

1:22 epeid: kai ioudaioi s:meia aitousin kai ell:nes sofian z:tousin

1:23 :meis de k:russomen &riston estaurwmenon ioudaiois men skandalon e?nesin de mwrian

1:24 autois de tois kl:tois ioudaiois te kai ell:sin &riston ?eou dunamin kai ?eou sofian

1:25 oti to mwron tou ?eou sofwteron twn an?rwpwn estin kai to as?enes tou ?eou is&uroteron twn an?rwpwn

1:26 blepete gar t:n kl:sin umwn adelfoi oti ou polloi sofoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneis

1:27 alla ta mwra tou kosmou exelexato o ?eos ina katais&un: tous sofous kai ta as?en: tou kosmou exelexato o ?eos ina katais&un: ta is&ura

1:28 kai ta agen: tou kosmou kai ta exou?en:mena exelexato o ?eos | [kai] | | ta m: onta ina ta onta katarg:s:

1:29 opws m: kau&:s:tai pasa sarx enwpion tou ?eou

1:30 ex autou de umeis este en &ristw i:sou os egen:?: sofia :min apo ?eou dikaiosun: te kai agiasmos kai apolutrwsis

1:31 ina ka?ws gegraptai o kau&wmenos en kuriw kau&as?w

2:1 kagw el?wn pros umas adelfoi :l?on ou ka? upero&:n logou : sofias kataggellwn umin to must:rion tou ?eou

2:2 ou gar ekrina ti eidenai en umin ei m: i:soun &riston kai touton estaurwmenon

2:3 kagw en as?eneia kai en fobw kai en tromw pollw egenom:n pros umas

2:4 kai o logos mou kai to k:rugma mou ouk en | pei?ois sofias logois | <pei?ois> sofias [logois] | all en apodeixei pneumatos kai dunamews

2:5 ina : pistis umwn m: : en sofia an?rwpwn all en dunamei ?eou

2:6 sofian de laloumen en tois teleiois sofian de ou tou aiwnos toutou oude twn ar&ontwn tou aiwnos toutou twn katargoumenwn

2:7 alla laloumen ?eou sofian en must:riw t:n apokekrummen:n :n prowrisen o ?eos pro twn aiwnwn eis doxan :mwn

2:8 :n oudeis twn ar&ontwn tou aiwnos toutou egnwken ei gar egnwsan ouk an ton kurion t:s dox:s estaurwsan

2:9 alla ka?ws gegraptai a of?almos ouk eiden kai ous ouk :kousen kai epi kardian an?rwpou ouk aneb: | osa | a | :toimasen o ?eos tois agapwsin auton

2:10 :min | gar | de | apekaluyen o ?eos dia tou pneumatos to gar pneuma panta erauna kai ta ba?: tou ?eou

2:11 tis gar oiden an?rwpwn ta tou an?rwpou ei m: to pneuma tou an?rwpou to en autw outws kai ta tou ?eou oudeis egnwken ei m: to pneuma tou ?eou

2:12 :meis de ou to pneuma tou kosmou elabomen alla to pneuma to ek tou ?eou ina eidwmen ta upo tou ?eou &aris?enta :min

2:13 a kai laloumen ouk en didaktois an?rwpin:s sofias logois all en didaktois pneumatos pneumatikois pneumatika sugkrinontes

2:14 yu&ikos de an?rwpos ou de&etai ta tou pneumatos tou ?eou mwria gar autw estin kai ou dunatai gnwnai oti pneumatikws anakrinetai

2:15 o de pneumatikos anakrinei | men | [ta] | panta autos de up oudenos anakrinetai

2:16 tis gar egnw noun kuriou os sumbibasei auton :meis de noun &ristou e&omen

3:1 kagw adelfoi ouk :dun:?:n lal:sai umin ws pneumatikois all ws sarkinois ws n:piois en &ristw

3:2 gala umas epotisa ou brwma oupw gar edunas?e all oude | [eti] | eti | nun dunas?e

3:3 eti gar sarkikoi este opou gar en umin z:los kai eris ou&i sarkikoi este kai kata an?rwpon peripateite

3:4 otan gar leg: tis egw men eimi paulou eteros de egw apollw ouk an?rwpoi este

3:5 ti oun estin apollws ti de estin paulos diakonoi di wn episteusate kai ekastw ws o kurios edwken

3:6 egw efuteusa apollws epotisen alla o ?eos :uxanen

3:7 wste oute o futeuwn estin ti oute o potizwn all o auxanwn ?eos

3:8 o futeuwn de kai o potizwn en eisin ekastos de ton idion mis?on l:myetai kata ton idion kopon

3:9 ?eou gar esmen sunergoi ?eou gewrgion ?eou oikodom: este

3:10 kata t:n &arin tou ?eou t:n do?eisan moi ws sofos ar&itektwn ?emelion e?:ka allos de epoikodomei ekastos de blepetw pws epoikodomei

3:11 ?emelion gar allon oudeis dunatai ?einai para ton keimenon os estin i:sous &ristos

3:12 ei de tis epoikodomei epi ton ?emelion | &rusion argurion | &ruson arguron | li?ous timious xula &orton kalam:n

3:13 ekastou to ergon faneron gen:setai : gar :mera d:lwsei oti en puri apokaluptetai kai ekastou to ergon opoion estin to pur | auto | [auto] | dokimasei

3:14 ei tinos to ergon menei o epoikodom:sen mis?on l:myetai

3:15 ei tinos to ergon kataka:setai z:miw?:setai autos de sw?:setai outws de ws dia puros

3:16 ouk oidate oti naos ?eou este kai to pneuma tou ?eou | en umin oikei | oikei en umin |

3:17 ei tis ton naon tou ?eou f?eirei f?erei touton o ?eos o gar naos tou ?eou agios estin oitines este umeis

3:18 m:deis eauton exapatatw ei tis dokei sofos einai en umin en tw aiwni toutw mwros genes?w ina gen:tai sofos

3:19 : gar sofia tou kosmou toutou mwria para tw ?ew estin gegraptai gar o drassomenos tous sofous en t: panourgia autwn

3:20 kai palin kurios ginwskei tous dialogismous twn sofwn oti eisin mataioi

3:21 wste m:deis kau&as?w en an?rwpois panta gar umwn estin

3:22 eite paulos eite apollws eite k:fas eite kosmos eite zw: eite ?anatos eite enestwta eite mellonta panta umwn

3:23 umeis de &ristou &ristos de ?eou

4:1 outws :mas logizes?w an?rwpos ws up:retas &ristou kai oikonomous must:riwn ?eou

4:2 wde loipon z:teitai en tois oikonomois ina pistos tis eure?:

4:3 emoi de eis ela&iston estin ina uf umwn anakri?w : upo an?rwpin:s :meras all oude emauton anakrinw

