GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
FIRST PETER


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.


1:1 petros apostolos i:sou &ristou eklektois parepid:mois diasporas pontou galatias kappadokias asias kai bi?unias

1:2 kata prognwsin ?eou patros en agiasmw pneumatos eis upako:n kai rantismon aimatos i:sou &ristou &aris umin kai eir:n: pl:?un?ei:

1:3 eulog:tos o ?eos kai pat:r tou kuriou :mwn i:sou &ristou o kata to polu autou eleos anagenn:sas :mas eis elpida zwsan di anastasews i:sou &ristou ek nekrwn

1:4 eis kl:ronomian af?arton kai amianton kai amaranton tet:r:men:n en ouranois eis umas

1:5 tous en dunamei ?eou frouroumenous dia pistews eis swt:rian etoim:n apokaluf?:nai en kairw es&atw

1:6 en w agallias?e oligon arti ei deon | | [estin] | lup:?entes en poikilois peirasmois

1:7 ina to dokimion umwn t:s pistews polutimoteron &rusiou tou apollumenou dia puros de dokimazomenou eure?: eis epainon kai doxan kai tim:n en apokaluyei i:sou &ristou

1:8 on ouk idontes agapate eis on arti m: orwntes pisteuontes de | agalliate | agallias?e | &ara aneklal:tw kai dedoxasmen:

1:9 komizomenoi to telos t:s pistews | | [umwn] | swt:rian yu&wn

1:10 peri :s swt:rias exez:t:san kai ex:raun:san prof:tai oi peri t:s eis umas &aritos prof:teusantes

1:11 eraunwntes eis tina : poion kairon ed:lou to en autois pneuma &ristou promarturomenon ta eis &riston pa?:mata kai tas meta tauta doxas

1:12 ois apekaluf?: oti ou& eautois umin de di:konoun auta a nun an:ggel: umin dia twn euaggelisamenwn umas | | [en] | pneumati agiw apostalenti ap ouranou eis a epi?umousin aggeloi parakuyai

1:13 dio anazwsamenoi tas osfuas t:s dianoias umwn n:fontes teleiws elpisate epi t:n feromen:n umin &arin en apokaluyei i:sou &ristou

1:14 ws tekna upako:s m: sus&:matizomenoi tais proteron en t: agnoia umwn epi?umiais

1:15 alla kata ton kalesanta umas agion kai autoi agioi en pas: anastrof: gen:?:te

1:16 dioti gegraptai [oti] agioi eses?e oti egw agios | | [eimi] |

1:17 kai ei patera epikaleis?e ton aproswpol:mptws krinonta kata to ekastou ergon en fobw ton t:s paroikias umwn &ronon anastraf:te

1:18 eidotes oti ou f?artois arguriw : &rusiw elutrw?:te ek t:s mataias umwn anastrof:s patroparadotou

1:19 alla timiw aimati ws amnou amwmou kai aspilou &ristou

1:20 proegnwsmenou men pro katabol:s kosmou fanerw?entos de ep es&atou twn &ronwn di umas

1:21 tous di autou pistous eis ?eon ton egeiranta auton ek nekrwn kai doxan autw donta wste t:n pistin umwn kai elpida einai eis ?eon

1:22 tas yu&as umwn :gnikotes en t: upako: t:s al:?eias eis filadelfian anupokriton ek | | [ka?aras] | kardias all:lous agap:sate ektenws

1:23 anagegenn:menoi ouk ek sporas f?art:s alla af?artou dia logou zwntos ?eou kai menontos

1:24 dioti pasa sarx ws &ortos kai pasa doxa aut:s ws an?os &ortou ex:ran?: o &ortos kai to an?os exepesen

1:25 to de r:ma kuriou menei eis ton aiwna touto de estin to r:ma to euaggelis?en eis umas

2:1 apo?emenoi oun pasan kakian kai panta dolon kai | upokrisin | upokriseis | kai f?onous kai pasas katalalias

