GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
PHILIPPIANS


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.


1:9 kai touto proseu&omai ina : agap: umwn eti mallon kai mallon perisseu: en epignwsei kai pas: ais?:sei

1:10 eis to dokimazein umas ta diaferonta ina :te eilikrineis kai aproskopoi eis :meran &ristou

1:11 pepl:rwmenoi karpon dikaiosun:s ton dia i:sou &ristou eis doxan kai epainon ?eou

1:12 ginwskein de umas boulomai adelfoi oti ta kat eme mallon eis prokop:n tou euaggeliou el:lu?en

1:13 wste tous desmous mou fanerous en &ristw genes?ai en olw tw praitwriw kai tois loipois pasin

1:14 kai tous pleionas twn adelfwn en kuriw pepoi?otas tois desmois mou perissoterws tolman afobws ton logon | tou ?eou | | lalein

1:15 tines men kai dia f?onon kai erin tines de kai di eudokian ton &riston k:russousin

1:16 oi men ex agap:s eidotes oti eis apologian tou euaggeliou keimai

1:17 oi de ex eri?eias ton &riston kataggellousin ou& agnws oiomenoi ?liyin egeirein tois desmois mou

1:18 ti gar pl:n oti panti tropw eite profasei eite al:?eia &ristos kataggelletai kai en toutw &airw alla kai &ar:somai

1:19 oida gar oti touto moi apob:setai eis swt:rian dia t:s umwn de:sews kai epi&or:gias tou pneumatos i:sou &ristou

1:20 kata t:n apokaradokian kai elpida mou oti en oudeni ais&un?:somai all en pas: parr:sia ws pantote kai nun megalun?:setai &ristos en tw swmati mou eite dia zw:s eite dia ?anatou

1:21 emoi gar to z:n &ristos kai to apo?anein kerdos

1:22 ei de to z:n en sarki touto moi karpos ergou kai ti air:somai ou gnwrizw

1:23 sune&omai de ek twn duo t:n epi?umian e&wn eis to analusai kai sun &ristw einai pollw | gar | [gar] | mallon kreisson

1:24 to de epimenein | | [en] | t: sarki anagkaioteron di umas

1:25 kai touto pepoi?ws oida oti menw kai paramenw pasin umin eis t:n umwn prokop:n kai &aran t:s pistews

1:26 ina to kau&:ma umwn perisseu: en &ristw i:sou en emoi dia t:s em:s parousias palin pros umas

1:27 monon axiws tou euaggeliou tou &ristou politeues?e ina eite el?wn kai idwn umas eite apwn akouw ta peri umwn oti st:kete en eni pneumati mia yu&: suna?lountes t: pistei tou euaggeliou

1:28 kai m: pturomenoi en m:deni upo twn antikeimenwn :tis estin autois endeixis apwleias umwn de swt:rias kai touto apo ?eou

1:29 oti umin e&aris?: to uper &ristou ou monon to eis auton pisteuein alla kai to uper autou pas&ein

1:30 ton auton agwna e&ontes oion eidete en emoi kai nun akouete en emoi

2:1 ei tis oun parakl:sis en &ristw ei ti paramu?ion agap:s ei tis koinwnia pneumatos ei tis splag&na kai oiktirmoi

2:2 pl:rwsate mou t:n &aran ina to auto fron:te t:n aut:n agap:n e&ontes sumyu&oi to en fronountes

2:3 m:den kat eri?eian m:de kata kenodoxian alla t: tapeinofrosun: all:lous :goumenoi upere&ontas eautwn

2:4 m: ta eautwn | ekastoi | ekastos | skopountes alla | kai | [kai] | ta eterwn ekastoi

2:5 touto froneite en umin o kai en &ristw i:sou

2:6 os en morf: ?eou upar&wn ou& arpagmon :g:sato to einai isa ?ew

2:7 alla eauton ekenwsen morf:n doulou labwn en omoiwmati an?rwpwn genomenos kai s&:mati eure?eis ws an?rwpos

2:8 etapeinwsen eauton genomenos up:koos me&ri ?anatou ?anatou de staurou

2:9 dio kai o ?eos auton uperuywsen kai e&arisato autw to onoma to uper pan onoma

2:10 ina en tw onomati i:sou pan gonu kamy: epouraniwn kai epigeiwn kai kata&?oniwn

