GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
MATTHEW


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.

RED: Text in red indicates readings, where the UBS editorial committee had great difficulty in deciding which variant to place in the text. Please refer to "A Textual Commentary on the Greek New Testament" by Bruce M. Metzger, 2nd ed.,1994, for the details. The difficult readings are indicated by the letters C and D. To find these positions easily, they are labeled with an asterisk, * at the end.


1:1 biblos genesews i:sou &ristou uiou dauid uiou abraam

1:2 abraam egenn:sen ton isaak isaak de egenn:sen ton iakwb iakwb de egenn:sen ton ioudan kai tous adelfous autou

1:3 ioudas de egenn:sen ton fares kai ton zara ek t:s ?amar fares de egenn:sen ton esrwm esrwm de egenn:sen ton aram

1:4 aram de egenn:sen ton aminadab aminadab de egenn:sen ton naasswn naasswn de egenn:sen ton salmwn

1:5 salmwn de egenn:sen ton boes ek t:s ra&ab boes de egenn:sen ton iwb:d ek t:s rou? iwb:d de egenn:sen ton iessai

1:6 iessai de egenn:sen ton dauid ton basilea dauid de egenn:sen ton solomwna ek t:s tou ouriou

1:7 solomwn de egenn:sen ton roboam roboam de egenn:sen ton abia abia de egenn:sen ton asaf

1:8 asaf de egenn:sen ton iwsafat iwsafat de egenn:sen ton iwram iwram de egenn:sen ton ozian

1:9 ozias de egenn:sen ton iwa?am iwa?am de egenn:sen ton | a&as a&as | a&az a&az | de egenn:sen ton ezekian

1:10 ezekias de egenn:sen ton manass: manass:s de egenn:sen ton amws amws de egenn:sen ton iwsian

1:11 iwsias de egenn:sen ton ie&onian kai tous adelfous autou epi t:s metoikesias babulwnos

1:12 meta de t:n metoikesian babulwnos ie&onias egenn:sen ton sala?i:l sala?i:l de egenn:sen ton zorobabel

1:13 zorobabel de egenn:sen ton abioud abioud de egenn:sen ton eliakim eliakim de egenn:sen ton azwr

1:14 azwr de egenn:sen ton sadwk sadwk de egenn:sen ton a&im a&im de egenn:sen ton elioud

1:15 elioud de egenn:sen ton eleazar eleazar de egenn:sen ton mat?an mat?an de egenn:sen ton iakwb

1:16 iakwb de egenn:sen ton iws:f ton andra marias ex :s egenn:?: i:sous o legomenos &ristos

1:17 pasai oun ai geneai apo abraam ews dauid geneai dekatessares kai apo dauid ews t:s metoikesias babulwnos geneai dekatessares kai apo t:s metoikesias babulwnos ews tou &ristou geneai dekatessares

1:18 tou de | [i:sou] | i:sou | &ristou : genesis outws :n mn:steu?eis:s t:s m:tros autou marias tw iws:f prin : sunel?ein autous eure?: en gastri e&ousa ek pneumatos agiou

1:19 iws:f de o an:r aut:s dikaios wn kai m: ?elwn aut:n deigmatisai eboul:?: la?ra apolusai aut:n

1:20 tauta de autou en?um:?entos idou aggelos kuriou kat onar efan: autw legwn iws:f uios dauid m: fob:?:s paralabein marian t:n gunaika sou to gar en aut: genn:?en ek pneumatos estin agiou

1:21 texetai de uion kai kaleseis to onoma autou i:soun autos gar swsei ton laon autou apo twn amartiwn autwn

1:22 touto de olon gegonen ina pl:rw?: to r:?en upo kuriou dia tou prof:tou legontos

1:23 idou : par?enos en gastri exei kai texetai uion kai kalesousin to onoma autou emmanou:l o estin me?erm:neuomenon me? :mwn o ?eos

1:24 eger?eis de | [o] | o | iws:f apo tou upnou epoi:sen ws prosetaxen autw o aggelos kuriou kai parelaben t:n gunaika autou

1:25 kai ouk eginwsken aut:n ews | [ou] | ou | eteken uion kai ekalesen to onoma autou i:soun

2:1 tou de i:sou genn:?entos en b:?leem t:s ioudaias en :merais :rwdou tou basilews idou magoi apo anatolwn paregenonto eis ierosoluma

2:2 legontes pou estin o te&?eis basileus twn ioudaiwn eidomen gar autou ton astera en t: anatol: kai :l?omen proskun:sai autw

2:3 akousas de o basileus :rwd:s etara&?: kai pasa ierosoluma met autou

2:4 kai sunagagwn pantas tous ar&iereis kai grammateis tou laou epun?aneto par autwn pou o &ristos gennatai

2:5 oi de eipan autw en b:?leem t:s ioudaias outws gar gegraptai dia tou prof:tou

2:6 kai su b:?leem g: iouda oudamws ela&ist: ei en tois :gemosin iouda ek sou gar exeleusetai :goumenos ostis poimanei ton laon mou ton isra:l

2:7 tote :rwd:s la?ra kalesas tous magous :kribwsen par autwn ton &ronon tou fainomenou asteros

2:8 kai pemyas autous eis b:?leem eipen poreu?entes exetasate akribws peri tou paidiou epan de eur:te apaggeilate moi opws kagw el?wn proskun:sw autw

2:9 oi de akousantes tou basilews eporeu?:san kai idou o ast:r on eidon en t: anatol: pro:gen autous ews el?wn esta?: epanw ou :n to paidion

2:10 idontes de ton astera e&ar:san &aran megal:n sfodra

2:11 kai el?ontes eis t:n oikian eidon to paidion meta marias t:s m:tros autou kai pesontes prosekun:san autw kai anoixantes tous ?:saurous autwn pros:negkan autw dwra &ruson kai libanon kai smurnan

2:12 kai &r:matis?entes kat onar m: anakamyai pros :rwd:n di all:s odou ane&wr:san eis t:n &wran autwn

2:13 ana&wr:santwn de autwn idou aggelos kuriou fainetai kat onar tw iws:f legwn eger?eis paralabe to paidion kai t:n m:tera autou kai feuge eis aigupton kai is?i ekei ews an eipw soi mellei gar :rwd:s z:tein to paidion tou apolesai auto

2:14 o de eger?eis parelaben to paidion kai t:n m:tera autou nuktos kai ane&wr:sen eis aigupton

2:15 kai :n ekei ews t:s teleut:s :rwdou ina pl:rw?: to r:?en upo kuriou dia tou prof:tou legontos ex aiguptou ekalesa ton uion mou

2:16 tote :rwd:s idwn oti enepai&?: upo twn magwn e?umw?: lian kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en b:?leem kai en pasin tois oriois aut:s apo dietous kai katwterw kata ton &ronon on :kribwsen para twn magwn

2:17 tote epl:rw?: to r:?en dia ieremiou tou prof:tou legontos

2:18 fwn: en rama :kous?: klau?mos kai odurmos polus ra&:l klaiousa ta tekna aut:s kai ouk :?elen parakl:?:nai oti ouk eisin

2:19 teleut:santos de tou :rwdou idou aggelos kuriou fainetai kat onar tw iws:f en aiguptw

2:20 legwn eger?eis paralabe to paidion kai t:n m:tera autou kai poreuou eis g:n isra:l te?n:kasin gar oi z:tountes t:n yu&:n tou paidiou

2:21 o de eger?eis parelaben to paidion kai t:n m:tera autou kai eis:l?en eis g:n isra:l

2:22 akousas de oti ar&elaos basileuei t:s ioudaias anti tou patros autou :rwdou efob:?: ekei apel?ein &r:matis?eis de kat onar ane&wr:sen eis ta mer: t:s galilaias

2:23 kai el?wn katwk:sen eis polin legomen:n nazaret opws pl:rw?: to r:?en dia twn prof:twn oti nazwraios kl:?:setai

3:1 en de tais :merais ekeinais paraginetai iwann:s o baptist:s k:russwn en t: er:mw t:s ioudaias

3:2 | | [kai] | legwn metanoeite :ggiken gar : basileia twn ouranwn

3:3 outos gar estin o r:?eis dia :saiou tou prof:tou legontos fwn: bowntos en t: er:mw etoimasate t:n odon kuriou eu?eias poieite tas tribous autou

3:4 autos de o iwann:s ei&en to enduma autou apo tri&wn kam:lou kai zwn:n dermatin:n peri t:n osfun autou : de trof: :n autou akrides kai meli agrion

3:5 tote exeporeueto pros auton ierosoluma kai pasa : ioudaia kai pasa : peri&wros tou iordanou

3:6 kai ebaptizonto en tw iordan: potamw up autou exomologoumenoi tas amartias autwn

3:7 idwn de pollous twn farisaiwn kai saddoukaiwn er&omenous epi to baptisma | | autou | eipen autois genn:mata e&idnwn tis upedeixen umin fugein apo t:s mellous:s org:s

3:8 poi:sate oun karpon axion t:s metanoias

3:9 kai m: dox:te legein en eautois patera e&omen ton abraam legw gar umin oti dunatai o ?eos ek twn li?wn toutwn egeirai tekna tw abraam

3:10 :d: de : axin: pros t:n rizan twn dendrwn keitai pan oun dendron m: poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai

3:11 egw men umas baptizw en udati eis metanoian o de opisw mou er&omenos is&uroteros mou estin ou ouk eimi ikanos ta upod:mata bastasai autos umas baptisei en pneumati agiw kai puri

3:12 ou to ptuon en t: &eiri autou kai diaka?ariei t:n alwna autou kai sunaxei ton siton autou eis t:n apo?:k:n to de a&uron katakausei puri asbestw

3:13 tote paraginetai o i:sous apo t:s galilaias epi ton iordan:n pros ton iwann:n tou baptis?:nai up autou

3:14 o de | | iwann:s | diekwluen auton legwn egw &reian e&w upo sou baptis?:nai kai su er&: pros me

3:15 apokri?eis de o i:sous eipen | autw | pros auton | afes arti outws gar prepon estin :min pl:rwsai pasan dikaiosun:n tote afi:sin auton

3:16 baptis?eis de o i:sous eu?us aneb: apo tou udatos kai idou :new&?:san | | [autw*] | oi ouranoi kai eiden | pneuma | [to] pneuma [tou] | ?eou katabainon wsei peristeran | | [kai*] | er&omenon ep auton

3:17 kai idou fwn: ek twn ouranwn legousa outos estin o uios mou o agap:tos en w eudok:sa

4:1 tote | [o] | o | i:sous an:&?: eis t:n er:mon upo tou pneumatos peiras?:nai upo tou diabolou

4:2 kai n:steusas :meras tesserakonta kai nuktas tesserakonta usteron epeinasen

4:3 kai prosel?wn o peirazwn eipen autw ei uios ei tou ?eou | eipon | eipe | ina oi li?oi outoi artoi genwntai

4:4 o de apokri?eis eipen gegraptai ouk ep artw monw z:setai o an?rwpos all epi panti r:mati ekporeuomenw dia stomatos ?eou

4:5 tote paralambanei auton o diabolos eis t:n agian polin kai est:sen auton epi to pterugion tou ierou

4:6 kai legei autw ei uios ei tou ?eou bale seauton katw gegraptai gar oti tois aggelois autou enteleitai peri sou kai epi &eirwn arousin se m:pote proskoy:s pros li?on ton poda sou

4:7 ef: autw o i:sous palin gegraptai ouk ekpeiraseis kurion ton ?eon sou

4:8 palin paralambanei auton o diabolos eis oros uy:lon lian kai deiknusin autw pasas tas basileias tou kosmou kai t:n doxan autwn

4:9 kai eipen autw tauta soi panta dwsw ean peswn proskun:s:s moi

4:10 tote legei autw o i:sous upage satana gegraptai gar kurion ton ?eon sou proskun:seis kai autw monw latreuseis

4:11 tote afi:sin auton o diabolos kai idou aggeloi pros:l?on kai di:konoun autw

4:12 akousas de oti iwann:s paredo?: ane&wr:sen eis t:n galilaian

4:13 kai katalipwn t:n nazara el?wn katwk:sen eis kafarnaoum t:n para?alassian en oriois zaboulwn kai nef?alim

4:14 ina pl:rw?: to r:?en dia :saiou tou prof:tou legontos

4:15 g: zaboulwn kai g: nef?alim odon ?alass:s peran tou iordanou galilaia twn e?nwn

4:16 o laos o ka?:menos en | skotia | skotei | fws eiden mega kai tois ka?:menois en &wra kai skia ?anatou fws aneteilen autois

4:17 apo tote :rxato o i:sous k:russein kai legein metanoeite :ggiken gar : basileia twn ouranwn

4:18 peripatwn de para t:n ?alassan t:s galilaias eiden duo adelfous simwna ton legomenon petron kai andrean ton adelfon autou ballontas amfibl:stron eis t:n ?alassan :san gar alieis

4:19 kai legei autois deute opisw mou kai poi:sw umas alieis an?rwpwn

4:20 oi de eu?ews afentes ta diktua :kolou?:san autw

4:21 kai probas ekei?en eiden allous duo adelfous iakwbon ton tou zebedaiou kai iwann:n ton adelfon autou en tw ploiw meta zebedaiou tou patros autwn katartizontas ta diktua autwn kai ekalesen autous

4:22 oi de eu?ews afentes to ploion kai ton patera autwn :kolou?:san autw

4:23 kai peri:gen en ol: t: galilaia didaskwn en tais sunagwgais autwn kai k:russwn to euaggelion t:s basileias kai ?erapeuwn pasan noson kai pasan malakian en tw law

4:24 kai ap:l?en : ako: autou eis ol:n t:n surian kai pros:negkan autw pantas tous kakws e&ontas poikilais nosois kai basanois sune&omenous | | [kai] | daimonizomenous kai sel:niazomenous kai paralutikous kai e?erapeusen autous

4:25 kai :kolou?:san autw o&loi polloi apo t:s galilaias kai dekapolews kai ierosolumwn kai ioudaias kai peran tou iordanou

5:1 idwn de tous o&lous aneb: eis to oros kai ka?isantos autou pros:l?an | [autw] | autw | oi ma?:tai autou

5:2 kai anoixas to stoma autou edidasken autous legwn

5:3 makarioi oi ptw&oi tw pneumati oti autwn estin : basileia twn ouranwn

5:4 makarioi oi pen?ountes oti autoi parakl:?:sontai

5:5 makarioi oi praeis oti autoi kl:ronom:sousin t:n g:n

5:6 makarioi oi peinwntes kai diywntes t:n dikaiosun:n oti autoi &ortas?:sontai

5:7 makarioi oi ele:mones oti autoi ele:?:sontai

5:8 makarioi oi ka?aroi t: kardia oti autoi ton ?eon oyontai

5:9 makarioi oi eir:nopoioi oti | [autoi] | autoi | uioi ?eou kl:?:sontai

5:10 makarioi oi dediwgmenoi eneken dikaiosun:s oti autwn estin : basileia twn ouranwn

5:11 makarioi este otan oneidiswsin umas kai diwxwsin kai eipwsin pan pon:ron ka? umwn | yeudomenoi | [yeudomenoi*] | eneken emou

5:12 &airete kai agallias?e oti o mis?os umwn polus en tois ouranois outws gar ediwxan tous prof:tas tous pro umwn

5:13 umeis este to alas t:s g:s ean de to alas mwran?: en tini alis?:setai eis ouden is&uei eti ei m: bl:?en exw katapateis?ai upo twn an?rwpwn

5:14 umeis este to fws tou kosmou ou dunatai polis krub:nai epanw orous keimen:

5:15 oude kaiousin lu&non kai ti?easin auton upo ton modion all epi t:n lu&nian kai lampei pasin tois en t: oikia

5:16 outws lamyatw to fws umwn empros?en twn an?rwpwn opws idwsin umwn ta kala erga kai doxaswsin ton patera umwn ton en tois ouranois

5:17 m: nomis:te oti :l?on katalusai ton nomon : tous prof:tas ouk :l?on katalusai alla pl:rwsai

5:18 am:n gar legw umin ews an parel?: o ouranos kai : g: iwta en : mia keraia ou m: parel?: apo tou nomou ews | [an] | an | panta gen:tai

5:19 os ean oun lus: mian twn entolwn toutwn twn ela&istwn kai didax: outws tous an?rwpous ela&istos kl:?:setai en t: basileia twn ouranwn os d an poi:s: kai didax: outos megas kl:?:setai en t: basileia twn ouranwn

5:20 legw gar umin oti ean m: perisseus: umwn : dikaiosun: pleion twn grammatewn kai farisaiwn ou m: eisel?:te eis t:n basileian twn ouranwn

5:21 :kousate oti erre?: tois ar&aiois ou foneuseis os d an foneus: eno&os estai t: krisei

5:22 egw de legw umin oti pas o orgizomenos tw adelfw autou eno&os estai t: krisei os d an eip: tw adelfw autou raka eno&os estai tw sunedriw os d an eip: mwre eno&os estai eis t:n geennan tou puros

5:23 ean oun prosfer:s to dwron sou epi to ?usiast:rion kakei mn:s?:s oti o adelfos sou e&ei ti kata sou

5:24 afes ekei to dwron sou empros?en tou ?usiast:riou kai upage prwton diallag:?i tw adelfw sou kai tote el?wn prosfere to dwron sou

5:25 is?i eunown tw antidikw sou ta&u ews otou ei met autou en t: odw m:pote se paradw o antidikos tw krit: kai o krit:s tw up:ret: kai eis fulak:n bl:?:s:

5:26 am:n legw soi ou m: exel?:s ekei?en ews an apodws ton es&aton kodrant:n

5:27 :kousate oti erre?: ou moi&euseis

5:28 egw de legw umin oti pas o blepwn gunaika pros to epi?um:sai | [aut:n] | aut:n | :d: emoi&eusen aut:n en t: kardia autou

5:29 ei de o of?almos sou o dexios skandalizei se exele auton kai bale apo sou sumferei gar soi ina apol:tai en twn melwn sou kai m: olon to swma sou bl:?: eis geennan

5:30 kai ei : dexia sou &eir skandalizei se ekkoyon aut:n kai bale apo sou sumferei gar soi ina apol:tai en twn melwn sou kai m: olon to swma sou eis geennan apel?:

5:31 erre?: de os an apolus: t:n gunaika autou dotw aut: apostasion

5:32 egw de legw umin oti pas o apoluwn t:n gunaika autou parektos logou porneias poiei aut:n moi&eu?:nai | [kai | kai | os ean apolelumen:n gam:s: | moi&atai] | moi&atai |

5:33 palin :kousate oti erre?: tois ar&aiois ouk epiork:seis apodwseis de tw kuriw tous orkous sou

