GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
JOHN


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.

RED: Text in red indicates readings, where the UBS editorial committee had great difficulty in deciding which variant to place in the text. Please refer to "A Textual Commentary on the Greek New Testament" by Bruce M. Metzger, 2nd ed.,1994, for the details. The difficult readings are indicated by the letters C and D. To find these positions easily, they are labeled with an asterisk, * at the end.


1:1 en ar&: :n o logos kai o logos :n pros ton ?eon kai ?eos :n o logos

1:2 outos :n en ar&: pros ton ?eon

1:3 panta di autou egeneto kai &wris autou egeneto oude en o gegonen

1:4 en autw zw: :n kai : zw: :n to fws twn an?rwpwn

1:5 kai to fws en t: skotia fainei kai : skotia auto ou katelaben

1:6 egeneto an?rwpos apestalmenos para ?eou onoma autw iwann:s

1:7 outos :l?en eis marturian ina martur:s: peri tou fwtos ina pantes pisteuswsin di autou

1:8 ouk :n ekeinos to fws all ina martur:s: peri tou fwtos

1:9 :n to fws to al:?inon o fwtizei panta an?rwpon er&omenon eis ton kosmon

1:10 en tw kosmw :n kai o kosmos di autou egeneto kai o kosmos auton ouk egnw

1:11 eis ta idia :l?en kai oi idioi auton ou parelabon

1:12 osoi de elabon auton edwken autois exousian tekna ?eou genes?ai tois pisteuousin eis to onoma autou

1:13 oi ouk ex aimatwn oude ek ?el:matos sarkos oude ek ?el:matos andros all ek ?eou egenn:?:san

1:14 kai o logos sarx egeneto kai esk:nwsen en :min kai e?easame?a t:n doxan autou doxan ws monogenous para patros pl:r:s &aritos kai al:?eias

1:15 iwann:s marturei peri autou kai kekragen legwn outos :n | o eipwn | on eipon | o opisw mou er&omenos empros?en mou gegonen oti prwtos mou :n

1:16 oti ek tou pl:rwmatos autou :meis pantes elabomen kai &arin anti &aritos

1:17 oti o nomos dia mwusews edo?: : &aris kai : al:?eia dia i:sou &ristou egeneto

1:18 ?eon oudeis ewraken pwpote monogen:s ?eos o wn eis ton kolpon tou patros ekeinos ex:g:sato

1:19 kai aut: estin : marturia tou iwannou ote apesteilan | pros auton | [pros auton*] | oi ioudaioi ex ierosolumwn iereis kai leuitas ina erwt:swsin auton su tis ei

1:20 kai wmolog:sen kai ouk :rn:sato kai wmolog:sen oti egw ouk eimi o &ristos

1:21 kai :rwt:san auton ti oun | [su] | su | :lias* ei kai legei ouk eimi o prof:t:s ei su kai apekri?: ou

1:22 eipan oun autw tis ei ina apokrisin dwmen tois pemyasin :mas ti legeis peri seautou

1:23 ef: egw fwn: bowntos en t: er:mw eu?unate t:n odon kuriou ka?ws eipen :saias o prof:t:s

1:24 kai apestalmenoi :san ek twn farisaiwn

1:25 kai :rwt:san auton kai eipan autw ti oun baptizeis ei su ouk ei o &ristos oude :lias oude o prof:t:s

1:26 apekri?: autois o iwann:s legwn egw baptizw en udati mesos umwn | st:kei | est:ken | on umeis ouk oidate

1:27 | | o | opisw mou er&omenos ou ouk eimi [egw] axios ina lusw autou ton imanta tou upod:matos

1:28 tauta en b:?ania egeneto* peran tou iordanou opou :n o iwann:s baptizwn

1:29 t: epaurion blepei ton i:soun er&omenon pros auton kai legei ide o amnos tou ?eou o airwn t:n amartian tou kosmou

1:30 outos estin uper ou egw eipon opisw mou er&etai an:r os empros?en mou gegonen oti prwtos mou :n

1:31 kagw ouk :dein auton all ina fanerw?: tw isra:l dia touto :l?on egw en udati baptizwn

1:32 kai emartur:sen iwann:s legwn oti te?eamai to pneuma katabainon ws peristeran ex ouranou kai emeinen ep auton

1:33 kagw ouk :dein auton all o pemyas me baptizein en udati ekeinos moi eipen ef on an id:s to pneuma katabainon kai menon ep auton outos estin o baptizwn en pneumati agiw

1:34 kagw ewraka kai memartur:ka oti outos estin o uios tou ?eou

1:35 t: epaurion palin eist:kei | | o | iwann:s kai ek twn ma?:twn autou duo

1:36 kai embleyas tw i:sou peripatounti legei ide o amnos tou ?eou

1:37 kai :kousan oi duo ma?:tai autou lalountos kai :kolou?:san tw i:sou

1:38 strafeis de o i:sous kai ?easamenos autous akolou?ountas legei autois ti z:teite oi de eipan autw rabbi o legetai me?erm:neuomenon didaskale pou meneis

1:39 legei autois er&es?e kai oyes?e :l?an oun kai eidan pou menei kai par autw emeinan t:n :meran ekein:n wra :n ws dekat:

1:40 :n andreas o adelfos simwnos petrou eis ek twn duo twn akousantwn para iwannou kai akolou?:santwn autw

1:41 euriskei outos prwton ton adelfon ton idion simwna kai legei autw eur:kamen ton messian o estin me?erm:neuomenon &ristos

1:42 :gagen auton pros ton i:soun embleyas autw o i:sous eipen su ei simwn o uios iwannou su kl:?:s: k:fas o erm:neuetai petros

1:43 t: epaurion :?el:sen exel?ein eis t:n galilaian kai euriskei filippon kai legei autw o i:sous akolou?ei moi

1:44 :n de o filippos apo b:?saida ek t:s polews andreou kai petrou

1:45 euriskei filippos ton na?ana:l kai legei autw on egrayen mwus:s en tw nomw kai oi prof:tai eur:kamen i:soun uion tou iws:f ton apo nazaret

1:46 kai eipen autw na?ana:l ek nazaret dunatai ti aga?on einai legei autw | o | [o] | filippos er&ou kai ide

1:47 eiden | | o | i:sous ton na?ana:l er&omenon pros auton kai legei peri autou ide al:?ws isra:lit:s en w dolos ouk estin

1:48 legei autw na?ana:l po?en me ginwskeis apekri?: i:sous kai eipen autw pro tou se filippon fwn:sai onta upo t:n suk:n eidon se

1:49 apekri?: autw na?ana:l rabbi su ei o uios tou ?eou su basileus ei tou isra:l

1:50 apekri?: i:sous kai eipen autw oti eipon soi oti eidon se upokatw t:s suk:s pisteueis meizw toutwn oy:

1:51 kai legei autw am:n am:n legw umin oyes?e ton ouranon anewgota kai tous aggelous tou ?eou anabainontas kai katabainontas epi ton uion tou an?rwpou

2:1 kai t: :mera t: trit: gamos egeneto en kana t:s galilaias kai :n : m:t:r tou i:sou ekei

2:2 ekl:?: de kai o i:sous kai oi ma?:tai autou eis ton gamon

2:3 kai uster:santos oinou legei : m:t:r tou i:sou pros auton oinon ouk e&ousin

2:4 | kai | [kai] | legei aut: o i:sous ti emoi kai soi gunai oupw :kei : wra mou

2:5 legei : m:t:r autou tois diakonois o ti an leg: umin poi:sate

2:6 :san de ekei li?inai udriai ex kata ton ka?arismon twn ioudaiwn keimenai &wrousai ana metr:tas duo : treis

2:7 legei autois o i:sous gemisate tas udrias udatos kai egemisan autas ews anw

2:8 kai legei autois antl:sate nun kai ferete tw ar&itriklinw oi de :negkan

2:9 ws de egeusato o ar&itriklinos to udwr oinon gegen:menon kai ouk :dei po?en estin oi de diakonoi :deisan oi :ntl:kotes to udwr fwnei ton numfion o ar&itriklinos

2:10 kai legei autw pas an?rwpos prwton ton kalon oinon ti?:sin kai otan me?us?wsin ton elassw su tet:r:kas ton kalon oinon ews arti

2:11 taut:n epoi:sen ar&:n twn s:meiwn o i:sous en kana t:s galilaias kai efanerwsen t:n doxan autou kai episteusan eis auton oi ma?:tai autou

2:12 meta touto kateb: eis kafarnaoum autos kai : m:t:r autou kai oi adelfoi | | [autou] | kai oi ma?:tai autou* kai ekei emeinan ou pollas :meras

2:13 kai eggus :n to pas&a twn ioudaiwn kai aneb: eis ierosoluma o i:sous

2:14 kai euren en tw ierw tous pwlountas boas kai probata kai peristeras kai tous kermatistas ka?:menous

2:15 kai poi:sas fragellion ek s&oiniwn pantas exebalen ek tou ierou ta te probata kai tous boas kai twn kollubistwn exe&een | ta kermata | to kerma | kai tas trapezas anetreyen

2:16 kai tois tas peristeras pwlousin eipen arate tauta enteu?en m: poieite ton oikon tou patros mou oikon emporiou

2:17 emn:s?:san oi ma?:tai autou oti gegrammenon estin o z:los tou oikou sou katafagetai me

2:18 apekri?:san oun oi ioudaioi kai eipan autw ti s:meion deiknueis :min oti tauta poieis

2:19 apekri?: i:sous kai eipen autois lusate ton naon touton kai | [en] | en | trisin :merais egerw auton

2:20 eipan oun oi ioudaioi tesserakonta kai ex etesin oikodom:?: o naos outos kai su en trisin :merais egereis auton

2:21 ekeinos de elegen peri tou naou tou swmatos autou

2:22 ote oun :ger?: ek nekrwn emn:s?:san oi ma?:tai autou oti touto elegen kai episteusan t: graf: kai tw logw on eipen o i:sous

2:23 ws de :n en tois ierosolumois en tw pas&a en t: eort: polloi episteusan eis to onoma autou ?ewrountes autou ta s:meia a epoiei

2:24 autos de i:sous ouk episteuen auton* autois dia to auton ginwskein pantas

2:25 kai oti ou &reian ei&en ina tis martur:s: peri tou an?rwpou autos gar eginwsken ti :n en tw an?rwpw

3:1 :n de an?rwpos ek twn farisaiwn nikod:mos onoma autw ar&wn twn ioudaiwn

3:2 outos :l?en pros auton nuktos kai eipen autw rabbi oidamen oti apo ?eou el:lu?as didaskalos oudeis gar dunatai tauta ta s:meia poiein a su poieis ean m: : o ?eos met autou

3:3 apekri?: i:sous kai eipen autw am:n am:n legw soi ean m: tis genn:?: anw?en ou dunatai idein t:n basileian tou ?eou

3:4 legei pros auton [o] nikod:mos pws dunatai an?rwpos genn:?:nai gerwn wn m: dunatai eis t:n koilian t:s m:tros autou deuteron eisel?ein kai genn:?:nai

3:5 apekri?: | [o] | | i:sous am:n am:n legw soi ean m: tis genn:?: ex udatos kai pneumatos ou dunatai eisel?ein eis t:n basileian tou ?eou

3:6 to gegenn:menon ek t:s sarkos sarx estin kai to gegenn:menon ek tou pneumatos pneuma estin

3:7 m: ?aumas:s oti eipon soi dei umas genn:?:nai anw?en

3:8 to pneuma opou ?elei pnei kai t:n fwn:n autou akoueis all ouk oidas po?en er&etai kai pou upagei outws estin pas o gegenn:menos ek tou pneumatos

3:9 apekri?: nikod:mos kai eipen autw pws dunatai tauta genes?ai

3:10 apekri?: i:sous kai eipen autw su ei o didaskalos tou isra:l kai tauta ou ginwskeis

3:11 am:n am:n legw soi oti o oidamen laloumen kai o ewrakamen marturoumen kai t:n marturian :mwn ou lambanete

3:12 ei ta epigeia eipon umin kai ou pisteuete pws ean eipw umin ta epourania pisteusete

3:13 kai oudeis anabeb:ken eis ton ouranon ei m: o ek tou ouranou katabas o uios tou an?rwpou

3:14 kai ka?ws mwus:s uywsen ton ofin en t: er:mw outws uyw?:nai dei ton uion tou an?rwpou

3:15 ina pas o pisteuwn en autw e&: zw:n aiwnion

3:16 outws gar :gap:sen o ?eos ton kosmon wste ton uion ton monogen: edwken ina pas o pisteuwn eis auton m: apol:tai all e&: zw:n aiwnion

3:17 ou gar apesteilen o ?eos ton uion eis ton kosmon ina krin: ton kosmon all ina sw?: o kosmos di autou

3:18 o pisteuwn eis auton ou krinetai o | | de | m: pisteuwn :d: kekritai oti m: pepisteuken eis to onoma tou monogenous uiou tou ?eou

3:19 aut: de estin : krisis oti to fws el:lu?en eis ton kosmon kai :gap:san oi an?rwpoi mallon to skotos : to fws :n gar autwn pon:ra ta erga

3:20 pas gar o faula prasswn misei to fws kai ouk er&etai pros to fws ina m: eleg&?: ta erga autou

3:21 o de poiwn t:n al:?eian er&etai pros to fws ina fanerw?: autou ta erga oti en ?ew estin eirgasmena

3:22 meta tauta :l?en o i:sous kai oi ma?:tai autou eis t:n ioudaian g:n kai ekei dietriben met autwn kai ebaptizen

3:23 :n de kai | [o] | o | iwann:s baptizwn en ainwn eggus tou saleim oti udata polla :n ekei kai pareginonto kai ebaptizonto

3:24 oupw gar :n bebl:menos eis t:n fulak:n | | o | iwann:s

3:25 egeneto oun z:t:sis ek twn ma?:twn iwannou meta ioudaiou peri ka?arismou

3:26 kai :l?on pros ton iwann:n kai eipan autw rabbi os :n meta sou peran tou iordanou w su memartur:kas ide outos baptizei kai pantes er&ontai pros auton

3:27 apekri?: iwann:s kai eipen ou dunatai an?rwpos lambanein | ouden | oude en | ean m: : dedomenon autw ek tou ouranou

3:28 autoi umeis moi martureite oti eipon | [egw] | [oti] | ouk eimi egw o &ristos all oti apestalmenos eimi empros?en ekeinou

3:29 o e&wn t:n numf:n numfios estin o de filos tou numfiou o est:kws kai akouwn autou &ara &airei dia t:n fwn:n tou numfiou aut: oun : &ara : em: pepl:rwtai

3:30 ekeinon dei auxanein eme de elattous?ai

3:31 o anw?en er&omenos epanw pantwn estin o wn ek t:s g:s ek t:s g:s estin kai ek t:s g:s lalei o ek tou ouranou er&omenos | epanw pantwn estin | [epanw pantwn estin] |

3:32 o ewraken kai :kousen touto marturei* kai t:n marturian autou oudeis lambanei

3:33 o labwn autou t:n marturian esfragisen oti o ?eos al:?:s estin

3:34 on gar apesteilen o ?eos ta r:mata tou ?eou lalei ou gar ek metrou didwsin to pneuma

3:35 o pat:r agapa ton uion kai panta dedwken en t: &eiri autou

3:36 o pisteuwn eis ton uion e&ei zw:n aiwnion o de apei?wn tw uiw ouk oyetai zw:n all : org: tou ?eou menei ep auton