4:4 ouden gar emautw sunoida all ouk en toutw dedikaiwmai o de anakrinwn me kurios estin

4:5 wste m: pro kairou ti krinete ews an el?: o kurios os kai fwtisei ta krupta tou skotous kai fanerwsei tas boulas twn kardiwn kai tote o epainos gen:setai ekastw apo tou ?eou

4:6 tauta de adelfoi metes&:matisa eis emauton kai apollwn di umas ina en :min ma?:te to m: uper a gegraptai ina m: eis uper tou enos fusious?e kata tou eterou

4:7 tis gar se diakrinei ti de e&eis o ouk elabes ei de kai elabes ti kau&asai ws m: labwn

4:8 :d: kekoresmenoi este :d: eplout:sate &wris :mwn ebasileusate kai ofelon ge ebasileusate ina kai :meis umin sumbasileuswmen

4:9 dokw gar o ?eos :mas tous apostolous es&atous apedeixen ws epi?anatious oti ?eatron egen:?:men tw kosmw kai aggelois kai an?rwpois

4:10 :meis mwroi dia &riston umeis de fronimoi en &ristw :meis as?eneis umeis de is&uroi umeis endoxoi :meis de atimoi

4:11 a&ri t:s arti wras kai peinwmen kai diywmen kai gumniteuomen kai kolafizome?a kai astatoumen

4:12 kai kopiwmen ergazomenoi tais idiais &ersin loidoroumenoi eulogoumen diwkomenoi ane&ome?a

4:13 dusf:moumenoi parakaloumen ws perika?armata tou kosmou egen:?:men pantwn periy:ma ews arti

4:14 ouk entrepwn umas grafw tauta all ws tekna mou agap:ta | nou?etwn | <nou?etwn> |

4:15 ean gar murious paidagwgous e&:te en &ristw all ou pollous pateras en gar &ristw i:sou dia tou euaggeliou egw umas egenn:sa

4:16 parakalw oun umas mim:tai mou gines?e

4:17 dia touto epemya umin timo?eon os estin mou teknon agap:ton kai piston en kuriw os umas anamn:sei tas odous mou tas en &ristw [i:sou] ka?ws panta&ou en pas: ekkl:sia didaskw

4:18 ws m: er&omenou de mou pros umas efusiw?:san tines

4:19 eleusomai de ta&ews pros umas ean o kurios ?el:s: kai gnwsomai ou ton logon twn pefusiwmenwn alla t:n dunamin

4:20 ou gar en logw : basileia tou ?eou all en dunamei

4:21 ti ?elete en rabdw el?w pros umas : en agap: pneumati te praut:tos

5:1 olws akouetai en umin porneia kai toiaut: porneia :tis oude en tois e?nesin wste gunaika tina tou patros e&ein

5:2 kai umeis pefusiwmenoi este kai ou&i mallon epen?:sate ina ar?: ek mesou umwn o to ergon touto praxas

5:3 egw men gar apwn tw swmati parwn de tw pneumati :d: kekrika ws parwn ton outws touto katergasamenon

5:4 en tw onomati tou kuriou [:mwn] i:sou suna&?entwn umwn kai tou emou pneumatos sun t: dunamei tou kuriou :mwn i:sou

5:5 paradounai ton toiouton tw satana eis ole?ron t:s sarkos ina to pneuma sw?: en t: :mera tou kuriou

5:6 ou kalon to kau&:ma umwn ouk oidate oti mikra zum: olon to furama zumoi

5:7 ekka?arate t:n palaian zum:n ina :te neon furama ka?ws este azumoi kai gar to pas&a :mwn etu?: &ristos

5:8 wste eortazwmen m: en zum: palaia m:de en zum: kakias kai pon:rias all en azumois eilikrineias kai al:?eias

5:9 egraya umin en t: epistol: m: sunanamignus?ai pornois

5:10 ou pantws tois pornois tou kosmou toutou : tois pleonektais kai arpaxin : eidwlolatrais epei wfeilete ara ek tou kosmou exel?ein

5:11 nun de egraya umin m: sunanamignus?ai ean tis adelfos onomazomenos : pornos : pleonekt:s : eidwlolatr:s : loidoros : me?usos : arpax tw toioutw m:de sunes?iein

5:12 ti gar moi tous exw krinein ou&i tous esw umeis krinete

5:13 tous de exw o ?eos krinei exarate ton pon:ron ex umwn autwn

6:1 tolma tis umwn pragma e&wn pros ton eteron krines?ai epi twn adikwn kai ou&i epi twn agiwn

6:2 : ouk oidate oti oi agioi ton kosmon krinousin kai ei en umin krinetai o kosmos anaxioi este krit:riwn ela&istwn

6:3 ouk oidate oti aggelous krinoumen m:ti ge biwtika

6:4 biwtika men oun krit:ria ean e&:te tous exou?en:menous en t: ekkl:sia toutous ka?izete

6:5 pros entrop:n umin legw outws ouk eni en umin oudeis sofos os dun:setai diakrinai ana meson tou adelfou autou

6:6 alla adelfos meta adelfou krinetai kai touto epi apistwn

6:7 :d: men | oun | [oun] | olws :tt:ma umin estin oti krimata e&ete me? eautwn dia ti ou&i mallon adikeis?e dia ti ou&i mallon apostereis?e

6:8 alla umeis adikeite kai apostereite kai touto adelfous

6:9 : ouk oidate oti adikoi ?eou basileian ou kl:ronom:sousin m: planas?e oute pornoi oute eidwlolatrai oute moi&oi oute malakoi oute arsenokoitai

6:10 oute kleptai oute pleonektai ou me?usoi ou loidoroi ou& arpages basileian ?eou kl:ronom:sousin

6:11 kai tauta tines :te alla apelousas?e alla :gias?:te alla edikaiw?:te en tw onomati tou kuriou | [:mwn] | | i:sou &ristou kai en tw pneumati tou ?eou :mwn

6:12 panta moi exestin all ou panta sumferei panta moi exestin all ouk egw exousias?:somai upo tinos

6:13 ta brwmata t: koilia kai : koilia tois brwmasin o de ?eos kai taut:n kai tauta katarg:sei to de swma ou t: porneia alla tw kuriw kai o kurios tw swmati

6:14 o de ?eos kai ton kurion :geiren kai :mas exegerei dia t:s dunamews autou

6:15 ouk oidate oti ta swmata umwn mel: &ristou estin aras oun ta mel: tou &ristou poi:sw porn:s mel: m: genoito

6:16 | : | [:] | ouk oidate oti o kollwmenos t: porn: en swma estin esontai gar f:sin oi duo eis sarka mian

6:17 o de kollwmenos tw kuriw en pneuma estin

6:18 feugete t:n porneian pan amart:ma o ean poi:s: an?rwpos ektos tou swmatos estin o de porneuwn eis to idion swma amartanei

