GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
MARK


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.

RED: Text in red indicates readings, where the UBS editorial committee had great difficulty in deciding which variant to place in the text. Please refer to "A Textual Commentary on the Greek New Testament" by Bruce M. Metzger, 2nd ed.,1994, for the details. The difficult readings are indicated by the letters C and D. To find these positions easily, they are labeled with an asterisk, * at the end.


1:1 ar&: tou euaggeliou i:sou &ristou | | [uiou ?eou*] |

1:2 ka?ws gegraptai en tw :saia tw prof:t: idou apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou os kataskeuasei t:n odon sou

1:3 fwn: bowntos en t: er:mw etoimasate t:n odon kuriou eu?eias poieite tas tribous autou

1:4 egeneto iwann:s | o | [o*] | baptizwn en t: er:mw | | kai* | k:russwn baptisma metanoias eis afesin amartiwn

1:5 kai exeporeueto pros auton pasa : ioudaia &wra kai oi ierosolumitai pantes kai ebaptizonto up autou en tw iordan: potamw exomologoumenoi tas amartias autwn

1:6 kai :n o iwann:s endedumenos tri&as kam:lou kai zwn:n dermatin:n peri t:n osfun autou kai es?iwn akridas kai meli agrion

1:7 kai ek:russen legwn er&etai o is&uroteros mou opisw | [mou] | mou | ou ouk eimi ikanos kuyas lusai ton imanta twn upod:matwn autou

1:8 egw ebaptisa umas udati autos de baptisei umas | | en | pneumati agiw

1:9 kai egeneto en ekeinais tais :merais :l?en i:sous apo nazaret t:s galilaias kai ebaptis?: eis ton iordan:n upo iwannou

1:10 kai eu?us anabainwn ek tou udatos eiden s&izomenous tous ouranous kai to pneuma ws peristeran katabainon eis auton

1:11 kai fwn: | [egeneto] | egeneto | ek twn ouranwn su ei o uios mou o agap:tos en soi eudok:sa

1:12 kai eu?us to pneuma auton ekballei eis t:n er:mon

1:13 kai :n en t: er:mw tesserakonta :meras peirazomenos upo tou satana kai :n meta twn ?:riwn kai oi aggeloi di:konoun autw

1:14 | kai meta | meta de | to parado?:nai ton iwann:n :l?en o i:sous eis t:n galilaian k:russwn to euaggelion tou ?eou

1:15 | [kai legwn] | kai legwn | oti pepl:rwtai o kairos kai :ggiken : basileia tou ?eou metanoeite kai pisteuete en tw euaggeliw

1:16 kai paragwn para t:n ?alassan t:s galilaias eiden simwna kai andrean ton adelfon simwnos amfiballontas en t: ?alass: :san gar alieis

1:17 kai eipen autois o i:sous deute opisw mou kai poi:sw umas genes?ai alieis an?rwpwn

1:18 kai eu?us afentes ta diktua :kolou?:san autw

1:19 kai probas oligon eiden iakwbon ton tou zebedaiou kai iwann:n ton adelfon autou kai autous en tw ploiw katartizontas ta diktua

1:20 kai eu?us ekalesen autous kai afentes ton patera autwn zebedaion en tw ploiw meta twn mis?wtwn ap:l?on opisw autou

1:21 kai eisporeuontai eis kafarnaoum kai eu?us tois sabbasin eisel?wn eis t:n sunagwg:n edidasken

1:22 kai exepl:ssonto epi t: dida&: autou :n gar didaskwn autous ws exousian e&wn kai ou& ws oi grammateis

1:23 kai eu?us :n en t: sunagwg: autwn an?rwpos en pneumati aka?artw kai anekraxen

1:24 legwn ti :min kai soi i:sou nazar:ne :l?es apolesai :mas oida se tis ei o agios tou ?eou

1:25 kai epetim:sen autw o i:sous | [legwn] | legwn | fimw?:ti kai exel?e ex autou

1:26 kai sparaxan auton to pneuma to aka?arton kai fwn:san fwn: megal: ex:l?en ex autou

1:27 kai e?amb:?:san apantes wste suz:tein | autous | pros eautous | legontas ti estin touto dida&: kain: kat exousian kai tois pneumasin tois aka?artois epitassei kai upakouousin autw

1:28 kai ex:l?en : ako: autou eu?us panta&ou eis ol:n t:n peri&wron t:s galilaias

1:29 kai eu?us ek t:s sunagwg:s exel?ontes :l?on eis t:n oikian simwnos kai andreou meta iakwbou kai iwannou

1:30 : de pen?era simwnos katekeito puressousa kai eu?us legousin autw peri aut:s

1:31 kai prosel?wn :geiren aut:n krat:sas t:s &eiros kai af:ken aut:n o puretos kai di:konei autois

1:32 oyias de genomen:s ote | edusen | edu | o :lios eferon pros auton pantas tous kakws e&ontas kai tous daimonizomenous

1:33 kai :n ol: : polis episun:gmen: pros t:n ?uran

1:34 kai e?erapeusen pollous kakws e&ontas poikilais nosois kai daimonia polla exebalen kai ouk :fien lalein ta daimonia oti :deisan auton | [&riston einai] | |

1:35 kai prwi ennu&a lian anastas ex:l?en | [kai ap:l?en] | kai ap:l?en | eis er:mon topon kakei pros:u&eto

1:36 kai katediwxen auton simwn kai oi met autou

1:37 kai euron auton kai legousin autw oti pantes z:tousin se

1:38 kai legei autois agwmen alla&ou eis tas e&omenas kwmopoleis ina kai ekei k:ruxw eis touto gar ex:l?on

1:39 kai :l?en k:russwn eis tas sunagwgas autwn eis ol:n t:n galilaian kai ta daimonia ekballwn

1:40 kai er&etai pros auton lepros parakalwn auton [kai gonupetwn*] | | kai | legwn autw oti ean ?el:s dunasai me ka?arisai

1:41 kai splag&nis?eis ekteinas t:n &eira autou :yato kai legei autw ?elw ka?aris?:ti

1:42 kai eu?us ap:l?en ap autou : lepra kai eka?aris?:

1:43 kai embrim:samenos autw eu?us exebalen auton

1:44 kai legei autw ora m:deni m:den eip:s alla upage seauton deixon tw ierei kai prosenegke peri tou ka?arismou sou a prosetaxen mwus:s eis marturion autois

1:45 o de exel?wn :rxato k:russein polla kai diaf:mizein ton logon wste m:keti auton dunas?ai fanerws eis polin eisel?ein all exw ep er:mois topois | [:n] | :n | kai :r&onto pros auton panto?en

2:1 kai eisel?wn palin eis kafarnaoum di :merwn :kous?: oti en oikw estin

2:2 kai sun:&?:san polloi wste m:keti &wrein m:de ta pros t:n ?uran kai elalei autois ton logon

2:3 kai er&ontai ferontes pros auton paralutikon airomenon upo tessarwn

2:4 kai m: dunamenoi prosenegkai autw dia ton o&lon apestegasan t:n steg:n opou :n kai exoruxantes &alwsin ton krabatton opou o paralutikos katekeito

2:5 kai idwn o i:sous t:n pistin autwn legei tw paralutikw teknon afientai sou ai amartiai

2:6 :san de tines twn grammatewn ekei ka?:menoi kai dialogizomenoi en tais kardiais autwn

2:7 ti outos outws lalei blasf:mei tis dunatai afienai amartias ei m: eis o ?eos

2:8 kai eu?us epignous o i:sous tw pneumati autou oti | [outws] | outws | dialogizontai en eautois legei | [autois] | autois | ti tauta dialogizes?e en tais kardiais umwn

2:9 ti estin eukopwteron eipein tw paralutikw afientai sou ai amartiai : eipein | egeirou [kai] | egeire kai | aron ton krabatton sou kai peripatei

2:10 ina de eid:te oti exousian e&ei o uios tou an?rwpou afienai amartias epi t:s g:s legei tw paralutikw

2:11 soi legw egeire aron ton krabatton sou kai upage eis ton oikon sou

2:12 kai :ger?: kai eu?us aras ton krabatton ex:l?en empros?en pantwn wste existas?ai pantas kai doxazein ton ?eon | [legontas] | legontas | oti outws oudepote eidomen

2:13 kai ex:l?en palin para t:n ?alassan kai pas o o&los :r&eto pros auton kai edidasken autous

2:14 kai paragwn eiden leuin ton tou alfaiou ka?:menon epi to telwnion kai legei autw akolou?ei moi kai anastas :kolou?:sen autw

2:15 kai ginetai katakeis?ai auton en t: oikia autou kai polloi telwnai kai amartwloi sunanekeinto tw i:sou kai tois ma?:tais autou :san gar polloi kai :kolou?oun autw

2:16 kai oi grammateis twn farisaiwn idontes* oti es?iei meta twn amartwlwn kai telwnwn elegon tois ma?:tais autou oti meta twn telwnwn kai amartwlwn es?iei

2:17 kai akousas o i:sous legei autois [oti] ou &reian e&ousin oi is&uontes iatrou all oi kakws e&ontes ouk :l?on kalesai dikaious alla amartwlous

2:18 kai :san oi ma?:tai iwannou kai oi farisaioi n:steuontes kai er&ontai kai legousin autw dia ti oi ma?:tai iwannou kai oi ma?:tai twn farisaiwn n:steuousin oi de soi | [ma?:tai] | ma?:tai | ou n:steuousin

2:19 kai eipen autois o i:sous m: dunantai oi uioi tou numfwnos en w o numfios met autwn estin n:steuein oson &ronon e&ousin ton numfion met autwn ou dunantai n:steuein

2:20 eleusontai de :merai otan apar?: ap autwn o numfios kai tote n:steusousin en ekein: t: :mera

2:21 oudeis epibl:ma rakous agnafou epiraptei epi imation palaion ei de m: airei to pl:rwma ap autou to kainon tou palaiou kai &eiron s&isma ginetai

2:22 kai oudeis ballei oinon neon eis askous palaious ei de m: r:xei o oinos tous askous kai o oinos apollutai kai oi askoi | [alla | alla | oinon neon eis askous | kainous] | kainous* |

2:23 kai egeneto auton en tois sabbasin | diaporeues?ai | paraporeues?ai | dia twn sporimwn kai oi ma?:tai autou :rxanto odon poiein tillontes tous sta&uas

2:24 kai oi farisaioi elegon autw ide ti poiousin tois sabbasin o ouk exestin

2:25 kai legei autois oudepote anegnwte ti epoi:sen dauid ote &reian es&en kai epeinasen autos kai oi met autou

2:26 | [pws] | pws | eis:l?en eis ton oikon tou ?eou epi abia?ar ar&ierews kai tous artous t:s pro?esews efagen ous ouk exestin fagein ei m: tous iereis kai edwken kai tois sun autw ousin

2:27 kai elegen autois to sabbaton dia ton an?rwpon egeneto kai ou& o an?rwpos dia to sabbaton

2:28 wste kurios estin o uios tou an?rwpou kai tou sabbatou

3:1 kai eis:l?en palin eis | | t:n | sunagwg:n kai :n ekei an?rwpos ex:rammen:n e&wn t:n &eira

3:2 kai paret:roun auton ei tois sabbasin ?erapeusei auton ina kat:gor:swsin autou

3:3 kai legei tw an?rwpw tw t:n | &eira e&onti x:ran | x:ran &eira e&onti | egeire eis to meson

3:4 kai legei autois exestin tois sabbasin | aga?opoi:sai | aga?on poi:sai | : kakopoi:sai yu&:n swsai : apokteinai oi de esiwpwn

3:5 kai peribleyamenos autous met org:s sullupoumenos epi t: pwrwsei t:s kardias autwn legei tw an?rwpw ekteinon t:n &eira | sou | | kai exeteinen kai apekatesta?: : &eir autou

3:6 kai exel?ontes oi farisaioi eu?us meta twn :rwdianwn sumboulion edidoun kat autou opws auton apoleswsin

