GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
FIRST JOHN


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.


1:1 o :n ap ar&:s o ak:koamen o ewrakamen tois of?almois :mwn o e?easame?a kai ai &eires :mwn ey:laf:san peri tou logou t:s zw:s

1:2 kai : zw: efanerw?: kai ewrakamen kai marturoumen kai apaggellomen umin t:n zw:n t:n aiwnion :tis :n pros ton patera kai efanerw?: :min

1:3 o ewrakamen kai ak:koamen apaggellomen kai umin ina kai umeis koinwnian e&:te me? :mwn kai : koinwnia de : :metera meta tou patros kai meta tou uiou autou i:sou &ristou

1:4 kai tauta grafomen :meis ina : &ara :mwn : pepl:rwmen:

1:5 kai estin aut: : aggelia :n ak:koamen ap autou kai anaggellomen umin oti o ?eos fws estin kai skotia | ouk estin en autw | en autw ouk estin | oudemia

1:6 ean eipwmen oti koinwnian e&omen met autou kai en tw skotei peripatwmen yeudome?a kai ou poioumen t:n al:?eian

1:7 ean de en tw fwti peripatwmen ws autos estin en tw fwti koinwnian e&omen met all:lwn kai to aima i:sou tou uiou autou ka?arizei :mas apo pas:s amartias

1:8 ean eipwmen oti amartian ouk e&omen eautous planwmen kai : al:?eia ouk estin en :min

1:9 ean omologwmen tas amartias :mwn pistos estin kai dikaios ina af: :min tas amartias kai ka?aris: :mas apo pas:s adikias

1:10 ean eipwmen oti ou& :mart:kamen yeust:n poioumen auton kai o logos autou ouk estin en :min

2:1 teknia mou tauta grafw umin ina m: amart:te kai ean tis amart: parakl:ton e&omen pros ton patera i:soun &riston dikaion

2:2 kai autos ilasmos estin peri twn amartiwn :mwn ou peri twn :meterwn de monon alla kai peri olou tou kosmou

2:3 kai en toutw ginwskomen oti egnwkamen auton ean tas entolas autou t:rwmen

2:4 o legwn oti egnwka auton kai tas entolas autou m: t:rwn yeust:s estin kai en toutw : al:?eia ouk estin

2:5 os d an t:r: autou ton logon al:?ws en toutw : agap: tou ?eou teteleiwtai en toutw ginwskomen oti en autw esmen

2:6 o legwn en autw menein ofeilei ka?ws ekeinos periepat:sen kai autos | | [outws] | peripatein

2:7 agap:toi ouk entol:n kain:n grafw umin all entol:n palaian :n ei&ete ap ar&:s : entol: : palaia estin o logos on :kousate

2:8 palin entol:n kain:n grafw umin o estin al:?es en autw kai en umin oti : skotia paragetai kai to fws to al:?inon :d: fainei

2:9 o legwn en tw fwti einai kai ton adelfon autou miswn en t: skotia estin ews arti

2:10 o agapwn ton adelfon autou en tw fwti menei kai skandalon en autw ouk estin

2:11 o de miswn ton adelfon autou en t: skotia estin kai en t: skotia peripatei kai ouk oiden pou upagei oti : skotia etuflwsen tous of?almous autou

2:12 grafw umin teknia oti afewntai umin ai amartiai dia to onoma autou

2:13 grafw umin pateres oti egnwkate ton ap ar&:s grafw umin neaniskoi oti nenik:kate ton pon:ron egraya umin paidia oti egnwkate ton patera

2:14 egraya umin pateres oti egnwkate ton ap ar&:s egraya umin neaniskoi oti is&uroi este kai o logos | [tou ?eou] | tou ?eou | en umin menei kai nenik:kate ton pon:ron

2:15 m: agapate ton kosmon m:de ta en tw kosmw ean tis agapa ton kosmon ouk estin : agap: tou patros en autw

2:16 oti pan to en tw kosmw : epi?umia t:s sarkos kai : epi?umia twn of?almwn kai : alazoneia tou biou ouk estin ek tou patros all ek tou kosmou estin

2:17 kai o kosmos paragetai kai : epi?umia | [autou] | autou | o de poiwn to ?el:ma tou ?eou menei eis ton aiwna