4:1 ws oun egnw o | kurios | i:sous* | oti :kousan oi farisaioi oti i:sous pleionas ma?:tas poiei kai baptizei | [:] | : | iwann:s

4:2 kaitoige i:sous autos ouk ebaptizen all oi ma?:tai autou

4:3 af:ken t:n ioudaian kai ap:l?en palin eis t:n galilaian

4:4 edei de auton dier&es?ai dia t:s samareias

4:5 er&etai oun eis polin t:s samareias legomen:n su&ar pl:sion tou &wriou o edwken iakwb [tw] iws:f tw uiw autou

4:6 :n de ekei p:g: tou iakwb o oun i:sous kekopiakws ek t:s odoiporias eka?ezeto outws epi t: p:g: wra :n ws ekt:

4:7 er&etai gun: ek t:s samareias antl:sai udwr legei aut: o i:sous dos moi pein

4:8 oi gar ma?:tai autou apel:lu?eisan eis t:n polin ina trofas agoraswsin

4:9 legei oun autw : gun: : samaritis pws su ioudaios wn par emou pein aiteis gunaikos samaritidos ous:s | [ou | ou | gar sug&rwntai ioudaioi | samaritais] | samaritais |

4:10 apekri?: i:sous kai eipen aut: ei :deis t:n dwrean tou ?eou kai tis estin o legwn soi dos moi pein su an :t:sas auton kai edwken an soi udwr zwn

4:11 legei autw | | [: gun:*] | kurie oute antl:ma e&eis kai to frear estin ba?u po?en oun e&eis to udwr to zwn

4:12 m: su meizwn ei tou patros :mwn iakwb os edwken :min to frear kai autos ex autou epien kai oi uioi autou kai ta ?remmata autou

4:13 apekri?: i:sous kai eipen aut: pas o pinwn ek tou udatos toutou diy:sei palin

4:14 os d an pi: ek tou udatos ou egw dwsw autw ou m: diy:sei eis ton aiwna alla to udwr o dwsw autw gen:setai en autw p:g: udatos allomenou eis zw:n aiwnion

4:15 legei pros auton : gun: kurie dos moi touto to udwr ina m: diyw m:de dier&wmai en?ade antlein

4:16 legei aut: upage fwn:son | sou ton andra | ton andra sou | kai el?e en?ade

4:17 apekri?: : gun: kai eipen | [autw] | autw | ouk e&w andra legei aut: o i:sous kalws eipas oti andra ouk e&w

4:18 pente gar andras es&es kai nun on e&eis ouk estin sou an:r touto al:?es eir:kas

4:19 legei autw : gun: kurie ?ewrw oti prof:t:s ei su

4:20 oi pateres :mwn en tw orei toutw prosekun:san kai umeis legete oti en ierosolumois estin o topos opou proskunein dei

4:21 legei aut: o i:sous pisteue moi gunai oti er&etai wra ote oute en tw orei toutw oute en ierosolumois proskun:sete tw patri

4:22 umeis proskuneite o ouk oidate :meis proskunoumen o oidamen oti : swt:ria ek twn ioudaiwn estin

4:23 alla er&etai wra kai nun estin ote oi al:?inoi proskun:tai proskun:sousin tw patri en pneumati kai al:?eia kai gar o pat:r toioutous z:tei tous proskunountas auton

4:24 pneuma o ?eos kai tous proskunountas auton en pneumati kai al:?eia dei proskunein

4:25 legei autw : gun: oida oti messias er&etai o legomenos &ristos otan el?: ekeinos anaggelei :min apanta

4:26 legei aut: o i:sous egw eimi o lalwn soi

4:27 kai epi toutw :l?an oi ma?:tai autou kai e?aumazon oti meta gunaikos elalei oudeis mentoi eipen ti z:teis : ti laleis met aut:s

4:28 af:ken oun t:n udrian aut:s : gun: kai ap:l?en eis t:n polin kai legei tois an?rwpois

4:29 deute idete an?rwpon os eipen moi panta | a | osa | epoi:sa m:ti outos estin o &ristos

4:30 ex:l?on ek t:s polews kai :r&onto pros auton

4:31 en tw metaxu :rwtwn auton oi ma?:tai legontes rabbi fage

4:32 o de eipen autois egw brwsin e&w fagein :n umeis ouk oidate

4:33 elegon oun oi ma?:tai pros all:lous m: tis :negken autw fagein

4:34 legei autois o i:sous emon brwma estin ina poi:sw to ?el:ma tou pemyantos me kai teleiwsw autou to ergon

4:35 ou& umeis legete oti eti tetram:nos estin kai o ?erismos er&etai idou legw umin eparate tous of?almous umwn kai ?easas?e tas &wras oti leukai eisin pros ?erismon :d:

4:36 o ?erizwn mis?on lambanei kai sunagei karpon eis zw:n aiwnion ina o speirwn omou &air: kai o ?erizwn

4:37 en gar toutw o logos estin al:?inos oti allos estin o speirwn kai allos o ?erizwn

4:38 egw apesteila umas ?erizein o ou& umeis kekopiakate alloi kekopiakasin kai umeis eis ton kopon autwn eisel:lu?ate

4:39 ek de t:s polews ekein:s polloi episteusan eis auton twn samaritwn dia ton logon t:s gunaikos marturous:s oti eipen moi panta a epoi:sa

4:40 ws oun :l?on pros auton oi samaritai :rwtwn auton meinai par autois kai emeinen ekei duo :meras

4:41 kai pollw pleious episteusan dia ton logon autou

4:42 t: te gunaiki elegon | [oti] | oti | ouketi dia t:n s:n lalian pisteuomen autoi gar ak:koamen kai oidamen oti outos estin al:?ws o swt:r tou kosmou

4:43 meta de tas duo :meras ex:l?en ekei?en eis t:n galilaian

4:44 autos gar i:sous emartur:sen oti prof:t:s en t: idia patridi tim:n ouk e&ei

4:45 ote oun :l?en eis t:n galilaian edexanto auton oi galilaioi panta ewrakotes osa epoi:sen en ierosolumois en t: eort: kai autoi gar :l?on eis t:n eort:n

4:46 :l?en oun palin eis t:n kana t:s galilaias opou epoi:sen to udwr oinon kai :n tis basilikos ou o uios :s?enei en kafarnaoum

4:47 outos akousas oti i:sous :kei ek t:s ioudaias eis t:n galilaian ap:l?en pros auton kai :rwta ina katab: kai ias:tai autou ton uion :mellen gar apo?n:skein

4:48 eipen oun o i:sous pros auton ean m: s:meia kai terata id:te ou m: pisteus:te

4:49 legei pros auton o basilikos kurie katab:?i prin apo?anein to paidion mou

4:50 legei autw o i:sous poreuou o uios sou z: episteusen o an?rwpos tw logw on eipen autw o i:sous kai eporeueto

4:51 :d: de autou katabainontos oi douloi autou up:nt:san autw legontes oti o pais autou z:

4:52 epu?eto oun t:n wran par autwn en : komyoteron es&en eipan oun autw oti e&?es wran ebdom:n af:ken auton o puretos

4:53 egnw oun o pat:r oti | | [en] | ekein: t: wra en : eipen autw o i:sous o uios sou z: kai episteusen autos kai : oikia autou ol:

4:54 touto [de] palin deuteron s:meion epoi:sen o i:sous el?wn ek t:s ioudaias eis t:n galilaian

5:1 meta tauta :n eort: twn ioudaiwn kai aneb: i:sous eis ierosoluma

5:2 estin de en tois ierosolumois epi t: probatik: kolumb:?ra : epilegomen: ebraisti b:?za?a* pente stoas e&ousa

5:3 en tautais katekeito pl:?os twn as?enountwn tuflwn &wlwn x:rwn

5:4

5:5 :n de tis an?rwpos ekei triakonta [kai] oktw et: e&wn en t: as?eneia autou

5:6 touton idwn o i:sous katakeimenon kai gnous oti polun :d: &ronon e&ei legei autw ?eleis ugi:s genes?ai

5:7 apekri?: autw o as?enwn kurie an?rwpon ouk e&w ina otan tara&?: to udwr bal: me eis t:n kolumb:?ran en w de er&omai egw allos pro emou katabainei

5:8 legei autw o i:sous egeire aron ton krabatton sou kai peripatei

5:9 kai eu?ews egeneto ugi:s o an?rwpos kai :ren ton krabatton autou kai periepatei :n de sabbaton en ekein: t: :mera

5:10 elegon oun oi ioudaioi tw te?erapeumenw sabbaton estin kai ouk exestin soi arai ton krabatton | | sou |

5:11 | os | o | de apekri?: autois o poi:sas me ugi: ekeinos moi eipen aron ton krabatton sou kai peripatei

5:12 :rwt:san auton tis estin o an?rwpos o eipwn soi aron kai peripatei

5:13 o de ia?eis ouk :dei tis estin o gar i:sous exeneusen o&lou ontos en tw topw

5:14 meta tauta euriskei auton | [o] | o | i:sous en tw ierw kai eipen autw ide ugi:s gegonas m:keti amartane ina m: &eiron soi ti gen:tai

5:15 ap:l?en o an?rwpos kai | eipen | an:ggeilen | tois ioudaiois oti i:sous estin o poi:sas auton ugi:

5:16 kai dia touto ediwkon oi ioudaioi ton i:soun oti tauta epoiei en sabbatw

5:17 o de | | [i:sous*] | apekrinato autois o pat:r mou ews arti ergazetai kagw ergazomai

5:18 dia touto oun mallon ez:toun auton oi ioudaioi apokteinai oti ou monon eluen to sabbaton alla kai patera idion elegen ton ?eon ison eauton poiwn tw ?ew

5:19 apekrinato oun | [o i:sous] | o i:sous | kai elegen autois am:n am:n legw umin ou dunatai o uios poiein af eautou ouden ean m: ti blep: ton patera poiounta a gar an ekeinos poi: tauta kai o uios omoiws poiei

5:20 o gar pat:r filei ton uion kai panta deiknusin autw a autos poiei kai meizona toutwn deixei autw erga ina umeis ?aumaz:te

5:21 wsper gar o pat:r egeirei tous nekrous kai zwopoiei outws kai o uios ous ?elei zwopoiei

5:22 oude gar o pat:r krinei oudena alla t:n krisin pasan dedwken tw uiw

5:23 ina pantes timwsin ton uion ka?ws timwsin ton patera o m: timwn ton uion ou tima ton patera ton pemyanta auton

5:24 am:n am:n legw umin oti o ton logon mou akouwn kai pisteuwn tw pemyanti me e&ei zw:n aiwnion kai eis krisin ouk er&etai alla metabeb:ken ek tou ?anatou eis t:n zw:n

5:25 am:n am:n legw umin oti er&etai wra kai nun estin ote oi nekroi akousousin t:s fwn:s tou uiou tou ?eou kai oi akousantes z:sousin

5:26 wsper gar o pat:r e&ei zw:n en eautw outws kai tw uiw edwken zw:n e&ein en eautw

5:27 kai exousian edwken autw krisin poiein oti uios an?rwpou estin

5:28 m: ?aumazete touto oti er&etai wra en : pantes oi en tois mn:meiois akousousin t:s fwn:s autou

5:29 kai ekporeusontai oi ta aga?a poi:santes eis anastasin zw:s oi | | de | ta faula praxantes eis anastasin krisews

5:30 ou dunamai egw poiein ap emautou ouden ka?ws akouw krinw kai : krisis : em: dikaia estin oti ou z:tw to ?el:ma to emon alla to ?el:ma tou pemyantos me

5:31 ean egw marturw peri emautou : marturia mou ouk estin al:?:s

5:32 allos estin o marturwn peri emou kai oida oti al:?:s estin : marturia :n marturei peri emou

5:33 umeis apestalkate pros iwann:n kai memartur:ken t: al:?eia

5:34 egw de ou para an?rwpou t:n marturian lambanw alla tauta legw ina umeis sw?:te

5:35 ekeinos :n o lu&nos o kaiomenos kai fainwn umeis de :?el:sate agallia?:nai pros wran en tw fwti autou

5:36 egw de e&w t:n marturian meizw tou iwannou ta gar erga a dedwken moi o pat:r ina teleiwsw auta auta ta erga a poiw marturei peri emou oti o pat:r me apestalken

5:37 kai o pemyas me pat:r ekeinos memartur:ken peri emou oute fwn:n autou pwpote ak:koate oute eidos autou ewrakate

5:38 kai ton logon autou ouk e&ete en umin menonta oti on apesteilen ekeinos toutw umeis ou pisteuete

5:39 eraunate tas grafas oti umeis dokeite en autais zw:n aiwnion e&ein kai ekeinai eisin ai marturousai peri emou

5:40 kai ou ?elete el?ein pros me ina zw:n e&:te

5:41 doxan para an?rwpwn ou lambanw

5:42 alla egnwka umas oti t:n agap:n tou ?eou ouk e&ete en eautois

5:43 egw el:lu?a en tw onomati tou patros mou kai ou lambanete me ean allos el?: en tw onomati tw idiw ekeinon l:myes?e

5:44 pws dunas?e umeis pisteusai doxan para all:lwn lambanontes kai t:n doxan t:n para tou monou | [?eou] | ?eou | ou z:teite

5:45 m: dokeite oti egw kat:gor:sw umwn pros ton patera estin o kat:gorwn umwn mwus:s eis on umeis :lpikate

5:46 ei gar episteuete mwusei episteuete an emoi peri gar emou ekeinos egrayen

5:47 ei de tois ekeinou grammasin ou pisteuete pws tois emois r:masin pisteusete

6:1 meta tauta ap:l?en o i:sous peran t:s ?alass:s t:s galilaias t:s tiberiados

6:2 :kolou?ei de autw o&los polus oti e?ewroun ta s:meia a epoiei epi twn as?enountwn

6:3 an:l?en de eis to oros i:sous kai ekei eka?:to meta twn ma?:twn autou

6:4 :n de eggus to pas&a : eort: twn ioudaiwn

6:5 eparas oun tous of?almous o i:sous kai ?easamenos oti polus o&los er&etai pros auton legei pros filippon po?en agoraswmen artous ina fagwsin outoi

6:6 touto de elegen peirazwn auton autos gar :dei ti emellen poiein

6:7 apekri?: autw | | [o] | filippos diakosiwn d:nariwn artoi ouk arkousin autois ina ekastos bra&u | | [ti] | lab:

6:8 legei autw eis ek twn ma?:twn autou andreas o adelfos simwnos petrou

6:9 estin paidarion wde os e&ei pente artous kri?inous kai duo oyaria alla tauta ti estin eis tosoutous

6:10 eipen o i:sous poi:sate tous an?rwpous anapesein :n de &ortos polus en tw topw anepesan oun oi andres ton ari?mon ws pentakis&ilioi

6:11 elaben oun tous artous o i:sous kai eu&arist:sas diedwken tois anakeimenois omoiws kai ek twn oyariwn oson :?elon

6:12 ws de enepl:s?:san legei tois ma?:tais autou sunagagete ta perisseusanta klasmata ina m: ti apol:tai

6:13 sun:gagon oun kai egemisan dwdeka kofinous klasmatwn ek twn pente artwn twn kri?inwn a eperisseusan tois bebrwkosin

6:14 oi oun an?rwpoi idontes | a epoi:sen s:meia | o epoi:sen s:meion | elegon oti outos estin al:?ws o prof:t:s o er&omenos eis ton kosmon