2:2 ws artigenn:ta bref: to logikon adolon gala epipo?:sate ina en autw aux:?:te eis swt:rian

2:3 ei egeusas?e oti &r:stos o kurios

2:4 pros on proser&omenoi li?on zwnta upo an?rwpwn men apodedokimasmenon para de ?ew eklekton entimon

2:5 kai autoi ws li?oi zwntes oikodomeis?e oikos pneumatikos eis ierateuma agion anenegkai pneumatikas ?usias euprosdektous | | [tw] | ?ew dia i:sou &ristou

2:6 dioti perie&ei en graf: idou ti?:mi en siwn li?on | eklekton akrogwniaion | akrogwniaion eklekton | entimon kai o pisteuwn ep autw ou m: katais&un?:

2:7 umin oun : tim: tois pisteuousin apistousin de li?os on apedokimasan oi oikodomountes outos egen:?: eis kefal:n gwnias

2:8 kai li?os proskommatos kai petra skandalou oi proskoptousin tw logw apei?ountes eis o kai ete?:san

2:9 umeis de genos eklekton basileion ierateuma e?nos agion laos eis peripoi:sin opws tas aretas exaggeil:te tou ek skotous umas kalesantos eis to ?aumaston autou fws

2:10 oi pote ou laos nun de laos ?eou oi ouk :le:menoi nun de ele:?entes

2:11 agap:toi parakalw ws paroikous kai parepid:mous ape&es?ai twn sarkikwn epi?umiwn aitines strateuontai kata t:s yu&:s

2:12 t:n anastrof:n umwn en tois e?nesin e&ontes kal:n ina en w katalalousin umwn ws kakopoiwn ek twn kalwn ergwn epopteuontes doxaswsin ton ?eon en :mera episkop:s

2:13 upotag:te pas: an?rwpin: ktisei dia ton kurion eite basilei ws upere&onti

2:14 eite :gemosin ws di autou pempomenois eis ekdik:sin kakopoiwn epainon de aga?opoiwn

2:15 oti outws estin to ?el:ma tou ?eou aga?opoiountas fimoun t:n twn afronwn an?rwpwn agnwsian

2:16 ws eleu?eroi kai m: ws epikalumma e&ontes t:s kakias t:n eleu?erian all ws ?eou douloi

2:17 pantas tim:sate t:n adelfot:ta agapate ton ?eon fobeis?e ton basilea timate

2:18 oi oiketai upotassomenoi en panti fobw tois despotais ou monon tois aga?ois kai epieikesin alla kai tois skoliois

2:19 touto gar &aris ei dia suneid:sin ?eou upoferei tis lupas pas&wn adikws

2:20 poion gar kleos ei amartanontes kai kolafizomenoi upomeneite all ei aga?opoiountes kai pas&ontes upomeneite touto &aris para ?ew

2:21 eis touto gar ekl:?:te oti kai &ristos epa?en uper umwn umin upolimpanwn upogrammon ina epakolou?:s:te tois i&nesin autou

2:22 os amartian ouk epoi:sen oude eure?: dolos en tw stomati autou

2:23 os loidoroumenos ouk anteloidorei pas&wn ouk :peilei paredidou de tw krinonti dikaiws

2:24 os tas amartias :mwn autos an:negken en tw swmati autou epi to xulon ina tais amartiais apogenomenoi t: dikaiosun: z:swmen ou tw mwlwpi ia?:te

2:25 :te gar ws probata planwmenoi alla epestraf:te nun epi ton poimena kai episkopon twn yu&wn umwn

3:1 omoiws | | [ai] | gunaikes upotassomenai tois idiois andrasin ina | | kai | ei tines apei?ousin tw logw dia t:s twn gunaikwn anastrof:s aneu logou kerd:?:sontai

3:2 epopteusantes t:n en fobw agn:n anastrof:n umwn

3:3 wn estw ou& o exw?en emplok:s tri&wn kai peri?esews &rusiwn : endusews imatiwn kosmos

