GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
SECOND CORINTHIANS


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.


1:1 paulos apostolos &ristou i:sou dia ?el:matos ?eou kai timo?eos o adelfos t: ekkl:sia tou ?eou t: ous: en korin?w sun tois agiois pasin tois ousin en ol: t: a&aia

1:2 &aris umin kai eir:n: apo ?eou patros :mwn kai kuriou i:sou &ristou

1:3 eulog:tos o ?eos kai pat:r tou kuriou :mwn i:sou &ristou o pat:r twn oiktirmwn kai ?eos pas:s parakl:sews

1:4 o parakalwn :mas epi pas: t: ?liyei :mwn eis to dunas?ai :mas parakalein tous en pas: ?liyei dia t:s parakl:sews :s parakaloume?a autoi upo tou ?eou

1:5 oti ka?ws perisseuei ta pa?:mata tou &ristou eis :mas outws dia tou &ristou perisseuei kai : parakl:sis :mwn

1:6 eite de ?libome?a uper t:s umwn parakl:sews kai swt:rias eite parakaloume?a uper t:s umwn parakl:sews t:s energoumen:s en upomon: twn autwn pa?:matwn wn kai :meis pas&omen kai : elpis :mwn bebaia uper umwn

1:7 eidotes oti ws koinwnoi este twn pa?:matwn outws kai t:s parakl:sews

1:8 ou gar ?elomen umas agnoein adelfoi uper t:s ?liyews :mwn t:s genomen:s en t: asia oti ka? uperbol:n uper dunamin ebar:?:men wste exapor:?:nai :mas kai tou z:n

1:9 alla autoi en eautois to apokrima tou ?anatou es&:kamen ina m: pepoi?otes wmen ef eautois all epi tw ?ew tw egeironti tous nekrous

1:10 os ek t:likoutou ?anatou errusato :mas kai rusetai eis on :lpikamen [oti] kai eti rusetai

1:11 sunupourgountwn kai umwn uper :mwn t: de:sei ina ek pollwn proswpwn to eis :mas &arisma dia pollwn eu&arist:?: uper :mwn

1:12 : gar kau&:sis :mwn aut: estin to marturion t:s suneid:sews :mwn oti en | agiot:ti | aplot:ti | kai eilikrineia tou ?eou [kai] ouk en sofia sarkik: all en &ariti ?eou anestraf:men en tw kosmw perissoterws de pros umas

1:13 ou gar alla grafomen umin all : a anaginwskete : kai epiginwskete elpizw de oti ews telous epignwses?e

1:14 ka?ws kai epegnwte :mas apo merous oti kau&:ma umwn esmen ka?aper kai umeis :mwn en t: :mera tou kuriou | :mwn | [:mwn] | i:sou

1:15 kai taut: t: pepoi?:sei eboulom:n proteron pros umas el?ein ina deuteran | &aran | &arin | s&:te

1:16 kai di umwn diel?ein eis makedonian kai palin apo makedonias el?ein pros umas kai uf umwn propemf?:nai eis t:n ioudaian

1:17 touto oun boulomenos m:ti ara t: elafria e&r:sam:n : a bouleuomai kata sarka bouleuomai ina : par emoi to nai nai kai to ou ou

1:18 pistos de o ?eos oti o logos :mwn o pros umas ouk estin nai kai ou

1:19 o tou ?eou gar uios | &ristos i:sous | i:sous &ristos | o en umin di :mwn k:ru&?eis di emou kai silouanou kai timo?eou ouk egeneto nai kai ou alla nai en autw gegonen

1:20 osai gar epaggeliai ?eou en autw to nai dio kai di autou to am:n tw ?ew pros doxan di :mwn

1:21 o de bebaiwn :mas sun umin eis &riston kai &risas :mas ?eos

1:22 | [o] | o | kai sfragisamenos :mas kai dous ton arrabwna tou pneumatos en tais kardiais :mwn

1:23 egw de martura ton ?eon epikaloumai epi t:n em:n yu&:n oti feidomenos umwn ouketi :l?on eis korin?on

1:24 ou& oti kurieuomen umwn t:s pistews alla sunergoi esmen t:s &aras umwn t: gar pistei est:kate

2:1 ekrina gar emautw touto to m: palin en lup: pros umas el?ein

2:2 ei gar egw lupw umas kai tis o eufrainwn me ei m: o lupoumenos ex emou

2:3 kai egraya touto auto ina m: el?wn lup:n s&w af wn edei me &airein pepoi?ws epi pantas umas oti : em: &ara pantwn umwn estin

2:4 ek gar poll:s ?liyews kai suno&:s kardias egraya umin dia pollwn dakruwn ou& ina lup:?:te alla t:n agap:n ina gnwte :n e&w perissoterws eis umas

2:5 ei de tis lelup:ken ouk eme lelup:ken alla apo merous ina m: epibarw pantas umas

