GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
SECOND JOHN


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.


1:1 o presbuteros eklekt: kuria kai tois teknois aut:s ous egw agapw en al:?eia kai ouk egw monos alla kai pantes oi egnwkotes t:n al:?eian

1:2 dia t:n al:?eian t:n menousan en :min kai me? :mwn estai eis ton aiwna

1:3 estai me? :mwn &aris eleos eir:n: para ?eou patros kai para i:sou &ristou tou uiou tou patros en al:?eia kai agap:

1:4 e&ar:n lian oti eur:ka ek twn teknwn sou peripatountas en al:?eia ka?ws entol:n elabomen para tou patros

1:5 kai nun erwtw se kuria ou& ws entol:n | grafwn soi kain:n | kain:n grafwn soi | alla :n ei&omen ap ar&:s ina agapwmen all:lous

1:6 kai aut: estin : agap: ina peripatwmen kata tas entolas autou aut: : entol: estin ka?ws :kousate ap ar&:s ina en aut: peripat:te

1:7 oti polloi planoi ex:l?on eis ton kosmon oi m: omologountes i:soun &riston er&omenon en sarki outos estin o planos kai o anti&ristos

1:8 blepete eautous ina m: apoles:te a eirgasame?a alla mis?on pl:r: apolab:te

1:9 pas o proagwn kai m: menwn en t: dida&: tou &ristou ?eon ouk e&ei o menwn en t: dida&: outos kai ton patera kai ton uion e&ei

1:10 ei tis er&etai pros umas kai taut:n t:n dida&:n ou ferei m: lambanete auton eis oikian kai &airein autw m: legete

1:11 o legwn gar autw &airein koinwnei tois ergois autou tois pon:rois

1:12 polla e&wn umin grafein ouk eboul:?:n dia &artou kai melanos alla elpizw genes?ai pros umas kai stoma pros stoma lal:sai ina : &ara | umwn | :mwn | pepl:rwmen: :

1:13 aspazetai se ta tekna t:s adelf:s sou t:s eklekt:s