3:7 kai o i:sous meta twn ma?:twn autou ane&wr:sen pros t:n ?alassan kai polu pl:?os apo t:s galilaias | :kolou?:sen | [:kolou?:sen] | kai apo t:s ioudaias

3:8 kai apo ierosolumwn* kai apo t:s idoumaias kai peran tou iordanou kai peri turon kai sidwna pl:?os polu akouontes osa | poiei | epoiei | :l?on pros auton

3:9 kai eipen tois ma?:tais autou ina ploiarion proskarter: autw dia ton o&lon ina m: ?libwsin auton

3:10 pollous gar e?erapeusen wste epipiptein autw ina autou aywntai osoi ei&on mastigas

3:11 kai ta pneumata ta aka?arta otan auton e?ewroun prosepipton autw kai ekrazon | legonta | legontes | oti su ei o uios tou ?eou

3:12 kai polla epetima autois ina m: auton faneron poi:swsin

3:13 kai anabainei eis to oros kai proskaleitai ous :?elen autos kai ap:l?on pros auton

3:14 kai epoi:sen dwdeka | ous kai apostolous wnomasen | [ous kai apostolous wnomasen*] | ina wsin met autou kai ina apostell: autous k:russein

3:15 kai e&ein exousian ekballein ta daimonia [3:16] | kai epoi:sen tous dwdeka | [kai epoi:sen tous dwdeka*] |

3:16 kai epe?:ken onoma tw simwni petron

3:17 kai iakwbon ton tou zebedaiou kai iwann:n ton adelfon tou iakwbou kai epe?:ken autois | onoma | <onomata> | boan:rges o estin uioi bront:s

3:18 kai andrean kai filippon kai bar?olomaion kai ma??aion kai ?wman kai iakwbon ton tou alfaiou kai ?addaion kai simwna ton kananaion

3:19 kai ioudan iskariw? os kai paredwken auton [3:20] kai er&etai eis oikon

3:20 kai suner&etai palin [o] o&los wste m: dunas?ai autous m:de arton fagein

3:21 kai akousantes oi par autou ex:l?on krat:sai auton elegon gar oti exest:

3:22 kai oi grammateis oi apo ierosolumwn katabantes elegon oti beelzeboul e&ei kai oti en tw ar&onti twn daimoniwn ekballei ta daimonia

3:23 kai proskalesamenos autous en parabolais elegen autois pws dunatai satanas satanan ekballein

3:24 kai ean basileia ef eaut:n meris?: ou dunatai sta?:nai : basileia ekein:

3:25 kai ean oikia ef eaut:n meris?: ou dun:setai : oikia ekein: | st:nai | sta?:nai |

3:26 kai ei o satanas anest: ef eauton kai emeris?: ou dunatai st:nai alla telos e&ei

3:27 all ou dunatai oudeis eis t:n oikian tou is&urou eisel?wn ta skeu: autou diarpasai ean m: prwton ton is&uron d:s: kai tote t:n oikian autou diarpasei

3:28 am:n legw umin oti panta afe?:setai tois uiois twn an?rwpwn ta amart:mata kai ai blasf:miai osa ean blasf:m:swsin

3:29 os d an blasf:m:s: eis to pneuma to agion ouk e&ei afesin eis ton aiwna alla eno&os estin aiwniou amart:matos

3:30 oti elegon pneuma aka?arton e&ei

3:31 kai | er&ontai | er&etai | : m:t:r autou kai oi adelfoi autou kai exw st:kontes apesteilan pros auton kalountes auton

3:32 kai eka?:to peri auton o&los kai legousin autw idou : m:t:r sou kai oi adelfoi sou | | [kai ai adelfai sou*] | exw z:tousin se

3:33 kai apokri?eis autois legei tis estin : m:t:r mou kai oi adelfoi | | [mou] |

3:34 kai peribleyamenos tous peri auton kuklw ka?:menous legei ide : m:t:r mou kai oi adelfoi mou

3:35 os | | [gar] | an poi:s: to ?el:ma tou ?eou outos adelfos mou kai adelf: kai m:t:r estin

4:1 kai palin :rxato didaskein para t:n ?alassan kai sunagetai pros auton o&los pleistos wste auton eis ploion embanta ka?:s?ai en t: ?alass: kai pas o o&los pros t:n ?alassan epi t:s g:s :san

4:2 kai edidasken autous en parabolais polla kai elegen autois en t: dida&: autou

4:3 akouete idou ex:l?en o speirwn speirai

4:4 kai egeneto en tw speirein o men epesen para t:n odon kai :l?en ta peteina kai katefagen auto

4:5 kai allo epesen epi to petrwdes | [kai] | | opou ouk ei&en g:n poll:n kai eu?us exaneteilen dia to m: e&ein ba?os g:s

4:6 kai ote aneteilen o :lios ekaumatis?: kai dia to m: e&ein rizan ex:ran?:

4:7 kai allo epesen eis tas akan?as kai aneb:san ai akan?ai kai sunepnixan auto kai karpon ouk edwken

4:8 kai alla epesen eis t:n g:n t:n kal:n kai edidou karpon anabainonta kai auxanomena* kai eferen | eis | en* | triakonta kai en ex:konta kai en ekaton

4:9 kai elegen os e&ei wta akouein akouetw

4:10 kai ote egeneto kata monas :rwtwn auton oi peri auton sun tois dwdeka tas parabolas

4:11 kai elegen autois umin to must:rion dedotai t:s basileias tou ?eou ekeinois de tois exw en parabolais ta panta ginetai

4:12 ina blepontes blepwsin kai m: idwsin kai akouontes akouwsin kai m: suniwsin m:pote epistreywsin kai afe?: autois

4:13 kai legei autois ouk oidate t:n parabol:n taut:n kai pws pasas tas parabolas gnwses?e

4:14 o speirwn ton logon speirei

4:15 outoi de eisin oi para t:n odon opou speiretai o logos kai otan akouswsin eu?us er&etai o satanas kai airei ton logon ton esparmenon eis autous*

4:16 kai outoi eisin | omoiws | | oi epi ta petrwd: speiromenoi oi otan akouswsin ton logon eu?us meta &aras lambanousin auton

4:17 kai ouk e&ousin rizan en eautois alla proskairoi eisin eita genomen:s ?liyews : diwgmou dia ton logon eu?us skandalizontai

4:18 kai alloi eisin oi eis tas akan?as speiromenoi outoi eisin oi ton logon akousantes

4:19 kai ai merimnai tou aiwnos kai : apat: tou ploutou kai ai peri ta loipa epi?umiai eisporeuomenai sumpnigousin ton logon kai akarpos ginetai

4:20 kai ekeinoi eisin oi epi t:n g:n t:n kal:n sparentes oitines akouousin ton logon kai parade&ontai kai karpoforousin en triakonta kai | [en] | en* | ex:konta kai | [en] | en | ekaton

4:21 kai elegen autois | oti | | m:ti er&etai o lu&nos ina upo ton modion te?: : upo t:n klin:n ou& ina epi t:n lu&nian te?:

4:22 ou gar estin krupton ean m: ina fanerw?: oude egeneto apokrufon all ina el?: eis faneron

4:23 ei tis e&ei wta akouein akouetw

4:24 kai elegen autois blepete ti akouete en w metrw metreite metr:?:setai umin kai proste?:setai umin

4:25 os gar e&ei do?:setai autw kai os ouk e&ei kai o e&ei ar?:setai ap autou

4:26 kai elegen outws estin : basileia tou ?eou ws an?rwpos bal: ton sporon epi t:s g:s

4:27 kai ka?eud: kai egeir:tai nukta kai :meran kai o sporos blasta kai m:kun:tai ws ouk oiden autos

4:28 automat: : g: karpoforei prwton &orton | eiten sta&un eiten pl:r: | eita sta&un eita <pl:r:s*> | siton en tw sta&ui

4:29 otan de paradoi o karpos eu?us apostellei to drepanon oti parest:ken o ?erismos

4:30 kai elegen pws omoiwswmen t:n basileian tou ?eou : en tini aut:n parabol: ?wmen

4:31 ws kokkw sinapews os otan spar: epi t:s g:s mikroteron on pantwn twn spermatwn twn epi t:s g:s

4:32 kai otan spar: anabainei kai ginetai meizon pantwn twn la&anwn kai poiei kladous megalous wste dunas?ai upo t:n skian autou ta peteina tou ouranou katask:noun

4:33 kai toiautais parabolais pollais elalei autois ton logon ka?ws :dunanto akouein

4:34 &wris de parabol:s ouk elalei autois kat idian de tois idiois ma?:tais epeluen panta

4:35 kai legei autois en ekein: t: :mera oyias genomen:s diel?wmen eis to peran

4:36 kai afentes ton o&lon paralambanousin auton ws :n en tw ploiw kai alla ploia :n met autou

4:37 kai ginetai lailay megal: anemou kai ta kumata epeballen eis to ploion wste :d: gemizes?ai to ploion

4:38 kai autos :n en t: prumn: epi to proskefalaion ka?eudwn kai egeirousin auton kai legousin autw didaskale ou melei soi oti apollume?a

4:39 kai dieger?eis epetim:sen tw anemw kai eipen t: ?alass: siwpa pefimwso kai ekopasen o anemos kai egeneto gal:n: megal:

4:40 kai eipen autois ti deiloi este oupw e&ete pistin

4:41 kai efob:?:san fobon megan kai elegon pros all:lous tis ara outos estin oti kai o anemos kai : ?alassa upakouei autw

5:1 kai :l?on eis to peran t:s ?alass:s eis t:n &wran twn geras:nwn*

5:2 kai exel?ontos autou ek tou ploiou | [eu?us] | eu?us | up:nt:sen autw ek twn mn:meiwn an?rwpos en pneumati aka?artw

5:3 os t:n katoik:sin ei&en en tois mn:masin kai oude alusei ouketi oudeis edunato auton d:sai

5:4 dia to auton pollakis pedais kai alusesin dedes?ai kai diespas?ai up autou tas aluseis kai tas pedas suntetrif?ai kai oudeis is&uen auton damasai

5:5 kai dia pantos nuktos kai :meras en tois mn:masin kai en tois oresin :n krazwn kai katakoptwn eauton li?ois

5:6 kai idwn ton i:soun apo makro?en edramen kai prosekun:sen | auton | autw |

5:7 kai kraxas fwn: megal: legei ti emoi kai soi i:sou uie tou ?eou tou uyistou orkizw se ton ?eon m: me basanis:s

5:8 elegen gar autw exel?e to pneuma to aka?arton ek tou an?rwpou

5:9 kai ep:rwta auton ti onoma soi kai legei autw legiwn onoma moi oti polloi esmen

5:10 kai parekalei auton polla ina m: auta aposteil: exw t:s &wras

5:11 :n de ekei pros tw orei agel: &oirwn megal: boskomen:

5:12 kai parekalesan auton legontes pemyon :mas eis tous &oirous ina eis autous eisel?wmen

5:13 kai epetreyen autois kai exel?onta ta pneumata ta aka?arta eis:l?on eis tous &oirous kai wrm:sen : agel: kata tou kr:mnou eis t:n ?alassan ws dis&ilioi kai epnigonto en t: ?alass:

5:14 kai oi boskontes autous efugon kai ap:ggeilan eis t:n polin kai eis tous agrous kai :l?on idein ti estin to gegonos

5:15 kai er&ontai pros ton i:soun kai ?ewrousin ton daimonizomenon ka?:menon imatismenon kai swfronounta ton es&:kota ton legiwna kai efob:?:san

5:16 kai di:g:santo autois oi idontes pws egeneto tw daimonizomenw kai peri twn &oirwn

5:17 kai :rxanto parakalein auton apel?ein apo twn oriwn autwn

5:18 kai embainontos autou eis to ploion parekalei auton o daimonis?eis ina met autou :

5:19 kai ouk af:ken auton alla legei autw upage eis ton oikon sou pros tous sous kai apaggeilon autois osa o kurios soi pepoi:ken kai :le:sen se

