GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
LUKE


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.

RED: Text in red indicates readings, where the UBS editorial committee had great difficulty in deciding which variant to place in the text. Please refer to "A Textual Commentary on the Greek New Testament" by Bruce M. Metzger, 2nd ed.,1994, for the details. The difficult readings are indicated by the letters C and D. To find these positions easily, they are labeled with an asterisk, * at the end.


1:1 epeid:per polloi epe&eir:san anataxas?ai di:g:sin peri twn pepl:rofor:menwn en :min pragmatwn

1:2 ka?ws paredosan :min oi ap ar&:s autoptai kai up:retai genomenoi tou logou

1:3 edoxen kamoi par:kolou?:koti anw?en pasin akribws ka?ex:s soi grayai kratiste ?eofile

1:4 ina epignws peri wn kat:&:?:s logwn t:n asfaleian

1:5 egeneto en tais :merais :rwdou basilews t:s ioudaias iereus tis onomati za&arias ex ef:merias abia kai gun: autw ek twn ?ugaterwn aarwn kai to onoma aut:s elisabet

1:6 :san de dikaioi amfoteroi enantion tou ?eou poreuomenoi en pasais tais entolais kai dikaiwmasin tou kuriou amemptoi

1:7 kai ouk :n autois teknon ka?oti :n | [:] | : | elisabet steira kai amfoteroi probeb:kotes en tais :merais autwn :san

1:8 egeneto de en tw ierateuein auton en t: taxei t:s ef:merias autou enanti tou ?eou

1:9 kata to e?os t:s ierateias ela&en tou ?umiasai eisel?wn eis ton naon tou kuriou

1:10 kai pan to pl:?os :n tou laou proseu&omenon exw t: wra tou ?umiamatos

1:11 wf?: de autw aggelos kuriou estws ek dexiwn tou ?usiast:riou tou ?umiamatos

1:12 kai etara&?: za&arias idwn kai fobos epepesen ep auton

1:13 eipen de pros auton o aggelos m: fobou za&aria dioti eis:kous?: : de:sis sou kai : gun: sou elisabet genn:sei uion soi kai kaleseis to onoma autou iwann:n

1:14 kai estai &ara soi kai agalliasis kai polloi epi t: genesei autou &ar:sontai

1:15 estai gar megas enwpion | | [tou] | kuriou kai oinon kai sikera ou m: pi: kai pneumatos agiou pl:s?:setai eti ek koilias m:tros autou

1:16 kai pollous twn uiwn isra:l epistreyei epi kurion ton ?eon autwn

1:17 kai autos proeleusetai enwpion autou en pneumati kai dunamei :liou epistreyai kardias paterwn epi tekna kai apei?eis en fron:sei dikaiwn etoimasai kuriw laon kateskeuasmenon

1:18 kai eipen za&arias pros ton aggelon kata ti gnwsomai touto egw gar eimi presbut:s kai : gun: mou probeb:kuia en tais :merais aut:s

1:19 kai apokri?eis o aggelos eipen autw egw eimi gabri:l o parest:kws enwpion tou ?eou kai apestal:n lal:sai pros se kai euaggelisas?ai soi tauta

1:20 kai idou es: siwpwn kai m: dunamenos lal:sai a&ri :s :meras gen:tai tauta an? wn ouk episteusas tois logois mou oitines pl:rw?:sontai eis ton kairon autwn

1:21 kai :n o laos prosdokwn ton za&arian kai e?aumazon en tw &ronizein en tw naw auton

1:22 exel?wn de ouk edunato lal:sai autois kai epegnwsan oti optasian ewraken en tw naw kai autos :n dianeuwn autois kai diemenen kwfos

1:23 kai egeneto ws epl:s?:san ai :merai t:s leitourgias autou ap:l?en eis ton oikon autou

1:24 meta de tautas tas :meras sunelaben elisabet : gun: autou kai periekruben eaut:n m:nas pente legousa

1:25 oti outws moi pepoi:ken kurios en :merais ais epeiden afelein oneidos mou en an?rwpois

1:26 en de tw m:ni tw ektw apestal: o aggelos gabri:l apo tou ?eou eis polin t:s galilaias : onoma nazare?

1:27 pros par?enon emn:steumen:n andri w onoma iws:f ex oikou dauid kai to onoma t:s par?enou mariam

1:28 kai eisel?wn pros aut:n eipen &aire ke&aritwmen: o kurios meta sou

1:29 : de epi tw logw dietara&?: kai dielogizeto potapos ei: o aspasmos outos

1:30 kai eipen o aggelos aut: m: fobou mariam eures gar &arin para tw ?ew

1:31 kai idou sull:my: en gastri kai tex: uion kai kaleseis to onoma autou i:soun

1:32 outos estai megas kai uios uyistou kl:?:setai kai dwsei autw kurios o ?eos ton ?ronon dauid tou patros autou

1:33 kai basileusei epi ton oikon iakwb eis tous aiwnas kai t:s basileias autou ouk estai telos

1:34 eipen de mariam pros ton aggelon pws estai touto epei andra ou ginwskw

1:35 kai apokri?eis o aggelos eipen aut: pneuma agion epeleusetai epi se kai dunamis uyistou episkiasei soi dio kai to gennwmenon agion kl:?:setai uios ?eou

1:36 kai idou elisabet : suggenis sou kai aut: suneil:fen uion en g:rei aut:s kai outos m:n ektos estin aut: t: kaloumen: steira

1:37 oti ouk adunat:sei para tou ?eou pan r:ma

1:38 eipen de mariam idou : doul: kuriou genoito moi kata to r:ma sou kai ap:l?en ap aut:s o aggelos

1:39 anastasa de mariam en tais :merais tautais eporeu?: eis t:n orein:n meta spoud:s eis polin iouda

1:40 kai eis:l?en eis ton oikon za&ariou kai :spasato t:n elisabet

1:41 kai egeneto ws :kousen ton aspasmon t:s marias : elisabet eskirt:sen to brefos en t: koilia aut:s kai epl:s?: pneumatos agiou : elisabet

1:42 kai anefwn:sen kraug: megal: kai eipen eulog:men: su en gunaixin kai eulog:menos o karpos t:s koilias sou

1:43 kai po?en moi touto ina el?: : m:t:r tou kuriou mou pros eme

1:44 idou gar ws egeneto : fwn: tou aspasmou sou eis ta wta mou eskirt:sen en agalliasei to brefos en t: koilia mou

1:45 kai makaria : pisteusasa oti estai teleiwsis tois lelal:menois aut: para kuriou

1:46 kai eipen mariam megalunei : yu&: mou ton kurion

1:47 kai :galliasen to pneuma mou epi tw ?ew tw swt:ri mou

1:48 oti epebleyen epi t:n tapeinwsin t:s doul:s autou idou gar apo tou nun makariousin me pasai ai geneai

1:49 oti epoi:sen moi megala o dunatos kai agion to onoma autou

1:50 kai to eleos autou eis geneas kai geneas tois foboumenois auton

1:51 epoi:sen kratos en bra&ioni autou dieskorpisen uper:fanous dianoia kardias autwn

1:52 ka?eilen dunastas apo ?ronwn kai uywsen tapeinous

1:53 peinwntas enepl:sen aga?wn kai ploutountas exapesteilen kenous

1:54 antelabeto isra:l paidos autou mn:s?:nai eleous

1:55 ka?ws elal:sen pros tous pateras :mwn tw abraam kai tw spermati autou eis ton aiwna

1:56 emeinen de mariam sun aut: ws m:nas treis kai upestreyen eis ton oikon aut:s

1:57 t: de elisabet epl:s?: o &ronos tou tekein aut:n kai egenn:sen uion

1:58 kai :kousan oi perioikoi kai oi suggeneis aut:s oti emegalunen kurios to eleos autou met aut:s kai sune&airon aut:

1:59 kai egeneto en t: :mera t: ogdo: :l?on peritemein to paidion kai ekaloun auto epi tw onomati tou patros autou za&arian

1:60 kai apokri?eisa : m:t:r autou eipen ou&i alla kl:?:setai iwann:s

1:61 kai eipan pros aut:n oti oudeis estin ek t:s suggeneias sou os kaleitai tw onomati toutw

1:62 eneneuon de tw patri autou to ti an ?eloi kaleis?ai auto

1:63 kai ait:sas pinakidion egrayen legwn iwann:s estin onoma autou kai e?aumasan pantes

1:64 anew&?: de to stoma autou para&r:ma kai : glwssa autou kai elalei eulogwn ton ?eon

1:65 kai egeneto epi pantas fobos tous perioikountas autous kai en ol: t: orein: t:s ioudaias dielaleito panta ta r:mata tauta

1:66 kai e?ento pantes oi akousantes en t: kardia autwn legontes ti ara to paidion touto estai kai gar &eir kuriou :n met autou

1:67 kai za&arias o pat:r autou epl:s?: pneumatos agiou kai eprof:teusen legwn

1:68 eulog:tos kurios o ?eos tou isra:l oti epeskeyato kai epoi:sen lutrwsin tw law autou

1:69 kai :geiren keras swt:rias :min en oikw dauid paidos autou

1:70 ka?ws elal:sen dia stomatos twn agiwn ap aiwnos prof:twn autou

1:71 swt:rian ex e&?rwn :mwn kai ek &eiros pantwn twn misountwn :mas

1:72 poi:sai eleos meta twn paterwn :mwn kai mn:s?:nai dia?:k:s agias autou

1:73 orkon on wmosen pros abraam ton patera :mwn tou dounai :min

1:74 afobws ek &eiros e&?rwn rus?entas latreuein autw

1:75 en osiot:ti kai dikaiosun: enwpion autou pasais tais :merais :mwn

1:76 kai su de paidion prof:t:s uyistou kl:?:s: proporeus: gar enwpion kuriou etoimasai odous autou

1:77 tou dounai gnwsin swt:rias tw law autou en afesei amartiwn autwn

1:78 dia splag&na eleous ?eou :mwn en ois episkeyetai :mas anatol: ex uyous

1:79 epifanai tois en skotei kai skia ?anatou ka?:menois tou kateu?unai tous podas :mwn eis odon eir:n:s

1:80 to de paidion :uxanen kai ekrataiouto pneumati kai :n en tais er:mois ews :meras anadeixews autou pros ton isra:l

2:1 egeneto de en tais :merais ekeinais ex:l?en dogma para kaisaros augoustou apografes?ai pasan t:n oikoumen:n

2:2 aut: apograf: prwt: egeneto :gemoneuontos t:s surias kur:niou

2:3 kai eporeuonto pantes apografes?ai ekastos eis t:n eautou polin

2:4 aneb: de kai iws:f apo t:s galilaias ek polews nazare? eis t:n ioudaian eis polin dauid :tis kaleitai b:?leem dia to einai auton ex oikou kai patrias dauid

2:5 apograyas?ai sun mariam t: emn:steumen: autw ous: egkuw

2:6 egeneto de en tw einai autous ekei epl:s?:san ai :merai tou tekein aut:n

2:7 kai eteken ton uion aut:s ton prwtotokon kai esparganwsen auton kai aneklinen auton en fatn: dioti ouk :n autois topos en tw katalumati

2:8 kai poimenes :san en t: &wra t: aut: agraulountes kai fulassontes fulakas t:s nuktos epi t:n poimn:n autwn

2:9 kai aggelos kuriou epest: autois kai doxa kuriou perielamyen autous kai efob:?:san fobon megan

2:10 kai eipen autois o aggelos m: fobeis?e idou gar euaggelizomai umin &aran megal:n :tis estai panti tw law

2:11 oti ete&?: umin s:meron swt:r os estin &ristos kurios en polei dauid

2:12 kai touto umin | | to | s:meion eur:sete brefos esparganwmenon kai keimenon en fatn:

2:13 kai exaifn:s egeneto sun tw aggelw pl:?os stratias ouraniou ainountwn ton ?eon kai legontwn

2:14 doxa en uyistois ?ew kai epi g:s eir:n: en an?rwpois eudokias

2:15 kai egeneto ws ap:l?on ap autwn eis ton ouranon oi aggeloi oi poimenes elaloun pros all:lous diel?wmen d: ews b:?leem kai idwmen to r:ma touto to gegonos o o kurios egnwrisen :min

2:16 kai :l?an speusantes kai aneuran t:n te mariam kai ton iws:f kai to brefos keimenon en t: fatn:

2:17 idontes de egnwrisan peri tou r:matos tou lal:?entos autois peri tou paidiou toutou

2:18 kai pantes oi akousantes e?aumasan peri twn lal:?entwn upo twn poimenwn pros autous

2:19 : de | maria | mariam | panta sunet:rei ta r:mata tauta sumballousa en t: kardia aut:s

2:20 kai upestreyan oi poimenes doxazontes kai ainountes ton ?eon epi pasin ois :kousan kai eidon ka?ws elal:?: pros autous

2:21 kai ote epl:s?:san :merai oktw tou peritemein auton kai ekl:?: to onoma autou i:sous to kl:?en upo tou aggelou pro tou sull:mf?:nai auton en t: koilia

2:22 kai ote epl:s?:san ai :merai tou ka?arismou autwn kata ton nomon mwusews an:gagon auton eis ierosoluma parast:sai tw kuriw

2:23 ka?ws gegraptai en nomw kuriou oti pan arsen dianoigon m:tran agion tw kuriw kl:?:setai

2:24 kai tou dounai ?usian kata to eir:menon en tw nomw kuriou zeugos trugonwn : duo nossous peristerwn

2:25 kai idou an?rwpos :n en ierousal:m w onoma sumewn kai o an?rwpos outos dikaios kai eulab:s prosde&omenos parakl:sin tou isra:l kai pneuma :n agion ep auton

2:26 kai :n autw ke&r:matismenon upo tou pneumatos tou agiou m: idein ?anaton prin [:] an id: ton &riston kuriou

2:27 kai :l?en en tw pneumati eis to ieron kai en tw eisagagein tous goneis to paidion i:soun tou poi:sai autous kata to ei?ismenon tou nomou peri autou

2:28 kai autos edexato auto eis tas agkalas kai eulog:sen ton ?eon kai eipen

2:29 nun apolueis ton doulon sou despota kata to r:ma sou en eir:n:

2:30 oti eidon oi of?almoi mou to swt:rion sou

2:31 o :toimasas kata proswpon pantwn twn lawn

2:32 fws eis apokaluyin e?nwn kai doxan laou sou isra:l

2:33 kai :n o pat:r autou kai : m:t:r ?aumazontes epi tois laloumenois peri autou

2:34 kai eulog:sen autous sumewn kai eipen pros mariam t:n m:tera autou idou outos keitai eis ptwsin kai anastasin pollwn en tw isra:l kai eis s:meion antilegomenon

2:35 kai sou | | [de] | aut:s t:n yu&:n dieleusetai romfaia opws an apokaluf?wsin ek pollwn kardiwn dialogismoi

2:36 kai :n anna prof:tis ?ugat:r fanou:l ek ful:s as:r aut: probeb:kuia en :merais pollais z:sasa meta andros et: epta apo t:s par?enias aut:s

2:37 kai aut: &:ra ews etwn ogdo:konta tessarwn : ouk afistato tou ierou n:steiais kai de:sesin latreuousa nukta kai :meran

2:38 kai aut: t: wra epistasa an?wmologeito tw ?ew kai elalei peri autou pasin tois prosde&omenois lutrwsin ierousal:m

2:39 kai ws etelesan panta ta kata ton nomon kuriou epestreyan eis t:n galilaian eis polin eautwn nazare?

2:40 to de paidion :uxanen kai ekrataiouto pl:roumenon sofia kai &aris ?eou :n ep auto

2:41 kai eporeuonto oi goneis autou kat etos eis ierousal:m t: eort: tou pas&a

2:42 kai ote egeneto etwn dwdeka anabainontwn autwn kata to e?os t:s eort:s

2:43 kai teleiwsantwn tas :meras en tw upostrefein autous upemeinen i:sous o pais en ierousal:m kai ouk egnwsan oi goneis autou

2:44 nomisantes de auton einai en t: sunodia :l?on :meras odon kai anez:toun auton en tois suggeneusin kai tois gnwstois

2:45 kai m: eurontes upestreyan eis ierousal:m anaz:tountes auton

2:46 kai egeneto meta :meras treis euron auton en tw ierw ka?ezomenon en mesw twn didaskalwn kai akouonta autwn kai eperwtwnta autous

2:47 existanto de pantes oi akouontes autou epi t: sunesei kai tais apokrisesin autou

2:48 kai idontes auton exeplag:san kai eipen pros auton : m:t:r autou teknon ti epoi:sas :min outws idou o pat:r sou | kai egw odunwmenoi z:toumen | kagw odunwmenoi ez:toumen | se

2:49 kai eipen pros autous ti oti ez:teite me ouk :deite oti en tois tou patros mou dei einai me

2:50 kai autoi ou sun:kan to r:ma o elal:sen autois

2:51 kai kateb: met autwn kai :l?en eis nazare? kai :n upotassomenos autois kai : m:t:r autou diet:rei panta ta r:mata en t: kardia aut:s

2:52 kai i:sous proekopten | t: | [en t:] | sofia kai :likia kai &ariti para ?ew kai an?rwpois

3:1 en etei de pentekaidekatw t:s :gemonias tiberiou kaisaros :gemoneuontos pontiou pilatou t:s ioudaias kai tetraar&ountos t:s galilaias :rwdou filippou de tou adelfou autou tetraar&ountos t:s itouraias kai tra&wnitidos &wras kai lusaniou t:s abil:n:s tetraar&ountos

3:2 epi ar&ierews anna kai kaiafa egeneto r:ma ?eou epi iwann:n ton za&ariou uion en t: er:mw

3:3 kai :l?en eis pasan | | [t:n] | peri&wron tou iordanou k:russwn baptisma metanoias eis afesin amartiwn

3:4 ws gegraptai en biblw logwn :saiou tou prof:tou fwn: bowntos en t: er:mw etoimasate t:n odon kuriou eu?eias poieite tas tribous autou

3:5 pasa faragx pl:rw?:setai kai pan oros kai bounos tapeinw?:setai kai estai ta skolia eis | eu?eias | eu?eian | kai ai tra&eiai eis odous leias

3:6 kai oyetai pasa sarx to swt:rion tou ?eou

3:7 elegen oun tois ekporeuomenois o&lois baptis?:nai up autou genn:mata e&idnwn tis upedeixen umin fugein apo t:s mellous:s org:s

3:8 poi:sate oun karpous axious t:s metanoias kai m: arx:s?e legein en eautois patera e&omen ton abraam legw gar umin oti dunatai o ?eos ek twn li?wn toutwn egeirai tekna tw abraam

3:9 :d: de kai : axin: pros t:n rizan twn dendrwn keitai pan oun dendron m: poioun karpon | [kalon] | kalon | ekkoptetai kai eis pur balletai

3:10 kai ep:rwtwn auton oi o&loi legontes ti oun poi:swmen

3:11 apokri?eis de elegen autois o e&wn duo &itwnas metadotw tw m: e&onti kai o e&wn brwmata omoiws poieitw

3:12 :l?on de kai telwnai baptis?:nai kai eipan pros auton didaskale ti poi:swmen

3:13 o de eipen pros autous m:den pleon para to diatetagmenon umin prassete

3:14 ep:rwtwn de auton kai strateuomenoi legontes ti poi:swmen kai :meis kai eipen autois m:dena diaseis:te m:de sukofant:s:te kai arkeis?e tois oywniois umwn

3:15 prosdokwntos de tou laou kai dialogizomenwn pantwn en tais kardiais autwn peri tou iwannou m:pote autos ei: o &ristos

3:16 apekrinato legwn pasin o iwann:s egw men udati baptizw umas er&etai de o is&uroteros mou ou ouk eimi ikanos lusai ton imanta twn upod:matwn autou autos umas baptisei en pneumati agiw kai puri

3:17 ou to ptuon en t: &eiri autou diaka?arai t:n alwna autou kai sunagagein ton siton eis t:n apo?:k:n autou to de a&uron katakausei puri asbestw