2:6 ikanon tw toioutw : epitimia aut: : upo twn pleionwn

2:7 wste tounantion | | mallon | umas &arisas?ai kai parakalesai m: pws t: perissotera lup: katapo?: o toioutos

2:8 dio parakalw umas kurwsai eis auton agap:n

2:9 eis touto gar kai egraya ina gnw t:n dokim:n umwn ei eis panta up:kooi este

2:10 w de ti &arizes?e kagw kai gar egw o ke&arismai ei ti ke&arismai di umas en proswpw &ristou

2:11 ina m: pleonekt:?wmen upo tou satana ou gar autou ta no:mata agnooumen

2:12 el?wn de eis t:n trwada eis to euaggelion tou &ristou kai ?uras moi anewgmen:s en kuriw

2:13 ouk es&:ka anesin tw pneumati mou tw m: eurein me titon ton adelfon mou alla apotaxamenos autois ex:l?on eis makedonian

2:14 tw de ?ew &aris tw pantote ?riambeuonti :mas en tw &ristw kai t:n osm:n t:s gnwsews autou fanerounti di :mwn en panti topw

2:15 oti &ristou euwdia esmen tw ?ew en tois swzomenois kai en tois apollumenois

2:16 ois men osm: ek ?anatou eis ?anaton ois de osm: ek zw:s eis zw:n kai pros tauta tis ikanos

2:17 ou gar esmen ws oi polloi kap:leuontes ton logon tou ?eou all ws ex eilikrineias all ws ek ?eou katenanti ?eou en &ristw laloumen

3:1 ar&ome?a palin eautous sunistanein : m: &r:zomen ws tines sustatikwn epistolwn pros umas : ex umwn

3:2 : epistol: :mwn umeis este eggegrammen: en tais kardiais :mwn ginwskomen: kai anaginwskomen: upo pantwn an?rwpwn

3:3 faneroumenoi oti este epistol: &ristou diakon:?eisa uf :mwn eggegrammen: ou melani alla pneumati ?eou zwntos ouk en plaxin li?inais all en plaxin kardiais sarkinais

3:4 pepoi?:sin de toiaut:n e&omen dia tou &ristou pros ton ?eon

3:5 ou& oti af eautwn ikanoi esmen logisas?ai ti ws ex eautwn all : ikanot:s :mwn ek tou ?eou

3:6 os kai ikanwsen :mas diakonous kain:s dia?:k:s ou grammatos alla pneumatos to gar gramma | apokteinei | apoktennei | to de pneuma zwopoiei

3:7 ei de : diakonia tou ?anatou en grammasin entetupwmen: li?ois egen:?: en dox: wste m: dunas?ai atenisai tous uious isra:l eis to proswpon mwusews dia t:n doxan tou proswpou autou t:n katargoumen:n

3:8 pws ou&i mallon : diakonia tou pneumatos estai en dox:

3:9 ei gar | : | t: | diakonia t:s katakrisews doxa pollw mallon perisseuei : diakonia t:s dikaiosun:s dox:

3:10 kai gar ou dedoxastai to dedoxasmenon en toutw tw merei eineken t:s uperballous:s dox:s

3:11 ei gar to katargoumenon dia dox:s pollw mallon to menon en dox:

3:12 e&ontes oun toiaut:n elpida poll: parr:sia &rwme?a

3:13 kai ou ka?aper mwus:s eti?ei kalumma epi to proswpon autou pros to m: atenisai tous uious isra:l eis to telos tou katargoumenou

3:14 alla epwrw?: ta no:mata autwn a&ri gar t:s s:meron :meras to auto kalumma epi t: anagnwsei t:s palaias dia?:k:s menei m: anakaluptomenon oti en &ristw katargeitai

3:15 all ews s:meron :nika an anaginwsk:tai mwus:s kalumma epi t:n kardian autwn keitai

3:16 :nika de ean epistrey: pros kurion periaireitai to kalumma

3:17 o de kurios to pneuma estin ou de to pneuma kuriou eleu?eria

3:18 :meis de pantes anakekalummenw proswpw t:n doxan kuriou katoptrizomenoi t:n aut:n eikona metamorfoume?a apo dox:s eis doxan ka?aper apo kuriou pneumatos

4:1 dia touto e&ontes t:n diakonian taut:n ka?ws :le:?:men ouk egkakoumen

4:2 alla apeipame?a ta krupta t:s ais&un:s m: peripatountes en panourgia m:de dolountes ton logon tou ?eou alla t: fanerwsei t:s al:?eias sunistanontes eautous pros pasan suneid:sin an?rwpwn enwpion tou ?eou

4:3 ei de kai estin kekalummenon to euaggelion :mwn en tois apollumenois estin kekalummenon

4:4 en ois o ?eos tou aiwnos toutou etuflwsen ta no:mata twn apistwn eis to m: augasai ton fwtismon tou euaggeliou t:s dox:s tou &ristou os estin eikwn tou ?eou

