GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
GALATIANS


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.


1:1 paulos apostolos ouk ap an?rwpwn oude di an?rwpou alla dia i:sou &ristou kai ?eou patros tou egeirantos auton ek nekrwn

1:2 kai oi sun emoi pantes adelfoi tais ekkl:siais t:s galatias

1:3 &aris umin kai eir:n: apo ?eou patros :mwn kai kuriou i:sou &ristou

1:4 tou dontos eauton uper twn amartiwn :mwn opws exel:tai :mas ek tou aiwnos tou enestwtos pon:rou kata to ?el:ma tou ?eou kai patros :mwn

1:5 w : doxa eis tous aiwnas twn aiwnwn am:n

1:6 ?aumazw oti outws ta&ews metati?es?e apo tou kalesantos umas en &ariti | &ristou | [&ristou] | eis eteron euaggelion

1:7 o ouk estin allo ei m: tines eisin oi tarassontes umas kai ?elontes metastreyai to euaggelion tou &ristou

1:8 alla kai ean :meis : aggelos ex ouranou | euaggelis:tai | euaggeliz:tai | [umin] par o eu:ggelisame?a umin ana?ema estw

1:9 ws proeir:kamen kai arti palin legw ei tis umas euaggelizetai par o parelabete ana?ema estw

1:10 arti gar an?rwpous pei?w : ton ?eon : z:tw an?rwpois areskein ei eti an?rwpois :reskon &ristou doulos ouk an :m:n

1:11 gnwrizw gar umin adelfoi to euaggelion to euaggelis?en up emou oti ouk estin kata an?rwpon

1:12 oude gar egw para an?rwpou parelabon auto oute edida&?:n alla di apokaluyews i:sou &ristou

1:13 :kousate gar t:n em:n anastrof:n pote en tw ioudaismw oti ka? uperbol:n ediwkon t:n ekkl:sian tou ?eou kai epor?oun aut:n

1:14 kai proekopton en tw ioudaismw uper pollous sun:likiwtas en tw genei mou perissoterws z:lwt:s upar&wn twn patrikwn mou paradosewn

1:15 ote de eudok:sen [o ?eos] o aforisas me ek koilias m:tros mou kai kalesas dia t:s &aritos autou

1:16 apokaluyai ton uion autou en emoi ina euaggelizwmai auton en tois e?nesin eu?ews ou prosane?em:n sarki kai aimati

1:17 oude an:l?on eis ierosoluma pros tous pro emou apostolous alla ap:l?on eis arabian kai palin upestreya eis damaskon

1:18 epeita meta | tria et: | et: tria | an:l?on eis ierosoluma istor:sai k:fan kai epemeina pros auton :meras dekapente

1:19 eteron de twn apostolwn ouk eidon ei m: iakwbon ton adelfon tou kuriou

1:20 a de grafw umin idou enwpion tou ?eou oti ou yeudomai

1:21 epeita :l?on eis ta klimata t:s surias kai | [t:s] | t:s | kilikias

1:22 :m:n de agnooumenos tw proswpw tais ekkl:siais t:s ioudaias tais en &ristw

1:23 monon de akouontes :san oti o diwkwn :mas pote nun euaggelizetai t:n pistin :n pote epor?ei

1:24 kai edoxazon en emoi ton ?eon

2:1 epeita dia dekatessarwn etwn palin aneb:n eis ierosoluma meta barnaba sumparalabwn kai titon

2:2 aneb:n de kata apokaluyin kai ane?em:n autois to euaggelion o k:russw en tois e?nesin kat idian de tois dokousin m: pws eis kenon tre&w : edramon

2:3 all oude titos o sun emoi ell:n wn :nagkas?: peritm:?:nai

2:4 dia de tous pareisaktous yeudadelfous oitines pareis:l?on kataskop:sai t:n eleu?erian :mwn :n e&omen en &ristw i:sou ina :mas katadoulwsousin

2:5 ois oude pros wran eixamen t: upotag: ina : al:?eia tou euaggeliou diamein: pros umas