3:18 polla men oun kai etera parakalwn eu:ggelizeto ton laon

3:19 o de :rwd:s o tetraar&:s eleg&omenos up autou peri :rwdiados t:s gunaikos tou adelfou autou kai peri pantwn wn epoi:sen pon:rwn o :rwd:s

3:20 prose?:ken kai touto epi pasin | | [kai] | katekleisen ton iwann:n en fulak:

3:21 egeneto de en tw baptis?:nai apanta ton laon kai i:sou baptis?entos kai proseu&omenou anew&?:nai ton ouranon

3:22 kai katab:nai to pneuma to agion swmatikw eidei ws peristeran ep auton kai fwn:n ex ouranou genes?ai su ei o uios mou o agap:tos en soi eudok:sa

3:23 kai autos :n i:sous ar&omenos wsei etwn triakonta wn uios ws enomizeto iws:f tou :li

3:24 tou ma??at tou leui tou mel&i tou iannai tou iws:f

3:25 tou matta?iou tou amws tou naoum tou esli tou naggai

3:26 tou maa? tou matta?iou tou semein tou iws:& tou iwda

3:27 tou iwanan tou r:sa tou zorobabel tou sala?i:l tou n:ri

3:28 tou mel&i tou addi tou kwsam tou elmadam tou :r

3:29 tou i:sou tou eliezer tou iwrim tou ma??at tou leui

3:30 tou sumewn tou iouda tou iws:f tou iwnam tou eliakim

3:31 tou melea tou menna tou matta?a tou na?am tou dauid

3:32 tou iessai tou iwb:d tou boos tou sala tou naasswn

3:33 tou | | aminadab tou | admin tou arni* tou esrwm tou fares tou iouda

3:34 tou iakwb tou isaak tou abraam tou ?ara tou na&wr

3:35 tou serou& tou ragau tou falek tou eber tou sala

3:36 tou kainam tou arfaxad tou s:m tou nwe tou lame&

3:37 tou ma?ousala tou enw& tou iaret tou malele:l tou kainam

3:38 tou enws tou s:? tou adam tou ?eou

4:1 i:sous de pl:r:s pneumatos agiou upestreyen apo tou iordanou kai :geto en tw pneumati en t: er:mw

4:2 :meras tesserakonta peirazomenos upo tou diabolou kai ouk efagen ouden en tais :merais ekeinais kai sunteles?eiswn autwn epeinasen

4:3 eipen de autw o diabolos ei uios ei tou ?eou eipe tw li?w toutw ina gen:tai artos

4:4 kai apekri?: pros auton o i:sous gegraptai oti ouk ep artw monw z:setai o an?rwpos

4:5 kai anagagwn auton edeixen autw pasas tas basileias t:s oikoumen:s en stigm: &ronou

4:6 kai eipen autw o diabolos soi dwsw t:n exousian taut:n apasan kai t:n doxan autwn oti emoi paradedotai kai w ean ?elw didwmi aut:n

4:7 su oun ean proskun:s:s enwpion emou estai sou pasa

4:8 kai apokri?eis o i:sous eipen autw gegraptai kurion ton ?eon sou proskun:seis kai autw monw latreuseis

4:9 :gagen de auton eis ierousal:m kai est:sen epi to pterugion tou ierou kai eipen | [autw] | autw | ei uios ei tou ?eou bale seauton enteu?en katw

4:10 gegraptai gar oti tois aggelois autou enteleitai peri sou tou diafulaxai se

4:11 kai oti epi &eirwn arousin se m:pote proskoy:s pros li?on ton poda sou

4:12 kai apokri?eis eipen autw o i:sous oti eir:tai ouk ekpeiraseis kurion ton ?eon sou

4:13 kai suntelesas panta peirasmon o diabolos apest: ap autou a&ri kairou

4:14 kai upestreyen o i:sous en t: dunamei tou pneumatos eis t:n galilaian kai f:m: ex:l?en ka? ol:s t:s peri&wrou peri autou

4:15 kai autos edidasken en tais sunagwgais autwn doxazomenos upo pantwn

4:16 kai :l?en eis nazara ou :n te?rammenos kai eis:l?en kata to eiw?os autw en t: :mera twn sabbatwn eis t:n sunagwg:n kai anest: anagnwnai

4:17 kai epedo?: autw biblion tou prof:tou :saiou kai | anoixas | anaptuxas | to biblion euren | [ton] | ton | topon ou :n gegrammenon

4:18 pneuma kuriou ep eme ou eineken e&risen me euaggelisas?ai ptw&ois apestalken me k:ruxai ai&malwtois afesin kai tuflois anableyin aposteilai te?rausmenous en afesei

4:19 k:ruxai eniauton kuriou dekton

4:20 kai ptuxas to biblion apodous tw up:ret: eka?isen kai pantwn oi of?almoi en t: sunagwg: :san atenizontes autw

4:21 :rxato de legein pros autous oti s:meron pepl:rwtai : graf: aut: en tois wsin umwn

4:22 kai pantes emarturoun autw kai e?aumazon epi tois logois t:s &aritos tois ekporeuomenois ek tou stomatos autou kai elegon ou&i uios estin iws:f outos

4:23 kai eipen pros autous pantws ereite moi t:n parabol:n taut:n iatre ?erapeuson seauton osa :kousamen genomena eis t:n kafarnaoum poi:son kai wde en t: patridi sou

4:24 eipen de am:n legw umin oti oudeis prof:t:s dektos estin en t: patridi autou

4:25 ep al:?eias de legw umin pollai &:rai :san en tais :merais :liou en tw isra:l ote ekleis?: o ouranos | | epi | et: tria kai m:nas ex ws egeneto limos megas epi pasan t:n g:n

4:26 kai pros oudemian autwn epemf?: :lias ei m: eis sarepta t:s sidwnias pros gunaika &:ran

4:27 kai polloi leproi :san en tw isra:l epi elisaiou tou prof:tou kai oudeis autwn eka?aris?: ei m: naiman o suros

4:28 kai epl:s?:san pantes ?umou en t: sunagwg: akouontes tauta

4:29 kai anastantes exebalon auton exw t:s polews kai :gagon auton ews ofruos tou orous ef ou : polis wkodom:to autwn wste katakr:mnisai auton

4:30 autos de diel?wn dia mesou autwn eporeueto

4:31 kai kat:l?en eis kafarnaoum polin t:s galilaias kai :n didaskwn autous en tois sabbasin

4:32 kai exepl:ssonto epi t: dida&: autou oti en exousia :n o logos autou

4:33 kai en t: sunagwg: :n an?rwpos e&wn pneuma daimoniou aka?artou kai anekraxen fwn: megal:

4:34 ea ti :min kai soi i:sou nazar:ne :l?es apolesai :mas oida se tis ei o agios tou ?eou

4:35 kai epetim:sen autw o i:sous legwn fimw?:ti kai exel?e ap autou kai riyan auton to daimonion eis to meson ex:l?en ap autou m:den blayan auton

4:36 kai egeneto ?ambos epi pantas kai sunelaloun pros all:lous legontes tis o logos outos oti en exousia kai dunamei epitassei tois aka?artois pneumasin kai exer&ontai

4:37 kai exeporeueto :&os peri autou eis panta topon t:s peri&wrou

4:38 anastas de apo t:s sunagwg:s eis:l?en eis t:n oikian simwnos pen?era de tou simwnos :n sune&omen: puretw megalw kai :rwt:san auton peri aut:s

4:39 kai epistas epanw aut:s epetim:sen tw puretw kai af:ken aut:n para&r:ma de anastasa di:konei autois

4:40 dunontos de tou :liou apantes osoi ei&on as?enountas nosois poikilais :gagon autous pros auton o de eni ekastw autwn tas &eiras epiti?eis e?erapeuen autous

4:41 ex:r&eto de kai daimonia apo pollwn | krazonta | <kraugazonta> | kai legonta oti su ei o uios tou ?eou kai epitimwn ouk eia auta lalein oti :deisan ton &riston auton einai

4:42 genomen:s de :meras exel?wn eporeu?: eis er:mon topon kai oi o&loi epez:toun auton kai :l?on ews autou kai katei&on auton tou m: poreues?ai ap autwn

4:43 o de eipen pros autous oti kai tais eterais polesin euaggelisas?ai me dei t:n basileian tou ?eou oti epi touto apestal:n

4:44 kai :n k:russwn eis tas sunagwgas t:s ioudaias

5:1 egeneto de en tw ton o&lon epikeis?ai autw kai akouein ton logon tou ?eou kai autos :n estws para t:n limn:n genn:saret

5:2 kai eiden | ploia duo | duo ploia | estwta para t:n limn:n oi de alieis ap autwn apobantes eplunon ta diktua

5:3 embas de eis en twn ploiwn o :n simwnos :rwt:sen auton apo t:s g:s epanagagein oligon ka?isas de ek tou ploiou edidasken tous o&lous

5:4 ws de epausato lalwn eipen pros ton simwna epanagage eis to ba?os kai &alasate ta diktua umwn eis agran

5:5 kai apokri?eis simwn eipen epistata di ol:s nuktos kopiasantes ouden elabomen epi de tw r:mati sou &alasw ta diktua

5:6 kai touto poi:santes sunekleisan pl:?os i&?uwn polu dierr:sseto de ta diktua autwn

5:7 kai kateneusan tois meto&ois en tw eterw ploiw tou el?ontas sullabes?ai autois kai :l?on kai epl:san amfotera ta ploia wste bu?izes?ai auta

5:8 idwn de simwn petros prosepesen tois gonasin i:sou legwn exel?e ap emou oti an:r amartwlos eimi kurie

5:9 ?ambos gar peries&en auton kai pantas tous sun autw epi t: agra twn i&?uwn wn sunelabon

5:10 omoiws de kai iakwbon kai iwann:n uious zebedaiou oi :san koinwnoi tw simwni kai eipen pros ton simwna | | o | i:sous m: fobou apo tou nun an?rwpous es: zwgrwn

5:11 kai katagagontes ta ploia epi t:n g:n afentes panta :kolou?:san autw

5:12 kai egeneto en tw einai auton en mia twn polewn kai idou an:r pl:r:s lepras idwn de ton i:soun peswn epi proswpon ede:?: autou legwn kurie ean ?el:s dunasai me ka?arisai

5:13 kai ekteinas t:n &eira :yato autou legwn ?elw ka?aris?:ti kai eu?ews : lepra ap:l?en ap autou

5:14 kai autos par:ggeilen autw m:deni eipein alla apel?wn deixon seauton tw ierei kai prosenegke peri tou ka?arismou sou ka?ws prosetaxen mwus:s eis marturion autois

5:15 di:r&eto de mallon o logos peri autou kai sun:r&onto o&loi polloi akouein kai ?erapeues?ai apo twn as?eneiwn autwn

5:16 autos de :n upo&wrwn en tais er:mois kai proseu&omenos

5:17 kai egeneto en mia twn :merwn kai autos :n didaskwn kai :san ka?:menoi farisaioi kai nomodidaskaloi oi :san el:lu?otes ek pas:s kwm:s t:s galilaias kai ioudaias kai ierousal:m kai dunamis kuriou :n eis to ias?ai auton

5:18 kai idou andres ferontes epi klin:s an?rwpon os :n paralelumenos kai ez:toun auton eisenegkein kai ?einai [auton] enwpion autou

5:19 kai m: eurontes poias eisenegkwsin auton dia ton o&lon anabantes epi to dwma dia twn keramwn ka?:kan auton sun tw klinidiw eis to meson empros?en tou i:sou

5:20 kai idwn t:n pistin autwn eipen an?rwpe afewntai soi ai amartiai sou

5:21 kai :rxanto dialogizes?ai oi grammateis kai oi farisaioi legontes tis estin outos os lalei blasf:mias tis dunatai amartias afeinai ei m: monos o ?eos

5:22 epignous de o i:sous tous dialogismous autwn apokri?eis eipen pros autous ti dialogizes?e en tais kardiais umwn

5:23 ti estin eukopwteron eipein afewntai soi ai amartiai sou : eipein egeire kai peripatei

5:24 ina de eid:te oti o uios tou an?rwpou exousian e&ei epi t:s g:s afienai amartias eipen tw paralelumenw soi legw egeire kai aras to klinidion sou poreuou eis ton oikon sou

5:25 kai para&r:ma anastas enwpion autwn aras ef o katekeito ap:l?en eis ton oikon autou doxazwn ton ?eon

5:26 kai ekstasis elaben apantas kai edoxazon ton ?eon kai epl:s?:san fobou legontes oti eidomen paradoxa s:meron

5:27 kai meta tauta ex:l?en kai e?easato telwn:n onomati leuin ka?:menon epi to telwnion kai eipen autw akolou?ei moi

5:28 kai katalipwn panta anastas :kolou?ei autw

5:29 kai epoi:sen do&:n megal:n leuis autw en t: oikia autou kai :n o&los polus telwnwn kai allwn oi :san met autwn katakeimenoi

5:30 kai egogguzon oi farisaioi kai oi grammateis autwn pros tous ma?:tas autou legontes dia ti meta twn telwnwn kai amartwlwn es?iete kai pinete

5:31 kai apokri?eis | [o] | o | i:sous eipen pros autous ou &reian e&ousin oi ugiainontes iatrou alla oi kakws e&ontes

5:32 ouk el:lu?a kalesai dikaious alla amartwlous eis metanoian

5:33 oi de eipan pros auton oi ma?:tai iwannou n:steuousin pukna kai de:seis poiountai omoiws kai oi twn farisaiwn oi de soi es?iousin kai pinousin

5:34 o de i:sous eipen pros autous m: dunas?e tous uious tou numfwnos en w o numfios met autwn estin poi:sai n:steusai

5:35 eleusontai de :merai kai otan apar?: ap autwn o numfios tote n:steusousin en ekeinais tais :merais

5:36 elegen de kai parabol:n pros autous oti oudeis epibl:ma apo imatiou kainou s&isas epiballei epi imation palaion ei de m: ge kai to kainon s&isei kai tw palaiw ou sumfwn:sei to epibl:ma to apo tou kainou

5:37 kai oudeis ballei oinon neon eis askous palaious ei de m: ge r:xei o oinos o neos tous askous kai autos ek&u?:setai kai oi askoi apolountai

5:38 alla oinon neon eis askous kainous bl:teon

5:39 | [oudeis | [kai*] oudeis | piwn palaion ?elei neon legei gar o palaios &r:stos | estin] | estin |

6:1 egeneto de en sabbatw* diaporeues?ai auton dia sporimwn kai etillon oi ma?:tai autou kai :s?ion tous sta&uas yw&ontes tais &ersin

6:2 tines de twn farisaiwn eipan ti poieite o ouk exestin tois sabbasin

6:3 kai apokri?eis pros autous eipen | [o] | o | i:sous oude touto anegnwte o epoi:sen dauid ote epeinasen autos kai oi met autou | | [ontes] |

6:4 [ws] eis:l?en eis ton oikon tou ?eou kai tous artous t:s pro?esews labwn efagen kai edwken tois met autou ous ouk exestin fagein ei m: monous tous iereis

6:5 kai elegen autois kurios estin tou sabbatou o uios tou an?rwpou

6:6 egeneto de en eterw sabbatw eisel?ein auton eis t:n sunagwg:n kai didaskein kai :n an?rwpos ekei kai : &eir autou : dexia :n x:ra

6:7 paret:rounto de auton oi grammateis kai oi farisaioi ei en tw sabbatw ?erapeuei ina eurwsin kat:gorein autou

6:8 autos de :dei tous dialogismous autwn eipen de tw andri tw x:ran e&onti t:n &eira egeire kai st:?i eis to meson kai anastas est:

6:9 eipen de | [o] | o | i:sous pros autous eperwtw umas ei exestin tw sabbatw aga?opoi:sai : kakopoi:sai yu&:n swsai : apolesai

6:10 kai peribleyamenos pantas autous eipen autw ekteinon t:n &eira sou o de epoi:sen kai apekatesta?: : &eir autou

6:11 autoi de epl:s?:san anoias kai dielaloun pros all:lous ti an poi:saien tw i:sou

6:12 egeneto de en tais :merais tautais exel?ein auton eis to oros proseuxas?ai kai :n dianuktereuwn en t: proseu&: tou ?eou

6:13 kai ote egeneto :mera prosefwn:sen tous ma?:tas autou kai eklexamenos ap autwn dwdeka ous kai apostolous wnomasen

6:14 simwna on kai wnomasen petron kai andrean ton adelfon autou kai iakwbon kai iwann:n kai filippon kai bar?olomaion

6:15 kai ma??aion kai ?wman | [kai] | kai | iakwbon alfaiou kai simwna ton kaloumenon z:lwt:n

6:16 kai ioudan iakwbou kai ioudan iskariw? os egeneto prodot:s

6:17 kai katabas met autwn est: epi topou pedinou kai o&los polus ma?:twn autou kai pl:?os polu tou laou apo pas:s t:s ioudaias kai ierousal:m kai t:s paraliou turou kai sidwnos [6:18] oi :l?on akousai autou kai ia?:nai apo twn noswn autwn

6:18 kai oi eno&loumenoi apo pneumatwn aka?artwn e?erapeuonto

6:19 kai pas o o&los ez:toun aptes?ai autou oti dunamis par autou ex:r&eto kai iato pantas

6:20 kai autos eparas tous of?almous autou eis tous ma?:tas autou elegen makarioi oi ptw&oi oti umetera estin : basileia tou ?eou

6:21 makarioi oi peinwntes nun oti &ortas?:ses?e makarioi oi klaiontes nun oti gelasete

6:22 makarioi este otan mis:swsin umas oi an?rwpoi kai otan aforiswsin umas kai oneidiswsin kai ekbalwsin to onoma umwn ws pon:ron eneka tou uiou tou an?rwpou

6:23 &ar:te en ekein: t: :mera kai skirt:sate idou gar o mis?os umwn polus en tw ouranw kata ta auta gar epoioun tois prof:tais oi pateres autwn

6:24 pl:n ouai umin tois plousiois oti ape&ete t:n parakl:sin umwn

6:25 ouai umin oi empepl:smenoi nun oti peinasete ouai oi gelwntes nun oti pen?:sete kai klausete

6:26 ouai otan | kalws umas | umas kalws | eipwsin pantes oi an?rwpoi kata ta auta gar epoioun tois yeudoprof:tais oi pateres autwn

6:27 alla umin legw tois akouousin agapate tous e&?rous umwn kalws poieite tois misousin umas

6:28 eulogeite tous katarwmenous umas proseu&es?e peri twn ep:reazontwn umas

6:29 tw tuptonti se epi t:n siagona pare&e kai t:n all:n kai apo tou airontos sou to imation kai ton &itwna m: kwlus:s

6:30 panti aitounti se didou kai apo tou airontos ta sa m: apaitei

6:31 kai ka?ws ?elete ina poiwsin umin oi an?rwpoi poieite autois omoiws

6:32 kai ei agapate tous agapwntas umas poia umin &aris estin kai gar oi amartwloi tous agapwntas autous agapwsin

6:33 kai [gar] ean aga?opoi:te tous aga?opoiountas umas poia umin &aris estin kai oi amartwloi to auto poiousin

6:34 kai ean danis:te par wn elpizete labein poia umin &aris [estin] kai amartwloi amartwlois danizousin ina apolabwsin ta isa

6:35 pl:n agapate tous e&?rous umwn kai aga?opoieite kai danizete m:den apelpizontes kai estai o mis?os umwn polus kai eses?e uioi uyistou oti autos &r:stos estin epi tous a&aristous kai pon:rous

6:36 gines?e oiktirmones ka?ws | | [kai] | o pat:r umwn oiktirmwn estin

6:37 kai m: krinete kai ou m: kri?:te kai m: katadikazete kai ou m: katadikas?:te apoluete kai apolu?:ses?e