3:4 all o kruptos t:s kardias an?rwpos en tw af?artw tou | :su&iou kai praews | praews kai :su&iou | pneumatos o estin enwpion tou ?eou poluteles

3:5 outws gar pote kai ai agiai gunaikes ai elpizousai eis ?eon ekosmoun eautas upotassomenai tois idiois andrasin

3:6 ws sarra | up:kouen | up:kousen | tw abraam kurion auton kalousa :s egen:?:te tekna aga?opoiousai kai m: foboumenai m:demian pto:sin

3:7 oi andres omoiws sunoikountes kata gnwsin ws as?enesterw skeuei tw gunaikeiw aponemontes tim:n ws kai | sugkl:ronomoi | sugkl:ronomois | &aritos zw:s eis to m: egkoptes?ai tas proseu&as umwn

3:8 to de telos pantes omofrones sumpa?eis filadelfoi eusplag&noi tapeinofrones

3:9 m: apodidontes kakon anti kakou : loidorian anti loidorias tounantion de eulogountes oti eis touto ekl:?:te ina eulogian kl:ronom:s:te

3:10 o gar ?elwn zw:n agapan kai idein :meras aga?as pausatw t:n glwssan apo kakou kai &eil: tou m: lal:sai dolon

3:11 ekklinatw de apo kakou kai poi:satw aga?on z:t:satw eir:n:n kai diwxatw aut:n

3:12 oti of?almoi kuriou epi dikaious kai wta autou eis de:sin autwn proswpon de kuriou epi poiountas kaka

3:13 kai tis o kakwswn umas ean tou aga?ou z:lwtai gen:s?e

3:14 all ei kai pas&oite dia dikaiosun:n makarioi ton de fobon autwn m: fob:?:te m:de tara&?:te

3:15 kurion de ton &riston agiasate en tais kardiais umwn etoimoi aei pros apologian panti tw aitounti umas logon peri t:s en umin elpidos alla meta praut:tos kai fobou

3:16 suneid:sin e&ontes aga?:n ina en w katalaleis?e katais&un?wsin oi ep:reazontes umwn t:n aga?:n en &ristw anastrof:n

3:17 kreitton gar aga?opoiountas ei ?eloi to ?el:ma tou ?eou pas&ein : kakopoiountas

3:18 oti kai &ristos apax peri amartiwn | ape?anen | epa?en | dikaios uper adikwn ina umas prosagag: tw ?ew ?anatw?eis men sarki zwopoi:?eis de pneumati

3:19 en w kai tois en fulak: pneumasin poreu?eis ek:ruxen

3:20 apei?:sasin pote ote apexede&eto : tou ?eou makro?umia en :merais nwe kataskeuazomen:s kibwtou eis :n oligoi tout estin oktw yu&ai diesw?:san di udatos

3:21 o kai umas antitupon nun swzei baptisma ou sarkos apo?esis rupou alla suneid:sews aga?:s eperwt:ma eis ?eon di anastasews i:sou &ristou

3:22 os estin en dexia | | [tou] | ?eou poreu?eis eis ouranon upotagentwn autw aggelwn kai exousiwn kai dunamewn

4:1 &ristou oun pa?ontos sarki kai umeis t:n aut:n ennoian oplisas?e oti o pa?wn sarki pepautai | amartiais | amartias |

4:2 eis to m:keti an?rwpwn epi?umiais alla ?el:mati ?eou ton epiloipon en sarki biwsai &ronon

4:3 arketos gar o parel:lu?ws &ronos to boul:ma twn e?nwn kateirgas?ai peporeumenous en aselgeiais epi?umiais oinoflugiais kwmois potois kai a?emitois eidwlolatriais

4:4 en w xenizontai m: suntre&ontwn umwn eis t:n aut:n t:s aswtias ana&usin blasf:mountes

4:5 oi apodwsousin logon tw etoimws | krinonti | e&onti krinai | zwntas kai nekrous

