GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
HEBREWS


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.


1:1 polumerws kai polutropws palai o ?eos lal:sas tois patrasin en tois prof:tais ep es&atou twn :merwn toutwn elal:sen :min en uiw

1:2 on e?:ken kl:ronomon pantwn di ou kai epoi:sen tous aiwnas

1:3 os wn apaugasma t:s dox:s kai &arakt:r t:s upostasews autou ferwn te ta panta tw r:mati t:s dunamews autou ka?arismon twn amartiwn poi:samenos eka?isen en dexia t:s megalwsun:s en uy:lois

1:4 tosoutw kreittwn genomenos twn aggelwn osw diaforwteron par autous kekl:ronom:ken onoma

1:5 tini gar eipen pote twn aggelwn uios mou ei su egw s:meron gegenn:ka se kai palin egw esomai autw eis patera kai autos estai moi eis uion

1:6 otan de palin eisagag: ton prwtotokon eis t:n oikoumen:n legei kai proskun:satwsan autw pantes aggeloi ?eou

1:7 kai pros men tous aggelous legei o poiwn tous aggelous autou pneumata kai tous leitourgous autou puros floga

1:8 pros de ton uion o ?ronos sou o ?eos eis ton aiwna | [tou aiwnos] | tou aiwnos | kai : rabdos t:s eu?ut:tos rabdos t:s basileias | autou | sou |

1:9 :gap:sas dikaiosun:n kai emis:sas anomian dia touto e&risen se o ?eos o ?eos sou elaion agalliasews para tous meto&ous sou

1:10 kai su kat ar&as kurie t:n g:n e?emeliwsas kai erga twn &eirwn sou eisin oi ouranoi

1:11 autoi apolountai su de diameneis kai pantes ws imation palaiw?:sontai

1:12 kai wsei peribolaion elixeis autous ws imation kai allag:sontai su de o autos ei kai ta et: sou ouk ekleiyousin

1:13 pros tina de twn aggelwn eir:ken pote ka?ou ek dexiwn mou ews an ?w tous e&?rous sou upopodion twn podwn sou

1:14 ou&i pantes eisin leitourgika pneumata eis diakonian apostellomena dia tous mellontas kl:ronomein swt:rian

2:1 dia touto dei perissoterws prose&ein :mas tois akous?eisin m:pote pararuwmen

2:2 ei gar o di aggelwn lal:?eis logos egeneto bebaios kai pasa parabasis kai parako: elaben endikon mis?apodosian

2:3 pws :meis ekfeuxome?a t:likaut:s amel:santes swt:rias :tis ar&:n labousa laleis?ai dia tou kuriou upo twn akousantwn eis :mas ebebaiw?:

2:4 sunepimarturountos tou ?eou s:meiois te kai terasin kai poikilais dunamesin kai pneumatos agiou merismois kata t:n autou ?el:sin

2:5 ou gar aggelois upetaxen t:n oikoumen:n t:n mellousan peri :s laloumen

2:6 diemarturato de pou tis legwn ti estin an?rwpos oti mimn:sk: autou : uios an?rwpou oti episkept: auton

2:7 :lattwsas auton bra&u ti par aggelous dox: kai tim: estefanwsas auton | [kai katest:sas auton epi ta erga twn &eirwn sou] | |

2:8 panta upetaxas upokatw twn podwn autou en tw gar upotaxai [autw] ta panta ouden af:ken autw anupotakton nun de oupw orwmen autw ta panta upotetagmena

2:9 ton de bra&u ti par aggelous :lattwmenon blepomen i:soun dia to pa?:ma tou ?anatou dox: kai tim: estefanwmenon opws &ariti ?eou uper pantos geus:tai ?anatou

2:10 eprepen gar autw di on ta panta kai di ou ta panta pollous uious eis doxan agagonta ton ar&:gon t:s swt:rias autwn dia pa?:matwn teleiwsai

2:11 o te gar agiazwn kai oi agiazomenoi ex enos pantes di :n aitian ouk epais&unetai adelfous autous kalein

2:12 legwn apaggelw to onoma sou tois adelfois mou en mesw ekkl:sias umn:sw se

2:13 kai palin egw esomai pepoi?ws ep autw kai palin idou egw kai ta paidia a moi edwken o ?eos

2:14 epei oun ta paidia kekoinwn:ken aimatos kai sarkos kai autos parapl:siws metes&en twn autwn ina dia tou ?anatou katarg:s: ton to kratos e&onta tou ?anatou tout estin ton diabolon

2:15 kai apallax: toutous osoi fobw ?anatou dia pantos tou z:n eno&oi :san douleias

2:16 ou gar d:pou aggelwn epilambanetai alla spermatos abraam epilambanetai

2:17 o?en wfeilen kata panta tois adelfois omoiw?:nai ina ele:mwn gen:tai kai pistos ar&iereus ta pros ton ?eon eis to ilaskes?ai tas amartias tou laou

2:18 en w gar pepon?en autos peiras?eis dunatai tois peirazomenois bo:?:sai

3:1 o?en adelfoi agioi kl:sews epouraniou meto&oi katano:sate ton apostolon kai ar&ierea t:s omologias :mwn i:soun

3:2 piston onta tw poi:santi auton ws kai mwus:s en [olw] tw oikw autou

3:3 pleionos gar outos dox:s para mwus:n :xiwtai ka? oson pleiona tim:n e&ei tou oikou o kataskeuasas auton

3:4 pas gar oikos kataskeuazetai upo tinos o de panta kataskeuasas ?eos

3:5 kai mwus:s men pistos en olw tw oikw autou ws ?erapwn eis marturion twn lal:?:somenwn