6:19 : ouk oidate oti to swma umwn naos tou en umin agiou pneumatos estin ou e&ete apo ?eou kai ouk este eautwn

6:20 :goras?:te gar tim:s doxasate d: ton ?eon en tw swmati umwn

7:1 peri de wn egrayate kalon an?rwpw gunaikos m: aptes?ai

7:2 dia de tas porneias ekastos t:n eautou gunaika e&etw kai ekast: ton idion andra e&etw

7:3 t: gunaiki o an:r t:n ofeil:n apodidotw omoiws de kai : gun: tw andri

7:4 : gun: tou idiou swmatos ouk exousiazei alla o an:r omoiws de kai o an:r tou idiou swmatos ouk exousiazei alla : gun:

7:5 m: apostereite all:lous ei m:ti | [an] | an | ek sumfwnou pros kairon ina s&olas:te t: proseu&: kai palin epi to auto :te ina m: peiraz: umas o satanas dia t:n akrasian | [umwn] | umwn |

7:6 touto de legw kata suggnwm:n ou kat epitag:n

7:7 ?elw de pantas an?rwpous einai ws kai emauton alla ekastos idion e&ei &arisma ek ?eou o men outws o de outws

7:8 legw de tois agamois kai tais &:rais kalon autois ean meinwsin ws kagw

7:9 ei de ouk egkrateuontai gam:satwsan kreitton gar estin | gamein | gam:sai | : purous?ai

7:10 tois de gegam:kosin paraggellw ouk egw alla o kurios gunaika apo andros m: &wris?:nai

7:11 ean de kai &wris?: menetw agamos : tw andri katallag:tw kai andra gunaika m: afienai

7:12 tois de loipois legw egw ou& o kurios ei tis adelfos gunaika e&ei apiston kai aut: suneudokei oikein met autou m: afietw aut:n

7:13 kai gun: | :tis | ei tis | e&ei andra apiston kai outos suneudokei oikein met aut:s m: afietw ton andra

7:14 :giastai gar o an:r o apistos en t: gunaiki kai :giastai : gun: : apistos en tw adelfw epei ara ta tekna umwn aka?arta estin nun de agia estin

7:15 ei de o apistos &wrizetai &wrizes?w ou dedoulwtai o adelfos : : adelf: en tois toioutois en de eir:n: kekl:ken umas o ?eos

7:16 ti gar oidas gunai ei ton andra swseis : ti oidas aner ei t:n gunaika swseis

7:17 ei m: ekastw ws | memeriken | emerisen | o kurios ekaston ws kekl:ken o ?eos outws peripateitw kai outws en tais ekkl:siais pasais diatassomai

7:18 peritetm:menos tis ekl:?: m: epispas?w en akrobustia kekl:tai tis m: peritemnes?w

7:19 : peritom: ouden estin kai : akrobustia ouden estin alla t:r:sis entolwn ?eou

7:20 ekastos en t: kl:sei : ekl:?: en taut: menetw

7:21 doulos ekl:?:s m: soi meletw all ei kai dunasai eleu?eros genes?ai mallon &r:sai

7:22 o gar en kuriw kl:?eis doulos apeleu?eros kuriou estin omoiws o eleu?eros kl:?eis doulos estin &ristou

7:23 tim:s :goras?:te m: gines?e douloi an?rwpwn

7:24 ekastos en w ekl:?: adelfoi en toutw menetw para ?ew

7:25 peri de twn par?enwn epitag:n kuriou ouk e&w gnwm:n de didwmi ws :le:menos upo kuriou pistos einai

7:26 nomizw oun touto kalon upar&ein dia t:n enestwsan anagk:n oti kalon an?rwpw to outws einai

7:27 dedesai gunaiki m: z:tei lusin lelusai apo gunaikos m: z:tei gunaika

7:28 ean de kai gam:s:s ou& :martes kai ean g:m: | [:] | : | par?enos ou& :marten ?liyin de t: sarki exousin oi toioutoi egw de umwn feidomai

7:29 touto de f:mi adelfoi o kairos sunestalmenos estin to loipon ina kai oi e&ontes gunaikas ws m: e&ontes wsin

7:30 kai oi klaiontes ws m: klaiontes kai oi &airontes ws m: &airontes kai oi agorazontes ws m: kate&ontes

7:31 kai oi &rwmenoi ton kosmon ws m: kata&rwmenoi paragei gar to s&:ma tou kosmou toutou

7:32 ?elw de umas amerimnous einai o agamos merimna ta tou kuriou pws ares: tw kuriw

7:33 o de gam:sas merimna ta tou kosmou pws ares: t: gunaiki

7:34 kai memeristai kai : gun: : agamos kai : par?enos merimna ta tou kuriou ina : agia | [kai] | kai | tw swmati kai tw pneumati : de gam:sasa merimna ta tou kosmou pws ares: tw andri

7:35 touto de pros to umwn autwn sumforon legw ou& ina bro&on umin epibalw alla pros to eus&:mon kai euparedron tw kuriw aperispastws

7:36 ei de tis as&:monein epi t:n par?enon autou nomizei ean : uperakmos kai outws ofeilei gines?ai o ?elei poieitw ou& amartanei gameitwsan

7:37 os de est:ken en t: kardia autou edraios m: e&wn anagk:n exousian de e&ei peri tou idiou ?el:matos kai touto kekriken en t: idia kardia t:rein t:n eautou par?enon kalws poi:sei

7:38 wste kai o gamizwn t:n eautou par?enon kalws poiei kai o m: gamizwn kreisson poi:sei

7:39 gun: dedetai ef oson &ronon z: o an:r aut:s ean de koim:?: o an:r eleu?era estin w ?elei gam:?:nai monon en kuriw

7:40 makariwtera de estin ean outws mein: kata t:n em:n gnwm:n dokw | gar | de | kagw pneuma ?eou e&ein

8:1 peri de twn eidwlo?utwn oidamen oti pantes gnwsin e&omen : gnwsis fusioi : de agap: oikodomei

8:2 ei tis dokei egnwkenai ti oupw egnw ka?ws dei gnwnai

8:3 ei de tis agapa ton ?eon outos egnwstai up autou

8:4 peri t:s brwsews oun twn eidwlo?utwn oidamen oti ouden eidwlon en kosmw kai oti oudeis ?eos ei m: eis

8:5 kai gar eiper eisin legomenoi ?eoi eite en ouranw eite epi g:s wsper eisin ?eoi polloi kai kurioi polloi

8:6 | [all] | all | :min eis ?eos o pat:r ex ou ta panta kai :meis eis auton kai eis kurios i:sous &ristos di ou ta panta kai :meis di autou

8:7 all ouk en pasin : gnwsis tines de t: sun:?eia ews arti tou eidwlou ws eidwlo?uton es?iousin kai : suneid:sis autwn as?en:s ousa molunetai