6:38 didote kai do?:setai umin metron kalon pepiesmenon sesaleumenon uperek&unnomenon dwsousin eis ton kolpon umwn w gar metrw metreite antimetr:?:setai umin

6:39 eipen de kai parabol:n autois m:ti dunatai tuflos tuflon od:gein ou&i amfoteroi eis bo?unon empesountai

6:40 ouk estin ma?:t:s uper ton didaskalon kat:rtismenos de pas estai ws o didaskalos autou

6:41 ti de blepeis to karfos to en tw of?almw tou adelfou sou t:n de dokon t:n en tw idiw of?almw ou katanoeis

6:42 pws dunasai legein tw adelfw sou adelfe afes ekbalw to karfos to en tw of?almw sou autos t:n en tw of?almw sou dokon ou blepwn upokrita ekbale prwton t:n dokon ek tou of?almou sou kai tote diableyeis to karfos to en tw of?almw tou adelfou sou ekbalein

6:43 ou gar estin dendron kalon poioun karpon sapron oude palin dendron sapron poioun karpon kalon

6:44 ekaston gar dendron ek tou idiou karpou ginwsketai ou gar ex akan?wn sullegousin suka oude ek batou staful:n trugwsin

6:45 o aga?os an?rwpos ek tou aga?ou ?:saurou t:s kardias proferei to aga?on kai o pon:ros ek tou pon:rou proferei to pon:ron ek gar perisseumatos kardias lalei to stoma autou

6:46 ti de me kaleite kurie kurie kai ou poieite a legw

6:47 pas o er&omenos pros me kai akouwn mou twn logwn kai poiwn autous upodeixw umin tini estin omoios

6:48 omoios estin an?rwpw oikodomounti oikian os eskayen kai eba?unen kai e?:ken ?emelion epi t:n petran pl:mmur:s de genomen:s proser:xen o potamos t: oikia ekein: kai ouk is&usen saleusai aut:n dia to kalws oikodom:s?ai aut:n

6:49 o de akousas kai m: poi:sas omoios estin an?rwpw oikodom:santi oikian epi t:n g:n &wris ?emeliou : proser:xen o potamos kai eu?us sunepesen kai egeneto to r:gma t:s oikias ekein:s mega

7:1 epeid: epl:rwsen panta ta r:mata autou eis tas akoas tou laou eis:l?en eis kafarnaoum

7:2 ekatontar&ou de tinos doulos kakws e&wn :mellen teleutan os :n autw entimos

7:3 akousas de peri tou i:sou apesteilen pros auton presbuterous twn ioudaiwn erwtwn auton opws el?wn diasws: ton doulon autou

7:4 oi de paragenomenoi pros ton i:soun parekaloun auton spoudaiws legontes oti axios estin w parex: touto

7:5 agapa gar to e?nos :mwn kai t:n sunagwg:n autos wkodom:sen :min

7:6 o de i:sous eporeueto sun autois :d: de autou ou makran ape&ontos apo t:s oikias epemyen filous o ekatontar&:s legwn autw kurie m: skullou ou gar ikanos eimi ina upo t:n steg:n mou eisel?:s

7:7 dio oude emauton :xiwsa pros se el?ein alla eipe logw kai ia?:tw o pais mou

7:8 kai gar egw an?rwpos eimi upo exousian tassomenos e&wn up emauton stratiwtas kai legw toutw poreu?:ti kai poreuetai kai allw er&ou kai er&etai kai tw doulw mou poi:son touto kai poiei

7:9 akousas de tauta o i:sous e?aumasen auton kai strafeis tw akolou?ounti autw o&lw eipen legw umin oude en tw isra:l tosaut:n pistin euron

7:10 kai upostreyantes eis ton oikon oi pemf?entes euron ton doulon ugiainonta

7:11 kai egeneto en tw ex:s eporeu?: eis polin kaloumen:n nain kai suneporeuonto autw oi ma?:tai autou kai o&los polus

7:12 ws de :ggisen t: pul: t:s polews kai idou exekomizeto te?n:kws monogen:s uios t: m:tri autou kai aut: :n &:ra kai o&los t:s polews ikanos :n sun aut:

7:13 kai idwn aut:n o kurios esplag&nis?: ep aut: kai eipen aut: m: klaie

7:14 kai prosel?wn :yato t:s sorou oi de bastazontes est:san kai eipen neaniske soi legw eger?:ti

7:15 kai aneka?isen o nekros kai :rxato lalein kai edwken auton t: m:tri autou

7:16 elaben de fobos pantas kai edoxazon ton ?eon legontes oti prof:t:s megas :ger?: en :min kai oti epeskeyato o ?eos ton laon autou

7:17 kai ex:l?en o logos outos en ol: t: ioudaia peri autou kai pas: t: peri&wrw

7:18 kai ap:ggeilan iwann: oi ma?:tai autou peri pantwn toutwn

7:19 kai proskalesamenos duo tinas twn ma?:twn autou o iwann:s epemyen pros ton kurion* legwn su ei o er&omenos : | eteron | allon | prosdokwmen

7:20 paragenomenoi de pros auton oi andres eipan iwann:s o baptist:s apesteilen :mas pros se legwn su ei o er&omenos : allon prosdokwmen

7:21 en ekein: t: wra e?erapeusen pollous apo noswn kai mastigwn kai pneumatwn pon:rwn kai tuflois pollois e&arisato blepein

7:22 kai apokri?eis eipen autois poreu?entes apaggeilate iwann: a eidete kai :kousate tufloi anablepousin &wloi peripatousin leproi ka?arizontai kai kwfoi akouousin nekroi egeirontai ptw&oi euaggelizontai

7:23 kai makarios estin os ean m: skandalis?: en emoi

7:24 apel?ontwn de twn aggelwn iwannou :rxato legein pros tous o&lous peri iwannou ti ex:l?ate eis t:n er:mon ?easas?ai kalamon upo anemou saleuomenon

7:25 alla ti ex:l?ate idein an?rwpon en malakois imatiois :mfiesmenon idou oi en imatismw endoxw kai truf: upar&ontes en tois basileiois eisin

7:26 alla ti ex:l?ate idein prof:t:n nai legw umin kai perissoteron prof:tou

7:27 outos estin peri ou gegraptai idou apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou os kataskeuasei t:n odon sou empros?en sou

7:28 legw umin meizwn en genn:tois gunaikwn iwannou oudeis estin o de mikroteros en t: basileia tou ?eou meizwn autou estin

7:29 kai pas o laos akousas kai oi telwnai edikaiwsan ton ?eon baptis?entes to baptisma iwannou

7:30 oi de farisaioi kai oi nomikoi t:n boul:n tou ?eou :?et:san eis eautous m: baptis?entes up autou

7:31 tini oun omoiwsw tous an?rwpous t:s geneas taut:s kai tini eisin omoioi

7:32 omoioi eisin paidiois tois en agora ka?:menois kai prosfwnousin all:lois a legei :ul:samen umin kai ouk wr&:sas?e e?r:n:samen kai ouk eklausate

7:33 el:lu?en gar iwann:s o baptist:s m: es?iwn arton m:te pinwn oinon kai legete daimonion e&ei

7:34 el:lu?en o uios tou an?rwpou es?iwn kai pinwn kai legete idou an?rwpos fagos kai oinopot:s filos telwnwn kai amartwlwn

7:35 kai edikaiw?: : sofia apo pantwn twn teknwn aut:s

7:36 :rwta de tis auton twn farisaiwn ina fag: met autou kai eisel?wn eis ton oikon tou farisaiou katekli?:

7:37 kai idou gun: :tis :n en t: polei amartwlos kai epignousa oti katakeitai en t: oikia tou farisaiou komisasa alabastron murou

7:38 kai stasa opisw para tous podas autou klaiousa tois dakrusin :rxato bre&ein tous podas autou kai tais ?rixin t:s kefal:s aut:s exemassen kai katefilei tous podas autou kai :leifen tw murw

7:39 idwn de o farisaios o kalesas auton eipen en eautw legwn outos ei :n | [o] | | prof:t:s eginwsken an tis kai potap: : gun: :tis aptetai autou oti amartwlos estin

7:40 kai apokri?eis o i:sous eipen pros auton simwn e&w soi ti eipein o de didaskale eipe f:sin

7:41 duo &reofeiletai :san danist: tini o eis wfeilen d:naria pentakosia o de eteros pent:konta

7:42 m: e&ontwn autwn apodounai amfoterois e&arisato tis oun autwn pleion agap:sei auton

7:43 apokri?eis simwn eipen upolambanw oti w to pleion e&arisato o de eipen autw or?ws ekrinas

7:44 kai strafeis pros t:n gunaika tw simwni ef: blepeis taut:n t:n gunaika eis:l?on sou eis t:n oikian udwr moi epi podas ouk edwkas aut: de tois dakrusin ebrexen mou tous podas kai tais ?rixin aut:s exemaxen

7:45 fil:ma moi ouk edwkas aut: de af :s eis:l?on ou dielipen katafilousa mou tous podas

7:46 elaiw t:n kefal:n mou ouk :leiyas aut: de murw :leiyen tous podas mou

7:47 ou &arin legw soi afewntai ai amartiai aut:s ai pollai oti :gap:sen polu w de oligon afietai oligon agapa

7:48 eipen de aut: afewntai sou ai amartiai

7:49 kai :rxanto oi sunanakeimenoi legein en eautois tis outos estin os kai amartias afi:sin

7:50 eipen de pros t:n gunaika : pistis sou seswken se poreuou eis eir:n:n

8:1 kai egeneto en tw ka?ex:s kai autos diwdeuen kata polin kai kwm:n k:russwn kai euaggelizomenos t:n basileian tou ?eou kai oi dwdeka sun autw

8:2 kai gunaikes tines ai :san te?erapeumenai apo pneumatwn pon:rwn kai as?eneiwn maria : kaloumen: magdal:n: af :s daimonia epta exel:lu?ei

8:3 kai iwanna gun: &ouza epitropou :rwdou kai sousanna kai eterai pollai aitines di:konoun autois ek twn upar&ontwn autais

8:4 suniontos de o&lou pollou kai twn kata polin epiporeuomenwn pros auton eipen dia parabol:s

8:5 ex:l?en o speirwn tou speirai ton sporon autou kai en tw speirein auton o men epesen para t:n odon kai katepat:?: kai ta peteina tou ouranou katefagen auto

8:6 kai eteron katepesen epi t:n petran kai fuen ex:ran?: dia to m: e&ein ikmada

8:7 kai eteron epesen en mesw twn akan?wn kai sumfueisai ai akan?ai apepnixan auto

8:8 kai eteron epesen eis t:n g:n t:n aga?:n kai fuen epoi:sen karpon ekatontaplasiona tauta legwn efwnei o e&wn wta akouein akouetw

8:9 ep:rwtwn de auton oi ma?:tai autou tis aut: ei: : parabol:

8:10 o de eipen umin dedotai gnwnai ta must:ria t:s basileias tou ?eou tois de loipois en parabolais ina blepontes m: blepwsin kai akouontes m: suniwsin

8:11 estin de aut: : parabol: o sporos estin o logos tou ?eou

8:12 oi de para t:n odon eisin oi akousantes eita er&etai o diabolos kai airei ton logon apo t:s kardias autwn ina m: pisteusantes sw?wsin

8:13 oi de epi t:s petras oi otan akouswsin meta &aras de&ontai ton logon kai outoi rizan ouk e&ousin oi pros kairon pisteuousin kai en kairw peirasmou afistantai

8:14 to de eis tas akan?as peson outoi eisin oi akousantes kai upo merimnwn kai ploutou kai :donwn tou biou poreuomenoi sumpnigontai kai ou telesforousin

8:15 to de en t: kal: g: outoi eisin oitines en kardia kal: kai aga?: akousantes ton logon kate&ousin kai karpoforousin en upomon:

8:16 oudeis de lu&non ayas kaluptei auton skeuei : upokatw klin:s ti?:sin all epi lu&nias ti?:sin ina oi eisporeuomenoi blepwsin to fws

8:17 ou gar estin krupton o ou faneron gen:setai oude apokrufon o ou m: gnws?: kai eis faneron el?:

8:18 blepete oun pws akouete os an gar e&: do?:setai autw kai os an m: e&: kai o dokei e&ein ar?:setai ap autou

8:19 paregeneto de pros auton : m:t:r kai oi adelfoi autou kai ouk :dunanto suntu&ein autw dia ton o&lon

8:20 ap:ggel: de autw : m:t:r sou kai oi adelfoi sou est:kasin exw idein ?elontes se

8:21 o de apokri?eis eipen pros autous m:t:r mou kai adelfoi mou outoi eisin oi ton logon tou ?eou akouontes kai poiountes

8:22 egeneto de en mia twn :merwn kai autos eneb: eis ploion kai oi ma?:tai autou kai eipen pros autous diel?wmen eis to peran t:s limn:s kai an:&?:san

8:23 pleontwn de autwn afupnwsen kai kateb: lailay anemou eis t:n limn:n kai sunepl:rounto kai ekinduneuon

8:24 prosel?ontes de di:geiran auton legontes epistata epistata apollume?a o de dieger?eis epetim:sen tw anemw kai tw kludwni tou udatos kai epausanto kai egeneto gal:n:

8:25 eipen de autois pou : pistis umwn fob:?entes de e?aumasan legontes pros all:lous tis ara outos estin oti kai tois anemois epitassei kai tw udati kai upakouousin autw

8:26 kai katepleusan eis t:n &wran twn geras:nwn* :tis estin antipera t:s galilaias

8:27 exel?onti de autw epi t:n g:n up:nt:sen an:r tis ek t:s polews e&wn daimonia kai &ronw ikanw ouk enedusato imation kai en oikia ouk emenen all en tois mn:masin

8:28 idwn de ton i:soun anakraxas prosepesen autw kai fwn: megal: eipen ti emoi kai soi i:sou uie | [tou ?eou] | tou ?eou | tou uyistou deomai sou m: me basanis:s

8:29 | par:ggellen | par:ggeilen | gar tw pneumati tw aka?artw exel?ein apo tou an?rwpou pollois gar &ronois sun:rpakei auton kai edesmeueto alusesin kai pedais fulassomenos kai diarr:sswn ta desma :launeto | apo | upo | tou daimoniou eis tas er:mous

8:30 ep:rwt:sen de auton o i:sous ti soi onoma estin o de eipen legiwn oti eis:l?en daimonia polla eis auton

8:31 kai parekaloun auton ina m: epitax: autois eis t:n abusson apel?ein

8:32 :n de ekei agel: &oirwn ikanwn boskomen: en tw orei kai parekalesan auton ina epitrey: autois eis ekeinous eisel?ein kai epetreyen autois

8:33 exel?onta de ta daimonia apo tou an?rwpou eis:l?on eis tous &oirous kai wrm:sen : agel: kata tou kr:mnou eis t:n limn:n kai apepnig:

8:34 idontes de oi boskontes to gegonos efugon kai ap:ggeilan eis t:n polin kai eis tous agrous

8:35 ex:l?on de idein to gegonos kai :l?on pros ton i:soun kai euron ka?:menon ton an?rwpon af ou ta daimonia ex:l?en imatismenon kai swfronounta para tous podas | [tou] | tou | i:sou kai efob:?:san

8:36 ap:ggeilan de autois oi idontes pws esw?: o daimonis?eis

8:37 kai :rwt:sen auton apan to pl:?os t:s peri&wrou twn geras:nwn* apel?ein ap autwn oti fobw megalw sunei&onto autos de embas eis ploion upestreyen

8:38 edeito de autou o an:r af ou exel:lu?ei ta daimonia einai sun autw apelusen de auton legwn

8:39 upostrefe eis ton oikon sou kai di:gou osa soi epoi:sen o ?eos kai ap:l?en ka? ol:n t:n polin k:russwn osa epoi:sen autw o i:sous

8:40 en de tw upostrefein ton i:soun apedexato auton o o&los :san gar pantes prosdokwntes auton

8:41 kai idou :l?en an:r w onoma iairos kai outos ar&wn t:s sunagwg:s up:r&en kai peswn para tous podas | | [tou] | i:sou parekalei auton eisel?ein eis ton oikon autou

8:42 oti ?ugat:r monogen:s :n autw ws etwn dwdeka kai aut: ape?n:sken en de tw upagein auton oi o&loi sunepnigon auton

8:43 kai gun: ousa en rusei aimatos apo etwn dwdeka :tis | | [iatrois prosanalwsasa olon ton bion*] | ouk is&usen ap oudenos ?erapeu?:nai

8:44 prosel?ousa opis?en :yato tou kraspedou tou imatiou autou kai para&r:ma est: : rusis tou aimatos aut:s

8:45 kai eipen o i:sous tis o ayamenos mou arnoumenwn de pantwn eipen o petros epistata oi o&loi sune&ousin se kai apo?libousin

8:46 o de i:sous eipen :yato mou tis egw gar egnwn dunamin exel:lu?uian ap emou

8:47 idousa de : gun: oti ouk ela?en tremousa :l?en kai prospesousa autw di :n aitian :yato autou ap:ggeilen enwpion pantos tou laou kai ws ia?: para&r:ma

8:48 o de eipen aut: ?ugat:r : pistis sou seswken se poreuou eis eir:n:n

8:49 eti autou lalountos er&etai tis para tou ar&isunagwgou legwn oti te?n:ken : ?ugat:r sou m:keti skulle ton didaskalon

8:50 o de i:sous akousas apekri?: autw m: fobou monon pisteuson kai sw?:setai

8:51 el?wn de eis t:n oikian ouk af:ken eisel?ein tina sun autw ei m: petron kai iwann:n kai iakwbon kai ton patera t:s paidos kai t:n m:tera

8:52 eklaion de pantes kai ekoptonto aut:n o de eipen m: klaiete ou gar ape?anen alla ka?eudei

8:53 kai kategelwn autou eidotes oti ape?anen

8:54 autos de krat:sas t:s &eiros aut:s efwn:sen legwn : pais egeire

8:55 kai epestreyen to pneuma aut:s kai anest: para&r:ma kai dietaxen aut: do?:nai fagein

8:56 kai exest:san oi goneis aut:s o de par:ggeilen autois m:deni eipein to gegonos

9:1 sugkalesamenos de tous dwdeka edwken autois dunamin kai exousian epi panta ta daimonia kai nosous ?erapeuein

9:2 kai apesteilen autous k:russein t:n basileian tou ?eou kai ias?ai | | [tous as?eneis*] |

9:3 kai eipen pros autous m:den airete eis t:n odon m:te rabdon m:te p:ran m:te arton m:te argurion m:te | | [ana*] | duo &itwnas e&ein

9:4 kai eis :n an oikian eisel?:te ekei menete kai ekei?en exer&es?e

9:5 kai osoi an m: de&wntai umas exer&omenoi apo t:s polews ekein:s ton koniorton apo twn podwn umwn apotinassete eis marturion ep autous

9:6 exer&omenoi de di:r&onto kata tas kwmas euaggelizomenoi kai ?erapeuontes panta&ou

9:7 :kousen de :rwd:s o tetraar&:s ta ginomena panta kai di:porei dia to leges?ai upo tinwn oti iwann:s :ger?: ek nekrwn

9:8 upo tinwn de oti :lias efan: allwn de oti prof:t:s tis twn ar&aiwn anest:

9:9 eipen de | [o] | | :rwd:s iwann:n egw apekefalisa tis de estin outos peri ou akouw toiauta kai ez:tei idein auton

9:10 kai upostreyantes oi apostoloi di:g:santo autw osa epoi:san kai paralabwn autous upe&wr:sen kat idian eis polin kaloumen:n b:?saida

9:11 oi de o&loi gnontes :kolou?:san autw kai apodexamenos autous elalei autois peri t:s basileias tou ?eou kai tous &reian e&ontas ?erapeias iato

9:12 : de :mera :rxato klinein prosel?ontes de oi dwdeka eipan autw apoluson ton o&lon ina poreu?entes eis tas kuklw kwmas kai agrous kataluswsin kai eurwsin episitismon oti wde en er:mw topw esmen