3:6 &ristos de ws uios epi ton oikon autou ou oikos esmen :meis | ean | <eanper> | t:n parr:sian kai to kau&:ma t:s elpidos | [me&ri telous bebaian] | | katas&wmen

3:7 dio ka?ws legei to pneuma to agion s:meron ean t:s fwn:s autou akous:te

3:8 m: skl:run:te tas kardias umwn ws en tw parapikrasmw kata t:n :meran tou peirasmou en t: er:mw

3:9 ou epeirasan oi pateres umwn en dokimasia kai eidon ta erga mou tesserakonta et:

3:10 dio prosw&?isa t: genea taut: kai eipon aei planwntai t: kardia autoi de ouk egnwsan tas odous mou

3:11 ws wmosa en t: org: mou ei eiseleusontai eis t:n katapausin mou

3:12 blepete adelfoi m:pote estai en tini umwn kardia pon:ra apistias en tw apost:nai apo ?eou zwntos

3:13 alla parakaleite eautous ka? ekast:n :meran a&ris ou to s:meron kaleitai ina m: skl:run?: tis ex umwn apat: t:s amartias

3:14 meto&oi gar tou &ristou gegonamen eanper t:n ar&:n t:s upostasews me&ri telous bebaian katas&wmen

3:15 en tw leges?ai s:meron ean t:s fwn:s autou akous:te m: skl:run:te tas kardias umwn ws en tw parapikrasmw

3:16 tines gar akousantes parepikranan all ou pantes oi exel?ontes ex aiguptou dia mwusews

3:17 tisin de prosw&?isen tesserakonta et: ou&i tois amart:sasin wn ta kwla epesen en t: er:mw

3:18 tisin de wmosen m: eiseleuses?ai eis t:n katapausin autou ei m: tois apei?:sasin

3:19 kai blepomen oti ouk :dun:?:san eisel?ein di apistian

4:1 fob:?wmen oun m:pote kataleipomen:s epaggelias eisel?ein eis t:n katapausin autou dok: tis ex umwn uster:kenai

4:2 kai gar esmen eu:ggelismenoi ka?aper kakeinoi all ouk wfel:sen o logos t:s ako:s ekeinous m: sugkekerasmenous t: pistei tois akousasin

4:3 eiser&ome?a gar eis [t:n] katapausin oi pisteusantes ka?ws eir:ken ws wmosa en t: org: mou ei eiseleusontai eis t:n katapausin mou kaitoi twn ergwn apo katabol:s kosmou gen:?entwn

4:4 eir:ken gar pou peri t:s ebdom:s outws kai katepausen o ?eos en t: :mera t: ebdom: apo pantwn twn ergwn autou

4:5 kai en toutw palin ei eiseleusontai eis t:n katapausin mou

4:6 epei oun apoleipetai tinas eisel?ein eis aut:n kai oi proteron euaggelis?entes ouk eis:l?on di apei?eian

4:7 palin tina orizei :meran s:meron en dauid legwn meta tosouton &ronon ka?ws proeir:tai s:meron ean t:s fwn:s autou akous:te m: skl:run:te tas kardias umwn

4:8 ei gar autous i:sous katepausen ouk an peri all:s elalei meta tauta :meras

4:9 ara apoleipetai sabbatismos tw law tou ?eou

4:10 o gar eisel?wn eis t:n katapausin autou kai autos katepausen apo twn ergwn autou wsper apo twn idiwn o ?eos

4:11 spoudaswmen oun eisel?ein eis ekein:n t:n katapausin ina m: en tw autw tis upodeigmati pes: t:s apei?eias

4:12 zwn gar o logos tou ?eou kai energ:s kai tomwteros uper pasan ma&airan distomon kai diiknoumenos a&ri merismou yu&:s kai pneumatos armwn te kai muelwn kai kritikos en?um:sewn kai ennoiwn kardias

4:13 kai ouk estin ktisis afan:s enwpion autou panta de gumna kai tetra&:lismena tois of?almois autou pros on :min o logos

4:14 e&ontes oun ar&ierea megan diel:lu?ota tous ouranous i:soun ton uion tou ?eou kratwmen t:s omologias

4:15 ou gar e&omen ar&ierea m: dunamenon sumpa?:sai tais as?eneiais :mwn pepeirasmenon de kata panta ka? omoiot:ta &wris amartias

4:16 proser&wme?a oun meta parr:sias tw ?ronw t:s &aritos ina labwmen eleos kai &arin eurwmen eis eukairon bo:?eian

5:1 pas gar ar&iereus ex an?rwpwn lambanomenos uper an?rwpwn ka?istatai ta pros ton ?eon ina prosfer: dwra | [te] | te | kai ?usias uper amartiwn

5:2 metriopa?ein dunamenos tois agnoousin kai planwmenois epei kai autos perikeitai as?eneian

5:3 kai di aut:n ofeilei ka?ws peri tou laou outws kai peri | eautou | autou | prosferein peri amartiwn

5:4 kai ou& eautw tis lambanei t:n tim:n alla kaloumenos upo tou ?eou ka?wsper kai aarwn

5:5 outws kai o &ristos ou& eauton edoxasen gen:?:nai ar&ierea all o lal:sas pros auton uios mou ei su egw s:meron gegenn:ka se

5:6 ka?ws kai en eterw legei su iereus eis ton aiwna kata t:n taxin mel&isedek

5:7 os en tais :merais t:s sarkos autou de:seis te kai iket:rias pros ton dunamenon swzein auton ek ?anatou meta kraug:s is&uras kai dakruwn prosenegkas kai eisakous?eis apo t:s eulabeias

