GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
SECOND PETER


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.


1:1 | simwn | sumewn | petros doulos kai apostolos i:sou &ristou tois isotimon :min la&ousin pistin en dikaiosun: tou ?eou :mwn kai swt:ros i:sou &ristou

1:2 &aris umin kai eir:n: pl:?un?ei: en epignwsei tou ?eou kai i:sou tou kuriou :mwn

1:3 ws panta :min t:s ?eias dunamews autou ta pros zw:n kai eusebeian dedwr:men:s dia t:s epignwsews tou kalesantos :mas | dia dox:s kai aret:s | idia dox: kai aret: |

1:4 di wn ta timia kai megista :min epaggelmata dedwr:tai ina dia toutwn gen:s?e ?eias koinwnoi fusews apofugontes t:s en tw kosmw en epi?umia f?oras

1:5 kai auto touto de spoud:n pasan pareisenegkantes epi&or:g:sate en t: pistei umwn t:n aret:n en de t: aret: t:n gnwsin

1:6 en de t: gnwsei t:n egkrateian en de t: egkrateia t:n upomon:n en de t: upomon: t:n eusebeian

1:7 en de t: eusebeia t:n filadelfian en de t: filadelfia t:n agap:n

1:8 tauta gar umin upar&onta kai pleonazonta ouk argous oude akarpous ka?ist:sin eis t:n tou kuriou :mwn i:sou &ristou epignwsin

1:9 w gar m: parestin tauta tuflos estin muwpazwn l:?:n labwn tou ka?arismou twn palai autou amartiwn

1:10 dio mallon adelfoi spoudasate bebaian umwn t:n kl:sin kai eklog:n poieis?ai tauta gar poiountes ou m: ptais:te pote

1:11 outws gar plousiws epi&or:g:?:setai umin : eisodos eis t:n aiwnion basileian tou kuriou :mwn kai swt:ros i:sou &ristou

1:12 dio mell:sw aei umas upomimn:skein peri toutwn kaiper eidotas kai est:rigmenous en t: parous: al:?eia

1:13 dikaion de :goumai ef oson eimi en toutw tw sk:nwmati diegeirein umas en upomn:sei

1:14 eidws oti ta&in: estin : apo?esis tou sk:nwmatos mou ka?ws kai o kurios :mwn i:sous &ristos ed:lwsen moi

1:15 spoudasw de kai ekastote e&ein umas meta t:n em:n exodon t:n toutwn mn:m:n poieis?ai

1:16 ou gar sesofismenois mu?ois exakolou?:santes egnwrisamen umin t:n tou kuriou :mwn i:sou &ristou dunamin kai parousian all epoptai gen:?entes t:s ekeinou megaleiot:tos

1:17 labwn gar para ?eou patros tim:n kai doxan fwn:s ene&?eis:s autw toiasde upo t:s megaloprepous dox:s o uios mou o agap:tos mou outos estin eis on egw eudok:sa

1:18 kai taut:n t:n fwn:n :meis :kousamen ex ouranou ene&?eisan sun autw ontes en tw agiw orei

1:19 kai e&omen bebaioteron ton prof:tikon logon w kalws poieite prose&ontes ws lu&nw fainonti en au&m:rw topw ews ou :mera diaugas: kai fwsforos anateil: en tais kardiais umwn

1:20 touto prwton ginwskontes oti pasa prof:teia graf:s idias epilusews ou ginetai

1:21 ou gar ?el:mati an?rwpou :ne&?: prof:teia pote alla upo pneumatos agiou feromenoi elal:san apo ?eou an?rwpoi

2:1 egenonto de kai yeudoprof:tai en tw law ws kai en umin esontai yeudodidaskaloi oitines pareisaxousin aireseis apwleias kai ton agorasanta autous despot:n arnoumenoi epagontes eautois ta&in:n apwleian

2:2 kai polloi exakolou?:sousin autwn tais aselgeiais di ous : odos t:s al:?eias blasf:m:?:setai

2:3 kai en pleonexia plastois logois umas emporeusontai ois to krima ekpalai ouk argei kai : apwleia autwn ou nustazei

2:4 ei gar o ?eos aggelwn amart:santwn ouk efeisato alla | seirois | seirais | zofou tartarwsas paredwken eis krisin t:roumenous

2:5 kai ar&aiou kosmou ouk efeisato alla ogdoon nwe dikaiosun:s k:ruka efulaxen kataklusmon kosmw asebwn epaxas

2:6 kai poleis sodomwn kai gomorras tefrwsas | | [katastrof:] | katekrinen upodeigma mellontwn | asebesin | <asebesin> | te?eikws

2:7 kai dikaion lwt kataponoumenon upo t:s twn a?esmwn en aselgeia anastrof:s errusato

2:8 blemmati gar kai ako: | | o | dikaios egkatoikwn en autois :meran ex :meras yu&:n dikaian anomois ergois ebasanizen

2:9 oiden kurios eusebeis ek peirasmou rues?ai adikous de eis :meran krisews kolazomenous t:rein

2:10 malista de tous opisw sarkos en epi?umia miasmou poreuomenous kai kuriot:tos katafronountas tolm:tai au?adeis doxas ou tremousin blasf:mountes

