GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
PHILEMON


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.


1:1 paulos desmios &ristou i:sou kai timo?eos o adelfos fil:moni tw agap:tw kai sunergw :mwn

1:2 kai apfia t: adelf: kai ar&ippw tw sustratiwt: :mwn kai t: kat oikon sou ekkl:sia

1:3 &aris umin kai eir:n: apo ?eou patros :mwn kai kuriou i:sou &ristou

1:4 eu&aristw tw ?ew mou pantote mneian sou poioumenos epi twn proseu&wn mou

1:5 akouwn sou t:n agap:n kai t:n pistin :n e&eis | eis | pros | ton kurion i:soun kai eis pantas tous agious

1:6 opws : koinwnia t:s pistews sou energ:s gen:tai en epignwsei pantos aga?ou | [tou] | tou | en :min eis &riston

1:7 &aran gar poll:n es&on kai parakl:sin epi t: agap: sou oti ta splag&na twn agiwn anapepautai dia sou adelfe

1:8 dio poll:n en &ristw parr:sian e&wn epitassein soi to an:kon

1:9 dia t:n agap:n mallon parakalw toioutos wn ws paulos presbut:s nuni de kai desmios &ristou i:sou

1:10 parakalw se peri tou emou teknou on egenn:sa en tois desmois on:simon

1:11 ton pote soi a&r:ston nuni de | | [kai] | soi kai emoi eu&r:ston

1:12 on anepemya soi auton tout estin ta ema splag&na

1:13 on egw eboulom:n pros emauton kate&ein ina uper sou moi diakon: en tois desmois tou euaggeliou

1:14 &wris de t:s s:s gnwm:s ouden :?el:sa poi:sai ina m: ws kata anagk:n to aga?on sou : alla kata ekousion

1:15 ta&a gar dia touto e&wris?: pros wran ina aiwnion auton ape&:s

1:16 ouketi ws doulon all uper doulon adelfon agap:ton malista emoi posw de mallon soi kai en sarki kai en kuriw

1:17 ei oun me e&eis koinwnon proslabou auton ws eme

1:18 ei de ti :dik:sen se : ofeilei touto emoi elloga

1:19 egw paulos egraya t: em: &eiri egw apotisw ina m: legw soi oti kai seauton moi prosofeileis

1:20 nai adelfe egw sou onaim:n en kuriw anapauson mou ta splag&na en &ristw

1:21 pepoi?ws t: upako: sou egraya soi eidws oti kai uper a legw poi:seis

1:22 ama de kai etoimaze moi xenian elpizw gar oti dia twn proseu&wn umwn &aris?:somai umin

1:23 aspazetai se epafras o sunai&malwtos mou en &ristw i:sou

1:24 markos aristar&os d:mas loukas oi sunergoi mou

1:25 : &aris tou kuriou i:sou &ristou meta tou pneumatos umwn