6:15 i:sous oun gnous oti mellousin er&es?ai kai arpazein auton ina poi:swsin basilea ane&wr:sen palin eis to oros autos monos

6:16 ws de oyia egeneto kateb:san oi ma?:tai autou epi t:n ?alassan

6:17 kai embantes eis ploion :r&onto peran t:s ?alass:s eis kafarnaoum kai skotia :d: egegonei kai oupw el:lu?ei pros autous o i:sous

6:18 : te ?alassa anemou megalou pneontos diegeireto

6:19 el:lakotes oun ws stadious eikosi pente : triakonta ?ewrousin ton i:soun peripatounta epi t:s ?alass:s kai eggus tou ploiou ginomenon kai efob:?:san

6:20 o de legei autois egw eimi m: fobeis?e

6:21 :?elon oun labein auton eis to ploion kai eu?ews egeneto to ploion epi t:s g:s eis :n up:gon

6:22 t: epaurion o o&los o est:kws peran t:s ?alass:s eidon oti ploiarion allo ouk :n ekei ei m: en kai oti ou suneis:l?en tois ma?:tais autou o i:sous eis to ploion alla monoi oi ma?:tai autou ap:l?on

6:23 alla :l?en | ploia | <ploiaria> | ek tiberiados* eggus tou topou opou efagon ton arton eu&arist:santos tou kuriou

6:24 ote oun eiden o o&los oti i:sous ouk estin ekei oude oi ma?:tai autou eneb:san autoi eis ta ploiaria kai :l?on eis kafarnaoum z:tountes ton i:soun

6:25 kai eurontes auton peran t:s ?alass:s eipon autw rabbi pote wde gegonas

6:26 apekri?: autois o i:sous kai eipen am:n am:n legw umin z:teite me ou& oti eidete s:meia all oti efagete ek twn artwn kai e&ortas?:te

6:27 ergazes?e m: t:n brwsin t:n apollumen:n alla t:n brwsin t:n menousan eis zw:n aiwnion :n o uios tou an?rwpou umin dwsei touton gar o pat:r esfragisen o ?eos

6:28 eipon oun pros auton ti poiwmen ina ergazwme?a ta erga tou ?eou

6:29 apekri?: | o | [o] | i:sous kai eipen autois touto estin to ergon tou ?eou ina pisteu:te eis on apesteilen ekeinos

6:30 eipon oun autw ti oun poieis su s:meion ina idwmen kai pisteuswmen soi ti ergaz:

6:31 oi pateres :mwn to manna efagon en t: er:mw ka?ws estin gegrammenon arton ek tou ouranou edwken autois fagein

6:32 eipen oun autois o i:sous am:n am:n legw umin ou mwus:s | edwken | dedwken | umin ton arton ek tou ouranou all o pat:r mou didwsin umin ton arton ek tou ouranou ton al:?inon

6:33 o gar artos tou ?eou estin o katabainwn ek tou ouranou kai zw:n didous tw kosmw

6:34 eipon oun pros auton kurie pantote dos :min ton arton touton

6:35 eipen autois o i:sous egw eimi o artos t:s zw:s o er&omenos pros eme ou m: peinas: kai o pisteuwn eis eme ou m: diy:sei pwpote

6:36 all eipon umin oti kai ewrakate [me*] kai ou pisteuete

6:37 pan o didwsin moi o pat:r pros eme :xei kai ton er&omenon pros | me | eme | ou m: ekbalw exw

6:38 oti katabeb:ka apo tou ouranou ou& ina poiw to ?el:ma to emon alla to ?el:ma tou pemyantos me

6:39 touto de estin to ?el:ma tou pemyantos me ina pan o dedwken moi m: apolesw ex autou alla anast:sw auto | | [en] | t: es&at: :mera

6:40 touto gar estin to ?el:ma tou patros mou ina pas o ?ewrwn ton uion kai pisteuwn eis auton e&: zw:n aiwnion kai anast:sw auton egw | | [en] | t: es&at: :mera

6:41 egogguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egw eimi o artos o katabas ek tou ouranou

6:42 kai elegon | ou&i | ou& | outos estin i:sous o uios iws:f ou :meis oidamen ton patera kai t:n m:tera pws nun legei oti ek tou ouranou katabeb:ka

6:43 apekri?: i:sous kai eipen autois m: gogguzete met all:lwn

6:44 oudeis dunatai el?ein pros me ean m: o pat:r o pemyas me elkus: auton kagw anast:sw auton en t: es&at: :mera

6:45 estin gegrammenon en tois prof:tais kai esontai pantes didaktoi ?eou pas o akousas para tou patros kai ma?wn er&etai pros eme

6:46 ou& oti ton patera ewraken tis ei m: o wn para | [tou] | tou | ?eou outos ewraken ton patera

6:47 am:n am:n legw umin o pisteuwn e&ei zw:n aiwnion

6:48 egw eimi o artos t:s zw:s

6:49 oi pateres umwn efagon en t: er:mw to manna kai ape?anon

6:50 outos estin o artos o ek tou ouranou katabainwn ina tis ex autou fag: kai m: apo?an:

6:51 egw eimi o artos o zwn o ek tou ouranou katabas ean tis fag: ek toutou tou artou z:sei eis ton aiwna kai o artos de on egw dwsw : sarx mou estin uper t:s tou kosmou zw:s

6:52 ema&onto oun pros all:lous oi ioudaioi legontes pws dunatai outos :min dounai t:n sarka [autou*] fagein

6:53 eipen oun autois | [o] | o | i:sous am:n am:n legw umin ean m: fag:te t:n sarka tou uiou tou an?rwpou kai pi:te autou to aima ouk e&ete zw:n en eautois

6:54 o trwgwn mou t:n sarka kai pinwn mou to aima e&ei zw:n aiwnion kagw anast:sw auton t: es&at: :mera

6:55 : gar sarx mou al:?:s estin brwsis kai to aima mou al:?:s estin posis

6:56 o trwgwn mou t:n sarka kai pinwn mou to aima en emoi menei kagw en autw

6:57 ka?ws apesteilen me o zwn pat:r kagw zw dia ton patera kai o trwgwn me kakeinos z:sei di eme

6:58 outos estin o artos o ex ouranou katabas ou ka?ws efagon oi pateres kai ape?anon o trwgwn touton ton arton z:sei eis ton aiwna

6:59 tauta eipen en sunagwg: didaskwn en kafarnaoum

6:60 polloi oun akousantes ek twn ma?:twn autou eipan skl:ros estin o logos outos tis dunatai autou akouein

6:61 eidws de o i:sous en eautw oti gogguzousin peri toutou oi ma?:tai autou eipen autois touto umas skandalizei

6:62 ean oun ?ewr:te ton uion tou an?rwpou anabainonta opou :n to proteron

6:63 to pneuma estin to zwopoioun : sarx ouk wfelei ouden ta r:mata a egw lelal:ka umin pneuma estin kai zw: estin

6:64 all eisin ex umwn tines oi ou pisteuousin :dei gar ex ar&:s o i:sous tines eisin oi m: pisteuontes kai tis estin o paradwswn auton

6:65 kai elegen dia touto eir:ka umin oti oudeis dunatai el?ein pros me ean m: : dedomenon autw ek tou patros

6:66 ek toutou polloi | ek | [ek] | twn ma?:twn autou ap:l?on eis ta opisw kai ouketi met autou periepatoun

6:67 eipen oun o i:sous tois dwdeka m: kai umeis ?elete upagein

6:68 apekri?: autw simwn petros kurie pros tina apeleusome?a r:mata zw:s aiwniou e&eis

6:69 kai :meis pepisteukamen kai egnwkamen oti su ei o agios tou ?eou

6:70 apekri?: autois o i:sous ouk egw umas tous dwdeka exelexam:n kai ex umwn eis diabolos estin

6:71 elegen de ton ioudan simwnos iskariwtou outos gar emellen paradidonai auton eis ek twn dwdeka

7:1 kai meta tauta periepatei | [o] | o | i:sous en t: galilaia ou gar :?elen en t: ioudaia peripatein oti ez:toun auton oi ioudaioi apokteinai

7:2 :n de eggus : eort: twn ioudaiwn : sk:nop:gia

7:3 eipon oun pros auton oi adelfoi autou metab:?i enteu?en kai upage eis t:n ioudaian ina kai oi ma?:tai sou ?ewr:sousin | [sou] | sou | ta erga a poieis

7:4 oudeis gar ti en kruptw poiei kai z:tei autos en parr:sia einai ei tauta poieis fanerwson seauton tw kosmw

7:5 oude gar oi adelfoi autou episteuon eis auton

7:6 legei oun autois o i:sous o kairos o emos oupw parestin o de kairos o umeteros pantote estin etoimos

7:7 ou dunatai o kosmos misein umas eme de misei oti egw marturw peri autou oti ta erga autou pon:ra estin

7:8 umeis anab:te eis t:n eort:n egw | oupw | ouk* | anabainw eis t:n eort:n taut:n oti o emos kairos oupw pepl:rwtai

7:9 tauta de eipwn | autois | autos | emeinen en t: galilaia

7:10 ws de aneb:san oi adelfoi autou eis t:n eort:n tote kai autos aneb: ou fanerws alla | ws | [ws*] | en kruptw

7:11 oi oun ioudaioi ez:toun auton en t: eort: kai elegon pou estin ekeinos

7:12 kai goggusmos peri autou :n polus en tois o&lois oi men elegon oti aga?os estin alloi [de] elegon ou alla plana ton o&lon

7:13 oudeis mentoi parr:sia elalei peri autou dia ton fobon twn ioudaiwn

7:14 :d: de t:s eort:s mesous:s aneb: i:sous eis to ieron kai edidasken

7:15 e?aumazon oun oi ioudaioi legontes pws outos grammata oiden m: mema?:kws

7:16 apekri?: oun autois | | [o] | i:sous kai eipen : em: dida&: ouk estin em: alla tou pemyantos me

7:17 ean tis ?el: to ?el:ma autou poiein gnwsetai peri t:s dida&:s poteron ek tou ?eou estin : egw ap emautou lalw

7:18 o af eautou lalwn t:n doxan t:n idian z:tei o de z:twn t:n doxan tou pemyantos auton outos al:?:s estin kai adikia en autw ouk estin

7:19 ou mwus:s | edwken | dedwken | umin ton nomon kai oudeis ex umwn poiei ton nomon ti me z:teite apokteinai

7:20 apekri?: o o&los daimonion e&eis tis se z:tei apokteinai

7:21 apekri?: i:sous kai eipen autois en ergon epoi:sa kai pantes ?aumazete

7:22 dia touto mwus:s dedwken umin t:n peritom:n ou& oti ek tou mwusews estin all ek twn paterwn kai | [en] | en | sabbatw peritemnete an?rwpon

7:23 ei peritom:n lambanei | [o] | | an?rwpos en sabbatw ina m: lu?: o nomos mwusews emoi &olate oti olon an?rwpon ugi: epoi:sa en sabbatw

7:24 m: krinete kat oyin alla t:n dikaian krisin krinete

7:25 elegon oun tines ek twn ierosolumitwn ou& outos estin on z:tousin apokteinai

7:26 kai ide parr:sia lalei kai ouden autw legousin m:pote al:?ws egnwsan oi ar&ontes oti outos estin o &ristos

7:27 alla touton oidamen po?en estin o de &ristos otan er&:tai oudeis ginwskei po?en estin

7:28 ekraxen oun en tw ierw didaskwn | [o] | o | i:sous kai legwn kame oidate kai oidate po?en eimi kai ap emautou ouk el:lu?a all estin al:?inos o pemyas me on umeis ouk oidate

7:29 egw oida auton oti par autou eimi kakeinos me apesteilen

7:30 ez:toun oun auton piasai kai oudeis epebalen ep auton t:n &eira oti oupw el:lu?ei : wra autou

7:31 ek tou o&lou de polloi episteusan eis auton kai elegon o &ristos otan el?: m: pleiona s:meia poi:sei wn outos epoi:sen

7:32 :kousan oi farisaioi tou o&lou gogguzontos peri autou tauta kai apesteilan oi ar&iereis kai oi farisaioi up:retas ina piaswsin auton

7:33 eipen oun o i:sous eti &ronon mikron me? umwn eimi kai upagw pros ton pemyanta me

7:34 z:t:sete me kai ou& eur:sete | me | [me] | kai opou eimi egw umeis ou dunas?e el?ein

7:35 eipon oun oi ioudaioi pros eautous pou outos mellei poreues?ai oti :meis ou& eur:somen auton m: eis t:n diasporan twn ell:nwn mellei poreues?ai kai didaskein tous ell:nas

7:36 tis estin o logos outos on eipen z:t:sete me kai ou& eur:sete | me | [me] | kai opou eimi egw umeis ou dunas?e el?ein

7:37 en de t: es&at: :mera t: megal: t:s eort:s eist:kei o i:sous kai ekraxen legwn ean tis diya er&es?w pros me kai pinetw

7:38 o pisteuwn eis eme ka?ws eipen : graf: potamoi ek t:s koilias autou reusousin udatos zwntos

7:39 touto de eipen peri tou pneumatos | ou | o | emellon lambanein oi pisteusantes eis auton oupw gar :n pneuma oti i:sous | oupw | oudepw | edoxas?:

7:40 ek tou o&lou oun akousantes twn logwn toutwn elegon | [oti] | | outos estin al:?ws o prof:t:s

7:41 alloi elegon outos estin o &ristos oi de elegon m: gar ek t:s galilaias o &ristos er&etai

7:42 ou& : graf: eipen oti ek tou spermatos dauid kai apo b:?leem t:s kwm:s opou :n dauid er&etai o &ristos

7:43 s&isma oun egeneto en tw o&lw di auton

7:44 tines de :?elon ex autwn piasai auton all oudeis | ebalen | epebalen | ep auton tas &eiras

7:45 :l?on oun oi up:retai pros tous ar&iereis kai farisaious kai eipon autois ekeinoi dia ti ouk :gagete auton

7:46 apekri?:san oi up:retai oudepote elal:sen outws an?rwpos

7:47 apekri?:san oun | [autois] | autois | oi farisaioi m: kai umeis peplan:s?e

7:48 m: tis ek twn ar&ontwn episteusen eis auton : ek twn farisaiwn

7:49 alla o o&los outos o m: ginwskwn ton nomon eparatoi eisin

7:50 legei nikod:mos pros autous o el?wn pros auton | | [to] | proteron eis wn ex autwn

7:51 m: o nomos :mwn krinei ton an?rwpon ean m: akous: prwton par autou kai gnw ti poiei

7:52 apekri?:san kai eipan autw m: kai su ek t:s galilaias ei eraun:son kai ide oti ek t:s galilaias prof:t:s ouk egeiretai

7:53 [[kai eporeu?:san ekastos eis ton oikon autou

8:1 i:sous de eporeu?: eis to oros twn elaiwn

8:2 or?rou de palin paregeneto eis to ieron | [kai | kai | pas o laos :r&eto pros auton kai ka?isas edidasken | autous] | autous |

8:3 agousin de oi grammateis kai oi farisaioi gunaika epi moi&eia kateil:mmen:n kai st:santes aut:n en mesw

8:4 legousin autw didaskale aut: : gun: kateil:ptai ep autofwrw moi&euomen:

8:5 en de tw nomw | [:min] | :min | mwus:s eneteilato tas toiautas li?azein su oun ti legeis

8:6 | [touto | touto | de elegon peirazontes auton ina e&wsin kat:gorein | autou] | autou | o de i:sous katw kuyas tw daktulw kategrafen eis t:n g:n

8:7 ws de epemenon erwtwntes | [auton] | auton | anekuyen kai eipen | [autois] | autois | o anamart:tos umwn prwtos ep aut:n baletw li?on

8:8 kai palin katakuyas egrafen eis t:n g:n

8:9 oi de akousantes ex:r&onto eis ka? eis arxamenoi apo twn presbuterwn kai kateleif?: monos kai : gun: en mesw ousa

8:10 anakuyas de o i:sous eipen aut: gunai pou eisin oudeis se katekrinen

8:11 : de eipen oudeis kurie eipen de o i:sous oude egw se katakrinw poreuou | | [kai] | apo tou nun m:keti amartane]]

8:12 palin oun autois elal:sen | [o] | o | i:sous legwn egw eimi to fws tou kosmou o akolou?wn | moi | emoi | ou m: peripat:s: en t: skotia all exei to fws t:s zw:s

8:13 eipon oun autw oi farisaioi su peri seautou martureis : marturia sou ouk estin al:?:s

8:14 apekri?: i:sous kai eipen autois kan egw marturw peri emautou al:?:s estin : marturia mou oti oida po?en :l?on kai pou upagw umeis de ouk oidate po?en er&omai : pou upagw

8:15 umeis kata t:n sarka krinete egw ou krinw oudena

8:16 kai ean krinw de egw : krisis : em: al:?in: estin oti monos ouk eimi all egw kai o pemyas me | [pat:r] | pat:r |

8:17 kai en tw nomw de tw umeterw gegraptai oti duo an?rwpwn : marturia al:?:s estin

8:18 egw eimi o marturwn peri emautou kai marturei peri emou o pemyas me pat:r

8:19 elegon oun autw pou estin o pat:r sou apekri?: i:sous oute eme oidate oute ton patera mou ei eme :deite kai ton patera mou an :deite

8:20 tauta ta r:mata elal:sen en tw gazofulakiw didaskwn en tw ierw kai oudeis epiasen auton oti oupw el:lu?ei : wra autou

8:21 eipen oun palin autois egw upagw kai z:t:sete me kai en t: amartia umwn apo?aneis?e opou egw upagw umeis ou dunas?e el?ein

8:22 elegon oun oi ioudaioi m:ti apoktenei eauton oti legei opou egw upagw umeis ou dunas?e el?ein

8:23 kai elegen autois umeis ek twn katw este egw ek twn anw eimi umeis ek toutou tou kosmou este egw ouk eimi ek tou kosmou toutou

8:24 eipon oun umin oti apo?aneis?e en tais amartiais umwn ean gar m: pisteus:te oti egw eimi apo?aneis?e en tais amartiais umwn

8:25 elegon oun autw su tis ei eipen autois | [o] | o | i:sous t:n ar&:n o ti kai lalw umin

8:26 polla e&w peri umwn lalein kai krinein all o pemyas me al:?:s estin kagw a :kousa par autou tauta lalw eis ton kosmon

8:27 ouk egnwsan oti ton patera autois elegen

8:28 eipen oun | | [autois] | o i:sous otan uyws:te ton uion tou an?rwpou tote gnwses?e oti egw eimi kai ap emautou poiw ouden alla ka?ws edidaxen me o pat:r tauta lalw

8:29 kai o pemyas me met emou estin ouk af:ken me monon oti egw ta aresta autw poiw pantote

8:30 tauta autou lalountos polloi episteusan eis auton

8:31 elegen oun o i:sous pros tous pepisteukotas autw ioudaious ean umeis mein:te en tw logw tw emw al:?ws ma?:tai mou este

8:32 kai gnwses?e t:n al:?eian kai : al:?eia eleu?erwsei umas

8:33 apekri?:san pros auton sperma abraam esmen kai oudeni dedouleukamen pwpote pws su legeis oti eleu?eroi gen:ses?e

8:34 apekri?: autois | [o] | o | i:sous am:n am:n legw umin oti pas o poiwn t:n amartian doulos estin | [t:s amartias] | t:s amartias |

8:35 o de doulos ou menei en t: oikia eis ton aiwna o uios menei eis ton aiwna

8:36 ean oun o uios umas eleu?erws: ontws eleu?eroi eses?e

8:37 oida oti sperma abraam este alla z:teite me apokteinai oti o logos o emos ou &wrei en umin

8:38 a egw ewraka para tw patri lalw kai umeis oun a :kousate para tou patros poieite

8:39 apekri?:san kai eipan autw o pat:r :mwn abraam estin legei autois | [o] | o | i:sous ei tekna tou abraam este ta erga tou abraam | poieite | epoieite |

8:40 nun de z:teite me apokteinai an?rwpon os t:n al:?eian umin lelal:ka :n :kousa para tou ?eou touto abraam ouk epoi:sen

8:41 umeis poieite ta erga tou patros umwn eipan | | [oun] | autw :meis ek porneias | ouk egenn:?:men | ou gegenn:me?a | ena patera e&omen ton ?eon

8:42 eipen autois | [o] | o | i:sous ei o ?eos pat:r umwn :n :gapate an eme egw gar ek tou ?eou ex:l?on kai :kw oude gar ap emautou el:lu?a all ekeinos me apesteilen

8:43 dia ti t:n lalian t:n em:n ou ginwskete oti ou dunas?e akouein ton logon ton emon

8:44 umeis ek tou patros tou diabolou este kai tas epi?umias tou patros umwn ?elete poiein ekeinos an?rwpoktonos :n ap ar&:s kai en t: al:?eia ouk est:ken* oti ouk estin al:?eia en autw otan lal: to yeudos ek twn idiwn lalei oti yeust:s estin kai o pat:r autou

8:45 egw de oti t:n al:?eian legw ou pisteuete moi

8:46 tis ex umwn eleg&ei me peri amartias ei al:?eian legw dia ti umeis ou pisteuete moi

8:47 o wn ek tou ?eou ta r:mata tou ?eou akouei dia touto umeis ouk akouete oti ek tou ?eou ouk este

8:48 apekri?:san oi ioudaioi kai eipan autw ou kalws legomen :meis oti samarit:s ei su kai daimonion e&eis

8:49 apekri?: i:sous egw daimonion ouk e&w alla timw ton patera mou kai umeis atimazete me

8:50 egw de ou z:tw t:n doxan mou estin o z:twn kai krinwn

8:51 am:n am:n legw umin ean tis ton emon logon t:r:s: ?anaton ou m: ?ewr:s: eis ton aiwna

8:52 eipon | | [oun] | autw oi ioudaioi nun egnwkamen oti daimonion e&eis abraam ape?anen kai oi prof:tai kai su legeis ean tis ton logon mou t:r:s: ou m: geus:tai ?anatou eis ton aiwna

8:53 m: su meizwn ei tou patros :mwn abraam ostis ape?anen kai oi prof:tai ape?anon tina seauton poieis

8:54 apekri?: i:sous ean egw doxasw emauton : doxa mou ouden estin estin o pat:r mou o doxazwn me on umeis legete oti ?eos | umwn | :mwn | estin

8:55 kai ouk egnwkate auton egw de oida auton kan eipw oti ouk oida auton esomai omoios umin yeust:s alla oida auton kai ton logon autou t:rw

8:56 abraam o pat:r umwn :galliasato ina id: t:n :meran t:n em:n kai eiden kai e&ar:

8:57 eipon oun oi ioudaioi pros auton pent:konta et: oupw e&eis kai abraam ewrakas

8:58 eipen autois i:sous am:n am:n legw umin prin abraam genes?ai egw eimi

8:59 :ran oun li?ous ina balwsin ep auton i:sous de ekrub: kai ex:l?en ek tou ierou

9:1 kai paragwn eiden an?rwpon tuflon ek genet:s

9:2 kai :rwt:san auton oi ma?:tai autou legontes rabbi tis :marten outos : oi goneis autou ina tuflos genn:?:

9:3 apekri?: i:sous oute outos :marten oute oi goneis autou all ina fanerw?: ta erga tou ?eou en autw

9:4 :mas dei ergazes?ai ta erga tou pemyantos me* ews :mera estin er&etai nux ote oudeis dunatai ergazes?ai

9:5 otan en tw kosmw w fws eimi tou kosmou

9:6 tauta eipwn eptusen &amai kai epoi:sen p:lon ek tou ptusmatos kai | epe?:ken | epe&risen | autou ton p:lon epi tous of?almous

9:7 kai eipen autw upage niyai eis t:n kolumb:?ran tou silwam o erm:neuetai apestalmenos ap:l?en oun kai eniyato kai :l?en blepwn

9:8 oi oun geitones kai oi ?ewrountes auton to proteron oti prosait:s :n elegon ou& outos estin o ka?:menos kai prosaitwn

9:9 alloi elegon oti outos estin alloi elegon ou&i alla omoios autw estin ekeinos elegen oti egw eimi

9:10 elegon oun autw pws [oun] :new&?:san sou oi of?almoi

9:11 apekri?: ekeinos o an?rwpos o legomenos i:sous p:lon epoi:sen kai epe&risen mou tous of?almous kai eipen moi oti upage eis ton silwam kai niyai apel?wn oun kai niyamenos anebleya

9:12 kai eipan autw pou estin ekeinos legei ouk oida

9:13 agousin auton pros tous farisaious ton pote tuflon

9:14 :n de sabbaton en : :mera ton p:lon epoi:sen o i:sous kai anewxen autou tous of?almous

9:15 palin oun :rwtwn auton kai oi farisaioi pws anebleyen o de eipen autois p:lon epe?:ken mou epi tous of?almous kai eniyam:n kai blepw

9:16 elegon oun ek twn farisaiwn tines ouk estin outos para ?eou o an?rwpos oti to sabbaton ou t:rei alloi [de] elegon pws dunatai an?rwpos amartwlos toiauta s:meia poiein kai s&isma :n en autois

9:17 legousin oun tw tuflw palin ti su legeis peri autou oti :newxen sou tous of?almous o de eipen oti prof:t:s estin

9:18 ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti :n tuflos kai anebleyen ews otou efwn:san tous goneis autou tou anableyantos

9:19 kai :rwt:san autous legontes outos estin o uios umwn on umeis legete oti tuflos egenn:?: pws oun blepei arti

9:20 apekri?:san oun oi goneis autou kai eipan oidamen oti outos estin o uios :mwn kai oti tuflos egenn:?:

9:21 pws de nun blepei ouk oidamen : tis :noixen autou tous of?almous :meis ouk oidamen auton erwt:sate :likian e&ei autos peri eautou lal:sei

9:22 tauta eipan oi goneis autou oti efobounto tous ioudaious :d: gar sunete?einto oi ioudaioi ina ean tis auton omolog:s: &riston aposunagwgos gen:tai

9:23 dia touto oi goneis autou eipan oti :likian e&ei auton eperwt:sate

9:24 efwn:san oun ton an?rwpon ek deuterou os :n tuflos kai eipan autw dos doxan tw ?ew :meis oidamen oti outos o an?rwpos amartwlos estin

9:25 apekri?: oun ekeinos ei amartwlos estin ouk oida en oida oti tuflos wn arti blepw

9:26 eipon oun autw ti epoi:sen soi pws :noixen sou tous of?almous

9:27 apekri?: autois eipon umin :d: kai ouk :kousate ti palin ?elete akouein m: kai umeis ?elete autou ma?:tai genes?ai

9:28 kai eloidor:san auton kai eipon su ma?:t:s ei ekeinou :meis de tou mwusews esmen ma?:tai

9:29 :meis oidamen oti mwusei lelal:ken o ?eos touton de ouk oidamen po?en estin

9:30 apekri?: o an?rwpos kai eipen autois en toutw gar to ?aumaston estin oti umeis ouk oidate po?en estin kai :noixen mou tous of?almous

9:31 oidamen oti | o ?eos amartwlwn | amartwlwn o ?eos | ouk akouei all ean tis ?eoseb:s : kai to ?el:ma autou poi: toutou akouei

9:32 ek tou aiwnos ouk :kous?: oti :newxen tis of?almous tuflou gegenn:menou

9:33 ei m: :n outos para ?eou ouk :dunato poiein ouden

9:34 apekri?:san kai eipan autw en amartiais su egenn:?:s olos kai su didaskeis :mas kai exebalon auton exw

9:35 :kousen i:sous oti exebalon auton exw kai eurwn auton eipen su pisteueis eis ton uion tou an?rwpou

9:36 apekri?: ekeinos | [kai eipen] | kai eipen | kai tis estin kurie ina pisteusw eis auton

9:37 eipen autw o i:sous kai ewrakas auton kai o lalwn meta sou ekeinos estin

9:38 o de ef: pisteuw kurie kai prosekun:sen autw

9:39 kai eipen o i:sous eis krima egw eis ton kosmon touton :l?on ina oi m: blepontes blepwsin kai oi blepontes tufloi genwntai

9:40 :kousan ek twn farisaiwn tauta oi met autou ontes kai eipon autw m: kai :meis tufloi esmen

9:41 eipen autois | [o] | o | i:sous ei tufloi :te ouk an ei&ete amartian nun de legete oti blepomen : amartia umwn menei

10:1 am:n am:n legw umin o m: eiser&omenos dia t:s ?uras eis t:n aul:n twn probatwn alla anabainwn alla&o?en ekeinos klept:s estin kai l:st:s

10:2 o de eiser&omenos dia t:s ?uras poim:n estin twn probatwn

10:3 toutw o ?urwros anoigei kai ta probata t:s fwn:s autou akouei kai ta idia probata fwnei kat onoma kai exagei auta

10:4 otan ta idia panta ekbal: empros?en autwn poreuetai kai ta probata autw akolou?ei oti oidasin t:n fwn:n autou

10:5 allotriw de ou m: akolou?:sousin alla feuxontai ap autou oti ouk oidasin twn allotriwn t:n fwn:n

10:6 taut:n t:n paroimian eipen autois o i:sous ekeinoi de ouk egnwsan tina :n a elalei autois

10:7 eipen oun palin | [o] | o | i:sous am:n am:n legw umin | | oti | egw eimi : ?ura twn probatwn

10:8 pantes osoi :l?on | pro emou | [pro emou*] | kleptai eisin kai l:stai all ouk :kousan autwn ta probata

10:9 egw eimi : ?ura di emou ean tis eisel?: sw?:setai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nom:n eur:sei

10:10 o klept:s ouk er&etai ei m: ina kley: kai ?us: kai apoles: egw :l?on ina zw:n e&wsin kai perisson e&wsin

10:11 egw eimi o poim:n o kalos o poim:n o kalos t:n yu&:n autou ti?:sin uper twn probatwn

10:12 o mis?wtos kai ouk wn poim:n ou ouk estin ta probata idia ?ewrei ton lukon er&omenon kai afi:sin ta probata kai feugei kai o lukos arpazei auta kai skorpizei

10:13 oti mis?wtos estin kai ou melei autw peri twn probatwn

10:14 egw eimi o poim:n o kalos kai ginwskw ta ema kai ginwskousin me ta ema

10:15 ka?ws ginwskei me o pat:r kagw ginwskw ton patera kai t:n yu&:n mou ti?:mi uper twn probatwn