2:11 opou aggeloi is&ui kai dunamei meizones ontes ou ferousin kat autwn | [para kuriw] | para kuriou | blasf:mon krisin

2:12 outoi de ws aloga zwa gegenn:mena fusika eis alwsin kai f?oran en ois agnoousin blasf:mountes en t: f?ora autwn kai f?ar:sontai

2:13 adikoumenoi mis?on adikias :don:n :goumenoi t:n en :mera truf:n spiloi kai mwmoi entrufwntes en tais apatais autwn suneuw&oumenoi umin

2:14 of?almous e&ontes mestous moi&alidos kai | akatapastous | akatapaustous | amartias deleazontes yu&as ast:riktous kardian gegumnasmen:n pleonexias e&ontes kataras tekna

2:15 kataleipontes eu?eian odon eplan:?:san exakolou?:santes t: odw tou balaam tou | bewr | bosor | os mis?on adikias :gap:sen

2:16 elegxin de es&en idias paranomias upozugion afwnon en an?rwpou fwn: f?egxamenon ekwlusen t:n tou prof:tou parafronian

2:17 outoi eisin p:gai anudroi kai omi&lai upo lailapos elaunomenai ois o zofos tou skotous tet:r:tai

2:18 uperogka gar mataiot:tos f?eggomenoi deleazousin en epi?umiais sarkos aselgeiais tous oligws apofeugontas tous en plan: anastrefomenous

2:19 eleu?erian autois epaggellomenoi autoi douloi upar&ontes t:s f?oras w gar tis :tt:tai toutw dedoulwtai

2:20 ei gar apofugontes ta miasmata tou kosmou en epignwsei tou kuriou | | [:mwn] | kai swt:ros i:sou &ristou toutois de palin emplakentes :ttwntai gegonen autois ta es&ata &eirona twn prwtwn

2:21 kreitton gar :n autois m: epegnwkenai t:n odon t:s dikaiosun:s : epignousin upostreyai ek t:s parado?eis:s autois agias entol:s

2:22 sumbeb:ken autois to t:s al:?ous paroimias kuwn epistreyas epi to idion exerama kai us lousamen: eis kulismon borborou

3:1 taut:n :d: agap:toi deuteran umin grafw epistol:n en ais diegeirw umwn en upomn:sei t:n eilikrin: dianoian

3:2 mn:s?:nai twn proeir:menwn r:matwn upo twn agiwn prof:twn kai t:s twn apostolwn umwn entol:s tou kuriou kai swt:ros

3:3 touto prwton ginwskontes oti eleusontai ep es&atwn twn :merwn | en | [en] | empaigmon: empaiktai kata tas idias epi?umias autwn poreuomenoi

3:4 kai legontes pou estin : epaggelia t:s parousias autou af :s gar oi pateres ekoim:?:san panta outws diamenei ap ar&:s ktisews

3:5 lan?anei gar autous touto ?elontas oti ouranoi :san ekpalai kai g: ex udatos kai di udatos sunestwsa tw tou ?eou logw

3:6 di wn o tote kosmos udati kataklus?eis apwleto

3:7 oi de nun ouranoi kai : g: tw autw logw te?:saurismenoi eisin puri t:roumenoi eis :meran krisews kai apwleias twn asebwn an?rwpwn

3:8 en de touto m: lan?anetw umas agap:toi oti mia :mera para kuriw ws &ilia et: kai &ilia et: ws :mera mia

3:9 ou bradunei kurios t:s epaggelias ws tines bradut:ta :gountai alla makro?umei eis umas m: boulomenos tinas apoles?ai alla pantas eis metanoian &wr:sai

3:10 :xei de :mera kuriou ws klept:s en : oi ouranoi roiz:don pareleusontai stoi&eia de kausoumena lu?:setai kai g: kai ta en aut: erga eure?:setai

3:11 toutwn outws pantwn luomenwn potapous dei upar&ein [umas] en agiais anastrofais kai eusebeiais

3:12 prosdokwntas kai speudontas t:n parousian t:s tou ?eou :meras di :n ouranoi puroumenoi lu?:sontai kai stoi&eia kausoumena t:ketai

3:13 kainous de ouranous kai g:n kain:n kata to epaggelma autou prosdokwmen en ois dikaiosun: katoikei

3:14 dio agap:toi tauta prosdokwntes spoudasate aspiloi kai amwm:toi autw eure?:nai en eir:n:

3:15 kai t:n tou kuriou :mwn makro?umian swt:rian :geis?e ka?ws kai o agap:tos :mwn adelfos paulos kata t:n do?eisan autw sofian egrayen umin

3:16 ws kai en pasais epistolais lalwn en autais peri toutwn en ais estin dusno:ta tina a oi ama?eis kai ast:riktoi streblousin ws kai tas loipas grafas pros t:n idian autwn apwleian

3:17 umeis oun agap:toi proginwskontes fulasses?e ina m: t: twn a?esmwn plan: sunapa&?entes ekpes:te tou idiou st:rigmou

3:18 auxanete de en &ariti kai gnwsei tou kuriou :mwn kai swt:ros i:sou &ristou autw : doxa kai nun kai eis :meran aiwnos | | [am:n] |