GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
EPHESIANS


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.


1:1 paulos apostolos &ristou i:sou dia ?el:matos ?eou tois agiois tois ousin [en efesw] kai pistois en &ristw i:sou

1:2 &aris umin kai eir:n: apo ?eou patros :mwn kai kuriou i:sou &ristou

1:3 eulog:tos o ?eos kai pat:r tou kuriou :mwn i:sou &ristou o eulog:sas :mas en pas: eulogia pneumatik: en tois epouraniois en &ristw

1:4 ka?ws exelexato :mas en autw pro katabol:s kosmou einai :mas agious kai amwmous katenwpion autou en agap:

1:5 proorisas :mas eis uio?esian dia i:sou &ristou eis auton kata t:n eudokian tou ?el:matos autou

1:6 eis epainon dox:s t:s &aritos autou :s e&aritwsen :mas en tw :gap:menw

1:7 en w e&omen t:n apolutrwsin dia tou aimatos autou t:n afesin twn paraptwmatwn kata to ploutos t:s &aritos autou

1:8 :s eperisseusen eis :mas en pas: sofia kai fron:sei

1:9 gnwrisas :min to must:rion tou ?el:matos autou kata t:n eudokian autou :n proe?eto en autw

1:10 eis oikonomian tou pl:rwmatos twn kairwn anakefalaiwsas?ai ta panta en tw &ristw ta epi tois ouranois kai ta epi t:s g:s

1:11 en autw | | [1:11] | en w kai ekl:rw?:men prooris?entes kata pro?esin tou ta panta energountos kata t:n boul:n tou ?el:matos autou

1:12 eis to einai :mas eis epainon dox:s autou tous pro:lpikotas en tw &ristw

1:13 en w kai umeis akousantes ton logon t:s al:?eias to euaggelion t:s swt:rias umwn en w kai pisteusantes esfragis?:te tw pneumati t:s epaggelias tw agiw

1:14 o estin arrabwn t:s kl:ronomias :mwn eis apolutrwsin t:s peripoi:sews eis epainon t:s dox:s autou

1:15 dia touto kagw akousas t:n ka? umas pistin en tw kuriw i:sou kai t:n | | agap:n t:n | eis pantas tous agious

1:16 ou pauomai eu&aristwn uper umwn mneian poioumenos epi twn proseu&wn mou

1:17 ina o ?eos tou kuriou :mwn i:sou &ristou o pat:r t:s dox:s dw: umin pneuma sofias kai apokaluyews en epignwsei autou

1:18 pefwtismenous tous of?almous t:s kardias [umwn] eis to eidenai umas tis estin : elpis t:s kl:sews autou tis o ploutos t:s dox:s t:s kl:ronomias autou en tois agiois

1:19 kai ti to uperballon mege?os t:s dunamews autou eis :mas tous pisteuontas kata t:n energeian tou kratous t:s is&uos autou

1:20 :n | en:rg:ken | en:rg:sen | en tw &ristw egeiras auton ek nekrwn kai ka?isas en dexia autou en tois epouraniois

1:21 uperanw pas:s ar&:s kai exousias kai dunamews kai kuriot:tos kai pantos onomatos onomazomenou ou monon en tw aiwni toutw alla kai en tw mellonti

1:22 kai panta upetaxen upo tous podas autou kai auton edwken kefal:n uper panta t: ekkl:sia

1:23 :tis estin to swma autou to pl:rwma tou ta panta en pasin pl:roumenou

2:1 kai umas ontas nekrous tois paraptwmasin kai tais amartiais umwn

2:2 en ais pote periepat:sate kata ton aiwna tou kosmou toutou kata ton ar&onta t:s exousias tou aeros tou pneumatos tou nun energountos en tois uiois t:s apei?eias

2:3 en ois kai :meis pantes anestraf:men pote en tais epi?umiais t:s sarkos :mwn poiountes ta ?el:mata t:s sarkos kai twn dianoiwn kai :me?a tekna fusei org:s ws kai oi loipoi

2:4 o de ?eos plousios wn en eleei dia t:n poll:n agap:n autou :n :gap:sen :mas

2:5 kai ontas :mas nekrous tois paraptwmasin sunezwopoi:sen tw &ristw &ariti este seswsmenoi