8:8 brwma de :mas ou parast:sei tw ?ew oute ean m: fagwmen usteroume?a oute ean fagwmen perisseuomen

8:9 blepete de m: pws : exousia umwn aut: proskomma gen:tai tois as?enesin

8:10 ean gar tis id: | [se] | se | ton e&onta gnwsin en eidwleiw katakeimenon ou&i : suneid:sis autou as?enous ontos oikodom:?:setai eis to ta eidwlo?uta es?iein

8:11 apollutai gar o as?enwn en t: s: gnwsei o adelfos di on &ristos ape?anen

8:12 outws de amartanontes eis tous adelfous kai tuptontes autwn t:n suneid:sin as?enousan eis &riston amartanete

8:13 dioper ei brwma skandalizei ton adelfon mou ou m: fagw krea eis ton aiwna ina m: ton adelfon mou skandalisw

9:1 ouk eimi eleu?eros ouk eimi apostolos ou&i i:soun ton kurion :mwn eoraka ou to ergon mou umeis este en kuriw

9:2 ei allois ouk eimi apostolos alla ge umin eimi : gar sfragis mou t:s apostol:s umeis este en kuriw

9:3 : em: apologia tois eme anakrinousin estin aut:

9:4 m: ouk e&omen exousian fagein kai pein

9:5 m: ouk e&omen exousian adelf:n gunaika periagein ws kai oi loipoi apostoloi kai oi adelfoi tou kuriou kai k:fas

9:6 : monos egw kai barnabas ouk e&omen exousian m: ergazes?ai

9:7 tis strateuetai idiois oywniois pote tis futeuei ampelwna kai ton karpon autou ouk es?iei | [:] | : | tis poimainei poimn:n kai ek tou galaktos t:s poimn:s ouk es?iei

9:8 m: kata an?rwpon tauta lalw : kai o nomos tauta ou legei

9:9 en gar tw mwusews nomw gegraptai ou | fimwseis | k:mwseis | boun alownta m: twn bown melei tw ?ew

9:10 : di :mas pantws legei di :mas gar egraf: oti ofeilei ep elpidi o arotriwn arotrian kai o alown ep elpidi tou mete&ein

9:11 ei :meis umin ta pneumatika espeiramen mega ei :meis umwn ta sarkika ?erisomen

9:12 ei alloi t:s umwn exousias mete&ousin ou mallon :meis all ouk e&r:same?a t: exousia taut: alla panta stegomen ina m: tina egkop:n dwmen tw euaggeliw tou &ristou

9:13 ouk oidate oti oi ta iera ergazomenoi | ta | [ta] | ek tou ierou es?iousin oi tw ?usiast:riw paredreuontes tw ?usiast:riw summerizontai

9:14 outws kai o kurios dietaxen tois to euaggelion kataggellousin ek tou euaggeliou z:n

9:15 egw de ou ke&r:mai oudeni toutwn ouk egraya de tauta ina outws gen:tai en emoi kalon gar moi mallon apo?anein : to kau&:ma mou oudeis kenwsei

9:16 ean gar euaggelizwmai ouk estin moi kau&:ma anagk: gar moi epikeitai ouai gar moi estin ean m: euaggeliswmai

9:17 ei gar ekwn touto prassw mis?on e&w ei de akwn oikonomian pepisteumai

9:18 tis oun mou estin o mis?os ina euaggelizomenos adapanon ?:sw to euaggelion eis to m: kata&r:sas?ai t: exousia mou en tw euaggeliw

9:19 eleu?eros gar wn ek pantwn pasin emauton edoulwsa ina tous pleionas kerd:sw

9:20 kai egenom:n tois ioudaiois ws ioudaios ina ioudaious kerd:sw tois upo nomon ws upo nomon m: wn autos upo nomon ina tous upo nomon kerd:sw

9:21 tois anomois ws anomos m: wn anomos ?eou all ennomos &ristou ina kerdanw tous anomous

9:22 egenom:n tois as?enesin as?en:s ina tous as?eneis kerd:sw tois pasin gegona panta ina pantws tinas swsw

9:23 panta de poiw dia to euaggelion ina sugkoinwnos autou genwmai

9:24 ouk oidate oti oi en stadiw tre&ontes pantes men tre&ousin eis de lambanei to brabeion outws tre&ete ina katalab:te

9:25 pas de o agwnizomenos panta egkrateuetai ekeinoi men oun ina f?arton stefanon labwsin :meis de af?arton

9:26 egw toinun outws tre&w ws ouk ad:lws outws pukteuw ws ouk aera derwn

9:27 alla upwpiazw mou to swma kai doulagwgw m: pws allois k:ruxas autos adokimos genwmai

10:1 ou ?elw gar umas agnoein adelfoi oti oi pateres :mwn pantes upo t:n nefel:n :san kai pantes dia t:s ?alass:s di:l?on

10:2 kai pantes eis ton mwus:n | ebaptisanto | ebaptis?:san | en t: nefel: kai en t: ?alass:

10:3 kai pantes | [to auto] | to auto | pneumatikon brwma efagon

10:4 kai pantes to auto pneumatikon epion poma epinon gar ek pneumatik:s akolou?ous:s petras : petra de :n o &ristos

10:5 all ouk en tois pleiosin autwn eudok:sen o ?eos katestrw?:san gar en t: er:mw

10:6 tauta de tupoi :mwn egen:?:san eis to m: einai :mas epi?um:tas kakwn ka?ws kakeinoi epe?um:san

10:7 m:de eidwlolatrai gines?e ka?ws tines autwn wsper gegraptai eka?isen o laos fagein kai pein kai anest:san paizein

10:8 m:de porneuwmen ka?ws tines autwn eporneusan kai epesan mia :mera eikosi treis &iliades

10:9 m:de ekpeirazwmen ton | kurion | &riston | ka?ws tines autwn epeirasan kai upo twn ofewn apwllunto

10:10 m:de gogguzete ka?aper tines autwn egoggusan kai apwlonto upo tou olo?reutou

10:11 tauta de tupikws sunebainen ekeinois egraf: de pros nou?esian :mwn eis ous ta tel: twn aiwnwn kat:nt:ken

10:12 wste o dokwn estanai blepetw m: pes:

10:13 peirasmos umas ouk eil:fen ei m: an?rwpinos pistos de o ?eos os ouk easei umas peiras?:nai uper o dunas?e alla poi:sei sun tw peirasmw kai t:n ekbasin tou dunas?ai upenegkein

10:14 dioper agap:toi mou feugete apo t:s eidwlolatrias

10:15 ws fronimois legw krinate umeis o f:mi

10:16 to pot:rion t:s eulogias o eulogoumen ou&i koinwnia estin tou aimatos tou &ristou ton arton on klwmen ou&i koinwnia tou swmatos tou &ristou estin