5:8 kaiper wn uios ema?en af wn epa?en t:n upako:n

5:9 kai teleiw?eis egeneto pasin tois upakouousin autw aitios swt:rias aiwniou

5:10 prosagoreu?eis upo tou ?eou ar&iereus kata t:n taxin mel&isedek

5:11 peri ou polus :min o logos kai duserm:neutos legein epei nw?roi gegonate tais akoais

5:12 kai gar ofeilontes einai didaskaloi dia ton &ronon palin &reian e&ete tou didaskein umas tina ta stoi&eia t:s ar&:s twn logiwn tou ?eou kai gegonate &reian e&ontes galaktos | | [kai] | ou stereas trof:s

5:13 pas gar o mete&wn galaktos apeiros logou dikaiosun:s n:pios gar estin

5:14 teleiwn de estin : sterea trof: twn dia t:n exin ta ais?:t:ria gegumnasmena e&ontwn pros diakrisin kalou te kai kakou

6:1 dio afentes ton t:s ar&:s tou &ristou logon epi t:n teleiot:ta ferwme?a m: palin ?emelion kataballomenoi metanoias apo nekrwn ergwn kai pistews epi ?eon

6:2 baptismwn | dida&:n | dida&:s | epi?esews te &eirwn anastasews | | te | nekrwn kai krimatos aiwniou

6:3 kai touto poi:somen eanper epitrep: o ?eos

6:4 adunaton gar tous apax fwtis?entas geusamenous te t:s dwreas t:s epouraniou kai meto&ous gen:?entas pneumatos agiou

6:5 kai kalon geusamenous ?eou r:ma dunameis te mellontos aiwnos

6:6 kai parapesontas palin anakainizein eis metanoian anastaurountas eautois ton uion tou ?eou kai paradeigmatizontas

6:7 g: gar : piousa ton ep aut:s er&omenon pollakis ueton kai tiktousa botan:n eu?eton ekeinois di ous kai gewrgeitai metalambanei eulogias apo tou ?eou

6:8 ekferousa de akan?as kai tribolous adokimos kai kataras eggus :s to telos eis kausin

6:9 pepeisme?a de peri umwn agap:toi ta kreissona kai e&omena swt:rias ei kai outws laloumen

6:10 ou gar adikos o ?eos epila?es?ai tou ergou umwn kai t:s agap:s :s enedeixas?e eis to onoma autou diakon:santes tois agiois kai diakonountes

6:11 epi?umoumen de ekaston umwn t:n aut:n endeiknus?ai spoud:n pros t:n pl:roforian t:s elpidos a&ri telous

6:12 ina m: nw?roi gen:s?e mim:tai de twn dia pistews kai makro?umias kl:ronomountwn tas epaggelias

6:13 tw gar abraam epaggeilamenos o ?eos epei kat oudenos ei&en meizonos omosai wmosen ka? eautou

6:14 legwn ei m:n eulogwn eulog:sw se kai pl:?unwn pl:?unw se

6:15 kai outws makro?um:sas epetu&en t:s epaggelias

6:16 an?rwpoi gar kata tou meizonos omnuousin kai pas:s autois antilogias peras eis bebaiwsin o orkos

6:17 en w perissoteron boulomenos o ?eos epideixai tois kl:ronomois t:s epaggelias to ameta?eton t:s boul:s autou emesiteusen orkw

6:18 ina dia duo pragmatwn ameta?etwn en ois adunaton yeusas?ai | | [ton] | ?eon is&uran parakl:sin e&wmen oi katafugontes krat:sai t:s prokeimen:s elpidos

6:19 :n ws agkuran e&omen t:s yu&:s asfal: te kai bebaian kai eiser&omen:n eis to eswteron tou katapetasmatos

6:20 opou prodromos uper :mwn eis:l?en i:sous kata t:n taxin mel&isedek ar&iereus genomenos eis ton aiwna

7:1 outos gar o mel&isedek basileus sal:m iereus tou ?eou tou uyistou o sunant:sas abraam upostrefonti apo t:s kop:s twn basilewn kai eulog:sas auton

7:2 w kai dekat:n apo pantwn emerisen abraam prwton men erm:neuomenos basileus dikaiosun:s epeita de kai basileus sal:m o estin basileus eir:n:s

7:3 apatwr am:twr agenealog:tos m:te ar&:n :merwn m:te zw:s telos e&wn afwmoiwmenos de tw uiw tou ?eou menei iereus eis to di:nekes

7:4 ?ewreite de p:likos outos w | | [kai] | dekat:n abraam edwken ek twn akro?iniwn o patriar&:s

7:5 kai oi men ek twn uiwn leui t:n ierateian lambanontes entol:n e&ousin apodekatoun ton laon kata ton nomon tout estin tous adelfous autwn kaiper exel:lu?otas ek t:s osfuos abraam

7:6 o de m: genealogoumenos ex autwn dedekatwken abraam kai ton e&onta tas epaggelias eulog:ken

7:7 &wris de pas:s antilogias to elatton upo tou kreittonos eulogeitai

7:8 kai wde men dekatas apo?n:skontes an?rwpoi lambanousin ekei de marturoumenos oti z:

7:9 kai ws epos eipein di abraam kai | leuis | leui | o dekatas lambanwn dedekatwtai

7:10 eti gar en t: osfui tou patros :n ote sun:nt:sen autw mel&isedek

7:11 ei men oun teleiwsis dia t:s leuitik:s ierwsun:s :n o laos gar ep aut:s nenomo?et:tai tis eti &reia kata t:n taxin mel&isedek eteron anistas?ai ierea kai ou kata t:n taxin aarwn leges?ai