9:13 eipen de pros autous dote autois | fagein umeis | umeis fagein | oi de eipan ouk eisin :min pleion : artoi pente kai i&?ues duo ei m:ti poreu?entes :meis agoraswmen eis panta ton laon touton brwmata

9:14 :san gar wsei andres pentakis&ilioi eipen de pros tous ma?:tas autou kataklinate autous klisias | wsei | [wsei] | ana pent:konta

9:15 kai epoi:san outws kai kateklinan apantas

9:16 labwn de tous pente artous kai tous duo i&?uas anableyas eis ton ouranon eulog:sen autous kai kateklasen kai edidou tois ma?:tais para?einai tw o&lw

9:17 kai efagon kai e&ortas?:san pantes kai :r?: to perisseusan autois klasmatwn kofinoi dwdeka

9:18 kai egeneto en tw einai auton proseu&omenon kata monas sun:san autw oi ma?:tai kai ep:rwt:sen autous legwn tina me | oi o&loi legousin | legousin oi o&loi | einai

9:19 oi de apokri?entes eipan iwann:n ton baptist:n alloi de :lian alloi de oti prof:t:s tis twn ar&aiwn anest:

9:20 eipen de autois umeis de tina me legete einai petros de apokri?eis eipen ton &riston tou ?eou

9:21 o de epitim:sas autois par:ggeilen m:deni legein touto

9:22 eipwn oti dei ton uion tou an?rwpou polla pa?ein kai apodokimas?:nai apo twn presbuterwn kai ar&ierewn kai grammatewn kai apoktan?:nai kai t: trit: :mera eger?:nai

9:23 elegen de pros pantas ei tis ?elei opisw mou er&es?ai arn:sas?w eauton kai aratw ton stauron autou ka? :meran kai akolou?eitw moi

9:24 os gar an ?el: t:n yu&:n autou swsai apolesei aut:n os d an apoles: t:n yu&:n autou eneken emou outos swsei aut:n

9:25 ti gar wfeleitai an?rwpos kerd:sas ton kosmon olon eauton de apolesas : z:miw?eis

9:26 os gar an epais&un?: me kai tous emous logous touton o uios tou an?rwpou epais&un?:setai otan el?: en t: dox: autou kai tou patros kai twn agiwn aggelwn

9:27 legw de umin al:?ws eisin tines twn autou est:kotwn oi ou m: geuswntai ?anatou ews an idwsin t:n basileian tou ?eou

9:28 egeneto de meta tous logous toutous wsei :merai oktw | | [kai] | paralabwn petron kai iwann:n kai iakwbon aneb: eis to oros proseuxas?ai

9:29 kai egeneto en tw proseu&es?ai auton to eidos tou proswpou autou eteron kai o imatismos autou leukos exastraptwn

9:30 kai idou andres duo sunelaloun autw oitines :san mwus:s kai :lias

9:31 oi of?entes en dox: elegon t:n exodon autou :n :mellen pl:roun en ierousal:m

9:32 o de petros kai oi sun autw :san bebar:menoi upnw diagr:gor:santes de eidon t:n doxan autou kai tous duo andras tous sunestwtas autw

9:33 kai egeneto en tw dia&wrizes?ai autous ap autou eipen o petros pros ton i:soun epistata kalon estin :mas wde einai kai poi:swmen sk:nas treis mian soi kai mian mwusei kai mian :lia m: eidws o legei

9:34 tauta de autou legontos egeneto nefel: kai epeskiazen autous efob:?:san de en tw eisel?ein autous eis t:n nefel:n

9:35 kai fwn: egeneto ek t:s nefel:s legousa outos estin o uios mou o eklelegmenos autou akouete

9:36 kai en tw genes?ai t:n fwn:n eure?: i:sous monos kai autoi esig:san kai oudeni ap:ggeilan en ekeinais tais :merais ouden wn ewrakan

9:37 egeneto de t: ex:s :mera katel?ontwn autwn apo tou orous sun:nt:sen autw o&los polus

9:38 kai idou an:r apo tou o&lou ebo:sen legwn didaskale deomai sou epibleyai epi ton uion mou oti monogen:s moi estin

9:39 kai idou pneuma lambanei auton kai exaifn:s krazei kai sparassei auton meta afrou kai | molis | mogis | apo&wrei ap autou suntribon auton

9:40 kai ede:?:n twn ma?:twn sou ina ekbalwsin auto kai ouk :dun:?:san

9:41 apokri?eis de o i:sous eipen w genea apistos kai diestrammen: ews pote esomai pros umas kai anexomai umwn prosagage wde ton uion sou

9:42 eti de proser&omenou autou err:xen auton to daimonion kai sunesparaxen epetim:sen de o i:sous tw pneumati tw aka?artw kai iasato ton paida kai apedwken auton tw patri autou

9:43 exepl:ssonto de pantes epi t: megaleiot:ti tou ?eou pantwn de ?aumazontwn epi pasin ois epoiei eipen pros tous ma?:tas autou

9:44 ?es?e umeis eis ta wta umwn tous logous toutous o gar uios tou an?rwpou mellei paradidos?ai eis &eiras an?rwpwn

9:45 oi de :gnooun to r:ma touto kai :n parakekalummenon ap autwn ina m: ais?wntai auto kai efobounto erwt:sai auton peri tou r:matos toutou

9:46 eis:l?en de dialogismos en autois to tis an ei: meizwn autwn

9:47 o de i:sous eidws* ton dialogismon t:s kardias autwn epilabomenos paidion est:sen auto par eautw

9:48 kai eipen autois os ean dex:tai touto to paidion epi tw onomati mou eme de&etai kai os an eme dex:tai de&etai ton aposteilanta me o gar mikroteros en pasin umin upar&wn outos estin megas

9:49 apokri?eis de iwann:s eipen epistata eidomen tina en tw onomati sou ekballonta daimonia kai ekwluomen auton oti ouk akolou?ei me? :mwn

9:50 eipen de pros auton | | o | i:sous m: kwluete os gar ouk estin ka? umwn uper umwn estin

9:51 egeneto de en tw sumpl:rous?ai tas :meras t:s anal:myews autou kai autos to proswpon est:risen tou poreues?ai eis ierousal:m

9:52 kai apesteilen aggelous pro proswpou autou kai poreu?entes eis:l?on eis kwm:n samaritwn ws etoimasai autw

9:53 kai ouk edexanto auton oti to proswpon autou :n poreuomenon eis ierousal:m

9:54 idontes de oi ma?:tai iakwbos kai iwann:s eipan kurie ?eleis eipwmen pur katab:nai apo tou ouranou kai analwsai autous

9:55 strafeis de epetim:sen autois

9:56 kai eporeu?:san eis eteran kwm:n

9:57 kai poreuomenwn autwn en t: odw eipen tis pros auton akolou?:sw soi opou ean aper&:

9:58 kai eipen autw | [o] | o | i:sous ai alwpekes fwleous e&ousin kai ta peteina tou ouranou katask:nwseis o de uios tou an?rwpou ouk e&ei pou t:n kefal:n klin:

9:59 eipen de pros eteron akolou?ei moi o de eipen | epitreyon moi prwton apel?onti | [kurie*] epitreyon moi apel?onti prwton | ?ayai ton patera mou

9:60 eipen de autw afes tous nekrous ?ayai tous eautwn nekrous su de apel?wn diaggelle t:n basileian tou ?eou

9:61 eipen de kai eteros akolou?:sw soi kurie prwton de epitreyon moi apotaxas?ai tois eis ton oikon mou

9:62 eipen de [pros auton] o i:sous* oudeis epibalwn t:n &eira ep arotron kai blepwn eis ta opisw* eu?etos estin t: basileia tou ?eou

10:1 meta de tauta anedeixen o kurios eterous ebdom:konta [duo*] kai apesteilen autous ana duo [duo] pro proswpou autou eis pasan polin kai topon ou :mellen autos er&es?ai

10:2 elegen de pros autous o men ?erismos polus oi de ergatai oligoi de:?:te oun tou kuriou tou ?erismou opws ergatas ekbal: eis ton ?erismon autou

10:3 upagete idou apostellw umas ws arnas en mesw lukwn

10:4 m: bastazete ballantion m: p:ran m: upod:mata kai m:dena kata t:n odon aspas:s?e

10:5 eis :n d an eisel?:te oikian prwton legete eir:n: tw oikw toutw

10:6 kai ean ekei : uios eir:n:s epanapa:setai ep auton : eir:n: umwn ei de m: ge ef umas anakamyei

10:7 en aut: de t: oikia menete es?iontes kai pinontes ta par autwn axios gar o ergat:s tou mis?ou autou m: metabainete ex oikias eis oikian

10:8 kai eis :n an polin eiser&:s?e kai de&wntai umas es?iete ta parati?emena umin

10:9 kai ?erapeuete tous en aut: as?eneis kai legete autois :ggiken ef umas : basileia tou ?eou

10:10 eis :n d an polin eisel?:te kai m: de&wntai umas exel?ontes eis tas plateias aut:s eipate

10:11 kai ton koniorton ton koll:?enta :min ek t:s polews umwn eis tous podas apomassome?a umin pl:n touto ginwskete oti :ggiken : basileia tou ?eou

10:12 legw umin oti sodomois en t: :mera ekein: anektoteron estai : t: polei ekein:

10:13 ouai soi &orazin ouai soi b:?saida oti ei en turw kai sidwni egen:?:san ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkw kai spodw ka?:menoi meteno:san

10:14 pl:n turw kai sidwni anektoteron estai en t: krisei : umin

10:15 kai su kafarnaoum m: ews ouranou uyw?:s: ews tou adou katab:s:*

10:16 o akouwn umwn emou akouei kai o a?etwn umas eme a?etei o de eme a?etwn a?etei ton aposteilanta me

10:17 upestreyan de oi ebdom:konta [duo*] meta &aras legontes kurie kai ta daimonia upotassetai :min en tw onomati sou

10:18 eipen de autois e?ewroun ton satanan ws astrap:n ek tou ouranou pesonta

10:19 idou dedwka umin t:n exousian tou patein epanw ofewn kai skorpiwn kai epi pasan t:n dunamin tou e&?rou kai ouden umas ou m: | adik:sei | adik:s: |

10:20 pl:n en toutw m: &airete oti ta pneumata umin upotassetai &airete de oti ta onomata umwn eggegraptai en tois ouranois

10:21 en aut: t: wra :galliasato | | [en] | tw pneumati tw agiw* kai eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai t:s g:s oti apekruyas tauta apo sofwn kai sunetwn kai apekaluyas auta n:piois nai o pat:r oti outws eudokia egeneto empros?en sou

10:22 panta moi paredo?: upo tou patros mou kai oudeis ginwskei tis estin o uios ei m: o pat:r kai tis estin o pat:r ei m: o uios kai w ean boul:tai o uios apokaluyai

10:23 kai strafeis pros tous ma?:tas kat idian eipen makarioi oi of?almoi oi blepontes a blepete

10:24 legw gar umin oti polloi prof:tai kai basileis :?el:san idein a umeis blepete kai ouk eidan kai akousai a akouete kai ouk :kousan

10:25 kai idou nomikos tis anest: ekpeirazwn auton legwn didaskale ti poi:sas zw:n aiwnion kl:ronom:sw

10:26 o de eipen pros auton en tw nomw ti gegraptai pws anaginwskeis

10:27 o de apokri?eis eipen agap:seis kurion ton ?eon sou ex ol:s | | [t:s] | kardias sou kai en ol: t: yu&: sou kai en ol: t: is&ui sou kai en ol: t: dianoia sou kai ton pl:sion sou ws seauton

10:28 eipen de autw or?ws apekri?:s touto poiei kai z:s:

10:29 o de ?elwn dikaiwsai eauton eipen pros ton i:soun kai tis estin mou pl:sion

10:30 upolabwn o i:sous eipen an?rwpos tis katebainen apo ierousal:m eis ieri&w kai l:stais periepesen oi kai ekdusantes auton kai pl:gas epi?entes ap:l?on afentes :mi?an:

10:31 kata sugkurian de iereus tis katebainen | [en] | en | t: odw ekein: kai idwn auton antipar:l?en

10:32 omoiws de kai leuit:s | | [genomenos] | kata ton topon el?wn kai idwn antipar:l?en

10:33 samarit:s de tis odeuwn :l?en kat auton kai idwn esplag&nis?:

10:34 kai prosel?wn kated:sen ta traumata autou epi&ewn elaion kai oinon epibibasas de auton epi to idion kt:nos :gagen auton eis pando&eion kai epemel:?: autou

10:35 kai epi t:n aurion ekbalwn | duo d:naria edwken | edwken duo d:naria | tw pando&ei kai eipen epimel:?:ti autou kai o ti an prosdapan:s:s egw en tw epaner&es?ai me apodwsw soi

10:36 tis toutwn twn triwn pl:sion dokei soi gegonenai tou empesontos eis tous l:stas

10:37 o de eipen o poi:sas to eleos met autou eipen de autw | [o] | o | i:sous poreuou kai su poiei omoiws

10:38 en de tw poreues?ai autous autos eis:l?en eis kwm:n tina gun: de tis onomati mar?a upedexato auton | eis t:n oikian | |

10:39 kai t:de :n adelf: kaloumen: mariam [:] kai paraka?es?eisa pros tous podas tou kuriou :kouen ton logon autou

10:40 : de mar?a periespato peri poll:n diakonian epistasa de eipen kurie ou melei soi oti : adelf: mou mon:n me | kateleipen diakonein eipon | katelipen diakonein eipe | oun aut: ina moi sunantilab:tai

10:41 apokri?eis de eipen aut: o kurios mar?a mar?a merimnas kai ?orubaz: peri polla

10:42 | oligwn de estin &reia* : enos | enos de estin &reia | mariam gar t:n aga?:n merida exelexato :tis ouk afaire?:setai aut:s

11:1 kai egeneto en tw einai auton en topw tini proseu&omenon ws epausato eipen tis twn ma?:twn autou pros auton kurie didaxon :mas proseu&es?ai ka?ws kai iwann:s edidaxen tous ma?:tas autou

11:2 eipen de autois otan proseu&:s?e legete pater agias?:tw to onoma sou el?etw : basileia sou

11:3 ton arton :mwn ton epiousion didou :min to ka? :meran

11:4 kai afes :min tas amartias :mwn kai gar autoi afiomen panti ofeilonti :min kai m: eisenegk:s :mas eis peirasmon

11:5 kai eipen pros autous tis ex umwn exei filon kai poreusetai pros auton mesonuktiou kai eip: autw file &r:son moi treis artous

11:6 epeid: filos mou paregeneto ex odou pros me kai ouk e&w o para?:sw autw

11:7 kakeinos esw?en apokri?eis eip: m: moi kopous pare&e :d: : ?ura kekleistai kai ta paidia mou met emou eis t:n koit:n eisin ou dunamai anastas dounai soi

11:8 legw umin ei kai ou dwsei autw anastas dia to einai filon autou dia ge t:n anaideian autou eger?eis dwsei autw oswn &r:zei

11:9 kagw umin legw aiteite kai do?:setai umin z:teite kai eur:sete krouete kai anoig:setai umin

11:10 pas gar o aitwn lambanei kai o z:twn euriskei kai tw krouonti | anoig:setai | <anoig:setai*> |

11:11 tina de ex umwn ton patera ait:sei o uios i&?un | m: | kai | anti i&?uos* ofin autw epidwsei

11:12 : kai ait:sei won epidwsei* autw skorpion

11:13 ei oun umeis pon:roi upar&ontes oidate domata aga?a didonai tois teknois umwn posw mallon o pat:r [o*] ex ouranou dwsei pneuma agion tois aitousin auton

11:14 kai :n ekballwn daimonion | | [kai auto :n*] | kwfon egeneto de tou daimoniou exel?ontos elal:sen o kwfos kai e?aumasan oi o&loi

11:15 tines de ex autwn eipon en beelzeboul tw ar&onti twn daimoniwn ekballei ta daimonia

11:16 eteroi de peirazontes s:meion ex ouranou ez:toun par autou

11:17 autos de eidws autwn ta diano:mata eipen autois pasa basileia ef eaut:n diameris?eisa er:moutai kai oikos epi oikon piptei

11:18 ei de kai o satanas ef eauton diemeris?: pws sta?:setai : basileia autou oti legete en beelzeboul ekballein me ta daimonia

11:19 ei de egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto autoi umwn kritai esontai

11:20 ei de en daktulw ?eou [egw] ekballw ta daimonia ara ef?asen ef umas : basileia tou ?eou

11:21 otan o is&uros ka?wplismenos fulass: t:n eautou aul:n en eir:n: estin ta upar&onta autou

11:22 epan de is&uroteros autou epel?wn nik:s: auton t:n panoplian autou airei ef : epepoi?ei kai ta skula autou diadidwsin

11:23 o m: wn met emou kat emou estin kai o m: sunagwn met emou skorpizei

11:24 otan to aka?arton pneuma exel?: apo tou an?rwpou dier&etai di anudrwn topwn z:toun anapausin kai m: euriskon [tote*] legei upostreyw eis ton oikon mou o?en ex:l?on

11:25 kai el?on euriskei | [s&olazonta] | | sesarwmenon kai kekosm:menon

11:26 tote poreuetai kai paralambanei etera pneumata pon:rotera eautou epta kai eisel?onta katoikei ekei kai ginetai ta es&ata tou an?rwpou ekeinou &eirona twn prwtwn

11:27 egeneto de en tw legein auton tauta eparasa tis fwn:n gun: ek tou o&lou eipen autw makaria : koilia : bastasasa se kai mastoi ous e?:lasas

11:28 autos de eipen menoun makarioi oi akouontes ton logon tou ?eou kai fulassontes

11:29 twn de o&lwn epa?roizomenwn :rxato legein : genea aut: genea pon:ra estin s:meion z:tei kai s:meion ou do?:setai aut: ei m: to s:meion iwna

11:30 ka?ws gar egeneto | [o] | | iwnas tois nineuitais s:meion outws estai kai o uios tou an?rwpou t: genea taut:

11:31 basilissa notou eger?:setai en t: krisei meta twn andrwn t:s geneas taut:s kai katakrinei autous oti :l?en ek twn peratwn t:s g:s akousai t:n sofian solomwnos kai idou pleion solomwnos wde

11:32 andres nineuitai anast:sontai en t: krisei meta t:s geneas taut:s kai katakrinousin aut:n oti meteno:san eis to k:rugma iwna kai idou pleion iwna wde

11:33 oudeis lu&non ayas eis krupt:n ti?:sin | oude upo ton modion | [oude upo ton modion*] | all epi t:n lu&nian ina oi eisporeuomenoi to fws blepwsin

11:34 o lu&nos tou swmatos estin o of?almos sou otan o of?almos sou aplous : kai olon to swma sou fwteinon estin epan de pon:ros : kai to swma sou skoteinon

11:35 skopei oun m: to fws to en soi skotos estin

11:36 ei oun to swma sou olon fwteinon m: e&on meros ti skoteinon estai fwteinon olon ws otan o lu&nos t: astrap: fwtiz: se

11:37 en de tw lal:sai erwta auton farisaios opws arist:s: par autw eisel?wn de anepesen

11:38 o de farisaios idwn e?aumasen oti ou prwton ebaptis?: pro tou aristou

11:39 eipen de o kurios pros auton nun umeis oi farisaioi to exw?en tou pot:riou kai tou pinakos ka?arizete to de esw?en umwn gemei arpag:s kai pon:rias

11:40 afrones ou& o poi:sas to exw?en kai to esw?en epoi:sen

11:41 pl:n ta enonta dote ele:mosun:n kai idou panta ka?ara umin estin

11:42 alla ouai umin tois farisaiois oti apodekatoute to :duosmon kai to p:ganon kai pan la&anon kai parer&es?e t:n krisin kai t:n agap:n tou ?eou tauta de edei poi:sai kakeina m: pareinai