4:5 ou gar eautous k:russomen alla | &riston i:soun | i:soun &riston | kurion eautous de doulous umwn dia i:soun

4:6 oti o ?eos o eipwn ek skotous fws lamyei os elamyen en tais kardiais :mwn pros fwtismon t:s gnwsews t:s dox:s tou ?eou en proswpw | | [i:sou] | &ristou

4:7 e&omen de ton ?:sauron touton en ostrakinois skeuesin ina : uperbol: t:s dunamews : tou ?eou kai m: ex :mwn

4:8 en panti ?libomenoi all ou steno&wroumenoi aporoumenoi all ouk exaporoumenoi

4:9 diwkomenoi all ouk egkataleipomenoi kataballomenoi all ouk apollumenoi

4:10 pantote t:n nekrwsin tou i:sou en tw swmati periferontes ina kai : zw: tou i:sou en tw swmati :mwn fanerw?:

4:11 aei gar :meis oi zwntes eis ?anaton paradidome?a dia i:soun ina kai : zw: tou i:sou fanerw?: en t: ?n:t: sarki :mwn

4:12 wste o ?anatos en :min energeitai : de zw: en umin

4:13 e&ontes de to auto pneuma t:s pistews kata to gegrammenon episteusa dio elal:sa kai :meis pisteuomen dio kai laloumen

4:14 eidotes oti o egeiras ton | [kurion] | kurion | i:soun kai :mas sun i:sou egerei kai parast:sei sun umin

4:15 ta gar panta di umas ina : &aris pleonasasa dia twn pleionwn t:n eu&aristian perisseus: eis t:n doxan tou ?eou

4:16 dio ouk egkakoumen all ei kai o exw :mwn an?rwpos diaf?eiretai all o esw :mwn anakainoutai :mera kai :mera

4:17 to gar parautika elafron t:s ?liyews | | :mwn | ka? uperbol:n eis uperbol:n aiwnion baros dox:s katergazetai :min

4:18 m: skopountwn :mwn ta blepomena alla ta m: blepomena ta gar blepomena proskaira ta de m: blepomena aiwnia

5:1 oidamen gar oti ean : epigeios :mwn oikia tou sk:nous katalu?: oikodom:n ek ?eou e&omen oikian a&eiropoi:ton aiwnion en tois ouranois

5:2 kai gar en toutw stenazomen to oik:t:rion :mwn to ex ouranou ependusas?ai epipo?ountes

5:3 ei ge kai | endusamenoi | ekdusamenoi | ou gumnoi eure?:some?a

5:4 kai gar oi ontes en tw sk:nei stenazomen baroumenoi ef w ou ?elomen ekdusas?ai all ependusas?ai ina katapo?: to ?n:ton upo t:s zw:s

5:5 o de katergasamenos :mas eis auto touto ?eos o dous :min ton arrabwna tou pneumatos

5:6 ?arrountes oun pantote kai eidotes oti end:mountes en tw swmati ekd:moumen apo tou kuriou

5:7 dia pistews gar peripatoumen ou dia eidous

5:8 ?arroumen de kai eudokoumen mallon ekd:m:sai ek tou swmatos kai end:m:sai pros ton kurion

5:9 dio kai filotimoume?a eite end:mountes eite ekd:mountes euarestoi autw einai

5:10 tous gar pantas :mas fanerw?:nai dei empros?en tou b:matos tou &ristou ina komis:tai ekastos ta dia tou swmatos pros a epraxen eite aga?on eite faulon

5:11 eidotes oun ton fobon tou kuriou an?rwpous pei?omen ?ew de pefanerwme?a elpizw de kai en tais suneid:sesin umwn pefanerws?ai

5:12 ou palin eautous sunistanomen umin alla aform:n didontes umin kau&:matos uper :mwn ina e&:te pros tous en proswpw kau&wmenous kai m: en kardia

5:13 eite gar exest:men ?ew eite swfronoumen umin

5:14 : gar agap: tou &ristou sune&ei :mas krinantas touto oti eis uper pantwn ape?anen ara oi pantes ape?anon

5:15 kai uper pantwn ape?anen ina oi zwntes m:keti eautois zwsin alla tw uper autwn apo?anonti kai eger?enti

5:16 wste :meis apo tou nun oudena oidamen kata sarka ei kai egnwkamen kata sarka &riston alla nun ouketi ginwskomen

5:17 wste ei tis en &ristw kain: ktisis ta ar&aia par:l?en idou gegonen kaina

5:18 ta de panta ek tou ?eou tou katallaxantos :mas eautw dia &ristou kai dontos :min t:n diakonian t:s katallag:s

5:19 ws oti ?eos :n en &ristw kosmon katallasswn eautw m: logizomenos autois ta paraptwmata autwn kai ?emenos en :min ton logon t:s katallag:s