7:12 metati?emen:s gar t:s ierwsun:s ex anagk:s kai nomou meta?esis ginetai

7:13 ef on gar legetai tauta ful:s eteras metes&:ken af :s oudeis proses&:ken tw ?usiast:riw

7:14 prod:lon gar oti ex iouda anatetalken o kurios :mwn eis :n ful:n peri ierewn ouden mwus:s elal:sen

7:15 kai perissoteron eti katad:lon estin ei kata t:n omoiot:ta mel&isedek anistatai iereus eteros

7:16 os ou kata nomon entol:s sarkin:s gegonen alla kata dunamin zw:s akatalutou

7:17 martureitai gar oti su iereus eis ton aiwna kata t:n taxin mel&isedek

7:18 a?et:sis men gar ginetai proagous:s entol:s dia to aut:s as?enes kai anwfeles

7:19 ouden gar eteleiwsen o nomos epeisagwg: de kreittonos elpidos di :s eggizomen tw ?ew

7:20 kai ka? oson ou &wris orkwmosias oi men gar &wris orkwmosias eisin iereis gegonotes

7:21 o de meta orkwmosias dia tou legontos pros auton wmosen kurios kai ou metamel:?:setai su iereus eis ton aiwna

7:22 kata tosouto | kai | [kai] | kreittonos dia?:k:s gegonen egguos i:sous

7:23 kai oi men pleiones eisin gegonotes iereis dia to ?anatw kwlues?ai paramenein

7:24 o de dia to menein auton eis ton aiwna aparabaton e&ei t:n ierwsun:n

7:25 o?en kai swzein eis to panteles dunatai tous proser&omenous di autou tw ?ew pantote zwn eis to entug&anein uper autwn

7:26 toioutos gar :min | [kai] | kai | eprepen ar&iereus osios akakos amiantos ke&wrismenos apo twn amartwlwn kai uy:loteros twn ouranwn genomenos

7:27 os ouk e&ei ka? :meran anagk:n wsper oi ar&iereis proteron uper twn idiwn amartiwn ?usias anaferein epeita twn tou laou touto gar epoi:sen efapax eauton anenegkas

7:28 o nomos gar an?rwpous ka?ist:sin ar&iereis e&ontas as?eneian o logos de t:s orkwmosias t:s meta ton nomon uion eis ton aiwna teteleiwmenon

8:1 kefalaion de epi tois legomenois toiouton e&omen ar&ierea os eka?isen en dexia tou ?ronou t:s megalwsun:s en tois ouranois

8:2 twn agiwn leitourgos kai t:s sk:n:s t:s al:?in:s :n ep:xen o kurios ouk an?rwpos

8:3 pas gar ar&iereus eis to prosferein dwra te kai ?usias ka?istatai o?en anagkaion e&ein ti kai touton o prosenegk:

8:4 ei men oun :n epi g:s oud an :n iereus ontwn twn prosferontwn kata nomon ta dwra

8:5 oitines upodeigmati kai skia latreuousin twn epouraniwn ka?ws ke&r:matistai mwus:s mellwn epitelein t:n sk:n:n ora gar f:sin poi:seis panta kata ton tupon ton dei&?enta soi en tw orei

8:6 | nun | <nuni> | de diaforwteras tetu&en leitourgias osw kai kreittonos estin dia?:k:s mesit:s :tis epi kreittosin epaggeliais nenomo?et:tai

8:7 ei gar : prwt: ekein: :n amemptos ouk an deuteras ez:teito topos

8:8 memfomenos gar autous legei idou :merai er&ontai legei kurios kai suntelesw epi ton oikon isra:l kai epi ton oikon iouda dia?:k:n kain:n

8:9 ou kata t:n dia?:k:n :n epoi:sa tois patrasin autwn en :mera epilabomenou mou t:s &eiros autwn exagagein autous ek g:s aiguptou oti autoi ouk enemeinan en t: dia?:k: mou kagw :mel:sa autwn legei kurios

8:10 oti aut: : dia?:k: :n dia?:somai tw oikw isra:l meta tas :meras ekeinas legei kurios didous nomous mou eis t:n dianoian autwn kai epi kardias autwn epigrayw autous kai esomai autois eis ?eon kai autoi esontai moi eis laon

8:11 kai ou m: didaxwsin ekastos ton polit:n autou kai ekastos ton adelfon autou legwn gnw?i ton kurion oti pantes eid:sousin me apo mikrou ews megalou autwn

8:12 oti ilews esomai tais adikiais autwn kai twn amartiwn autwn ou m: mn:s?w eti

8:13 en tw legein kain:n pepalaiwken t:n prwt:n to de palaioumenon kai g:raskon eggus afanismou

9:1 ei&en men oun [kai] : prwt: dikaiwmata latreias to te agion kosmikon

9:2 sk:n: gar kateskeuas?: : prwt: en : : te lu&nia kai : trapeza kai : pro?esis twn artwn :tis legetai agia

9:3 meta de to deuteron katapetasma sk:n: : legomen: agia agiwn

9:4 &rusoun e&ousa ?umiat:rion kai t:n kibwton t:s dia?:k:s perikekalummen:n panto?en &rusiw en : stamnos &rus: e&ousa to manna kai : rabdos aarwn : blast:sasa kai ai plakes t:s dia?:k:s

9:5 uperanw de aut:s &eroubin dox:s kataskiazonta to ilast:rion peri wn ouk estin nun legein kata meros

9:6 toutwn de outws kateskeuasmenwn eis men t:n prwt:n sk:n:n dia pantos eisiasin oi iereis tas latreias epitelountes