11:43 ouai umin tois farisaiois oti agapate t:n prwtoka?edrian en tais sunagwgais kai tous aspasmous en tais agorais

11:44 ouai umin oti este ws ta mn:meia ta ad:la kai oi an?rwpoi | oi | [oi] | peripatountes epanw ouk oidasin

11:45 apokri?eis de tis twn nomikwn legei autw didaskale tauta legwn kai :mas ubrizeis

11:46 o de eipen kai umin tois nomikois ouai oti fortizete tous an?rwpous fortia dusbastakta kai autoi eni twn daktulwn umwn ou prosyauete tois fortiois

11:47 ouai umin oti oikodomeite ta mn:meia twn prof:twn oi de pateres umwn apekteinan autous

11:48 ara martures este kai suneudokeite tois ergois twn paterwn umwn oti autoi men apekteinan autous umeis de oikodomeite*

11:49 dia touto kai : sofia tou ?eou eipen apostelw eis autous prof:tas kai apostolous kai ex autwn apoktenousin kai diwxousin

11:50 ina ekz:t:?: to aima pantwn twn prof:twn to ekke&umenon apo katabol:s kosmou apo t:s geneas taut:s

11:51 apo aimatos abel ews aimatos za&ariou tou apolomenou metaxu tou ?usiast:riou kai tou oikou nai legw umin ekz:t:?:setai apo t:s geneas taut:s

11:52 ouai umin tois nomikois oti :rate t:n kleida t:s gnwsews autoi ouk eis:l?ate kai tous eiser&omenous ekwlusate

11:53 kakei?en exel?ontos autou :rxanto oi grammateis kai oi farisaioi deinws ene&ein kai apostomatizein auton peri pleionwn

11:54 enedreuontes auton ?:reusai ti ek tou stomatos autou

12:1 en ois episuna&?eiswn twn muriadwn tou o&lou wste katapatein all:lous :rxato legein pros tous ma?:tas autou prwton prose&ete eautois apo t:s zum:s :tis estin upokrisis twn farisaiwn

12:2 ouden de sugkekalummenon estin o ouk apokaluf?:setai kai krupton o ou gnws?:setai

12:3 an? wn osa en t: skotia eipate en tw fwti akous?:setai kai o pros to ous elal:sate en tois tameiois k:ru&?:setai epi twn dwmatwn

12:4 legw de umin tois filois mou m: fob:?:te apo twn apokteinontwn to swma kai meta tauta m: e&ontwn perissoteron ti poi:sai

12:5 upodeixw de umin tina fob:?:te fob:?:te ton meta to apokteinai e&onta exousian embalein eis t:n geennan nai legw umin touton fob:?:te

12:6 ou&i pente strou?ia pwlountai assariwn duo kai en ex autwn ouk estin epilel:smenon enwpion tou ?eou

12:7 alla kai ai tri&es t:s kefal:s umwn pasai :ri?m:ntai m: fobeis?e pollwn strou?iwn diaferete

12:8 legw de umin pas os an | omolog:sei | omolog:s: | en emoi empros?en twn an?rwpwn kai o uios tou an?rwpou omolog:sei en autw empros?en twn aggelwn tou ?eou

12:9 o de arn:samenos me enwpion twn an?rwpwn aparn:?:setai enwpion twn aggelwn tou ?eou

12:10 kai pas os erei logon eis ton uion tou an?rwpou afe?:setai autw tw de eis to agion pneuma blasf:m:santi ouk afe?:setai

12:11 otan de eisferwsin umas epi tas sunagwgas kai tas ar&as kai tas exousias m: merimn:s:te pws | [: ti] | : ti | apolog:s:s?e : ti eip:te

12:12 to gar agion pneuma didaxei umas en aut: t: wra a dei eipein

12:13 eipen de tis ek tou o&lou autw didaskale eipe tw adelfw mou merisas?ai met emou t:n kl:ronomian

12:14 o de eipen autw an?rwpe tis me katest:sen krit:n : merist:n ef umas

12:15 eipen de pros autous orate kai fulasses?e apo pas:s pleonexias oti ouk en tw perisseuein tini : zw: autou estin ek twn upar&ontwn autw

12:16 eipen de parabol:n pros autous legwn an?rwpou tinos plousiou eufor:sen : &wra

12:17 kai dielogizeto en eautw legwn ti poi:sw oti ouk e&w pou sunaxw tous karpous mou

12:18 kai eipen touto poi:sw ka?elw mou tas apo?:kas kai meizonas oikodom:sw kai sunaxw ekei panta ton siton kai ta aga?a mou

12:19 kai erw t: yu&: mou yu&: e&eis polla aga?a | [keimena | keimena | eis et: polla anapauou fage | pie] | pie | eufrainou

12:20 eipen de autw o ?eos afrwn taut: t: nukti t:n yu&:n sou | aitousin | apaitousin | apo sou a de :toimasas tini estai

12:21 | [outws | outws | o ?:saurizwn eautw kai m: eis ?eon | ploutwn] | ploutwn |

12:22 eipen de pros tous ma?:tas [autou*] dia touto legw umin m: merimnate t: yu&: ti fag:te m:de tw swmati | [umwn] | | ti endus:s?e

12:23 : gar yu&: pleion estin t:s trof:s kai to swma tou endumatos

12:24 katano:sate tous korakas oti ou speirousin oude ?erizousin ois ouk estin tameion oude apo?:k: kai o ?eos trefei autous posw mallon umeis diaferete twn peteinwn

12:25 tis de ex umwn merimnwn dunatai epi t:n :likian autou pros?einai p:&un

12:26 ei oun oude ela&iston dunas?e ti peri twn loipwn merimnate

12:27 katano:sate ta krina pws auxanei ou kopia oude n:?ei legw de umin oude solomwn en pas: t: dox: autou periebaleto ws en toutwn

12:28 ei de en agrw ton &orton onta s:meron kai aurion eis klibanon ballomenon o ?eos outws amfiezei posw mallon umas oligopistoi

12:29 kai umeis m: z:teite ti fag:te kai ti pi:te kai m: metewrizes?e

12:30 tauta gar panta ta e?n: tou kosmou epiz:tousin umwn de o pat:r oiden oti &r:zete toutwn

12:31 pl:n z:teite t:n basileian autou kai tauta proste?:setai umin

12:32 m: fobou to mikron poimnion oti eudok:sen o pat:r umwn dounai umin t:n basileian

12:33 pwl:sate ta upar&onta umwn kai dote ele:mosun:n poi:sate eautois ballantia m: palaioumena ?:sauron anekleipton en tois ouranois opou klept:s ouk eggizei oude s:s diaf?eirei

12:34 opou gar estin o ?:sauros umwn ekei kai : kardia umwn estai

12:35 estwsan umwn ai osfues periezwsmenai kai oi lu&noi kaiomenoi

12:36 kai umeis omoioi an?rwpois prosde&omenois ton kurion eautwn pote analus: ek twn gamwn ina el?ontos kai krousantos eu?ews anoixwsin autw

12:37 makarioi oi douloi ekeinoi ous el?wn o kurios eur:sei gr:gorountas am:n legw umin oti perizwsetai kai anaklinei autous kai parel?wn diakon:sei autois

12:38 kan en t: deutera kan en t: trit: fulak: el?: kai eur: outws makarioi eisin ekeinoi

12:39 touto de ginwskete oti ei :dei o oikodespot:s poia wra o klept:s er&etai | egr:gor:sen an kai ouk | ouk an | af:ken dioru&?:nai ton oikon autou

12:40 kai umeis gines?e etoimoi oti : wra ou dokeite o uios tou an?rwpou er&etai

12:41 eipen de o petros kurie pros :mas t:n parabol:n taut:n legeis : kai pros pantas

12:42 kai eipen o kurios tis ara estin o pistos oikonomos o fronimos on katast:sei o kurios epi t:s ?erapeias autou tou didonai en kairw [to] sitometrion

12:43 makarios o doulos ekeinos on el?wn o kurios autou eur:sei poiounta outws

12:44 al:?ws legw umin oti epi pasin tois upar&ousin autou katast:sei auton

12:45 ean de eip: o doulos ekeinos en t: kardia autou &ronizei o kurios mou er&es?ai kai arx:tai tuptein tous paidas kai tas paidiskas es?iein te kai pinein kai me?uskes?ai

12:46 :xei o kurios tou doulou ekeinou en :mera : ou prosdoka kai en wra : ou ginwskei kai di&otom:sei auton kai to meros autou meta twn apistwn ?:sei

12:47 ekeinos de o doulos o gnous to ?el:ma tou kuriou autou kai m: etoimasas : poi:sas pros to ?el:ma autou dar:setai pollas

12:48 o de m: gnous poi:sas de axia pl:gwn dar:setai oligas panti de w edo?: polu polu z:t:?:setai par autou kai w pare?ento polu perissoteron ait:sousin auton

12:49 pur :l?on balein epi t:n g:n kai ti ?elw ei :d: an:f?:

12:50 baptisma de e&w baptis?:nai kai pws sune&omai ews otou teles?:

12:51 dokeite oti eir:n:n paregenom:n dounai en t: g: ou&i legw umin all : diamerismon

12:52 esontai gar apo tou nun pente en eni oikw diamemerismenoi treis epi dusin kai duo epi trisin

12:53 diameris?:sontai pat:r epi uiw kai uios epi patri m:t:r epi | | t:n | ?ugatera kai ?ugat:r epi t:n m:tera pen?era epi t:n numf:n aut:s kai numf: epi t:n pen?eran

12:54 elegen de kai tois o&lois otan id:te | | [t:n] | nefel:n anatellousan epi dusmwn eu?ews legete oti ombros er&etai kai ginetai outws

12:55 kai otan noton pneonta legete oti kauswn estai kai ginetai

12:56 upokritai to proswpon t:s g:s kai tou ouranou oidate dokimazein ton kairon de touton pws ouk oidate dokimazein

12:57 ti de kai af eautwn ou krinete to dikaion

12:58 ws gar upageis meta tou antidikou sou ep ar&onta en t: odw dos ergasian ap:lla&?ai | [ap] | ap | autou m:pote katasur: se pros ton krit:n kai o krit:s se paradwsei tw praktori kai o praktwr se balei eis fulak:n

12:59 legw soi ou m: exel?:s ekei?en ews kai to es&aton lepton apodws

13:1 par:san de tines en autw tw kairw apaggellontes autw peri twn galilaiwn wn to aima pilatos emixen meta twn ?usiwn autwn

13:2 kai apokri?eis eipen autois dokeite oti oi galilaioi outoi amartwloi para pantas tous galilaious egenonto oti tauta pepon?asin

13:3 ou&i legw umin all ean m: metano:te pantes omoiws apoleis?e

13:4 : ekeinoi oi dekaoktw ef ous epesen o purgos en tw silwam kai apekteinen autous dokeite oti autoi ofeiletai egenonto para pantas tous an?rwpous tous katoikountas ierousal:m

13:5 ou&i legw umin all ean m: | metano:s:te | metano:te | pantes wsautws apoleis?e

13:6 elegen de taut:n t:n parabol:n suk:n ei&en tis pefuteumen:n en tw ampelwni autou kai :l?en z:twn karpon en aut: kai ou& euren

13:7 eipen de pros ton ampelourgon idou tria et: af ou er&omai z:twn karpon en t: suk: taut: kai ou& euriskw ekkoyon | | [oun*] | aut:n ina ti kai t:n g:n katargei

13:8 o de apokri?eis legei autw kurie afes aut:n kai touto to etos ews otou skayw peri aut:n kai balw kopria

13:9 kan men poi:s: karpon eis to mellon ei de m: ge ekkoyeis aut:n

13:10 :n de didaskwn en mia twn sunagwgwn en tois sabbasin

13:11 kai idou gun: pneuma e&ousa as?eneias et: dekaoktw kai :n sugkuptousa kai m: dunamen: anakuyai eis to panteles

13:12 idwn de aut:n o i:sous prosefwn:sen kai eipen aut: gunai apolelusai t:s as?eneias sou

13:13 kai epe?:ken aut: tas &eiras kai para&r:ma anwr?w?: kai edoxazen ton ?eon

13:14 apokri?eis de o ar&isunagwgos aganaktwn oti tw sabbatw e?erapeusen o i:sous elegen tw o&lw oti ex :merai eisin en ais dei ergazes?ai en autais oun er&omenoi ?erapeues?e kai m: t: :mera tou sabbatou

13:15 apekri?: de autw o kurios kai eipen upokritai ekastos umwn tw sabbatw ou luei ton boun autou : ton onon apo t:s fatn:s kai | apagwn | apagagwn | potizei

13:16 taut:n de ?ugatera abraam ousan :n ed:sen o satanas idou deka kai oktw et: ouk edei lu?:nai apo tou desmou toutou t: :mera tou sabbatou

13:17 kai tauta legontos autou kat:s&unonto pantes oi antikeimenoi autw kai pas o o&los e&airen epi pasin tois endoxois tois ginomenois up autou

13:18 elegen oun tini omoia estin : basileia tou ?eou kai tini omoiwsw aut:n

13:19 omoia estin kokkw sinapews on labwn an?rwpos ebalen eis k:pon eautou kai :ux:sen kai egeneto eis dendron kai ta peteina tou ouranou katesk:nwsen en tois kladois autou

13:20 kai palin eipen tini omoiwsw t:n basileian tou ?eou

13:21 omoia estin zum: :n labousa gun: | ekruyen | <enekruyen> | eis aleurou sata tria ews ou ezumw?: olon

13:22 kai dieporeueto kata poleis kai kwmas didaskwn kai poreian poioumenos eis ierosoluma

13:23 eipen de tis autw kurie ei oligoi oi swzomenoi o de eipen pros autous

13:24 agwnizes?e eisel?ein dia t:s sten:s ?uras oti polloi legw umin z:t:sousin eisel?ein kai ouk is&usousin

13:25 af ou an eger?: o oikodespot:s kai apokleis: t:n ?uran kai arx:s?e exw estanai kai krouein t:n ?uran legontes kurie anoixon :min kai apokri?eis erei umin ouk oida umas po?en este

13:26 tote arxes?e legein efagomen enwpion sou kai epiomen kai en tais plateiais :mwn edidaxas

13:27 kai erei legwn umin* ouk oida | | [umas*] | po?en este apost:te ap emou pantes ergatai adikias

13:28 ekei estai o klau?mos kai o brugmos twn odontwn otan oy:s?e abraam kai isaak kai iakwb kai pantas tous prof:tas en t: basileia tou ?eou umas de ekballomenous exw

13:29 kai :xousin apo anatolwn kai dusmwn kai apo borra kai notou kai anakli?:sontai en t: basileia tou ?eou

13:30 kai idou eisin es&atoi oi esontai prwtoi kai eisin prwtoi oi esontai es&atoi

13:31 en aut: t: wra pros:l?an tines farisaioi legontes autw exel?e kai poreuou enteu?en oti :rwd:s ?elei se apokteinai

13:32 kai eipen autois poreu?entes eipate t: alwpeki taut: idou ekballw daimonia kai iaseis apotelw s:meron kai aurion kai t: trit: teleioumai

13:33 pl:n dei me s:meron kai aurion kai t: e&omen: poreues?ai oti ouk ende&etai prof:t:n apoles?ai exw ierousal:m

13:34 ierousal:m ierousal:m : apokteinousa tous prof:tas kai li?obolousa tous apestalmenous pros aut:n posakis :?el:sa episunaxai ta tekna sou on tropon ornis t:n eaut:s nossian upo tas pterugas kai ouk :?el:sate

13:35 idou afietai umin o oikos umwn legw [de] umin ou m: id:te me ews | | [:xei ote*] | eip:te eulog:menos o er&omenos en onomati kuriou

14:1 kai egeneto en tw el?ein auton eis oikon tinos twn ar&ontwn [twn] farisaiwn sabbatw fagein arton kai autoi :san parat:roumenoi auton

14:2 kai idou an?rwpos tis :n udrwpikos empros?en autou

14:3 kai apokri?eis o i:sous eipen pros tous nomikous kai farisaious legwn exestin tw sabbatw ?erapeusai : ou

14:4 oi de :su&asan kai epilabomenos iasato auton kai apelusen

14:5 kai pros autous eipen tinos umwn uios : bous eis frear peseitai kai ouk eu?ews anaspasei auton en :mera tou sabbatou

14:6 kai ouk is&usan antapokri?:nai pros tauta

14:7 elegen de pros tous kekl:menous parabol:n epe&wn pws tas prwtoklisias exelegonto legwn pros autous

14:8 otan kl:?:s upo tinos eis gamous m: katakli?:s eis t:n prwtoklisian m:pote entimoteros sou : kekl:menos up autou

14:9 kai el?wn o se kai auton kalesas erei soi dos toutw topon kai tote arx: meta ais&un:s ton es&aton topon kate&ein

14:10 all otan kl:?:s poreu?eis anapese eis ton es&aton topon ina otan el?: o kekl:kws se erei soi file prosanab:?i anwteron tote estai soi doxa enwpion pantwn twn sunanakeimenwn soi

14:11 oti pas o uywn eauton tapeinw?:setai kai o tapeinwn eauton uyw?:setai

14:12 elegen de kai tw kekl:koti auton otan poi:s ariston : deipnon m: fwnei tous filous sou m:de tous adelfous sou m:de tous suggeneis sou m:de geitonas plousious m:pote kai autoi antikaleswsin se kai gen:tai antapodoma soi

14:13 all otan do&:n poi:s kalei ptw&ous anapeirous &wlous tuflous

14:14 kai makarios es: oti ouk e&ousin antapodounai soi antapodo?:setai gar soi en t: anastasei twn dikaiwn

14:15 akousas de tis twn sunanakeimenwn tauta eipen autw makarios ostis fagetai arton en t: basileia tou ?eou

14:16 o de eipen autw an?rwpos tis epoiei deipnon mega kai ekalesen pollous

14:17 kai apesteilen ton doulon autou t: wra tou deipnou eipein tois kekl:menois er&es?e oti :d: etoima estin*

14:18 kai :rxanto apo mias pantes paraiteis?ai o prwtos eipen autw agron :gorasa kai e&w anagk:n exel?wn idein auton erwtw se e&e me par:t:menon

14:19 kai eteros eipen zeug: bown :gorasa pente kai poreuomai dokimasai auta erwtw se e&e me par:t:menon

14:20 kai eteros eipen gunaika eg:ma kai dia touto ou dunamai el?ein

14:21 kai paragenomenos o doulos ap:ggeilen tw kuriw autou tauta tote orgis?eis o oikodespot:s eipen tw doulw autou exel?e ta&ews eis tas plateias kai rumas t:s polews kai tous ptw&ous kai anapeirous kai tuflous kai &wlous eisagage wde

14:22 kai eipen o doulos kurie gegonen o epetaxas kai eti topos estin

14:23 kai eipen o kurios pros ton doulon exel?e eis tas odous kai fragmous kai anagkason eisel?ein ina gemis?: mou o oikos

14:24 legw gar umin oti oudeis twn andrwn ekeinwn twn kekl:menwn geusetai mou tou deipnou

14:25 suneporeuonto de autw o&loi polloi kai strafeis eipen pros autous

14:26 ei tis er&etai pros me kai ou misei ton patera eautou kai t:n m:tera kai t:n gunaika kai ta tekna kai tous adelfous kai tas adelfas eti te kai t:n yu&:n eautou ou dunatai einai mou ma?:t:s

14:27 ostis ou bastazei ton stauron eautou kai er&etai opisw mou ou dunatai einai mou ma?:t:s

14:28 tis gar ex umwn ?elwn purgon oikodom:sai ou&i prwton ka?isas y:fizei t:n dapan:n ei e&ei eis apartismon

14:29 ina m:pote ?entos autou ?emelion kai m: is&uontos ektelesai pantes oi ?ewrountes arxwntai autw empaizein

