GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
JAMES


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.


1:1 iakwbos ?eou kai kuriou i:sou &ristou doulos tais dwdeka fulais tais en t: diaspora &airein

1:2 pasan &aran :g:sas?e adelfoi mou otan peirasmois peripes:te poikilois

1:3 ginwskontes oti to dokimion umwn t:s pistews katergazetai upomon:n

1:4 : de upomon: ergon teleion e&etw ina :te teleioi kai olokl:roi en m:deni leipomenoi

1:5 ei de tis umwn leipetai sofias aiteitw para tou didontos ?eou pasin aplws kai m: oneidizontos kai do?:setai autw

1:6 aiteitw de en pistei m:den diakrinomenos o gar diakrinomenos eoiken kludwni ?alass:s anemizomenw kai ripizomenw

1:7 m: gar oies?w o an?rwpos ekeinos oti l:myetai ti para tou kuriou

1:8 an:r diyu&os akatastatos en pasais tais odois autou

1:9 kau&as?w de | [o] | o | adelfos o tapeinos en tw uyei autou

1:10 o de plousios en t: tapeinwsei autou oti ws an?os &ortou pareleusetai

1:11 aneteilen gar o :lios sun tw kauswni kai ex:ranen ton &orton kai to an?os autou exepesen kai : euprepeia tou proswpou autou apwleto outws kai o plousios en tais poreiais autou maran?:setai

1:12 makarios an:r os upomenei peirasmon oti dokimos genomenos l:myetai ton stefanon t:s zw:s on ep:ggeilato tois agapwsin auton

1:13 m:deis peirazomenos legetw oti apo ?eou peirazomai o gar ?eos apeirastos estin kakwn peirazei de autos oudena

1:14 ekastos de peirazetai upo t:s idias epi?umias exelkomenos kai deleazomenos

1:15 eita : epi?umia sullabousa tiktei amartian : de amartia apoteles?eisa apokuei ?anaton

1:16 m: planas?e adelfoi mou agap:toi

1:17 pasa dosis aga?: kai pan dwr:ma teleion anw?en estin katabainon apo tou patros twn fwtwn par w ouk eni parallag: : trop:s aposkiasma

1:18 boul:?eis apeku:sen :mas logw al:?eias eis to einai :mas apar&:n tina twn autou ktismatwn

1:19 iste adelfoi mou agap:toi estw de pas an?rwpos ta&us eis to akousai bradus eis to lal:sai bradus eis org:n

1:20 org: gar andros dikaiosun:n ?eou ouk ergazetai

1:21 dio apo?emenoi pasan ruparian kai perisseian kakias en praut:ti dexas?e ton emfuton logon ton dunamenon swsai tas yu&as umwn

1:22 gines?e de poi:tai logou kai m: | akroatai monon | monon akroatai | paralogizomenoi eautous

1:23 oti ei tis akroat:s logou estin kai ou poi:t:s outos eoiken andri katanoounti to proswpon t:s genesews autou en esoptrw

1:24 kateno:sen gar eauton kai apel:lu?en kai eu?ews epela?eto opoios :n

1:25 o de parakuyas eis nomon teleion ton t:s eleu?erias kai parameinas ouk akroat:s epil:smon:s genomenos alla poi:t:s ergou outos makarios en t: poi:sei autou estai

1:26 ei tis dokei ?r:skos einai m: &alinagwgwn glwssan | eautou | autou | alla apatwn kardian | eautou | autou | toutou mataios : ?r:skeia

1:27 ?r:skeia ka?ara kai amiantos para tw ?ew kai patri aut: estin episkeptes?ai orfanous kai &:ras en t: ?liyei autwn aspilon eauton t:rein apo tou kosmou

2:1 adelfoi mou m: en proswpol:myiais e&ete t:n pistin tou kuriou :mwn i:sou &ristou t:s dox:s

2:2 ean gar eisel?: eis sunagwg:n umwn an:r &rusodaktulios en es?:ti lampra eisel?: de kai ptw&os en rupara es?:ti

2:3 epibley:te de epi ton forounta t:n es?:ta t:n lampran kai eip:te su ka?ou wde kalws kai tw ptw&w eip:te su st:?i | : ka?ou ekei | ekei : ka?ou | upo to upopodion mou

2:4 ou diekri?:te en eautois kai egenes?e kritai dialogismwn pon:rwn

2:5 akousate adelfoi mou agap:toi ou& o ?eos exelexato tous ptw&ous tw kosmw plousious en pistei kai kl:ronomous t:s basileias :s ep:ggeilato tois agapwsin auton

2:6 umeis de :timasate ton ptw&on ou& oi plousioi katadunasteuousin umwn kai autoi elkousin umas eis krit:ria

2:7 ouk autoi blasf:mousin to kalon onoma to epikl:?en ef umas

2:8 ei mentoi nomon teleite basilikon kata t:n graf:n agap:seis ton pl:sion sou ws seauton kalws poieite

2:9 ei de proswpol:mpteite amartian ergazes?e eleg&omenoi upo tou nomou ws parabatai