2:18 paidia es&at: wra estin kai ka?ws :kousate oti anti&ristos er&etai kai nun anti&ristoi polloi gegonasin o?en ginwskomen oti es&at: wra estin

2:19 ex :mwn ex:l?an all ouk :san ex :mwn ei gar ex :mwn :san memen:keisan an me? :mwn all ina fanerw?wsin oti ouk eisin pantes ex :mwn

2:20 kai umeis &risma e&ete apo tou agiou | | kai | oidate pantes

2:21 ouk egraya umin oti ouk oidate t:n al:?eian all oti oidate aut:n kai oti pan yeudos ek t:s al:?eias ouk estin

2:22 tis estin o yeust:s ei m: o arnoumenos oti i:sous ouk estin o &ristos outos estin o anti&ristos o arnoumenos ton patera kai ton uion

2:23 pas o arnoumenos ton uion oude ton patera e&ei o omologwn ton uion kai ton patera e&ei

2:24 umeis o :kousate ap ar&:s en umin menetw ean en umin mein: o ap ar&:s :kousate kai umeis en tw uiw kai | [en] | en | tw patri meneite

2:25 kai aut: estin : epaggelia :n autos ep:ggeilato :min t:n zw:n t:n aiwnion

2:26 tauta egraya umin peri twn planwntwn umas

2:27 kai umeis to &risma o elabete ap autou menei en umin kai ou &reian e&ete ina tis didask: umas all ws to autou &risma didaskei umas peri pantwn kai al:?es estin kai ouk estin yeudos kai ka?ws edidaxen umas menete en autw

2:28 kai nun teknia menete en autw ina ean fanerw?: s&wmen parr:sian kai m: ais&un?wmen ap autou en t: parousia autou

2:29 ean eid:te oti dikaios estin ginwskete oti | | kai | pas o poiwn t:n dikaiosun:n ex autou gegenn:tai

3:1 idete potap:n agap:n dedwken :min o pat:r ina tekna ?eou kl:?wmen kai esmen dia touto o kosmos ou ginwskei :mas oti ouk egnw auton

3:2 agap:toi nun tekna ?eou esmen kai oupw efanerw?: ti esome?a oidamen oti ean fanerw?: omoioi autw esome?a oti oyome?a auton ka?ws estin

3:3 kai pas o e&wn t:n elpida taut:n ep autw agnizei eauton ka?ws ekeinos agnos estin

3:4 pas o poiwn t:n amartian kai t:n anomian poiei kai : amartia estin : anomia

3:5 kai oidate oti ekeinos efanerw?: ina tas amartias ar: kai amartia en autw ouk estin

3:6 pas o en autw menwn ou& amartanei pas o amartanwn ou& ewraken auton oude egnwken auton

3:7 teknia m:deis planatw umas o poiwn t:n dikaiosun:n dikaios estin ka?ws ekeinos dikaios estin

3:8 o poiwn t:n amartian ek tou diabolou estin oti ap ar&:s o diabolos amartanei eis touto efanerw?: o uios tou ?eou ina lus: ta erga tou diabolou

3:9 pas o gegenn:menos ek tou ?eou amartian ou poiei oti sperma autou en autw menei kai ou dunatai amartanein oti ek tou ?eou gegenn:tai

3:10 en toutw fanera estin ta tekna tou ?eou kai ta tekna tou diabolou pas o m: poiwn dikaiosun:n ouk estin ek tou ?eou kai o m: agapwn ton adelfon autou

3:11 oti aut: estin : aggelia :n :kousate ap ar&:s ina agapwmen all:lous

3:12 ou ka?ws kain ek tou pon:rou :n kai esfaxen ton adelfon autou kai &arin tinos esfaxen auton oti ta erga autou pon:ra :n ta de tou adelfou autou dikaia

3:13 | | [kai] | m: ?aumazete adelfoi ei misei umas o kosmos

3:14 :meis oidamen oti metabeb:kamen ek tou ?anatou eis t:n zw:n oti agapwmen tous adelfous o m: agapwn menei en tw ?anatw