2:11 kai pasa glwssa exomolog:s:tai oti kurios i:sous &ristos eis doxan ?eou patros

2:12 wste agap:toi mou ka?ws pantote up:kousate m: | [ws] | ws | en t: parousia mou monon alla nun pollw mallon en t: apousia mou meta fobou kai tromou t:n eautwn swt:rian katergazes?e

2:13 ?eos gar estin o energwn en umin kai to ?elein kai to energein uper t:s eudokias

2:14 panta poieite &wris goggusmwn kai dialogismwn

2:15 ina gen:s?e amemptoi kai akeraioi tekna ?eou amwma meson geneas skolias kai diestrammen:s en ois faines?e ws fwst:res en kosmw

2:16 logon zw:s epe&ontes eis kau&:ma emoi eis :meran &ristou oti ouk eis kenon edramon oude eis kenon ekopiasa

2:17 alla ei kai spendomai epi t: ?usia kai leitourgia t:s pistews umwn &airw kai sug&airw pasin umin

2:18 to de auto kai umeis &airete kai sug&airete moi

2:19 elpizw de en kuriw i:sou timo?eon ta&ews pemyai umin ina kagw euyu&w gnous ta peri umwn

2:20 oudena gar e&w isoyu&on ostis gn:siws ta peri umwn merimn:sei

2:21 oi pantes gar ta eautwn z:tousin ou ta | &ristou i:sou | i:sou &ristou |

2:22 t:n de dokim:n autou ginwskete oti ws patri teknon sun emoi edouleusen eis to euaggelion

2:23 touton men oun elpizw pemyai ws an afidw ta peri eme exaut:s

2:24 pepoi?a de en kuriw oti kai autos ta&ews eleusomai

2:25 anagkaion de :g:sam:n epafroditon ton adelfon kai sunergon kai sustratiwt:n mou umwn de apostolon kai leitourgon t:s &reias mou pemyai pros umas

2:26 epeid: epipo?wn :n pantas umas | [idein] | | kai ad:monwn dioti :kousate oti :s?en:sen

2:27 kai gar :s?en:sen parapl:sion | ?anatou | ?anatw | alla o ?eos :le:sen auton ouk auton de monon alla kai eme ina m: lup:n epi lup:n s&w

2:28 spoudaioterws oun epemya auton ina idontes auton palin &ar:te kagw alupoteros w

2:29 prosde&es?e oun auton en kuriw meta pas:s &aras kai tous toioutous entimous e&ete

2:30 oti dia to ergon | kuriou | &ristou | me&ri ?anatou :ggisen paraboleusamenos t: yu&: ina anapl:rws: to umwn uster:ma t:s pros me leitourgias

3:1 to loipon adelfoi mou &airete en kuriw ta auta grafein umin emoi men ouk okn:ron umin de asfales

3:2 blepete tous kunas blepete tous kakous ergatas blepete t:n katatom:n

3:3 :meis gar esmen : peritom: oi pneumati ?eou latreuontes kai kau&wmenoi en &ristw i:sou kai ouk en sarki pepoi?otes

3:4 kaiper egw e&wn pepoi?:sin kai en sarki ei tis dokei allos pepoi?enai en sarki egw mallon

3:5 peritom: okta:meros ek genous isra:l ful:s beniamin ebraios ex ebraiwn kata nomon farisaios

3:6 kata z:los diwkwn t:n ekkl:sian kata dikaiosun:n t:n en nomw genomenos amemptos

3:7 | alla | [alla] | atina :n moi kerd: tauta :g:mai dia ton &riston z:mian

3:8 alla menounge kai :goumai panta z:mian einai dia to upere&on t:s gnwsews &ristou i:sou tou kuriou mou di on ta panta ez:miw?:n kai :goumai skubala ina &riston kerd:sw

3:9 kai eure?w en autw m: e&wn em:n dikaiosun:n t:n ek nomou alla t:n dia pistews &ristou t:n ek ?eou dikaiosun:n epi t: pistei

3:10 tou gnwnai auton kai t:n dunamin t:s anastasews autou kai | koinwnian | [t:n] koinwnian [twn] | pa?:matwn autou summorfizomenos tw ?anatw autou

3:11 ei pws katant:sw eis t:n exanastasin t:n ek nekrwn

3:12 ou& oti :d: elabon : :d: teteleiwmai diwkw de ei kai katalabw ef w kai katel:mf?:n upo &ristou [i:sou]