5:20 uper &ristou oun presbeuomen ws tou ?eou parakalountos di :mwn deome?a uper &ristou katallag:te tw ?ew

5:21 ton m: gnonta amartian uper :mwn amartian epoi:sen ina :meis genwme?a dikaiosun: ?eou en autw

6:1 sunergountes de kai parakaloumen m: eis kenon t:n &arin tou ?eou dexas?ai umas

6:2 legei gar kairw dektw ep:kousa sou kai en :mera swt:rias ebo:?:sa soi idou nun kairos euprosdektos idou nun :mera swt:rias

6:3 m:demian en m:deni didontes proskop:n ina m: mwm:?: : diakonia

6:4 all en panti | sunistanontes | sunistantes | eautous ws ?eou diakonoi en upomon: poll: en ?liyesin en anagkais en steno&wriais

6:5 en pl:gais en fulakais en akatastasiais en kopois en agrupniais en n:steiais

6:6 en agnot:ti en gnwsei en makro?umia en &r:stot:ti en pneumati agiw en agap: anupokritw

6:7 en logw al:?eias en dunamei ?eou dia twn oplwn t:s dikaiosun:s twn dexiwn kai aristerwn

6:8 dia dox:s kai atimias dia dusf:mias kai euf:mias ws planoi kai al:?eis

6:9 ws agnooumenoi kai epiginwskomenoi ws apo?n:skontes kai idou zwmen ws paideuomenoi kai m: ?anatoumenoi

6:10 ws lupoumenoi aei de &airontes ws ptw&oi pollous de ploutizontes ws m:den e&ontes kai panta kate&ontes

6:11 to stoma :mwn anewgen pros umas korin?ioi : kardia :mwn peplatuntai

6:12 ou steno&wreis?e en :min steno&wreis?e de en tois splag&nois umwn

6:13 t:n de aut:n antimis?ian ws teknois legw platun?:te kai umeis

6:14 m: gines?e eterozugountes apistois tis gar meto&: dikaiosun: kai anomia : tis koinwnia fwti pros skotos

6:15 tis de sumfwn:sis &ristou pros beliar : tis meris pistw meta apistou

6:16 tis de sugkata?esis naw ?eou meta eidwlwn :meis gar naos ?eou esmen zwntos ka?ws eipen o ?eos oti enoik:sw en autois kai emperipat:sw kai esomai autwn ?eos kai autoi esontai mou laos

6:17 dio exel?ate ek mesou autwn kai aforis?:te legei kurios kai aka?artou m: aptes?e kagw eisdexomai umas

6:18 kai esomai umin eis patera kai umeis eses?e moi eis uious kai ?ugateras legei kurios pantokratwr

7:1 tautas oun e&ontes tas epaggelias agap:toi ka?ariswmen eautous apo pantos molusmou sarkos kai pneumatos epitelountes agiwsun:n en fobw ?eou

7:2 &wr:sate :mas oudena :dik:samen oudena ef?eiramen oudena epleonekt:samen

7:3 pros katakrisin ou legw proeir:ka gar oti en tais kardiais :mwn este eis to sunapo?anein kai suz:n

7:4 poll: moi parr:sia pros umas poll: moi kau&:sis uper umwn pepl:rwmai t: parakl:sei uperperisseuomai t: &ara epi pas: t: ?liyei :mwn

7:5 kai gar el?ontwn :mwn eis makedonian oudemian es&:ken anesin : sarx :mwn all en panti ?libomenoi exw?en ma&ai esw?en foboi

7:6 all o parakalwn tous tapeinous parekalesen :mas o ?eos en t: parousia titou

7:7 ou monon de en t: parousia autou alla kai en t: parakl:sei : parekl:?: ef umin anaggellwn :min t:n umwn epipo?:sin ton umwn odurmon ton umwn z:lon uper emou wste me mallon &ar:nai

7:8 oti ei kai elup:sa umas en t: epistol: ou metamelomai ei kai metemelom:n blepw | | [gar] | oti : epistol: ekein: ei kai pros wran elup:sen umas

7:9 nun &airw ou& oti elup:?:te all oti elup:?:te eis metanoian elup:?:te gar kata ?eon ina en m:deni z:miw?:te ex :mwn

7:10 : gar kata ?eon lup: metanoian eis swt:rian ametamel:ton ergazetai : de tou kosmou lup: ?anaton katergazetai

7:11 idou gar auto touto to kata ?eon lup:?:nai pos:n kateirgasato umin spoud:n alla apologian alla aganakt:sin alla fobon alla epipo?:sin alla z:lon alla ekdik:sin en panti sunest:sate eautous agnous einai tw pragmati

7:12 ara ei kai egraya umin ou& eneken tou adik:santos | [all] | | oude eneken tou adik:?entos all eneken tou fanerw?:nai t:n spoud:n umwn t:n uper :mwn pros umas enwpion tou ?eou