5:20 kai ap:l?en kai :rxato k:russein en t: dekapolei osa epoi:sen autw o i:sous kai pantes e?aumazon

5:21 kai diaperasantos tou i:sou | en tw ploiw | [en tw ploiw*] | palin eis to peran sun:&?: o&los polus ep auton kai :n para t:n ?alassan

5:22 kai er&etai eis twn ar&isunagwgwn onomati iairos kai idwn auton piptei pros tous podas autou

5:23 kai parakalei auton polla legwn oti to ?ugatrion mou es&atws e&ei ina el?wn epi?:s tas &eiras aut: ina sw?: kai z:s:

5:24 kai ap:l?en met autou kai :kolou?ei autw o&los polus kai sune?libon auton

5:25 kai gun: ousa en rusei aimatos dwdeka et:

5:26 kai polla pa?ousa upo pollwn iatrwn kai dapan:sasa ta par aut:s panta kai m:den wfel:?eisa alla mallon eis to &eiron el?ousa

5:27 akousasa | ta | | peri tou i:sou el?ousa en tw o&lw opis?en :yato tou imatiou autou

5:28 elegen gar oti ean aywmai kan twn imatiwn autou sw?:somai

5:29 kai eu?us ex:ran?: : p:g: tou aimatos aut:s kai egnw tw swmati oti iatai apo t:s mastigos

5:30 kai eu?us o i:sous epignous en eautw t:n ex autou dunamin exel?ousan epistrafeis en tw o&lw elegen tis mou :yato twn imatiwn

5:31 kai elegon autw oi ma?:tai autou blepeis ton o&lon sun?libonta se kai legeis tis mou :yato

5:32 kai perieblepeto idein t:n touto poi:sasan

5:33 : de gun: fob:?eisa kai tremousa eiduia o gegonen aut: :l?en kai prosepesen autw kai eipen autw pasan t:n al:?eian

5:34 o de eipen aut: ?ugat:r : pistis sou seswken se upage eis eir:n:n kai is?i ugi:s apo t:s mastigos sou

5:35 eti autou lalountos er&ontai apo tou ar&isunagwgou legontes oti : ?ugat:r sou ape?anen ti eti skulleis ton didaskalon

5:36 o de i:sous parakousas ton logon laloumenon legei tw ar&isunagwgw m: fobou monon pisteue

5:37 kai ouk af:ken oudena met autou sunakolou?:sai ei m: ton petron kai iakwbon kai iwann:n ton adelfon iakwbou

5:38 kai er&ontai eis ton oikon tou ar&isunagwgou kai ?ewrei ?orubon kai klaiontas kai alalazontas polla

5:39 kai eisel?wn legei autois ti ?orubeis?e kai klaiete to paidion ouk ape?anen alla ka?eudei

5:40 kai kategelwn autou autos de ekbalwn pantas paralambanei ton patera tou paidiou kai t:n m:tera kai tous met autou kai eisporeuetai opou :n to paidion

5:41 kai krat:sas t:s &eiros tou paidiou legei aut: tali?a koum o estin me?erm:neuomenon to korasion soi legw egeire

5:42 kai eu?us anest: to korasion kai periepatei :n gar etwn dwdeka kai exest:san | eu?us | [eu?us] | ekstasei megal:

5:43 kai diesteilato autois polla ina m:deis gnoi touto kai eipen do?:nai aut: fagein

6:1 kai ex:l?en ekei?en kai er&etai eis t:n patrida autou kai akolou?ousin autw oi ma?:tai autou

6:2 kai genomenou sabbatou :rxato didaskein en t: sunagwg: kai | oi | | polloi akouontes exepl:ssonto legontes po?en toutw tauta kai tis : sofia : do?eisa toutw kai ai dunameis toiautai dia twn &eirwn autou ginomenai*

6:3 ou& outos estin o tektwn o uios t:s marias kai adelfos iakwbou kai iws:tos kai iouda kai simwnos kai ouk eisin ai adelfai autou wde pros :mas kai eskandalizonto en autw

6:4 kai elegen autois o i:sous oti ouk estin prof:t:s atimos ei m: en t: patridi autou kai en tois suggeneusin autou kai en t: oikia autou

6:5 kai ouk edunato ekei poi:sai oudemian dunamin ei m: oligois arrwstois epi?eis tas &eiras e?erapeusen

6:6 kai | e?aumasen | e?aumazen | dia t:n apistian autwn kai peri:gen tas kwmas kuklw didaskwn

6:7 kai proskaleitai tous dwdeka kai :rxato autous apostellein duo duo kai edidou autois exousian twn pneumatwn twn aka?artwn

6:8 kai par:ggeilen autois ina m:den airwsin eis odon ei m: rabdon monon m: arton m: p:ran m: eis t:n zwn:n &alkon

6:9 alla upodedemenous sandalia kai m: | endusas?ai | endus:s?e | duo &itwnas

6:10 kai elegen autois opou ean eisel?:te eis oikian ekei menete ews an exel?:te ekei?en

6:11 kai os an topos m: dex:tai umas m:de akouswsin umwn ekporeuomenoi ekei?en ektinaxate ton &oun ton upokatw twn podwn umwn eis marturion autois

6:12 kai exel?ontes ek:ruxan ina metanowsin

6:13 kai daimonia polla exeballon kai :leifon elaiw pollous arrwstous kai e?erapeuon

6:14 kai :kousen o basileus :rwd:s faneron gar egeneto to onoma autou kai elegon oti iwann:s o baptizwn eg:gertai ek nekrwn kai dia touto energousin ai dunameis en autw

6:15 alloi de elegon oti :lias estin alloi de elegon oti prof:t:s ws eis twn prof:twn

6:16 akousas de o :rwd:s elegen on egw apekefalisa iwann:n outos :ger?:

6:17 autos gar o :rwd:s aposteilas ekrat:sen ton iwann:n kai ed:sen auton en fulak: dia :rwdiada t:n gunaika filippou tou adelfou autou oti aut:n egam:sen

6:18 elegen gar o iwann:s tw :rwd: oti ouk exestin soi e&ein t:n gunaika tou adelfou sou

6:19 : de :rwdias enei&en autw kai :?elen auton apokteinai kai ouk :dunato

6:20 o gar :rwd:s efobeito ton iwann:n eidws auton andra dikaion kai agion kai sunet:rei auton kai akousas autou polla :porei kai* :dews autou :kouen

6:21 kai genomen:s :meras eukairou ote :rwd:s tois genesiois autou deipnon epoi:sen tois megistasin autou kai tois &iliar&ois kai tois prwtois t:s galilaias

6:22 kai eisel?ous:s t:s ?ugatros autou :rwdiados* kai or&:samen:s :resen tw :rwd: kai tois sunanakeimenois | o de basileus eipen | eipen o basileus | tw korasiw ait:son me o ean ?el:s kai dwsw soi

6:23 kai wmosen aut: | | [polla] | o ti* ean me ait:s:s dwsw soi ews :misous t:s basileias mou

6:24 kai exel?ousa eipen t: m:tri aut:s ti ait:swmai : de eipen t:n kefal:n iwannou tou baptizontos

6:25 kai eisel?ousa eu?us meta spoud:s pros ton basilea :t:sato legousa ?elw ina exaut:s dws moi epi pinaki t:n kefal:n iwannou tou baptistou

6:26 kai perilupos genomenos o basileus dia tous orkous kai tous anakeimenous ouk :?el:sen a?et:sai aut:n

6:27 kai eu?us aposteilas o basileus spekoulatora epetaxen enegkai t:n kefal:n autou

6:28 kai apel?wn apekefalisen auton en t: fulak: [6:28] kai :negken t:n kefal:n autou epi pinaki kai edwken aut:n tw korasiw kai to korasion edwken aut:n t: m:tri aut:s

6:29 kai akousantes oi ma?:tai autou :l?on kai :ran to ptwma autou kai e?:kan auto en mn:meiw

6:30 kai sunagontai oi apostoloi pros ton i:soun kai ap:ggeilan autw panta osa epoi:san kai osa edidaxan

6:31 kai legei autois deute umeis autoi kat idian eis er:mon topon kai anapausas?e oligon :san gar oi er&omenoi kai oi upagontes polloi kai oude fagein eukairoun

6:32 kai ap:l?on en tw ploiw eis er:mon topon kat idian

6:33 kai eidon autous upagontas kai | egnwsan | epegnwsan | polloi kai pez: apo paswn twn polewn sunedramon ekei kai pro:l?on autous

6:34 kai exel?wn eiden polun o&lon kai esplag&nis?: ep autous oti :san ws probata m: e&onta poimena kai :rxato didaskein autous polla

6:35 kai :d: wras poll:s genomen:s prosel?ontes autw oi ma?:tai autou elegon oti er:mos estin o topos kai :d: wra poll:

6:36 apoluson autous ina apel?ontes eis tous kuklw agrous kai kwmas agoraswsin eautois ti fagwsin

6:37 o de apokri?eis eipen autois dote autois umeis fagein kai legousin autw apel?ontes agoraswmen d:nariwn diakosiwn artous kai dwsomen autois fagein

6:38 o de legei autois posous | e&ete artous | artous e&ete | upagete idete kai gnontes legousin pente kai duo i&?uas

6:39 kai epetaxen autois | anakli?:nai | anaklinai | pantas sumposia sumposia epi tw &lwrw &ortw

6:40 kai anepesan prasiai prasiai kata ekaton kai kata pent:konta

6:41 kai labwn tous pente artous kai tous duo i&?uas anableyas eis ton ouranon eulog:sen kai kateklasen tous artous kai edidou tois ma?:tais | | [autou*] | ina parati?wsin autois kai tous duo i&?uas emerisen pasin

6:42 kai efagon pantes kai e&ortas?:san

6:43 kai :ran klasmata dwdeka kofinwn pl:rwmata kai apo twn i&?uwn

6:44 kai :san oi fagontes | tous artous | [tous artous*] | pentakis&ilioi andres

6:45 kai eu?us :nagkasen tous ma?:tas autou emb:nai eis to ploion kai proagein eis to peran pros b:?saidan ews autos apoluei ton o&lon

6:46 kai apotaxamenos autois ap:l?en eis to oros proseuxas?ai

6:47 kai oyias genomen:s :n to ploion en mesw t:s ?alass:s kai autos monos epi t:s g:s

6:48 kai idwn autous basanizomenous en tw elaunein :n gar o anemos enantios autois peri tetart:n fulak:n t:s nuktos er&etai pros autous peripatwn epi t:s ?alass:s kai :?elen parel?ein autous

6:49 oi de idontes auton epi t:s ?alass:s peripatounta edoxan oti fantasma estin kai anekraxan

6:50 pantes gar auton eidon kai etara&?:san o de eu?us elal:sen met autwn kai legei autois ?arseite egw eimi m: fobeis?e

6:51 kai aneb: pros autous eis to ploion kai ekopasen o anemos kai lian | | [ek perissou*] | en eautois existanto

6:52 ou gar sun:kan epi tois artois all :n autwn : kardia pepwrwmen:

6:53 kai diaperasantes epi t:n g:n :l?on eis genn:saret kai proswrmis?:san

6:54 kai exel?ontwn autwn ek tou ploiou eu?us epignontes auton

6:55 periedramon ol:n t:n &wran ekein:n kai :rxanto epi tois krabattois tous kakws e&ontas periferein opou :kouon oti estin

6:56 kai opou an eiseporeueto eis kwmas : eis poleis : eis agrous en tais agorais eti?esan tous as?enountas kai parekaloun auton ina kan tou kraspedou tou imatiou autou aywntai kai osoi an :yanto autou eswzonto

7:1 kai sunagontai pros auton oi farisaioi kai tines twn grammatewn el?ontes apo ierosolumwn

7:2 kai idontes tinas twn ma?:twn autou oti koinais &ersin tout estin aniptois es?iousin tous artous