10:16 kai alla probata e&w a ouk estin ek t:s aul:s taut:s kakeina dei me agagein kai t:s fwn:s mou akousousin kai gen:sontai* mia poimn: eis poim:n

10:17 dia touto me o pat:r agapa oti egw ti?:mi t:n yu&:n mou ina palin labw aut:n

10:18 oudeis | :ren | airei | aut:n ap emou all egw ti?:mi aut:n ap emautou exousian e&w ?einai aut:n kai exousian e&w palin labein aut:n taut:n t:n entol:n elabon para tou patros mou

10:19 s&isma palin egeneto en tois ioudaiois dia tous logous toutous

10:20 elegon de polloi ex autwn daimonion e&ei kai mainetai ti autou akouete

10:21 alloi elegon tauta ta r:mata ouk estin daimonizomenou m: daimonion dunatai tuflwn of?almous anoixai

10:22 egeneto tote ta egkainia en tois ierosolumois &eimwn :n

10:23 kai periepatei | [o] | o | i:sous en tw ierw en t: stoa tou solomwnos

10:24 ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autw ews pote t:n yu&:n :mwn aireis ei su ei o &ristos | eipon | eipe | :min parr:sia

10:25 apekri?: autois | [o] | o | i:sous eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egw poiw en tw onomati tou patros mou tauta marturei peri emou

10:26 alla umeis ou pisteuete oti ouk este ek twn probatwn twn emwn

10:27 ta probata ta ema t:s fwn:s mou akouousin kagw ginwskw auta kai akolou?ousin moi

10:28 kagw didwmi autois zw:n aiwnion kai ou m: apolwntai eis ton aiwna kai ou& arpasei tis auta ek t:s &eiros mou

10:29 o pat:r mou o dedwken moi pantwn meizon estin* kai oudeis dunatai arpazein ek t:s &eiros tou patros

10:30 egw kai o pat:r en esmen

10:31 ebastasan palin li?ous oi ioudaioi ina li?aswsin auton

10:32 apekri?: autois o i:sous polla erga | edeixa umin kala | kala edeixa umin | ek tou patros dia poion autwn ergon eme li?azete

10:33 apekri?:san autw oi ioudaioi peri kalou ergou ou li?azomen se alla peri blasf:mias kai oti su an?rwpos wn poieis seauton ?eon

10:34 apekri?: autois [o] i:sous ouk estin gegrammenon en tw nomw umwn oti egw eipa ?eoi este

10:35 ei ekeinous eipen ?eous pros ous o logos tou ?eou egeneto kai ou dunatai lu?:nai : graf:

10:36 on o pat:r :giasen kai apesteilen eis ton kosmon umeis legete oti blasf:meis oti eipon uios tou ?eou eimi

10:37 ei ou poiw ta erga tou patros mou m: pisteuete moi

10:38 ei de poiw kan emoi m: pisteu:te tois ergois pisteuete ina gnwte kai ginwsk:te oti en emoi o pat:r kagw en tw patri

10:39 ez:toun [oun*] auton palin piasai kai ex:l?en ek t:s &eiros autwn

10:40 kai ap:l?en palin peran tou iordanou eis ton topon opou :n iwann:s to prwton baptizwn kai | emenen | emeinen | ekei

10:41 kai polloi :l?on pros auton kai elegon oti iwann:s men s:meion epoi:sen ouden panta de osa eipen iwann:s peri toutou al:?: :n

10:42 kai polloi episteusan eis auton ekei

11:1 :n de tis as?enwn lazaros apo b:?anias ek t:s kwm:s marias kai mar?as t:s adelf:s aut:s

11:2 :n de mariam : aleiyasa ton kurion murw kai ekmaxasa tous podas autou tais ?rixin aut:s :s o adelfos lazaros :s?enei

11:3 apesteilan oun ai adelfai pros auton legousai kurie ide on fileis as?enei

11:4 akousas de o i:sous eipen aut: : as?eneia ouk estin pros ?anaton all uper t:s dox:s tou ?eou ina doxas?: o uios tou ?eou di aut:s

11:5 :gapa de o i:sous t:n mar?an kai t:n adelf:n aut:s kai ton lazaron

11:6 ws oun :kousen oti as?enei tote men emeinen en w :n topw duo :meras

11:7 epeita meta touto legei tois ma?:tais agwmen eis t:n ioudaian palin

11:8 legousin autw oi ma?:tai rabbi nun ez:toun se li?asai oi ioudaioi kai palin upageis ekei

11:9 apekri?: i:sous ou&i dwdeka wrai eisin t:s :meras ean tis peripat: en t: :mera ou proskoptei oti to fws tou kosmou toutou blepei

11:10 ean de tis peripat: en t: nukti proskoptei oti to fws ouk estin en autw

11:11 tauta eipen kai meta touto legei autois lazaros o filos :mwn kekoim:tai alla poreuomai ina exupnisw auton

11:12 eipan oun oi ma?:tai autw kurie ei kekoim:tai sw?:setai

11:13 eir:kei de o i:sous peri tou ?anatou autou ekeinoi de edoxan oti peri t:s koim:sews tou upnou legei

11:14 tote oun eipen autois o i:sous parr:sia lazaros ape?anen

11:15 kai &airw di umas ina pisteus:te oti ouk :m:n ekei alla agwmen pros auton

11:16 eipen oun ?wmas o legomenos didumos tois summa?:tais agwmen kai :meis ina apo?anwmen met autou

11:17 el?wn oun o i:sous euren auton tessaras :d: :meras e&onta en tw mn:meiw

11:18 :n de | | : | b:?ania eggus twn ierosolumwn ws apo stadiwn dekapente

11:19 polloi de ek twn ioudaiwn el:lu?eisan pros t:n mar?an kai mariam ina paramu?:swntai autas peri tou adelfou

11:20 : oun mar?a ws :kousen oti i:sous er&etai up:nt:sen autw mariam de en tw oikw eka?ezeto

11:21 eipen oun : mar?a pros | | ton | i:soun kurie ei :s wde ouk an ape?anen o adelfos mou

11:22 | | [alla] | kai nun oida oti osa an ait:s: ton ?eon dwsei soi o ?eos

11:23 legei aut: o i:sous anast:setai o adelfos sou

11:24 legei autw : mar?a oida oti anast:setai en t: anastasei en t: es&at: :mera

11:25 eipen aut: o i:sous egw eimi : anastasis kai : zw: o pisteuwn eis eme kan apo?an: z:setai

11:26 kai pas o zwn kai pisteuwn eis eme ou m: apo?an: eis ton aiwna pisteueis touto

11:27 legei autw nai kurie egw pepisteuka oti su ei o &ristos o uios tou ?eou o eis ton kosmon er&omenos

11:28 kai touto eipousa ap:l?en kai efwn:sen mariam t:n adelf:n aut:s la?ra eipousa o didaskalos parestin kai fwnei se

11:29 ekein: de ws :kousen :ger?: ta&u kai :r&eto pros auton

11:30 oupw de el:lu?ei o i:sous eis t:n kwm:n all :n eti en tw topw opou up:nt:sen autw : mar?a

11:31 oi oun ioudaioi oi ontes met aut:s en t: oikia kai paramu?oumenoi aut:n idontes t:n mariam oti ta&ews anest: kai ex:l?en :kolou?:san aut: doxantes oti upagei eis to mn:meion ina klaus: ekei

11:32 : oun mariam ws :l?en opou :n i:sous idousa auton epesen autou pros tous podas legousa autw kurie ei :s wde ouk an mou ape?anen o adelfos

11:33 i:sous oun ws eiden aut:n klaiousan kai tous sunel?ontas aut: ioudaious klaiontas enebrim:sato tw pneumati kai etaraxen eauton

11:34 kai eipen pou te?eikate auton legousin autw kurie er&ou kai ide

11:35 edakrusen o i:sous

11:36 elegon oun oi ioudaioi ide pws efilei auton

11:37 tines de ex autwn eipan ouk edunato outos o anoixas tous of?almous tou tuflou poi:sai ina kai outos m: apo?an:

11:38 i:sous oun palin embrimwmenos en eautw er&etai eis to mn:meion :n de sp:laion kai li?os epekeito ep autw

11:39 legei o i:sous arate ton li?on legei autw : adelf: tou teteleut:kotos mar?a kurie :d: ozei tetartaios gar estin

11:40 legei aut: o i:sous ouk eipon soi oti ean pisteus:s oy: t:n doxan tou ?eou

11:41 :ran oun ton li?on o de i:sous :ren tous of?almous anw kai eipen pater eu&aristw soi oti :kousas mou

11:42 egw de :dein oti pantote mou akoueis alla dia ton o&lon ton periestwta eipon ina pisteuswsin oti su me apesteilas

11:43 kai tauta eipwn fwn: megal: ekraugasen lazare deuro exw

11:44 ex:l?en o te?n:kws dedemenos tous podas kai tas &eiras keiriais kai : oyis autou soudariw periededeto legei | [o] i:sous autois | autois o i:sous | lusate auton kai afete auton upagein

11:45 polloi oun ek twn ioudaiwn oi el?ontes pros t:n mariam kai ?easamenoi | o | a | epoi:sen episteusan eis auton

11:46 tines de ex autwn ap:l?on pros tous farisaious kai eipan autois a epoi:sen i:sous

11:47 sun:gagon oun oi ar&iereis kai oi farisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outos o an?rwpos polla poiei s:meia

11:48 ean afwmen auton outws pantes pisteusousin eis auton kai eleusontai oi rwmaioi kai arousin :mwn kai ton topon kai to e?nos

11:49 eis de tis ex autwn kaiafas ar&iereus wn tou eniautou ekeinou eipen autois umeis ouk oidate ouden

11:50 oude logizes?e oti sumferei umin ina eis an?rwpos apo?an: uper tou laou kai m: olon to e?nos apol:tai

11:51 touto de af eautou ouk eipen alla ar&iereus wn tou eniautou ekeinou eprof:teusen oti emellen i:sous apo?n:skein uper tou e?nous

11:52 kai ou& uper tou e?nous monon all ina kai ta tekna tou ?eou ta dieskorpismena sunagag: eis en

11:53 ap ekein:s oun t:s :meras ebouleusanto ina apokteinwsin auton

11:54 o oun i:sous ouketi parr:sia periepatei en tois ioudaiois alla ap:l?en ekei?en eis t:n &wran eggus t:s er:mou eis efraim legomen:n polin kakei emeinen meta twn ma?:twn

11:55 :n de eggus to pas&a twn ioudaiwn kai aneb:san polloi eis ierosoluma ek t:s &wras pro tou pas&a ina agniswsin eautous

11:56 ez:toun oun ton i:soun kai elegon met all:lwn en tw ierw est:kotes ti dokei umin oti ou m: el?: eis t:n eort:n

11:57 dedwkeisan de oi ar&iereis kai oi farisaioi entolas ina ean tis gnw pou estin m:nus: opws piaswsin auton

12:1 o oun i:sous pro ex :merwn tou pas&a :l?en eis b:?anian opou :n lazaros on :geiren ek nekrwn i:sous

12:2 epoi:san oun autw deipnon ekei kai : mar?a di:konei o de lazaros eis :n ek twn anakeimenwn sun autw

12:3 : oun mariam labousa litran murou nardou pistik:s polutimou :leiyen tous podas | [tou] | tou | i:sou kai exemaxen tais ?rixin aut:s tous podas autou : de oikia epl:rw?: ek t:s osm:s tou murou

12:4 legei | [de] | de | ioudas o iskariwt:s eis | | [ek] | twn ma?:twn autou o mellwn auton paradidonai

12:5 dia ti touto to muron ouk epra?: triakosiwn d:nariwn kai edo?: ptw&ois

12:6 eipen de touto ou& oti peri twn ptw&wn emelen autw all oti klept:s :n kai to glwssokomon e&wn ta ballomena ebastazen

12:7 eipen oun o i:sous afes aut:n ina eis t:n :meran tou entafiasmou mou t:r:s: auto

12:8 tous ptw&ous gar pantote e&ete me? eautwn eme de ou pantote e&ete

12:9 egnw oun | o | [o] | o&los polus ek twn ioudaiwn* oti ekei estin kai :l?on ou dia ton i:soun monon all ina kai ton lazaron idwsin on :geiren ek nekrwn

12:10 ebouleusanto de oi ar&iereis ina kai ton lazaron apokteinwsin

12:11 oti polloi di auton up:gon twn ioudaiwn kai episteuon eis ton i:soun

12:12 t: epaurion o o&los polus o el?wn eis t:n eort:n akousantes oti er&etai | | o | i:sous eis ierosoluma

12:13 elabon ta baia twn foinikwn kai ex:l?on eis upant:sin autw kai ekraugazon wsanna eulog:menos o er&omenos en onomati kuriou | kai | [kai] | o basileus tou isra:l

12:14 eurwn de o i:sous onarion eka?isen ep auto ka?ws estin gegrammenon

12:15 m: fobou ?ugat:r siwn idou o basileus sou er&etai ka?:menos epi pwlon onou

12:16 tauta ouk egnwsan autou oi ma?:tai to prwton all ote edoxas?: i:sous tote emn:s?:san oti tauta :n ep autw gegrammena kai tauta epoi:san autw

12:17 emarturei oun o o&los o wn met autou ote ton lazaron efwn:sen ek tou mn:meiou kai :geiren auton ek nekrwn

12:18 dia touto | kai | [kai] | up:nt:sen autw o o&los oti :kousan touto auton pepoi:kenai to s:meion

12:19 oi oun farisaioi eipan pros eautous ?ewreite oti ouk wfeleite ouden ide o kosmos opisw autou ap:l?en

12:20 :san de ell:nes tines ek twn anabainontwn ina proskun:swsin en t: eort:

12:21 outoi oun pros:l?on filippw tw apo b:?saida t:s galilaias kai :rwtwn auton legontes kurie ?elomen ton i:soun idein

12:22 er&etai o filippos kai legei tw andrea er&etai andreas kai filippos kai legousin tw i:sou

12:23 o de i:sous apokrinetai autois legwn el:lu?en : wra ina doxas?: o uios tou an?rwpou

12:24 am:n am:n legw umin ean m: o kokkos tou sitou peswn eis t:n g:n apo?an: autos monos menei ean de apo?an: polun karpon ferei

12:25 o filwn t:n yu&:n autou apolluei aut:n kai o miswn t:n yu&:n autou en tw kosmw toutw eis zw:n aiwnion fulaxei aut:n

12:26 ean emoi tis diakon: emoi akolou?eitw kai opou eimi egw ekei kai o diakonos o emos estai ean tis emoi diakon: tim:sei auton o pat:r

12:27 nun : yu&: mou tetaraktai kai ti eipw pater swson me ek t:s wras taut:s alla dia touto :l?on eis t:n wran taut:n

12:28 pater doxason sou to onoma :l?en oun fwn: ek tou ouranou kai edoxasa kai palin doxasw

12:29 o | [oun] | oun | o&los o estws kai akousas elegen bront:n gegonenai alloi elegon aggelos autw lelal:ken

12:30 apekri?: | kai eipen i:sous | i:sous kai eipen | ou di eme : fwn: aut: gegonen alla di umas

12:31 nun krisis estin tou kosmou toutou nun o ar&wn tou kosmou toutou ekbl:?:setai exw