7:13 dia touto parakekl:me?a epi de t: parakl:sei :mwn perissoterws mallon e&ar:men epi t: &ara titou oti anapepautai to pneuma autou apo pantwn umwn

7:14 oti ei ti autw uper umwn kekau&:mai ou kat:s&un?:n all ws panta en al:?eia elal:samen umin outws kai : kau&:sis :mwn | | : | epi titou al:?eia egen:?:

7:15 kai ta splag&na autou perissoterws eis umas estin anamimn:skomenou t:n pantwn umwn upako:n ws meta fobou kai tromou edexas?e auton

7:16 &airw oti en panti ?arrw en umin

8:1 gnwrizomen de umin adelfoi t:n &arin tou ?eou t:n dedomen:n en tais ekkl:siais t:s makedonias

8:2 oti en poll: dokim: ?liyews : perisseia t:s &aras autwn kai : kata ba?ous ptw&eia autwn eperisseusen eis to ploutos t:s aplot:tos autwn

8:3 oti kata dunamin marturw kai para dunamin au?airetoi

8:4 meta poll:s parakl:sews deomenoi :mwn t:n &arin kai t:n koinwnian t:s diakonias t:s eis tous agious

8:5 kai ou ka?ws :lpisamen alla eautous edwkan prwton tw kuriw kai :min dia ?el:matos ?eou

8:6 eis to parakalesai :mas titon ina ka?ws proen:rxato outws kai epiteles: eis umas kai t:n &arin taut:n

8:7 all wsper en panti perisseuete pistei kai logw kai gnwsei kai pas: spoud: kai t: ex :mwn en umin agap: ina kai en taut: t: &ariti perisseu:te

8:8 ou kat epitag:n legw alla dia t:s eterwn spoud:s kai to t:s umeteras agap:s gn:sion dokimazwn

8:9 ginwskete gar t:n &arin tou kuriou :mwn i:sou | [&ristou] | &ristou | oti di umas eptw&eusen plousios wn ina umeis t: ekeinou ptw&eia plout:s:te

8:10 kai gnwm:n en toutw didwmi touto gar umin sumferei oitines ou monon to poi:sai alla kai to ?elein proen:rxas?e apo perusi

8:11 nuni de kai to poi:sai epitelesate opws ka?aper : pro?umia tou ?elein outws kai to epitelesai ek tou e&ein

8:12 ei gar : pro?umia prokeitai ka?o ean e&: euprosdektos ou ka?o ouk e&ei

8:13 ou gar ina allois anesis umin ?liyis all ex isot:tos en tw nun kairw to umwn perisseuma eis to ekeinwn uster:ma

8:14 ina kai to ekeinwn perisseuma gen:tai eis to umwn uster:ma opws gen:tai isot:s

8:15 ka?ws gegraptai o to polu ouk epleonasen kai o to oligon ouk :latton:sen

8:16 &aris de tw ?ew tw | didonti | donti | t:n aut:n spoud:n uper umwn en t: kardia titou

8:17 oti t:n men parakl:sin edexato spoudaioteros de upar&wn au?airetos ex:l?en pros umas

8:18 sunepemyamen de met autou ton adelfon ou o epainos en tw euaggeliw dia paswn twn ekkl:siwn

8:19 ou monon de alla kai &eiroton:?eis upo twn ekkl:siwn sunekd:mos :mwn | en | sun | t: &ariti taut: t: diakonoumen: uf :mwn pros t:n | | [autou] | tou kuriou doxan kai pro?umian :mwn

8:20 stellomenoi touto m: tis :mas mwm:s:tai en t: adrot:ti taut: t: diakonoumen: uf :mwn

8:21 pronooumen gar kala ou monon enwpion kuriou alla kai enwpion an?rwpwn

8:22 sunepemyamen de autois ton adelfon :mwn on edokimasamen en pollois pollakis spoudaion onta nuni de polu spoudaioteron pepoi?:sei poll: t: eis umas

8:23 eite uper titou koinwnos emos kai eis umas sunergos eite adelfoi :mwn apostoloi ekkl:siwn doxa &ristou

8:24 t:n oun endeixin t:s agap:s umwn kai :mwn kau&:sews uper umwn eis autous | endeixas?e | endeiknumenoi | eis proswpon twn ekkl:siwn

9:1 peri men gar t:s diakonias t:s eis tous agious perisson moi estin to grafein umin

9:2 oida gar t:n pro?umian umwn :n uper umwn kau&wmai makedosin oti a&aia pareskeuastai apo perusi kai to umwn z:los :re?isen tous pleionas

9:3 epemya de tous adelfous ina m: to kau&:ma :mwn to uper umwn kenw?: en tw merei toutw ina ka?ws elegon pareskeuasmenoi :te