7:3 oi gar farisaioi kai pantes oi ioudaioi ean m: pugm: niywntai tas &eiras ouk es?iousin kratountes t:n paradosin twn presbuterwn

7:4 kai ap agoras ean m: | rantiswntai | baptiswntai | ouk es?iousin kai alla polla estin a parelabon kratein baptismous pot:riwn kai xestwn kai &alkiwn | | [kai klinwn*] |

7:5 kai eperwtwsin auton oi farisaioi kai oi grammateis dia ti ou peripatousin oi ma?:tai sou kata t:n paradosin twn presbuterwn alla koinais &ersin es?iousin ton arton

7:6 o de eipen autois kalws eprof:teusen :saias peri umwn twn upokritwn ws gegraptai | oti | [oti] | outos o laos tois &eilesin me tima : de kardia autwn porrw ape&ei ap emou

7:7 mat:n de sebontai me didaskontes didaskalias entalmata an?rwpwn

7:8 afentes t:n entol:n tou ?eou krateite t:n paradosin twn an?rwpwn

7:9 kai elegen autois kalws a?eteite t:n entol:n tou ?eou ina t:n paradosin umwn | t:r:s:te | st:s:te* |

7:10 mwus:s gar eipen tima ton patera sou kai t:n m:tera sou kai o kakologwn patera : m:tera ?anatw teleutatw

7:11 umeis de legete ean eip: an?rwpos tw patri : t: m:tri korban o estin dwron o ean ex emou wfel:?:s

7:12 ouketi afiete auton ouden poi:sai tw patri : t: m:tri

7:13 akurountes ton logon tou ?eou t: paradosei umwn : paredwkate kai paromoia toiauta polla poieite

7:14 kai proskalesamenos palin ton o&lon elegen autois akousate mou pantes kai sunete

7:15 ouden estin exw?en tou an?rwpou eisporeuomenon eis auton o dunatai koinwsai auton alla ta ek tou an?rwpou ekporeuomena estin ta koinounta ton an?rwpon

7:16

7:17 kai ote eis:l?en eis oikon apo tou o&lou ep:rwtwn auton oi ma?:tai autou t:n parabol:n

7:18 kai legei autois outws kai umeis asunetoi este ou noeite oti pan to exw?en eisporeuomenon eis ton an?rwpon ou dunatai auton koinwsai

7:19 oti ouk eisporeuetai autou eis t:n kardian all eis t:n koilian kai eis ton afedrwna ekporeuetai ka?arizwn panta ta brwmata

7:20 elegen de oti to ek tou an?rwpou ekporeuomenon ekeino koinoi ton an?rwpon

7:21 esw?en gar ek t:s kardias twn an?rwpwn oi dialogismoi oi kakoi ekporeuontai porneiai klopai fonoi

7:22 moi&eiai pleonexiai pon:riai dolos aselgeia of?almos pon:ros blasf:mia uper:fania afrosun:

7:23 panta tauta ta pon:ra esw?en ekporeuetai kai koinoi ton an?rwpon

7:24 ekei?en de anastas ap:l?en eis ta oria turou | [kai sidwnos] | | kai eisel?wn eis oikian oudena :?elen gnwnai kai ouk | :dunas?: | :dun:?: | la?ein

7:25 all eu?us akousasa gun: peri autou :s ei&en to ?ugatrion aut:s pneuma aka?arton el?ousa prosepesen pros tous podas autou

7:26 : de gun: :n ell:nis surofoinikissa tw genei kai :rwta auton ina to daimonion ekbal: ek t:s ?ugatros aut:s

7:27 kai elegen aut: afes prwton &ortas?:nai ta tekna ou gar estin kalon labein ton arton twn teknwn kai tois kunariois balein

7:28 : de apekri?: kai legei autw | nai | | kurie kai ta kunaria upokatw t:s trapez:s es?iousin apo twn yi&iwn twn paidiwn

7:29 kai eipen aut: dia touton ton logon upage exel:lu?en ek t:s ?ugatros sou to daimonion

7:30 kai apel?ousa eis ton oikon aut:s euren to paidion bebl:menon epi t:n klin:n kai to daimonion exel:lu?os

7:31 kai palin exel?wn ek twn oriwn turou :l?en dia sidwnos eis t:n ?alassan t:s galilaias ana meson twn oriwn dekapolews

7:32 kai ferousin autw kwfon kai mogilalon kai parakalousin auton ina epi?: autw t:n &eira

7:33 kai apolabomenos auton apo tou o&lou kat idian ebalen tous daktulous autou eis ta wta autou kai ptusas :yato t:s glwss:s autou

7:34 kai anableyas eis ton ouranon estenaxen kai legei autw effa?a o estin dianoi&?:ti

7:35 kai | | [eu?ews*] | :noig:san autou ai akoai kai elu?: o desmos t:s glwss:s autou kai elalei or?ws

7:36 kai diesteilato autois ina m:deni legwsin oson de autois diestelleto autoi mallon perissoteron ek:russon

7:37 kai uperperissws exepl:ssonto legontes kalws panta pepoi:ken kai tous kwfous poiei akouein kai | | [tous] | alalous lalein

8:1 en ekeinais tais :merais palin pollou o&lou ontos kai m: e&ontwn ti fagwsin proskalesamenos tous ma?:tas legei autois

8:2 splag&nizomai epi ton o&lon oti :d: :merai treis prosmenousin moi kai ouk e&ousin ti fagwsin

8:3 kai ean apolusw autous n:steis eis oikon autwn eklu?:sontai en t: odw kai tines autwn apo makro?en | eisin | :kasin |

8:4 kai apekri?:san autw oi ma?:tai autou oti po?en toutous dun:setai tis wde &ortasai artwn ep er:mias

8:5 kai :rwta autous posous e&ete artous oi de eipan epta

8:6 kai paraggellei tw o&lw anapesein epi t:s g:s kai labwn tous epta artous eu&arist:sas eklasen kai edidou tois ma?:tais autou ina parati?wsin kai pare?:kan tw o&lw

8:7 kai ei&on i&?udia oliga kai eulog:sas auta eipen kai tauta parati?enai

8:8 kai efagon kai e&ortas?:san kai :ran perisseumata klasmatwn epta spuridas

8:9 :san de ws tetrakis&ilioi kai apelusen autous

8:10 kai eu?us embas eis to ploion meta twn ma?:twn autou :l?en eis ta mer: dalmanou?a

8:11 kai ex:l?on oi farisaioi kai :rxanto suz:tein autw z:tountes par autou s:meion apo tou ouranou peirazontes auton

8:12 kai anastenaxas tw pneumati autou legei ti : genea aut: z:tei s:meion am:n legw | | umin | ei do?:setai t: genea taut: s:meion

8:13 kai afeis autous palin embas ap:l?en eis to peran

8:14 kai epela?onto labein artous kai ei m: ena arton ouk ei&on me? eautwn en tw ploiw

8:15 kai diestelleto autois legwn orate blepete apo t:s zum:s twn farisaiwn kai t:s zum:s :rwdou

8:16 kai dielogizonto pros all:lous oti artous ouk e&ousin

8:17 kai gnous legei autois ti dialogizes?e oti artous ouk e&ete oupw noeite oude suniete pepwrwmen:n e&ete t:n kardian umwn

8:18 of?almous e&ontes ou blepete kai wta e&ontes ouk akouete kai ou mn:moneuete

8:19 ote tous pente artous eklasa eis tous pentakis&ilious posous kofinous klasmatwn pl:reis :rate legousin autw dwdeka

8:20 ote tous epta eis tous tetrakis&ilious poswn spuridwn pl:rwmata klasmatwn :rate kai legousin | autw | [autw] | epta

8:21 kai elegen autois oupw suniete

8:22 kai er&ontai eis b:?saidan kai ferousin autw tuflon kai parakalousin auton ina autou ay:tai

8:23 kai epilabomenos t:s &eiros tou tuflou ex:negken auton exw t:s kwm:s kai ptusas eis ta ommata autou epi?eis tas &eiras autw ep:rwta auton ei ti blepeis

8:24 kai anableyas elegen blepw tous an?rwpous oti ws dendra orw peripatountas

8:25 eita palin | e?:ken | epe?:ken | tas &eiras epi tous of?almous autou kai diebleyen kai apekatest: kai eneblepen t:laugws apanta

8:26 kai apesteilen auton eis oikon autou legwn m:de eis t:n kwm:n eisel?:s

8:27 kai ex:l?en o i:sous kai oi ma?:tai autou eis tas kwmas kaisareias t:s filippou kai en t: odw ep:rwta tous ma?:tas autou legwn autois tina me legousin oi an?rwpoi einai

8:28 oi de eipan autw legontes | oti | [oti] | iwann:n ton baptist:n kai alloi :lian alloi de oti eis twn prof:twn

8:29 kai autos ep:rwta autous umeis de tina me legete einai apokri?eis o petros legei autw su ei o &ristos

8:30 kai epetim:sen autois ina m:deni legwsin peri autou

8:31 kai :rxato didaskein autous oti dei ton uion tou an?rwpou polla pa?ein kai apodokimas?:nai upo twn presbuterwn kai twn ar&ierewn kai twn grammatewn kai apoktan?:nai kai meta treis :meras anast:nai

8:32 kai parr:sia ton logon elalei kai proslabomenos o petros auton :rxato epitiman autw

8:33 o de epistrafeis kai idwn tous ma?:tas autou epetim:sen petrw kai legei upage opisw mou satana oti ou froneis ta tou ?eou alla ta twn an?rwpwn

8:34 kai proskalesamenos ton o&lon sun tois ma?:tais autou eipen autois ei tis ?elei opisw mou | el?ein | akolou?ein | aparn:sas?w eauton kai aratw ton stauron autou kai akolou?eitw moi

8:35 os gar ean ?el: t:n | eautou yu&:n | yu&:n autou | swsai apolesei aut:n os d an apolesei t:n yu&:n autou eneken | [emou kai] | emou kai | tou euaggeliou swsei aut:n

8:36 ti gar wfelei an?rwpon kerd:sai ton kosmon olon kai z:miw?:nai t:n yu&:n autou

8:37 ti gar doi an?rwpos antallagma t:s yu&:s autou

8:38 os gar ean epais&un?: me kai tous emous logous en t: genea taut: t: moi&alidi kai amartwlw kai o uios tou an?rwpou epais&un?:setai auton otan el?: en t: dox: tou patros autou meta twn aggelwn twn agiwn

9:1 kai elegen autois am:n legw umin oti eisin tines wde twn est:kotwn oitines ou m: geuswntai ?anatou ews an idwsin t:n basileian tou ?eou el:lu?uian en dunamei

9:2 kai meta :meras ex paralambanei o i:sous ton petron kai ton iakwbon kai | | ton | iwann:n kai anaferei autous eis oros uy:lon kat idian monous kai metemorfw?: empros?en autwn

9:3 kai ta imatia autou egeneto stilbonta leuka lian oia gnafeus epi t:s g:s ou dunatai outws leukanai

9:4 kai wf?: autois :lias sun mwusei kai :san sullalountes tw i:sou

9:5 kai apokri?eis o petros legei tw i:sou rabbi kalon estin :mas wde einai kai poi:swmen treis sk:nas soi mian kai mwusei mian kai :lia mian

9:6 ou gar :dei ti apokri?: ekfoboi gar egenonto

9:7 kai egeneto nefel: episkiazousa autois kai egeneto fwn: ek t:s nefel:s outos estin o uios mou o agap:tos akouete autou

9:8 kai exapina peribleyamenoi ouketi oudena eidon | me? eautwn ei m: ton i:soun monon | alla ton i:soun monon me? eautwn |

9:9 kai katabainontwn autwn ek tou orous diesteilato autois ina m:deni a eidon di:g:swntai ei m: otan o uios tou an?rwpou ek nekrwn anast:

9:10 kai ton logon ekrat:san pros eautous suz:tountes ti estin to ek nekrwn anast:nai