14:30 legontes oti outos o an?rwpos :rxato oikodomein kai ouk is&usen ektelesai

14:31 : tis basileus poreuomenos eterw basilei sumbalein eis polemon ou&i ka?isas prwton bouleusetai ei dunatos estin en deka &iliasin upant:sai tw meta eikosi &iliadwn er&omenw ep auton

14:32 ei de m: ge eti autou porrw ontos presbeian aposteilas erwta | | ta | pros eir:n:n

14:33 outws oun pas ex umwn os ouk apotassetai pasin tois eautou upar&ousin ou dunatai einai mou ma?:t:s

14:34 kalon oun to alas ean de kai to alas mwran?: en tini artu?:setai

14:35 oute eis g:n oute eis koprian eu?eton estin exw ballousin auto o e&wn wta akouein akouetw

15:1 :san de autw eggizontes pantes oi telwnai kai oi amartwloi akouein autou

15:2 kai diegogguzon oi te farisaioi kai oi grammateis legontes oti outos amartwlous prosde&etai kai sunes?iei autois

15:3 eipen de pros autous t:n parabol:n taut:n legwn

15:4 tis an?rwpos ex umwn e&wn ekaton probata kai apolesas ex autwn en ou kataleipei ta enen:konta ennea en t: er:mw kai poreuetai epi to apolwlos ews eur: auto

15:5 kai eurwn epiti?:sin epi tous wmous autou &airwn

15:6 kai el?wn eis ton oikon sugkalei tous filous kai tous geitonas legwn autois sug&ar:te moi oti euron to probaton mou to apolwlos

15:7 legw umin oti outws &ara en tw ouranw estai epi eni amartwlw metanoounti : epi enen:konta ennea dikaiois oitines ou &reian e&ousin metanoias

15:8 : tis gun: dra&mas e&ousa deka ean apoles: dra&m:n mian ou&i aptei lu&non kai saroi t:n oikian kai z:tei epimelws ews ou eur:

15:9 kai eurousa sugkalei tas filas kai geitonas legousa sug&ar:te moi oti euron t:n dra&m:n :n apwlesa

15:10 outws legw umin ginetai &ara enwpion twn aggelwn tou ?eou epi eni amartwlw metanoounti

15:11 eipen de an?rwpos tis ei&en duo uious

15:12 kai eipen o newteros autwn tw patri pater dos moi to epiballon meros t:s ousias o de dieilen autois ton bion

15:13 kai met ou pollas :meras sunagagwn panta o newteros uios aped:m:sen eis &wran makran kai ekei dieskorpisen t:n ousian autou zwn aswtws

15:14 dapan:santos de autou panta egeneto limos is&ura kata t:n &wran ekein:n kai autos :rxato ustereis?ai

15:15 kai poreu?eis ekoll:?: eni twn politwn t:s &wras ekein:s kai epemyen auton eis tous agrous autou boskein &oirous

15:16 kai epe?umei &ortas?:nai ek twn keratiwn wn :s?ion oi &oiroi kai oudeis edidou autw

15:17 eis eauton de el?wn ef: posoi mis?ioi tou patros mou perisseuontai artwn egw de limw wde apollumai

15:18 anastas poreusomai pros ton patera mou kai erw autw pater :marton eis ton ouranon kai enwpion sou

15:19 ouketi eimi axios kl:?:nai uios sou poi:son me ws ena twn mis?iwn sou

15:20 kai anastas :l?en pros ton patera eautou eti de autou makran ape&ontos eiden auton o pat:r autou kai esplag&nis?: kai dramwn epepesen epi ton tra&:lon autou kai katefil:sen auton

15:21 eipen de o uios autw pater :marton eis ton ouranon kai enwpion sou ouketi eimi axios kl:?:nai uios sou | [poi:son me ws ena twn mis?iwn sou] | |

15:22 eipen de o pat:r pros tous doulous autou ta&u exenegkate stol:n t:n prwt:n kai endusate auton kai dote daktulion eis t:n &eira autou kai upod:mata eis tous podas

15:23 kai ferete ton mos&on ton siteuton ?usate kai fagontes eufran?wmen

15:24 oti outos o uios mou nekros :n kai anez:sen :n apolwlws kai eure?: kai :rxanto eufraines?ai

15:25 :n de o uios autou o presbuteros en agrw kai ws er&omenos :ggisen t: oikia :kousen sumfwnias kai &orwn

15:26 kai proskalesamenos ena twn paidwn epun?aneto ti an ei: tauta

15:27 o de eipen autw oti o adelfos sou :kei kai e?usen o pat:r sou ton mos&on ton siteuton oti ugiainonta auton apelaben

15:28 wrgis?: de kai ouk :?elen eisel?ein o de pat:r autou exel?wn parekalei auton

15:29 o de apokri?eis eipen tw patri autou idou tosauta et: douleuw soi kai oudepote entol:n sou par:l?on kai emoi oudepote edwkas erifon ina meta twn filwn mou eufran?w

15:30 ote de o uios sou outos o katafagwn sou ton bion meta pornwn :l?en e?usas autw ton siteuton mos&on

15:31 o de eipen autw teknon su pantote met emou ei kai panta ta ema sa estin

15:32 eufran?:nai de kai &ar:nai edei oti o adelfos sou outos nekros :n kai ez:sen kai apolwlws kai eure?:

16:1 elegen de kai pros tous ma?:tas an?rwpos tis :n plousios os ei&en oikonomon kai outos diebl:?: autw ws diaskorpizwn ta upar&onta autou

16:2 kai fwn:sas auton eipen autw ti touto akouw peri sou apodos ton logon t:s oikonomias sou ou gar dun: eti oikonomein

16:3 eipen de en eautw o oikonomos ti poi:sw oti o kurios mou afaireitai t:n oikonomian ap emou skaptein ouk is&uw epaitein ais&unomai

16:4 egnwn ti poi:sw ina otan metasta?w ek t:s oikonomias dexwntai me eis tous oikous | eautwn | autwn |

16:5 kai proskalesamenos ena ekaston twn &reofeiletwn tou kuriou eautou elegen tw prwtw poson ofeileis tw kuriw mou

16:6 o de eipen ekaton batous elaiou o de eipen autw dexai sou ta grammata kai ka?isas ta&ews grayon pent:konta

16:7 epeita eterw eipen su de poson ofeileis o de eipen ekaton korous sitou legei autw dexai sou ta grammata kai grayon ogdo:konta

16:8 kai ep:nesen o kurios ton oikonomon t:s adikias oti fronimws epoi:sen oti oi uioi tou aiwnos toutou fronimwteroi uper tous uious tou fwtos eis t:n genean t:n eautwn eisin

16:9 kai egw umin legw eautois poi:sate filous ek tou mamwna t:s adikias ina otan eklip: dexwntai umas eis tas aiwnious sk:nas

16:10 o pistos en ela&istw kai en pollw pistos estin kai o en ela&istw adikos kai en pollw adikos estin

16:11 ei oun en tw adikw mamwna pistoi ouk egenes?e to al:?inon tis umin pisteusei

16:12 kai ei en tw allotriw pistoi ouk egenes?e to | :meteron tis dwsei umin | umeteron tis umin dwsei |

16:13 oudeis oiket:s dunatai dusin kuriois douleuein : gar ton ena mis:sei kai ton eteron agap:sei : enos an?exetai kai tou eterou katafron:sei ou dunas?e ?ew douleuein kai mamwna

16:14 :kouon de tauta panta oi farisaioi filarguroi upar&ontes kai exemukt:rizon auton

16:15 kai eipen autois umeis este oi dikaiountes eautous enwpion twn an?rwpwn o de ?eos ginwskei tas kardias umwn oti to en an?rwpois uy:lon bdelugma enwpion tou ?eou

16:16 o nomos kai oi prof:tai me&ri iwannou apo tote : basileia tou ?eou euaggelizetai kai pas eis aut:n biazetai

16:17 eukopwteron de estin ton ouranon kai t:n g:n parel?ein : tou nomou mian keraian pesein

16:18 pas o apoluwn t:n gunaika autou kai gamwn eteran moi&euei kai o apolelumen:n apo andros gamwn moi&euei

16:19 an?rwpos de tis :n plousios kai enedidusketo porfuran kai busson eufrainomenos ka? :meran lamprws

16:20 ptw&os de tis onomati lazaros ebebl:to pros ton pulwna autou eilkwmenos

16:21 kai epi?umwn &ortas?:nai apo twn piptontwn apo t:s trapez:s tou plousiou alla kai oi kunes er&omenoi epelei&on ta elk: autou

16:22 egeneto de apo?anein ton ptw&on kai apene&?:nai auton upo twn aggelwn eis ton kolpon abraam ape?anen de kai o plousios kai etaf:

16:23 kai en tw ad: eparas tous of?almous autou upar&wn en basanois ora abraam apo makro?en kai lazaron en tois kolpois autou

16:24 kai autos fwn:sas eipen pater abraam ele:son me kai pemyon lazaron ina bay: to akron tou daktulou autou udatos kai katayux: t:n glwssan mou oti odunwmai en t: flogi taut:

16:25 eipen de abraam teknon mn:s?:ti oti apelabes ta aga?a sou en t: zw: sou kai lazaros omoiws ta kaka nun de wde parakaleitai su de odunasai

16:26 kai en pasin toutois metaxu :mwn kai umwn &asma mega est:riktai opws oi ?elontes diab:nai en?en pros umas m: dunwntai m:de ekei?en pros :mas diaperwsin

16:27 eipen de erwtw se oun pater ina pemy:s auton eis ton oikon tou patros mou

16:28 e&w gar pente adelfous opws diamartur:tai autois ina m: kai autoi el?wsin eis ton topon touton t:s basanou

16:29 legei de abraam e&ousin mwusea kai tous prof:tas akousatwsan autwn

16:30 o de eipen ou&i pater abraam all ean tis apo nekrwn poreu?: pros autous metano:sousin

16:31 eipen de autw ei mwusews kai twn prof:twn ouk akouousin oud ean tis ek nekrwn anast: peis?:sontai

17:1 eipen de pros tous ma?:tas autou anendekton estin tou ta skandala m: el?ein pl:n ouai di ou er&etai

17:2 lusitelei autw ei li?os mulikos perikeitai peri ton tra&:lon autou kai erriptai eis t:n ?alassan : ina skandalis: twn mikrwn toutwn ena

17:3 prose&ete eautois ean amart: o adelfos sou epitim:son autw kai ean metano:s: afes autw

17:4 kai ean eptakis t:s :meras amart:s: eis se kai eptakis epistrey: pros se legwn metanow af:seis autw

17:5 kai eipan oi apostoloi tw kuriw pros?es :min pistin

17:6 eipen de o kurios ei e&ete pistin ws kokkon sinapews elegete an t: sukaminw [taut:] ekrizw?:ti kai futeu?:ti en t: ?alass: kai up:kousen an umin

17:7 tis de ex umwn doulon e&wn arotriwnta : poimainonta os eisel?onti ek tou agrou erei autw eu?ews parel?wn anapese

17:8 all ou&i erei autw etoimason ti deipn:sw kai perizwsamenos diakonei moi ews fagw kai piw kai meta tauta fagesai kai piesai su

17:9 m: e&ei &arin tw doulw oti epoi:sen ta diata&?enta

17:10 outws kai umeis otan poi:s:te panta ta diata&?enta umin legete oti douloi a&reioi esmen o wfeilomen poi:sai pepoi:kamen

17:11 kai egeneto en tw poreues?ai eis ierousal:m kai autos di:r&eto dia meson samareias kai galilaias

17:12 kai eiser&omenou autou eis tina kwm:n ap:nt:san | | [autw] | deka leproi andres oi | anest:san | est:san | porrw?en

17:13 kai autoi :ran fwn:n legontes i:sou epistata ele:son :mas

17:14 kai idwn eipen autois poreu?entes epideixate eautous tois iereusin kai egeneto en tw upagein autous eka?aris?:san

17:15 eis de ex autwn idwn oti ia?: upestreyen meta fwn:s megal:s doxazwn ton ?eon

17:16 kai epesen epi proswpon para tous podas autou eu&aristwn autw kai autos :n samarit:s

17:17 apokri?eis de o i:sous eipen | ou& | ou&i | oi deka eka?aris?:san oi | [de] | de | ennea pou

17:18 ou& eure?:san upostreyantes dounai doxan tw ?ew ei m: o allogen:s outos

17:19 kai eipen autw anastas poreuou : pistis sou seswken se

17:20 eperwt:?eis de upo twn farisaiwn pote er&etai : basileia tou ?eou apekri?: autois kai eipen ouk er&etai : basileia tou ?eou meta parat:r:sews

17:21 oude erousin idou wde : ekei idou gar : basileia tou ?eou entos umwn estin

17:22 eipen de pros tous ma?:tas eleusontai :merai ote epi?um:sete mian twn :merwn tou uiou tou an?rwpou idein kai ouk oyes?e

17:23 kai erousin umin idou ekei | : | [:] | idou wde* m: | [apel?:te m:de] | apel?:te m:de | diwx:te

17:24 wsper gar : astrap: astraptousa ek t:s upo ton ouranon eis t:n up ouranon lampei outws estai o uios tou an?rwpou | | [en t: :mera autou*] |

17:25 prwton de dei auton polla pa?ein kai apodokimas?:nai apo t:s geneas taut:s

17:26 kai ka?ws egeneto en tais :merais nwe outws estai kai en tais :merais tou uiou tou an?rwpou

17:27 :s?ion epinon egamoun egamizonto a&ri :s :meras eis:l?en nwe eis t:n kibwton kai :l?en o kataklusmos kai apwlesen pantas

17:28 omoiws ka?ws egeneto en tais :merais lwt :s?ion epinon :gorazon epwloun efuteuon wkodomoun

17:29 : de :mera ex:l?en lwt apo sodomwn ebrexen pur kai ?eion ap ouranou kai apwlesen pantas

17:30 kata ta auta estai : :mera o uios tou an?rwpou apokaluptetai

17:31 en ekein: t: :mera os estai epi tou dwmatos kai ta skeu: autou en t: oikia m: katabatw arai auta kai o en agrw omoiws m: epistreyatw eis ta opisw

17:32 mn:moneuete t:s gunaikos lwt

17:33 os ean z:t:s: t:n yu&:n autou peripoi:sas?ai apolesei aut:n os d an | apolesei | apoles: | zwogon:sei aut:n

17:34 legw umin taut: t: nukti esontai duo epi klin:s | [mias] | mias | o eis paral:mf?:setai kai o eteros afe?:setai

17:35 esontai duo al:?ousai epi to auto : mia paral:mf?:setai : de etera afe?:setai

17:36

17:37 kai apokri?entes legousin autw pou kurie o de eipen autois opou to swma ekei kai oi aetoi episuna&?:sontai

18:1 elegen de parabol:n autois pros to dein pantote proseu&es?ai autous kai m: egkakein

18:2 legwn krit:s tis :n en tini polei ton ?eon m: foboumenos kai an?rwpon m: entrepomenos

18:3 &:ra de :n en t: polei ekein: kai :r&eto pros auton legousa ekdik:son me apo tou antidikou mou

18:4 kai ouk :?elen epi &ronon meta | tauta de | de tauta | eipen en eautw ei kai ton ?eon ou foboumai oude an?rwpon entrepomai

18:5 dia ge to pare&ein moi kopon t:n &:ran taut:n ekdik:sw aut:n ina m: eis telos er&omen: upwpiaz: me

18:6 eipen de o kurios akousate ti o krit:s t:s adikias legei

18:7 o de ?eos ou m: poi:s: t:n ekdik:sin twn eklektwn autou twn bowntwn autw :meras kai nuktos kai makro?umei ep autois

18:8 legw umin oti poi:sei t:n ekdik:sin autwn en ta&ei pl:n o uios tou an?rwpou el?wn ara eur:sei t:n pistin epi t:s g:s

18:9 eipen de kai pros tinas tous pepoi?otas ef eautois oti eisin dikaioi kai exou?enountas tous loipous t:n parabol:n taut:n

18:10 an?rwpoi duo aneb:san eis to ieron proseuxas?ai | | o | eis farisaios kai o eteros telwn:s

18:11 o farisaios sta?eis | tauta pros eauton | pros eauton tauta* | pros:u&eto o ?eos eu&aristw soi oti ouk eimi wsper oi loipoi twn an?rwpwn arpages adikoi moi&oi : kai ws outos o telwn:s

18:12 n:steuw dis tou sabbatou | apodekateuw | apodekatw | panta osa ktwmai

18:13 o de telwn:s makro?en estws ouk :?elen oude tous of?almous eparai eis ton ouranon all etupten to st:?os | eautou | autou | legwn o ?eos ilas?:ti moi tw amartwlw

18:14 legw umin kateb: outos dedikaiwmenos eis ton oikon autou par ekeinon oti pas o uywn eauton tapeinw?:setai o de tapeinwn eauton uyw?:setai

18:15 proseferon de autw kai ta bref: ina autwn apt:tai idontes de oi ma?:tai epetimwn autois

18:16 o de i:sous prosekalesato | [auta] | auta | legwn afete ta paidia er&es?ai pros me kai m: kwluete auta twn gar toioutwn estin : basileia tou ?eou

18:17 am:n legw umin os an m: dex:tai t:n basileian tou ?eou ws paidion ou m: eisel?: eis aut:n

18:18 kai ep:rwt:sen tis auton ar&wn legwn didaskale aga?e ti poi:sas zw:n aiwnion kl:ronom:sw

18:19 eipen de autw o i:sous ti me legeis aga?on oudeis aga?os ei m: eis | [o] | o | ?eos

18:20 tas entolas oidas m: moi&eus:s m: foneus:s m: kley:s m: yeudomartur:s:s tima ton patera sou kai t:n m:tera

18:21 o de eipen tauta panta efulaxa ek neot:tos

18:22 akousas de o i:sous eipen autw eti en soi leipei panta osa e&eis pwl:son kai diados ptw&ois kai exeis ?:sauron en [tois] ouranois kai deuro akolou?ei moi

18:23 o de akousas tauta perilupos egen:?: :n gar plousios sfodra

18:24 idwn de auton | [o] i:sous | o i:sous [perilupon genomenon] | eipen* pws duskolws oi ta &r:mata e&ontes eis t:n basileian tou ?eou eisporeuontai

18:25 eukopwteron gar estin kam:lon dia tr:matos belon:s eisel?ein : plousion eis t:n basileian tou ?eou eisel?ein

18:26 eipan de oi akousantes kai tis dunatai sw?:nai

18:27 o de eipen ta adunata para an?rwpois dunata para tw ?ew estin

18:28 eipen de o petros idou :meis afentes ta idia :kolou?:samen soi

18:29 o de eipen autois am:n legw umin oti oudeis estin os af:ken oikian : gunaika : adelfous : goneis : tekna eneken t:s basileias tou ?eou

18:30 os ou&i m: | lab: | <apolab:> | pollaplasiona en tw kairw toutw kai en tw aiwni tw er&omenw zw:n aiwnion

18:31 paralabwn de tous dwdeka eipen pros autous idou anabainomen eis ierousal:m kai teles?:setai panta ta gegrammena dia twn prof:twn tw uiw tou an?rwpou

18:32 parado?:setai gar tois e?nesin kai empai&?:setai kai ubris?:setai kai emptus?:setai

18:33 kai mastigwsantes apoktenousin auton kai t: :mera t: trit: anast:setai

18:34 kai autoi ouden toutwn sun:kan kai :n to r:ma touto kekrummenon ap autwn kai ouk eginwskon ta legomena

18:35 egeneto de en tw eggizein auton eis ieri&w tuflos tis eka?:to para t:n odon epaitwn

18:36 akousas de o&lou diaporeuomenou epun?aneto ti ei: touto

18:37 ap:ggeilan de autw oti i:sous o nazwraios parer&etai

18:38 kai ebo:sen legwn i:sou uie dauid ele:son me

18:39 kai oi proagontes epetimwn autw ina sig:s: autos de pollw mallon ekrazen uie dauid ele:son me