9:7 eis de t:n deuteran apax tou eniautou monos o ar&iereus ou &wris aimatos o prosferei uper eautou kai twn tou laou agno:matwn

9:8 touto d:lountos tou pneumatos tou agiou m:pw pefanerws?ai t:n twn agiwn odon eti t:s prwt:s sk:n:s e&ous:s stasin

9:9 :tis parabol: eis ton kairon ton enest:kota ka? :n dwra te kai ?usiai prosferontai m: dunamenai kata suneid:sin teleiwsai ton latreuonta

9:10 monon epi brwmasin kai pomasin kai diaforois baptismois dikaiwmata sarkos me&ri kairou dior?wsews epikeimena

9:11 &ristos de paragenomenos ar&iereus twn genomenwn aga?wn dia t:s meizonos kai teleioteras sk:n:s ou &eiropoi:tou tout estin ou taut:s t:s ktisews

9:12 oude di aimatos tragwn kai mos&wn dia de tou idiou aimatos eis:l?en efapax eis ta agia aiwnian lutrwsin euramenos

9:13 ei gar to aima tragwn kai taurwn kai spodos damalews rantizousa tous kekoinwmenous agiazei pros t:n t:s sarkos ka?arot:ta

9:14 posw mallon to aima tou &ristou os dia pneumatos aiwniou eauton pros:negken amwmon tw ?ew ka?ariei t:n suneid:sin :mwn apo nekrwn ergwn eis to latreuein ?ew zwnti

9:15 kai dia touto dia?:k:s kain:s mesit:s estin opws ?anatou genomenou eis apolutrwsin twn epi t: prwt: dia?:k: parabasewn t:n epaggelian labwsin oi kekl:menoi t:s aiwniou kl:ronomias

9:16 opou gar dia?:k: ?anaton anagk: feres?ai tou dia?emenou

9:17 dia?:k: gar epi nekrois bebaia epei | m: tote | m:pote | is&uei ote z: o dia?emenos

9:18 o?en oude : prwt: &wris aimatos egkekainistai

9:19 lal:?eis:s gar pas:s entol:s kata ton nomon upo mwusews panti tw law labwn to aima twn mos&wn | kai twn tragwn | [kai twn tragwn] | meta udatos kai eriou kokkinou kai usswpou auto te to biblion kai panta ton laon errantisen

9:20 legwn touto to aima t:s dia?:k:s :s eneteilato pros umas o ?eos

9:21 kai t:n sk:n:n de kai panta ta skeu: t:s leitourgias tw aimati omoiws errantisen

9:22 kai s&edon en aimati panta ka?arizetai kata ton nomon kai &wris aimatek&usias ou ginetai afesis

9:23 anagk: oun ta men upodeigmata twn en tois ouranois toutois ka?arizes?ai auta de ta epourania kreittosin ?usiais para tautas

9:24 ou gar eis &eiropoi:ta eis:l?en agia &ristos antitupa twn al:?inwn all eis auton ton ouranon nun emfanis?:nai tw proswpw tou ?eou uper :mwn

9:25 oud ina pollakis prosfer: eauton wsper o ar&iereus eiser&etai eis ta agia kat eniauton en aimati allotriw

9:26 epei edei auton pollakis pa?ein apo katabol:s kosmou nuni de apax epi sunteleia twn aiwnwn eis a?et:sin | t:s | [t:s] | amartias dia t:s ?usias autou pefanerwtai

9:27 kai ka? oson apokeitai tois an?rwpois apax apo?anein meta de touto krisis

9:28 outws kai o &ristos apax prosene&?eis eis to pollwn anenegkein amartias ek deuterou &wris amartias of?:setai tois auton apekde&omenois eis swt:rian

10:1 skian gar e&wn o nomos twn mellontwn aga?wn ouk aut:n t:n eikona twn pragmatwn kat eniauton tais autais ?usiais as prosferousin eis to di:nekes oudepote | dunantai | dunatai | tous proser&omenous teleiwsai

10:2 epei ouk an epausanto prosferomenai dia to m:demian e&ein eti suneid:sin amartiwn tous latreuontas apax keka?arismenous

10:3 all en autais anamn:sis amartiwn kat eniauton

10:4 adunaton gar aima taurwn kai tragwn afairein amartias

10:5 dio eiser&omenos eis ton kosmon legei ?usian kai prosforan ouk :?el:sas swma de kat:rtisw moi

10:6 olokautwmata kai peri amartias ouk eudok:sas

10:7 tote eipon idou :kw en kefalidi bibliou gegraptai peri emou tou poi:sai o ?eos to ?el:ma sou

10:8 anwteron legwn oti ?usias kai prosforas kai olokautwmata kai peri amartias ouk :?el:sas oude eudok:sas aitines kata nomon prosferontai

10:9 tote eir:ken idou :kw tou poi:sai to ?el:ma sou anairei to prwton ina to deuteron st:s:

10:10 en w ?el:mati :giasmenoi esmen dia t:s prosforas tou swmatos i:sou &ristou efapax

10:11 kai pas men iereus est:ken ka? :meran leitourgwn kai tas autas pollakis prosferwn ?usias aitines oudepote dunantai perielein amartias

10:12 outos de mian uper amartiwn prosenegkas ?usian eis to di:nekes eka?isen en dexia tou ?eou

10:13 to loipon ekde&omenos ews te?wsin oi e&?roi autou upopodion twn podwn autou

10:14 mia gar prosfora teteleiwken eis to di:nekes tous agiazomenous

10:15 marturei de :min kai to pneuma to agion meta gar to eir:kenai

10:16 aut: : dia?:k: :n dia?:somai pros autous meta tas :meras ekeinas legei kurios didous nomous mou epi kardias autwn kai epi t:n dianoian autwn epigrayw autous