5:34 egw de legw umin m: omosai olws m:te en tw ouranw oti ?ronos estin tou ?eou

5:35 m:te en t: g: oti upopodion estin twn podwn autou m:te eis ierosoluma oti polis estin tou megalou basilews

5:36 m:te en t: kefal: sou omos:s oti ou dunasai mian tri&a leuk:n poi:sai : melainan

5:37 estw de o logos umwn nai nai ou ou to de perisson toutwn ek tou pon:rou estin

5:38 :kousate oti erre?: of?almon anti of?almou kai odonta anti odontos

5:39 egw de legw umin m: antist:nai tw pon:rw all ostis se rapizei eis t:n dexian siagona [sou] streyon autw kai t:n all:n

5:40 kai tw ?elonti soi kri?:nai kai ton &itwna sou labein afes autw kai to imation

5:41 kai ostis se aggareusei milion en upage met autou duo

5:42 tw aitounti se dos kai ton ?elonta apo sou danisas?ai m: apostraf:s

5:43 :kousate oti erre?: agap:seis ton pl:sion sou kai mis:seis ton e&?ron sou

5:44 egw de legw umin agapate tous e&?rous umwn kai proseu&es?e uper twn diwkontwn umas

5:45 opws gen:s?e uioi tou patros umwn tou en ouranois oti ton :lion autou anatellei epi pon:rous kai aga?ous kai bre&ei epi dikaious kai adikous

5:46 ean gar agap:s:te tous agapwntas umas tina mis?on e&ete ou&i kai oi telwnai to auto poiousin

5:47 kai ean aspas:s?e tous adelfous umwn monon ti perisson poieite ou&i kai oi e?nikoi to auto poiousin

5:48 eses?e oun umeis teleioi ws o pat:r umwn o ouranios teleios estin

6:1 prose&ete [de] t:n dikaiosun:n umwn m: poiein empros?en twn an?rwpwn pros to ?ea?:nai autois ei de m: ge mis?on ouk e&ete para tw patri umwn tw en tois ouranois

6:2 otan oun poi:s ele:mosun:n m: salpis:s empros?en sou wsper oi upokritai poiousin en tais sunagwgais kai en tais rumais opws doxas?wsin upo twn an?rwpwn am:n legw umin ape&ousin ton mis?on autwn

6:3 sou de poiountos ele:mosun:n m: gnwtw : aristera sou ti poiei : dexia sou

6:4 opws : sou : ele:mosun: en tw kruptw kai o pat:r sou o blepwn en tw kruptw apodwsei soi

6:5 kai otan proseu&:s?e ouk eses?e ws oi upokritai oti filousin en tais sunagwgais kai en tais gwniais twn plateiwn estwtes proseu&es?ai opws fanwsin tois an?rwpois am:n legw umin ape&ousin ton mis?on autwn

6:6 su de otan proseu&: eisel?e eis to tameion sou kai kleisas t:n ?uran sou proseuxai tw patri sou tw en tw kruptw kai o pat:r sou o blepwn en tw kruptw apodwsei soi

6:7 proseu&omenoi de m: battalog:s:te wsper oi e?nikoi dokousin gar oti en t: polulogia autwn eisakous?:sontai

6:8 m: oun omoiw?:te autois oiden gar | [o ?eos] | | o pat:r umwn wn &reian e&ete pro tou umas ait:sai auton

6:9 outws oun proseu&es?e umeis pater :mwn o en tois ouranois agias?:tw to onoma sou

6:10 el?etw : basileia sou gen:?:tw to ?el:ma sou ws en ouranw kai epi g:s

6:11 ton arton :mwn ton epiousion dos :min s:meron

6:12 kai afes :min ta ofeil:mata :mwn ws kai :meis af:kamen tois ofeiletais :mwn

6:13 kai m: eisenegk:s :mas eis peirasmon alla rusai :mas apo tou pon:rou

6:14 ean gar af:te tois an?rwpois ta paraptwmata autwn af:sei kai umin o pat:r umwn o ouranios

6:15 ean de m: af:te tois an?rwpois | [ta paraptwmata autwn*] | | oude o pat:r umwn af:sei ta paraptwmata umwn

6:16 otan de n:steu:te m: gines?e ws oi upokritai sku?rwpoi afanizousin gar ta proswpa autwn opws fanwsin tois an?rwpois n:steuontes am:n legw umin ape&ousin ton mis?on autwn

6:17 su de n:steuwn aleiyai sou t:n kefal:n kai to proswpon sou niyai

6:18 opws m: fan:s tois an?rwpois n:steuwn alla tw patri sou tw en tw krufaiw kai o pat:r sou o blepwn en tw krufaiw apodwsei soi

6:19 m: ?:saurizete umin ?:saurous epi t:s g:s opou s:s kai brwsis afanizei kai opou kleptai diorussousin kai kleptousin

6:20 ?:saurizete de umin ?:saurous en ouranw opou oute s:s oute brwsis afanizei kai opou kleptai ou diorussousin oude kleptousin

6:21 opou gar estin o ?:sauros sou ekei estai | [kai] | kai | : kardia sou

6:22 o lu&nos tou swmatos estin o of?almos ean oun : o of?almos sou aplous olon to swma sou fwteinon estai

6:23 ean de o of?almos sou pon:ros : olon to swma sou skoteinon estai ei oun to fws to en soi skotos estin to skotos poson

6:24 oudeis dunatai dusin kuriois douleuein : gar ton ena mis:sei kai ton eteron agap:sei : enos an?exetai kai tou eterou katafron:sei ou dunas?e ?ew douleuein kai mamwna

6:25 dia touto legw umin m: merimnate t: yu&: umwn ti fag:te [: ti pi:te*] m:de tw swmati umwn ti endus:s?e ou&i : yu&: pleion estin t:s trof:s kai to swma tou endumatos

6:26 embleyate eis ta peteina tou ouranou oti ou speirousin oude ?erizousin oude sunagousin eis apo?:kas kai o pat:r umwn o ouranios trefei auta ou& umeis mallon diaferete autwn

6:27 tis de ex umwn merimnwn dunatai pros?einai epi t:n :likian autou p:&un ena

6:28 kai peri endumatos ti merimnate katama?ete ta krina tou agrou pws auxanousin ou kopiwsin oude n:?ousin

6:29 legw de umin oti oude solomwn en pas: t: dox: autou periebaleto ws en toutwn

6:30 ei de ton &orton tou agrou s:meron onta kai aurion eis klibanon ballomenon o ?eos outws amfiennusin ou pollw mallon umas oligopistoi

6:31 m: oun merimn:s:te legontes ti fagwmen : ti piwmen : ti peribalwme?a

6:32 panta gar tauta ta e?n: epiz:tousin oiden gar o pat:r umwn o ouranios oti &r:zete toutwn apantwn

6:33 z:teite de prwton t:n basileian | | [tou ?eou*] | kai t:n dikaiosun:n autou kai tauta panta proste?:setai umin

6:34 m: oun merimn:s:te eis t:n aurion : gar aurion merimn:sei eaut:s arketon t: :mera : kakia aut:s

7:1 m: krinete ina m: kri?:te

7:2 en w gar krimati krinete kri?:ses?e kai en w metrw metreite metr:?:setai umin

7:3 ti de blepeis to karfos to en tw of?almw tou adelfou sou t:n de en tw sw of?almw dokon ou katanoeis

7:4 : pws ereis tw adelfw sou afes ekbalw to karfos ek tou of?almou sou kai idou : dokos en tw of?almw sou

7:5 upokrita ekbale prwton ek tou of?almou sou t:n dokon kai tote diableyeis ekbalein to karfos ek tou of?almou tou adelfou sou

7:6 m: dwte to agion tois kusin m:de bal:te tous margaritas umwn empros?en twn &oirwn m:pote katapat:sousin autous en tois posin autwn kai strafentes r:xwsin umas

7:7 aiteite kai do?:setai umin z:teite kai eur:sete krouete kai anoig:setai umin

7:8 pas gar o aitwn lambanei kai o z:twn euriskei kai tw krouonti anoig:setai

7:9 : tis | | estin | ex umwn an?rwpos on ait:sei o uios autou arton m: li?on epidwsei autw

7:10 : kai i&?un ait:sei m: ofin epidwsei autw

7:11 ei oun umeis pon:roi ontes oidate domata aga?a didonai tois teknois umwn posw mallon o pat:r umwn o en tois ouranois dwsei aga?a tois aitousin auton

7:12 panta oun osa ean ?el:te ina poiwsin umin oi an?rwpoi outws kai umeis poieite autois outos gar estin o nomos kai oi prof:tai

7:13 eisel?ate dia t:s sten:s pul:s oti plateia | | : pul: | kai euru&wros : odos : apagousa eis t:n apwleian kai polloi eisin oi eiser&omenoi di aut:s

7:14 | oti | ti | sten: : pul: kai te?limmen: : odos : apagousa eis t:n zw:n kai oligoi eisin oi euriskontes aut:n

7:15 prose&ete apo twn yeudoprof:twn oitines er&ontai pros umas en endumasin probatwn esw?en de eisin lukoi arpages

7:16 apo twn karpwn autwn epignwses?e autous m:ti sullegousin apo akan?wn stafulas : apo tribolwn suka

7:17 outws pan dendron aga?on karpous kalous poiei to de sapron dendron karpous pon:rous poiei

7:18 ou dunatai dendron aga?on karpous pon:rous | enegkein | poiein | oude dendron sapron karpous kalous poiein

7:19 pan dendron m: poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai

7:20 ara ge apo twn karpwn autwn epignwses?e autous

7:21 ou pas o legwn moi kurie kurie eiseleusetai eis t:n basileian twn ouranwn all o poiwn to ?el:ma tou patros mou tou en tois ouranois

7:22 polloi erousin moi en ekein: t: :mera kurie kurie ou tw sw onomati eprof:teusamen kai tw sw onomati daimonia exebalomen kai tw sw onomati dunameis pollas epoi:samen

7:23 kai tote omolog:sw autois oti oudepote egnwn umas apo&wreite ap emou oi ergazomenoi t:n anomian

7:24 pas oun ostis akouei mou tous logous | [toutous] | toutous | kai poiei autous omoiw?:setai andri fronimw ostis wkodom:sen autou t:n oikian epi t:n petran

7:25 kai kateb: : bro&: kai :l?on oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosepesan t: oikia ekein: kai ouk epesen te?emeliwto gar epi t:n petran

7:26 kai pas o akouwn mou tous logous toutous kai m: poiwn autous omoiw?:setai andri mwrw ostis wkodom:sen autou t:n oikian epi t:n ammon

7:27 kai kateb: : bro&: kai :l?on oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosekoyan t: oikia ekein: kai epesen kai :n : ptwsis aut:s megal:

7:28 kai egeneto ote etelesen o i:sous tous logous toutous exepl:ssonto oi o&loi epi t: dida&: autou

7:29 :n gar didaskwn autous ws exousian e&wn kai ou& ws oi grammateis autwn

8:1 katabantos de autou apo tou orous :kolou?:san autw o&loi polloi

8:2 kai idou lepros prosel?wn prosekunei autw legwn kurie ean ?el:s dunasai me ka?arisai

8:3 kai ekteinas t:n &eira :yato autou legwn ?elw ka?aris?:ti kai eu?ews eka?aris?: autou : lepra

8:4 kai legei autw o i:sous ora m:deni eip:s alla upage seauton deixon tw ierei kai prosenegkon to dwron o prosetaxen mwus:s eis marturion autois

8:5 eisel?ontos de autou eis kafarnaoum pros:l?en autw ekatontar&os parakalwn auton

8:6 kai legwn kurie o pais mou bebl:tai en t: oikia paralutikos deinws basanizomenos

8:7 | | kai | legei autw egw el?wn ?erapeusw auton

8:8 | apokri?eis de | kai apokri?eis | o ekatontar&os ef: kurie ouk eimi ikanos ina mou upo t:n steg:n eisel?:s alla monon eipe logw kai ia?:setai o pais mou

8:9 kai gar egw an?rwpos eimi upo exousian | [tassomenos] | | e&wn up emauton stratiwtas kai legw toutw poreu?:ti kai poreuetai kai allw er&ou kai er&etai kai tw doulw mou poi:son touto kai poiei

8:10 akousas de o i:sous e?aumasen kai eipen tois akolou?ousin am:n legw umin par oudeni tosaut:n pistin en tw isra:l euron

8:11 legw de umin oti polloi apo anatolwn kai dusmwn :xousin kai anakli?:sontai meta abraam kai isaak kai iakwb en t: basileia twn ouranwn

8:12 oi de uioi t:s basileias ekbl:?:sontai eis to skotos to exwteron ekei estai o klau?mos kai o brugmos twn odontwn

8:13 kai eipen o i:sous tw ekatontar&: upage ws episteusas gen:?:tw soi kai ia?: o pais | | [autou] | en t: wra ekein:

8:14 kai el?wn o i:sous eis t:n oikian petrou eiden t:n pen?eran autou bebl:men:n kai puressousan

8:15 kai :yato t:s &eiros aut:s kai af:ken aut:n o puretos kai :ger?: kai di:konei autw

8:16 oyias de genomen:s pros:negkan autw daimonizomenous pollous kai exebalen ta pneumata logw kai pantas tous kakws e&ontas e?erapeusen

8:17 opws pl:rw?: to r:?en dia :saiou tou prof:tou legontos autos tas as?eneias :mwn elaben kai tas nosous ebastasen

8:18 idwn de o i:sous o&lon* peri auton ekeleusen apel?ein eis to peran

8:19 kai prosel?wn eis grammateus eipen autw didaskale akolou?:sw soi opou ean aper&:

8:20 kai legei autw o i:sous ai alwpekes fwleous e&ousin kai ta peteina tou ouranou katask:nwseis o de uios tou an?rwpou ouk e&ei pou t:n kefal:n klin:

8:21 eteros de twn ma?:twn | | [autou*] | eipen autw kurie epitreyon moi prwton apel?ein kai ?ayai ton patera mou

8:22 o de i:sous legei autw akolou?ei moi kai afes tous nekrous ?ayai tous eautwn nekrous

8:23 kai embanti autw eis | | to | ploion :kolou?:san autw oi ma?:tai autou

8:24 kai idou seismos megas egeneto en t: ?alass: wste to ploion kaluptes?ai upo twn kumatwn autos de eka?euden

8:25 kai prosel?ontes :geiran auton legontes kurie swson apollume?a

8:26 kai legei autois ti deiloi este oligopistoi tote eger?eis epetim:sen tois anemois kai t: ?alass: kai egeneto gal:n: megal:

8:27 oi de an?rwpoi e?aumasan legontes potapos estin outos oti kai oi anemoi kai : ?alassa autw upakouousin

8:28 kai el?ontos autou eis to peran eis t:n &wran twn gadar:nwn* up:nt:san autw duo daimonizomenoi ek twn mn:meiwn exer&omenoi &alepoi lian wste m: is&uein tina parel?ein dia t:s odou ekein:s

8:29 kai idou ekraxan legontes ti :min kai soi uie tou ?eou :l?es wde pro kairou basanisai :mas

8:30 :n de makran ap autwn agel: &oirwn pollwn boskomen:

8:31 oi de daimones parekaloun auton legontes ei ekballeis :mas aposteilon :mas eis t:n agel:n twn &oirwn

8:32 kai eipen autois upagete oi de exel?ontes ap:l?on eis tous &oirous kai idou wrm:sen pasa : agel: kata tou kr:mnou eis t:n ?alassan kai ape?anon en tois udasin

8:33 oi de boskontes efugon kai apel?ontes eis t:n polin ap:ggeilan panta kai ta twn daimonizomenwn

8:34 kai idou pasa : polis ex:l?en eis upant:sin tw i:sou kai idontes auton parekalesan opws metab: apo twn oriwn autwn

9:1 kai embas eis ploion dieperasen kai :l?en eis t:n idian polin

9:2 kai idou proseferon autw paralutikon epi klin:s bebl:menon kai idwn o i:sous t:n pistin autwn eipen tw paralutikw ?arsei teknon afientai sou ai amartiai

9:3 kai idou tines twn grammatewn eipan en eautois outos blasf:mei

9:4 kai | eidws | idwn | o i:sous tas en?um:seis autwn eipen ina ti en?umeis?e pon:ra en tais kardiais umwn

9:5 ti gar estin eukopwteron eipein afientai sou ai amartiai : eipein egeire kai peripatei

9:6 ina de eid:te oti exousian e&ei o uios tou an?rwpou epi t:s g:s afienai amartias tote legei tw paralutikw | egeire | eger?eis | aron sou t:n klin:n kai upage eis ton oikon sou

9:7 kai eger?eis ap:l?en eis ton oikon autou

9:8 idontes de oi o&loi efob:?:san kai edoxasan ton ?eon ton donta exousian toiaut:n tois an?rwpois

9:9 kai paragwn o i:sous ekei?en eiden an?rwpon ka?:menon epi to telwnion ma??aion legomenon kai legei autw akolou?ei moi kai anastas :kolou?:sen autw

9:10 kai egeneto autou anakeimenou en t: oikia kai idou polloi telwnai kai amartwloi el?ontes sunanekeinto tw i:sou kai tois ma?:tais autou

9:11 kai idontes oi farisaioi elegon tois ma?:tais autou dia ti meta twn telwnwn kai amartwlwn es?iei o didaskalos umwn

9:12 o de akousas eipen ou &reian e&ousin oi is&uontes iatrou all oi kakws e&ontes

9:13 poreu?entes de ma?ete ti estin eleos ?elw kai ou ?usian ou gar :l?on kalesai dikaious alla amartwlous

9:14 tote proser&ontai autw oi ma?:tai iwannou legontes dia ti :meis kai oi farisaioi n:steuomen | | [polla*] | oi de ma?:tai sou ou n:steuousin

9:15 kai eipen autois o i:sous m: dunantai oi uioi tou numfwnos pen?ein ef oson met autwn estin o numfios eleusontai de :merai otan apar?: ap autwn o numfios kai tote n:steusousin

9:16 oudeis de epiballei epibl:ma rakous agnafou epi imatiw palaiw airei gar to pl:rwma autou apo tou imatiou kai &eiron s&isma ginetai

9:17 oude ballousin oinon neon eis askous palaious ei de m: ge r:gnuntai oi askoi kai o oinos ek&eitai kai oi askoi apolluntai alla ballousin oinon neon eis askous kainous kai amfoteroi sunt:rountai

9:18 tauta autou lalountos autois idou ar&wn | [eis] prosel?wn | eis el?wn | prosekunei autw legwn oti : ?ugat:r mou arti eteleut:sen alla el?wn epi?es t:n &eira sou ep aut:n kai z:setai

9:19 kai eger?eis o i:sous | :kolou?ei | :kolou?:sen | autw kai oi ma?:tai autou

9:20 kai idou gun: aimorroousa dwdeka et: prosel?ousa opis?en :yato tou kraspedou tou imatiou autou