2:6 apo de twn dokountwn einai ti opoioi pote :san ouden moi diaferei proswpon [o] ?eos an?rwpou ou lambanei emoi gar oi dokountes ouden prosane?ento

2:7 alla tounantion idontes oti pepisteumai to euaggelion t:s akrobustias ka?ws petros t:s peritom:s

2:8 o gar energ:sas petrw eis apostol:n t:s peritom:s en:rg:sen kai emoi eis ta e?n:

2:9 kai gnontes t:n &arin t:n do?eisan moi iakwbos kai k:fas kai iwann:s oi dokountes stuloi einai dexias edwkan emoi kai barnaba koinwnias ina :meis eis ta e?n: autoi de eis t:n peritom:n

2:10 monon twn ptw&wn ina mn:moneuwmen o kai espoudasa auto touto poi:sai

2:11 ote de :l?en k:fas eis antio&eian kata proswpon autw antest:n oti kategnwsmenos :n

2:12 pro tou gar el?ein tinas apo iakwbou meta twn e?nwn sun:s?ien ote de :l?on upestellen kai afwrizen eauton foboumenos tous ek peritom:s

2:13 kai sunupekri?:san autw [kai] oi loipoi ioudaioi wste kai barnabas sunap:&?: autwn t: upokrisei

2:14 all ote eidon oti ouk or?opodousin pros t:n al:?eian tou euaggeliou eipon tw k:fa empros?en pantwn ei su ioudaios upar&wn e?nikws kai | ouk | ou&i | ioudaikws z:s pws ta e?n: anagkazeis ioudaizein

2:15 :meis fusei ioudaioi kai ouk ex e?nwn amartwloi

2:16 eidotes | de | [de] | oti ou dikaioutai an?rwpos ex ergwn nomou ean m: dia pistews | &ristou i:sou | i:sou &ristou | kai :meis eis &riston i:soun episteusamen ina dikaiw?wmen ek pistews &ristou kai ouk ex ergwn nomou oti ex ergwn nomou ou dikaiw?:setai pasa sarx

2:17 ei de z:tountes dikaiw?:nai en &ristw eure?:men kai autoi amartwloi ara &ristos amartias diakonos m: genoito

2:18 ei gar a katelusa tauta palin oikodomw parabat:n emauton sunistanw

2:19 egw gar dia nomou nomw ape?anon ina ?ew z:sw

2:20 &ristw sunestaurwmai zw de ouketi egw z: de en emoi &ristos o de nun zw en sarki en pistei zw t: tou uiou tou ?eou tou agap:santos me kai paradontos eauton uper emou

2:21 ouk a?etw t:n &arin tou ?eou ei gar dia nomou dikaiosun: ara &ristos dwrean ape?anen

3:1 w ano:toi galatai tis umas ebaskanen ois kat of?almous i:sous &ristos proegraf: estaurwmenos

3:2 touto monon ?elw ma?ein af umwn ex ergwn nomou to pneuma elabete : ex ako:s pistews

3:3 outws ano:toi este enarxamenoi pneumati nun sarki epiteleis?e

3:4 tosauta epa?ete eik: ei ge kai eik:

3:5 o oun epi&or:gwn umin to pneuma kai energwn dunameis en umin ex ergwn nomou : ex ako:s pistews

3:6 ka?ws abraam episteusen tw ?ew kai elogis?: autw eis dikaiosun:n

3:7 ginwskete ara oti oi ek pistews outoi uioi eisin abraam

3:8 proidousa de : graf: oti ek pistews dikaioi ta e?n: o ?eos proeu:ggelisato tw abraam oti eneulog:?:sontai en soi panta ta e?n:

3:9 wste oi ek pistews eulogountai sun tw pistw abraam

3:10 osoi gar ex ergwn nomou eisin upo kataran eisin gegraptai gar oti epikataratos pas os ouk emmenei pasin tois gegrammenois en tw bibliw tou nomou tou poi:sai auta