10:17 oti eis artos en swma oi polloi esmen oi gar pantes ek tou enos artou mete&omen

10:18 blepete ton isra:l kata sarka ou& oi es?iontes tas ?usias koinwnoi tou ?usiast:riou eisin

10:19 ti oun f:mi oti eidwlo?uton ti estin : oti eidwlon ti estin

10:20 all oti a ?uousin | [ta e?n:] | | daimoniois kai ou ?ew | ?uousin | [?uousin] | ou ?elw de umas koinwnous twn daimoniwn gines?ai

10:21 ou dunas?e pot:rion kuriou pinein kai pot:rion daimoniwn ou dunas?e trapez:s kuriou mete&ein kai trapez:s daimoniwn

10:22 : paraz:loumen ton kurion m: is&uroteroi autou esmen

10:23 panta exestin all ou panta sumferei panta exestin all ou panta oikodomei

10:24 m:deis to eautou z:teitw alla to tou eterou

10:25 pan to en makellw pwloumenon es?iete m:den anakrinontes dia t:n suneid:sin

10:26 tou kuriou gar : g: kai to pl:rwma aut:s

10:27 ei tis kalei umas twn apistwn kai ?elete poreues?ai pan to parati?emenon umin es?iete m:den anakrinontes dia t:n suneid:sin

10:28 ean de tis umin eip: touto iero?uton estin m: es?iete di ekeinon ton m:nusanta kai t:n suneid:sin

10:29 suneid:sin de legw ou&i t:n eautou alla t:n tou eterou ina ti gar : eleu?eria mou krinetai upo all:s suneid:sews

10:30 ei egw &ariti mete&w ti blasf:moumai uper ou egw eu&aristw

10:31 eite oun es?iete eite pinete eite ti poieite panta eis doxan ?eou poieite

10:32 aproskopoi kai ioudaiois gines?e kai ell:sin kai t: ekkl:sia tou ?eou

10:33 ka?ws kagw panta pasin areskw m: z:twn to emautou sumforon alla to twn pollwn ina sw?wsin

11:1 mim:tai mou gines?e ka?ws kagw &ristou

11:2 epainw de umas oti panta mou memn:s?e kai ka?ws paredwka umin tas paradoseis kate&ete

11:3 ?elw de umas eidenai oti pantos andros : kefal: o &ristos estin kefal: de gunaikos o an:r kefal: de tou &ristou o ?eos

11:4 pas an:r proseu&omenos : prof:teuwn kata kefal:s e&wn katais&unei t:n kefal:n autou

11:5 pasa de gun: proseu&omen: : prof:teuousa akatakaluptw t: kefal: katais&unei t:n kefal:n aut:s en gar estin kai to auto t: exur:men:

11:6 ei gar ou katakaluptetai gun: kai keiras?w ei de ais&ron gunaiki to keiras?ai : xuras?ai katakaluptes?w

11:7 an:r men gar ouk ofeilei katakaluptes?ai t:n kefal:n eikwn kai doxa ?eou upar&wn : gun: de doxa andros estin

11:8 ou gar estin an:r ek gunaikos alla gun: ex andros

11:9 kai gar ouk ektis?: an:r dia t:n gunaika alla gun: dia ton andra

11:10 dia touto ofeilei : gun: exousian e&ein epi t:s kefal:s dia tous aggelous

11:11 pl:n oute gun: &wris andros oute an:r &wris gunaikos en kuriw

11:12 wsper gar : gun: ek tou andros outws kai o an:r dia t:s gunaikos ta de panta ek tou ?eou

11:13 en umin autois krinate prepon estin gunaika akatakalupton tw ?ew proseu&es?ai

11:14 oude : fusis aut: didaskei umas oti an:r men ean koma atimia autw estin

11:15 gun: de ean koma doxa aut: estin oti : kom: anti peribolaiou dedotai | aut: | [aut:] |

11:16 ei de tis dokei filoneikos einai :meis toiaut:n sun:?eian ouk e&omen oude ai ekkl:siai tou ?eou

11:17 touto de paraggellwn ouk epainw oti ouk eis to kreisson alla eis to :sson suner&es?e

11:18 prwton men gar suner&omenwn umwn en ekkl:sia akouw s&ismata en umin upar&ein kai meros ti pisteuw

11:19 dei gar kai aireseis en umin einai ina [kai] oi dokimoi faneroi genwntai en umin

11:20 suner&omenwn oun umwn epi to auto ouk estin kuriakon deipnon fagein

11:21 ekastos gar to idion deipnon prolambanei en tw fagein kai os men peina os de me?uei

11:22 m: gar oikias ouk e&ete eis to es?iein kai pinein : t:s ekkl:sias tou ?eou katafroneite kai katais&unete tous m: e&ontas ti eipw umin epainesw umas en toutw ouk epainw

11:23 egw gar parelabon apo tou kuriou o kai paredwka umin oti o kurios i:sous en t: nukti : paredideto elaben arton

11:24 kai eu&arist:sas eklasen kai eipen touto mou estin to swma to uper umwn touto poieite eis t:n em:n anamn:sin

11:25 wsautws kai to pot:rion meta to deipn:sai legwn touto to pot:rion : kain: dia?:k: estin en tw emw aimati touto poieite osakis ean pin:te eis t:n em:n anamn:sin

11:26 osakis gar ean es?i:te ton arton touton kai to pot:rion pin:te ton ?anaton tou kuriou kataggellete a&ris ou el?:

11:27 wste os an es?i: ton arton : pin: to pot:rion tou kuriou anaxiws eno&os estai tou swmatos kai tou aimatos tou kuriou

11:28 dokimazetw de an?rwpos eauton kai outws ek tou artou es?ietw kai ek tou pot:riou pinetw

11:29 o gar es?iwn kai pinwn krima eautw es?iei kai pinei m: diakrinwn to swma

11:30 dia touto en umin polloi as?eneis kai arrwstoi kai koimwntai ikanoi

11:31 ei de eautous diekrinomen ouk an ekrinome?a

11:32 krinomenoi de upo | tou | [tou] | kuriou paideuome?a ina m: sun tw kosmw katakri?wmen

11:33 wste adelfoi mou suner&omenoi eis to fagein all:lous ekde&es?e

11:34 ei tis peina en oikw es?ietw ina m: eis krima suner&:s?e ta de loipa ws an el?w diataxomai

12:1 peri de twn pneumatikwn adelfoi ou ?elw umas agnoein

12:2 oidate oti ote e?n: :te pros ta eidwla ta afwna ws an :ges?e apagomenoi

12:3 dio gnwrizw umin oti oudeis en pneumati ?eou lalwn legei ana?ema i:sous kai oudeis dunatai eipein kurios i:sous ei m: en pneumati agiw