9:21 elegen gar en eaut: ean monon aywmai tou imatiou autou sw?:somai

9:22 o de i:sous strafeis kai idwn aut:n eipen ?arsei ?ugater : pistis sou seswken se kai esw?: : gun: apo t:s wras ekein:s

9:23 kai el?wn o i:sous eis t:n oikian tou ar&ontos kai idwn tous aul:tas kai ton o&lon ?oruboumenon

9:24 elegen ana&wreite ou gar ape?anen to korasion alla ka?eudei kai kategelwn autou

9:25 ote de exebl:?: o o&los eisel?wn ekrat:sen t:s &eiros aut:s kai :ger?: to korasion

9:26 kai ex:l?en : f:m: aut: eis ol:n t:n g:n ekein:n

9:27 kai paragonti ekei?en tw i:sou :kolou?:san | | [autw] | duo tufloi krazontes kai legontes ele:son :mas | uie | uios | dauid

9:28 el?onti de eis t:n oikian pros:l?on autw oi tufloi kai legei autois o i:sous pisteuete oti dunamai touto poi:sai legousin autw nai kurie

9:29 tote :yato twn of?almwn autwn legwn kata t:n pistin umwn gen:?:tw umin

9:30 kai :new&?:san autwn oi of?almoi kai enebrim:?: autois o i:sous legwn orate m:deis ginwsketw

9:31 oi de exel?ontes dief:misan auton en ol: t: g: ekein:

9:32 autwn de exer&omenwn idou pros:negkan autw | | an?rwpon | kwfon daimonizomenon

9:33 kai ekbl:?entos tou daimoniou elal:sen o kwfos kai e?aumasan oi o&loi legontes oudepote efan: outws en tw isra:l

9:34 | [oi | oi | de farisaioi elegon en tw ar&onti twn daimoniwn ekballei ta | daimonia] | daimonia |

9:35 kai peri:gen o i:sous tas poleis pasas kai tas kwmas didaskwn en tais sunagwgais autwn kai k:russwn to euaggelion t:s basileias kai ?erapeuwn pasan noson kai pasan malakian

9:36 idwn de tous o&lous esplag&nis?: peri autwn oti :san eskulmenoi kai errimmenoi wsei probata m: e&onta poimena

9:37 tote legei tois ma?:tais autou o men ?erismos polus oi de ergatai oligoi

9:38 de:?:te oun tou kuriou tou ?erismou opws ekbal: ergatas eis ton ?erismon autou

10:1 kai proskalesamenos tous dwdeka ma?:tas autou edwken autois exousian pneumatwn aka?artwn wste ekballein auta kai ?erapeuein pasan noson kai pasan malakian

10:2 twn de dwdeka apostolwn ta onomata estin tauta prwtos simwn o legomenos petros kai andreas o adelfos autou kai iakwbos o tou zebedaiou kai iwann:s o adelfos autou

10:3 filippos kai bar?olomaios ?wmas kai ma??aios o telwn:s iakwbos o tou alfaiou kai ?addaios

10:4 simwn o kananaios kai ioudas o iskariwt:s o kai paradous auton

10:5 toutous tous dwdeka apesteilen o i:sous paraggeilas autois legwn eis odon e?nwn m: apel?:te kai eis polin samareitwn m: eisel?:te

10:6 poreues?e de mallon pros ta probata ta apolwlota oikou isra:l

10:7 poreuomenoi de k:russete legontes oti :ggiken : basileia twn ouranwn

10:8 as?enountas ?erapeuete nekrous egeirete leprous ka?arizete daimonia ekballete dwrean elabete dwrean dote

10:9 m: kt:s:s?e &ruson m:de arguron m:de &alkon eis tas zwnas umwn

10:10 m: p:ran eis odon m:de duo &itwnas m:de upod:mata m:de rabdon axios gar o ergat:s t:s trof:s autou

10:11 eis :n d an polin : kwm:n eisel?:te exetasate tis en aut: axios estin kakei meinate ews an exel?:te

10:12 eiser&omenoi de eis t:n oikian aspasas?e aut:n

10:13 kai ean men : : oikia axia el?atw : eir:n: umwn ep aut:n ean de m: : axia : eir:n: umwn | ef | pros | umas epistraf:tw

10:14 kai os an m: dex:tai umas m:de akous: tous logous umwn exer&omenoi exw t:s oikias : t:s polews ekein:s ektinaxate ton koniorton twn podwn umwn

10:15 am:n legw umin anektoteron estai g: sodomwn kai gomorrwn en :mera krisews : t: polei ekein:

10:16 idou egw apostellw umas ws probata en mesw lukwn gines?e oun fronimoi ws oi ofeis kai akeraioi ws ai peristerai

10:17 prose&ete de apo twn an?rwpwn paradwsousin gar umas eis sunedria kai en tais sunagwgais autwn mastigwsousin umas

10:18 kai epi :gemonas de kai basileis a&?:ses?e eneken emou eis marturion autois kai tois e?nesin

10:19 otan de paradwsin umas m: merimn:s:te pws : ti lal:s:te do?:setai gar umin en ekein: t: wra ti lal:s:te

10:20 ou gar umeis este oi lalountes alla to pneuma tou patros umwn to laloun en umin

10:21 paradwsei de adelfos adelfon eis ?anaton kai pat:r teknon kai epanast:sontai tekna epi goneis kai ?anatwsousin autous

10:22 kai eses?e misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinas eis telos outos sw?:setai

10:23 otan de diwkwsin umas en t: polei taut: feugete eis t:n eteran* am:n gar legw umin ou m: teles:te tas poleis | [tou] | tou | isra:l ews | | an | el?: o uios tou an?rwpou

10:24 ouk estin ma?:t:s uper ton didaskalon oude doulos uper ton kurion autou

10:25 arketon tw ma?:t: ina gen:tai ws o didaskalos autou kai o doulos ws o kurios autou ei ton oikodespot:n beelzeboul epekalesan posw mallon tous oikiakous autou

10:26 m: oun fob:?:te autous ouden gar estin kekalummenon o ouk apokaluf?:setai kai krupton o ou gnws?:setai

10:27 o legw umin en t: skotia eipate en tw fwti kai o eis to ous akouete k:ruxate epi twn dwmatwn

10:28 kai m: | fob:?:te | fobeis?e | apo twn | apokteinontwn | apoktennontwn | to swma t:n de yu&:n m: dunamenwn apokteinai fobeis?e de mallon ton dunamenon kai yu&:n kai swma apolesai en geenn:

10:29 ou&i duo strou?ia assariou pwleitai kai en ex autwn ou peseitai epi t:n g:n aneu tou patros umwn

10:30 umwn de kai ai tri&es t:s kefal:s pasai :ri?m:menai eisin

10:31 m: oun fobeis?e pollwn strou?iwn diaferete umeis

10:32 pas oun ostis omolog:sei en emoi empros?en twn an?rwpwn omolog:sw kagw en autw empros?en tou patros mou tou en | tois | [tois] | ouranois

10:33 ostis | de | d an | arn:s:tai me empros?en twn an?rwpwn arn:somai kagw auton empros?en tou patros mou tou en | tois | [tois] | ouranois

10:34 m: nomis:te oti :l?on balein eir:n:n epi t:n g:n ouk :l?on balein eir:n:n alla ma&airan

10:35 :l?on gar di&asai an?rwpon kata tou patros autou kai ?ugatera kata t:s m:tros aut:s kai numf:n kata t:s pen?eras aut:s

10:36 kai e&?roi tou an?rwpou oi oikiakoi autou

10:37 o filwn patera : m:tera uper eme ouk estin mou axios kai o filwn uion : ?ugatera uper eme ouk estin mou axios

10:38 kai os ou lambanei ton stauron autou kai akolou?ei opisw mou ouk estin mou axios

10:39 o eurwn t:n yu&:n autou apolesei aut:n kai o apolesas t:n yu&:n autou eneken emou eur:sei aut:n

10:40 o de&omenos umas eme de&etai kai o eme de&omenos de&etai ton aposteilanta me

10:41 o de&omenos prof:t:n eis onoma prof:tou mis?on prof:tou l:myetai kai o de&omenos dikaion eis onoma dikaiou mis?on dikaiou l:myetai

10:42 kai os an potis: ena twn mikrwn toutwn pot:rion yu&rou monon eis onoma ma?:tou am:n legw umin ou m: apoles: ton mis?on autou

11:1 kai egeneto ote etelesen o i:sous diatasswn tois dwdeka ma?:tais autou meteb: ekei?en tou didaskein kai k:russein en tais polesin autwn

11:2 o de iwann:s akousas en tw desmwt:riw ta erga tou &ristou pemyas dia twn ma?:twn autou

11:3 eipen autw su ei o er&omenos : eteron prosdokwmen

11:4 kai apokri?eis o i:sous eipen autois poreu?entes apaggeilate iwann: a akouete kai blepete

11:5 tufloi anablepousin kai &wloi peripatousin leproi ka?arizontai kai kwfoi akouousin kai nekroi egeirontai kai ptw&oi euaggelizontai

11:6 kai makarios estin os ean m: skandalis?: en emoi

11:7 toutwn de poreuomenwn :rxato o i:sous legein tois o&lois peri iwannou ti ex:l?ate eis t:n er:mon ?easas?ai kalamon upo anemou saleuomenon

11:8 alla ti ex:l?ate idein an?rwpon en malakois :mfiesmenon idou oi ta malaka forountes en tois oikois twn basilewn | | eisin |

11:9 alla ti ex:l?ate | prof:t:n idein | idein prof:t:n | nai legw umin kai perissoteron prof:tou

11:10 outos estin peri ou gegraptai idou egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou os kataskeuasei t:n odon sou empros?en sou

11:11 am:n legw umin ouk eg:gertai en genn:tois gunaikwn meizwn iwannou tou baptistou o de mikroteros en t: basileia twn ouranwn meizwn autou estin

11:12 apo de twn :merwn iwannou tou baptistou ews arti : basileia twn ouranwn biazetai kai biastai arpazousin aut:n

11:13 pantes gar oi prof:tai kai o nomos ews iwannou eprof:teusan

11:14 kai ei ?elete dexas?ai autos estin :lias o mellwn er&es?ai

11:15 o e&wn wta akouetw

11:16 tini de omoiwsw t:n genean taut:n omoia estin paidiois ka?:menois en tais agorais a prosfwnounta tois eterois

11:17 legousin :ul:samen umin kai ouk wr&:sas?e e?r:n:samen kai ouk ekoyas?e

11:18 :l?en gar iwann:s m:te es?iwn m:te pinwn kai legousin daimonion e&ei

11:19 :l?en o uios tou an?rwpou es?iwn kai pinwn kai legousin idou an?rwpos fagos kai oinopot:s telwnwn filos kai amartwlwn kai edikaiw?: : sofia apo twn ergwn aut:s

11:20 tote :rxato oneidizein tas poleis en ais egenonto ai pleistai dunameis autou oti ou meteno:san

11:21 ouai soi &orazin ouai soi b:?saida oti ei en turw kai sidwni egenonto ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkw kai spodw meteno:san

11:22 pl:n legw umin turw kai sidwni anektoteron estai en :mera krisews : umin

11:23 kai su kafarnaoum m: ews ouranou uyw?:s: ews adou katab:s:* oti ei en sodomois egen:?:san ai dunameis ai genomenai en soi emeinen an me&ri t:s s:meron

11:24 pl:n legw umin oti g: sodomwn anektoteron estai en :mera krisews : soi

11:25 en ekeinw tw kairw apokri?eis o i:sous eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai t:s g:s oti ekruyas tauta apo sofwn kai sunetwn kai apekaluyas auta n:piois

11:26 nai o pat:r oti outws eudokia egeneto empros?en sou

11:27 panta moi paredo?: upo tou patros mou kai oudeis epiginwskei ton uion ei m: o pat:r oude ton patera tis epiginwskei ei m: o uios kai w ean boul:tai o uios apokaluyai

11:28 deute pros me pantes oi kopiwntes kai pefortismenoi kagw anapausw umas

11:29 arate ton zugon mou ef umas kai ma?ete ap emou oti praus eimi kai tapeinos t: kardia kai eur:sete anapausin tais yu&ais umwn

11:30 o gar zugos mou &r:stos kai to fortion mou elafron estin

12:1 en ekeinw tw kairw eporeu?: o i:sous tois sabbasin dia twn sporimwn oi de ma?:tai autou epeinasan kai :rxanto tillein sta&uas kai es?iein

12:2 oi de farisaioi idontes eipan autw idou oi ma?:tai sou poiousin o ouk exestin poiein en sabbatw

12:3 o de eipen autois ouk anegnwte ti epoi:sen dauid ote epeinasen kai oi met autou

12:4 pws eis:l?en eis ton oikon tou ?eou kai tous artous t:s pro?esews efagon* o ouk exon :n autw fagein oude tois met autou ei m: tois iereusin monois

12:5 : ouk anegnwte en tw nomw oti tois sabbasin oi iereis en tw ierw to sabbaton beb:lousin kai anaitioi eisin

12:6 legw de umin oti tou ierou meizon estin wde

12:7 ei de egnwkeite ti estin eleos ?elw kai ou ?usian ouk an katedikasate tous anaitious

12:8 kurios gar estin tou sabbatou o uios tou an?rwpou

12:9 kai metabas ekei?en :l?en eis t:n sunagwg:n autwn

12:10 kai idou an?rwpos &eira e&wn x:ran kai ep:rwt:san auton legontes ei exestin tois sabbasin | ?erapeuein | ?erapeusai | ina kat:gor:swsin autou

12:11 o de eipen autois tis | [estai] | estai | ex umwn an?rwpos os exei probaton en kai ean empes: touto tois sabbasin eis bo?unon ou&i krat:sei auto kai egerei

12:12 posw oun diaferei an?rwpos probatou wste exestin tois sabbasin kalws poiein

12:13 tote legei tw an?rwpw ekteinon sou t:n &eira kai exeteinen kai apekatesta?: ugi:s ws : all:

12:14 exel?ontes de oi farisaioi sumboulion elabon kat autou opws auton apoleswsin

12:15 o de i:sous gnous ane&wr:sen ekei?en kai :kolou?:san autw | | [o&loi*] | polloi kai e?erapeusen autous pantas

12:16 kai epetim:sen autois ina m: faneron auton poi:swsin

12:17 ina pl:rw?: to r:?en dia :saiou tou prof:tou legontos

12:18 idou o pais mou on :retisa o agap:tos mou | | eis | on eudok:sen : yu&: mou ?:sw to pneuma mou ep auton kai krisin tois e?nesin apaggelei

12:19 ouk erisei oude kraugasei oude akousei tis en tais plateiais t:n fwn:n autou

12:20 kalamon suntetrimmenon ou kateaxei kai linon tufomenon ou sbesei ews an ekbal: eis nikos t:n krisin

12:21 kai tw onomati autou e?n: elpiousin

12:22 tote | pros:negkan autw daimonizomenon tuflon kai kwfon | pros:ne&?: autw daimonizomenos tuflos kai kwfos | kai e?erapeusen auton wste ton kwfon lalein kai blepein

12:23 kai existanto pantes oi o&loi kai elegon m:ti outos estin o uios dauid

12:24 oi de farisaioi akousantes eipon outos ouk ekballei ta daimonia ei m: en tw beelzeboul ar&onti twn daimoniwn

12:25 eidws de* tas en?um:seis autwn eipen autois pasa basileia meris?eisa ka? eaut:s er:moutai kai pasa polis : oikia meris?eisa ka? eaut:s ou sta?:setai

12:26 kai ei o satanas ton satanan ekballei ef eauton emeris?: pws oun sta?:setai : basileia autou

12:27 kai ei egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto autoi kritai esontai umwn

12:28 ei de en pneumati ?eou egw ekballw ta daimonia ara ef?asen ef umas : basileia tou ?eou

12:29 : pws dunatai tis eisel?ein eis t:n oikian tou is&urou kai ta skeu: autou arpasai ean m: prwton d:s: ton is&uron kai tote t:n oikian autou diarpasei

12:30 o m: wn met emou kat emou estin kai o m: sunagwn met emou skorpizei

12:31 dia touto legw umin pasa amartia kai blasf:mia afe?:setai tois an?rwpois : de tou pneumatos blasf:mia ouk afe?:setai

12:32 kai os ean eip: logon kata tou uiou tou an?rwpou afe?:setai autw os d an eip: kata tou pneumatos tou agiou ouk afe?:setai autw oute en toutw tw aiwni oute en tw mellonti

12:33 : poi:sate to dendron kalon kai ton karpon autou kalon : poi:sate to dendron sapron kai ton karpon autou sapron ek gar tou karpou to dendron ginwsketai

12:34 genn:mata e&idnwn pws dunas?e aga?a lalein pon:roi ontes ek gar tou perisseumatos t:s kardias to stoma lalei

12:35 o aga?os an?rwpos ek tou aga?ou ?:saurou ekballei aga?a kai o pon:ros an?rwpos ek tou pon:rou ?:saurou ekballei pon:ra

12:36 legw de umin oti pan r:ma argon o lal:sousin oi an?rwpoi apodwsousin peri autou logon en :mera krisews

12:37 ek gar twn logwn sou dikaiw?:s: kai ek twn logwn sou katadikas?:s:

12:38 tote apekri?:san autw tines twn grammatewn kai farisaiwn legontes didaskale ?elomen apo sou s:meion idein

12:39 o de apokri?eis eipen autois genea pon:ra kai moi&alis s:meion epiz:tei kai s:meion ou do?:setai aut: ei m: to s:meion iwna tou prof:tou

12:40 wsper gar :n iwnas en t: koilia tou k:tous treis :meras kai treis nuktas outws estai o uios tou an?rwpou en t: kardia t:s g:s treis :meras kai treis nuktas

12:41 andres nineuitai anast:sontai en t: krisei meta t:s geneas taut:s kai katakrinousin aut:n oti meteno:san eis to k:rugma iwna kai idou pleion iwna wde

12:42 basilissa notou eger?:setai en t: krisei meta t:s geneas taut:s kai katakrinei aut:n oti :l?en ek twn peratwn t:s g:s akousai t:n sofian solomwnos kai idou pleion solomwnos wde

12:43 otan de to aka?arton pneuma exel?: apo tou an?rwpou dier&etai di anudrwn topwn z:toun anapausin kai ou& euriskei

12:44 tote legei eis ton oikon mou epistreyw o?en ex:l?on kai el?on euriskei s&olazonta | [kai] | | sesarwmenon kai kekosm:menon

12:45 tote poreuetai kai paralambanei me? eautou epta etera pneumata pon:rotera eautou kai eisel?onta katoikei ekei kai ginetai ta es&ata tou an?rwpou ekeinou &eirona twn prwtwn outws estai kai t: genea taut: t: pon:ra