2:6 kai sun:geiren kai suneka?isen en tois epouraniois en &ristw i:sou

2:7 ina endeix:tai en tois aiwsin tois eper&omenois to uperballon ploutos t:s &aritos autou en &r:stot:ti ef :mas en &ristw i:sou

2:8 t: gar &ariti este seswsmenoi dia pistews kai touto ouk ex umwn ?eou to dwron

2:9 ouk ex ergwn ina m: tis kau&:s:tai

2:10 autou gar esmen poi:ma ktis?entes en &ristw i:sou epi ergois aga?ois ois pro:toimasen o ?eos ina en autois peripat:swmen

2:11 dio mn:moneuete oti pote umeis ta e?n: en sarki oi legomenoi akrobustia upo t:s legomen:s peritom:s en sarki &eiropoi:tou

2:12 oti :te tw kairw ekeinw &wris &ristou ap:llotriwmenoi t:s politeias tou isra:l kai xenoi twn dia?:kwn t:s epaggelias elpida m: e&ontes kai a?eoi en tw kosmw

2:13 nuni de en &ristw i:sou umeis oi pote ontes makran egen:?:te eggus en tw aimati tou &ristou

2:14 autos gar estin : eir:n: :mwn o poi:sas ta amfotera en kai to mesotoi&on tou fragmou lusas

2:15 t:n e&?ran en t: sarki autou ton nomon twn entolwn en dogmasin katarg:sas ina tous duo ktis: en autw eis ena kainon an?rwpon poiwn eir:n:n

2:16 kai apokatallax: tous amfoterous en eni swmati tw ?ew dia tou staurou apokteinas t:n e&?ran en autw

2:17 kai el?wn eu:ggelisato eir:n:n umin tois makran kai eir:n:n tois eggus

2:18 oti di autou e&omen t:n prosagwg:n oi amfoteroi en eni pneumati pros ton patera

2:19 ara oun ouketi este xenoi kai paroikoi alla este sumpolitai twn agiwn kai oikeioi tou ?eou

2:20 epoikodom:?entes epi tw ?emeliw twn apostolwn kai prof:twn ontos akrogwniaiou autou &ristou i:sou

2:21 en w pasa oikodom: sunarmologoumen: auxei eis naon agion en kuriw

2:22 en w kai umeis sunoikodomeis?e eis katoik:t:rion tou ?eou en pneumati

3:1 toutou &arin egw paulos o desmios tou &ristou | i:sou | [i:sou] | uper umwn twn e?nwn

3:2 ei ge :kousate t:n oikonomian t:s &aritos tou ?eou t:s do?eis:s moi eis umas

3:3 [oti] kata apokaluyin egnwris?: moi to must:rion ka?ws proegraya en oligw

3:4 pros o dunas?e anaginwskontes no:sai t:n sunesin mou en tw must:riw tou &ristou

3:5 o eterais geneais ouk egnwris?: tois uiois twn an?rwpwn ws nun apekaluf?: tois agiois apostolois autou kai prof:tais en pneumati

3:6 einai ta e?n: sugkl:ronoma kai susswma kai summeto&a t:s epaggelias en &ristw i:sou dia tou euaggeliou

3:7 ou egen:?:n diakonos kata t:n dwrean t:s &aritos tou ?eou t:s do?eis:s moi kata t:n energeian t:s dunamews autou

3:8 emoi tw ela&istoterw pantwn agiwn edo?: : &aris aut: tois e?nesin euaggelisas?ai to anexi&niaston ploutos tou &ristou

3:9 kai fwtisai | | [pantas] | tis : oikonomia tou must:riou tou apokekrummenou apo twn aiwnwn en tw ?ew tw ta panta ktisanti

3:10 ina gnwris?: nun tais ar&ais kai tais exousiais en tois epouraniois dia t:s ekkl:sias : polupoikilos sofia tou ?eou

3:11 kata pro?esin twn aiwnwn :n epoi:sen en tw &ristw i:sou tw kuriw :mwn

3:12 en w e&omen t:n parr:sian kai prosagwg:n en pepoi?:sei dia t:s pistews autou

3:13 dio aitoumai m: egkakein en tais ?liyesin mou uper umwn :tis estin doxa umwn