3:15 pas o miswn ton adelfon autou an?rwpoktonos estin kai oidate oti pas an?rwpoktonos ouk e&ei zw:n aiwnion en autw menousan

3:16 en toutw egnwkamen t:n agap:n oti ekeinos uper :mwn t:n yu&:n autou e?:ken kai :meis ofeilomen uper twn adelfwn tas yu&as ?einai

3:17 os d an e&: ton bion tou kosmou kai ?ewr: ton adelfon autou &reian e&onta kai kleis: ta splag&na autou ap autou pws : agap: tou ?eou menei en autw

3:18 teknia m: agapwmen logw m:de t: glwss: alla en ergw kai al:?eia

3:19 | | [kai] | en toutw gnwsome?a oti ek t:s al:?eias esmen kai empros?en autou peisomen t:n kardian :mwn

3:20 oti ean kataginwsk: :mwn : kardia oti meizwn estin o ?eos t:s kardias :mwn kai ginwskei panta

3:21 agap:toi ean : kardia | | [:mwn] | m: kataginwsk: parr:sian e&omen pros ton ?eon

3:22 kai o ean aitwmen lambanomen ap autou oti tas entolas autou t:roumen kai ta aresta enwpion autou poioumen

3:23 kai aut: estin : entol: autou ina pisteuswmen tw onomati tou uiou autou i:sou &ristou kai agapwmen all:lous ka?ws edwken entol:n :min

3:24 kai o t:rwn tas entolas autou en autw menei kai autos en autw kai en toutw ginwskomen oti menei en :min ek tou pneumatos ou :min edwken

4:1 agap:toi m: panti pneumati pisteuete alla dokimazete ta pneumata ei ek tou ?eou estin oti polloi yeudoprof:tai exel:lu?asin eis ton kosmon

4:2 en toutw ginwskete to pneuma tou ?eou pan pneuma o omologei i:soun &riston en sarki el:lu?ota ek tou ?eou estin

4:3 kai pan pneuma o m: omologei ton i:soun ek tou ?eou ouk estin kai touto estin to tou anti&ristou o ak:koate oti er&etai kai nun en tw kosmw estin :d:

4:4 umeis ek tou ?eou este teknia kai nenik:kate autous oti meizwn estin o en umin : o en tw kosmw

4:5 autoi ek tou kosmou eisin dia touto ek tou kosmou lalousin kai o kosmos autwn akouei

4:6 :meis ek tou ?eou esmen o ginwskwn ton ?eon akouei :mwn os ouk estin ek tou ?eou ouk akouei :mwn ek toutou ginwskomen to pneuma t:s al:?eias kai to pneuma t:s plan:s

4:7 agap:toi agapwmen all:lous oti : agap: ek tou ?eou estin kai pas o agapwn ek tou ?eou gegenn:tai kai ginwskei ton ?eon

4:8 o m: agapwn ouk egnw ton ?eon oti o ?eos agap: estin

4:9 en toutw efanerw?: : agap: tou ?eou en :min oti ton uion autou ton monogen: apestalken o ?eos eis ton kosmon ina z:swmen di autou

4:10 en toutw estin : agap: ou& oti :meis :gap:kamen ton ?eon all oti autos :gap:sen :mas kai apesteilen ton uion autou ilasmon peri twn amartiwn :mwn

4:11 agap:toi ei outws o ?eos :gap:sen :mas kai :meis ofeilomen all:lous agapan

4:12 ?eon oudeis pwpote te?eatai ean agapwmen all:lous o ?eos en :min menei kai : agap: autou | teteleiwmen: en :min | en :min teteleiwmen: | estin

4:13 en toutw ginwskomen oti en autw menomen kai autos en :min oti ek tou pneumatos autou dedwken :min

4:14 kai :meis te?eame?a kai marturoumen oti o pat:r apestalken ton uion swt:ra tou kosmou

4:15 os ean omolog:s: oti i:sous | [&ristos] | | estin o uios tou ?eou o ?eos en autw menei kai autos en tw ?ew

4:16 kai :meis egnwkamen kai pepisteukamen t:n agap:n :n e&ei o ?eos en :min o ?eos agap: estin kai o menwn en t: agap: en tw ?ew menei kai o ?eos en autw | [menei] | menei |