10:17 kai twn amartiwn autwn kai twn anomiwn autwn ou m: mn:s?:somai eti

10:18 opou de afesis toutwn ouketi prosfora peri amartias

10:19 e&ontes oun adelfoi parr:sian eis t:n eisodon twn agiwn en tw aimati i:sou

10:20 :n enekainisen :min odon prosfaton kai zwsan dia tou katapetasmatos tout estin t:s sarkos autou

10:21 kai ierea megan epi ton oikon tou ?eou

10:22 proser&wme?a meta al:?in:s kardias en pl:roforia pistews rerantismenoi tas kardias apo suneid:sews pon:ras kai lelousmenoi to swma udati ka?arw

10:23 kate&wmen t:n omologian t:s elpidos aklin: pistos gar o epaggeilamenos

10:24 kai katanowmen all:lous eis paroxusmon agap:s kai kalwn ergwn

10:25 m: egkataleipontes t:n episunagwg:n eautwn ka?ws e?os tisin alla parakalountes kai tosoutw mallon osw blepete eggizousan t:n :meran

10:26 ekousiws gar amartanontwn :mwn meta to labein t:n epignwsin t:s al:?eias ouketi peri amartiwn apoleipetai ?usia

10:27 fobera de tis ekdo&: krisews kai puros z:los es?iein mellontos tous upenantious

10:28 a?et:sas tis nomon mwusews &wris oiktirmwn epi dusin : trisin martusin apo?n:skei

10:29 posw dokeite &eironos axiw?:setai timwrias o ton uion tou ?eou katapat:sas kai to aima t:s dia?:k:s koinon :g:samenos en w :gias?: kai to pneuma t:s &aritos enubrisas

10:30 oidamen gar ton eiponta emoi ekdik:sis egw antapodwsw kai palin krinei kurios ton laon autou

10:31 foberon to empesein eis &eiras ?eou zwntos

10:32 anamimn:skes?e de tas proteron :meras en ais fwtis?entes poll:n a?l:sin upemeinate pa?:matwn

10:33 touto men oneidismois te kai ?liyesin ?eatrizomenoi touto de koinwnoi twn outws anastrefomenwn gen:?entes

10:34 kai gar tois desmiois sunepa?:sate kai t:n arpag:n twn upar&ontwn umwn meta &aras prosedexas?e ginwskontes e&ein eautous kreittona uparxin kai menousan

10:35 m: apobal:te oun t:n parr:sian umwn :tis e&ei megal:n mis?apodosian

10:36 upomon:s gar e&ete &reian ina to ?el:ma tou ?eou poi:santes komis:s?e t:n epaggelian

10:37 eti gar mikron oson oson o er&omenos :xei kai ou &ronisei

10:38 o de dikaios | [mou] | mou | ek pistews z:setai kai ean uposteil:tai ouk eudokei : yu&: mou en autw

10:39 :meis de ouk esmen upostol:s eis apwleian alla pistews eis peripoi:sin yu&:s

11:1 estin de pistis elpizomenwn upostasis pragmatwn eleg&os ou blepomenwn

11:2 en taut: gar emartur:?:san oi presbuteroi

11:3 pistei nooumen kat:rtis?ai tous aiwnas r:mati ?eou eis to m: ek fainomenwn to blepomenon gegonenai

11:4 pistei pleiona ?usian abel para kain pros:negken tw ?ew di :s emartur:?: einai dikaios marturountos epi tois dwrois autou tou ?eou kai di aut:s apo?anwn eti lalei

11:5 pistei enw& metete?: tou m: idein ?anaton kai ou& :urisketo dioti mete?:ken auton o ?eos pro gar t:s meta?esews memartur:tai euarest:kenai tw ?ew

11:6 &wris de pistews adunaton euarest:sai pisteusai gar dei ton proser&omenon | [tw] | tw | ?ew oti estin kai tois ekz:tousin auton mis?apodot:s ginetai

11:7 pistei &r:matis?eis nwe peri twn m:depw blepomenwn eulab:?eis kateskeuasen kibwton eis swt:rian tou oikou autou di :s katekrinen ton kosmon kai t:s kata pistin dikaiosun:s egeneto kl:ronomos

11:8 pistei kaloumenos abraam up:kousen exel?ein eis topon on :mellen lambanein eis kl:ronomian kai ex:l?en m: epistamenos pou er&etai

11:9 pistei parwk:sen eis g:n t:s epaggelias ws allotrian en sk:nais katoik:sas meta isaak kai iakwb twn sugkl:ronomwn t:s epaggelias t:s aut:s

11:10 exede&eto gar t:n tous ?emelious e&ousan polin :s te&nit:s kai d:miourgos o ?eos

11:11 pistei kai aut: sarra | | steira | dunamin eis katabol:n spermatos elaben kai para kairon :likias epei piston :g:sato ton epaggeilamenon

11:12 dio kai af enos egenn:?:san kai tauta nenekrwmenou ka?ws ta astra tou ouranou tw pl:?ei kai ws : ammos : para to &eilos t:s ?alass:s : anari?m:tos

11:13 kata pistin ape?anon outoi pantes m: | komisamenoi | labontes | tas epaggelias alla porrw?en autas idontes kai aspasamenoi kai omolog:santes oti xenoi kai parepid:moi eisin epi t:s g:s

11:14 oi gar toiauta legontes emfanizousin oti patrida epiz:tousin

11:15 kai ei men ekein:s emn:moneuon af :s exeb:san ei&on an kairon anakamyai

11:16 nun de kreittonos oregontai tout estin epouraniou dio ouk epais&unetai autous o ?eos ?eos epikaleis?ai autwn :toimasen gar autois polin