12:4 diaireseis de &arismatwn eisin to de auto pneuma

12:5 kai diaireseis diakoniwn eisin kai o autos kurios

12:6 kai diaireseis energ:matwn eisin | kai o | o de | autos ?eos o energwn ta panta en pasin

12:7 ekastw de didotai : fanerwsis tou pneumatos pros to sumferon

12:8 w men gar dia tou pneumatos didotai logos sofias allw de logos gnwsews kata to auto pneuma

12:9 eterw pistis en tw autw pneumati allw de &arismata iamatwn en tw eni pneumati

12:10 allw de energ:mata dunamewn allw [de] prof:teia allw [de] diakriseis pneumatwn eterw gen: glwsswn allw de erm:neia glwsswn

12:11 panta de tauta energei to en kai to auto pneuma diairoun idia ekastw ka?ws bouletai

12:12 ka?aper gar to swma en estin kai mel: polla e&ei panta de ta mel: tou swmatos polla onta en estin swma outws kai o &ristos

12:13 kai gar en eni pneumati :meis pantes eis en swma ebaptis?:men eite ioudaioi eite ell:nes eite douloi eite eleu?eroi kai pantes en pneuma epotis?:men

12:14 kai gar to swma ouk estin en melos alla polla

12:15 ean eip: o pous oti ouk eimi &eir ouk eimi ek tou swmatos ou para touto ouk estin ek tou swmatos

12:16 kai ean eip: to ous oti ouk eimi of?almos ouk eimi ek tou swmatos ou para touto ouk estin ek tou swmatos

12:17 ei olon to swma of?almos pou : ako: ei olon ako: pou : osfr:sis

12:18 | nun | nuni | de o ?eos e?eto ta mel: en ekaston autwn en tw swmati ka?ws :?el:sen

12:19 ei de :n | [ta] | ta | panta en melos pou to swma

12:20 nun de polla | | men | mel: en de swma

12:21 ou dunatai | [de] | de | o of?almos eipein t: &eiri &reian sou ouk e&w : palin : kefal: tois posin &reian umwn ouk e&w

12:22 alla pollw mallon ta dokounta mel: tou swmatos as?enestera upar&ein anagkaia estin

12:23 kai a dokoumen atimotera einai tou swmatos toutois tim:n perissoteran periti?emen kai ta as&:mona :mwn eus&:mosun:n perissoteran e&ei

12:24 ta de eus&:mona :mwn ou &reian e&ei alla o ?eos sunekerasen to swma tw usteroumenw perissoteran dous tim:n

12:25 ina m: : s&isma en tw swmati alla to auto uper all:lwn merimnwsin ta mel:

12:26 kai eite pas&ei en melos sumpas&ei panta ta mel: eite doxazetai | | [en] | melos sug&airei panta ta mel:

12:27 umeis de este swma &ristou kai mel: ek merous

12:28 kai ous men e?eto o ?eos en t: ekkl:sia prwton apostolous deuteron prof:tas triton didaskalous epeita dunameis epeita &arismata iamatwn antil:myeis kubern:seis gen: glwsswn

12:29 m: pantes apostoloi m: pantes prof:tai m: pantes didaskaloi m: pantes dunameis

12:30 m: pantes &arismata e&ousin iamatwn m: pantes glwssais lalousin m: pantes dierm:neuousin

12:31 z:loute de ta &arismata ta meizona kai eti ka? uperbol:n odon umin deiknumi

13:1 ean tais glwssais twn an?rwpwn lalw kai twn aggelwn agap:n de m: e&w gegona &alkos :&wn : kumbalon alalazon

13:2 | kan | kai ean | e&w prof:teian kai eidw ta must:ria panta kai pasan t:n gnwsin | kan | kai ean | e&w pasan t:n pistin wste or: | me?istanein | me?istanai | agap:n de m: e&w ou?en eimi

13:3 kan ywmisw panta ta upar&onta mou | kan | kai ean | paradw to swma mou ina kau&:swmai agap:n de m: e&w ouden wfeloumai

13:4 : agap: makro?umei &r:steuetai : agap: ou z:loi | | [: agap:] | ou perpereuetai ou fusioutai

13:5 ouk as&:monei ou z:tei ta eaut:s ou paroxunetai ou logizetai to kakon

13:6 ou &airei epi t: adikia sug&airei de t: al:?eia

13:7 panta stegei panta pisteuei panta elpizei panta upomenei

13:8 : agap: oudepote piptei eite de prof:teiai katarg:?:sontai eite glwssai pausontai eite gnwsis katarg:?:setai

13:9 ek merous gar ginwskomen kai ek merous prof:teuomen

13:10 otan de el?: to teleion to ek merous katarg:?:setai

13:11 ote :m:n n:pios elaloun ws n:pios efronoun ws n:pios elogizom:n ws n:pios ote gegona an:r kat:rg:ka ta tou n:piou

13:12 blepomen gar arti di esoptrou en ainigmati tote de proswpon pros proswpon arti ginwskw ek merous tote de epignwsomai ka?ws kai epegnws?:n

13:13 nuni de menei pistis elpis agap: ta tria tauta meizwn de toutwn : agap:

14:1 diwkete t:n agap:n z:loute de ta pneumatika mallon de ina prof:teu:te

14:2 o gar lalwn glwss: ouk an?rwpois lalei alla ?ew oudeis gar akouei pneumati de lalei must:ria

14:3 o de prof:teuwn an?rwpois lalei oikodom:n kai parakl:sin kai paramu?ian

14:4 o lalwn glwss: eauton oikodomei o de prof:teuwn ekkl:sian oikodomei

14:5 ?elw de pantas umas lalein glwssais mallon de ina prof:teu:te meizwn de o prof:teuwn : o lalwn glwssais ektos ei m: dierm:neu: ina : ekkl:sia oikodom:n lab:

14:6 nun de adelfoi ean el?w pros umas glwssais lalwn ti umas wfel:sw ean m: umin lal:sw : en apokaluyei : en gnwsei : en prof:teia : | en | [en] | dida&:

14:7 omws ta ayu&a fwn:n didonta eite aulos eite ki?ara ean diastol:n tois f?oggois m: dw pws gnws?:setai to auloumenon : to ki?arizomenon

14:8 kai gar ean ad:lon salpigx fwn:n dw tis paraskeuasetai eis polemon

14:9 outws kai umeis dia t:s glwss:s ean m: eus:mon logon dwte pws gnws?:setai to laloumenon eses?e gar eis aera lalountes

14:10 tosauta ei tu&oi gen: fwnwn eisin en kosmw kai ouden afwnon

14:11 ean oun m: eidw t:n dunamin t:s fwn:s esomai tw lalounti barbaros kai o lalwn en emoi barbaros