12:46 eti autou lalountos tois o&lois idou : m:t:r kai oi adelfoi autou eist:keisan exw z:tountes autw lal:sai

12:47 | | [eipen de tis autw idou : m:t:r sou kai oi adelfoi sou exw est:kasin z:tountes soi lal:sai*] |

12:48 o de apokri?eis eipen tw legonti autw tis estin : m:t:r mou kai tines eisin oi adelfoi mou

12:49 kai ekteinas t:n &eira | [autou] | autou | epi tous ma?:tas autou eipen idou : m:t:r mou kai oi adelfoi mou

12:50 ostis gar an poi:s: to ?el:ma tou patros mou tou en ouranois autos mou adelfos kai adelf: kai m:t:r estin

13:1 en t: :mera ekein: exel?wn o i:sous t:s oikias eka?:to para t:n ?alassan

13:2 kai sun:&?:san pros auton o&loi polloi wste auton eis ploion embanta ka?:s?ai kai pas o o&los epi ton aigialon eist:kei

13:3 kai elal:sen autois polla en parabolais legwn idou ex:l?en o speirwn tou speirein

13:4 kai en tw speirein auton a men epesen para t:n odon kai el?onta ta peteina katefagen auta

13:5 alla de epesen epi ta petrwd: opou ouk ei&en g:n poll:n kai eu?ews exaneteilen dia to m: e&ein ba?os g:s

13:6 :liou de anateilantos ekaumatis?: kai dia to m: e&ein rizan ex:ran?:

13:7 alla de epesen epi tas akan?as kai aneb:san ai akan?ai kai | apepnixan | epnixan | auta

13:8 alla de epesen epi t:n g:n t:n kal:n kai edidou karpon o men ekaton o de ex:konta o de triakonta

13:9 o e&wn wta akouetw

13:10 kai prosel?ontes oi ma?:tai eipan autw dia ti en parabolais laleis autois

13:11 o de apokri?eis eipen | | autois | oti umin dedotai gnwnai ta must:ria t:s basileias twn ouranwn ekeinois de ou dedotai

13:12 ostis gar e&ei do?:setai autw kai perisseu?:setai ostis de ouk e&ei kai o e&ei ar?:setai ap autou

13:13 dia touto en parabolais autois lalw oti blepontes ou blepousin kai akouontes ouk akouousin oude suniousin

13:14 kai anapl:routai autois : prof:teia :saiou : legousa ako: akousete kai ou m: sun:te kai blepontes bleyete kai ou m: id:te

13:15 epa&un?: gar : kardia tou laou toutou kai tois wsin barews :kousan kai tous of?almous autwn ekammusan m:pote idwsin tois of?almois kai tois wsin akouswsin kai t: kardia sunwsin kai epistreywsin kai iasomai autous

13:16 umwn de makarioi oi of?almoi oti blepousin kai ta wta | [umwn] | umwn | oti akouousin

13:17 am:n gar legw umin oti polloi prof:tai kai dikaioi epe?um:san idein a blepete kai ouk eidan kai akousai a akouete kai ouk :kousan

13:18 umeis oun akousate t:n parabol:n tou speirantos

13:19 pantos akouontos ton logon t:s basileias kai m: sunientos er&etai o pon:ros kai arpazei to esparmenon en t: kardia autou outos estin o para t:n odon spareis

13:20 o de epi ta petrwd: spareis outos estin o ton logon akouwn kai eu?us meta &aras lambanwn auton

13:21 ouk e&ei de rizan en eautw alla proskairos estin genomen:s de ?liyews : diwgmou dia ton logon eu?us skandalizetai

13:22 o de eis tas akan?as spareis outos estin o ton logon akouwn kai : merimna tou aiwnos kai : apat: tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpos ginetai

13:23 o de epi t:n kal:n g:n spareis outos estin o ton logon akouwn kai sunieis os d: karpoforei kai poiei o men ekaton o de ex:konta o de triakonta

13:24 all:n parabol:n pare?:ken autois legwn wmoiw?: : basileia twn ouranwn an?rwpw speiranti kalon sperma en tw agrw autou

13:25 en de tw ka?eudein tous an?rwpous :l?en autou o e&?ros kai epespeiren zizania ana meson tou sitou kai ap:l?en

13:26 ote de eblast:sen o &ortos kai karpon epoi:sen tote efan: kai ta zizania

13:27 prosel?ontes de oi douloi tou oikodespotou eipon autw kurie ou&i kalon sperma espeiras en tw sw agrw po?en oun e&ei zizania

13:28 o de ef: autois e&?ros an?rwpos touto epoi:sen oi de | autw legousin | douloi legousin autw | ?eleis oun apel?ontes sullexwmen auta

13:29 o de f:sin ou m:pote sullegontes ta zizania ekrizws:te ama autois ton siton

13:30 afete sunauxanes?ai amfotera ews tou ?erismou kai en kairw tou ?erismou erw tois ?eristais sullexate prwton ta zizania kai d:sate auta | [eis] | eis | desmas pros to katakausai auta ton de siton | sunagete | sunagagete | eis t:n apo?:k:n mou

13:31 all:n parabol:n pare?:ken autois legwn omoia estin : basileia twn ouranwn kokkw sinapews on labwn an?rwpos espeiren en tw agrw autou

13:32 o mikroteron men estin pantwn twn spermatwn otan de aux:?: meizon twn la&anwn estin kai ginetai dendron wste el?ein ta peteina tou ouranou kai katask:noun en tois kladois autou

13:33 all:n parabol:n | [elal:sen autois] | elal:sen autois | omoia estin : basileia twn ouranwn zum: :n labousa gun: enekruyen eis aleurou sata tria ews ou ezumw?: olon

13:34 tauta panta elal:sen o i:sous en parabolais tois o&lois kai &wris parabol:s ouden elalei autois

13:35 opws pl:rw?: to r:?en dia tou prof:tou* legontos anoixw en parabolais to stoma mou ereuxomai kekrummena apo katabol:s | | [kosmou*] |

13:36 tote afeis tous o&lous :l?en eis t:n oikian kai pros:l?on autw oi ma?:tai autou legontes diasaf:son :min t:n parabol:n twn zizaniwn tou agrou

13:37 o de apokri?eis eipen o speirwn to kalon sperma estin o uios tou an?rwpou

13:38 o de agros estin o kosmos to de kalon sperma outoi eisin oi uioi t:s basileias ta de zizania eisin oi uioi tou pon:rou

13:39 o de e&?ros o speiras auta estin o diabolos o de ?erismos sunteleia aiwnos estin oi de ?eristai aggeloi eisin

13:40 wsper oun sullegetai ta zizania kai puri | katakaietai | <katakaietai> | outws estai en t: sunteleia tou aiwnos

13:41 apostelei o uios tou an?rwpou tous aggelous autou kai sullexousin ek t:s basileias autou panta ta skandala kai tous poiountas t:n anomian

13:42 kai balousin autous eis t:n kaminon tou puros ekei estai o klau?mos kai o brugmos twn odontwn

13:43 tote oi dikaioi eklamyousin ws o :lios en t: basileia tou patros autwn o e&wn wta akouetw

13:44 omoia estin : basileia twn ouranwn ?:saurw kekrummenw en tw agrw on eurwn an?rwpos ekruyen kai apo t:s &aras autou upagei kai pwlei | | panta | osa e&ei kai agorazei ton agron ekeinon

13:45 palin omoia estin : basileia twn ouranwn | | an?rwpw | emporw z:tounti kalous margaritas

13:46 eurwn de ena polutimon margarit:n apel?wn pepraken panta osa ei&en kai :gorasen auton

13:47 palin omoia estin : basileia twn ouranwn sag:n: bl:?eis: eis t:n ?alassan kai ek pantos genous sunagagous:

13:48 :n ote epl:rw?: anabibasantes epi ton aigialon kai ka?isantes sunelexan ta kala eis agg: ta de sapra exw ebalon

13:49 outws estai en t: sunteleia tou aiwnos exeleusontai oi aggeloi kai aforiousin tous pon:rous ek mesou twn dikaiwn

13:50 kai balousin autous eis t:n kaminon tou puros ekei estai o klau?mos kai o brugmos twn odontwn

13:51 sun:kate tauta panta legousin autw nai

13:52 o de eipen autois dia touto pas grammateus ma?:teu?eis t: basileia twn ouranwn omoios estin an?rwpw oikodespot: ostis ekballei ek tou ?:saurou autou kaina kai palaia

13:53 kai egeneto ote etelesen o i:sous tas parabolas tautas met:ren ekei?en

13:54 kai el?wn eis t:n patrida autou edidasken autous en t: sunagwg: autwn wste ekpl:sses?ai autous kai legein po?en toutw : sofia aut: kai ai dunameis

13:55 ou& outos estin o tou tektonos uios ou& : m:t:r autou legetai mariam kai oi adelfoi autou iakwbos kai iws:f kai simwn kai ioudas

13:56 kai ai adelfai autou ou&i pasai pros :mas eisin po?en oun toutw tauta panta

13:57 kai eskandalizonto en autw o de i:sous eipen autois ouk estin prof:t:s atimos ei m: en t: patridi kai en t: oikia autou

13:58 kai ouk epoi:sen ekei dunameis pollas dia t:n apistian autwn

14:1 en ekeinw tw kairw :kousen :rwd:s o tetraar&:s t:n ako:n i:sou

14:2 kai eipen tois paisin autou outos estin iwann:s o baptist:s autos :ger?: apo twn nekrwn kai dia touto ai dunameis energousin en autw

14:3 o gar :rwd:s krat:sas ton iwann:n ed:sen | | [auton] | kai en fulak: ape?eto dia :rwdiada t:n gunaika filippou tou adelfou autou

14:4 elegen gar o iwann:s autw ouk exestin soi e&ein aut:n

14:5 kai ?elwn auton apokteinai efob:?: ton o&lon oti ws prof:t:n auton ei&on

14:6 genesiois de genomenois tou :rwdou wr&:sato : ?ugat:r t:s :rwdiados en tw mesw kai :resen tw :rwd:

14:7 o?en me? orkou wmolog:sen aut: dounai o ean ait:s:tai

14:8 : de probibas?eisa upo t:s m:tros aut:s dos moi f:sin wde epi pinaki t:n kefal:n iwannou tou baptistou

14:9 kai lup:?eis o basileus dia tous orkous kai tous sunanakeimenous ekeleusen do?:nai

14:10 kai pemyas apekefalisen | | [ton] | iwann:n en t: fulak:

14:11 kai :ne&?: : kefal: autou epi pinaki kai edo?: tw korasiw kai :negken t: m:tri aut:s

14:12 kai prosel?ontes oi ma?:tai autou :ran to ptwma kai e?ayan | auton | <auton> | kai el?ontes ap:ggeilan tw i:sou

14:13 akousas de o i:sous ane&wr:sen ekei?en en ploiw eis er:mon topon kat idian kai akousantes oi o&loi :kolou?:san autw pez: apo twn polewn

14:14 kai exel?wn eiden polun o&lon kai esplag&nis?: ep autois kai e?erapeusen tous arrwstous autwn

14:15 oyias de genomen:s pros:l?on autw oi ma?:tai legontes er:mos estin o topos kai : wra :d: par:l?en apoluson tous o&lous ina apel?ontes eis tas kwmas agoraswsin eautois brwmata

14:16 o de | i:sous | [i:sous] | eipen autois ou &reian e&ousin apel?ein dote autois umeis fagein

14:17 oi de legousin autw ouk e&omen wde ei m: pente artous kai duo i&?uas

14:18 o de eipen ferete moi wde autous

14:19 kai keleusas tous o&lous anakli?:nai epi tou &ortou labwn tous pente artous kai tous duo i&?uas anableyas eis ton ouranon eulog:sen kai klasas edwken tois ma?:tais tous artous oi de ma?:tai tois o&lois

14:20 kai efagon pantes kai e&ortas?:san kai :ran to perisseuon twn klasmatwn dwdeka kofinous pl:reis

14:21 oi de es?iontes :san andres wsei pentakis&ilioi &wris gunaikwn kai paidiwn

14:22 kai | [eu?ews] | eu?ews | :nagkasen tous ma?:tas emb:nai eis | | to | ploion kai proagein auton eis to peran ews ou apolus: tous o&lous

14:23 kai apolusas tous o&lous aneb: eis to oros kat idian proseuxas?ai oyias de genomen:s monos :n ekei

14:24 to de ploion :d: stadious pollous apo t:s g:s apei&en* basanizomenon upo twn kumatwn :n gar enantios o anemos

14:25 tetart: de fulak: t:s nuktos :l?en pros autous peripatwn epi t:n ?alassan

14:26 oi de ma?:tai idontes auton epi t:s ?alass:s peripatounta etara&?:san legontes oti fantasma estin kai apo tou fobou ekraxan

14:27 eu?us de elal:sen [o i:sous] autois legwn ?arseite egw eimi m: fobeis?e

14:28 apokri?eis de | o petros eipen autw | autw o petros eipen | kurie ei su ei keleuson me el?ein pros se epi ta udata

14:29 o de eipen el?e kai katabas apo tou ploiou | | [o] | petros periepat:sen epi ta udata kai :l?en pros ton i:soun

14:30 blepwn de ton anemon | | [is&uron*] | efob:?: kai arxamenos katapontizes?ai ekraxen legwn kurie swson me

14:31 eu?ews de o i:sous ekteinas t:n &eira epelabeto autou kai legei autw oligopiste eis ti edistasas

14:32 kai anabantwn autwn eis to ploion ekopasen o anemos

14:33 oi de en tw ploiw prosekun:san autw legontes al:?ws ?eou uios ei

14:34 kai diaperasantes :l?on epi t:n g:n eis genn:saret

14:35 kai epignontes auton oi andres tou topou ekeinou apesteilan eis ol:n t:n peri&wron ekein:n kai pros:negkan autw pantas tous kakws e&ontas

14:36 kai parekaloun | [auton] | auton | ina monon aywntai tou kraspedou tou imatiou autou kai osoi :yanto diesw?:san

15:1 tote proser&ontai tw i:sou apo ierosolumwn farisaioi kai grammateis legontes

15:2 dia ti oi ma?:tai sou parabainousin t:n paradosin twn presbuterwn ou gar niptontai tas &eiras | | [autwn] | otan arton es?iwsin

15:3 o de apokri?eis eipen autois dia ti kai umeis parabainete t:n entol:n tou ?eou dia t:n paradosin umwn

15:4 o gar ?eos eipen tima ton patera kai t:n m:tera kai o kakologwn patera : m:tera ?anatw teleutatw

15:5 umeis de legete os an eip: tw patri : t: m:tri dwron o ean ex emou wfel:?:s

15:6 ou m: tim:sei ton patera autou* kai :kurwsate ton logon tou ?eou dia t:n paradosin umwn

15:7 upokritai kalws eprof:teusen peri umwn :saias legwn

15:8 o laos outos tois &eilesin me tima : de kardia autwn porrw ape&ei ap emou

15:9 mat:n de sebontai me didaskontes didaskalias entalmata an?rwpwn

15:10 kai proskalesamenos ton o&lon eipen autois akouete kai suniete

15:11 ou to eiser&omenon eis to stoma koinoi ton an?rwpon alla to ekporeuomenon ek tou stomatos touto koinoi ton an?rwpon

15:12 tote prosel?ontes oi ma?:tai legousin autw oidas oti oi farisaioi akousantes ton logon eskandalis?:san

15:13 o de apokri?eis eipen pasa futeia :n ouk efuteusen o pat:r mou o ouranios ekrizw?:setai

15:14 afete autous tufloi eisin od:goi | | [tuflwn*] | tuflos de tuflon ean od:g: amfoteroi eis bo?unon pesountai

15:15 apokri?eis de o petros eipen autw frason :min t:n parabol:n | | [taut:n*] |

15:16 o de eipen akm:n kai umeis asunetoi este

15:17 ou noeite oti pan to eisporeuomenon eis to stoma eis t:n koilian &wrei kai eis afedrwna ekballetai

15:18 ta de ekporeuomena ek tou stomatos ek t:s kardias exer&etai kakeina koinoi ton an?rwpon

15:19 ek gar t:s kardias exer&ontai dialogismoi pon:roi fonoi moi&eiai porneiai klopai yeudomarturiai blasf:miai

15:20 tauta estin ta koinounta ton an?rwpon to de aniptois &ersin fagein ou koinoi ton an?rwpon

15:21 kai exel?wn ekei?en o i:sous ane&wr:sen eis ta mer: turou kai sidwnos

15:22 kai idou gun: &ananaia apo twn oriwn ekeinwn exel?ousa ekrazen legousa ele:son me kurie uios dauid : ?ugat:r mou kakws daimonizetai

15:23 o de ouk apekri?: aut: logon kai prosel?ontes oi ma?:tai autou :rwtoun auton legontes apoluson aut:n oti krazei opis?en :mwn

15:24 o de apokri?eis eipen ouk apestal:n ei m: eis ta probata ta apolwlota oikou isra:l

15:25 : de el?ousa prosekunei autw legousa kurie bo:?ei moi

15:26 o de apokri?eis eipen ouk estin kalon labein ton arton twn teknwn kai balein tois kunariois

15:27 : de eipen nai kurie kai | [gar] | gar | ta kunaria es?iei apo twn yi&iwn twn piptontwn apo t:s trapez:s twn kuriwn autwn

15:28 tote apokri?eis o i:sous eipen aut: w gunai megal: sou : pistis gen:?:tw soi ws ?eleis kai ia?: : ?ugat:r aut:s apo t:s wras ekein:s

15:29 kai metabas ekei?en o i:sous :l?en para t:n ?alassan t:s galilaias kai anabas eis to oros eka?:to ekei

15:30 kai pros:l?on autw o&loi polloi e&ontes me? eautwn &wlous | kullous tuflous | tuflous kullous | kwfous kai eterous pollous kai erriyan autous para tous podas autou kai e?erapeusen autous

15:31 wste ton o&lon ?aumasai blepontas kwfous lalountas | | kullous ugieis* | kai &wlous peripatountas kai tuflous blepontas kai edoxasan ton ?eon isra:l

15:32 o de i:sous proskalesamenos tous ma?:tas autou eipen splag&nizomai epi ton o&lon oti | [:d:] | :d: | :merai treis prosmenousin moi kai ouk e&ousin ti fagwsin kai apolusai autous n:steis ou ?elw m:pote eklu?wsin en t: odw

15:33 kai legousin autw oi ma?:tai po?en :min en er:mia artoi tosoutoi wste &ortasai o&lon tosouton

15:34 kai legei autois o i:sous posous artous e&ete oi de eipan epta kai oliga i&?udia

15:35 kai paraggeilas tw o&lw anapesein epi t:n g:n

15:36 elaben tous epta artous kai tous i&?uas kai eu&arist:sas eklasen kai edidou tois ma?:tais oi de ma?:tai tois o&lois