11:17 pistei prosen:no&en abraam ton isaak peirazomenos kai ton monogen: proseferen o tas epaggelias anadexamenos

11:18 pros on elal:?: oti en isaak kl:?:setai soi sperma

11:19 logisamenos oti kai ek nekrwn egeirein dunatos o ?eos o?en auton kai en parabol: ekomisato

11:20 pistei kai peri mellontwn eulog:sen isaak ton iakwb kai ton :sau

11:21 pistei iakwb apo?n:skwn ekaston twn uiwn iws:f eulog:sen kai prosekun:sen epi to akron t:s rabdou autou

11:22 pistei iws:f teleutwn peri t:s exodou twn uiwn isra:l emn:moneusen kai peri twn ostewn autou eneteilato

11:23 pistei mwus:s genn:?eis ekrub: trim:non upo twn paterwn autou dioti eidon asteion to paidion kai ouk efob:?:san to diatagma tou basilews

11:24 pistei mwus:s megas genomenos :rn:sato leges?ai uios ?ugatros faraw

11:25 mallon elomenos sugkakou&eis?ai tw law tou ?eou : proskairon e&ein amartias apolausin

11:26 meizona plouton :g:samenos twn aiguptou ?:saurwn ton oneidismon tou &ristou apeblepen gar eis t:n mis?apodosian

11:27 pistei katelipen aigupton m: fob:?eis ton ?umon tou basilews ton gar aoraton ws orwn ekarter:sen

11:28 pistei pepoi:ken to pas&a kai t:n pros&usin tou aimatos ina m: o olo?reuwn ta prwtotoka ?ig: autwn

11:29 pistei dieb:san t:n eru?ran ?alassan ws dia x:ras g:s :s peiran labontes oi aiguptioi katepo?:san

11:30 pistei ta tei&: ieri&w epesan kuklw?enta epi epta :meras

11:31 pistei raab : porn: ou sunapwleto tois apei?:sasin dexamen: tous kataskopous met eir:n:s

11:32 kai ti eti legw epileiyei me gar di:goumenon o &ronos peri gedewn barak samywn ief?ae dauid te kai samou:l kai twn prof:twn

11:33 oi dia pistews kat:gwnisanto basileias eirgasanto dikaiosun:n epetu&on epaggeliwn efraxan stomata leontwn

11:34 esbesan dunamin puros efugon stomata ma&air:s edunamw?:san apo as?eneias egen:?:san is&uroi en polemw parembolas eklinan allotriwn

11:35 elabon gunaikes ex anastasews tous nekrous autwn alloi de etumpanis?:san ou prosdexamenoi t:n apolutrwsin ina kreittonos anastasews tu&wsin

11:36 eteroi de empaigmwn kai mastigwn peiran elabon eti de desmwn kai fulak:s

11:37 eli?as?:san | epeiras?:san | | epris?:san en fonw ma&air:s ape?anon peri:l?on en m:lwtais en aigeiois dermasin usteroumenoi ?libomenoi kakou&oumenoi

11:38 wn ouk :n axios o kosmos epi er:miais planwmenoi kai oresin kai sp:laiois kai tais opais t:s g:s

11:39 kai outoi pantes martur:?entes dia t:s pistews ouk ekomisanto t:n epaggelian

11:40 tou ?eou peri :mwn kreitton ti probleyamenou ina m: &wris :mwn teleiw?wsin

12:1 toigaroun kai :meis tosouton e&ontes perikeimenon :min nefos marturwn ogkon apo?emenoi panta kai t:n euperistaton amartian di upomon:s tre&wmen ton prokeimenon :min agwna

12:2 aforwntes eis ton t:s pistews ar&:gon kai teleiwt:n i:soun os anti t:s prokeimen:s autw &aras upemeinen stauron ais&un:s katafron:sas en dexia te tou ?ronou tou ?eou keka?iken

12:3 analogisas?e gar ton toiaut:n upomemen:kota upo twn amartwlwn eis | eautous | eauton | antilogian ina m: kam:te tais yu&ais umwn ekluomenoi

12:4 oupw me&ris aimatos antikatest:te pros t:n amartian antagwnizomenoi

12:5 kai eklel:s?e t:s parakl:sews :tis umin ws uiois dialegetai uie mou m: oligwrei paideias kuriou m:de ekluou up autou eleg&omenos

12:6 on gar agapa kurios paideuei mastigoi de panta uion on parade&etai

12:7 eis paideian upomenete ws uiois umin prosferetai o ?eos tis gar uios on ou paideuei pat:r

12:8 ei de &wris este paideias :s meto&oi gegonasin pantes ara no?oi kai ou& uioi este

12:9 eita tous men t:s sarkos :mwn pateras ei&omen paideutas kai enetrepome?a ou polu | | [de] | mallon upotag:some?a tw patri twn pneumatwn kai z:somen

12:10 oi men gar pros oligas :meras kata to dokoun autois epaideuon o de epi to sumferon eis to metalabein t:s agiot:tos autou

12:11 pasa | men | de | paideia pros men to paron ou dokei &aras einai alla lup:s usteron de karpon eir:nikon tois di aut:s gegumnasmenois apodidwsin dikaiosun:s

12:12 dio tas pareimenas &eiras kai ta paralelumena gonata anor?wsate

12:13 kai tro&ias or?as poieite tois posin umwn ina m: to &wlon ektrap: ia?: de mallon

12:14 eir:n:n diwkete meta pantwn kai ton agiasmon ou &wris oudeis oyetai ton kurion