3:13 adelfoi egw emauton | oupw | ou | logizomai kateil:fenai en de ta men opisw epilan?anomenos tois de empros?en epekteinomenos

3:14 kata skopon diwkw eis to brabeion t:s anw kl:sews tou ?eou en &ristw i:sou

3:15 osoi oun teleioi touto fronwmen kai ei ti eterws froneite kai touto o ?eos umin apokaluyei

3:16 pl:n eis o ef?asamen tw autw stoi&ein

3:17 summim:tai mou gines?e adelfoi kai skopeite tous outws peripatountas ka?ws e&ete tupon :mas

3:18 polloi gar peripatousin ous pollakis elegon umin nun de kai klaiwn legw tous e&?rous tou staurou tou &ristou

3:19 wn to telos apwleia wn o ?eos : koilia kai : doxa en t: ais&un: autwn oi ta epigeia fronountes

3:20 :mwn gar to politeuma en ouranois upar&ei ex ou kai swt:ra apekde&ome?a kurion i:soun &riston

3:21 os metas&:matisei to swma t:s tapeinwsews :mwn summorfon tw swmati t:s dox:s autou kata t:n energeian tou dunas?ai auton kai upotaxai autw ta panta

4:1 wste adelfoi mou agap:toi kai epipo?:toi &ara kai stefanos mou outws st:kete en kuriw agap:toi

4:2 euodian parakalw kai suntu&:n parakalw to auto fronein en kuriw

4:3 nai erwtw kai se gn:sie suzuge sullambanou autais aitines en tw euaggeliw sun:?l:san moi meta kai kl:mentos kai twn loipwn sunergwn mou wn ta onomata en biblw zw:s

4:4 &airete en kuriw pantote palin erw &airete

4:5 to epieikes umwn gnws?:tw pasin an?rwpois o kurios eggus

4:6 m:den merimnate all en panti t: proseu&: kai t: de:sei meta eu&aristias ta ait:mata umwn gnwrizes?w pros ton ?eon

4:7 kai : eir:n: tou ?eou : upere&ousa panta noun frour:sei tas kardias umwn kai ta no:mata umwn en &ristw i:sou

4:8 to loipon adelfoi osa estin al:?: osa semna osa dikaia osa agna osa prosfil: osa euf:ma ei tis aret: kai ei tis epainos tauta logizes?e

4:9 a kai ema?ete kai parelabete kai :kousate kai eidete en emoi tauta prassete kai o ?eos t:s eir:n:s estai me? umwn

4:10 e&ar:n de en kuriw megalws oti :d: pote ane?alete to uper emou fronein ef w kai efroneite :kaireis?e de

4:11 ou& oti ka? uster:sin legw egw gar ema?on en ois eimi autark:s einai

4:12 oida kai tapeinous?ai oida kai perisseuein en panti kai en pasin memu:mai kai &ortazes?ai kai peinan kai perisseuein kai ustereis?ai

4:13 panta is&uw en tw endunamounti me

4:14 pl:n kalws epoi:sate sugkoinwn:santes mou t: ?liyei

4:15 oidate de kai umeis filipp:sioi oti en ar&: tou euaggeliou ote ex:l?on apo makedonias oudemia moi ekkl:sia ekoinwn:sen eis logon dosews kai l:myews ei m: umeis monoi

4:16 oti kai en ?essalonik: kai apax kai dis eis t:n &reian moi epemyate

4:17 ou& oti epiz:tw to doma alla epiz:tw ton karpon ton pleonazonta eis logon umwn

4:18 ape&w de panta kai perisseuw pepl:rwmai dexamenos para epafroditou ta par umwn osm:n euwdias ?usian dekt:n euareston tw ?ew

4:19 o de ?eos mou pl:rwsei pasan &reian umwn kata to ploutos autou en dox: en &ristw i:sou

4:20 tw de ?ew kai patri :mwn : doxa eis tous aiwnas twn aiwnwn am:n

4:21 aspasas?e panta agion en &ristw i:sou aspazontai umas oi sun emoi adelfoi

4:22 aspazontai umas pantes oi agioi malista de oi ek t:s kaisaros oikias

4:23 : &aris tou kuriou i:sou &ristou meta tou pneumatos umwn