3:11 oti de en nomw oudeis dikaioutai para tw ?ew d:lon oti o dikaios ek pistews z:setai

3:12 o de nomos ouk estin ek pistews all o poi:sas auta z:setai en autois

3:13 &ristos :mas ex:gorasen ek t:s kataras tou nomou genomenos uper :mwn katara oti gegraptai epikataratos pas o kremamenos epi xulou

3:14 ina eis ta e?n: : eulogia tou abraam gen:tai en | i:sou &ristw | &ristw i:sou | ina t:n epaggelian tou pneumatos labwmen dia t:s pistews

3:15 adelfoi kata an?rwpon legw omws an?rwpou kekurwmen:n dia?:k:n oudeis a?etei : epidiatassetai

3:16 tw de abraam erre?:san ai epaggeliai kai tw spermati autou ou legei kai tois spermasin ws epi pollwn all ws ef enos kai tw spermati sou os estin &ristos

3:17 touto de legw dia?:k:n prokekurwmen:n upo tou ?eou o meta tetrakosia kai triakonta et: gegonws nomos ouk akuroi eis to katarg:sai t:n epaggelian

3:18 ei gar ek nomou : kl:ronomia ouketi ex epaggelias tw de abraam di epaggelias ke&aristai o ?eos

3:19 ti oun o nomos twn parabasewn &arin prosete?: a&ris | an | ou | el?: to sperma w ep:ggeltai diatageis di aggelwn en &eiri mesitou

3:20 o de mesit:s enos ouk estin o de ?eos eis estin

3:21 o oun nomos kata twn epaggeliwn [tou ?eou] m: genoito ei gar edo?: nomos o dunamenos zwopoi:sai ontws | en nomw | ek nomou | an :n : dikaiosun:

3:22 alla sunekleisen : graf: ta panta upo amartian ina : epaggelia ek pistews i:sou &ristou do?: tois pisteuousin

3:23 pro tou de el?ein t:n pistin upo nomon efrouroume?a sugkleiomenoi eis t:n mellousan pistin apokaluf?:nai

3:24 wste o nomos paidagwgos :mwn gegonen eis &riston ina ek pistews dikaiw?wmen

3:25 el?ous:s de t:s pistews ouketi upo paidagwgon esmen

3:26 pantes gar uioi ?eou este dia t:s pistews en &ristw i:sou

3:27 osoi gar eis &riston ebaptis?:te &riston enedusas?e

3:28 ouk eni ioudaios oude ell:n ouk eni doulos oude eleu?eros ouk eni arsen kai ?:lu pantes gar umeis eis este en &ristw i:sou

3:29 ei de umeis &ristou ara tou abraam sperma este kat epaggelian kl:ronomoi

4:1 legw de ef oson &ronon o kl:ronomos n:pios estin ouden diaferei doulou kurios pantwn wn

4:2 alla upo epitropous estin kai oikonomous a&ri t:s pro?esmias tou patros

4:3 outws kai :meis ote :men n:pioi upo ta stoi&eia tou kosmou :me?a dedoulwmenoi

4:4 ote de :l?en to pl:rwma tou &ronou exapesteilen o ?eos ton uion autou genomenon ek gunaikos genomenon upo nomon

4:5 ina tous upo nomon exagoras: ina t:n uio?esian apolabwmen

4:6 oti de este uioi exapesteilen o ?eos to pneuma tou uiou autou eis tas kardias :mwn krazon abba o pat:r

4:7 wste ouketi ei doulos alla uios ei de uios kai kl:ronomos dia ?eou

4:8 alla tote men ouk eidotes ?eon edouleusate tois fusei m: ousin ?eois

4:9 nun de gnontes ?eon mallon de gnws?entes upo ?eou pws epistrefete palin epi ta as?en: kai ptw&a stoi&eia ois palin anw?en | douleusai | douleuein | ?elete