4:17 en toutw teteleiwtai : agap: me? :mwn ina parr:sian e&wmen en t: :mera t:s krisews oti ka?ws ekeinos estin kai :meis esmen en tw kosmw toutw

4:18 fobos ouk estin en t: agap: all : teleia agap: exw ballei ton fobon oti o fobos kolasin e&ei o de foboumenos ou teteleiwtai en t: agap:

4:19 :meis agapwmen oti autos prwtos :gap:sen :mas

4:20 ean tis eip: oti agapw ton ?eon kai ton adelfon autou mis: yeust:s estin o gar m: agapwn ton adelfon autou on ewraken ton ?eon on ou& ewraken ou dunatai agapan

4:21 kai taut:n t:n entol:n e&omen ap autou ina o agapwn ton ?eon agapa kai ton adelfon autou

5:1 pas o pisteuwn oti i:sous estin o &ristos ek tou ?eou gegenn:tai kai pas o agapwn ton genn:santa agapa | | [kai] | ton gegenn:menon ex autou

5:2 en toutw ginwskomen oti agapwmen ta tekna tou ?eou otan ton ?eon agapwmen kai tas entolas autou poiwmen

5:3 aut: gar estin : agap: tou ?eou ina tas entolas autou t:rwmen kai ai entolai autou bareiai ouk eisin

5:4 oti pan to gegenn:menon ek tou ?eou nika ton kosmon kai aut: estin : nik: : nik:sasa ton kosmon : pistis :mwn

5:5 tis | estin [de] | [de] estin | o nikwn ton kosmon ei m: o pisteuwn oti i:sous estin o uios tou ?eou

5:6 outos estin o el?wn di udatos kai aimatos i:sous &ristos ouk en tw udati monon all en tw udati kai en tw aimati kai to pneuma estin to marturoun oti to pneuma estin : al:?eia

5:7 oti treis eisin oi marturountes

5:8 to pneuma kai to udwr kai to aima kai oi treis eis to en eisin

5:9 ei t:n marturian twn an?rwpwn lambanomen : marturia tou ?eou meizwn estin oti aut: estin : marturia tou ?eou oti memartur:ken peri tou uiou autou

5:10 o pisteuwn eis ton uion tou ?eou e&ei t:n marturian en | autw | eautw | o m: pisteuwn tw ?ew yeust:n pepoi:ken auton oti ou pepisteuken eis t:n marturian :n memartur:ken o ?eos peri tou uiou autou

5:11 kai aut: estin : marturia oti zw:n aiwnion edwken | o ?eos :min | :min o ?eos | kai aut: : zw: en tw uiw autou estin

5:12 o e&wn ton uion e&ei t:n zw:n o m: e&wn ton uion tou ?eou t:n zw:n ouk e&ei

5:13 tauta egraya umin ina eid:te oti zw:n e&ete aiwnion tois pisteuousin eis to onoma tou uiou tou ?eou

5:14 kai aut: estin : parr:sia :n e&omen pros auton oti ean ti aitwme?a kata to ?el:ma autou akouei :mwn

5:15 kai ean oidamen oti akouei :mwn o ean aitwme?a oidamen oti e&omen ta ait:mata a :t:kamen ap autou

5:16 ean tis id: ton adelfon autou amartanonta amartian m: pros ?anaton ait:sei kai dwsei autw zw:n tois amartanousin m: pros ?anaton estin amartia pros ?anaton ou peri ekein:s legw ina erwt:s:

5:17 pasa adikia amartia estin kai estin amartia ou pros ?anaton

5:18 oidamen oti pas o gegenn:menos ek tou ?eou ou& amartanei all o genn:?eis ek tou ?eou t:rei auton kai o pon:ros ou& aptetai autou

5:19 oidamen oti ek tou ?eou esmen kai o kosmos olos en tw pon:rw keitai

5:20 oidamen de oti o uios tou ?eou :kei kai dedwken :min dianoian ina | ginwskomen | ginwskwmen | ton al:?inon kai esmen en tw al:?inw en tw uiw autou i:sou &ristw outos estin o al:?inos ?eos kai zw: aiwnios

5:21 teknia fulaxate eauta apo twn eidwlwn