18:40 sta?eis de | | o | i:sous ekeleusen auton a&?:nai pros auton eggisantos de autou ep:rwt:sen auton

18:41 ti soi ?eleis poi:sw o de eipen kurie ina anableyw

18:42 kai o i:sous eipen autw anableyon : pistis sou seswken se

18:43 kai para&r:ma anebleyen kai :kolou?ei autw doxazwn ton ?eon kai pas o laos idwn edwken ainon tw ?ew

19:1 kai eisel?wn di:r&eto t:n ieri&w

19:2 kai idou an:r onomati kaloumenos zak&aios kai autos :n ar&itelwn:s kai autos plousios

19:3 kai ez:tei idein ton i:soun tis estin kai ouk :dunato apo tou o&lou oti t: :likia mikros :n

19:4 kai prodramwn eis to empros?en aneb: epi sukomorean ina id: auton oti ekein:s :mellen dier&es?ai

19:5 kai ws :l?en epi ton topon anableyas | [o] | o | i:sous eipen pros auton zak&aie speusas katab:?i s:meron gar en tw oikw sou dei me meinai

19:6 kai speusas kateb: kai upedexato auton &airwn

19:7 kai idontes pantes diegogguzon legontes oti para amartwlw andri eis:l?en katalusai

19:8 sta?eis de zak&aios eipen pros ton kurion idou ta :misia mou twn upar&ontwn kurie | [tois] | tois | ptw&ois didwmi kai ei tinos ti esukofant:sa apodidwmi tetraploun

19:9 eipen de pros auton | [o] | o | i:sous oti s:meron swt:ria tw oikw toutw egeneto ka?oti kai autos uios abraam | [estin] | estin |

19:10 :l?en gar o uios tou an?rwpou z:t:sai kai swsai to apolwlos

19:11 akouontwn de autwn tauta pros?eis eipen parabol:n dia to eggus einai ierousal:m auton kai dokein autous oti para&r:ma mellei : basileia tou ?eou anafaines?ai

19:12 eipen oun an?rwpos tis eugen:s eporeu?: eis &wran makran labein eautw basileian kai upostreyai

19:13 kalesas de deka doulous eautou edwken autois deka mnas kai eipen pros autous | pragmateusas?ai | pragmateusas?e | en w er&omai

19:14 oi de politai autou emisoun auton kai apesteilan presbeian opisw autou legontes ou ?elomen touton basileusai ef :mas

19:15 kai egeneto en tw epanel?ein auton labonta t:n basileian kai eipen fwn:?:nai autw tous doulous toutous ois dedwkei to argurion ina gnoi ti diepragmateusanto

19:16 paregeneto de o prwtos legwn kurie : mna sou deka pros:rgasato mnas

19:17 kai eipen autw euge aga?e doule oti en ela&istw pistos egenou is?i exousian e&wn epanw deka polewn

19:18 kai :l?en o deuteros legwn : mna sou kurie epoi:sen pente mnas

19:19 eipen de kai toutw kai su epanw ginou pente polewn

19:20 kai o eteros :l?en legwn kurie idou : mna sou :n ei&on apokeimen:n en soudariw

19:21 efoboum:n gar se oti an?rwpos aust:ros ei aireis o ouk e?:kas kai ?erizeis o ouk espeiras

19:22 legei autw ek tou stomatos sou krinw se pon:re doule :deis oti egw an?rwpos aust:ros eimi airwn o ouk e?:ka kai ?erizwn o ouk espeira

19:23 kai dia ti ouk edwkas mou to argurion epi trapezan kagw el?wn sun tokw an auto epraxa

19:24 kai tois parestwsin eipen arate ap autou t:n mnan kai dote tw tas deka mnas e&onti

19:25 kai eipan autw kurie e&ei deka mnas

19:26 legw umin oti panti tw e&onti do?:setai apo de tou m: e&ontos kai o e&ei ar?:setai

19:27 pl:n tous e&?rous mou toutous tous m: ?el:santas me basileusai ep autous agagete wde kai katasfaxate autous empros?en mou

19:28 kai eipwn tauta eporeueto empros?en anabainwn eis ierosoluma

19:29 kai egeneto ws :ggisen eis b:?fag: kai | b:?ania | <b:?anian> | pros to oros to kaloumenon elaiwn apesteilen duo twn ma?:twn

19:30 legwn upagete eis t:n katenanti kwm:n en : eisporeuomenoi eur:sete pwlon dedemenon ef on oudeis pwpote an?rwpwn eka?isen kai lusantes auton agagete

19:31 kai ean tis umas erwta dia ti luete outws ereite oti o kurios autou &reian e&ei

19:32 apel?ontes de oi apestalmenoi euron ka?ws eipen autois

19:33 luontwn de autwn ton pwlon eipan oi kurioi autou pros autous ti luete ton pwlon

19:34 oi de eipan oti o kurios autou &reian e&ei

19:35 kai :gagon auton pros ton i:soun kai epiriyantes autwn ta imatia epi ton pwlon epebibasan ton i:soun

19:36 poreuomenou de autou upestrwnnuon ta imatia | eautwn | autwn | en t: odw

19:37 eggizontos de autou :d: pros t: katabasei tou orous twn elaiwn :rxanto apan to pl:?os twn ma?:twn &airontes ainein ton ?eon fwn: megal: peri paswn wn eidon dunamewn

19:38 legontes eulog:menos o er&omenos o basileus* en onomati kuriou en ouranw eir:n: kai doxa en uyistois

19:39 kai tines twn farisaiwn apo tou o&lou eipan pros auton didaskale epitim:son tois ma?:tais sou

19:40 kai apokri?eis eipen legw umin ean outoi siwp:sousin oi li?oi kraxousin

19:41 kai ws :ggisen idwn t:n polin eklausen ep aut:n

19:42 legwn oti ei egnws en t: :mera taut: kai su ta pros eir:n:n nun de ekrub: apo of?almwn sou

19:43 oti :xousin :merai epi se kai parembalousin oi e&?roi sou &araka soi kai perikuklwsousin se kai sunexousin se panto?en

19:44 kai edafiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk af:sousin li?on epi li?on en soi an? wn ouk egnws ton kairon t:s episkop:s sou

19:45 kai eisel?wn eis to ieron :rxato ekballein tous pwlountas

19:46 legwn autois gegraptai kai estai o oikos mou oikos proseu&:s umeis de auton epoi:sate sp:laion l:stwn

19:47 kai :n didaskwn to ka? :meran en tw ierw oi de ar&iereis kai oi grammateis ez:toun auton apolesai kai oi prwtoi tou laou

19:48 kai ou& euriskon to ti poi:swsin o laos gar apas exekremato autou akouwn

20:1 kai egeneto en mia twn :merwn didaskontos autou ton laon en tw ierw kai euaggelizomenou epest:san oi ar&iereis kai oi grammateis sun tois presbuterois

20:2 kai eipan legontes pros auton eipon :min en poia exousia tauta poieis : tis estin o dous soi t:n exousian taut:n

20:3 apokri?eis de eipen pros autous erwt:sw umas kagw logon kai eipate moi

20:4 to baptisma iwannou ex ouranou :n : ex an?rwpwn

20:5 oi de sunelogisanto pros eautous legontes oti ean eipwmen ex ouranou erei dia ti ouk episteusate autw

20:6 ean de eipwmen ex an?rwpwn o laos apas katali?asei :mas pepeismenos gar estin iwann:n prof:t:n einai

20:7 kai apekri?:san m: eidenai po?en

20:8 kai o i:sous eipen autois oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw

20:9 :rxato de pros ton laon legein t:n parabol:n taut:n an?rwpos | | [tis] | efuteusen ampelwna* kai exedeto auton gewrgois kai aped:m:sen &ronous ikanous

20:10 kai kairw apesteilen pros tous gewrgous doulon ina apo tou karpou tou ampelwnos dwsousin autw oi de gewrgoi exapesteilan auton deirantes kenon

20:11 kai prose?eto eteron pemyai doulon oi de kakeinon deirantes kai atimasantes exapesteilan kenon

20:12 kai prose?eto triton pemyai oi de kai touton traumatisantes exebalon

20:13 eipen de o kurios tou ampelwnos ti poi:sw pemyw ton uion mou ton agap:ton isws touton entrap:sontai

20:14 idontes de auton oi gewrgoi dielogizonto pros all:lous legontes outos estin o kl:ronomos apokteinwmen auton ina :mwn gen:tai : kl:ronomia

20:15 kai ekbalontes auton exw tou ampelwnos apekteinan ti oun poi:sei autois o kurios tou ampelwnos

20:16 eleusetai kai apolesei tous gewrgous toutous kai dwsei ton ampelwna allois akousantes de eipan m: genoito

20:17 o de embleyas autois eipen ti oun estin to gegrammenon touto li?on on apedokimasan oi oikodomountes outos egen:?: eis kefal:n gwnias

20:18 pas o peswn ep ekeinon ton li?on sun?las?:setai ef on d an pes: likm:sei auton

20:19 kai ez:t:san oi grammateis kai oi ar&iereis epibalein ep auton tas &eiras en aut: t: wra kai efob:?:san ton laon egnwsan gar oti pros autous eipen t:n parabol:n taut:n

20:20 kai parat:r:santes apesteilan egka?etous upokrinomenous eautous dikaious einai ina epilabwntai autou logou wste paradounai auton t: ar&: kai t: exousia tou :gemonos

20:21 kai ep:rwt:san auton legontes didaskale oidamen oti or?ws legeis kai didaskeis kai ou lambaneis proswpon all ep al:?eias t:n odon tou ?eou didaskeis

20:22 exestin :mas kaisari foron dounai : ou

20:23 katano:sas de autwn t:n panourgian eipen pros autous

20:24 deixate moi d:narion tinos e&ei eikona kai epigraf:n oi de eipan kaisaros

20:25 o de eipen pros autous toinun apodote ta kaisaros kaisari kai ta tou ?eou tw ?ew

20:26 kai ouk is&usan epilabes?ai | tou | autou | r:matos enantion tou laou kai ?aumasantes epi t: apokrisei autou esig:san

20:27 prosel?ontes de tines twn saddoukaiwn oi | legontes | <antilegontes*> | anastasin m: einai ep:rwt:san auton

20:28 legontes didaskale mwus:s egrayen :min ean tinos adelfos apo?an: e&wn gunaika kai outos ateknos : ina lab: o adelfos autou t:n gunaika kai exanast:s: sperma tw adelfw autou

20:29 epta oun adelfoi :san kai o prwtos labwn gunaika ape?anen ateknos

20:30 kai o deuteros

20:31 kai o tritos elaben aut:n wsautws de kai oi epta ou katelipon tekna kai ape?anon

20:32 usteron kai : gun: ape?anen

20:33 : gun: oun en t: anastasei tinos autwn ginetai gun: oi gar epta es&on aut:n gunaika

20:34 kai eipen autois o i:sous oi uioi tou aiwnos toutou gamousin kai gamiskontai

20:35 oi de kataxiw?entes tou aiwnos ekeinou tu&ein kai t:s anastasews t:s ek nekrwn oute gamousin oute gamizontai

20:36 oude gar apo?anein eti dunantai isaggeloi gar eisin kai uioi eisin ?eou t:s anastasews uioi ontes

20:37 oti de egeirontai oi nekroi kai mwus:s em:nusen epi t:s batou ws legei kurion ton ?eon abraam kai ?eon isaak kai ?eon iakwb

20:38 ?eos de ouk estin nekrwn alla zwntwn pantes gar autw zwsin

20:39 apokri?entes de tines twn grammatewn eipan didaskale kalws eipas

20:40 ouketi gar etolmwn eperwtan auton ouden

20:41 eipen de pros autous pws legousin ton &riston einai dauid uion

20:42 autos gar dauid legei en biblw yalmwn eipen kurios tw kuriw mou ka?ou ek dexiwn mou

20:43 ews an ?w tous e&?rous sou upopodion twn podwn sou

20:44 dauid oun | auton kurion | kurion auton | kalei kai pws autou uios estin

20:45 akouontos de pantos tou laou eipen tois ma?:tais | | [autou*] |

20:46 prose&ete apo twn grammatewn twn ?elontwn peripatein en stolais kai filountwn aspasmous en tais agorais kai prwtoka?edrias en tais sunagwgais kai prwtoklisias en tois deipnois

20:47 oi kates?iousin tas oikias twn &:rwn kai profasei makra proseu&ontai outoi l:myontai perissoteron krima

21:1 anableyas de eiden tous ballontas eis to gazofulakion ta dwra autwn plousious

21:2 eiden de tina &:ran peni&ran ballousan ekei lepta duo

21:3 kai eipen al:?ws legw umin oti : &:ra aut: : ptw&: pleion pantwn ebalen

21:4 pantes gar outoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dwra aut: de ek tou uster:matos aut:s panta ton bion on ei&en ebalen

21:5 kai tinwn legontwn peri tou ierou oti li?ois kalois kai ana?:masin kekosm:tai eipen

21:6 tauta a ?ewreite eleusontai :merai en ais ouk afe?:setai li?os epi li?w | wde | | os ou katalu?:setai

21:7 ep:rwt:san de auton legontes didaskale pote oun tauta estai kai ti to s:meion otan mell: tauta gines?ai

21:8 o de eipen blepete m: plan:?:te polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legontes egw eimi kai o kairos :ggiken m: poreu?:te opisw autwn

21:9 otan de akous:te polemous kai akatastasias m: pto:?:te dei gar tauta genes?ai prwton all ouk eu?ews to telos

21:10 tote elegen autois eger?:setai e?nos ep e?nos kai basileia epi basileian

21:11 seismoi te megaloi kai kata topous | loimoi kai limoi | limoi kai loimoi | esontai fob:tra te kai ap ouranou s:meia megala estai*

21:12 pro de toutwn pantwn epibalousin ef umas tas &eiras autwn kai diwxousin paradidontes eis tas sunagwgas kai fulakas apagomenous epi basileis kai :gemonas eneken tou onomatos mou

21:13 apob:setai umin eis marturion

21:14 ?ete oun en tais kardiais umwn m: promeletan apolog:?:nai

21:15 egw gar dwsw umin stoma kai sofian : ou dun:sontai antist:nai : anteipein apantes oi antikeimenoi umin

21:16 parado?:ses?e de kai upo gonewn kai adelfwn kai suggenwn kai filwn kai ?anatwsousin ex umwn

21:17 kai eses?e misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou

21:18 kai ?rix ek t:s kefal:s umwn ou m: apol:tai

21:19 en t: upomon: umwn | kt:ses?e | kt:sas?e* | tas yu&as umwn

21:20 otan de id:te kukloumen:n upo stratopedwn ierousal:m tote gnwte oti :ggiken : er:mwsis aut:s

21:21 tote oi en t: ioudaia feugetwsan eis ta or: kai oi en mesw aut:s ek&wreitwsan kai oi en tais &wrais m: eiser&es?wsan eis aut:n

21:22 oti :merai ekdik:sews autai eisin tou pl:s?:nai panta ta gegrammena

21:23 ouai tais en gastri e&ousais kai tais ?:lazousais en ekeinais tais :merais estai gar anagk: megal: epi t:s g:s kai org: tw law toutw

21:24 kai pesountai stomati ma&air:s kai ai&malwtis?:sontai eis ta e?n: panta kai ierousal:m estai patoumen: upo e?nwn a&ris ou pl:rw?wsin | [kai esontai] | | kairoi e?nwn

21:25 kai esontai s:meia en :liw kai sel:n: kai astrois kai epi t:s g:s suno&: e?nwn en aporia :&ous ?alass:s kai salou

21:26 apoyu&ontwn an?rwpwn apo fobou kai prosdokias twn eper&omenwn t: oikoumen: ai gar dunameis twn ouranwn saleu?:sontai

21:27 kai tote oyontai ton uion tou an?rwpou er&omenon en nefel: meta dunamews kai dox:s poll:s

21:28 ar&omenwn de toutwn gines?ai anakuyate kai eparate tas kefalas umwn dioti eggizei : apolutrwsis umwn

21:29 kai eipen parabol:n autois idete t:n suk:n kai panta ta dendra

21:30 otan probalwsin :d: blepontes af eautwn ginwskete oti :d: eggus to ?eros estin

21:31 outws kai umeis otan id:te tauta ginomena ginwskete oti eggus estin : basileia tou ?eou

21:32 am:n legw umin oti ou m: parel?: : genea aut: ews | [an] | an | panta gen:tai

21:33 o ouranos kai : g: pareleusontai oi de logoi mou ou m: pareleusontai

21:34 prose&ete de eautois m:pote bar:?wsin | ai kardiai umwn | umwn ai kardiai | en kraipal: kai me?: kai merimnais biwtikais kai epist: ef umas aifnidios : :mera ekein:

21:35 ws pagis epeiseleusetai gar epi pantas tous ka?:menous epi proswpon pas:s t:s g:s

21:36 agrupneite de en panti kairw deomenoi ina katis&us:te ekfugein tauta panta ta mellonta gines?ai kai sta?:nai empros?en tou uiou tou an?rwpou

21:37 :n de tas :meras en tw ierw didaskwn tas de nuktas exer&omenos :ulizeto eis to oros to kaloumenon elaiwn

21:38 kai pas o laos wr?rizen pros auton en tw ierw akouein autou

22:1 :ggizen de : eort: twn azumwn : legomen: pas&a

22:2 kai ez:toun oi ar&iereis kai oi grammateis to pws anelwsin auton efobounto gar ton laon

22:3 eis:l?en de satanas eis ioudan ton kaloumenon iskariwt:n onta ek tou ari?mou twn dwdeka

22:4 kai apel?wn sunelal:sen tois ar&iereusin kai strat:gois to pws autois paradw auton

22:5 kai e&ar:san kai sune?ento autw argurion dounai

22:6 kai exwmolog:sen kai ez:tei eukairian tou paradounai auton ater o&lou autois

22:7 :l?en de : :mera twn azumwn | | [en] | : edei ?ues?ai to pas&a

22:8 kai apesteilen petron kai iwann:n eipwn poreu?entes etoimasate :min to pas&a ina fagwmen

22:9 oi de eipan autw pou ?eleis etoimaswmen

22:10 o de eipen autois idou eisel?ontwn umwn eis t:n polin sunant:sei umin an?rwpos keramion udatos bastazwn akolou?:sate autw eis t:n oikian eis :n eisporeuetai

22:11 kai ereite tw oikodespot: t:s oikias legei soi o didaskalos pou estin to kataluma opou to pas&a meta twn ma?:twn mou fagw

22:12 kakeinos umin deixei anagaion mega estrwmenon ekei etoimasate

22:13 apel?ontes de euron ka?ws eir:kei autois kai :toimasan to pas&a

22:14 kai ote egeneto : wra anepesen kai oi apostoloi sun autw

22:15 kai eipen pros autous epi?umia epe?um:sa touto to pas&a fagein me? umwn pro tou me pa?ein

22:16 legw gar umin oti ou m: fagw auto ews otou pl:rw?: en t: basileia tou ?eou

22:17 kai dexamenos pot:rion eu&arist:sas eipen labete touto kai diamerisate eis eautous

22:18 legw gar umin | | [oti] | ou m: piw apo tou nun apo tou gen:matos t:s ampelou ews ou : basileia tou ?eou el?:

22:19 kai labwn arton eu&arist:sas eklasen kai edwken autois legwn touto estin to swma mou | [[to | to | uper umwn didomenon touto poieite eis t:n em:n anamn:sin

22:20 kai to pot:rion wsautws meta to deipn:sai legwn touto to pot:rion : kain: dia?:k: en tw aimati mou to uper umwn | ek&unnomenon]] | ek&unnomenon |

22:21 pl:n idou : &eir tou paradidontos me met emou epi t:s trapez:s

22:22 oti o uios men tou an?rwpou kata to wrismenon poreuetai pl:n ouai tw an?rwpw ekeinw di ou paradidotai

22:23 kai autoi :rxanto suz:tein pros eautous to tis ara ei: ex autwn o touto mellwn prassein