14:12 outws kai umeis epei z:lwtai este pneumatwn pros t:n oikodom:n t:s ekkl:sias z:teite ina perisseu:te

14:13 dio o lalwn glwss: proseu&es?w ina dierm:neu:

14:14 ean [gar] proseu&wmai glwss: to pneuma mou proseu&etai o de nous mou akarpos estin

14:15 ti oun estin proseuxomai tw pneumati proseuxomai de kai tw noi yalw tw pneumati yalw | [de] | de | kai tw noi

14:16 epei ean eulog:s [en] pneumati o anapl:rwn ton topon tou idiwtou pws erei to am:n epi t: s: eu&aristia epeid: ti legeis ouk oiden

14:17 su men gar kalws eu&aristeis all o eteros ouk oikodomeitai

14:18 eu&aristw tw ?ew pantwn umwn mallon glwssais lalw

14:19 alla en ekkl:sia ?elw pente logous tw noi mou lal:sai ina kai allous kat:&:sw : murious logous en glwss:

14:20 adelfoi m: paidia gines?e tais fresin alla t: kakia n:piazete tais de fresin teleioi gines?e

14:21 en tw nomw gegraptai oti en eteroglwssois kai en &eilesin eterwn lal:sw tw law toutw kai oud outws eisakousontai mou legei kurios

14:22 wste ai glwssai eis s:meion eisin ou tois pisteuousin alla tois apistois : de prof:teia ou tois apistois alla tois pisteuousin

14:23 ean oun sunel?: : ekkl:sia ol: epi to auto kai pantes lalwsin glwssais eisel?wsin de idiwtai : apistoi ouk erousin oti maines?e

14:24 ean de pantes prof:teuwsin eisel?: de tis apistos : idiwt:s eleg&etai upo pantwn anakrinetai upo pantwn

14:25 ta krupta t:s kardias autou fanera ginetai kai outws peswn epi proswpon proskun:sei tw ?ew apaggellwn oti ontws o ?eos en umin estin

14:26 ti oun estin adelfoi otan suner&:s?e ekastos yalmon e&ei dida&:n e&ei apokaluyin e&ei glwssan e&ei erm:neian e&ei panta pros oikodom:n gines?w

14:27 eite glwss: tis lalei kata duo : to pleiston treis kai ana meros kai eis dierm:neuetw

14:28 ean de m: : dierm:neut:s sigatw en ekkl:sia eautw de laleitw kai tw ?ew

14:29 prof:tai de duo : treis laleitwsan kai oi alloi diakrinetwsan

14:30 ean de allw apokaluf?: ka?:menw o prwtos sigatw

14:31 dunas?e gar ka? ena pantes prof:teuein ina pantes man?anwsin kai pantes parakalwntai

14:32 kai pneumata prof:twn prof:tais upotassetai

14:33 ou gar estin akatastasias o ?eos alla eir:n:s ws en pasais tais ekkl:siais twn agiwn

14:34 ai gunaikes en tais ekkl:siais sigatwsan ou gar epitrepetai autais lalein alla upotasses?wsan ka?ws kai o nomos legei

14:35 ei de ti | man?anein | ma?ein | ?elousin en oikw tous idious andras eperwtatwsan ais&ron gar estin gunaiki lalein en ekkl:sia

14:36 : af umwn o logos tou ?eou ex:l?en : eis umas monous kat:nt:sen

14:37 ei tis dokei prof:t:s einai : pneumatikos epiginwsketw a grafw umin oti kuriou estin entol:

14:38 ei de tis agnoei agnoeitai

14:39 wste adelfoi | mou | [mou] | z:loute to prof:teuein kai to lalein m: kwluete glwssais

14:40 panta de eus&:monws kai kata taxin gines?w

15:1 gnwrizw de umin adelfoi to euaggelion o eu:ggelisam:n umin o kai parelabete en w kai est:kate

15:2 di ou kai swzes?e tini logw eu:ggelisam:n umin ei kate&ete ektos ei m: eik: episteusate

15:3 paredwka gar umin en prwtois o kai parelabon oti &ristos ape?anen uper twn amartiwn :mwn kata tas grafas

15:4 kai oti etaf: kai oti eg:gertai t: :mera t: trit: kata tas grafas

15:5 kai oti wf?: k:fa eita tois dwdeka

15:6 epeita wf?: epanw pentakosiois adelfois efapax ex wn oi pleiones menousin ews arti tines de ekoim:?:san

15:7 epeita wf?: iakwbw eita tois apostolois pasin

15:8 es&aton de pantwn wsperei tw ektrwmati wf?: kamoi

15:9 egw gar eimi o ela&istos twn apostolwn os ouk eimi ikanos kaleis?ai apostolos dioti ediwxa t:n ekkl:sian tou ?eou

15:10 &ariti de ?eou eimi o eimi kai : &aris autou : eis eme ou ken: egen:?: alla perissoteron autwn pantwn ekopiasa ouk egw de alla : &aris tou ?eou | | [:] | sun emoi

15:11 eite oun egw eite ekeinoi outws k:russomen kai outws episteusate

15:12 ei de &ristos k:russetai oti ek nekrwn eg:gertai pws legousin en umin tines oti anastasis nekrwn ouk estin

15:13 ei de anastasis nekrwn ouk estin oude &ristos eg:gertai

15:14 ei de &ristos ouk eg:gertai kenon ara | | [kai] | to k:rugma :mwn ken: kai : pistis | :mwn | umwn |

15:15 euriskome?a de kai yeudomartures tou ?eou oti emartur:samen kata tou ?eou oti :geiren ton &riston on ouk :geiren eiper ara nekroi ouk egeirontai

15:16 ei gar nekroi ouk egeirontai oude &ristos eg:gertai

15:17 ei de &ristos ouk eg:gertai mataia : pistis umwn | [estin] | | eti este en tais amartiais umwn

15:18 ara kai oi koim:?entes en &ristw apwlonto

15:19 ei en t: zw: taut: en &ristw :lpikotes esmen monon eleeinoteroi pantwn an?rwpwn esmen

15:20 nuni de &ristos eg:gertai ek nekrwn apar&: twn kekoim:menwn

15:21 epeid: gar di an?rwpou ?anatos kai di an?rwpou anastasis nekrwn

15:22 wsper gar en tw adam pantes apo?n:skousin outws kai en tw &ristw pantes zwopoi:?:sontai

15:23 ekastos de en tw idiw tagmati apar&: &ristos epeita oi tou &ristou en t: parousia autou

15:24 eita to telos otan paradidw t:n basileian tw ?ew kai patri otan katarg:s: pasan ar&:n kai pasan exousian kai dunamin

15:25 dei gar auton basileuein a&ris ou ?: pantas tous e&?rous upo tous podas autou

15:26 es&atos e&?ros katargeitai o ?anatos

15:27 panta gar upetaxen upo tous podas autou otan de eip: oti panta upotetaktai d:lon oti ektos tou upotaxantos autw ta panta