3:14 toutou &arin kamptw ta gonata mou pros ton patera

3:15 ex ou pasa patria en ouranois kai epi g:s onomazetai

3:16 ina dw umin kata to ploutos t:s dox:s autou dunamei krataiw?:nai dia tou pneumatos autou eis ton esw an?rwpon

3:17 katoik:sai ton &riston dia t:s pistews en tais kardiais umwn

3:18 en agap: errizwmenoi kai te?emeliwmenoi [3:18] ina exis&us:te katalabes?ai sun pasin tois agiois ti to platos kai m:kos kai uyos kai ba?os

3:19 gnwnai te t:n uperballousan t:s gnwsews agap:n tou &ristou ina pl:rw?:te eis pan to pl:rwma tou ?eou

3:20 tw de dunamenw uper panta poi:sai uper ekperissou wn aitoume?a : nooumen kata t:n dunamin t:n energoumen:n en :min

3:21 autw : doxa en t: ekkl:sia kai en &ristw i:sou eis pasas tas geneas tou aiwnos twn aiwnwn am:n

4:1 parakalw oun umas egw o desmios en kuriw axiws peripat:sai t:s kl:sews :s ekl:?:te

4:2 meta pas:s tapeinofrosun:s kai praut:tos meta makro?umias ane&omenoi all:lwn en agap:

4:3 spoudazontes t:rein t:n enot:ta tou pneumatos en tw sundesmw t:s eir:n:s

4:4 en swma kai en pneuma ka?ws | [kai] | kai | ekl:?:te en mia elpidi t:s kl:sews umwn

4:5 eis kurios mia pistis en baptisma

4:6 eis ?eos kai pat:r pantwn o epi pantwn kai dia pantwn kai en pasin

4:7 eni de ekastw :mwn edo?: | [:] | : | &aris kata to metron t:s dwreas tou &ristou

4:8 dio legei anabas eis uyos :&malwteusen ai&malwsian | [kai] | | edwken domata tois an?rwpois

4:9 to de aneb: ti estin ei m: oti kai kateb: eis ta katwtera | mer: | [mer:] | t:s g:s

4:10 o katabas autos estin kai o anabas uperanw pantwn twn ouranwn ina pl:rws: ta panta

4:11 kai autos edwken tous men apostolous tous de prof:tas tous de euaggelistas tous de poimenas kai didaskalous

4:12 pros ton katartismon twn agiwn eis ergon diakonias eis oikodom:n tou swmatos tou &ristou

4:13 me&ri katant:swmen oi pantes eis t:n enot:ta t:s pistews kai t:s epignwsews tou uiou tou ?eou eis andra teleion eis metron :likias tou pl:rwmatos tou &ristou

4:14 ina m:keti wmen n:pioi kludwnizomenoi kai periferomenoi panti anemw t:s didaskalias en t: kubeia twn an?rwpwn en panourgia pros t:n me?odeian t:s plan:s

4:15 al:?euontes de en agap: aux:swmen eis auton ta panta os estin : kefal: &ristos

4:16 ex ou pan to swma sunarmologoumenon kai sumbibazomenon dia pas:s af:s t:s epi&or:gias kat energeian en metrw enos ekastou merous t:n aux:sin tou swmatos poieitai eis oikodom:n eautou en agap:

4:17 touto oun legw kai marturomai en kuriw m:keti umas peripatein ka?ws kai ta e?n: peripatei en mataiot:ti tou noos autwn

4:18 eskotwmenoi t: dianoia ontes ap:llotriwmenoi t:s zw:s tou ?eou dia t:n agnoian t:n ousan en autois dia t:n pwrwsin t:s kardias autwn

4:19 oitines ap:lg:kotes eautous paredwkan t: aselgeia eis ergasian aka?arsias pas:s en pleonexia

4:20 umeis de ou& outws ema?ete ton &riston

4:21 ei ge auton :kousate kai en autw edida&?:te ka?ws estin al:?eia en tw i:sou

4:22 apo?es?ai umas kata t:n proteran anastrof:n ton palaion an?rwpon ton f?eiromenon kata tas epi?umias t:s apat:s

4:23 ananeous?ai de tw pneumati tou noos umwn

4:24 kai endusas?ai ton kainon an?rwpon ton kata ?eon ktis?enta en dikaiosun: kai osiot:ti t:s al:?eias