9:11 kai ep:rwtwn auton legontes oti legousin oi grammateis oti :lian dei el?ein prwton

9:12 o de ef: autois :lias men el?wn prwton apoka?istanei panta kai pws gegraptai epi ton uion tou an?rwpou ina polla pa?: kai exouden:?:

9:13 alla legw umin oti kai :lias el:lu?en kai epoi:san autw osa :?elon ka?ws gegraptai ep auton

9:14 kai el?ontes pros tous ma?:tas eidon o&lon polun peri autous kai grammateis suz:tountas pros autous

9:15 kai eu?us pas o o&los idontes auton exe?amb:?:san kai prostre&ontes :spazonto auton

9:16 kai ep:rwt:sen autous ti suz:teite pros autous

9:17 kai apekri?: autw eis ek tou o&lou didaskale :negka ton uion mou pros se e&onta pneuma alalon

9:18 kai opou ean auton katalab: r:ssei auton kai afrizei kai trizei tous odontas kai x:rainetai kai eipa tois ma?:tais sou ina auto ekbalwsin kai ouk is&usan

9:19 o de apokri?eis autois legei w genea apistos ews pote pros umas esomai ews pote anexomai umwn ferete auton pros me

9:20 kai :negkan auton pros auton kai idwn auton to pneuma eu?us sunesparaxen auton kai peswn epi t:s g:s ekulieto afrizwn

9:21 kai ep:rwt:sen ton patera autou posos &ronos estin ws touto gegonen autw o de eipen ek paidio?en

9:22 kai pollakis kai eis pur auton ebalen kai eis udata ina apoles: auton all ei ti dun: bo:?:son :min splag&nis?eis ef :mas

9:23 o de i:sous eipen autw to ei dun: panta dunata tw pisteuonti

9:24 eu?us kraxas o pat:r tou paidiou elegen pisteuw bo:?ei mou t: apistia

9:25 idwn de o i:sous oti episuntre&ei o&los epetim:sen tw pneumati tw aka?artw legwn autw to alalon kai kwfon pneuma egw epitassw soi exel?e ex autou kai m:keti eisel?:s eis auton

9:26 kai kraxas kai polla sparaxas ex:l?en kai egeneto wsei nekros wste tous pollous legein oti ape?anen

9:27 o de i:sous krat:sas t:s &eiros autou :geiren auton kai anest:

9:28 kai eisel?ontos autou eis oikon oi ma?:tai autou kat idian ep:rwtwn auton oti :meis ouk :dun:?:men ekbalein auto

9:29 kai eipen autois touto to genos en oudeni dunatai exel?ein ei m: en proseu&:

9:30 kakei?en exel?ontes | eporeuonto | pareporeuonto | dia t:s galilaias kai ouk :?elen ina tis gnoi

9:31 edidasken gar tous ma?:tas autou kai elegen | [autois] | autois | oti o uios tou an?rwpou paradidotai eis &eiras an?rwpwn kai apoktenousin auton kai apoktan?eis meta treis :meras anast:setai

9:32 oi de :gnooun to r:ma kai efobounto auton eperwt:sai

9:33 kai :l?on eis kafarnaoum kai en t: oikia genomenos ep:rwta autous ti en t: odw dielogizes?e

9:34 oi de esiwpwn pros all:lous gar diele&?:san en t: odw tis meizwn

9:35 kai ka?isas efwn:sen tous dwdeka kai legei autois ei tis ?elei prwtos einai estai pantwn es&atos kai pantwn diakonos

9:36 kai labwn paidion est:sen auto en mesw autwn kai enagkalisamenos auto eipen autois

9:37 os an | [en] | en | twn toioutwn paidiwn dex:tai epi tw onomati mou eme de&etai kai os an eme de&:tai ouk eme de&etai alla ton aposteilanta me

9:38 ef: autw o iwann:s didaskale eidomen tina en tw onomati sou ekballonta daimonia kai ekwluomen auton oti ouk :kolou?ei :min

9:39 o de i:sous eipen m: kwluete auton oudeis gar estin os poi:sei dunamin epi tw onomati mou kai dun:setai ta&u kakolog:sai me

9:40 os gar ouk estin ka? :mwn uper :mwn estin

9:41 os gar an potis: umas pot:rion udatos en onomati oti &ristou este am:n legw umin oti ou m: apoles: ton mis?on autou

9:42 kai os an skandalis: ena twn mikrwn toutwn twn pisteuontwn | | [eis eme*] | kalon estin autw mallon ei perikeitai mulos onikos peri ton tra&:lon autou kai bebl:tai eis t:n ?alassan

9:43 kai ean | skandalis: | skandaliz: | se : &eir sou apokoyon aut:n kalon estin se kullon eisel?ein eis t:n zw:n : tas duo &eiras e&onta apel?ein eis t:n geennan eis to pur to asbeston

9:44

9:45 kai ean o pous sou skandaliz: se apokoyon auton kalon estin se eisel?ein eis t:n zw:n &wlon : tous duo podas e&onta bl:?:nai eis t:n geennan

9:46

9:47 kai ean o of?almos sou skandaliz: se ekbale auton kalon se estin monof?almon eisel?ein eis t:n basileian tou ?eou : duo of?almous e&onta bl:?:nai eis | | t:n | geennan

9:48 opou o skwl:x autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai

9:49 pas gar puri alis?:setai

9:50 kalon to alas ean de to alas analon gen:tai en tini auto artusete e&ete en eautois ala kai eir:neuete en all:lois

10:1 kai ekei?en anastas er&etai eis ta oria t:s ioudaias | kai | [kai*] | peran tou iordanou kai sumporeuontai palin o&loi pros auton kai ws eiw?ei palin edidasken autous

10:2 kai | [prosel?ontes farisaioi] | prosel?ontes farisaioi | ep:rwtwn auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazontes auton

10:3 o de apokri?eis eipen autois ti umin eneteilato mwus:s

10:4 oi de eipan epetreyen mwus:s biblion apostasiou grayai kai apolusai

10:5 o de i:sous eipen autois pros t:n skl:rokardian umwn egrayen umin t:n entol:n taut:n

10:6 apo de ar&:s ktisews arsen kai ?:lu epoi:sen | [autous] | autous |

10:7 eneken toutou kataleiyei an?rwpos ton patera autou kai t:n m:tera | | [kai proskoll:?:setai pros t:n gunaika autou*] |

10:8 kai esontai oi duo eis sarka mian wste ouketi eisin duo alla mia sarx

10:9 o oun o ?eos sunezeuxen an?rwpos m: &wrizetw

10:10 kai eis t:n oikian palin oi ma?:tai peri toutou ep:rwtwn auton

10:11 kai legei autois os an apolus: t:n gunaika autou kai gam:s: all:n moi&atai ep aut:n

10:12 kai ean aut: apolusasa ton andra aut:s gam:s: allon moi&atai

10:13 kai proseferon autw paidia ina autwn ay:tai oi de ma?:tai epetim:san autois

10:14 idwn de o i:sous :ganakt:sen kai eipen autois afete ta paidia er&es?ai pros me m: kwluete auta twn gar toioutwn estin : basileia tou ?eou

10:15 am:n legw umin os an m: dex:tai t:n basileian tou ?eou ws paidion ou m: eisel?: eis aut:n

10:16 kai enagkalisamenos auta kateulogei ti?eis tas &eiras ep auta

10:17 kai ekporeuomenou autou eis odon prosdramwn eis kai gonupet:sas auton ep:rwta auton didaskale aga?e ti poi:sw ina zw:n aiwnion kl:ronom:sw

10:18 o de i:sous eipen autw ti me legeis aga?on oudeis aga?os ei m: eis o ?eos

10:19 tas entolas oidas m: foneus:s m: moi&eus:s m: kley:s m: yeudomartur:s:s m: aposter:s:s tima ton patera sou kai t:n m:tera

10:20 o de ef: autw didaskale tauta panta efulaxam:n ek neot:tos mou

10:21 o de i:sous embleyas autw :gap:sen auton kai eipen autw en se usterei upage osa e&eis pwl:son kai dos [tois] ptw&ois kai exeis ?:sauron en ouranw kai deuro akolou?ei moi

10:22 o de stugnasas epi tw logw ap:l?en lupoumenos :n gar e&wn kt:mata polla

10:23 kai peribleyamenos o i:sous legei tois ma?:tais autou pws duskolws oi ta &r:mata e&ontes eis t:n basileian tou ?eou eiseleusontai

10:24 oi de ma?:tai e?ambounto epi tois logois autou o de i:sous palin apokri?eis legei autois tekna pws duskolon estin eis t:n basileian tou ?eou eisel?ein

10:25 eukopwteron estin kam:lon dia | trumalias | [t:s] trumalias [t:s] | rafidos diel?ein : plousion eis t:n basileian tou ?eou eisel?ein

10:26 oi de perissws exepl:ssonto legontes pros | auton | eautous | kai tis dunatai sw?:nai

10:27 embleyas autois o i:sous legei para an?rwpois adunaton all ou para ?ew panta gar dunata para | [tw] | tw | ?ew

10:28 :rxato legein o petros autw idou :meis af:kamen panta kai :kolou?:kamen soi

10:29 ef: o i:sous am:n legw umin oudeis estin os af:ken oikian : adelfous : adelfas : m:tera : patera : tekna : agrous eneken emou kai | [eneken] | eneken | tou euaggeliou

10:30 ean m: lab: ekatontaplasiona nun en tw kairw toutw oikias kai adelfous kai adelfas kai m:teras kai tekna kai agrous meta diwgmwn kai en tw aiwni tw er&omenw zw:n aiwnion

10:31 polloi de esontai prwtoi es&atoi kai [oi*] es&atoi prwtoi

10:32 :san de en t: odw anabainontes eis ierosoluma kai :n proagwn autous o i:sous kai e?ambounto oi de akolou?ountes efobounto kai paralabwn palin tous dwdeka :rxato autois legein ta mellonta autw sumbainein

10:33 oti idou anabainomen eis ierosoluma kai o uios tou an?rwpou parado?:setai tois ar&iereusin kai tois grammateusin kai katakrinousin auton ?anatw kai paradwsousin auton tois e?nesin

10:34 kai empaixousin autw kai emptusousin autw kai mastigwsousin auton kai apoktenousin kai meta treis :meras anast:setai

10:35 kai prosporeuontai autw iakwbos kai iwann:s oi | [duo] | | uioi zebedaiou legontes autw didaskale ?elomen ina o ean ait:swmen se poi:s:s :min

10:36 o de eipen autois ti ?elete | | [me*] | poi:sw umin

10:37 oi de eipan autw dos :min ina eis sou ek dexiwn kai eis ex aristerwn ka?iswmen en t: dox: sou

10:38 o de i:sous eipen autois ouk oidate ti aiteis?e dunas?e piein to pot:rion o egw pinw : to baptisma o egw baptizomai baptis?:nai

10:39 oi de eipan autw duname?a o de i:sous eipen autois to pot:rion o egw pinw pies?e kai to baptisma o egw baptizomai baptis?:ses?e

10:40 to de ka?isai ek dexiwn mou : ex euwnumwn ouk estin emon dounai all ois :toimastai

10:41 kai akousantes oi deka :rxanto aganaktein peri iakwbou kai iwannou

10:42 kai proskalesamenos autous o i:sous legei autois oidate oti oi dokountes ar&ein twn e?nwn katakurieuousin autwn kai oi megaloi autwn katexousiazousin autwn

10:43 ou& outws de estin en umin all os an ?el: megas genes?ai en umin estai umwn diakonos

10:44 kai os an ?el: en umin einai prwtos estai pantwn doulos

10:45 kai gar o uios tou an?rwpou ouk :l?en diakon:?:nai alla diakon:sai kai dounai t:n yu&:n autou lutron anti pollwn

10:46 kai er&ontai eis ieri&w kai ekporeuomenou autou apo ieri&w kai twn ma?:twn autou kai o&lou ikanou o uios timaiou bartimaios tuflos prosait:s eka?:to para t:n odon