15:37 kai efagon pantes kai e&ortas?:san kai to perisseuon twn klasmatwn :ran epta spuridas pl:reis

15:38 oi de es?iontes :san tetrakis&ilioi andres &wris gunaikwn kai paidiwn

15:39 kai apolusas tous o&lous eneb: eis to ploion kai :l?en eis ta oria magadan*

16:1 kai prosel?ontes | [oi] | oi | farisaioi kai saddoukaioi peirazontes ep:rwt:san auton s:meion ek tou ouranou epideixai autois

16:2 o de apokri?eis eipen autois | [[oyias | [oyias | genomen:s legete eudia purrazei gar o ouranos

16:3 kai prwi s:meron &eimwn purrazei gar stugnazwn o ouranos to men proswpon tou ouranou ginwskete diakrinein ta de s:meia twn kairwn ou | dunas?e]] | dunas?e*] |

16:4 genea pon:ra kai moi&alis s:meion epiz:tei kai s:meion ou do?:setai aut: ei m: to s:meion iwna kai katalipwn autous ap:l?en

16:5 kai el?ontes oi ma?:tai eis to peran epela?onto artous labein

16:6 o de i:sous eipen autois orate kai prose&ete apo t:s zum:s twn farisaiwn kai saddoukaiwn

16:7 oi de dielogizonto en eautois legontes oti artous ouk elabomen

16:8 gnous de o i:sous eipen ti dialogizes?e en eautois oligopistoi oti artous ouk e&ete

16:9 oupw noeite oude mn:moneuete tous pente artous twn pentakis&iliwn kai posous kofinous elabete

16:10 oude tous epta artous twn tetrakis&iliwn kai posas spuridas elabete

16:11 pws ou noeite oti ou peri artwn eipon umin prose&ete de apo t:s zum:s twn farisaiwn kai saddoukaiwn

16:12 tote sun:kan oti ouk eipen prose&ein apo t:s zum:s | [twn artwn*] | twn artwn | alla apo t:s dida&:s twn farisaiwn kai saddoukaiwn

16:13 el?wn de o i:sous eis ta mer: kaisareias t:s filippou :rwta tous ma?:tas autou legwn tina legousin oi an?rwpoi einai ton uion tou an?rwpou

16:14 oi de eipan oi men iwann:n ton baptist:n alloi de :lian eteroi de ieremian : ena twn prof:twn

16:15 legei autois umeis de tina me legete einai

16:16 apokri?eis de simwn petros eipen su ei o &ristos o uios tou ?eou tou zwntos

16:17 apokri?eis de o i:sous eipen autw makarios ei simwn bariwna oti sarx kai aima ouk apekaluyen soi all o pat:r mou o en | [tois] | tois | ouranois

16:18 kagw de soi legw oti su ei petros kai epi taut: t: petra oikodom:sw mou t:n ekkl:sian kai pulai adou ou katis&usousin aut:s

16:19 dwsw soi tas kleidas t:s basileias twn ouranwn kai o ean d:s:s epi t:s g:s estai dedemenon en tois ouranois kai o ean lus:s epi t:s g:s estai lelumenon en tois ouranois

16:20 tote | epetim:sen | diesteilato | tois ma?:tais ina m:deni eipwsin oti autos estin o &ristos

16:21 apo tote :rxato | i:sous &ristos | o i:sous | deiknuein tois ma?:tais autou oti dei auton eis ierosoluma apel?ein kai polla pa?ein apo twn presbuterwn kai ar&ierewn kai grammatewn kai apoktan?:nai kai t: trit: :mera eger?:nai

16:22 kai proslabomenos auton o petros :rxato epitiman autw legwn ilews soi kurie ou m: estai soi touto

16:23 o de strafeis eipen tw petrw upage opisw mou satana skandalon ei emou oti ou froneis ta tou ?eou alla ta twn an?rwpwn

16:24 tote | [o] | o | i:sous eipen tois ma?:tais autou ei tis ?elei opisw mou el?ein aparn:sas?w eauton kai aratw ton stauron autou kai akolou?eitw moi

16:25 os gar ean ?el: t:n yu&:n autou swsai apolesei aut:n os d an apoles: t:n yu&:n autou eneken emou eur:sei aut:n

16:26 ti gar wfel:?:setai an?rwpos ean ton kosmon olon kerd:s: t:n de yu&:n autou z:miw?: : ti dwsei an?rwpos antallagma t:s yu&:s autou

16:27 mellei gar o uios tou an?rwpou er&es?ai en t: dox: tou patros autou meta twn aggelwn autou kai tote apodwsei ekastw kata t:n praxin autou

16:28 am:n legw umin oti eisin tines twn wde estwtwn oitines ou m: geuswntai ?anatou ews an idwsin ton uion tou an?rwpou er&omenon en t: basileia autou

17:1 kai me? :meras ex paralambanei o i:sous ton petron kai iakwbon kai iwann:n ton adelfon autou kai anaferei autous eis oros uy:lon kat idian

17:2 kai metemorfw?: empros?en autwn kai elamyen to proswpon autou ws o :lios ta de imatia autou egeneto leuka ws to fws

17:3 kai idou wf?: autois mwus:s kai :lias sullalountes met autou

17:4 apokri?eis de o petros eipen tw i:sou kurie kalon estin :mas wde einai ei ?eleis poi:sw wde treis sk:nas soi mian kai mwusei mian kai :lia mian

17:5 eti autou lalountos idou nefel: fwtein: epeskiasen autous kai idou fwn: ek t:s nefel:s legousa outos estin o uios mou o agap:tos en w eudok:sa akouete autou

17:6 kai akousantes oi ma?:tai epesan epi proswpon autwn kai efob:?:san sfodra

17:7 kai pros:l?en o i:sous kai ayamenos autwn eipen eger?:te kai m: fobeis?e

17:8 eparantes de tous of?almous autwn oudena eidon ei m: auton i:soun monon

17:9 kai katabainontwn autwn ek tou orous eneteilato autois o i:sous legwn m:deni eip:te to orama ews ou o uios tou an?rwpou ek nekrwn eger?:

17:10 kai ep:rwt:san auton oi ma?:tai legontes ti oun oi grammateis legousin oti :lian dei el?ein prwton

17:11 o de apokri?eis eipen :lias men er&etai kai apokatast:sei panta

17:12 legw de umin oti :lias :d: :l?en kai ouk epegnwsan auton alla epoi:san en autw osa :?el:san outws kai o uios tou an?rwpou mellei pas&ein up autwn

17:13 tote sun:kan oi ma?:tai oti peri iwannou tou baptistou eipen autois

17:14 kai el?ontwn pros ton o&lon pros:l?en autw an?rwpos gonupetwn auton

17:15 kai legwn kurie ele:son mou ton uion oti sel:niazetai kai kakws | e&ei | pas&ei | pollakis gar piptei eis to pur kai pollakis eis to udwr

17:16 kai pros:negka auton tois ma?:tais sou kai ouk :dun:?:san auton ?erapeusai

17:17 apokri?eis de o i:sous eipen w genea apistos kai diestrammen: ews pote me? umwn esomai ews pote anexomai umwn ferete moi auton wde

17:18 kai epetim:sen autw o i:sous kai ex:l?en ap autou to daimonion kai e?erapeu?: o pais apo t:s wras ekein:s

17:19 tote prosel?ontes oi ma?:tai tw i:sou kat idian eipon dia ti :meis ouk :dun:?:men ekbalein auto

17:20 o de legei autois dia t:n oligopistian umwn am:n gar legw umin ean e&:te pistin ws kokkon sinapews ereite tw orei toutw metaba en?en ekei kai metab:setai kai ouden adunat:sei umin

17:21

17:22 sustrefomenwn de autwn en t: galilaia eipen autois o i:sous mellei o uios tou an?rwpou paradidos?ai eis &eiras an?rwpwn

17:23 kai apoktenousin auton kai t: trit: :mera eger?:setai kai elup:?:san sfodra

17:24 el?ontwn de autwn eis kafarnaoum pros:l?on oi ta didra&ma lambanontes tw petrw kai eipan o didaskalos umwn ou telei | ta | [ta] | didra&ma

17:25 legei nai kai el?onta eis t:n oikian proef?asen auton o i:sous legwn ti soi dokei simwn oi basileis t:s g:s apo tinwn lambanousin tel: : k:nson apo twn uiwn autwn : apo twn allotriwn

17:26 eipontos de apo twn allotriwn ef: autw o i:sous ara ge eleu?eroi eisin oi uioi

17:27 ina de m: skandaliswmen autous poreu?eis eis ?alassan bale agkistron kai ton anabanta prwton i&?un aron kai anoixas to stoma autou eur:seis stat:ra ekeinon labwn dos autois anti emou kai sou

18:1 en ekein: t: wra pros:l?on oi ma?:tai tw i:sou legontes tis ara meizwn estin en t: basileia twn ouranwn

18:2 kai proskalesamenos paidion est:sen auto en mesw autwn

18:3 kai eipen am:n legw umin ean m: straf:te kai gen:s?e ws ta paidia ou m: eisel?:te eis t:n basileian twn ouranwn

18:4 ostis oun tapeinwsei eauton ws to paidion touto outos estin o meizwn en t: basileia twn ouranwn

18:5 kai os ean dex:tai en paidion toiouto epi tw onomati mou eme de&etai

18:6 os d an skandalis: ena twn mikrwn toutwn twn pisteuontwn eis eme sumferei autw ina kremas?: mulos onikos peri ton tra&:lon autou kai katapontis?: en tw pelagei t:s ?alass:s

18:7 ouai tw kosmw apo twn skandalwn anagk: gar el?ein ta skandala pl:n ouai tw an?rwpw di ou to skandalon er&etai

18:8 ei de : &eir sou : o pous sou skandalizei se ekkoyon auton kai bale apo sou kalon soi estin eisel?ein eis t:n zw:n kullon : &wlon : duo &eiras : duo podas e&onta bl:?:nai eis to pur to aiwnion

18:9 kai ei o of?almos sou skandalizei se exele auton kai bale apo sou kalon soi estin monof?almon eis t:n zw:n eisel?ein : duo of?almous e&onta bl:?:nai eis t:n geennan tou puros

18:10 orate m: katafron:s:te enos twn mikrwn toutwn legw gar umin oti oi aggeloi autwn en ouranois dia pantos blepousin to proswpon tou patros mou tou en ouranois

18:11

18:12 ti umin dokei ean gen:tai tini an?rwpw ekaton probata kai plan:?: en ex autwn ou&i af:sei ta enen:konta ennea epi ta or: kai poreu?eis z:tei to planwmenon

18:13 kai ean gen:tai eurein auto am:n legw umin oti &airei ep autw mallon : epi tois enen:konta ennea tois m: peplan:menois

18:14 outws ouk estin ?el:ma empros?en tou patros | mou | umwn* | tou en ouranois ina apol:tai en twn mikrwn toutwn

18:15 ean de amart:s: | | [eis se*] | o adelfos sou upage elegxon auton metaxu sou kai autou monou ean sou akous: ekerd:sas ton adelfon sou

18:16 ean de m: akous: paralabe meta sou eti ena : duo ina epi stomatos duo marturwn : triwn sta?: pan r:ma

18:17 ean de parakous: autwn | eipon | eipe | t: ekkl:sia ean de kai t:s ekkl:sias parakous: estw soi wsper o e?nikos kai o telwn:s

18:18 am:n legw umin osa ean d:s:te epi t:s g:s estai dedemena en ouranw kai osa ean lus:te epi t:s g:s estai lelumena en ouranw

18:19 palin [am:n*] legw umin oti ean duo sumfwn:swsin ex umwn epi t:s g:s peri pantos pragmatos ou ean ait:swntai gen:setai autois para tou patros mou tou en ouranois

18:20 ou gar eisin duo : treis sun:gmenoi eis to emon onoma ekei eimi en mesw autwn

18:21 tote prosel?wn o petros eipen | [autw] | autw | kurie posakis amart:sei eis eme o adelfos mou kai af:sw autw ews eptakis

18:22 legei autw o i:sous ou legw soi ews eptakis alla ews ebdom:kontakis epta

18:23 dia touto wmoiw?: : basileia twn ouranwn an?rwpw basilei os :?el:sen sunarai logon meta twn doulwn autou

18:24 arxamenou de autou sunairein | pros:&?: eis autw | pros:ne&?: autw eis | ofeilet:s muriwn talantwn

18:25 m: e&ontos de autou apodounai ekeleusen auton o kurios pra?:nai kai t:n gunaika kai ta tekna kai panta osa e&ei kai apodo?:nai

18:26 peswn oun o doulos prosekunei autw legwn makro?um:son ep emoi kai panta apodwsw soi

18:27 splag&nis?eis de o kurios tou doulou | [ekeinou] | ekeinou | apelusen auton kai to daneion af:ken autw

18:28 exel?wn de o doulos ekeinos euren ena twn sundoulwn autou os wfeilen autw ekaton d:naria kai krat:sas auton epnigen legwn apodos ei ti ofeileis

18:29 peswn oun o sundoulos autou parekalei auton legwn makro?um:son ep emoi kai apodwsw soi

18:30 o de ouk :?elen alla apel?wn ebalen auton eis fulak:n ews apodw to ofeilomenon

18:31 idontes oun oi sundouloi autou ta genomena elup:?:san sfodra kai el?ontes diesaf:san tw kuriw eautwn panta ta genomena

18:32 tote proskalesamenos auton o kurios autou legei autw doule pon:re pasan t:n ofeil:n ekein:n af:ka soi epei parekalesas me

18:33 ouk edei kai se ele:sai ton sundoulon sou ws kagw se :le:sa

18:34 kai orgis?eis o kurios autou paredwken auton tois basanistais ews | [ou] | ou | apodw pan to ofeilomenon

18:35 outws kai o pat:r mou o ouranios poi:sei umin ean m: af:te ekastos tw adelfw autou apo twn kardiwn umwn

19:1 kai egeneto ote etelesen o i:sous tous logous toutous met:ren apo t:s galilaias kai :l?en eis ta oria t:s ioudaias peran tou iordanou

19:2 kai :kolou?:san autw o&loi polloi kai e?erapeusen autous ekei

19:3 kai pros:l?on autw farisaioi peirazontes auton kai legontes ei exestin | | an?rwpw | apolusai t:n gunaika autou kata pasan aitian

19:4 o de apokri?eis eipen ouk anegnwte oti o ktisas ap ar&:s arsen kai ?:lu epoi:sen autous

19:5 kai eipen eneka toutou kataleiyei an?rwpos ton patera kai t:n m:tera kai koll:?:setai t: gunaiki autou kai esontai oi duo eis sarka mian

19:6 wste ouketi eisin duo alla sarx mia o oun o ?eos sunezeuxen an?rwpos m: &wrizetw

19:7 legousin autw ti oun mwus:s eneteilato dounai biblion apostasiou kai apolusai | | [aut:n*] |

19:8 legei autois oti mwus:s pros t:n skl:rokardian umwn epetreyen umin apolusai tas gunaikas umwn ap ar&:s de ou gegonen outws

19:9 legw de umin oti os an apolus: t:n gunaika autou m: epi porneia kai gam:s: all:n moi&atai

19:10 legousin autw oi ma?:tai | | [autou*] | ei outws estin : aitia tou an?rwpou meta t:s gunaikos ou sumferei gam:sai

19:11 o de eipen autois ou pantes &wrousin ton logon | | [touton*] | all ois dedotai

19:12 eisin gar eunou&oi oitines ek koilias m:tros egenn:?:san outws kai eisin eunou&oi oitines eunou&is?:san upo twn an?rwpwn kai eisin eunou&oi oitines eunou&isan eautous dia t:n basileian twn ouranwn o dunamenos &wrein &wreitw

19:13 tote pros:ne&?:san autw paidia ina tas &eiras epi?: autois kai proseux:tai oi de ma?:tai epetim:san autois

19:14 o de i:sous eipen afete ta paidia kai m: kwluete auta el?ein pros me twn gar toioutwn estin : basileia twn ouranwn

19:15 kai epi?eis tas &eiras autois eporeu?: ekei?en

19:16 kai idou eis prosel?wn autw eipen didaskale ti aga?on poi:sw ina s&w zw:n aiwnion

19:17 o de eipen autw ti me erwtas peri tou aga?ou eis estin o aga?os ei de ?eleis eis t:n zw:n eisel?ein | t:rei | t:r:son | tas entolas

19:18 legei autw poias o de i:sous | ef: | eipen | to ou foneuseis ou moi&euseis ou kleyeis ou yeudomartur:seis

19:19 tima ton patera kai t:n m:tera kai agap:seis ton pl:sion sou ws seauton

19:20 legei autw o neaniskos | tauta panta | panta tauta | efulaxa ti eti usterw

19:21 ef: autw o i:sous ei ?eleis teleios einai upage pwl:son sou ta upar&onta kai dos [tois] ptw&ois kai exeis ?:sauron en ouranois kai deuro akolou?ei moi

19:22 akousas de o neaniskos ton logon | [touton] | | ap:l?en lupoumenos :n gar e&wn kt:mata polla

19:23 o de i:sous eipen tois ma?:tais autou am:n legw umin oti plousios duskolws eiseleusetai eis t:n basileian twn ouranwn

19:24 palin de legw umin eukopwteron estin kam:lon dia | tr:matos rafidos eisel?ein : plousion | trup:matos rafidos diel?ein : plousion eisel?ein | eis t:n basileian tou ?eou

19:25 akousantes de oi ma?:tai exepl:ssonto sfodra legontes tis ara dunatai sw?:nai

19:26 embleyas de o i:sous eipen autois para an?rwpois touto adunaton estin para de ?ew panta dunata

19:27 tote apokri?eis o petros eipen autw idou :meis af:kamen panta kai :kolou?:samen soi ti ara estai :min

19:28 o de i:sous eipen autois am:n legw umin oti umeis oi akolou?:santes moi en t: paliggenesia otan ka?is: o uios tou an?rwpou epi ?ronou dox:s autou ka?:ses?e kai umeis epi dwdeka ?ronous krinontes tas dwdeka fulas tou isra:l

19:29 kai pas ostis af:ken oikias : adelfous : adelfas : patera : m:tera* : tekna : agrous eneken tou | emou onomatos pollaplasiona | onomatos mou ekatontaplasiona | l:myetai kai zw:n aiwnion kl:ronom:sei

19:30 polloi de esontai prwtoi es&atoi kai es&atoi prwtoi

20:1 omoia gar estin : basileia twn ouranwn an?rwpw oikodespot: ostis ex:l?en ama prwi mis?wsas?ai ergatas eis ton ampelwna autou

20:2 sumfwn:sas de meta twn ergatwn ek d:nariou t:n :meran apesteilen autous eis ton ampelwna autou