4:10 :meras parat:reis?e kai m:nas kai kairous kai eniautous

4:11 foboumai umas m: pws eik: kekopiaka eis umas

4:12 gines?e ws egw oti kagw ws umeis adelfoi deomai umwn ouden me :dik:sate

4:13 oidate de oti di as?eneian t:s sarkos eu:ggelisam:n umin to proteron

4:14 kai ton peirasmon umwn en t: sarki mou ouk exou?en:sate oude exeptusate alla ws aggelon ?eou edexas?e me ws &riston i:soun

4:15 pou oun o makarismos umwn marturw gar umin oti ei dunaton tous of?almous umwn exoruxantes edwkate moi

4:16 wste e&?ros umwn gegona al:?euwn umin

4:17 z:lousin umas ou kalws alla ekkleisai umas ?elousin ina autous z:loute

4:18 kalon de z:lous?ai en kalw pantote kai m: monon en tw pareinai me pros umas

4:19 | teknia | tekna | mou ous palin wdinw me&ris ou morfw?: &ristos en umin

4:20 :?elon de pareinai pros umas arti kai allaxai t:n fwn:n mou oti aporoumai en umin

4:21 legete moi oi upo nomon ?elontes einai ton nomon ouk akouete

4:22 gegraptai gar oti abraam duo uious es&en ena ek t:s paidisk:s kai ena ek t:s eleu?eras

4:23 all o | [men] | men | ek t:s paidisk:s kata sarka gegenn:tai o de ek t:s eleu?eras di epaggelias

4:24 atina estin all:goroumena autai gar eisin duo dia?:kai mia men apo orous sina eis douleian gennwsa :tis estin agar

4:25 to de agar sina oros estin en t: arabia sustoi&ei de t: nun ierousal:m douleuei gar meta twn teknwn aut:s

4:26 : de anw ierousal:m eleu?era estin :tis estin m:t:r :mwn

4:27 gegraptai gar eufran?:ti steira : ou tiktousa r:xon kai bo:son : ouk wdinousa oti polla ta tekna t:s er:mou mallon : t:s e&ous:s ton andra

4:28 | :meis | umeis | de adelfoi kata isaak epaggelias tekna | esmen | este |

4:29 all wsper tote o kata sarka genn:?eis ediwken ton kata pneuma outws kai nun

4:30 alla ti legei : graf: ekbale t:n paidisk:n kai ton uion aut:s ou gar m: kl:ronom:sei o uios t:s paidisk:s meta tou uiou t:s eleu?eras

4:31 dio adelfoi ouk esmen paidisk:s tekna alla t:s eleu?eras

5:1 t: eleu?eria :mas &ristos :leu?erwsen st:kete oun kai m: palin zugw douleias ene&es?e

5:2 ide egw paulos legw umin oti ean peritemn:s?e &ristos umas ouden wfel:sei

5:3 marturomai de palin panti an?rwpw peritemnomenw oti ofeilet:s estin olon ton nomon poi:sai

5:4 kat:rg:?:te apo &ristou oitines en nomw dikaious?e t:s &aritos exepesate

5:5 :meis gar pneumati ek pistews elpida dikaiosun:s apekde&ome?a

5:6 en gar &ristw | [i:sou] | i:sou | oute peritom: ti is&uei oute akrobustia alla pistis di agap:s energoumen:

5:7 etre&ete kalws tis umas enekoyen | | [t:] | al:?eia m: pei?es?ai

5:8 : peismon: ouk ek tou kalountos umas

5:9 mikra zum: olon to furama zumoi

5:10 egw pepoi?a eis umas en kuriw oti ouden allo fron:sete o de tarasswn umas bastasei to krima ostis ean :

5:11 egw de adelfoi ei peritom:n eti k:russw ti eti diwkomai ara kat:rg:tai to skandalon tou staurou

5:12 ofelon kai apokoyontai oi anastatountes umas

5:13 umeis gar ep eleu?eria ekl:?:te adelfoi monon m: t:n eleu?erian eis aform:n t: sarki alla dia t:s agap:s douleuete all:lois