12:15 episkopountes m: tis usterwn apo t:s &aritos tou ?eou m: tis riza pikrias anw fuousa eno&l: kai di aut:s mian?wsin | oi | | polloi

12:16 m: tis pornos : beb:los ws :sau os anti brwsews mias apedeto ta prwtotokia eautou

12:17 iste gar oti kai metepeita ?elwn kl:ronom:sai t:n eulogian apedokimas?: metanoias gar topon ou& euren kaiper meta dakruwn ekz:t:sas aut:n

12:18 ou gar prosel:lu?ate y:lafwmenw kai kekaumenw puri kai gnofw kai zofw kai ?uell:

12:19 kai salpiggos :&w kai fwn: r:matwn :s oi akousantes par:t:santo | | m: | proste?:nai autois logon

12:20 ouk eferon gar to diastellomenon kan ?:rion ?ig: tou orous li?obol:?:setai

12:21 kai outws foberon :n to fantazomenon mwus:s eipen ekfobos eimi kai entromos

12:22 alla prosel:lu?ate siwn orei kai polei ?eou zwntos ierousal:m epouraniw kai muriasin aggelwn

12:23 pan:gurei kai ekkl:sia prwtotokwn apogegrammenwn en ouranois kai krit: ?ew pantwn kai pneumasin dikaiwn teteleiwmenwn

12:24 kai dia?:k:s neas mesit: i:sou kai aimati rantismou kreitton lalounti para ton abel

12:25 blepete m: parait:s:s?e ton lalounta ei gar ekeinoi ouk exefugon epi g:s parait:samenoi ton &r:matizonta polu mallon :meis oi ton ap ouranwn apostrefomenoi

12:26 ou : fwn: t:n g:n esaleusen tote nun de ep:ggeltai legwn eti apax egw seisw ou monon t:n g:n alla kai ton ouranon

12:27 to de eti apax d:loi [t:n] twn saleuomenwn meta?esin ws pepoi:menwn ina mein: ta m: saleuomena

12:28 dio basileian asaleuton paralambanontes e&wmen &arin di :s latreuwmen euarestws tw ?ew meta eulabeias kai deous

12:29 kai gar o ?eos :mwn pur katanaliskon

13:1 : filadelfia menetw

13:2 t:s filoxenias m: epilan?anes?e dia taut:s gar ela?on tines xenisantes aggelous

13:3 mimn:skes?e twn desmiwn ws sundedemenoi twn kakou&oumenwn ws kai autoi ontes en swmati

13:4 timios o gamos en pasin kai : koit: amiantos pornous gar kai moi&ous krinei o ?eos

13:5 afilarguros o tropos arkoumenoi tois parousin autos gar eir:ken ou m: se anw oud ou m: se egkatalipw

13:6 wste ?arrountas :mas legein kurios emoi bo:?os | | [kai] | ou fob:?:somai ti poi:sei moi an?rwpos

13:7 mn:moneuete twn :goumenwn umwn oitines elal:san umin ton logon tou ?eou wn ana?ewrountes t:n ekbasin t:s anastrof:s mimeis?e t:n pistin

13:8 i:sous &ristos e&?es kai s:meron o autos kai eis tous aiwnas

13:9 dida&ais poikilais kai xenais m: paraferes?e kalon gar &ariti bebaious?ai t:n kardian ou brwmasin en ois ouk wfel:?:san oi peripatountes

13:10 e&omen ?usiast:rion ex ou fagein ouk e&ousin | [exousian] | exousian | oi t: sk:n: latreuontes

13:11 wn gar eisferetai zwwn to aima peri amartias eis ta agia dia tou ar&ierews toutwn ta swmata katakaietai exw t:s parembol:s

13:12 dio kai i:sous ina agias: dia tou idiou aimatos ton laon exw t:s pul:s epa?en

13:13 toinun exer&wme?a pros auton exw t:s parembol:s ton oneidismon autou ferontes

13:14 ou gar e&omen wde menousan polin alla t:n mellousan epiz:toumen

13:15 di autou | | [oun] | anaferwmen ?usian ainesews dia pantos tw ?ew tout estin karpon &eilewn omologountwn tw onomati autou

13:16 t:s de eupoiias kai koinwnias m: epilan?anes?e toiautais gar ?usiais euaresteitai o ?eos

13:17 pei?es?e tois :goumenois umwn kai upeikete autoi gar agrupnousin uper twn yu&wn umwn ws logon apodwsontes ina meta &aras touto poiwsin kai m: stenazontes alusiteles gar umin touto

13:18 proseu&es?e peri :mwn pei?ome?a gar oti kal:n suneid:sin e&omen en pasin kalws ?elontes anastrefes?ai

13:19 perissoterws de parakalw touto poi:sai ina ta&ion apokatasta?w umin

13:20 o de ?eos t:s eir:n:s o anagagwn ek nekrwn ton poimena twn probatwn ton megan en aimati dia?:k:s aiwniou ton kurion :mwn i:soun

13:21 katartisai umas en panti aga?w eis to poi:sai to ?el:ma autou poiwn en :min to euareston enwpion autou dia i:sou &ristou w : doxa eis tous aiwnas | twn aiwnwn | [twn aiwnwn] | am:n

13:22 parakalw de umas adelfoi ane&es?e tou logou t:s parakl:sews kai gar dia bra&ewn epesteila umin

13:23 ginwskete ton adelfon :mwn timo?eon apolelumenon me? ou ean ta&ion er&:tai oyomai umas

13:24 aspasas?e pantas tous :goumenous umwn kai pantas tous agious aspazontai umas oi apo t:s italias

13:25 : &aris meta pantwn umwn