20:3 kai exel?wn peri trit:n wran eiden allous estwtas en t: agora argous

20:4 kai ekeinois eipen upagete kai umeis eis ton ampelwna kai o ean : dikaion dwsw umin

20:5 oi de ap:l?on palin [de] exel?wn peri ekt:n kai enat:n wran epoi:sen wsautws

20:6 peri de t:n endekat:n exel?wn euren allous estwtas kai legei autois ti wde est:kate ol:n t:n :meran argoi

20:7 legousin autw oti oudeis :mas emis?wsato legei autois upagete kai umeis eis ton ampelwna

20:8 oyias de genomen:s legei o kurios tou ampelwnos tw epitropw autou kaleson tous ergatas kai apodos | | autois | ton mis?on arxamenos apo twn es&atwn ews twn prwtwn

20:9 | el?ontes de | kai el?ontes | oi peri t:n endekat:n wran elabon ana d:narion

20:10 kai el?ontes oi prwtoi enomisan oti pleion l:myontai kai elabon [to*] ana d:narion kai autoi

20:11 labontes de egogguzon kata tou oikodespotou

20:12 legontes outoi oi es&atoi mian wran epoi:san kai isous | autous :min | :min autous | epoi:sas tois bastasasin to baros t:s :meras kai ton kauswna

20:13 o de apokri?eis eni autwn eipen etaire ouk adikw se ou&i d:nariou sunefwn:sas moi

20:14 aron to son kai upage ?elw de toutw tw es&atw dounai ws kai soi

20:15 | | [:*] | ouk exestin moi o ?elw poi:sai en tois emois : o of?almos sou pon:ros estin oti egw aga?os eimi

20:16 outws esontai oi es&atoi prwtoi kai oi prwtoi es&atoi

20:17 | mellwn de anabainein | kai anabainwn o | i:sous eis ierosoluma parelaben tous dwdeka [ma?:tas*] kat idian kai en t: odw eipen autois

20:18 idou anabainomen eis ierosoluma kai o uios tou an?rwpou parado?:setai tois ar&iereusin kai grammateusin kai katakrinousin auton | [?anatw] | ?anatw |

20:19 kai paradwsousin auton tois e?nesin eis to empaixai kai mastigwsai kai staurwsai kai t: trit: :mera eger?:setai

20:20 tote pros:l?en autw : m:t:r twn uiwn zebedaiou meta twn uiwn aut:s proskunousa kai aitousa ti ap autou

20:21 o de eipen aut: ti ?eleis legei autw eipe ina ka?iswsin outoi oi duo uioi mou eis ek dexiwn | | sou | kai eis ex euwnumwn sou en t: basileia sou

20:22 apokri?eis de o i:sous eipen ouk oidate ti aiteis?e dunas?e piein to pot:rion o egw mellw pinein legousin autw duname?a

20:23 legei autois to men pot:rion mou pies?e to de ka?isai ek dexiwn mou kai ex euwnumwn ouk estin emon | | [touto*] | dounai all ois :toimastai upo tou patros mou

20:24 kai akousantes oi deka :ganakt:san peri twn duo adelfwn

20:25 o de i:sous proskalesamenos autous eipen oidate oti oi ar&ontes twn e?nwn katakurieuousin autwn kai oi megaloi katexousiazousin autwn

20:26 ou& outws | estin | estai | en umin all os | an | ean | ?el: en umin megas genes?ai estai umwn diakonos

20:27 kai os an ?el: en umin einai prwtos estai umwn doulos

20:28 wsper o uios tou an?rwpou ouk :l?en diakon:?:nai alla diakon:sai kai dounai t:n yu&:n autou lutron anti pollwn

20:29 kai ekporeuomenwn autwn apo ieri&w :kolou?:sen autw o&los polus

20:30 kai idou duo tufloi ka?:menoi para t:n odon akousantes oti i:sous paragei ekraxan legontes | kurie ele:son :mas | ele:son :mas [kurie*] | uios dauid

20:31 o de o&los epetim:sen autois ina siwp:swsin oi de meizon ekraxan legontes | kurie ele:son :mas | ele:son :mas kurie* | uios dauid

20:32 kai stas | [o] | o | i:sous efwn:sen autous kai eipen ti ?elete poi:sw umin

20:33 legousin autw kurie ina anoigwsin oi of?almoi :mwn

20:34 splag&nis?eis de o i:sous :yato twn ommatwn autwn kai eu?ews anebleyan kai :kolou?:san autw

21:1 kai ote :ggisan eis ierosoluma kai :l?on eis b:?fag: eis to oros twn elaiwn tote i:sous apesteilen duo ma?:tas

21:2 legwn autois poreues?e eis t:n kwm:n t:n katenanti umwn kai eu?ews eur:sete onon dedemen:n kai pwlon met aut:s lusantes agagete moi

21:3 kai ean tis umin eip: ti ereite oti o kurios autwn &reian e&ei eu?us de apostelei autous

21:4 touto de gegonen ina pl:rw?: to r:?en dia tou prof:tou legontos

21:5 eipate t: ?ugatri siwn idou o basileus sou er&etai soi praus kai epibeb:kws epi onon kai epi pwlon uion upozugiou

21:6 poreu?entes de oi ma?:tai kai poi:santes ka?ws sunetaxen autois o i:sous

21:7 :gagon t:n onon kai ton pwlon kai epe?:kan ep autwn ta imatia kai epeka?isen epanw autwn

21:8 o de pleistos o&los estrwsan eautwn ta imatia en t: odw alloi de ekopton kladous apo twn dendrwn kai estrwnnuon en t: odw

21:9 oi de o&loi oi proagontes auton kai oi akolou?ountes ekrazon legontes wsanna tw uiw dauid eulog:menos o er&omenos en onomati kuriou wsanna en tois uyistois

21:10 kai eisel?ontos autou eis ierosoluma eseis?: pasa : polis legousa tis estin outos

21:11 oi de o&loi elegon outos estin o prof:t:s i:sous o apo nazare? t:s galilaias

21:12 kai eis:l?en i:sous eis to ieron kai exebalen pantas tous pwlountas kai agorazontas en tw ierw kai tas trapezas twn kollubistwn katestreyen kai tas ka?edras twn pwlountwn tas peristeras

21:13 kai legei autois gegraptai o oikos mou oikos proseu&:s kl:?:setai umeis de auton poieite sp:laion l:stwn

21:14 kai pros:l?on autw tufloi kai &wloi en tw ierw kai e?erapeusen autous

21:15 idontes de oi ar&iereis kai oi grammateis ta ?aumasia a epoi:sen kai tous paidas tous krazontas en tw ierw kai legontas wsanna tw uiw dauid :ganakt:san

21:16 kai eipan autw akoueis ti outoi legousin o de i:sous legei autois nai oudepote anegnwte oti ek stomatos n:piwn kai ?:lazontwn kat:rtisw ainon

21:17 kai katalipwn autous ex:l?en exw t:s polews eis b:?anian kai :ulis?: ekei

21:18 prwi de | epanagagwn | epanagwn | eis t:n polin epeinasen

21:19 kai idwn suk:n mian epi t:s odou :l?en ep aut:n kai ouden euren en aut: ei m: fulla monon kai legei aut: | ou | | m:keti ek sou karpos gen:tai eis ton aiwna kai ex:ran?: para&r:ma : suk:

21:20 kai idontes oi ma?:tai e?aumasan legontes pws para&r:ma ex:ran?: : suk:

21:21 apokri?eis de o i:sous eipen autois am:n legw umin ean e&:te pistin kai m: diakri?:te ou monon to t:s suk:s poi:sete alla kan tw orei toutw eip:te ar?:ti kai bl:?:ti eis t:n ?alassan gen:setai

21:22 kai panta osa an ait:s:te en t: proseu&: pisteuontes l:myes?e

21:23 kai el?ontos autou eis to ieron pros:l?on autw didaskonti oi ar&iereis kai oi presbuteroi tou laou legontes en poia exousia tauta poieis kai tis soi edwken t:n exousian taut:n

21:24 apokri?eis | [de] | de | o i:sous eipen autois erwt:sw umas kagw logon ena on ean eip:te moi kagw umin erw en poia exousia tauta poiw

21:25 to baptisma to iwannou po?en :n ex ouranou : ex an?rwpwn oi de dielogizonto en eautois legontes ean eipwmen ex ouranou erei :min dia ti oun ouk episteusate autw

21:26 ean de eipwmen ex an?rwpwn foboume?a ton o&lon pantes gar ws prof:t:n e&ousin ton iwann:n

21:27 kai apokri?entes tw i:sou eipan ouk oidamen ef: autois kai autos oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw

21:28 ti de umin dokei an?rwpos ei&en tekna duo | | kai | prosel?wn tw prwtw eipen teknon upage s:meron ergazou en tw ampelwni

21:29 o de apokri?eis eipen | egw kurie kai ouk | ou ?elw usteron de metamel:?eis | ap:l?en

21:30 prosel?wn de tw | deuterw | eterw | eipen wsautws o de apokri?eis eipen | ou ?elw usteron metamel:?eis | egw kurie kai ouk | ap:l?en

21:31 tis ek twn duo epoi:sen to ?el:ma tou patros legousin o | usteros | prwtos* | legei autois o i:sous am:n legw umin oti oi telwnai kai ai pornai proagousin umas eis t:n basileian tou ?eou

21:32 :l?en gar iwann:s pros umas en odw dikaiosun:s kai ouk episteusate autw oi de telwnai kai ai pornai episteusan autw umeis de idontes oude metemel:?:te usteron tou pisteusai autw

21:33 all:n parabol:n akousate an?rwpos :n oikodespot:s ostis efuteusen ampelwna kai fragmon autw perie?:ken kai wruxen en autw l:non kai wkodom:sen purgon kai exedeto auton gewrgois kai aped:m:sen

21:34 ote de :ggisen o kairos twn karpwn apesteilen tous doulous autou pros tous gewrgous labein tous karpous autou

21:35 kai labontes oi gewrgoi tous doulous autou on men edeiran on de apekteinan on de eli?obol:san

21:36 palin apesteilen allous doulous pleionas twn prwtwn kai epoi:san autois wsautws

21:37 usteron de apesteilen pros autous ton uion autou legwn entrap:sontai ton uion mou

21:38 oi de gewrgoi idontes ton uion eipon en eautois outos estin o kl:ronomos deute apokteinwmen auton kai s&wmen t:n kl:ronomian autou

21:39 kai labontes auton exebalon exw tou ampelwnos kai apekteinan

21:40 otan oun el?: o kurios tou ampelwnos ti poi:sei tois gewrgois ekeinois

21:41 legousin autw kakous kakws apolesei autous kai ton ampelwna ekdwsetai allois gewrgois oitines apodwsousin autw tous karpous en tois kairois autwn

21:42 legei autois o i:sous oudepote anegnwte en tais grafais li?on on apedokimasan oi oikodomountes outos egen:?: eis kefal:n gwnias para kuriou egeneto aut: kai estin ?aumast: en of?almois :mwn

21:43 dia touto legw umin oti ar?:setai af umwn : basileia tou ?eou kai do?:setai e?nei poiounti tous karpous aut:s

21:44 [kai o peswn epi ton li?on touton sun?las?:setai ef on d an pes: likm:sei auton*]

21:45 kai akousantes oi ar&iereis kai oi farisaioi tas parabolas autou egnwsan oti peri autwn legei

21:46 kai z:tountes auton krat:sai efob:?:san tous o&lous epei eis prof:t:n auton ei&on

22:1 kai apokri?eis o i:sous palin eipen en parabolais autois legwn

22:2 wmoiw?: : basileia twn ouranwn an?rwpw basilei ostis epoi:sen gamous tw uiw autou

22:3 kai apesteilen tous doulous autou kalesai tous kekl:menous eis tous gamous kai ouk :?elon el?ein

22:4 palin apesteilen allous doulous legwn eipate tois kekl:menois idou to ariston mou :toimaka oi tauroi mou kai ta sitista te?umena kai panta etoima deute eis tous gamous

22:5 oi de amel:santes ap:l?on os men eis ton idion agron os de epi t:n emporian autou

22:6 oi de loipoi krat:santes tous doulous autou ubrisan kai apekteinan

22:7 o de basileus wrgis?: kai pemyas ta strateumata autou apwlesen tous foneis ekeinous kai t:n polin autwn enepr:sen

22:8 tote legei tois doulois autou o men gamos etoimos estin oi de kekl:menoi ouk :san axioi

22:9 poreues?e oun epi tas diexodous twn odwn kai osous ean eur:te kalesate eis tous gamous

22:10 kai exel?ontes oi douloi ekeinoi eis tas odous sun:gagon pantas ous euron pon:rous te kai aga?ous kai epl:s?: o | numfwn | gamos | anakeimenwn

22:11 eisel?wn de o basileus ?easas?ai tous anakeimenous eiden ekei an?rwpon ouk endedumenon enduma gamou

22:12 kai legei autw etaire pws eis:l?es wde m: e&wn enduma gamou o de efimw?:

22:13 tote o basileus eipen tois diakonois d:santes autou podas kai &eiras ekbalete auton eis to skotos to exwteron ekei estai o klau?mos kai o brugmos twn odontwn

22:14 polloi gar eisin kl:toi oligoi de eklektoi

22:15 tote poreu?entes oi farisaioi sumboulion elabon opws auton pagideuswsin en logw

22:16 kai apostellousin autw tous ma?:tas autwn meta twn :rwdianwn | legontas | legontes | didaskale oidamen oti al:?:s ei kai t:n odon tou ?eou en al:?eia didaskeis kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis proswpon an?rwpwn

22:17 | eipon | eipe | oun :min ti soi dokei exestin dounai k:nson kaisari : ou

22:18 gnous de o i:sous t:n pon:rian autwn eipen ti me peirazete upokritai

22:19 epideixate moi to nomisma tou k:nsou oi de pros:negkan autw d:narion

22:20 kai legei autois tinos : eikwn aut: kai : epigraf:

22:21 legousin | | autw | kaisaros tote legei autois apodote oun ta kaisaros kaisari kai ta tou ?eou tw ?ew

22:22 kai akousantes e?aumasan kai afentes auton ap:l?an

22:23 en ekein: t: :mera pros:l?on autw saddoukaioi legontes m: einai anastasin kai ep:rwt:san auton

22:24 legontes didaskale mwus:s eipen ean tis apo?an: m: e&wn tekna epigambreusei o adelfos autou t:n gunaika autou kai anast:sei sperma tw adelfw autou

22:25 :san de par :min epta adelfoi kai o prwtos g:mas eteleut:sen kai m: e&wn sperma af:ken t:n gunaika autou tw adelfw autou

22:26 omoiws kai o deuteros kai o tritos ews twn epta

22:27 usteron de pantwn ape?anen : gun:

22:28 en t: anastasei oun tinos twn epta estai gun: pantes gar es&on aut:n

22:29 apokri?eis de o i:sous eipen autois planas?e m: eidotes tas grafas m:de t:n dunamin tou ?eou

22:30 en gar t: anastasei oute gamousin oute gamizontai all ws aggeloi en tw ouranw eisin

22:31 peri de t:s anastasews twn nekrwn ouk anegnwte to r:?en umin upo tou ?eou legontos

22:32 egw eimi o ?eos abraam kai o ?eos isaak kai o ?eos iakwb ouk estin [o*] ?eos nekrwn alla zwntwn

22:33 kai akousantes oi o&loi exepl:ssonto epi t: dida&: autou

22:34 oi de farisaioi akousantes oti efimwsen tous saddoukaious sun:&?:san epi to auto

22:35 kai ep:rwt:sen eis ex autwn | nomikos | [nomikos*] | peirazwn auton

22:36 didaskale poia entol: megal: en tw nomw

22:37 o de ef: autw agap:seis kurion ton ?eon sou en ol: | | t: | kardia sou kai en ol: t: yu&: sou kai en ol: t: dianoia sou

22:38 aut: estin : megal: kai prwt: entol:

22:39 deutera | | de | omoia aut: agap:seis ton pl:sion sou ws seauton

22:40 en tautais tais dusin entolais olos o nomos krematai kai oi prof:tai

22:41 sun:gmenwn de twn farisaiwn ep:rwt:sen autous o i:sous

22:42 legwn ti umin dokei peri tou &ristou tinos uios estin legousin autw tou dauid

22:43 legei autois pws oun dauid en pneumati kalei auton kurion legwn

22:44 eipen kurios tw kuriw mou ka?ou ek dexiwn mou ews an ?w tous e&?rous sou upokatw twn podwn sou

22:45 ei oun dauid kalei auton kurion pws uios autou estin

22:46 kai oudeis edunato apokri?:nai autw logon oude etolm:sen tis ap ekein:s t:s :meras eperwt:sai auton ouketi

23:1 tote | [o] | o | i:sous elal:sen tois o&lois kai tois ma?:tais autou

23:2 legwn epi t:s mwusews ka?edras eka?isan oi grammateis kai oi farisaioi

23:3 panta oun osa ean eipwsin umin poi:sate kai t:reite kata de ta erga autwn m: poieite legousin gar kai ou poiousin

23:4 desmeuousin de fortia barea | | [kai dusbastakta*] | kai epiti?easin epi tous wmous twn an?rwpwn autoi de tw daktulw autwn ou ?elousin kin:sai auta

23:5 panta de ta erga autwn poiousin pros to ?ea?:nai tois an?rwpois platunousin gar ta fulakt:ria autwn kai megalunousin ta kraspeda

23:6 filousin de t:n prwtoklisian en tois deipnois kai tas prwtoka?edrias en tais sunagwgais

23:7 kai tous aspasmous en tais agorais kai kaleis?ai upo twn an?rwpwn rabbi

23:8 umeis de m: kl:?:te rabbi eis gar estin umwn o didaskalos pantes de umeis adelfoi este

23:9 kai patera m: kales:te umwn epi t:s g:s eis gar estin umwn o pat:r o ouranios

23:10 m:de kl:?:te ka?:g:tai oti ka?:g:t:s umwn estin eis o &ristos

23:11 o de meizwn umwn estai umwn diakonos

23:12 ostis de uywsei eauton tapeinw?:setai kai ostis tapeinwsei eauton uyw?:setai

23:13 ouai de umin grammateis kai farisaioi upokritai oti kleiete t:n basileian twn ouranwn empros?en twn an?rwpwn umeis gar ouk eiser&es?e oude tous eiser&omenous afiete eisel?ein

23:14

23:15 ouai umin grammateis kai farisaioi upokritai oti periagete t:n ?alassan kai t:n x:ran poi:sai ena pros:luton kai otan gen:tai poieite auton uion geenn:s diploteron umwn

23:16 ouai umin od:goi tufloi oi legontes os an omos: en tw naw ouden estin os d an omos: en tw &rusw tou naou ofeilei