5:14 o gar pas nomos en eni logw pepl:rwtai en tw agap:seis ton pl:sion sou ws seauton

5:15 ei de all:lous daknete kai kates?iete blepete m: up all:lwn analw?:te

5:16 legw de pneumati peripateite kai epi?umian sarkos ou m: teles:te

5:17 : gar sarx epi?umei kata tou pneumatos to de pneuma kata t:s sarkos tauta gar all:lois antikeitai ina m: a ean ?el:te tauta poi:te

5:18 ei de pneumati ages?e ouk este upo nomon

5:19 fanera de estin ta erga t:s sarkos atina estin porneia aka?arsia aselgeia

5:20 eidwlolatria farmakeia e&?rai eris z:los ?umoi eri?eiai di&ostasiai aireseis

5:21 f?onoi me?ai kwmoi kai ta omoia toutois a prolegw umin ka?ws proeipon oti oi ta toiauta prassontes basileian ?eou ou kl:ronom:sousin

5:22 o de karpos tou pneumatos estin agap: &ara eir:n: makro?umia &r:stot:s aga?wsun: pistis

5:23 praut:s egkrateia kata twn toioutwn ouk estin nomos

5:24 oi de tou &ristou | i:sou | [i:sou] | t:n sarka estaurwsan sun tois pa?:masin kai tais epi?umiais

5:25 ei zwmen pneumati pneumati kai stoi&wmen

5:26 m: ginwme?a kenodoxoi all:lous prokaloumenoi all:lois f?onountes

6:1 adelfoi ean kai prol:mf?: an?rwpos en tini paraptwmati umeis oi pneumatikoi katartizete ton toiouton en pneumati praut:tos skopwn seauton m: kai su peiras?:s

6:2 all:lwn ta bar: bastazete kai outws | anapl:rwsate | anapl:rwsete | ton nomon tou &ristou

6:3 ei gar dokei tis einai ti m:den wn frenapata eauton

6:4 to de ergon eautou dokimazetw | [ekastos] | ekastos | kai tote eis eauton monon to kau&:ma exei kai ouk eis ton eteron

6:5 ekastos gar to idion fortion bastasei

6:6 koinwneitw de o kat:&oumenos ton logon tw kat:&ounti en pasin aga?ois

6:7 m: planas?e ?eos ou mukt:rizetai o gar ean speir: an?rwpos touto kai ?erisei

6:8 oti o speirwn eis t:n sarka eautou ek t:s sarkos ?erisei f?oran o de speirwn eis to pneuma ek tou pneumatos ?erisei zw:n aiwnion

6:9 to de kalon poiountes m: egkakwmen kairw gar idiw ?erisomen m: ekluomenoi

6:10 ara oun ws kairon | e&wmen | e&omen | ergazwme?a to aga?on pros pantas malista de pros tous oikeious t:s pistews

6:11 idete p:likois umin grammasin egraya t: em: &eiri

6:12 osoi ?elousin euproswp:sai en sarki outoi anagkazousin umas peritemnes?ai monon ina tw staurw tou &ristou | [i:sou] | | m: diwkwntai

6:13 oude gar oi peritemnomenoi autoi nomon fulassousin alla ?elousin umas peritemnes?ai ina en t: umetera sarki kau&:swntai

6:14 emoi de m: genoito kau&as?ai ei m: en tw staurw tou kuriou :mwn i:sou &ristou di ou emoi kosmos estaurwtai kagw kosmw

6:15 oute gar peritom: ti estin oute akrobustia alla kain: ktisis

6:16 kai osoi tw kanoni toutw stoi&:sousin eir:n: ep autous kai eleos kai epi ton isra:l tou ?eou

6:17 tou loipou kopous moi m:deis pare&etw egw gar ta stigmata tou i:sou en tw swmati mou bastazw

6:18 : &aris tou kuriou | [:mwn] | :mwn | i:sou &ristou meta tou pneumatos umwn adelfoi am:n