2:10 ostis gar olon ton nomon t:r:s: ptais: de en eni gegonen pantwn eno&os

2:11 o gar eipwn m: moi&eus:s eipen kai m: foneus:s ei de ou moi&eueis foneueis de gegonas parabat:s nomou

2:12 outws laleite kai outws poieite ws dia nomou eleu?erias mellontes krines?ai

2:13 : gar krisis aneleos tw m: poi:santi eleos katakau&atai eleos krisews

2:14 ti | | to | ofelos adelfoi mou ean pistin leg: tis e&ein erga de m: e&: m: dunatai : pistis swsai auton

2:15 ean adelfos : adelf: gumnoi upar&wsin kai leipomenoi t:s ef:merou trof:s

2:16 eip: de tis autois ex umwn upagete en eir:n: ?ermaines?e kai &ortazes?e m: dwte de autois ta epit:deia tou swmatos ti | | to | ofelos

2:17 outws kai : pistis ean m: e&: erga nekra estin ka? eaut:n

2:18 all erei tis su pistin e&eis kagw erga e&w deixon moi t:n pistin sou &wris twn ergwn kagw soi deixw ek twn ergwn mou t:n pistin

2:19 su pisteueis oti eis | ?eos estin | estin o ?eos | kalws poieis kai ta daimonia pisteuousin kai frissousin

2:20 ?eleis de gnwnai w an?rwpe kene oti : pistis &wris twn ergwn arg: estin

2:21 abraam o pat:r :mwn ouk ex ergwn edikaiw?: anenegkas isaak ton uion autou epi to ?usiast:rion

2:22 blepeis oti : pistis sun:rgei tois ergois autou kai ek twn ergwn : pistis eteleiw?:

2:23 kai epl:rw?: : graf: : legousa episteusen de abraam tw ?ew kai elogis?: autw eis dikaiosun:n kai filos ?eou ekl:?:

2:24 orate oti ex ergwn dikaioutai an?rwpos kai ouk ek pistews monon

2:25 omoiws de kai raab : porn: ouk ex ergwn edikaiw?: upodexamen: tous aggelous kai etera odw ekbalousa

2:26 wsper | | gar | to swma &wris pneumatos nekron estin outws kai : pistis &wris ergwn nekra estin

3:1 m: polloi didaskaloi gines?e adelfoi mou eidotes oti meizon krima l:myome?a

3:2 polla gar ptaiomen apantes ei tis en logw ou ptaiei outos teleios an:r dunatos &alinagwg:sai kai olon to swma

3:3 ei de twn ippwn tous &alinous eis ta stomata ballomen eis to pei?es?ai autous :min kai olon to swma autwn metagomen

3:4 idou kai ta ploia t:likauta onta kai upo anemwn skl:rwn elaunomena metagetai upo ela&istou p:daliou opou : orm: tou eu?unontos bouletai

3:5 outws kai : glwssa mikron melos estin kai megala au&ei idou :likon pur :lik:n ul:n anaptei

3:6 kai : glwssa pur o kosmos t:s adikias : glwssa ka?istatai en tois melesin :mwn : spilousa olon to swma kai flogizousa ton tro&on t:s genesews kai flogizomen: upo t:s geenn:s

3:7 pasa gar fusis ?:riwn te kai peteinwn erpetwn te kai enaliwn damazetai kai dedamastai t: fusei t: an?rwpin:

3:8 t:n de glwssan oudeis damasai dunatai an?rwpwn akatastaton kakon mest: iou ?anat:forou

3:9 en aut: eulogoumen ton kurion kai patera kai en aut: katarwme?a tous an?rwpous tous ka? omoiwsin ?eou gegonotas

3:10 ek tou autou stomatos exer&etai eulogia kai katara ou &r: adelfoi mou tauta outws gines?ai

3:11 m:ti : p:g: ek t:s aut:s op:s bruei to gluku kai to pikron

3:12 m: dunatai adelfoi mou suk: elaias poi:sai : ampelos suka oute alukon gluku poi:sai udwr

3:13 tis sofos kai epist:mwn en umin deixatw ek t:s kal:s anastrof:s ta erga autou en praut:ti sofias

3:14 ei de z:lon pikron e&ete kai eri?eian en t: kardia umwn m: katakau&as?e kai yeudes?e kata t:s al:?eias

3:15 ouk estin aut: : sofia anw?en kater&omen: alla epigeios yu&ik: daimoniwd:s

3:16 opou gar z:los kai eri?eia ekei akatastasia kai pan faulon pragma

3:17 : de anw?en sofia prwton men agn: estin epeita eir:nik: epieik:s eupei?:s mest: eleous kai karpwn aga?wn adiakritos anupokritos

3:18 karpos de dikaiosun:s en eir:n: speiretai tois poiousin eir:n:n

4:1 po?en polemoi kai po?en ma&ai en umin ouk enteu?en ek twn :donwn umwn twn strateuomenwn en tois melesin umwn

4:2 epi?umeite kai ouk e&ete foneuete kai z:loute kai ou dunas?e epitu&ein ma&es?e kai polemeite ouk e&ete dia to m: aiteis?ai umas

4:3 aiteite kai ou lambanete dioti kakws aiteis?e ina en tais :donais umwn dapan:s:te