23:17 mwroi kai tufloi tis gar meizwn estin o &rusos : o naos o agiasas ton &ruson

23:18 kai os an omos: en tw ?usiast:riw ouden estin os d an omos: en tw dwrw tw epanw autou ofeilei

23:19 tufloi ti gar meizon to dwron : to ?usiast:rion to agiazon to dwron

23:20 o oun omosas en tw ?usiast:riw omnuei en autw kai en pasin tois epanw autou

23:21 kai o omosas en tw naw omnuei en autw kai en tw katoikounti auton

23:22 kai o omosas en tw ouranw omnuei en tw ?ronw tou ?eou kai en tw ka?:menw epanw autou

23:23 ouai umin grammateis kai farisaioi upokritai oti apodekatoute to :duosmon kai to an:?on kai to kuminon kai af:kate ta barutera tou nomou t:n krisin kai to eleos kai t:n pistin tauta | de | [de] | edei poi:sai kakeina m: | afeinai | afienai* |

23:24 od:goi tufloi | | oi | diulizontes ton kwnwpa t:n de kam:lon katapinontes

23:25 ouai umin grammateis kai farisaioi upokritai oti ka?arizete to exw?en tou pot:riou kai t:s paroyidos esw?en de gemousin ex arpag:s kai akrasias

23:26 farisaie tufle ka?arison prwton to entos tou pot:riou | [kai t:s paroyidos] | | ina gen:tai kai to ektos autou* ka?aron

23:27 ouai umin grammateis kai farisaioi upokritai oti paromoiazete tafois kekoniamenois oitines exw?en men fainontai wraioi esw?en de gemousin ostewn nekrwn kai pas:s aka?arsias

23:28 outws kai umeis exw?en men faines?e tois an?rwpois dikaioi esw?en de este mestoi upokrisews kai anomias

23:29 ouai umin grammateis kai farisaioi upokritai oti oikodomeite tous tafous twn prof:twn kai kosmeite ta mn:meia twn dikaiwn

23:30 kai legete ei :me?a en tais :merais twn paterwn :mwn ouk an :me?a autwn koinwnoi en tw aimati twn prof:twn

23:31 wste martureite eautois oti uioi este twn foneusantwn tous prof:tas

23:32 kai umeis pl:rwsate to metron twn paterwn umwn

23:33 ofeis genn:mata e&idnwn pws fug:te apo t:s krisews t:s geenn:s

23:34 dia touto idou egw apostellw pros umas prof:tas kai sofous kai grammateis ex autwn apokteneite kai staurwsete kai ex autwn mastigwsete en tais sunagwgais umwn kai diwxete apo polews eis polin

23:35 opws el?: ef umas pan aima dikaion ek&unnomenon epi t:s g:s apo tou aimatos abel tou dikaiou ews tou aimatos za&ariou uiou bara&iou on efoneusate metaxu tou naou kai tou ?usiast:riou

23:36 am:n legw umin :xei tauta panta epi t:n genean taut:n

23:37 ierousal:m ierousal:m : apokteinousa tous prof:tas kai li?obolousa tous apestalmenous pros aut:n posakis :?el:sa episunagagein ta tekna sou on tropon ornis episunagei ta nossia | [aut:s] | aut:s | upo tas pterugas kai ouk :?el:sate

23:38 idou afietai umin o oikos umwn | | er:mos |

23:39 legw gar umin ou m: me id:te ap arti ews an eip:te eulog:menos o er&omenos en onomati kuriou

24:1 kai exel?wn o i:sous apo tou ierou eporeueto kai pros:l?on oi ma?:tai autou epideixai autw tas oikodomas tou ierou

24:2 o de apokri?eis eipen autois ou blepete tauta panta am:n legw umin ou m: afe?: wde li?os epi li?on os ou katalu?:setai

24:3 ka?:menou de autou epi tou orous twn elaiwn pros:l?on autw oi ma?:tai kat idian legontes | eipon | eipe | :min pote tauta estai kai ti to s:meion t:s s:s parousias kai sunteleias tou aiwnos

24:4 kai apokri?eis o i:sous eipen autois blepete m: tis umas plan:s:

24:5 polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legontes egw eimi o &ristos kai pollous plan:sousin

24:6 mell:sete de akouein polemous kai akoas polemwn orate m: ?roeis?e dei gar genes?ai all oupw estin to telos

24:7 eger?:setai gar e?nos epi e?nos kai basileia epi basileian kai esontai limoi kai seismoi kata topous

24:8 panta de tauta ar&: wdinwn

24:9 tote paradwsousin umas eis ?liyin kai apoktenousin umas kai eses?e misoumenoi upo pantwn twn e?nwn dia to onoma mou

24:10 kai tote skandalis?:sontai polloi kai all:lous paradwsousin kai mis:sousin all:lous

24:11 kai polloi yeudoprof:tai eger?:sontai kai plan:sousin pollous

24:12 kai dia to pl:?un?:nai t:n anomian yug:setai : agap: twn pollwn

24:13 o de upomeinas eis telos outos sw?:setai

24:14 kai k:ru&?:setai touto to euaggelion t:s basileias en ol: t: oikoumen: eis marturion pasin tois e?nesin kai tote :xei to telos

24:15 otan oun id:te to bdelugma t:s er:mwsews to r:?en dia dani:l tou prof:tou estos en topw agiw o anaginwskwn noeitw

24:16 tote oi en t: ioudaia feugetwsan eis ta or:

24:17 o epi tou dwmatos m: katabatw arai ta ek t:s oikias autou

24:18 kai o en tw agrw m: epistreyatw opisw arai to imation autou

24:19 ouai de tais en gastri e&ousais kai tais ?:lazousais en ekeinais tais :merais

24:20 proseu&es?e de ina m: gen:tai : fug: umwn &eimwnos m:de sabbatw

24:21 estai gar tote ?liyis megal: oia ou gegonen ap ar&:s kosmou ews tou nun oud ou m: gen:tai

24:22 kai ei m: ekolobw?:san ai :merai ekeinai ouk an esw?: pasa sarx dia de tous eklektous kolobw?:sontai ai :merai ekeinai

24:23 tote ean tis umin eip: idou wde o &ristos : wde m: pisteus:te

24:24 eger?:sontai gar yeudo&ristoi kai yeudoprof:tai kai dwsousin s:meia megala kai terata wste | planas?ai | plan:sai | ei dunaton kai tous eklektous

24:25 idou proeir:ka umin

24:26 ean oun eipwsin umin idou en t: er:mw estin m: exel?:te idou en tois tameiois m: pisteus:te

24:27 wsper gar : astrap: exer&etai apo anatolwn kai fainetai ews dusmwn outws estai : parousia tou uiou tou an?rwpou

24:28 opou ean : to ptwma ekei suna&?:sontai oi aetoi

24:29 eu?ews de meta t:n ?liyin twn :merwn ekeinwn o :lios skotis?:setai kai : sel:n: ou dwsei to feggos aut:s kai oi asteres pesountai apo tou ouranou kai ai dunameis twn ouranwn saleu?:sontai

24:30 kai tote fan:setai to s:meion tou uiou tou an?rwpou en ouranw kai tote koyontai pasai ai fulai t:s g:s kai oyontai ton uion tou an?rwpou er&omenon epi twn nefelwn tou ouranou meta dunamews kai dox:s poll:s

24:31 kai apostelei tous aggelous autou meta salpiggos megal:s kai episunaxousin tous eklektous autou ek twn tessarwn anemwn ap akrwn ouranwn ews [twn] akrwn autwn

24:32 apo de t:s suk:s ma?ete t:n parabol:n otan :d: o klados aut:s gen:tai apalos kai ta fulla ekfu: ginwskete oti eggus to ?eros

24:33 outws kai umeis otan id:te panta tauta ginwskete oti eggus estin epi ?urais

24:34 am:n legw umin oti ou m: parel?: : genea aut: ews | [an] | an | panta tauta gen:tai

24:35 o ouranos kai : g: pareleusetai oi de logoi mou ou m: parel?wsin

24:36 peri de t:s :meras ekein:s kai wras oudeis oiden oude oi aggeloi twn ouranwn oude o uios ei m: o pat:r monos

24:37 wsper gar ai :merai tou nwe outws estai : parousia tou uiou tou an?rwpou

24:38 ws gar :san en tais :merais [ekeinais*] tais pro tou kataklusmou trwgontes kai pinontes gamountes kai gamizontes a&ri :s :meras eis:l?en nwe eis t:n kibwton

24:39 kai ouk egnwsan ews :l?en o kataklusmos kai :ren apantas outws estai | | [kai] | : parousia tou uiou tou an?rwpou

24:40 tote | esontai duo | duo esontai | en tw agrw eis paralambanetai kai eis afietai

24:41 duo al:?ousai en tw mulw mia paralambanetai kai mia afietai

24:42 gr:goreite oun oti ouk oidate poia :mera o kurios umwn er&etai

24:43 ekeino de ginwskete oti ei :dei o oikodespot:s poia fulak: o klept:s er&etai egr:gor:sen an kai ouk an eiasen dioru&?:nai t:n oikian autou

24:44 dia touto kai umeis gines?e etoimoi oti : ou dokeite wra o uios tou an?rwpou er&etai

24:45 tis ara estin o pistos doulos kai fronimos on katest:sen o kurios epi t:s oiketeias autou tou dounai autois t:n trof:n en kairw

24:46 makarios o doulos ekeinos on el?wn o kurios autou eur:sei outws poiounta

24:47 am:n legw umin oti epi pasin tois upar&ousin autou katast:sei auton

24:48 ean de eip: o kakos doulos ekeinos en t: kardia autou &ronizei mou o kurios

24:49 kai arx:tai tuptein tous sundoulous autou es?i: de kai pin: meta twn me?uontwn

24:50 :xei o kurios tou doulou ekeinou en :mera : ou prosdoka kai en wra : ou ginwskei

24:51 kai di&otom:sei auton kai to meros autou meta twn upokritwn ?:sei ekei estai o klau?mos kai o brugmos twn odontwn

25:1 tote omoiw?:setai : basileia twn ouranwn deka par?enois aitines labousai tas lampadas eautwn ex:l?on eis upant:sin tou numfiou

25:2 pente de ex autwn :san mwrai kai pente fronimoi

25:3 ai gar mwrai labousai tas lampadas | [autwn] | autwn | ouk elabon me? eautwn elaion

25:4 ai de fronimoi elabon elaion en tois aggeiois meta twn lampadwn eautwn

25:5 &ronizontos de tou numfiou enustaxan pasai kai eka?eudon

25:6 mes:s de nuktos kraug: gegonen idou o numfios exer&es?e eis apant:sin | | [autou] |

25:7 tote :ger?:san pasai ai par?enoi ekeinai kai ekosm:san tas lampadas eautwn

25:8 ai de mwrai tais fronimois eipan dote :min ek tou elaiou umwn oti ai lampades :mwn sbennuntai

25:9 apekri?:san de ai fronimoi legousai m:pote ou m: arkes: :min kai umin poreues?e mallon pros tous pwlountas kai agorasate eautais

25:10 aper&omenwn de autwn agorasai :l?en o numfios kai ai etoimoi eis:l?on met autou eis tous gamous kai ekleis?: : ?ura

25:11 usteron de er&ontai kai ai loipai par?enoi legousai kurie kurie anoixon :min

25:12 o de apokri?eis eipen am:n legw umin ouk oida umas

25:13 gr:goreite oun oti ouk oidate t:n :meran oude t:n wran

25:14 wsper gar an?rwpos apod:mwn ekalesen tous idious doulous kai paredwken autois ta upar&onta autou

25:15 kai w men edwken pente talanta w de duo w de en ekastw kata t:n idian dunamin kai aped:m:sen eu?ews

25:16 poreu?eis o ta pente talanta labwn :rgasato en autois kai ekerd:sen alla pente

25:17 wsautws o ta duo ekerd:sen alla duo

25:18 o de to en labwn apel?wn wruxen g:n kai ekruyen to argurion tou kuriou autou

25:19 meta de polun &ronon er&etai o kurios twn doulwn ekeinwn kai sunairei logon met autwn

25:20 kai prosel?wn o ta pente talanta labwn pros:negken alla pente talanta legwn kurie pente talanta moi paredwkas ide alla pente talanta ekerd:sa

25:21 ef: autw o kurios autou eu doule aga?e kai piste epi oliga :s pistos epi pollwn se katast:sw eisel?e eis t:n &aran tou kuriou sou

25:22 prosel?wn | | [de] | kai o ta duo talanta eipen kurie duo talanta moi paredwkas ide alla duo talanta ekerd:sa

25:23 ef: autw o kurios autou eu doule aga?e kai piste epi oliga :s pistos epi pollwn se katast:sw eisel?e eis t:n &aran tou kuriou sou

25:24 prosel?wn de kai o to en talanton eil:fws eipen kurie egnwn se oti skl:ros ei an?rwpos ?erizwn opou ouk espeiras kai sunagwn o?en ou dieskorpisas

25:25 kai fob:?eis apel?wn ekruya to talanton sou en t: g: ide e&eis to son

25:26 apokri?eis de o kurios autou eipen autw pon:re doule kai okn:re :deis oti ?erizw opou ouk espeira kai sunagw o?en ou dieskorpisa

25:27 edei se oun balein ta arguria mou tois trapezitais kai el?wn egw ekomisam:n an to emon sun tokw

25:28 arate oun ap autou to talanton kai dote tw e&onti ta deka talanta

25:29 tw gar e&onti panti do?:setai kai perisseu?:setai tou de m: e&ontos kai o e&ei ar?:setai ap autou

25:30 kai ton a&reion doulon ekbalete eis to skotos to exwteron ekei estai o klau?mos kai o brugmos twn odontwn

25:31 otan de el?: o uios tou an?rwpou en t: dox: autou kai pantes oi aggeloi met autou tote ka?isei epi ?ronou dox:s autou

25:32 kai suna&?:sontai empros?en autou panta ta e?n: kai aforisei autous ap all:lwn wsper o poim:n aforizei ta probata apo twn erifwn

25:33 kai st:sei ta men probata ek dexiwn autou ta de erifia ex euwnumwn

25:34 tote erei o basileus tois ek dexiwn autou deute oi eulog:menoi tou patros mou kl:ronom:sate t:n :toimasmen:n umin basileian apo katabol:s kosmou

25:35 epeinasa gar kai edwkate moi fagein ediy:sa kai epotisate me xenos :m:n kai sun:gagete me

25:36 gumnos kai periebalete me :s?en:sa kai epeskeyas?e me en fulak: :m:n kai :l?ate pros me

25:37 tote apokri?:sontai autw oi dikaioi legontes kurie pote se eidomen peinwnta kai e?reyamen : diywnta kai epotisamen

25:38 pote de se eidomen xenon kai sun:gagomen : gumnon kai periebalomen

25:39 pote de se eidomen as?enounta : en fulak: kai :l?omen pros se

25:40 kai apokri?eis o basileus erei autois am:n legw umin ef oson epoi:sate eni toutwn twn adelfwn mou twn ela&istwn emoi epoi:sate

25:41 tote erei kai tois ex euwnumwn poreues?e ap emou | | [oi] | kat:ramenoi eis to pur to aiwnion to :toimasmenon tw diabolw kai tois aggelois autou

25:42 epeinasa gar kai ouk edwkate moi fagein | [kai] | | ediy:sa kai ouk epotisate me

25:43 xenos :m:n kai ou sun:gagete me gumnos kai ou periebalete me as?en:s kai en fulak: kai ouk epeskeyas?e me

25:44 tote apokri?:sontai kai autoi legontes kurie pote se eidomen peinwnta : diywnta : xenon : gumnon : as?en: : en fulak: kai ou di:kon:samen soi

25:45 tote apokri?:setai autois legwn am:n legw umin ef oson ouk epoi:sate eni toutwn twn ela&istwn oude emoi epoi:sate

25:46 kai apeleusontai outoi eis kolasin aiwnion oi de dikaioi eis zw:n aiwnion

26:1 kai egeneto ote etelesen o i:sous pantas tous logous toutous eipen tois ma?:tais autou

26:2 oidate oti meta duo :meras to pas&a ginetai kai o uios tou an?rwpou paradidotai eis to staurw?:nai

26:3 tote sun:&?:san oi ar&iereis kai oi presbuteroi tou laou eis t:n aul:n tou ar&ierews tou legomenou kaiafa

26:4 kai sunebouleusanto ina ton i:soun dolw krat:swsin kai apokteinwsin

26:5 elegon de m: en t: eort: ina m: ?orubos gen:tai en tw law

26:6 tou de i:sou genomenou en b:?ania en oikia simwnos tou leprou

26:7 pros:l?en autw gun: e&ousa alabastron murou barutimou kai kate&een epi t:s kefal:s autou anakeimenou

26:8 idontes de oi ma?:tai :ganakt:san legontes eis ti : apwleia aut:

26:9 edunato gar touto pra?:nai pollou kai do?:nai ptw&ois

26:10 gnous de o i:sous eipen autois ti kopous pare&ete t: gunaiki ergon gar kalon :rgasato eis eme

26:11 pantote gar tous ptw&ous e&ete me? eautwn eme de ou pantote e&ete

26:12 balousa gar aut: to muron touto epi tou swmatos mou pros to entafiasai me epoi:sen

26:13 am:n legw umin opou ean k:ru&?: to euaggelion touto en olw tw kosmw lal:?:setai kai o epoi:sen aut: eis mn:mosunon aut:s

26:14 tote poreu?eis eis twn dwdeka o legomenos ioudas iskariwt:s pros tous ar&iereis

26:15 eipen ti ?elete moi dounai kagw umin paradwsw auton oi de est:san autw triakonta arguria

26:16 kai apo tote ez:tei eukairian ina auton paradw

26:17 t: de prwt: twn azumwn pros:l?on oi ma?:tai tw i:sou legontes pou ?eleis etoimaswmen soi fagein to pas&a

26:18 o de eipen upagete eis t:n polin pros ton deina kai eipate autw o didaskalos legei o kairos mou eggus estin pros se poiw to pas&a meta twn ma?:twn mou

26:19 kai epoi:san oi ma?:tai ws sunetaxen autois o i:sous kai :toimasan to pas&a

26:20 oyias de genomen:s anekeito meta twn dwdeka | [ma?:twn*] | |

26:21 kai es?iontwn autwn eipen am:n legw umin oti eis ex umwn paradwsei me

26:22 kai lupoumenoi sfodra :rxanto legein autw eis ekastos m:ti egw eimi kurie

26:23 o de apokri?eis eipen o embayas met emou t:n &eira en tw trubliw outos me paradwsei

26:24 o men uios tou an?rwpou upagei ka?ws gegraptai peri autou ouai de tw an?rwpw ekeinw di ou o uios tou an?rwpou paradidotai kalon :n autw ei ouk egenn:?: o an?rwpos ekeinos