10:47 kai akousas oti i:sous o nazar:nos estin :rxato krazein kai legein uie dauid i:sou ele:son me

10:48 kai epetimwn autw polloi ina siwp:s: o de pollw mallon ekrazen uie dauid ele:son me

10:49 kai stas o i:sous eipen fwn:sate auton kai fwnousin ton tuflon legontes autw ?arsei egeire fwnei se

10:50 o de apobalwn to imation autou anap:d:sas :l?en pros ton i:soun

10:51 kai apokri?eis autw o i:sous eipen ti soi ?eleis poi:sw o de tuflos eipen autw rabbouni ina anableyw

10:52 kai o i:sous eipen autw upage : pistis sou seswken se kai eu?us anebleyen kai :kolou?ei autw en t: odw

11:1 kai ote eggizousin eis ierosoluma eis b:?fag: kai b:?anian pros to oros twn elaiwn apostellei duo twn ma?:twn autou

11:2 kai legei autois upagete eis t:n kwm:n t:n katenanti umwn kai eu?us eisporeuomenoi eis aut:n eur:sete pwlon dedemenon ef on oudeis oupw an?rwpwn eka?isen lusate auton kai ferete

11:3 kai ean tis umin eip: ti poieite touto eipate o kurios autou &reian e&ei kai eu?us auton apostellei palin wde

11:4 kai ap:l?on kai euron pwlon dedemenon pros ?uran exw epi tou amfodou kai luousin auton

11:5 kai tines twn ekei est:kotwn elegon autois ti poieite luontes ton pwlon

11:6 oi de eipan autois ka?ws eipen o i:sous kai af:kan autous

11:7 kai ferousin ton pwlon pros ton i:soun kai epiballousin autw ta imatia autwn kai eka?isen ep auton

11:8 kai polloi ta imatia autwn estrwsan eis t:n odon alloi de stibadas koyantes ek twn agrwn

11:9 kai oi proagontes kai oi akolou?ountes ekrazon wsanna eulog:menos o er&omenos en onomati kuriou

11:10 eulog:men: : er&omen: basileia tou patros :mwn dauid wsanna en tois uyistois

11:11 kai eis:l?en eis ierosoluma eis to ieron kai peribleyamenos panta | oye | oyias | :d: ous:s t:s wras ex:l?en eis b:?anian meta twn dwdeka

11:12 kai t: epaurion exel?ontwn autwn apo b:?anias epeinasen

11:13 kai idwn suk:n apo makro?en e&ousan fulla :l?en ei ara ti eur:sei en aut: kai el?wn ep aut:n ouden euren ei m: fulla o gar kairos ouk :n sukwn

11:14 kai apokri?eis eipen aut: m:keti eis ton aiwna ek sou m:deis karpon fagoi kai :kouon oi ma?:tai autou

11:15 kai er&ontai eis ierosoluma kai eisel?wn eis to ieron :rxato ekballein tous pwlountas kai tous agorazontas en tw ierw kai tas trapezas twn kollubistwn kai tas ka?edras twn pwlountwn tas peristeras katestreyen

11:16 kai ouk :fien ina tis dienegk: skeuos dia tou ierou

11:17 kai edidasken kai elegen | | autois | ou gegraptai oti o oikos mou oikos proseu&:s kl:?:setai pasin tois e?nesin umeis de pepoi:kate auton sp:laion l:stwn

11:18 kai :kousan oi ar&iereis kai oi grammateis kai ez:toun pws auton apoleswsin efobounto gar auton pas gar o o&los exepl:sseto epi t: dida&: autou

11:19 kai otan oye egeneto exeporeuonto exw t:s polews*

11:20 kai paraporeuomenoi prwi eidon t:n suk:n ex:rammen:n ek rizwn

11:21 kai anamn:s?eis o petros legei autw rabbi ide : suk: :n kat:rasw ex:rantai

11:22 kai apokri?eis o i:sous legei autois e&ete pistin ?eou

11:23 am:n legw umin oti os an eip: tw orei toutw ar?:ti kai bl:?:ti eis t:n ?alassan kai m: diakri?: en t: kardia autou alla pisteu: oti o lalei ginetai estai autw

11:24 dia touto legw umin panta osa proseu&es?e kai aiteis?e pisteuete oti elabete kai estai umin

11:25 kai otan st:kete proseu&omenoi afiete ei ti e&ete kata tinos ina kai o pat:r umwn o en tois ouranois af: umin ta paraptwmata umwn

11:26

11:27 kai er&ontai palin eis ierosoluma kai en tw ierw peripatountos autou er&ontai pros auton oi ar&iereis kai oi grammateis kai oi presbuteroi

11:28 kai elegon autw en poia exousia tauta poieis : tis soi edwken t:n exousian taut:n ina tauta poi:s

11:29 o de i:sous eipen autois eperwt:sw umas ena logon kai apokri?:te moi kai erw umin en poia exousia tauta poiw

11:30 to baptisma to iwannou ex ouranou :n : ex an?rwpwn apokri?:te moi

11:31 kai dielogizonto pros eautous legontes ean eipwmen ex ouranou erei dia ti [oun] ouk episteusate autw

11:32 alla eipwmen ex an?rwpwn efobounto ton o&lon apantes gar ei&on ton iwann:n ontws oti prof:t:s :n

11:33 kai apokri?entes tw i:sou legousin ouk oidamen kai o i:sous legei autois oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw

12:1 kai :rxato autois en parabolais lalein ampelwna an?rwpos efuteusen kai perie?:ken fragmon kai wruxen upol:nion kai wkodom:sen purgon kai exedeto auton gewrgois kai aped:m:sen

12:2 kai apesteilen pros tous gewrgous tw kairw doulon ina para twn gewrgwn lab: apo twn karpwn tou ampelwnos

12:3 kai labontes auton edeiran kai apesteilan kenon

12:4 kai palin apesteilen pros autous allon doulon kakeinon ekefaliwsan kai :timasan

12:5 kai allon apesteilen kakeinon apekteinan kai pollous allous ous men derontes ous de apoktennontes

12:6 eti ena ei&en uion agap:ton apesteilen auton es&aton pros autous legwn oti entrap:sontai ton uion mou

12:7 ekeinoi de oi gewrgoi pros eautous eipan oti outos estin o kl:ronomos deute apokteinwmen auton kai :mwn estai : kl:ronomia

12:8 kai labontes apekteinan auton kai exebalon auton exw tou ampelwnos

12:9 ti | | [oun] | poi:sei o kurios tou ampelwnos eleusetai kai apolesei tous gewrgous kai dwsei ton ampelwna allois

12:10 oude t:n graf:n taut:n anegnwte li?on on apedokimasan oi oikodomountes outos egen:?: eis kefal:n gwnias

12:11 para kuriou egeneto aut: kai estin ?aumast: en of?almois :mwn

12:12 kai ez:toun auton krat:sai kai efob:?:san ton o&lon egnwsan gar oti pros autous t:n parabol:n eipen kai afentes auton ap:l?on

12:13 kai apostellousin pros auton tinas twn farisaiwn kai twn :rwdianwn ina auton agreuswsin logw

12:14 kai el?ontes legousin autw didaskale oidamen oti al:?:s ei kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis proswpon an?rwpwn all ep al:?eias t:n odon tou ?eou didaskeis exestin dounai k:nson kaisari : ou

12:15 dwmen : m: dwmen [12:15] o de eidws autwn t:n upokrisin eipen autois ti me peirazete ferete moi d:narion ina idw

12:16 oi de :negkan kai legei autois tinos : eikwn aut: kai : epigraf: oi de eipan autw kaisaros

12:17 o de i:sous eipen | | autois | ta kaisaros apodote kaisari kai ta tou ?eou tw ?ew kai exe?aumazon ep autw

12:18 kai er&ontai saddoukaioi pros auton oitines legousin anastasin m: einai kai ep:rwtwn auton legontes

12:19 didaskale mwus:s egrayen :min oti ean tinos adelfos apo?an: kai katalip: gunaika kai m: af: teknon ina lab: o adelfos autou t:n gunaika kai exanast:s: sperma tw adelfw autou

12:20 epta adelfoi :san kai o prwtos elaben gunaika kai apo?n:skwn ouk af:ken sperma

12:21 kai o deuteros elaben aut:n kai ape?anen m: katalipwn sperma kai o tritos wsautws

12:22 kai oi epta ouk af:kan sperma es&aton pantwn kai : gun: ape?anen

12:23 en t: anastasei | | [otan anastwsin*] | tinos autwn estai gun: oi gar epta es&on aut:n gunaika

12:24 ef: autois o i:sous ou dia touto planas?e m: eidotes tas grafas m:de t:n dunamin tou ?eou

12:25 otan gar ek nekrwn anastwsin oute gamousin oute gamizontai all eisin ws aggeloi en tois ouranois

12:26 peri de twn nekrwn oti egeirontai ouk anegnwte en t: biblw mwusews epi tou batou pws eipen autw o ?eos legwn egw o ?eos abraam kai | | [o] | ?eos isaak kai | | [o*] | ?eos iakwb

12:27 ouk estin ?eos nekrwn alla zwntwn polu planas?e

12:28 kai prosel?wn eis twn grammatewn akousas autwn suz:tountwn | eidws | idwn | oti kalws apekri?: autois ep:rwt:sen auton poia estin entol: prwt: pantwn

12:29 apekri?: o i:sous oti prwt: estin akoue isra:l kurios o ?eos :mwn kurios eis estin

12:30 kai agap:seis kurion ton ?eon sou ex ol:s | | t:s | kardias sou kai ex ol:s t:s yu&:s sou kai ex ol:s t:s dianoias sou kai ex ol:s t:s is&uos sou

12:31 deutera aut: agap:seis ton pl:sion sou ws seauton meizwn toutwn all: entol: ouk estin

12:32 | | kai | eipen autw o grammateus kalws didaskale ep al:?eias eipes oti eis estin kai ouk estin allos pl:n autou

12:33 kai to agapan auton ex ol:s | | t:s | kardias kai ex ol:s t:s sunesews kai ex ol:s t:s is&uos kai to agapan ton pl:sion ws eauton perissoteron estin pantwn twn olokautwmatwn kai ?usiwn

12:34 kai o i:sous idwn | auton | [auton*] | oti noune&ws apekri?: eipen autw ou makran | [ei] | ei | apo t:s basileias tou ?eou kai oudeis ouketi etolma auton eperwt:sai

12:35 kai apokri?eis o i:sous elegen didaskwn en tw ierw pws legousin oi grammateis oti o &ristos uios dauid estin

12:36 autos dauid eipen en tw pneumati tw agiw eipen kurios tw kuriw mou ka?ou ek dexiwn mou ews an ?w tous e&?rous sou upokatw* twn podwn sou

12:37 autos dauid legei auton kurion kai po?en autou estin uios kai | o | [o] | polus o&los :kouen autou :dews

12:38 kai en t: dida&: autou elegen blepete apo twn grammatewn twn ?elontwn en stolais peripatein kai aspasmous en tais agorais

12:39 kai prwtoka?edrias en tais sunagwgais kai prwtoklisias en tois deipnois

12:40 oi kates?iontes tas oikias twn &:rwn kai profasei makra proseu&omenoi outoi l:myontai perissoteron krima

12:41 kai ka?isas katenanti tou gazofulakiou e?ewrei pws o o&los ballei &alkon eis to gazofulakion kai polloi plousioi eballon polla

12:42 kai el?ousa mia &:ra ptw&: ebalen lepta duo o estin kodrant:s

12:43 kai proskalesamenos tous ma?:tas autou eipen autois am:n legw umin oti : &:ra aut: : ptw&: pleion pantwn ebalen twn ballontwn eis to gazofulakion

12:44 pantes gar ek tou perisseuontos autois ebalon aut: de ek t:s uster:sews aut:s panta osa ei&en ebalen olon ton bion aut:s

