GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
THIRD JOHN


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.


1:1 o presbuteros gaiw tw agap:tw on egw agapw en al:?eia

1:2 agap:te peri pantwn eu&omai se euodous?ai kai ugiainein ka?ws euodoutai sou : yu&:

1:3 e&ar:n gar lian er&omenwn adelfwn kai marturountwn sou t: al:?eia ka?ws su en al:?eia peripateis

1:4 meizoteran toutwn ouk e&w | &arin | &aran | ina akouw ta ema tekna en t: al:?eia peripatounta

1:5 agap:te piston poieis o ean ergas: eis tous adelfous kai touto xenous

1:6 oi emartur:san sou t: agap: enwpion ekkl:sias ous kalws poi:seis propemyas axiws tou ?eou

1:7 uper gar tou onomatos ex:l?on m:den lambanontes apo twn e?nikwn

1:8 :meis oun ofeilomen upolambanein tous toioutous ina sunergoi ginwme?a t: al:?eia

1:9 egraya ti t: ekkl:sia all o filoprwteuwn autwn diotref:s ouk epide&etai :mas

1:10 dia touto ean el?w upomn:sw autou ta erga a poiei logois pon:rois fluarwn :mas kai m: arkoumenos epi toutois oute autos epide&etai tous adelfous kai tous boulomenous kwluei kai ek t:s ekkl:sias ekballei

1:11 agap:te m: mimou to kakon alla to aga?on o aga?opoiwn ek tou ?eou estin o kakopoiwn ou& ewraken ton ?eon

1:12 d:m:triw memartur:tai upo pantwn kai upo aut:s t:s al:?eias kai :meis de marturoumen kai oidas oti : marturia :mwn al:?:s estin

1:13 polla ei&on grayai soi all ou ?elw dia melanos kai kalamou soi grafein

1:14 elpizw de eu?ews se idein kai stoma pros stoma lal:somen [1:15] eir:n: soi aspazontai se oi filoi aspazou tous filous kat onoma