22:24 egeneto de kai filoneikia en autois to tis autwn dokei einai meizwn

22:25 o de eipen autois oi basileis twn e?nwn kurieuousin autwn kai oi exousiazontes autwn euergetai kalountai

22:26 umeis de ou& outws all o meizwn en umin gines?w ws o newteros kai o :goumenos ws o diakonwn

22:27 tis gar meizwn o anakeimenos : o diakonwn ou&i o anakeimenos egw de en mesw umwn eimi ws o diakonwn

22:28 umeis de este oi diamemen:kotes met emou en tois peirasmois mou

22:29 kagw diati?emai umin ka?ws die?eto moi o pat:r mou basileian

22:30 ina es?:te kai pin:te epi t:s trapez:s mou en t: basileia mou kai | ka?:s?e | ka?:ses?e | epi ?ronwn tas dwdeka fulas krinontes tou isra:l

22:31 simwn simwn idou o satanas ex:t:sato umas tou siniasai ws ton siton

22:32 egw de ede:?:n peri sou ina m: eklip: : pistis sou kai su pote epistreyas st:rison tous adelfous sou

22:33 o de eipen autw kurie meta sou etoimos eimi kai eis fulak:n kai eis ?anaton poreues?ai

22:34 o de eipen legw soi petre ou fwn:sei s:meron alektwr ews tris me aparn:s: eidenai

22:35 kai eipen autois ote apesteila umas ater ballantiou kai p:ras kai upod:matwn m: tinos uster:sate oi de eipan ou?enos

22:36 eipen de autois alla nun o e&wn ballantion aratw omoiws kai p:ran kai o m: e&wn pwl:satw to imation autou kai agorasatw ma&airan

22:37 legw gar umin oti touto to gegrammenon dei teles?:nai en emoi to kai meta anomwn elogis?: kai gar to peri emou telos e&ei

22:38 oi de eipan kurie idou ma&airai wde duo o de eipen autois ikanon estin

22:39 kai exel?wn eporeu?: kata to e?os eis to oros twn elaiwn :kolou?:san de autw | [kai] | kai | oi ma?:tai

22:40 genomenos de epi tou topou eipen autois proseu&es?e m: eisel?ein eis peirasmon

22:41 kai autos apespas?: ap autwn wsei li?ou bol:n kai ?eis ta gonata pros:u&eto

22:42 legwn pater ei boulei parenegke touto to pot:rion ap emou pl:n m: to ?el:ma mou alla to son gines?w

22:43 [[wf?: de autw aggelos | apo tou | ap | ouranou enis&uwn auton

22:44 kai genomenos en agwnia ektenesteron pros:u&eto kai egeneto o idrws autou wsei ?romboi aimatos katabainontes epi t:n g:n]]

22:45 kai anastas apo t:s proseu&:s el?wn pros tous ma?:tas euren koimwmenous autous apo t:s lup:s

22:46 kai eipen autois ti ka?eudete anastantes proseu&es?e ina m: eisel?:te eis peirasmon

22:47 eti autou lalountos idou o&los kai o legomenos ioudas eis twn dwdeka pro:r&eto autous kai :ggisen tw i:sou fil:sai auton

22:48 i:sous de eipen autw iouda fil:mati ton uion tou an?rwpou paradidws

22:49 idontes de oi peri auton to esomenon eipan kurie ei pataxomen en ma&air:

22:50 kai epataxen eis tis ex autwn tou ar&ierews ton doulon kai afeilen to ous autou to dexion

22:51 apokri?eis de | [o] | o | i:sous eipen eate ews toutou kai ayamenos tou wtiou iasato auton

22:52 eipen de i:sous pros tous paragenomenous ep auton ar&iereis kai strat:gous tou ierou kai presbuterous ws epi l:st:n ex:l?ate meta ma&airwn kai xulwn

22:53 ka? :meran ontos mou me? umwn en tw ierw ouk exeteinate tas &eiras ep eme all aut: estin umwn : wra kai : exousia tou skotous

22:54 sullabontes de auton :gagon kai eis:gagon eis t:n oikian tou ar&ierews o de petros :kolou?ei makro?en

22:55 periayantwn de pur en mesw t:s aul:s kai sugka?isantwn eka?:to o petros mesos autwn

22:56 idousa de auton paidisk: tis ka?:menon pros to fws kai atenisasa autw eipen kai outos sun autw :n

22:57 o de :rn:sato legwn ouk oida auton gunai

22:58 kai meta bra&u eteros idwn auton ef: kai su ex autwn ei o de petros ef: an?rwpe ouk eimi

22:59 kai diastas:s wsei wras mias allos tis diis&urizeto legwn ep al:?eias kai outos met autou :n kai gar galilaios estin

22:60 eipen de o petros an?rwpe ouk oida o legeis kai para&r:ma eti lalountos autou efwn:sen alektwr

22:61 kai strafeis o kurios enebleyen tw petrw kai upemn:s?: o petros tou r:matos tou kuriou ws eipen autw oti prin alektora fwn:sai s:meron aparn:s: me tris

22:62 | [kai | kai | exel?wn exw eklausen | pikrws] | pikrws |

22:63 kai oi andres oi sune&ontes auton enepaizon autw derontes

22:64 kai perikaluyantes auton ep:rwtwn legontes prof:teuson tis estin o paisas se

22:65 kai etera polla blasf:mountes elegon eis auton

22:66 kai ws egeneto :mera sun:&?: to presbuterion tou laou ar&iereis te kai grammateis kai ap:gagon auton eis to sunedrion autwn legontes

22:67 ei su ei o &ristos eipon :min eipen de autois ean umin eipw ou m: pisteus:te

22:68 ean de erwt:sw ou m: apokri?:te

22:69 apo tou nun de estai o uios tou an?rwpou ka?:menos ek dexiwn t:s dunamews tou ?eou

22:70 eipan de pantes su oun ei o uios tou ?eou o de pros autous ef: umeis legete oti egw eimi

22:71 oi de eipan ti eti e&omen marturias &reian autoi gar :kousamen apo tou stomatos autou

23:1 kai anastan apan to pl:?os autwn :gagon auton epi ton pilaton

23:2 :rxanto de kat:gorein autou legontes touton euramen diastrefonta to e?nos :mwn kai kwluonta forous kaisari didonai kai legonta eauton &riston basilea einai

23:3 o de pilatos :rwt:sen auton legwn su ei o basileus twn ioudaiwn o de apokri?eis autw ef: su legeis

23:4 o de pilatos eipen pros tous ar&iereis kai tous o&lous ouden euriskw aition en tw an?rwpw toutw

23:5 oi de epis&uon legontes oti anaseiei ton laon didaskwn ka? ol:s t:s ioudaias kai arxamenos apo t:s galilaias ews wde

23:6 pilatos de akousas ep:rwt:sen ei | [o] | o | an?rwpos galilaios estin

23:7 kai epignous oti ek t:s exousias :rwdou estin anepemyen auton pros :rwd:n onta kai auton en ierosolumois en tautais tais :merais

23:8 o de :rwd:s idwn ton i:soun e&ar: lian :n gar ex ikanwn &ronwn ?elwn idein auton dia to akouein peri autou kai :lpizen ti s:meion idein up autou ginomenon

23:9 ep:rwta de auton en logois ikanois autos de ouden apekrinato autw

23:10 eist:keisan de oi ar&iereis kai oi grammateis eutonws kat:gorountes autou

23:11 exou?en:sas de auton | | [kai*] | o :rwd:s sun tois strateumasin autou kai empaixas peribalwn es?:ta lampran anepemyen auton tw pilatw

23:12 egenonto de filoi o te :rwd:s kai o pilatos en aut: t: :mera met all:lwn proup:r&on gar en e&?ra ontes pros autous

23:13 pilatos de sugkalesamenos tous ar&iereis kai tous ar&ontas kai ton laon

23:14 eipen pros autous pros:negkate moi ton an?rwpon touton ws apostrefonta ton laon kai idou egw enwpion umwn anakrinas ou?en euron en tw an?rwpw toutw aition wn kat:goreite kat autou

23:15 all oude :rwd:s anepemyen gar auton pros :mas kai idou ouden axion ?anatou estin pepragmenon autw

23:16 paideusas oun auton apolusw

23:17

23:18 anekragon de pampl:?ei legontes aire touton apoluson de :min ton barabban

23:19 ostis :n dia stasin tina genomen:n en t: polei kai fonon bl:?eis en t: fulak:

23:20 palin de o pilatos prosefwn:sen autois ?elwn apolusai ton i:soun

23:21 oi de epefwnoun legontes staurou staurou auton

23:22 o de triton eipen pros autous ti gar kakon epoi:sen outos ouden aition ?anatou euron en autw paideusas oun auton apolusw

23:23 oi de epekeinto fwnais megalais aitoumenoi auton staurw?:nai kai katis&uon ai fwnai autwn

23:24 kai pilatos epekrinen genes?ai to ait:ma autwn

23:25 apelusen de ton dia stasin kai fonon bebl:menon eis fulak:n on :tounto ton de i:soun paredwken tw ?el:mati autwn

23:26 kai ws ap:gagon auton epilabomenoi simwna tina kur:naion er&omenon ap agrou epe?:kan autw ton stauron ferein opis?en tou i:sou

23:27 :kolou?ei de autw polu pl:?os tou laou kai gunaikwn ai ekoptonto kai e?r:noun auton

23:28 strafeis de pros autas | | [o] | i:sous eipen ?ugateres ierousal:m m: klaiete ep eme pl:n ef eautas klaiete kai epi ta tekna umwn

23:29 oti idou er&ontai :merai en ais erousin makariai ai steirai kai ai koiliai ai ouk egenn:san kai mastoi oi ouk e?reyan

23:30 tote arxontai legein tois oresin pesete ef :mas kai tois bounois kaluyate :mas

23:31 oti ei en | | tw | ugrw xulw tauta poiousin en tw x:rw ti gen:tai

23:32 :gonto de kai eteroi kakourgoi duo sun autw anaire?:nai

23:33 kai ote :l?on epi ton topon ton kaloumenon kranion ekei estaurwsan auton kai tous kakourgous on men ek dexiwn on de ex aristerwn

23:34 [[o de i:sous elegen pater afes autois ou gar oidasin ti poiousin]] diamerizomenoi de ta imatia autou ebalon | kl:ron | kl:rous |

23:35 kai eist:kei o laos ?ewrwn exemukt:rizon de kai oi ar&ontes legontes allous eswsen swsatw eauton ei outos estin o &ristos tou ?eou o eklektos

23:36 enepaixan de autw kai oi stratiwtai proser&omenoi oxos prosferontes autw

23:37 kai legontes ei su ei o basileus twn ioudaiwn swson seauton

23:38 :n de kai epigraf: ep autw o basileus twn ioudaiwn outos

23:39 eis de twn kremas?entwn kakourgwn eblasf:mei auton | | legwn | ou&i su ei o &ristos swson seauton kai :mas

23:40 apokri?eis de o eteros epitimwn autw ef: oude fob: su ton ?eon oti en tw autw krimati ei

23:41 kai :meis men dikaiws axia gar wn epraxamen apolambanomen outos de ouden atopon epraxen

23:42 kai elegen i:sou mn:s?:ti mou otan el?:s eis t:n basileian sou

23:43 kai eipen autw am:n soi legw s:meron met emou es: en tw paradeisw

23:44 kai :n :d: wsei wra ekt: kai skotos egeneto ef ol:n t:n g:n ews wras enat:s

23:45 tou :liou | ekleipontos | eklipontos | es&is?: de to katapetasma tou naou meson

23:46 kai fwn:sas fwn: megal: o i:sous eipen pater eis &eiras sou parati?emai to pneuma mou touto de eipwn exepneusen

23:47 idwn de o ekatontar&:s to genomenon edoxazen ton ?eon legwn ontws o an?rwpos outos dikaios :n

23:48 kai pantes oi sumparagenomenoi o&loi epi t:n ?ewrian taut:n ?ewr:santes ta genomena tuptontes ta st:?: upestrefon

23:49 eist:keisan de pantes oi gnwstoi autw apo makro?en kai gunaikes ai sunakolou?ousai autw apo t:s galilaias orwsai tauta

23:50 kai idou an:r onomati iws:f bouleut:s upar&wn | | [kai] | an:r aga?os kai dikaios

23:51 outos ouk :n sugkatate?eimenos t: boul: kai t: praxei autwn apo arima?aias polews twn ioudaiwn os prosede&eto t:n basileian tou ?eou

23:52 outos prosel?wn tw pilatw :t:sato to swma tou i:sou

23:53 kai ka?elwn enetulixen auto sindoni kai e?:ken auton en mn:mati laxeutw ou ouk :n oudeis oupw keimenos

23:54 kai :mera :n paraskeu:s kai sabbaton epefwsken

23:55 katakolou?:sasai de ai gunaikes aitines :san sunel:lu?uiai ek t:s galilaias autw e?easanto to mn:meion kai ws ete?: to swma autou

23:56 upostreyasai de :toimasan arwmata kai mura kai to men sabbaton :su&asan kata t:n entol:n

24:1 t: de mia twn sabbatwn or?rou ba?ews epi to mn:ma :l?on ferousai a :toimasan arwmata

24:2 euron de ton li?on apokekulismenon apo tou mn:meiou

24:3 eisel?ousai de ou& euron to swma | [[tou kuriou i:sou]] | tou kuriou i:sou |

24:4 kai egeneto en tw aporeis?ai autas peri toutou kai idou andres duo epest:san autais en es?:ti astraptous:

24:5 emfobwn de genomenwn autwn kai klinouswn ta proswpa eis t:n g:n eipan pros autas ti z:teite ton zwnta meta twn nekrwn

24:6 | [[ouk estin wde alla :ger?:]] | ouk estin wde alla :ger?: | mn:s?:te ws elal:sen umin eti wn en t: galilaia

24:7 legwn ton uion tou an?rwpou oti dei parado?:nai eis &eiras an?rwpwn amartwlwn kai staurw?:nai kai t: trit: :mera anast:nai

24:8 kai emn:s?:san twn r:matwn autou

24:9 kai upostreyasai | [apo tou mn:meiou] | apo tou mn:meiou | ap:ggeilan tauta panta tois endeka kai pasin tois loipois

24:10 :san de : magdal:n: maria kai iwanna kai maria : iakwbou kai ai loipai sun autais elegon pros tous apostolous tauta

24:11 kai efan:san enwpion autwn wsei l:ros ta r:mata tauta kai :pistoun autais

24:12 | [[o | o | de petros anastas edramen epi to mn:meion kai parakuyas blepei ta o?onia mona kai ap:l?en pros eauton ?aumazwn to | gegonos]] | gegonos |

24:13 kai idou duo ex autwn en aut: t: :mera :san poreuomenoi eis kwm:n ape&ousan stadious ex:konta apo ierousal:m : onoma emmaous

24:14 kai autoi wmiloun pros all:lous peri pantwn twn sumbeb:kotwn toutwn

24:15 kai egeneto en tw omilein autous kai suz:tein | [kai] | kai | autos i:sous eggisas suneporeueto autois

24:16 oi de of?almoi autwn ekratounto tou m: epignwnai auton

24:17 eipen de pros autous tines oi logoi outoi ous antiballete pros all:lous peripatountes kai esta?:san sku?rwpoi

24:18 apokri?eis de eis onomati kleopas eipen pros auton su monos paroikeis ierousal:m kai ouk egnws ta genomena en aut: en tais :merais tautais

24:19 kai eipen autois poia oi de eipan autw ta peri i:sou tou nazar:nou os egeneto an:r prof:t:s dunatos en ergw kai logw enantion tou ?eou kai pantos tou laou

24:20 opws te paredwkan auton oi ar&iereis kai oi ar&ontes :mwn eis krima ?anatou kai estaurwsan auton

24:21 :meis de :lpizomen oti autos estin o mellwn lutrous?ai ton isra:l alla ge kai sun pasin toutois trit:n taut:n :meran agei af ou tauta egeneto

24:22 alla kai gunaikes tines ex :mwn exest:san :mas genomenai or?rinai epi to mn:meion

24:23 kai m: eurousai to swma autou :l?on legousai kai optasian aggelwn ewrakenai oi legousin auton z:n

24:24 kai ap:l?on tines twn sun :min epi to mn:meion kai euron outws ka?ws | | kai | ai gunaikes eipon auton de ouk eidon

24:25 kai autos eipen pros autous w ano:toi kai bradeis t: kardia tou pisteuein epi pasin ois elal:san oi prof:tai

24:26 ou&i tauta edei pa?ein ton &riston kai eisel?ein eis t:n doxan autou

24:27 kai arxamenos apo mwusews kai apo pantwn twn prof:twn dierm:neusen autois en pasais tais grafais ta peri eautou

24:28 kai :ggisan eis t:n kwm:n ou eporeuonto kai autos prosepoi:sato porrwteron poreues?ai

24:29 kai parebiasanto auton legontes meinon me? :mwn oti pros esperan estin kai kekliken :d: : :mera kai eis:l?en tou meinai sun autois

24:30 kai egeneto en tw katakli?:nai auton met autwn labwn ton arton eulog:sen kai klasas epedidou autois

24:31 autwn de di:noi&?:san oi of?almoi kai epegnwsan auton kai autos afantos egeneto ap autwn

24:32 kai eipan pros all:lous ou&i : kardia :mwn kaiomen: :n | | [en :min] | ws elalei :min* en t: odw ws di:noigen :min tas grafas

24:33 kai anastantes aut: t: wra upestreyan eis ierousal:m kai euron :?roismenous tous endeka kai tous sun autois

24:34 legontas oti ontws :ger?: o kurios kai wf?: simwni

24:35 kai autoi ex:gounto ta en t: odw kai ws egnws?: autois en t: klasei tou artou

24:36 tauta de autwn lalountwn autos est: en mesw autwn | [[kai legei autois eir:n: umin]] | kai legei autois eir:n: umin |

24:37 pto:?entes de kai emfoboi genomenoi edokoun pneuma ?ewrein

24:38 kai eipen autois ti tetaragmenoi este kai dia ti dialogismoi anabainousin en t: kardia umwn

24:39 idete tas &eiras mou kai tous podas mou oti egw eimi autos y:laf:sate me kai idete oti pneuma sarka kai ostea ouk e&ei ka?ws eme ?ewreite e&onta

24:40 | [[kai | kai | touto eipwn edeixen autois tas &eiras kai tous | podas]] | podas |

24:41 eti de apistountwn autwn apo t:s &aras kai ?aumazontwn eipen autois e&ete ti brwsimon en?ade

24:42 oi de epedwkan autw i&?uos optou meros

24:43 kai labwn enwpion autwn efagen

24:44 eipen de pros autous outoi oi logoi mou ous elal:sa pros umas eti wn sun umin oti dei pl:rw?:nai panta ta gegrammena en tw nomw mwusews kai tois prof:tais kai yalmois peri emou

24:45 tote di:noixen autwn ton noun tou sunienai tas grafas

24:46 kai eipen autois oti outws gegraptai pa?ein ton &riston kai anast:nai ek nekrwn t: trit: :mera

24:47 kai k:ru&?:nai epi tw onomati autou metanoian eis afesin amartiwn eis panta ta e?n: arxamenoi apo ierousal:m

24:48 umeis martures toutwn

24:49 kai | idou egw exapostellw | [idou] egw apostellw* | t:n epaggelian tou patros mou ef umas umeis de ka?isate en t: polei ews ou endus:s?e ex uyous dunamin

24:50 ex:gagen de autous | | [exw] | ews pros b:?anian kai eparas tas &eiras autou eulog:sen autous

24:51 kai egeneto en tw eulogein auton autous diest: ap autwn | [[kai anefereto eis ton ouranon]] | kai anefereto eis ton ouranon |

24:52 kai autoi | [[proskun:santes auton]] | proskun:santes auton | upestreyan eis ierousal:m meta &aras megal:s

24:53 kai :san dia pantos en tw ierw eulogountes ton ?eon