4:25 dio apo?emenoi to yeudos laleite al:?eian ekastos meta tou pl:sion autou oti esmen all:lwn mel:

4:26 orgizes?e kai m: amartanete o :lios m: epiduetw epi | | [tw] | parorgismw umwn

4:27 m:de didote topon tw diabolw

4:28 o kleptwn m:keti kleptetw mallon de kopiatw ergazomenos tais | | [idiais] | &ersin to aga?on ina e&: metadidonai tw &reian e&onti

4:29 pas logos sapros ek tou stomatos umwn m: ekporeues?w alla ei tis aga?os pros oikodom:n t:s &reias ina dw &arin tois akouousin

4:30 kai m: lupeite to pneuma to agion tou ?eou en w esfragis?:te eis :meran apolutrwsews

4:31 pasa pikria kai ?umos kai org: kai kraug: kai blasf:mia ar?:tw af umwn sun pas: kakia

4:32 gines?e [de] eis all:lous &r:stoi eusplag&noi &arizomenoi eautois ka?ws kai o ?eos en &ristw e&arisato umin

5:1 gines?e oun mim:tai tou ?eou ws tekna agap:ta

5:2 kai peripateite en agap: ka?ws kai o &ristos :gap:sen | umas | :mas | kai paredwken eauton uper | umwn | :mwn | prosforan kai ?usian tw ?ew eis osm:n euwdias

5:3 porneia de kai aka?arsia pasa : pleonexia m:de onomazes?w en umin ka?ws prepei agiois

5:4 kai ais&rot:s kai mwrologia : eutrapelia a ouk an:ken alla mallon eu&aristia

5:5 touto gar iste ginwskontes oti pas pornos : aka?artos : pleonekt:s o estin eidwlolatr:s ouk e&ei kl:ronomian en t: basileia tou &ristou kai ?eou

5:6 m:deis umas apatatw kenois logois dia tauta gar er&etai : org: tou ?eou epi tous uious t:s apei?eias

5:7 m: oun gines?e summeto&oi autwn

5:8 :te gar pote skotos nun de fws en kuriw ws tekna fwtos peripateite

5:9 o gar karpos tou fwtos en pas: aga?wsun: kai dikaiosun: kai al:?eia

5:10 dokimazontes ti estin euareston tw kuriw

5:11 kai m: sugkoinwneite tois ergois tois akarpois tou skotous mallon de kai eleg&ete

5:12 ta gar kruf: ginomena up autwn ais&ron estin kai legein

5:13 ta de panta eleg&omena upo tou fwtos faneroutai pan gar to faneroumenon fws estin

5:14 dio legei egeire o ka?eudwn kai anasta ek twn nekrwn kai epifausei soi o &ristos

5:15 blepete oun akribws pws peripateite m: ws asofoi all ws sofoi

5:16 exagorazomenoi ton kairon oti ai :merai pon:rai eisin

5:17 dia touto m: gines?e afrones alla suniete ti to ?el:ma tou kuriou

5:18 kai m: me?uskes?e oinw en w estin aswtia alla pl:rous?e en pneumati

5:19 lalountes eautois | | [en] | yalmois kai umnois kai wdais pneumatikais adontes kai yallontes t: kardia umwn tw kuriw

5:20 eu&aristountes pantote uper pantwn en onomati tou kuriou :mwn i:sou &ristou tw ?ew kai patri

5:21 upotassomenoi all:lois en fobw &ristou

5:22 ai gunaikes tois idiois andrasin ws tw kuriw

5:23 oti an:r estin kefal: t:s gunaikos ws kai o &ristos kefal: t:s ekkl:sias autos swt:r tou swmatos

5:24 alla ws : ekkl:sia upotassetai tw &ristw outws kai ai gunaikes tois andrasin en panti

5:25 oi andres agapate tas gunaikas ka?ws kai o &ristos :gap:sen t:n ekkl:sian kai eauton paredwken uper aut:s

5:26 ina aut:n agias: ka?arisas tw loutrw tou udatos en r:mati

5:27 ina parast:s: autos eautw endoxon t:n ekkl:sian m: e&ousan spilon : rutida : ti twn toioutwn all ina : agia kai amwmos