4:4 moi&alides ouk oidate oti : filia tou kosmou e&?ra tou ?eou estin os ean oun boul:?: filos einai tou kosmou e&?ros tou ?eou ka?istatai

4:5 : dokeite oti kenws : graf: legei pros f?onon epipo?ei to pneuma o katwkisen en :min

4:6 meizona de didwsin &arin dio legei o ?eos uper:fanois antitassetai tapeinois de didwsin &arin

4:7 upotag:te oun tw ?ew antist:te de tw diabolw kai feuxetai af umwn

4:8 eggisate tw ?ew kai | eggisei | eggiei | umin ka?arisate &eiras amartwloi kai agnisate kardias diyu&oi

4:9 talaipwr:sate kai pen?:sate kai klausate o gelws umwn eis pen?os metatrap:tw kai : &ara eis kat:feian

4:10 tapeinw?:te enwpion kuriou kai uywsei umas

4:11 m: katalaleite all:lwn adelfoi o katalalwn adelfou : krinwn ton adelfon autou katalalei nomou kai krinei nomon ei de nomon krineis ouk ei poi:t:s nomou alla krit:s

4:12 eis estin | | [o] | nomo?et:s kai krit:s o dunamenos swsai kai apolesai su de tis ei o krinwn ton pl:sion

4:13 age nun oi legontes s:meron : aurion poreusome?a eis t:nde t:n polin kai poi:somen ekei eniauton kai emporeusome?a kai kerd:somen

4:14 oitines ouk epistas?e | | to | t:s aurion poia : zw: umwn atmis gar este | | : | pros oligon fainomen: epeita kai afanizomen:

4:15 anti tou legein umas ean o kurios | ?el: | ?el:s: | kai z:somen kai poi:somen touto : ekeino

4:16 nun de kau&as?e en tais alazoneiais umwn pasa kau&:sis toiaut: pon:ra estin

4:17 eidoti oun kalon poiein kai m: poiounti amartia autw estin

5:1 age nun oi plousioi klausate ololuzontes epi tais talaipwriais umwn tais eper&omenais

5:2 o ploutos umwn ses:pen kai ta imatia umwn s:tobrwta gegonen

5:3 o &rusos umwn kai o arguros katiwtai kai o ios autwn eis marturion umin estai kai fagetai tas sarkas umwn ws pur e?:saurisate en es&atais :merais

5:4 idou o mis?os twn ergatwn twn am:santwn tas &wras umwn o | afuster:menos | apester:menos | af umwn krazei kai ai boai twn ?erisantwn eis ta wta kuriou sabaw? | eisel:lu?an | eisel:lu?asin |

5:5 etruf:sate epi t:s g:s kai espatal:sate e?reyate tas kardias umwn en :mera sfag:s

5:6 katedikasate efoneusate ton dikaion ouk antitassetai umin

5:7 makro?um:sate oun adelfoi ews t:s parousias tou kuriou idou o gewrgos ekde&etai ton timion karpon t:s g:s makro?umwn ep autw ews lab: proimon kai oyimon

5:8 makro?um:sate kai umeis st:rixate tas kardias umwn oti : parousia tou kuriou :ggiken

5:9 m: stenazete adelfoi kat all:lwn ina m: kri?:te idou o krit:s pro twn ?urwn est:ken

5:10 upodeigma labete adelfoi t:s kakopa?ias kai t:s makro?umias tous prof:tas oi elal:san en tw onomati kuriou

5:11 idou makarizomen tous upomeinantas t:n upomon:n iwb :kousate kai to telos kuriou eidete oti polusplag&nos estin o kurios kai oiktirmwn

5:12 pro pantwn de adelfoi mou m: omnuete m:te ton ouranon m:te t:n g:n m:te allon tina orkon :tw de umwn to nai nai kai to ou ou ina m: upo krisin pes:te

5:13 kakopa?ei tis en umin proseu&es?w eu?umei tis yalletw

5:14 as?enei tis en umin proskalesas?w tous presbuterous t:s ekkl:sias kai proseuxas?wsan ep auton aleiyantes | | [auton] | elaiw en tw onomati | [tou kuriou] | tou kuriou |

5:15 kai : eu&: t:s pistews swsei ton kamnonta kai egerei auton o kurios kan amartias : pepoi:kws afe?:setai autw

5:16 exomologeis?e oun all:lois tas amartias kai | proseu&es?e | eu&es?e | uper all:lwn opws ia?:te polu is&uei de:sis dikaiou energoumen:

5:17 :lias an?rwpos :n omoiopa?:s :min kai proseu&: pros:uxato tou m: brexai kai ouk ebrexen epi t:s g:s eniautous treis kai m:nas ex

5:18 kai palin pros:uxato kai o ouranos ueton edwken kai : g: eblast:sen ton karpon aut:s

5:19 adelfoi mou ean tis en umin plan:?: apo t:s al:?eias kai epistrey: tis auton

5:20 | ginwskete | ginwsketw | oti o epistreyas amartwlon ek plan:s odou autou swsei yu&:n autou ek ?anatou kai kaluyei pl:?os amartiwn