12:32 kagw ean uyw?w ek t:s g:s pantas elkusw pros emauton

12:33 touto de elegen s:mainwn poiw ?anatw :mellen apo?n:skein

12:34 apekri?: oun autw o o&los :meis :kousamen ek tou nomou oti o &ristos menei eis ton aiwna kai pws legeis su oti dei uyw?:nai ton uion tou an?rwpou tis estin outos o uios tou an?rwpou

12:35 eipen oun autois o i:sous eti mikron &ronon to fws en umin estin peripateite ws to fws e&ete ina m: skotia umas katalab: kai o peripatwn en t: skotia ouk oiden pou upagei

12:36 ws to fws e&ete pisteuete eis to fws ina uioi fwtos gen:s?e tauta elal:sen i:sous kai apel?wn ekrub: ap autwn

12:37 tosauta de autou s:meia pepoi:kotos empros?en autwn ouk episteuon eis auton

12:38 ina o logos :saiou tou prof:tou pl:rw?: on eipen kurie tis episteusen t: ako: :mwn kai o bra&iwn kuriou tini apekaluf?:

12:39 dia touto ouk :dunanto pisteuein oti palin eipen :saias

12:40 tetuflwken autwn tous of?almous kai epwrwsen* autwn t:n kardian ina m: idwsin tois of?almois kai no:swsin t: kardia kai strafwsin kai iasomai autous

12:41 tauta eipen :saias oti eiden t:n doxan autou kai elal:sen peri autou

12:42 omws mentoi kai ek twn ar&ontwn polloi episteusan eis auton alla dia tous farisaious ou& wmologoun ina m: aposunagwgoi genwntai

12:43 :gap:san gar t:n doxan twn an?rwpwn mallon :per t:n doxan tou ?eou

12:44 i:sous de ekraxen kai eipen o pisteuwn eis eme ou pisteuei eis eme alla eis ton pemyanta me

12:45 kai o ?ewrwn eme ?ewrei ton pemyanta me

12:46 egw fws eis ton kosmon el:lu?a ina pas o pisteuwn eis eme en t: skotia m: mein:

12:47 kai ean tis mou akous: twn r:matwn kai m: fulax: egw ou krinw auton ou gar :l?on ina krinw ton kosmon all ina swsw ton kosmon

12:48 o a?etwn eme kai m: lambanwn ta r:mata mou e&ei ton krinonta auton o logos on elal:sa ekeinos krinei auton en t: es&at: :mera

12:49 oti egw ex emautou ouk elal:sa all o pemyas me pat:r autos moi entol:n dedwken ti eipw kai ti lal:sw

12:50 kai oida oti : entol: autou zw: aiwnios estin a oun egw lalw ka?ws eir:ken moi o pat:r outws lalw

13:1 pro de t:s eort:s tou pas&a eidws o i:sous oti :l?en autou : wra ina metab: ek tou kosmou toutou pros ton patera agap:sas tous idious tous en tw kosmw eis telos :gap:sen autous

13:2 kai deipnou ginomenou tou diabolou :d: bebl:kotos eis t:n kardian ina paradoi auton ioudas simwnos | iskariwt:s | iskariwtou* |

13:3 eidws oti panta edwken autw o pat:r eis tas &eiras kai oti apo ?eou ex:l?en kai pros ton ?eon upagei

13:4 egeiretai ek tou deipnou kai ti?:sin ta imatia kai labwn lention diezwsen eauton

13:5 eita ballei udwr eis ton nipt:ra kai :rxato niptein tous podas twn ma?:twn kai ekmassein tw lentiw w :n diezwsmenos

13:6 er&etai oun pros simwna petron legei autw kurie su mou nipteis tous podas

13:7 apekri?: i:sous kai eipen autw o egw poiw su ouk oidas arti gnws: de meta tauta

13:8 legei autw petros ou m: niy:s mou tous podas eis ton aiwna apekri?: i:sous autw ean m: niyw se ouk e&eis meros met emou

13:9 legei autw simwn petros kurie m: tous podas mou monon alla kai tas &eiras kai t:n kefal:n

13:10 legei autw | | o | i:sous o leloumenos ouk e&ei &reian | [ei m: tous podas] | ei m: tous podas | niyas?ai all estin ka?aros olos kai umeis ka?aroi este all ou&i pantes

13:11 :dei gar ton paradidonta auton dia touto eipen oti ou&i pantes ka?aroi este

13:12 ote oun eniyen tous podas autwn | kai | [kai] | elaben ta imatia autou kai anepesen palin eipen autois ginwskete ti pepoi:ka umin

13:13 umeis fwneite me o didaskalos kai o kurios kai kalws legete eimi gar

13:14 ei oun egw eniya umwn tous podas o kurios kai o didaskalos kai umeis ofeilete all:lwn niptein tous podas

13:15 upodeigma gar edwka umin ina ka?ws egw epoi:sa umin kai umeis poi:te

13:16 am:n am:n legw umin ouk estin doulos meizwn tou kuriou autou oude apostolos meizwn tou pemyantos auton

13:17 ei tauta oidate makarioi este ean poi:te auta

13:18 ou peri pantwn umwn legw egw oida tinas exelexam:n all ina : graf: pl:rw?: o trwgwn mou* ton arton ep:ren ep eme t:n pternan autou

13:19 ap arti legw umin pro tou genes?ai ina | pisteu:te | pisteus:te | otan gen:tai oti egw eimi

13:20 am:n am:n legw umin o lambanwn an tina pemyw eme lambanei o de eme lambanwn lambanei ton pemyanta me

13:21 tauta eipwn | | [o] | i:sous etara&?: tw pneumati kai emartur:sen kai eipen am:n am:n legw umin oti eis ex umwn paradwsei me

13:22 eblepon eis all:lous oi ma?:tai aporoumenoi peri tinos legei

13:23 :n anakeimenos eis ek twn ma?:twn autou en tw kolpw tou i:sou on :gapa | [o] | o | i:sous

13:24 neuei oun toutw simwn petros | kai legei autw eipe tis estin | pu?es?ai tis an ei: | peri ou legei

13:25 anapeswn | | oun | ekeinos outws epi to st:?os tou i:sou legei autw kurie tis estin

13:26 apokrinetai | oun | | [o] i:sous ekeinos estin w egw bayw to ywmion kai dwsw autw bayas oun | [to] ywmion lambanei kai | to ywmion [lambanei kai] | didwsin* iouda simwnos iskariwtou

13:27 kai meta to ywmion tote eis:l?en eis ekeinon o satanas legei oun autw | | o | i:sous o poieis poi:son ta&ion

13:28 touto [de] oudeis egnw twn anakeimenwn pros ti eipen autw

13:29 tines gar edokoun epei to glwssokomon ei&en ioudas oti legei autw | | [o] | i:sous agorason wn &reian e&omen eis t:n eort:n : tois ptw&ois ina ti dw

13:30 labwn oun to ywmion ekeinos ex:l?en eu?us :n de nux

13:31 ote oun ex:l?en legei i:sous nun edoxas?: o uios tou an?rwpou kai o ?eos edoxas?: en autw

13:32 | | [ei o ?eos edoxas?: en autw*] | kai o ?eos doxasei auton en autw kai eu?us doxasei auton

13:33 teknia eti mikron me? umwn eimi z:t:sete me kai ka?ws eipon tois ioudaiois oti opou egw upagw umeis ou dunas?e el?ein kai umin legw arti

13:34 entol:n kain:n didwmi umin ina agapate all:lous ka?ws :gap:sa umas ina kai umeis agapate all:lous

13:35 en toutw gnwsontai pantes oti emoi ma?:tai este ean agap:n e&:te en all:lois

13:36 legei autw simwn petros kurie pou upageis apekri?: | | [autw] | i:sous opou upagw ou dunasai moi nun akolou?:sai akolou?:seis de usteron

13:37 legei autw | [o] | o | petros kurie dia ti ou dunamai soi | akolou?ein | akolou?:sai | arti t:n yu&:n mou uper sou ?:sw

13:38 apokrinetai i:sous t:n yu&:n sou uper emou ?:seis am:n am:n legw soi ou m: alektwr fwn:s: ews ou arn:s: me tris

14:1 m: tarasses?w umwn : kardia pisteuete eis ton ?eon kai eis eme pisteuete

14:2 en t: oikia tou patros mou monai pollai eisin ei de m: eipon an umin oti poreuomai etoimasai topon umin

14:3 kai ean poreu?w kai etoimasw topon umin palin er&omai kai paral:myomai umas pros emauton ina opou eimi egw kai umeis :te

14:4 kai opou | egw | [egw] | upagw oidate t:n odon

14:5 legei autw ?wmas kurie ouk oidamen pou upageis pws | oidamen t:n odon | duname?a t:n odon eidenai |

14:6 legei autw | | [o] | i:sous egw eimi : odos kai : al:?eia kai : zw: oudeis er&etai pros ton patera ei m: di emou

14:7 ei | egnwkeite | egnwkate | me* kai ton patera mou | an :deite | gnwses?e kai* | ap arti ginwskete auton kai ewrakate | | auton |

14:8 legei autw filippos kurie deixon :min ton patera kai arkei :min

14:9 legei autw | [o] | o | i:sous | tosouton &ronon | tosoutw &ronw | me? umwn eimi kai ouk egnwkas me filippe o ewrakws eme ewraken ton patera pws su legeis deixon :min ton patera

14:10 ou pisteueis oti egw en tw patri kai o pat:r en emoi estin ta r:mata a egw legw umin ap emautou ou lalw o de pat:r en emoi menwn poiei ta erga autou

14:11 pisteuete moi oti egw en tw patri kai o pat:r en emoi ei de m: dia ta erga auta pisteuete

14:12 am:n am:n legw umin o pisteuwn eis eme ta erga a egw poiw kakeinos poi:sei kai meizona toutwn poi:sei oti egw pros ton patera poreuomai

14:13 kai o ti an ait:s:te en tw onomati mou touto poi:sw ina doxas?: o pat:r en tw uiw

14:14 ean ti ait:s:te | [me] | me | en tw onomati mou | touto | egw | poi:sw

14:15 ean agapate me tas entolas tas emas t:r:sete*

14:16 kagw erwt:sw ton patera kai allon parakl:ton dwsei umin ina | : me? umwn eis ton aiwna | me? umwn eis ton aiwna : |

14:17 to pneuma t:s al:?eias o o kosmos ou dunatai labein oti ou ?ewrei auto oude ginwskei umeis ginwskete auto oti par umin menei kai en umin | estin | estai* |

14:18 ouk af:sw umas orfanous er&omai pros umas

14:19 eti mikron kai o kosmos me ouketi ?ewrei umeis de ?ewreite me oti egw zw kai umeis z:sete

14:20 en ekein: t: :mera | umeis gnwses?e | gnwses?e umeis | oti egw en tw patri mou kai umeis en emoi kagw en umin

14:21 o e&wn tas entolas mou kai t:rwn autas ekeinos estin o agapwn me o de agapwn me agap:?:setai upo tou patros mou kagw agap:sw auton kai emfanisw autw emauton

14:22 legei autw ioudas ou& o iskariwt:s kurie | | [kai] | ti gegonen oti :min melleis emfanizein seauton kai ou&i tw kosmw

14:23 apekri?: i:sous kai eipen autw ean tis agapa me ton logon mou t:r:sei kai o pat:r mou agap:sei auton kai pros auton eleusome?a kai mon:n par autw poi:some?a

14:24 o m: agapwn me tous logous mou ou t:rei kai o logos on akouete ouk estin emos alla tou pemyantos me patros

14:25 tauta lelal:ka umin par umin menwn

14:26 o de parakl:tos to pneuma to agion o pemyei o pat:r en tw onomati mou ekeinos umas didaxei panta kai upomn:sei umas panta a eipon umin | egw | [egw] |

14:27 eir:n:n afi:mi umin eir:n:n t:n em:n didwmi umin ou ka?ws o kosmos didwsin egw didwmi umin m: tarasses?w umwn : kardia m:de deiliatw

14:28 :kousate oti egw eipon umin upagw kai er&omai pros umas ei :gapate me e&ar:te an oti poreuomai pros ton patera oti o pat:r meizwn mou estin

14:29 kai nun eir:ka umin prin genes?ai ina otan gen:tai pisteus:te

14:30 ouketi polla lal:sw me? umwn er&etai gar o tou kosmou ar&wn kai en emoi ouk e&ei ouden

14:31 all ina gnw o kosmos oti agapw ton patera kai ka?ws | entol:n edwken | eneteilato | moi o pat:r outws poiw egeires?e agwmen enteu?en

15:1 egw eimi : ampelos : al:?in: kai o pat:r mou o gewrgos estin

15:2 pan kl:ma en emoi m: feron karpon airei auto kai pan to karpon feron ka?airei auto ina karpon pleiona fer:

15:3 :d: umeis ka?aroi este dia ton logon on lelal:ka umin

15:4 meinate en emoi kagw en umin ka?ws to kl:ma ou dunatai karpon ferein af eautou ean m: men: en t: ampelw outws oude umeis ean m: en emoi men:te

15:5 egw eimi : ampelos umeis ta kl:mata o menwn en emoi kagw en autw outos ferei karpon polun oti &wris emou ou dunas?e poiein ouden

15:6 ean m: tis men: en emoi ebl:?: exw ws to kl:ma kai ex:ran?: kai sunagousin auta kai eis to pur ballousin kai kaietai

15:7 ean mein:te en emoi kai ta r:mata mou en umin mein: o ean ?el:te ait:sas?e kai gen:setai umin

15:8 en toutw edoxas?: o pat:r mou ina karpon polun fer:te kai gen:s?e* emoi ma?:tai

15:9 ka?ws :gap:sen me o pat:r kagw umas :gap:sa meinate en t: agap: t: em:

15:10 ean tas entolas mou t:r:s:te meneite en t: agap: mou ka?ws egw | tou patros tas entolas | tas entolas tou patros mou | tet:r:ka kai menw autou en t: agap:

15:11 tauta lelal:ka umin ina : &ara : em: en umin : kai : &ara umwn pl:rw?:

15:12 aut: estin : entol: : em: ina agapate all:lous ka?ws :gap:sa umas

15:13 meizona taut:s agap:n oudeis e&ei ina tis t:n yu&:n autou ?: uper twn filwn autou

15:14 umeis filoi mou este ean poi:te | o | a | egw entellomai umin

15:15 ouketi legw umas doulous oti o doulos ouk oiden ti poiei autou o kurios umas de eir:ka filous oti panta a :kousa para tou patros mou egnwrisa umin

15:16 ou& umeis me exelexas?e all egw exelexam:n umas kai e?:ka umas ina umeis upag:te kai karpon fer:te kai o karpos umwn men: ina o ti an ait:s:te ton patera en tw onomati mou dw umin

15:17 tauta entellomai umin ina agapate all:lous

15:18 ei o kosmos umas misei ginwskete oti eme prwton umwn memis:ken

15:19 ei ek tou kosmou :te o kosmos an to idion efilei oti de ek tou kosmou ouk este all egw exelexam:n umas ek tou kosmou dia touto misei umas o kosmos

15:20 mn:moneuete tou logou ou egw eipon umin ouk estin doulos meizwn tou kuriou autou ei eme ediwxan kai umas diwxousin ei ton logon mou et:r:san kai ton umeteron t:r:sousin

15:21 alla tauta panta poi:sousin eis umas dia to onoma mou oti ouk oidasin ton pemyanta me

15:22 ei m: :l?on kai elal:sa autois amartian ouk ei&osan nun de profasin ouk e&ousin peri t:s amartias autwn