9:4 m: pws ean el?wsin sun emoi makedones kai eurwsin umas aparaskeuastous katais&un?wmen :meis ina m: | legwmen | legw | umeis en t: upostasei taut:

9:5 anagkaion oun :g:sam:n parakalesai tous adelfous ina proel?wsin eis umas kai prokatartiswsin t:n proep:ggelmen:n eulogian umwn taut:n etoim:n einai outws ws eulogian kai m: ws pleonexian

9:6 touto de o speirwn feidomenws feidomenws kai ?erisei kai o speirwn ep eulogiais ep eulogiais kai ?erisei

9:7 ekastos ka?ws pro:r:tai t: kardia m: ek lup:s : ex anagk:s ilaron gar dot:n agapa o ?eos

9:8 dunatei de o ?eos pasan &arin perisseusai eis umas ina en panti pantote pasan autarkeian e&ontes perisseu:te eis pan ergon aga?on

9:9 ka?ws gegraptai eskorpisen edwken tois pen:sin : dikaiosun: autou menei eis ton aiwna

9:10 o de epi&or:gwn | sperma | sporon | tw speironti kai arton eis brwsin &or:g:sei kai pl:?unei ton sporon umwn kai aux:sei ta gen:mata t:s dikaiosun:s umwn

9:11 en panti ploutizomenoi eis pasan aplot:ta :tis katergazetai di :mwn eu&aristian tw ?ew

9:12 oti : diakonia t:s leitourgias taut:s ou monon estin prosanapl:rousa ta uster:mata twn agiwn alla kai perisseuousa dia pollwn eu&aristiwn tw ?ew

9:13 dia t:s dokim:s t:s diakonias taut:s doxazontes ton ?eon epi t: upotag: t:s omologias umwn eis to euaggelion tou &ristou kai aplot:ti t:s koinwnias eis autous kai eis pantas

9:14 kai autwn de:sei uper umwn epipo?ountwn umas dia t:n uperballousan &arin tou ?eou ef umin

9:15 &aris tw ?ew epi t: anekdi:g:tw autou dwrea

10:1 autos de egw paulos parakalw umas dia t:s praut:tos kai epieikeias tou &ristou os kata proswpon men tapeinos en umin apwn de ?arrw eis umas

10:2 deomai de to m: parwn ?arr:sai t: pepoi?:sei : logizomai tolm:sai epi tinas tous logizomenous :mas ws kata sarka peripatountas

10:3 en sarki gar peripatountes ou kata sarka strateuome?a

10:4 ta gar opla t:s strateias :mwn ou sarkika alla dunata tw ?ew pros ka?airesin o&urwmatwn

10:5 logismous ka?airountes kai pan uywma epairomenon kata t:s gnwsews tou ?eou kai ai&malwtizontes pan no:ma eis t:n upako:n tou &ristou

10:6 kai en etoimw e&ontes ekdik:sai pasan parako:n otan pl:rw?: umwn : upako:

10:7 ta kata proswpon blepete ei tis pepoi?en eautw &ristou einai touto logizes?w palin ef eautou oti ka?ws autos &ristou outws kai :meis

10:8 ean | te | [te] | gar perissoteron ti kau&:swmai peri t:s exousias :mwn :s edwken o kurios eis oikodom:n kai ouk eis ka?airesin umwn ouk ais&un?:somai

10:9 ina m: doxw ws an ekfobein umas dia twn epistolwn

10:10 oti ai epistolai men f:sin bareiai kai is&urai : de parousia tou swmatos as?en:s kai o logos exou?en:menos

10:11 touto logizes?w o toioutos oti oioi esmen tw logw di epistolwn apontes toioutoi kai parontes tw ergw

10:12 ou gar tolmwmen egkrinai : sugkrinai eautous tisin twn eautous sunistanontwn alla autoi en eautois eautous metrountes kai sugkrinontes eautous eautois ou suniasin

10:13 :meis de ouk eis ta ametra kau&:some?a alla kata to metron tou kanonos ou emerisen :min o ?eos metrou efikes?ai a&ri kai umwn

10:14 ou gar ws m: efiknoumenoi eis umas uperekteinomen eautous a&ri gar kai umwn ef?asamen en tw euaggeliw tou &ristou

10:15 ouk eis ta ametra kau&wmenoi en allotriois kopois elpida de e&ontes auxanomen:s t:s pistews umwn en umin megalun?:nai kata ton kanona :mwn eis perisseian

10:16 eis ta uperekeina umwn euaggelisas?ai ouk en allotriw kanoni eis ta etoima kau&:sas?ai

10:17 o de kau&wmenos en kuriw kau&as?w

10:18 ou gar o eauton sunistanwn ekeinos estin dokimos alla on o kurios sunist:sin

11:1 ofelon anei&es?e mou mikron ti afrosun:s alla kai ane&es?e mou

11:2 z:lw gar umas ?eou z:lw :rmosam:n gar umas eni andri par?enon agn:n parast:sai tw &ristw