15:28 otan de upotag: autw ta panta tote [kai] autos o uios upotag:setai tw upotaxanti autw ta panta ina : o ?eos | | [ta] | panta en pasin

15:29 epei ti poi:sousin oi baptizomenoi uper twn nekrwn ei olws nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper autwn

15:30 ti kai :meis kinduneuomen pasan wran

15:31 ka? :meran apo?n:skw n: t:n umeteran kau&:sin | adelfoi | [adelfoi] | :n e&w en &ristw i:sou tw kuriw :mwn

15:32 ei kata an?rwpon e?:rioma&:sa en efesw ti moi to ofelos ei nekroi ouk egeirontai fagwmen kai piwmen aurion gar apo?n:skomen

15:33 m: planas?e f?eirousin :?: &r:sta omiliai kakai

15:34 ekn:yate dikaiws kai m: amartanete agnwsian gar ?eou tines e&ousin pros entrop:n umin lalw

15:35 alla erei tis pws egeirontai oi nekroi poiw de swmati er&ontai

15:36 afrwn su o speireis ou zwopoieitai ean m: apo?an:

15:37 kai o speireis ou to swma to gen:somenon speireis alla gumnon kokkon ei tu&oi sitou : tinos twn loipwn

15:38 o de ?eos didwsin autw swma ka?ws :?el:sen kai ekastw twn spermatwn idion swma

15:39 ou pasa sarx : aut: sarx alla all: men an?rwpwn all: de sarx kt:nwn all: de sarx pt:nwn all: de i&?uwn

15:40 kai swmata epourania kai swmata epigeia alla etera men : twn epouraniwn doxa etera de : twn epigeiwn

15:41 all: doxa :liou kai all: doxa sel:n:s kai all: doxa asterwn ast:r gar asteros diaferei en dox:

15:42 outws kai : anastasis twn nekrwn speiretai en f?ora egeiretai en af?arsia

15:43 speiretai en atimia egeiretai en dox: speiretai en as?eneia egeiretai en dunamei

15:44 speiretai swma yu&ikon egeiretai swma pneumatikon ei estin swma yu&ikon estin kai pneumatikon

15:45 outws kai gegraptai egeneto o prwtos an?rwpos adam eis yu&:n zwsan o es&atos adam eis pneuma zwopoioun

15:46 all ou prwton to pneumatikon alla to yu&ikon epeita to pneumatikon

15:47 o prwtos an?rwpos ek g:s &oikos o deuteros an?rwpos ex ouranou

15:48 oios o &oikos toioutoi kai oi &oikoi kai oios o epouranios toioutoi kai oi epouranioi

15:49 kai ka?ws eforesamen t:n eikona tou &oikou | foreswmen | foresomen | kai t:n eikona tou epouraniou

15:50 touto de f:mi adelfoi oti sarx kai aima basileian ?eou kl:ronom:sai ou dunatai oude : f?ora t:n af?arsian kl:ronomei

15:51 idou must:rion umin legw pantes ou koim:?:some?a pantes de allag:some?a

15:52 en atomw en rip: of?almou en t: es&at: salpiggi salpisei gar kai oi nekroi eger?:sontai af?artoi kai :meis allag:some?a

15:53 dei gar to f?arton touto endusas?ai af?arsian kai to ?n:ton touto endusas?ai a?anasian

15:54 otan de to | | f?arton touto endus:tai af?arsian kai to | ?n:ton touto endus:tai | [t:n] | | a?anasian tote gen:setai o logos o gegrammenos katepo?: o ?anatos eis nikos

15:55 pou sou ?anate to nikos pou sou ?anate to kentron

15:56 to de kentron tou ?anatou : amartia : de dunamis t:s amartias o nomos

15:57 tw de ?ew &aris tw didonti :min to nikos dia tou kuriou :mwn i:sou &ristou

15:58 wste adelfoi mou agap:toi edraioi gines?e ametakin:toi perisseuontes en tw ergw tou kuriou pantote eidotes oti o kopos umwn ouk estin kenos en kuriw

16:1 peri de t:s logeias t:s eis tous agious wsper dietaxa tais ekkl:siais t:s galatias outws kai umeis poi:sate

16:2 kata mian sabbatou ekastos umwn par eautw ti?etw ?:saurizwn o ti ean euodwtai ina m: otan el?w tote logeiai ginwntai

16:3 otan de paragenwmai ous ean dokimas:te di epistolwn toutous pemyw apenegkein t:n &arin umwn eis ierousal:m

16:4 ean de axion : tou kame poreues?ai sun emoi poreusontai

16:5 eleusomai de pros umas otan makedonian diel?w makedonian gar dier&omai

16:6 pros umas de tu&on | katamenw : | paramenw : kai | para&eimasw ina umeis me propemy:te ou ean poreuwmai

16:7 ou ?elw gar umas arti en parodw idein elpizw gar &ronon tina epimeinai pros umas ean o kurios epitrey:

16:8 epimenw de en efesw ews t:s pent:kost:s

16:9 ?ura gar moi anewgen megal: kai energ:s kai antikeimenoi polloi

16:10 ean de el?: timo?eos blepete ina afobws gen:tai pros umas to gar ergon kuriou ergazetai ws | egw | kagw |

16:11 m: tis oun auton exou?en:s: propemyate de auton en eir:n: ina el?: pros me ekde&omai gar auton meta twn adelfwn

16:12 peri de apollw tou adelfou polla parekalesa auton ina el?: pros umas meta twn adelfwn kai pantws ouk :n ?el:ma ina nun el?: eleusetai de otan eukair:s:

16:13 gr:goreite st:kete en t: pistei andrizes?e krataious?e

16:14 panta umwn en agap: gines?w

16:15 parakalw de umas adelfoi oidate t:n oikian stefana oti estin apar&: t:s a&aias kai eis diakonian tois agiois etaxan eautous

16:16 ina kai umeis upotass:s?e tois toioutois kai panti tw sunergounti kai kopiwnti

16:17 &airw de epi t: parousia stefana kai fortounatou kai a&aikou oti to umeteron uster:ma outoi anepl:rwsan

16:18 anepausan gar to emon pneuma kai to umwn epiginwskete oun tous toioutous

16:19 aspazontai umas ai ekkl:siai t:s asias aspazetai umas en kuriw polla akulas kai priska sun t: kat oikon autwn ekkl:sia

16:20 aspazontai umas oi adelfoi pantes aspasas?e all:lous en fil:mati agiw

16:21 o aspasmos t: em: &eiri paulou

16:22 ei tis ou filei ton kurion :tw ana?ema marana ?a

16:23 : &aris tou kuriou i:sou me? umwn

16:24 : agap: mou meta pantwn umwn en &ristw i:sou