15:23 o eme miswn kai ton patera mou misei

15:24 ei ta erga m: epoi:sa en autois a oudeis allos epoi:sen amartian ouk ei&osan nun de kai ewrakasin kai memis:kasin kai eme kai ton patera mou

15:25 all ina pl:rw?: o logos o en tw nomw autwn gegrammenos oti emis:san me dwrean

15:26 otan el?: o parakl:tos on egw pemyw umin para tou patros to pneuma t:s al:?eias o para tou patros ekporeuetai ekeinos martur:sei peri emou

15:27 kai umeis de martureite oti ap ar&:s met emou este

16:1 tauta lelal:ka umin ina m: skandalis?:te

16:2 aposunagwgous poi:sousin umas all er&etai wra ina pas o apokteinas | [umas] | umas | dox: latreian prosferein tw ?ew

16:3 kai tauta poi:sousin oti ouk egnwsan ton patera oude eme

16:4 alla tauta lelal:ka umin ina otan el?: : wra autwn mn:moneu:te autwn oti egw eipon umin tauta de umin ex ar&:s ouk eipon oti me? umwn :m:n

16:5 nun de upagw pros ton pemyanta me kai oudeis ex umwn erwta me pou upageis

16:6 all oti tauta lelal:ka umin : lup: pepl:rwken umwn t:n kardian

16:7 all egw t:n al:?eian legw umin sumferei umin ina egw apel?w ean gar m: apel?w o parakl:tos | ou m: el?: | ouk eleusetai | pros umas ean de poreu?w pemyw auton pros umas

16:8 kai el?wn ekeinos elegxei ton kosmon peri amartias kai peri dikaiosun:s kai peri krisews

16:9 peri amartias men oti ou pisteuousin eis eme

16:10 peri dikaiosun:s de oti pros ton patera upagw kai ouketi ?ewreite me

16:11 peri de krisews oti o ar&wn tou kosmou toutou kekritai

16:12 eti polla e&w umin legein all ou dunas?e bastazein arti

16:13 otan de el?: ekeinos to pneuma t:s al:?eias od:g:sei umas | eis t:n al:?eian pasan | en t: al:?eia pas: | ou gar lal:sei af eautou all osa | akouei | akousei | lal:sei kai ta er&omena anaggelei umin

16:14 ekeinos eme doxasei oti ek tou emou l:myetai kai anaggelei umin

16:15 panta osa e&ei o pat:r ema estin dia touto eipon oti ek tou emou lambanei kai anaggelei umin

16:16 mikron kai ouketi ?ewreite me kai palin mikron kai oyes?e me

16:17 eipan oun ek twn ma?:twn autou pros all:lous ti estin touto o legei :min mikron kai ou ?ewreite me kai palin mikron kai oyes?e me kai oti upagw pros ton patera

16:18 elegon oun ti estin touto | o legei | [o legei] to* | mikron ouk oidamen | [ti lalei] | ti lalei |

16:19 egnw | | [o] | i:sous oti :?elon auton erwtan kai eipen autois peri toutou z:teite met all:lwn oti eipon mikron kai ou ?ewreite me kai palin mikron kai oyes?e me

16:20 am:n am:n legw umin oti klausete kai ?r:n:sete umeis o de kosmos &ar:setai umeis lup:?:ses?e all : lup: umwn eis &aran gen:setai

16:21 : gun: otan tikt: lup:n e&ei oti :l?en : wra aut:s otan de genn:s: to paidion ouketi mn:moneuei t:s ?liyews dia t:n &aran oti egenn:?: an?rwpos eis ton kosmon

16:22 kai umeis oun nun men lup:n e&ete palin de oyomai umas kai &ar:setai umwn : kardia kai t:n &aran umwn oudeis | arei | airei | af umwn

16:23 kai en ekein: t: :mera eme ouk erwt:sete ouden am:n am:n legw umin an ti ait:s:te ton patera | dwsei umin en tw onomati mou | en tw onomati mou dwsei umin* |

16:24 ews arti ouk :t:sate ouden en tw onomati mou aiteite kai l:myes?e ina : &ara umwn : pepl:rwmen:

16:25 tauta en paroimiais lelal:ka umin er&etai wra ote ouketi en paroimiais lal:sw umin alla parr:sia peri tou patros apaggelw umin

16:26 en ekein: t: :mera en tw onomati mou ait:ses?e kai ou legw umin oti egw erwt:sw ton patera peri umwn

16:27 autos gar o pat:r filei umas oti umeis eme pefil:kate kai pepisteukate oti egw para | tou patros | [tou] ?eou* | ex:l?on

16:28 ex:l?on | ek | para | tou patros* kai el:lu?a eis ton kosmon palin afi:mi ton kosmon kai poreuomai pros ton patera

16:29 legousin oi ma?:tai autou ide nun en parr:sia laleis kai paroimian oudemian legeis

16:30 nun oidamen oti oidas panta kai ou &reian e&eis ina tis se erwta en toutw pisteuomen oti apo ?eou ex:l?es

16:31 apekri?: autois i:sous arti pisteuete

16:32 idou er&etai wra kai el:lu?en ina skorpis?:te ekastos eis ta idia kame monon af:te kai ouk eimi monos oti o pat:r met emou estin

16:33 tauta lelal:ka umin ina en emoi eir:n:n e&:te en tw kosmw ?liyin e&ete alla ?arseite egw nenik:ka ton kosmon

17:1 tauta elal:sen i:sous kai eparas tous of?almous autou eis ton ouranon eipen pater el:lu?en : wra doxason sou ton uion ina o uios doxas: se

17:2 ka?ws edwkas autw exousian pas:s sarkos ina pan o dedwkas autw | dwsei | dws: | autois zw:n aiwnion

17:3 aut: de estin : aiwnios zw: ina ginwskwsin se ton monon al:?inon ?eon kai on apesteilas i:soun &riston

17:4 egw se edoxasa epi t:s g:s to ergon teleiwsas o dedwkas moi ina poi:sw

17:5 kai nun doxason me su pater para seautw t: dox: : ei&on pro tou ton kosmon einai para soi

17:6 efanerwsa sou to onoma tois an?rwpois ous edwkas moi ek tou kosmou soi :san kamoi autous edwkas kai ton logon sou tet:r:kan

17:7 nun egnwkan oti panta osa | edwkas | dedwkas | moi para sou eisin

17:8 oti ta r:mata a edwkas moi dedwka autois kai autoi elabon kai egnwsan al:?ws oti para sou ex:l?on kai episteusan oti su me apesteilas

17:9 egw peri autwn erwtw ou peri tou kosmou erwtw alla peri wn dedwkas moi oti soi eisin

17:10 kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema kai dedoxasmai en autois

17:11 kai ouketi eimi en tw kosmw kai autoi en tw kosmw eisin kagw pros se er&omai pater agie t:r:son autous en tw onomati sou w dedwkas moi ina wsin en ka?ws :meis

17:12 ote :m:n met autwn egw et:roun autous en tw onomati sou w dedwkas moi kai efulaxa kai oudeis ex autwn apwleto ei m: o uios t:s apwleias ina : graf: pl:rw?:

17:13 nun de pros se er&omai kai tauta lalw en tw kosmw ina e&wsin t:n &aran t:n em:n pepl:rwmen:n en eautois

17:14 egw dedwka autois ton logon sou kai o kosmos emis:sen autous oti ouk eisin ek tou kosmou ka?ws egw ouk eimi ek tou kosmou

17:15 ouk erwtw ina ar:s autous ek tou kosmou all ina t:r:s:s autous ek tou pon:rou

17:16 ek tou kosmou ouk eisin ka?ws egw ouk eimi ek tou kosmou

17:17 agiason autous en t: al:?eia o logos o sos al:?eia estin

17:18 ka?ws eme apesteilas eis ton kosmon kagw apesteila autous eis ton kosmon

17:19 kai uper autwn | [egw] | egw | agiazw emauton ina wsin kai autoi :giasmenoi en al:?eia

17:20 ou peri toutwn de erwtw monon alla kai peri twn pisteuontwn dia tou logou autwn eis eme

17:21 ina pantes en wsin ka?ws su | pat:r | pater | en emoi kagw en soi ina kai autoi en :min wsin ina o kosmos pisteu: oti su me apesteilas

17:22 kagw t:n doxan :n dedwkas moi dedwka autois ina wsin en ka?ws :meis en

17:23 egw en autois kai su en emoi ina wsin teteleiwmenoi eis en ina ginwsk: o kosmos oti su me apesteilas kai :gap:sas autous ka?ws eme :gap:sas

17:24 | pat:r | pater | o dedwkas moi ?elw ina opou eimi egw kakeinoi wsin met emou ina ?ewrwsin t:n doxan t:n em:n :n dedwkas moi oti :gap:sas me pro katabol:s kosmou

17:25 | pat:r | pater | dikaie kai o kosmos se ouk egnw egw de se egnwn kai outoi egnwsan oti su me apesteilas

17:26 kai egnwrisa autois to onoma sou kai gnwrisw ina : agap: :n :gap:sas me en autois : kagw en autois

18:1 tauta eipwn i:sous ex:l?en sun tois ma?:tais autou peran tou &eimarrou | twn | tou | kedrwn opou :n k:pos eis on eis:l?en autos kai oi ma?:tai autou

18:2 :dei de kai ioudas o paradidous auton ton topon oti pollakis sun:&?: i:sous ekei meta twn ma?:twn autou

18:3 o oun ioudas labwn t:n speiran kai ek twn ar&ierewn kai | [ek] | ek | twn farisaiwn up:retas er&etai ekei meta fanwn kai lampadwn kai oplwn

18:4 i:sous oun eidws panta ta er&omena ep auton ex:l?en kai legei autois tina z:teite

18:5 apekri?:san autw i:soun ton nazwraion legei autois egw eimi* eist:kei de kai ioudas o paradidous auton met autwn

18:6 ws oun eipen autois egw eimi ap:l?on eis ta opisw kai epesan &amai

18:7 palin oun ep:rwt:sen autous tina z:teite oi de eipan i:soun ton nazwraion

18:8 apekri?: i:sous eipon umin oti egw eimi ei oun eme z:teite afete toutous upagein

18:9 ina pl:rw?: o logos on eipen oti ous dedwkas moi ouk apwlesa ex autwn oudena

18:10 simwn oun petros e&wn ma&airan eilkusen aut:n kai epaisen ton tou ar&ierews doulon kai apekoyen autou to wtarion to dexion :n de onoma tw doulw mal&os

18:11 eipen oun o i:sous tw petrw bale t:n ma&airan eis t:n ?:k:n to pot:rion o dedwken moi o pat:r ou m: piw auto

18:12 : oun speira kai o &iliar&os kai oi up:retai twn ioudaiwn sunelabon ton i:soun kai ed:san auton

18:13 kai :gagon pros annan prwton :n gar pen?eros tou kaiafa os :n ar&iereus tou eniautou ekeinou

18:14 :n de kaiafas o sumbouleusas tois ioudaiois oti sumferei ena an?rwpon apo?anein uper tou laou

18:15 :kolou?ei de tw i:sou simwn petros kai allos ma?:t:s o de ma?:t:s ekeinos :n gnwstos tw ar&ierei kai suneis:l?en tw i:sou eis t:n aul:n tou ar&ierews

18:16 o de petros eist:kei pros t: ?ura exw ex:l?en oun o ma?:t:s o allos o gnwstos tou ar&ierews kai eipen t: ?urwrw kai eis:gagen ton petron

18:17 legei oun tw petrw : paidisk: : ?urwros m: kai su ek twn ma?:twn ei tou an?rwpou toutou legei ekeinos ouk eimi

18:18 eist:keisan de oi douloi kai oi up:retai an?rakian pepoi:kotes oti yu&os :n kai e?ermainonto :n de kai o petros met autwn estws kai ?ermainomenos

18:19 o oun ar&iereus :rwt:sen ton i:soun peri twn ma?:twn autou kai peri t:s dida&:s autou

18:20 apekri?: autw i:sous egw parr:sia lelal:ka tw kosmw egw pantote edidaxa en sunagwg: kai en tw ierw opou pantes oi ioudaioi suner&ontai kai en kruptw elal:sa ouden

18:21 ti me erwtas erwt:son tous ak:kootas ti elal:sa autois ide outoi oidasin a eipon egw

18:22 tauta de autou eipontos eis parest:kws twn up:retwn edwken rapisma tw i:sou eipwn outws apokrin: tw ar&ierei

18:23 apekri?: autw i:sous ei kakws elal:sa martur:son peri tou kakou ei de kalws ti me dereis

18:24 apesteilen oun auton o annas dedemenon pros kaiafan ton ar&ierea

18:25 :n de simwn petros estws kai ?ermainomenos eipon oun autw m: kai su ek twn ma?:twn autou ei :rn:sato ekeinos kai eipen ouk eimi

18:26 legei eis ek twn doulwn tou ar&ierews suggen:s wn ou apekoyen petros to wtion ouk egw se eidon en tw k:pw met autou

18:27 palin oun :rn:sato petros kai eu?ews alektwr efwn:sen

18:28 agousin oun ton i:soun apo tou kaiafa eis to praitwrion :n de prwi kai autoi ouk eis:l?on eis to praitwrion ina m: mian?wsin alla fagwsin to pas&a

18:29 ex:l?en oun o pilatos exw pros autous kai f:sin tina kat:gorian ferete | | [kata] | tou an?rwpou toutou

18:30 apekri?:san kai eipan autw ei m: :n outos kakon poiwn ouk an soi paredwkamen auton

18:31 eipen oun autois | | o | pilatos labete auton umeis kai kata ton nomon umwn krinate auton eipon autw oi ioudaioi :min ouk exestin apokteinai oudena

18:32 ina o logos tou i:sou pl:rw?: on eipen s:mainwn poiw ?anatw :mellen apo?n:skein

18:33 eis:l?en oun palin eis to praitwrion o pilatos kai efwn:sen ton i:soun kai eipen autw su ei o basileus twn ioudaiwn

18:34 apekri?: i:sous apo seautou su touto legeis : alloi eipon soi peri emou

18:35 apekri?: o pilatos m:ti egw ioudaios eimi to e?nos to son kai oi ar&iereis paredwkan se emoi ti epoi:sas

18:36 apekri?: i:sous : basileia : em: ouk estin ek tou kosmou toutou ei ek tou kosmou toutou :n : basileia : em: oi up:retai oi emoi :gwnizonto | an | [an] | ina m: parado?w tois ioudaiois nun de : basileia : em: ouk estin enteu?en

18:37 eipen oun autw o pilatos oukoun basileus ei su apekri?: | [o] | o | i:sous su legeis oti basileus eimi egw eis touto gegenn:mai kai eis touto el:lu?a eis ton kosmon ina martur:sw t: al:?eia pas o wn ek t:s al:?eias akouei mou t:s fwn:s

18:38 legei autw o pilatos ti estin al:?eia kai touto eipwn palin ex:l?en pros tous ioudaious kai legei autois egw oudemian euriskw en autw aitian

18:39 estin de sun:?eia umin ina ena apolusw umin | [en] | en | tw pas&a boules?e oun apolusw umin ton basilea twn ioudaiwn

18:40 ekraugasan oun palin legontes m: touton alla ton barabban :n de o barabbas l:st:s

19:1 tote oun elaben o pilatos ton i:soun kai emastigwsen

19:2 kai oi stratiwtai plexantes stefanon ex akan?wn epe?:kan autou t: kefal: kai imation porfuroun periebalon auton