13:1 kai ekporeuomenou autou ek tou ierou legei autw eis twn ma?:twn autou didaskale ide potapoi li?oi kai potapai oikodomai

13:2 kai o i:sous eipen autw blepeis tautas tas megalas oikodomas ou m: afe?: wde li?os epi li?on os ou m: katalu?:

13:3 kai ka?:menou autou eis to oros twn elaiwn katenanti tou ierou ep:rwta auton kat idian petros kai iakwbos kai iwann:s kai andreas

13:4 eipon :min pote tauta estai kai ti to s:meion otan mell: tauta sunteleis?ai panta

13:5 o de i:sous :rxato legein autois blepete m: tis umas plan:s:

13:6 polloi eleusontai epi tw onomati mou legontes oti egw eimi kai pollous plan:sousin

13:7 otan de akous:te polemous kai akoas polemwn m: ?roeis?e dei genes?ai all oupw to telos

13:8 eger?:setai gar e?nos ep e?nos kai basileia epi basileian esontai seismoi kata topous esontai limoi ar&: wdinwn tauta

13:9 blepete de umeis eautous paradwsousin umas eis sunedria kai eis sunagwgas dar:ses?e kai epi :gemonwn kai basilewn sta?:ses?e eneken emou eis marturion autois

13:10 kai eis panta ta e?n: prwton dei k:ru&?:nai to euaggelion

13:11 kai otan agwsin umas paradidontes m: promerimnate ti lal:s:te all o ean do?: umin en ekein: t: wra touto laleite ou gar este umeis oi lalountes alla to pneuma to agion

13:12 kai paradwsei adelfos adelfon eis ?anaton kai pat:r teknon kai epanast:sontai tekna epi goneis kai ?anatwsousin autous

13:13 kai eses?e misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinas eis telos outos sw?:setai

13:14 otan de id:te to bdelugma t:s er:mwsews est:kota opou ou dei o anaginwskwn noeitw tote oi en t: ioudaia feugetwsan eis ta or:

13:15 o | | [de] | epi tou dwmatos m: katabatw m:de eisel?atw | ti arai | arai ti | ek t:s oikias autou

13:16 kai o eis ton agron m: epistreyatw eis ta opisw arai to imation autou

13:17 ouai de tais en gastri e&ousais kai tais ?:lazousais en ekeinais tais :merais

13:18 proseu&es?e de ina m: gen:tai &eimwnos

13:19 esontai gar ai :merai ekeinai ?liyis oia ou gegonen toiaut: ap ar&:s ktisews :n ektisen o ?eos ews tou nun kai ou m: gen:tai

13:20 kai ei m: ekolobwsen kurios tas :meras ouk an esw?: pasa sarx alla dia tous eklektous ous exelexato ekolobwsen tas :meras

13:21 kai tote ean tis umin eip: ide wde o &ristos ide ekei m: pisteuete

13:22 eger?:sontai gar yeudo&ristoi kai yeudoprof:tai kai dwsousin s:meia kai terata pros to apoplanan ei dunaton tous eklektous

13:23 umeis de blepete proeir:ka umin panta

13:24 alla en ekeinais tais :merais meta t:n ?liyin ekein:n o :lios skotis?:setai kai : sel:n: ou dwsei to feggos aut:s

13:25 kai oi asteres esontai ek tou ouranou piptontes kai ai dunameis ai en tois ouranois saleu?:sontai

13:26 kai tote oyontai ton uion tou an?rwpou er&omenon en nefelais meta dunamews poll:s kai dox:s

13:27 kai tote apostelei tous aggelous kai episunaxei tous eklektous [autou] ek twn tessarwn anemwn ap akrou g:s ews akrou ouranou

13:28 apo de t:s suk:s ma?ete t:n parabol:n otan :d: o klados aut:s apalos gen:tai kai ekfu: ta fulla ginwskete oti eggus to ?eros estin

13:29 outws kai umeis otan id:te tauta ginomena ginwskete oti eggus estin epi ?urais

13:30 am:n legw umin oti ou m: parel?: : genea aut: me&ris ou tauta panta gen:tai

13:31 o ouranos kai : g: pareleusontai oi de logoi mou ou | | m: | pareleusontai

13:32 peri de t:s :meras ekein:s : t:s wras oudeis oiden oude oi aggeloi en ouranw oude o uios ei m: o pat:r

13:33 blepete agrupneite ouk oidate gar pote o kairos | [estin] | estin |

13:34 ws an?rwpos apod:mos afeis t:n oikian autou kai dous tois doulois autou t:n exousian ekastw to ergon autou kai tw ?urwrw eneteilato ina gr:gor:

13:35 gr:goreite oun ouk oidate gar pote o kurios t:s oikias er&etai : oye : mesonuktion : alektorofwnias : prwi

13:36 m: el?wn exaifn:s eur: umas ka?eudontas

13:37 o de umin legw pasin legw gr:goreite

14:1 :n de to pas&a kai ta azuma meta duo :meras kai ez:toun oi ar&iereis kai oi grammateis pws auton en dolw krat:santes apokteinwsin

14:2 elegon gar m: en t: eort: m:pote estai ?orubos tou laou

14:3 kai ontos autou en b:?ania en t: oikia simwnos tou leprou katakeimenou autou :l?en gun: e&ousa alabastron murou nardou pistik:s polutelous suntriyasa t:n alabastron kate&een autou t:s kefal:s

14:4 :san de tines aganaktountes pros eautous eis ti : apwleia aut: tou murou gegonen

14:5 :dunato gar touto to muron pra?:nai epanw d:nariwn triakosiwn kai do?:nai tois ptw&ois kai enebrimwnto aut:

14:6 o de i:sous eipen afete aut:n ti aut: kopous pare&ete kalon ergon :rgasato en emoi

14:7 pantote gar tous ptw&ous e&ete me? eautwn kai otan ?el:te dunas?e autois | [pantote] | | eu poi:sai eme de ou pantote e&ete

14:8 o es&en epoi:sen proelaben murisai to swma mou eis ton entafiasmon

14:9 am:n de legw umin opou ean k:ru&?: to euaggelion eis olon ton kosmon kai o epoi:sen aut: lal:?:setai eis mn:mosunon aut:s

14:10 kai ioudas iskariw? o eis twn dwdeka ap:l?en pros tous ar&iereis ina auton paradoi autois

14:11 oi de akousantes e&ar:san kai ep:ggeilanto autw argurion dounai kai ez:tei pws auton eukairws paradoi

14:12 kai t: prwt: :mera twn azumwn ote to pas&a e?uon legousin autw oi ma?:tai autou pou ?eleis apel?ontes etoimaswmen ina fag:s to pas&a

14:13 kai apostellei duo twn ma?:twn autou kai legei autois upagete eis t:n polin kai apant:sei umin an?rwpos keramion udatos bastazwn akolou?:sate autw

14:14 kai opou ean eisel?: eipate tw oikodespot: oti o didaskalos legei pou estin to kataluma mou opou to pas&a meta twn ma?:twn mou fagw

14:15 kai autos umin deixei anagaion mega estrwmenon etoimon kai ekei etoimasate :min

14:16 kai ex:l?on oi ma?:tai kai :l?on eis t:n polin kai euron ka?ws eipen autois kai :toimasan to pas&a

14:17 kai oyias genomen:s er&etai meta twn dwdeka

14:18 kai anakeimenwn autwn kai es?iontwn o i:sous eipen am:n legw umin oti eis ex umwn paradwsei me o es?iwn met emou

14:19 :rxanto lupeis?ai kai legein autw eis kata eis m:ti egw

14:20 o de eipen autois eis twn dwdeka o embaptomenos met emou eis to | [en] | | trublion

14:21 oti o men uios tou an?rwpou upagei ka?ws gegraptai peri autou ouai de tw an?rwpw ekeinw di ou o uios tou an?rwpou paradidotai kalon autw ei ouk egenn:?: o an?rwpos ekeinos

14:22 kai es?iontwn autwn labwn arton eulog:sas eklasen kai edwken autois kai eipen labete touto estin to swma mou

14:23 kai labwn pot:rion eu&arist:sas edwken autois kai epion ex autou pantes

14:24 kai eipen autois touto estin to aima mou t:s dia?:k:s to ek&unnomenon uper pollwn

14:25 am:n legw umin oti ouketi ou m: piw* ek tou gen:matos t:s ampelou ews t:s :meras ekein:s otan auto pinw kainon en t: basileia tou ?eou

14:26 kai umn:santes ex:l?on eis to oros twn elaiwn

14:27 kai legei autois o i:sous oti pantes skandalis?:ses?e oti gegraptai pataxw ton poimena kai ta probata diaskorpis?:sontai

14:28 alla meta to eger?:nai me proaxw umas eis t:n galilaian

14:29 o de petros ef: autw ei kai pantes skandalis?:sontai all ouk egw

14:30 kai legei autw o i:sous am:n legw soi oti su s:meron taut: t: nukti prin : dis alektora fwn:sai* tris me aparn:s:

14:31 o de ekperissws elalei ean de: me sunapo?anein soi ou m: se aparn:somai wsautws | [de] | de | kai pantes elegon

14:32 kai er&ontai eis &wrion ou to onoma ge?s:mani kai legei tois ma?:tais autou ka?isate wde ews proseuxwmai

14:33 kai paralambanei ton petron kai | ton | [ton] | iakwbon kai | ton | [ton] | iwann:n met autou kai :rxato ek?ambeis?ai kai ad:monein

14:34 kai legei autois perilupos estin : yu&: mou ews ?anatou meinate wde kai gr:goreite

14:35 kai proel?wn mikron epipten epi t:s g:s kai pros:u&eto ina ei dunaton estin parel?: ap autou : wra

14:36 kai elegen abba o pat:r panta dunata soi parenegke to pot:rion touto ap emou all ou ti egw ?elw alla ti su

14:37 kai er&etai kai euriskei autous ka?eudontas kai legei tw petrw simwn ka?eudeis ouk is&usas mian wran gr:gor:sai

14:38 gr:goreite kai proseu&es?e ina m: el?:te eis peirasmon to men pneuma pro?umon : de sarx as?en:s

14:39 kai palin apel?wn pros:uxato | [ton auton logon eipwn] | ton auton logon eipwn |

14:40 kai palin el?wn euren autous ka?eudontas :san gar autwn oi of?almoi katabarunomenoi kai ouk :deisan ti apokri?wsin autw

14:41 kai er&etai to triton kai legei autois ka?eudete | [to] | to | loipon kai anapaues?e ape&ei :l?en : wra idou paradidotai o uios tou an?rwpou eis tas &eiras twn amartwlwn

14:42 egeires?e agwmen idou o paradidous me :ggiken

14:43 kai eu?us eti autou lalountos paraginetai | [o] | | ioudas eis twn dwdeka kai met autou o&los meta ma&airwn kai xulwn para twn ar&ierewn kai twn grammatewn kai twn presbuterwn

14:44 dedwkei de o paradidous auton suss:mon autois legwn on an fil:sw autos estin krat:sate auton kai apagete asfalws

14:45 kai el?wn eu?us prosel?wn autw legei rabbi kai katefil:sen auton

14:46 oi de epebalon tas &eiras autw kai ekrat:san auton

14:47 eis de [tis] twn parest:kotwn spasamenos t:n ma&airan epaisen ton doulon tou ar&ierews kai afeilen autou to wtarion

14:48 kai apokri?eis o i:sous eipen autois ws epi l:st:n ex:l?ate meta ma&airwn kai xulwn sullabein me

14:49 ka? :meran :m:n pros umas en tw ierw didaskwn kai ouk ekrat:sate me all ina pl:rw?wsin ai grafai

14:50 kai afentes auton efugon pantes

14:51 kai neaniskos tis sun:kolou?ei autw peribebl:menos sindona epi gumnou kai kratousin auton

14:52 o de katalipwn t:n sindona gumnos efugen

14:53 kai ap:gagon ton i:soun pros ton ar&ierea kai suner&ontai pantes oi ar&iereis kai oi presbuteroi kai oi grammateis