5:28 outws ofeilousin [kai] oi andres agapan tas eautwn gunaikas ws ta eautwn swmata o agapwn t:n eautou gunaika eauton agapa

5:29 oudeis gar pote t:n eautou sarka emis:sen alla ektrefei kai ?alpei aut:n ka?ws kai o &ristos t:n ekkl:sian

5:30 oti mel: esmen tou swmatos autou

5:31 anti toutou kataleiyei an?rwpos [ton] patera kai [t:n] m:tera kai proskoll:?:setai pros t:n gunaika autou kai esontai oi duo eis sarka mian

5:32 to must:rion touto mega estin egw de legw eis &riston kai | [eis] | eis | t:n ekkl:sian

5:33 pl:n kai umeis oi ka? ena ekastos t:n eautou gunaika outws agapatw ws eauton : de gun: ina fob:tai ton andra

6:1 ta tekna upakouete tois goneusin umwn [en kuriw] touto gar estin dikaion

6:2 tima ton patera sou kai t:n m:tera :tis estin entol: prwt: en epaggelia

6:3 ina eu soi gen:tai kai es: makro&ronios epi t:s g:s

6:4 kai oi pateres m: parorgizete ta tekna umwn alla ektrefete auta en paideia kai nou?esia kuriou

6:5 oi douloi upakouete tois kata sarka kuriois meta fobou kai tromou en aplot:ti t:s kardias umwn ws tw &ristw

6:6 m: kat of?almodoulian ws an?rwpareskoi all ws douloi &ristou poiountes to ?el:ma tou ?eou ek yu&:s

6:7 met eunoias douleuontes ws tw kuriw kai ouk an?rwpois

6:8 eidotes oti ekastos ean ti poi:s: aga?on touto komisetai para kuriou eite doulos eite eleu?eros

6:9 kai oi kurioi ta auta poieite pros autous anientes t:n apeil:n eidotes oti kai autwn kai umwn o kurios estin en ouranois kai proswpol:myia ouk estin par autw

6:10 tou loipou endunamous?e en kuriw kai en tw kratei t:s is&uos autou

6:11 endusas?e t:n panoplian tou ?eou pros to dunas?ai umas st:nai pros tas me?odeias tou diabolou

6:12 oti ouk estin :min : pal: pros aima kai sarka alla pros tas ar&as pros tas exousias pros tous kosmokratoras tou skotous toutou pros ta pneumatika t:s pon:rias en tois epouraniois

6:13 dia touto analabete t:n panoplian tou ?eou ina dun:?:te antist:nai en t: :mera t: pon:ra kai apanta katergasamenoi st:nai

6:14 st:te oun perizwsamenoi t:n osfun umwn en al:?eia kai endusamenoi ton ?wraka t:s dikaiosun:s

6:15 kai upod:samenoi tous podas en etoimasia tou euaggeliou t:s eir:n:s

6:16 en pasin analabontes ton ?ureon t:s pistews en w dun:ses?e panta ta bel: tou pon:rou [ta] pepurwmena sbesai

6:17 kai t:n perikefalaian tou swt:riou dexas?e kai t:n ma&airan tou pneumatos o estin r:ma ?eou

6:18 dia pas:s proseu&:s kai de:sews proseu&omenoi en panti kairw en pneumati kai eis auto agrupnountes en pas: proskarter:sei kai de:sei peri pantwn twn agiwn

6:19 kai uper emou ina moi do?: logos en anoixei tou stomatos mou en parr:sia gnwrisai to must:rion | [tou euaggeliou] | tou euaggeliou |

6:20 uper ou presbeuw en alusei ina en autw parr:siaswmai ws dei me lal:sai

6:21 ina de eid:te kai umeis ta kat eme ti prassw panta gnwrisei umin tu&ikos o agap:tos adelfos kai pistos diakonos en kuriw

6:22 on epemya pros umas eis auto touto ina gnwte ta peri :mwn kai parakales: tas kardias umwn

6:23 eir:n: tois adelfois kai agap: meta pistews apo ?eou patros kai kuriou i:sou &ristou

6:24 : &aris meta pantwn twn agapwntwn ton kurion :mwn i:soun &riston en af?arsia