26:25 apokri?eis de ioudas o paradidous auton eipen m:ti egw eimi rabbi legei autw su eipas

26:26 es?iontwn de autwn labwn o i:sous arton kai eulog:sas eklasen kai dous tois ma?:tais eipen labete fagete touto estin to swma mou

26:27 kai labwn pot:rion | [kai] | kai | eu&arist:sas edwken autois legwn piete ex autou pantes

26:28 touto gar estin to aima mou t:s dia?:k:s to peri pollwn ek&unnomenon eis afesin amartiwn

26:29 legw de umin ou m: piw ap arti ek toutou tou gen:matos t:s ampelou ews t:s :meras ekein:s otan auto pinw me? umwn kainon en t: basileia tou patros mou

26:30 kai umn:santes ex:l?on eis to oros twn elaiwn

26:31 tote legei autois o i:sous pantes umeis skandalis?:ses?e en emoi en t: nukti taut: gegraptai gar pataxw ton poimena kai diaskorpis?:sontai ta probata t:s poimn:s

26:32 meta de to eger?:nai me proaxw umas eis t:n galilaian

26:33 apokri?eis de o petros eipen autw ei pantes skandalis?:sontai en soi egw oudepote skandalis?:somai

26:34 ef: autw o i:sous am:n legw soi oti en taut: t: nukti prin alektora fwn:sai tris aparn:s: me

26:35 legei autw o petros kan de: me sun soi apo?anein ou m: se aparn:somai omoiws kai pantes oi ma?:tai eipan

26:36 tote er&etai met autwn o i:sous eis &wrion legomenon ge?s:mani kai legei tois ma?:tais ka?isate autou ews [ou] apel?wn ekei proseuxwmai

26:37 kai paralabwn ton petron kai tous duo uious zebedaiou :rxato lupeis?ai kai ad:monein

26:38 tote legei autois perilupos estin : yu&: mou ews ?anatou meinate wde kai gr:goreite met emou

26:39 kai proel?wn mikron epesen epi proswpon autou proseu&omenos kai legwn pater mou ei dunaton estin parel?atw ap emou to pot:rion touto pl:n ou& ws egw ?elw all ws su

26:40 kai er&etai pros tous ma?:tas kai euriskei autous ka?eudontas kai legei tw petrw outws ouk is&usate mian wran gr:gor:sai met emou

26:41 gr:goreite kai proseu&es?e ina m: eisel?:te eis peirasmon to men pneuma pro?umon : de sarx as?en:s

26:42 palin ek deuterou apel?wn pros:uxato | [legwn] | legwn | pater mou ei ou dunatai touto parel?ein ean m: auto piw gen:?:tw to ?el:ma sou

26:43 kai el?wn palin euren autous ka?eudontas :san gar autwn oi of?almoi bebar:menoi

26:44 kai afeis autous palin apel?wn pros:uxato ek tritou ton auton logon eipwn palin

26:45 tote er&etai pros tous ma?:tas kai legei autois ka?eudete | | [to] | loipon kai anapaues?e idou :ggiken : wra kai o uios tou an?rwpou paradidotai eis &eiras amartwlwn

26:46 egeires?e agwmen idou :ggiken o paradidous me

26:47 kai eti autou lalountos idou ioudas eis twn dwdeka :l?en kai met autou o&los polus meta ma&airwn kai xulwn apo twn ar&ierewn kai presbuterwn tou laou

26:48 o de paradidous auton edwken autois s:meion legwn on an fil:sw autos estin krat:sate auton

26:49 kai eu?ews prosel?wn tw i:sou eipen &aire rabbi kai katefil:sen auton

26:50 o de i:sous eipen autw etaire ef o parei tote prosel?ontes epebalon tas &eiras epi ton i:soun kai ekrat:san auton

26:51 kai idou eis twn meta i:sou ekteinas t:n &eira apespasen t:n ma&airan autou kai pataxas ton doulon tou ar&ierews afeilen autou to wtion

26:52 tote legei autw o i:sous apostreyon t:n ma&airan sou eis ton topon aut:s pantes gar oi labontes ma&airan en ma&air: apolountai

26:53 : dokeis oti ou dunamai parakalesai ton patera mou kai parast:sei moi arti pleiw dwdeka legiwnas aggelwn

26:54 pws oun pl:rw?wsin ai grafai oti outws dei genes?ai

26:55 en ekein: t: wra eipen o i:sous tois o&lois ws epi l:st:n ex:l?ate meta ma&airwn kai xulwn sullabein me ka? :meran en tw ierw eka?ezom:n didaskwn kai ouk ekrat:sate me

26:56 touto de olon gegonen ina pl:rw?wsin ai grafai twn prof:twn tote oi ma?:tai pantes afentes auton efugon

26:57 oi de krat:santes ton i:soun ap:gagon pros kaiafan ton ar&ierea opou oi grammateis kai oi presbuteroi sun:&?:san

26:58 o de petros :kolou?ei autw | [apo] | apo | makro?en ews t:s aul:s tou ar&ierews kai eisel?wn esw eka?:to meta twn up:retwn idein to telos

26:59 oi de ar&iereis kai to sunedrion olon ez:toun yeudomarturian kata tou i:sou opws auton ?anatwswsin

26:60 kai ou& euron pollwn prosel?ontwn yeudomarturwn

26:61 usteron de prosel?ontes duo [26:61] eipan outos ef: dunamai katalusai ton naon tou ?eou kai dia triwn :merwn oikodom:sai

26:62 kai anastas o ar&iereus eipen autw ouden apokrin: ti outoi sou katamarturousin

26:63 o de i:sous esiwpa kai o ar&iereus eipen autw exorkizw se kata tou ?eou tou zwntos ina :min eip:s ei su ei o &ristos o uios tou ?eou

26:64 legei autw o i:sous su eipas pl:n legw umin ap arti oyes?e ton uion tou an?rwpou ka?:menon ek dexiwn t:s dunamews kai er&omenon epi twn nefelwn tou ouranou

26:65 tote o ar&iereus dierr:xen ta imatia autou legwn eblasf:m:sen ti eti &reian e&omen marturwn ide nun :kousate t:n blasf:mian

26:66 ti umin dokei oi de apokri?entes eipan eno&os ?anatou estin

26:67 tote eneptusan eis to proswpon autou kai ekolafisan auton oi de erapisan

26:68 legontes prof:teuson :min &riste tis estin o paisas se

26:69 o de petros eka?:to exw en t: aul: kai pros:l?en autw mia paidisk: legousa kai su :s?a meta i:sou tou galilaiou

26:70 o de :rn:sato empros?en pantwn legwn ouk oida ti legeis

26:71 exel?onta de eis ton pulwna eiden auton all: kai legei tois ekei outos :n meta i:sou tou nazwraiou

26:72 kai palin :rn:sato meta orkou oti ouk oida ton an?rwpon

26:73 meta mikron de prosel?ontes oi estwtes eipon tw petrw al:?ws kai su ex autwn ei kai gar : lalia sou d:lon se poiei

26:74 tote :rxato kata?ematizein kai omnuein oti ouk oida ton an?rwpon kai eu?ews alektwr efwn:sen

26:75 kai emn:s?: o petros tou r:matos i:sou eir:kotos oti prin alektora fwn:sai tris aparn:s: me kai exel?wn exw eklausen pikrws

27:1 prwias de genomen:s sumboulion elabon pantes oi ar&iereis kai oi presbuteroi tou laou kata tou i:sou wste ?anatwsai auton

27:2 kai d:santes auton ap:gagon kai paredwkan pilatw tw :gemoni

27:3 tote idwn ioudas o | paradous | paradidous | auton oti katekri?: metamel:?eis estreyen ta triakonta arguria tois ar&iereusin kai presbuterois

27:4 legwn :marton paradous aima | dikaion | a?won | oi de eipan ti pros :mas su oy:

27:5 kai riyas ta arguria eis ton naon ane&wr:sen kai apel?wn ap:gxato

27:6 oi de ar&iereis labontes ta arguria eipan ouk exestin balein auta eis ton korbanan epei tim: aimatos estin

27:7 sumboulion de labontes :gorasan ex autwn ton agron tou keramews eis taf:n tois xenois

27:8 dio ekl:?: o agros ekeinos agros aimatos ews t:s s:meron

27:9 tote epl:rw?: to r:?en dia ieremiou tou prof:tou legontos kai elabon ta triakonta arguria t:n tim:n tou tetim:menou on etim:santo apo uiwn isra:l

27:10 kai edwkan auta eis ton agron tou keramews ka?a sunetaxen moi kurios

27:11 o de i:sous esta?: empros?en tou :gemonos kai ep:rwt:sen auton o :gemwn legwn su ei o basileus twn ioudaiwn o de i:sous ef: su legeis

27:12 kai en tw kat:goreis?ai auton upo twn ar&ierewn kai presbuterwn ouden apekrinato

27:13 tote legei autw o pilatos ouk akoueis posa sou katamarturousin

27:14 kai ouk apekri?: autw pros oude en r:ma wste ?aumazein ton :gemona lian

27:15 kata de eort:n eiw?ei o :gemwn apoluein ena tw o&lw desmion on :?elon

27:16 ei&on de tote desmion epis:mon legomenon | | [i:soun*] | barabban

27:17 sun:gmenwn oun autwn eipen autois o pilatos tina ?elete apolusw umin | [ton] | [i:soun ton*] | barabban : i:soun ton legomenon &riston

27:18 :dei gar oti dia f?onon paredwkan auton

27:19 ka?:menou de autou epi tou b:matos apesteilen pros auton : gun: autou legousa m:den soi kai tw dikaiw ekeinw polla gar epa?on s:meron kat onar di auton

27:20 oi de ar&iereis kai oi presbuteroi epeisan tous o&lous ina ait:swntai ton barabban ton de i:soun apoleswsin

27:21 apokri?eis de o :gemwn eipen autois tina ?elete apo twn duo apolusw umin oi de eipan ton barabban

27:22 legei autois o pilatos ti oun poi:sw i:soun ton legomenon &riston legousin pantes staurw?:tw

27:23 o de ef: ti gar kakon epoi:sen oi de perissws ekrazon legontes staurw?:tw

27:24 idwn de o pilatos oti ouden wfelei alla mallon ?orubos ginetai labwn udwr apeniyato tas &eiras | katenanti | apenanti | tou o&lou legwn a?wos eimi apo tou aimatos toutou umeis oyes?e

27:25 kai apokri?eis pas o laos eipen to aima autou ef :mas kai epi ta tekna :mwn

27:26 tote apelusen autois ton barabban ton de i:soun fragellwsas paredwken ina staurw?:

27:27 tote oi stratiwtai tou :gemonos paralabontes ton i:soun eis to praitwrion sun:gagon ep auton ol:n t:n speiran

27:28 kai ekdusantes auton &lamuda kokkin:n perie?:kan autw

27:29 kai plexantes stefanon ex akan?wn epe?:kan epi t:s kefal:s autou kai kalamon en t: dexia autou kai gonupet:santes empros?en autou enepaixan autw legontes &aire basileu twn ioudaiwn

27:30 kai emptusantes eis auton elabon ton kalamon kai etupton eis t:n kefal:n autou

27:31 kai ote enepaixan autw exedusan auton t:n &lamuda kai enedusan auton ta imatia autou kai ap:gagon auton eis to staurwsai

27:32 exer&omenoi de euron an?rwpon kur:naion onomati simwna touton :ggareusan ina ar: ton stauron autou

27:33 kai el?ontes eis topon legomenon golgo?a o estin kraniou topos legomenos

27:34 edwkan autw piein oinon meta &ol:s memigmenon kai geusamenos ouk :?el:sen piein

27:35 staurwsantes de auton diemerisanto ta imatia autou ballontes kl:ron

27:36 kai ka?:menoi et:roun auton ekei

27:37 kai epe?:kan epanw t:s kefal:s autou t:n aitian autou gegrammen:n outos estin i:sous o basileus twn ioudaiwn

27:38 tote staurountai sun autw duo l:stai eis ek dexiwn kai eis ex euwnumwn

27:39 oi de paraporeuomenoi eblasf:moun auton kinountes tas kefalas autwn

27:40 kai legontes o kataluwn ton naon kai en trisin :merais oikodomwn swson seauton ei uios ei tou ?eou | | [kai*] | katab:?i apo tou staurou

27:41 omoiws | [kai] | kai | oi ar&iereis empaizontes meta twn grammatewn kai presbuterwn elegon

27:42 allous eswsen eauton ou dunatai swsai basileus isra:l estin katabatw nun apo tou staurou kai pisteusomen ep auton

27:43 pepoi?en epi ton ?eon rusas?w nun ei ?elei auton eipen gar oti ?eou eimi uios

27:44 to d auto kai oi l:stai oi sustaurw?entes sun autw wneidizon auton

27:45 apo de ekt:s wras skotos egeneto epi pasan t:n g:n ews wras enat:s

27:46 peri de t:n enat:n wran | ebo:sen | anebo:sen | o i:sous fwn: megal: legwn | elwi elwi | :li :li | lema saba&?ani tout estin ?ee mou ?ee mou ina ti me egkatelipes

27:47 tines de twn ekei est:kotwn akousantes elegon oti :lian fwnei outos

27:48 kai eu?ews dramwn eis ex autwn kai labwn spoggon pl:sas te oxous kai peri?eis kalamw epotizen auton

27:49 oi de loipoi | eipan | elegon | afes idwmen ei er&etai :lias swswn auton | [[allos de labwn log&:n enuxen autou t:n pleuran kai ex:l?en udwr kai aima]] | |

27:50 o de i:sous palin kraxas fwn: megal: af:ken to pneuma

27:51 kai idou to katapetasma tou naou es&is?: | [ap] | ap | anw?en ews katw eis duo kai : g: eseis?: kai ai petrai es&is?:san

27:52 kai ta mn:meia anew&?:san kai polla swmata twn kekoim:menwn agiwn :ger?:san

27:53 kai exel?ontes ek twn mn:meiwn meta t:n egersin autou eis:l?on eis t:n agian polin kai enefanis?:san pollois

27:54 o de ekatontar&os kai oi met autou t:rountes ton i:soun idontes ton seismon kai ta | ginomena | genomena | efob:?:san sfodra legontes al:?ws ?eou uios :n outos

27:55 :san de ekei gunaikes pollai apo makro?en ?ewrousai aitines :kolou?:san tw i:sou apo t:s galilaias diakonousai autw

27:56 en ais :n maria : magdal:n: kai maria : tou iakwbou kai iws:f m:t:r kai : m:t:r twn uiwn zebedaiou

27:57 oyias de genomen:s :l?en an?rwpos plousios apo arima?aias tounoma iws:f os kai autos ema?:teu?: tw i:sou

27:58 outos prosel?wn tw pilatw :t:sato to swma tou i:sou tote o pilatos ekeleusen apodo?:nai

27:59 kai labwn to swma o iws:f enetulixen auto [en] sindoni ka?ara

27:60 kai e?:ken auto en tw kainw autou mn:meiw o elatom:sen en t: petra kai proskulisas li?on megan t: ?ura tou mn:meiou ap:l?en

27:61 :n de ekei mariam : magdal:n: kai : all: maria ka?:menai apenanti tou tafou

27:62 t: de epaurion :tis estin meta t:n paraskeu:n sun:&?:san oi ar&iereis kai oi farisaioi pros pilaton

27:63 legontes kurie emn:s?:men oti ekeinos o planos eipen eti zwn meta treis :meras egeiromai

27:64 keleuson oun asfalis?:nai ton tafon ews t:s trit:s :meras m:pote el?ontes oi ma?:tai | | autou | kleywsin auton kai eipwsin tw law :ger?: apo twn nekrwn kai estai : es&at: plan: &eirwn t:s prwt:s

27:65 ef: autois o pilatos e&ete koustwdian upagete asfalisas?e ws oidate

27:66 oi de poreu?entes :sfalisanto ton tafon sfragisantes ton li?on meta t:s koustwdias

28:1 oye de sabbatwn t: epifwskous: eis mian sabbatwn :l?en | maria | mariam | : magdal:n: kai : all: maria ?ewr:sai ton tafon

28:2 kai idou seismos egeneto megas aggelos gar kuriou katabas ex ouranou kai prosel?wn apekulisen ton li?on kai eka?:to epanw autou

28:3 :n de : eidea autou ws astrap: kai to enduma autou leukon ws &iwn

28:4 apo de tou fobou autou eseis?:san oi t:rountes kai egen:?:san ws nekroi

28:5 apokri?eis de o aggelos eipen tais gunaixin m: fobeis?e umeis oida gar oti i:soun ton estaurwmenon z:teite

28:6 ouk estin wde :ger?: gar ka?ws eipen deute idete ton topon opou ekeito

28:7 kai ta&u poreu?eisai eipate tois ma?:tais autou oti :ger?: apo twn nekrwn kai idou proagei umas eis t:n galilaian ekei auton oyes?e idou eipon umin

28:8 kai apel?ousai ta&u apo tou mn:meiou meta fobou kai &aras megal:s edramon apaggeilai tois ma?:tais autou

28:9 kai idou i:sous up:nt:sen autais legwn &airete ai de prosel?ousai ekrat:san autou tous podas kai prosekun:san autw

28:10 tote legei autais o i:sous m: fobeis?e upagete apaggeilate tois adelfois mou ina apel?wsin eis t:n galilaian kakei me oyontai

28:11 poreuomenwn de autwn idou tines t:s koustwdias el?ontes eis t:n polin ap:ggeilan tois ar&iereusin apanta ta genomena

28:12 kai suna&?entes meta twn presbuterwn sumboulion te labontes arguria ikana edwkan tois stratiwtais

28:13 legontes eipate oti oi ma?:tai autou nuktos el?ontes ekleyan auton :mwn koimwmenwn

28:14 kai ean akous?: touto epi tou :gemonos :meis peisomen | | [auton] | kai umas amerimnous poi:somen

28:15 oi de labontes | | ta | arguria epoi:san ws edida&?:san kai dief:mis?: o logos outos para ioudaiois me&ri t:s s:meron [:meras*]

28:16 oi de endeka ma?:tai eporeu?:san eis t:n galilaian eis to oros ou etaxato autois o i:sous

28:17 kai idontes auton prosekun:san oi de edistasan

28:18 kai prosel?wn o i:sous elal:sen autois legwn edo?: moi pasa exousia en ouranw kai epi [t:s] g:s

28:19 poreu?entes oun ma?:teusate panta ta e?n: baptizontes autous eis to onoma tou patros kai tou uiou kai tou agiou pneumatos

28:20 didaskontes autous t:rein panta osa eneteilam:n umin kai idou egw me? umwn eimi pasas tas :meras ews t:s sunteleias tou aiwnos