GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
JUDE


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.


1:1 ioudas i:sou &ristou doulos adelfos de iakwbou tois en ?ew patri :gap:menois kai i:sou &ristw tet:r:menois kl:tois

1:2 eleos umin kai eir:n: kai agap: pl:?un?ei:

1:3 agap:toi pasan spoud:n poioumenos grafein umin peri t:s koin:s :mwn swt:rias anagk:n es&on grayai umin parakalwn epagwnizes?ai t: apax parado?eis: tois agiois pistei

1:4 | pareisedu:san | pareisedusan | gar tines an?rwpoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis t:n tou ?eou :mwn &arita metati?entes eis aselgeian kai ton monon despot:n kai kurion :mwn i:soun &riston arnoumenoi

1:5 upomn:sai de umas boulomai eidotas | apax panta oti kurios | [umas] panta oti [o] kurios apax | laon ek g:s aiguptou swsas to deuteron tous m: pisteusantas apwlesen

1:6 aggelous te tous m: t:r:santas t:n eautwn ar&:n alla apolipontas to idion oik:t:rion eis krisin megal:s :meras desmois aidiois upo zofon tet:r:ken

1:7 ws sodoma kai gomorra kai ai peri autas poleis ton omoion tropon toutois ekporneusasai kai apel?ousai opisw sarkos eteras prokeintai deigma puros aiwniou dik:n upe&ousai

1:8 omoiws mentoi kai outoi enupniazomenoi sarka men miainousin kuriot:ta de a?etousin doxas de blasf:mousin

1:9 o de mi&a:l o ar&aggelos ote tw diabolw diakrinomenos dielegeto peri tou mwusews swmatos ouk etolm:sen krisin epenegkein blasf:mias alla eipen epitim:sai soi kurios

1:10 outoi de osa men ouk oidasin blasf:mousin osa de fusikws ws ta aloga zwa epistantai en toutois f?eirontai

1:11 ouai autois oti t: odw tou kain eporeu?:san kai t: plan: tou balaam mis?ou exe&u?:san kai t: antilogia tou kore apwlonto

1:12 outoi eisin oi en tais agapais umwn spilades suneuw&oumenoi afobws eautous poimainontes nefelai anudroi upo anemwn paraferomenai dendra f?inopwrina akarpa dis apo?anonta ekrizw?enta

1:13 kumata agria ?alass:s epafrizonta tas eautwn ais&unas asteres plan:tai ois o zofos tou skotous eis aiwna tet:r:tai

1:14 | eprof:teusen | proef:teusen | de kai toutois ebdomos apo adam enw& legwn idou :l?en kurios en agiais muriasin autou

1:15 poi:sai krisin kata pantwn kai elegxai | pantas tous asebeis | pasan yu&:n | peri pantwn twn ergwn asebeias autwn wn :seb:san kai peri pantwn twn skl:rwn wn elal:san kat autou amartwloi asebeis

1:16 outoi eisin goggustai memyimoiroi kata tas epi?umias | autwn | eautwn | poreuomenoi kai to stoma autwn lalei uperogka ?aumazontes proswpa wfeleias &arin

1:17 umeis de agap:toi mn:s?:te twn r:matwn twn proeir:menwn upo twn apostolwn tou kuriou :mwn i:sou &ristou

1:18 oti elegon umin | ep es&atou | [oti] ep es&atou [tou] | &ronou esontai empaiktai kata tas eautwn epi?umias poreuomenoi twn asebeiwn

1:19 outoi eisin oi apodiorizontes yu&ikoi pneuma m: e&ontes

1:20 umeis de agap:toi epoikodomountes eautous t: agiwtat: umwn pistei en pneumati agiw proseu&omenoi

1:21 eautous en agap: ?eou t:r:sate prosde&omenoi to eleos tou kuriou :mwn i:sou &ristou eis zw:n aiwnion

1:22 kai ous men eleate diakrinomenous | swzete ek puros arpazontes | |

1:23 ous de | | swzete ek puros arpazontes ous de | eleate en fobw misountes kai ton apo t:s sarkos espilwmenon &itwna

1:24 tw de dunamenw fulaxai umas aptaistous kai st:sai katenwpion t:s dox:s autou amwmous en agalliasei

1:25 monw ?ew swt:ri :mwn dia i:sou &ristou tou kuriou :mwn doxa megalwsun: kratos kai exousia pro pantos tou aiwnos kai nun kai eis pantas tous aiwnas am:n