14:54 kai o petros apo makro?en :kolou?:sen autw ews esw eis t:n aul:n tou ar&ierews kai :n sugka?:menos meta twn up:retwn kai ?ermainomenos pros to fws

14:55 oi de ar&iereis kai olon to sunedrion ez:toun kata tou i:sou marturian eis to ?anatwsai auton kai ou& :uriskon

14:56 polloi gar eyeudomarturoun kat autou kai isai ai marturiai ouk :san

14:57 kai tines anastantes eyeudomarturoun kat autou legontes

14:58 oti :meis :kousamen autou legontos oti egw katalusw ton naon touton ton &eiropoi:ton kai dia triwn :merwn allon a&eiropoi:ton oikodom:sw

14:59 kai oude outws is: :n : marturia autwn

14:60 kai anastas o ar&iereus eis meson ep:rwt:sen ton i:soun legwn ouk apokrin: ouden ti outoi sou katamarturousin

14:61 o de esiwpa kai ouk apekrinato ouden palin o ar&iereus ep:rwta auton kai legei autw su ei o &ristos o uios tou eulog:tou

14:62 o de i:sous eipen egw eimi kai oyes?e ton uion tou an?rwpou ek dexiwn ka?:menon t:s dunamews kai er&omenon meta twn nefelwn tou ouranou

14:63 o de ar&iereus diarr:xas tous &itwnas autou legei ti eti &reian e&omen marturwn

14:64 :kousate t:s blasf:mias ti umin fainetai oi de pantes katekrinan auton eno&on einai ?anatou

14:65 kai :rxanto tines emptuein autw kai perikaluptein autou to proswpon kai kolafizein auton kai legein autw prof:teuson kai oi up:retai rapismasin auton elabon

14:66 kai ontos tou petrou katw en t: aul: er&etai mia twn paidiskwn tou ar&ierews

14:67 kai idousa ton petron ?ermainomenon embleyasa autw legei kai su meta tou nazar:nou :s?a tou i:sou

14:68 o de :rn:sato legwn oute oida oute epistamai su ti legeis kai ex:l?en exw eis to proaulion | | [kai alektwr efwn:sen*] |

14:69 kai : paidisk: idousa auton :rxato palin legein tois parestwsin oti outos ex autwn estin

14:70 o de palin :rneito kai meta mikron palin oi parestwtes elegon tw petrw al:?ws ex autwn ei kai gar galilaios ei

14:71 o de :rxato ana?ematizein kai omnunai oti ouk oida ton an?rwpon touton on legete

14:72 kai eu?us ek deuterou alektwr efwn:sen kai anemn:s?: o petros to r:ma ws eipen autw o i:sous oti prin alektora | dis fwn:sai | fwn:sai dis | tris me aparn:s: kai epibalwn eklaien

15:1 kai eu?us prwi sumboulion poi:santes oi ar&iereis meta twn presbuterwn kai grammatewn kai olon to sunedrion d:santes ton i:soun ap:negkan kai paredwkan pilatw

15:2 kai ep:rwt:sen auton o pilatos su ei o basileus twn ioudaiwn o de apokri?eis autw legei su legeis

15:3 kai kat:goroun autou oi ar&iereis polla

15:4 o de pilatos palin ep:rwta auton | [legwn] | legwn | ouk apokrin: ouden ide posa sou kat:gorousin

15:5 o de i:sous ouketi ouden apekri?: wste ?aumazein ton pilaton

15:6 kata de eort:n apeluen autois ena desmion on par:tounto

15:7 :n de o legomenos barabbas meta twn stasiastwn dedemenos oitines en t: stasei fonon pepoi:keisan

15:8 kai anabas o o&los :rxato aiteis?ai ka?ws epoiei autois

15:9 o de pilatos apekri?: autois legwn ?elete apolusw umin ton basilea twn ioudaiwn

15:10 eginwsken gar oti dia f?onon paradedwkeisan auton | [oi ar&iereis] | oi ar&iereis |

15:11 oi de ar&iereis aneseisan ton o&lon ina mallon ton barabban apolus: autois

15:12 o de pilatos palin apokri?eis elegen autois ti oun | poi:sw [on] legete | [?elete] poi:sw [on legete*] | ton basilea twn ioudaiwn

15:13 oi de palin ekraxan staurwson auton

15:14 o de pilatos elegen autois ti gar epoi:sen kakon oi de perissws ekraxan staurwson auton

15:15 o de pilatos boulomenos tw o&lw to ikanon poi:sai apelusen autois ton barabban kai paredwken ton i:soun fragellwsas ina staurw?:

15:16 oi de stratiwtai ap:gagon auton esw t:s aul:s o estin praitwrion kai sugkalousin ol:n t:n speiran

15:17 kai endiduskousin auton porfuran kai periti?easin autw plexantes akan?inon stefanon

15:18 kai :rxanto aspazes?ai auton &aire basileu twn ioudaiwn

15:19 kai etupton autou t:n kefal:n kalamw kai eneptuon autw kai ti?entes ta gonata prosekunoun autw

15:20 kai ote enepaixan autw exedusan auton t:n porfuran kai enedusan auton ta imatia autou kai exagousin auton ina staurwswsin auton

15:21 kai aggareuousin paragonta tina simwna kur:naion er&omenon ap agrou ton patera alexandrou kai roufou ina ar: ton stauron autou

15:22 kai ferousin auton epi ton golgo?an topon o estin | me?erm:neuomenos | me?erm:neuomenon | kraniou topos

15:23 kai edidoun autw esmurnismenon oinon os de ouk elaben

15:24 kai staurousin auton kai diamerizontai ta imatia autou ballontes kl:ron ep auta tis ti ar:

15:25 :n de wra trit: kai estaurwsan auton

15:26 kai :n : epigraf: t:s aitias autou epigegrammen: o basileus twn ioudaiwn

15:27 kai sun autw staurousin duo l:stas ena ek dexiwn kai ena ex euwnumwn autou

15:28

15:29 kai oi paraporeuomenoi eblasf:moun auton kinountes tas kefalas autwn kai legontes oua o kataluwn ton naon kai oikodomwn | [en] | en | trisin :merais

15:30 swson seauton katabas apo tou staurou

15:31 omoiws kai oi ar&iereis empaizontes pros all:lous meta twn grammatewn elegon allous eswsen eauton ou dunatai swsai

15:32 o &ristos o basileus isra:l katabatw nun apo tou staurou ina idwmen kai pisteuswmen kai oi sunestaurwmenoi sun autw wneidizon auton

15:33 kai genomen:s wras ekt:s skotos egeneto ef ol:n t:n g:n ews wras enat:s

15:34 kai t: enat: wra ebo:sen o i:sous fwn: megal: elwi elwi | lama | lema | saba&?ani o estin me?erm:neuomenon o ?eos mou | [o ?eos mou] | o ?eos mou | eis ti egkatelipes me

15:35 kai tines twn parest:kotwn akousantes elegon ide :lian fwnei

15:36 dramwn de tis | | [kai] | gemisas spoggon oxous peri?eis kalamw epotizen auton legwn afete idwmen ei er&etai :lias ka?elein auton

15:37 o de i:sous afeis fwn:n megal:n exepneusen

15:38 kai to katapetasma tou naou es&is?: eis duo ap anw?en ews katw

15:39 idwn de o kenturiwn o parest:kws ex enantias autou oti outws exepneusen* eipen al:?ws outos o an?rwpos uios ?eou :n

15:40 :san de kai gunaikes apo makro?en ?ewrousai en ais kai | mariam | maria | : magdal:n: kai maria : iakwbou tou mikrou kai iws:tos m:t:r kai salwm:

15:41 ai ote :n en t: galilaia :kolou?oun autw kai di:konoun autw kai allai pollai ai sunanabasai autw eis ierosoluma

15:42 kai :d: oyias genomen:s epei :n paraskeu: o estin prosabbaton

15:43 el?wn iws:f | | [o] | apo arima?aias eus&:mwn bouleut:s os kai autos :n prosde&omenos t:n basileian tou ?eou tolm:sas eis:l?en pros ton pilaton kai :t:sato to swma tou i:sou

15:44 o de pilatos e?aumasen ei :d: te?n:ken kai proskalesamenos ton kenturiwna ep:rwt:sen auton ei | :d: | palai | ape?anen

15:45 kai gnous apo tou kenturiwnos edwr:sato to ptwma tw iws:f

15:46 kai agorasas sindona ka?elwn auton eneil:sen t: sindoni kai e?:ken auton en | mn:mati | mn:meiw | o :n lelatom:menon ek petras kai prosekulisen li?on epi t:n ?uran tou mn:meiou

15:47 : de maria : magdal:n: kai maria : iws:tos e?ewroun pou te?eitai

16:1 kai diagenomenou tou sabbatou | [:] | | maria : magdal:n: kai maria : [tou] iakwbou kai salwm: :gorasan arwmata ina el?ousai aleiywsin auton

16:2 kai lian prwi | [t:] | t: | mia twn sabbatwn er&ontai epi to mn:meion anateilantos tou :liou

16:3 kai elegon pros eautas tis apokulisei :min ton li?on ek t:s ?uras tou mn:meiou

16:4 kai anableyasai ?ewrousin oti | anakekulistai | apokekulistai | o li?os :n gar megas sfodra

16:5 kai eisel?ousai eis to mn:meion eidon neaniskon ka?:menon en tois dexiois peribebl:menon stol:n leuk:n kai exe?amb:?:san

16:6 o de legei autais m: ek?ambeis?e i:soun z:teite ton nazar:non ton estaurwmenon :ger?: ouk estin wde ide o topos opou e?:kan auton

16:7 alla upagete eipate tois ma?:tais autou kai tw petrw oti proagei umas eis t:n galilaian ekei auton oyes?e ka?ws eipen umin

16:8 kai exel?ousai efugon apo tou mn:meiou ei&en gar autas tromos kai ekstasis kai oudeni ouden eipan efobounto gar

16:9 [[anastas de prwi prwt: sabbatou efan: prwton maria t: magdal:n: par :s ekbebl:kei epta daimonia

16:10 ekein: poreu?eisa ap:ggeilen tois met autou genomenois pen?ousin kai klaiousin

16:11 kakeinoi akousantes oti z: kai e?ea?: up aut:s :pist:san

16:12 meta de tauta dusin ex autwn peripatousin efanerw?: en etera morf: poreuomenois eis agron

16:13 kakeinoi apel?ontes ap:ggeilan tois loipois oude ekeinois episteusan

16:14 usteron [de] anakeimenois autois tois endeka efanerw?: kai wneidisen t:n apistian autwn kai skl:rokardian oti tois ?easamenois auton eg:germenon | [ek nekrwn] | | ouk episteusan

16:15 kai eipen autois poreu?entes eis ton kosmon apanta k:ruxate to euaggelion pas: t: ktisei

16:16 o pisteusas kai baptis?eis sw?:setai o de apist:sas katakri?:setai

16:17 s:meia de tois pisteusasin | akolou?:sei tauta | tauta parakolou?:sei | en tw onomati mou daimonia ekbalousin glwssais lal:sousin | | kainais |

16:18 [kai en tais &ersin*] ofeis arousin kan ?anasimon ti piwsin ou m: autous blay: epi arrwstous &eiras epi?:sousin kai kalws exousin

16:19 o men oun kurios | [i:sous] | i:sous* | meta to lal:sai autois anel:mf?: eis ton ouranon kai eka?isen ek dexiwn tou ?eou

16:20 ekeinoi de exel?ontes ek:ruxan panta&ou tou kuriou sunergountos kai ton logon bebaiountos dia twn epakolou?ountwn s:meiwn ]] [[panta de ta par:ggelmena tois peri ton petron suntomws ex:ggeilan meta de tauta kai autos o i:sous apo anatol:s kai a&ri dusews exapesteilen di autwn to ieron kai af?arton k:rugma t:s aiwniou | swt:rias]] | swt:rias am:n]] |