11:3 foboumai de m: pws ws o ofis ex:pat:sen euan en t: panourgia autou f?ar: ta no:mata umwn apo t:s aplot:tos [kai t:s agnot:tos] t:s eis ton &riston

11:4 ei men gar o er&omenos allon i:soun k:russei on ouk ek:ruxamen : pneuma eteron lambanete o ouk elabete : euaggelion eteron o ouk edexas?e kalws ane&es?e

11:5 logizomai gar m:den uster:kenai twn uper lian apostolwn

11:6 ei de kai idiwt:s tw logw all ou t: gnwsei all en panti fanerwsantes en pasin eis umas

11:7 : amartian epoi:sa emauton tapeinwn ina umeis uyw?:te oti dwrean to tou ?eou euaggelion eu:ggelisam:n umin

11:8 allas ekkl:sias esul:sa labwn oywnion pros t:n umwn diakonian

11:9 kai parwn pros umas kai uster:?eis ou katenark:sa ou?enos to gar uster:ma mou prosanepl:rwsan oi adelfoi el?ontes apo makedonias kai en panti abar: emauton umin et:r:sa kai t:r:sw

11:10 estin al:?eia &ristou en emoi oti : kau&:sis aut: ou frag:setai eis eme en tois klimasin t:s a&aias

11:11 dia ti oti ouk agapw umas o ?eos oiden

11:12 o de poiw kai poi:sw ina ekkoyw t:n aform:n twn ?elontwn aform:n ina en w kau&wntai eure?wsin ka?ws kai :meis

11:13 oi gar toioutoi yeudapostoloi ergatai dolioi metas&:matizomenoi eis apostolous &ristou

11:14 kai ou ?auma autos gar o satanas metas&:matizetai eis aggelon fwtos

11:15 ou mega oun ei kai oi diakonoi autou metas&:matizontai ws diakonoi dikaiosun:s wn to telos estai kata ta erga autwn

11:16 palin legw m: tis me dox: afrona einai ei de m: ge kan ws afrona dexas?e me ina kagw mikron ti kau&:swmai

11:17 o lalw ou kata kurion lalw all ws en afrosun: en taut: t: upostasei t:s kau&:sews

11:18 epei polloi kau&wntai kata | [t:n] | | sarka kagw kau&:somai

11:19 :dews gar ane&es?e twn afronwn fronimoi ontes

11:20 ane&es?e gar ei tis umas katadouloi ei tis kates?iei ei tis lambanei ei tis epairetai ei tis eis proswpon umas derei

11:21 kata atimian legw ws oti :meis :s?en:kamen en w d an tis tolma en afrosun: legw tolmw kagw

11:22 ebraioi eisin kagw isra:litai eisin kagw sperma abraam eisin kagw

11:23 diakonoi &ristou eisin parafronwn lalw uper egw en kopois perissoterws en fulakais perissoterws en pl:gais uperballontws en ?anatois pollakis

11:24 upo ioudaiwn pentakis tesserakonta para mian elabon

11:25 tris errabdis?:n apax eli?as?:n tris enauag:sa nu&?:meron en tw bu?w pepoi:ka

11:26 odoiporiais pollakis kindunois potamwn kindunois l:stwn kindunois ek genous kindunois ex e?nwn kindunois en polei kindunois en er:mia kindunois en ?alass: kindunois en yeudadelfois

11:27 kopw kai mo&?w en agrupniais pollakis en limw kai diyei en n:steiais pollakis en yu&ei kai gumnot:ti

11:28 &wris twn parektos : epistasis moi : ka? :meran : merimna paswn twn ekkl:siwn

11:29 tis as?enei kai ouk as?enw tis skandalizetai kai ouk egw puroumai

11:30 ei kau&as?ai dei ta t:s as?eneias | [mou] | mou | kau&:somai

11:31 o ?eos kai pat:r tou kuriou i:sou oiden o wn eulog:tos eis tous aiwnas oti ou yeudomai

11:32 en damaskw o e?nar&:s areta tou basilews efrourei t:n polin damask:nwn piasai me

11:33 kai dia ?uridos en sargan: e&alas?:n dia tou tei&ous kai exefugon tas &eiras autou

12:1 kau&as?ai dei ou sumferon men eleusomai de eis optasias kai apokaluyeis kuriou

12:2 oida an?rwpon en &ristw pro etwn dekatessarwn eite en swmati ouk oida eite ektos tou swmatos ouk oida o ?eos oiden arpagenta ton toiouton ews tritou ouranou

12:3 kai oida ton toiouton an?rwpon eite en swmati eite &wris tou swmatos | [ouk oida] | ouk oida | o ?eos oiden

12:4 oti :rpag: eis ton paradeison kai :kousen arr:ta r:mata a ouk exon an?rwpw lal:sai