4:6 eis touto gar kai nekrois eu:ggelis?: ina kri?wsin men kata an?rwpous sarki zwsin de kata ?eon pneumati

4:7 pantwn de to telos :ggiken swfron:sate oun kai n:yate eis proseu&as

4:8 pro pantwn t:n eis eautous agap:n ekten: e&ontes oti agap: kaluptei pl:?os amartiwn

4:9 filoxenoi eis all:lous aneu goggusmou

4:10 ekastos ka?ws elaben &arisma eis eautous auto diakonountes ws kaloi oikonomoi poikil:s &aritos ?eou

4:11 ei tis lalei ws logia ?eou ei tis diakonei ws ex is&uos :s &or:gei o ?eos ina en pasin doxaz:tai o ?eos dia i:sou &ristou w estin : doxa kai to kratos eis tous aiwnas twn aiwnwn am:n

4:12 agap:toi m: xenizes?e t: en umin purwsei pros peirasmon umin ginomen: ws xenou umin sumbainontos

4:13 alla ka?o koinwneite tois tou &ristou pa?:masin &airete ina kai en t: apokaluyei t:s dox:s autou &ar:te agalliwmenoi

4:14 ei oneidizes?e en onomati &ristou makarioi oti to t:s dox:s kai to tou ?eou pneuma ef umas anapauetai

4:15 m: gar tis umwn pas&etw ws foneus : klept:s : kakopoios : ws allotriepiskopos

4:16 ei de ws &ristianos m: ais&unes?w doxazetw de ton ?eon en tw onomati toutw

4:17 oti [o] kairos tou arxas?ai to krima apo tou oikou tou ?eou ei de prwton af :mwn ti to telos twn apei?ountwn tw tou ?eou euaggeliw

4:18 kai ei o dikaios molis swzetai o | [de] | | aseb:s kai amartwlos pou faneitai

4:19 wste kai oi pas&ontes kata to ?el:ma tou ?eou pistw ktist: parati?es?wsan tas yu&as | | autwn | en aga?opoiia

5:1 presbuterous oun en umin parakalw o sumpresbuteros kai martus twn tou &ristou pa?:matwn o kai t:s mellous:s apokaluptes?ai dox:s koinwnos

5:2 poimanate to en umin poimnion tou ?eou | | [episkopountes] | m: anagkastws alla ekousiws | | kata ?eon | m:de ais&rokerdws alla pro?umws

5:3 m:d ws katakurieuontes twn kl:rwn alla tupoi ginomenoi tou poimniou

5:4 kai fanerw?entos tou ar&ipoimenos komieis?e ton amarantinon t:s dox:s stefanon

5:5 omoiws newteroi upotag:te presbuterois pantes de all:lois t:n tapeinofrosun:n egkombwsas?e oti [o] ?eos uper:fanois antitassetai tapeinois de didwsin &arin

5:6 tapeinw?:te oun upo t:n krataian &eira tou ?eou ina umas uyws: en kairw

5:7 pasan t:n merimnan umwn epiriyantes ep auton oti autw melei peri umwn

5:8 n:yate gr:gor:sate o antidikos umwn diabolos ws lewn wruomenos peripatei z:twn | | [tina] | katapiein

5:9 w antist:te stereoi t: pistei eidotes ta auta twn pa?:matwn t: en | tw | [tw] | kosmw umwn adelfot:ti epiteleis?ai

5:10 o de ?eos pas:s &aritos o kalesas umas eis t:n aiwnion autou doxan en &ristw | | [i:sou] | oligon pa?ontas autos katartisei st:rixei s?enwsei | | ?emeliwsei |

5:11 autw to kratos eis tous aiwnas am:n

5:12 dia silouanou umin tou pistou adelfou ws logizomai di oligwn egraya parakalwn kai epimarturwn taut:n einai al:?: &arin tou ?eou eis :n st:te

5:13 aspazetai umas : en babulwni suneklekt: kai markos o uios mou

5:14 aspasas?e all:lous en fil:mati agap:s eir:n: umin pasin tois en &ristw