19:3 kai :r&onto pros auton kai elegon &aire o basileus twn ioudaiwn kai edidosan autw rapismata

19:4 kai ex:l?en palin exw o pilatos kai legei autois ide agw umin auton exw ina gnwte oti oudemian aitian euriskw en autw

19:5 ex:l?en oun | [o] | o | i:sous exw forwn ton akan?inon stefanon kai to porfuroun imation kai legei autois idou o an?rwpos

19:6 ote oun eidon auton oi ar&iereis kai oi up:retai ekraugasan legontes staurwson staurwson legei autois o pilatos labete auton umeis kai staurwsate egw gar ou& euriskw en autw aitian

19:7 apekri?:san autw oi ioudaioi :meis nomon e&omen kai kata ton nomon ofeilei apo?anein oti uion ?eou eauton epoi:sen

19:8 ote oun :kousen o pilatos touton ton logon mallon efob:?:

19:9 kai eis:l?en eis to praitwrion palin kai legei tw i:sou po?en ei su o de i:sous apokrisin ouk edwken autw

19:10 legei oun autw o pilatos emoi ou laleis ouk oidas oti exousian e&w apolusai se kai exousian e&w staurwsai se

19:11 apekri?: | autw | [autw] | i:sous ouk ei&es exousian kat emou oudemian ei m: :n dedomenon soi anw?en dia touto o paradous me soi meizona amartian e&ei

19:12 ek toutou o pilatos ez:tei apolusai auton oi de ioudaioi ekraugasan legontes ean touton apolus:s ouk ei filos tou kaisaros pas o basilea eauton poiwn antilegei tw kaisari

19:13 o oun pilatos akousas twn logwn toutwn :gagen exw ton i:soun kai eka?isen epi b:matos eis topon legomenon li?ostrwton ebraisti de gabba?a

19:14 :n de paraskeu: tou pas&a wra :n ws ekt: kai legei tois ioudaiois ide o basileus umwn

19:15 ekraugasan oun ekeinoi aron aron staurwson auton legei autois o pilatos ton basilea umwn staurwsw apekri?:san oi ar&iereis ouk e&omen basilea ei m: kaisara

19:16 tote oun paredwken auton autois ina staurw?: parelabon oun ton i:soun

19:17 kai bastazwn eautw ton stauron ex:l?en eis ton legomenon kraniou topon o legetai ebraisti golgo?a

19:18 opou auton estaurwsan kai met autou allous duo enteu?en kai enteu?en meson de ton i:soun

19:19 egrayen de kai titlon o pilatos kai e?:ken epi tou staurou :n de gegrammenon i:sous o nazwraios o basileus twn ioudaiwn

19:20 touton oun ton titlon polloi anegnwsan twn ioudaiwn oti eggus :n o topos t:s polews opou estaurw?: o i:sous kai :n gegrammenon ebraisti rwmaisti ell:nisti

19:21 elegon oun tw pilatw oi ar&iereis twn ioudaiwn m: grafe o basileus twn ioudaiwn all oti ekeinos eipen basileus | twn ioudaiwn eimi | eimi twn ioudaiwn |

19:22 apekri?: o pilatos o gegrafa gegrafa

19:23 oi oun stratiwtai ote estaurwsan ton i:soun elabon ta imatia autou kai epoi:san tessara mer: ekastw stratiwt: meros kai ton &itwna :n de o &itwn arafos ek twn anw?en ufantos di olou

19:24 eipan oun pros all:lous m: s&iswmen auton alla la&wmen peri autou tinos estai ina : graf: pl:rw?: | | [: legousa*] | diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon kl:ron oi men oun stratiwtai tauta epoi:san

19:25 eist:keisan de para tw staurw tou i:sou : m:t:r autou kai : adelf: t:s m:tros autou maria : tou klwpa kai maria : magdal:n:

19:26 i:sous oun idwn t:n m:tera kai ton ma?:t:n parestwta on :gapa legei t: m:tri gunai ide o uios sou

19:27 eita legei tw ma?:t: ide : m:t:r sou kai ap ekein:s t:s wras elaben o ma?:t:s aut:n eis ta idia

19:28 meta touto eidws o i:sous oti :d: panta tetelestai ina teleiw?: : graf: legei diyw

19:29 skeuos ekeito oxous meston spoggon oun meston tou oxous usswpw peri?entes pros:negkan autou tw stomati

19:30 ote oun elaben to oxos [o] i:sous eipen tetelestai kai klinas t:n kefal:n paredwken to pneuma

19:31 oi oun ioudaioi epei paraskeu: :n ina m: mein: epi tou staurou ta swmata en tw sabbatw :n gar megal: : :mera ekeinou tou sabbatou :rwt:san ton pilaton ina kateagwsin autwn ta skel: kai ar?wsin

19:32 :l?on oun oi stratiwtai kai tou men prwtou kateaxan ta skel: kai tou allou tou sustaurw?entos autw

19:33 epi de ton i:soun el?ontes ws eidon :d: auton te?n:kota ou kateaxan autou ta skel:

19:34 all eis twn stratiwtwn log&: autou t:n pleuran enuxen kai ex:l?en eu?us aima kai udwr

19:35 kai o ewrakws memartur:ken kai al:?in: autou estin : marturia kai ekeinos oiden oti al:?: legei ina kai umeis | pisteu:te | <pisteus:te> |

19:36 egeneto gar tauta ina : graf: pl:rw?: ostoun ou suntrib:setai autou

19:37 kai palin etera graf: legei oyontai eis on exekent:san

19:38 meta de tauta :rwt:sen ton pilaton iws:f | | [o] | apo arima?aias wn ma?:t:s | [tou] | tou | i:sou kekrummenos de dia ton fobon twn ioudaiwn ina ar: to swma tou i:sou kai epetreyen o pilatos :l?en oun kai :ren to swma autou

19:39 :l?en de kai nikod:mos o el?wn pros auton nuktos to prwton ferwn | eligma | migma | smurn:s kai alo:s ws litras ekaton

19:40 elabon oun to swma tou i:sou kai ed:san auto o?oniois meta twn arwmatwn ka?ws e?os estin tois ioudaiois entafiazein

19:41 :n de en tw topw opou estaurw?: k:pos kai en tw k:pw mn:meion kainon en w oudepw oudeis :n te?eimenos

19:42 ekei oun dia t:n paraskeu:n twn ioudaiwn oti eggus :n to mn:meion e?:kan ton i:soun

20:1 t: de mia twn sabbatwn maria : magdal:n: er&etai prwi skotias eti ous:s eis to mn:meion kai blepei ton li?on :rmenon ek tou mn:meiou

20:2 tre&ei oun kai er&etai pros simwna petron kai pros ton allon ma?:t:n on efilei o i:sous kai legei autois :ran ton kurion ek tou mn:meiou kai ouk oidamen pou e?:kan auton

20:3 ex:l?en oun o petros kai o allos ma?:t:s kai :r&onto eis to mn:meion

20:4 etre&on de oi duo omou kai o allos ma?:t:s proedramen ta&ion tou petrou kai :l?en prwtos eis to mn:meion

20:5 kai parakuyas blepei keimena ta o?onia ou mentoi eis:l?en

20:6 er&etai oun kai simwn petros akolou?wn autw kai eis:l?en eis to mn:meion kai ?ewrei ta o?onia keimena

20:7 kai to soudarion o :n epi t:s kefal:s autou ou meta twn o?oniwn keimenon alla &wris entetuligmenon eis ena topon

20:8 tote oun eis:l?en kai o allos ma?:t:s o el?wn prwtos eis to mn:meion kai eiden kai episteusen

20:9 oudepw gar :deisan t:n graf:n oti dei auton ek nekrwn anast:nai

20:10 ap:l?on oun palin pros autous oi ma?:tai

20:11 maria de eist:kei pros tw mn:meiw exw klaiousa ws oun eklaien parekuyen eis to mn:meion

20:12 kai ?ewrei duo aggelous en leukois ka?ezomenous ena pros t: kefal: kai ena pros tois posin opou ekeito to swma tou i:sou

20:13 kai legousin aut: ekeinoi gunai ti klaieis legei autois oti :ran ton kurion mou kai ouk oida pou e?:kan auton

20:14 tauta eipousa estraf: eis ta opisw kai ?ewrei ton i:soun estwta kai ouk :dei oti i:sous estin

20:15 legei aut: i:sous gunai ti klaieis tina z:teis ekein: dokousa oti o k:pouros estin legei autw kurie ei su ebastasas auton eipe moi pou e?:kas auton kagw auton arw

20:16 legei aut: i:sous mariam strafeisa ekein: legei autw ebraisti rabbouni o legetai didaskale

20:17 legei aut: i:sous m: mou aptou oupw gar anabeb:ka pros ton patera poreuou de pros tous adelfous mou kai eipe autois anabainw pros ton patera mou kai patera umwn kai ?eon mou kai ?eon umwn

20:18 er&etai mariam : magdal:n: aggellousa tois ma?:tais oti ewraka ton kurion kai tauta eipen aut:

20:19 ous:s oun oyias t: :mera ekein: t: mia sabbatwn kai twn ?urwn kekleismenwn opou :san oi ma?:tai dia ton fobon twn ioudaiwn :l?en o i:sous kai est: eis to meson kai legei autois eir:n: umin

20:20 kai touto eipwn edeixen | kai | | tas &eiras kai t:n pleuran autois e&ar:san oun oi ma?:tai idontes ton kurion

20:21 eipen oun autois [o i:sous] palin* eir:n: umin ka?ws apestalken me o pat:r kagw pempw umas

20:22 kai touto eipwn enefus:sen kai legei autois labete pneuma agion

20:23 an tinwn af:te tas amartias afewntai autois an tinwn krat:te kekrat:ntai

20:24 ?wmas de eis ek twn dwdeka o legomenos didumos ouk :n met autwn ote :l?en i:sous

20:25 elegon oun autw oi alloi ma?:tai ewrakamen ton kurion o de eipen autois ean m: idw en tais &ersin autou ton tupon twn :lwn kai balw ton daktulon mou eis ton tupon twn :lwn kai balw mou t:n &eira eis t:n pleuran autou ou m: pisteusw

20:26 kai me? :meras oktw palin :san esw oi ma?:tai autou kai ?wmas met autwn er&etai o i:sous twn ?urwn kekleismenwn kai est: eis to meson kai eipen eir:n: umin

20:27 eita legei tw ?wma fere ton daktulon sou wde kai ide tas &eiras mou kai fere t:n &eira sou kai bale eis t:n pleuran mou kai m: ginou apistos alla pistos

20:28 apekri?: ?wmas kai eipen autw o kurios mou kai o ?eos mou

20:29 legei autw | [o] | o | i:sous oti ewrakas me pepisteukas makarioi oi m: idontes kai pisteusantes

20:30 polla men oun kai alla s:meia epoi:sen o i:sous enwpion twn ma?:twn | | [autou*] | a ouk estin gegrammena en tw bibliw toutw

20:31 tauta de gegraptai ina | pisteu:te | <pisteus:te*> | oti i:sous estin o &ristos o uios tou ?eou kai ina pisteuontes zw:n e&:te en tw onomati autou

21:1 meta tauta efanerwsen eauton palin | | o | i:sous tois ma?:tais epi t:s ?alass:s t:s tiberiados efanerwsen de outws

21:2 :san omou simwn petros kai ?wmas o legomenos didumos kai na?ana:l o apo kana t:s galilaias kai oi tou zebedaiou kai alloi ek twn ma?:twn autou duo

21:3 legei autois simwn petros upagw alieuein legousin autw er&ome?a kai :meis sun soi ex:l?on kai eneb:san eis to ploion kai en ekein: t: nukti epiasan ouden

21:4 prwias de :d: | ginomen:s | genomen:s | est: i:sous eis ton aigialon ou mentoi :deisan oi ma?:tai oti i:sous estin

21:5 legei oun autois | | [o] | i:sous paidia m: ti prosfagion e&ete apekri?:san autw ou

21:6 o de eipen autois balete eis ta dexia mer: tou ploiou to diktuon kai eur:sete ebalon oun kai ouketi auto elkusai is&uon apo tou pl:?ous twn i&?uwn

21:7 legei oun o ma?:t:s ekeinos on :gapa o i:sous tw petrw o kurios estin simwn oun petros akousas oti o kurios estin ton ependut:n diezwsato :n gar gumnos kai ebalen eauton eis t:n ?alassan

21:8 oi de alloi ma?:tai tw ploiariw :l?on ou gar :san makran apo t:s g:s alla ws apo p:&wn diakosiwn surontes to diktuon twn i&?uwn

21:9 ws oun apeb:san eis t:n g:n blepousin an?rakian keimen:n kai oyarion epikeimenon kai arton

21:10 legei autois | [o] | o | i:sous enegkate apo twn oyariwn wn epiasate nun

21:11 aneb: oun simwn petros kai eilkusen to diktuon eis t:n g:n meston i&?uwn megalwn ekaton pent:konta triwn kai tosoutwn ontwn ouk es&is?: to diktuon

21:12 legei autois | [o] | o | i:sous deute arist:sate oudeis | | de | etolma twn ma?:twn exetasai auton su tis ei eidotes oti o kurios estin

21:13 er&etai i:sous kai lambanei ton arton kai didwsin autois kai to oyarion omoiws

21:14 touto :d: triton efanerw?: i:sous tois ma?:tais eger?eis ek nekrwn

21:15 ote oun :rist:san legei tw simwni petrw o i:sous simwn iwannou agapas me pleon toutwn legei autw nai kurie su oidas oti filw se legei autw boske ta arnia mou

21:16 legei autw palin deuteron simwn iwannou agapas me legei autw nai kurie su oidas oti filw se legei autw poimaine ta | probatia | probata | mou

21:17 legei autw to triton simwn iwannou fileis me elup:?: o petros oti eipen autw to triton fileis me kai | eipen | legei | autw kurie panta su oidas su ginwskeis oti filw se legei autw | i:sous | [o i:sous] | boske ta | probatia | probata | mou

21:18 am:n am:n legw soi ote :s newteros ezwnnues seauton kai periepateis opou :?eles otan de g:ras:s ekteneis tas &eiras sou kai allos | zwsei se | se zwsei | kai oisei opou ou ?eleis

21:19 touto de eipen s:mainwn poiw ?anatw doxasei ton ?eon kai touto eipwn legei autw akolou?ei moi

21:20 epistrafeis o petros blepei ton ma?:t:n on :gapa o i:sous akolou?ounta os kai anepesen en tw deipnw epi to st:?os autou kai eipen kurie tis estin o paradidous se

21:21 touton oun idwn o petros legei tw i:sou kurie outos de ti

21:22 legei autw o i:sous ean auton ?elw menein ews er&omai ti pros se su moi akolou?ei

21:23 ex:l?en oun outos o logos eis tous adelfous oti o ma?:t:s ekeinos ouk apo?n:skei ouk eipen de autw o i:sous oti ouk apo?n:skei all ean auton ?elw menein ews er&omai | ti pros se | [ti pros se*] |

21:24 outos estin o ma?:t:s o marturwn peri toutwn kai o grayas tauta kai oidamen oti al:?:s autou : marturia estin

21:25 estin de kai alla polla a epoi:sen o i:sous atina ean graf:tai ka? en oud auton oimai ton kosmon | &wr:sein | &wr:sai | ta grafomena biblia