12:5 uper tou toioutou kau&:somai uper de emautou ou kau&:somai ei m: en tais as?eneiais

12:6 ean gar ?el:sw kau&:sas?ai ouk esomai afrwn al:?eian gar erw feidomai de m: tis eis eme logis:tai uper o blepei me : akouei | | [ti] | ex emou

12:7 kai t: uperbol: twn apokaluyewn dio ina m: uperairwmai edo?: moi skoloy t: sarki aggelos satana ina me kolafiz: ina m: uperairwmai

12:8 uper toutou tris ton kurion parekalesa ina apost: ap emou

12:9 kai eir:ken moi arkei soi : &aris mou : gar dunamis en as?eneia teleitai :dista oun mallon kau&:somai en tais as?eneiais | | mou | ina episk:nws: ep eme : dunamis tou &ristou

12:10 dio eudokw en as?eneiais en ubresin en anagkais en diwgmois kai steno&wriais uper &ristou otan gar as?enw tote dunatos eimi

12:11 gegona afrwn umeis me :nagkasate egw gar wfeilon uf umwn sunistas?ai ouden gar uster:sa twn uper lian apostolwn ei kai ouden eimi

12:12 ta men s:meia tou apostolou kateirgas?: en umin en pas: upomon: s:meiois | [te] | te | kai terasin kai dunamesin

12:13 ti gar estin o :ssw?:te uper tas loipas ekkl:sias ei m: oti autos egw ou katenark:sa umwn &arisas?e moi t:n adikian taut:n

12:14 idou triton touto etoimws e&w el?ein pros umas kai ou katanark:sw ou gar z:tw ta umwn alla umas ou gar ofeilei ta tekna tois goneusin ?:saurizein alla oi goneis tois teknois

12:15 egw de :dista dapan:sw kai ekdapan:?:somai uper twn yu&wn umwn ei perissoterws umas | agapw | <agapwn> | :sson agapwmai

12:16 estw de egw ou katebar:sa umas alla upar&wn panourgos dolw umas elabon

12:17 m: tina wn apestalka pros umas di autou epleonekt:sa umas

12:18 parekalesa titon kai sunapesteila ton adelfon m:ti epleonekt:sen umas titos ou tw autw pneumati periepat:samen ou tois autois i&nesin

12:19 palai dokeite oti umin apologoume?a katenanti ?eou en &ristw laloumen ta de panta agap:toi uper t:s umwn oikodom:s

12:20 foboumai gar m: pws el?wn ou& oious ?elw eurw umas kagw eure?w umin oion ou ?elete m: pws eris z:los ?umoi eri?eiai katalaliai yi?urismoi fusiwseis akatastasiai

12:21 m: palin el?ontos mou tapeinws: me o ?eos mou pros umas kai pen?:sw pollous twn pro:mart:kotwn kai m: metano:santwn epi t: aka?arsia kai porneia kai aselgeia : epraxan

13:1 triton touto er&omai pros umas epi stomatos duo marturwn kai triwn sta?:setai pan r:ma

13:2 proeir:ka kai prolegw ws parwn to deuteron kai apwn nun tois pro:mart:kosin kai tois loipois pasin oti ean el?w eis to palin ou feisomai

13:3 epei dokim:n z:teite tou en emoi lalountos &ristou os eis umas ouk as?enei alla dunatei en umin

13:4 kai gar estaurw?: ex as?eneias alla z: ek dunamews ?eou kai gar :meis as?enoumen en autw alla z:somen sun autw ek dunamews ?eou | [eis umas] | eis umas |

13:5 eautous peirazete ei este en t: pistei eautous dokimazete : ouk epiginwskete eautous oti i:sous &ristos en umin ei m:ti adokimoi este

13:6 elpizw de oti gnwses?e oti :meis ouk esmen adokimoi

13:7 eu&ome?a de pros ton ?eon m: poi:sai umas kakon m:den ou& ina :meis dokimoi fanwmen all ina umeis to kalon poi:te :meis de ws adokimoi wmen

13:8 ou gar duname?a ti kata t:s al:?eias alla uper t:s al:?eias

13:9 &airomen gar otan :meis as?enwmen umeis de dunatoi :te touto kai eu&ome?a t:n umwn katartisin

13:10 dia touto tauta apwn grafw ina parwn m: apotomws &r:swmai kata t:n exousian :n o kurios edwken moi eis oikodom:n kai ouk eis ka?airesin

13:11 loipon adelfoi &airete katartizes?e parakaleis?e to auto froneite eir:neuete kai o ?eos t:s agap:s kai eir:n:s estai me? umwn

13:12 aspasas?e all:lous en agiw fil:mati

13:13 [13:12] aspazontai umas oi agioi pantes

13:14 [13:13] : &aris tou kuriou i:sou | [&ristou] | &ristou | kai : agap: tou ?eou kai : koinwnia tou agiou pneumatos meta pantwn umwn