GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
REVELATION


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.


1:1 apokaluyis i:sou &ristou :n edwken autw o ?eos deixai tois doulois autou a dei genes?ai en ta&ei kai es:manen aposteilas dia tou aggelou autou tw doulw autou iwann:

1:2 os emartur:sen ton logon tou ?eou kai t:n marturian i:sou &ristou osa eiden

1:3 makarios o anaginwskwn kai oi akouontes tous logous t:s prof:teias kai t:rountes ta en aut: gegrammena o gar kairos eggus

1:4 iwann:s tais epta ekkl:siais tais en t: asia &aris umin kai eir:n: apo o wn kai o :n kai o er&omenos kai apo twn epta pneumatwn a enwpion tou ?ronou autou

1:5 kai apo i:sou &ristou o martus o pistos o prwtotokos twn nekrwn kai o ar&wn twn basilewn t:s g:s tw agapwnti :mas kai lusanti :mas ek twn amartiwn | [:mwn] | :mwn | en tw aimati autou

1:6 kai epoi:sen :mas basileian iereis tw ?ew kai patri autou autw : doxa kai to kratos eis tous aiwnas | | [twn aiwnwn] | am:n

1:7 idou er&etai meta twn nefelwn kai oyetai auton pas of?almos kai oitines auton exekent:san kai koyontai ep auton pasai ai fulai t:s g:s nai am:n

1:8 egw eimi to alfa kai to w legei kurios o ?eos o wn kai o :n kai o er&omenos o pantokratwr

1:9 egw iwann:s o adelfos umwn kai sugkoinwnos en t: ?liyei kai basileia kai upomon: en i:sou egenom:n en t: n:sw t: kaloumen: patmw dia ton logon tou ?eou kai t:n marturian i:sou

1:10 egenom:n en pneumati en t: kuriak: :mera kai :kousa opisw mou fwn:n megal:n ws salpiggos

1:11 legous:s o blepeis grayon eis biblion kai pemyon tais epta ekkl:siais eis efeson kai eis smurnan kai eis pergamon kai eis ?uateira kai eis sardeis kai eis filadelfeian kai eis laodikeian

1:12 kai epestreya blepein t:n fwn:n :tis elalei met emou kai epistreyas eidon epta lu&nias &rusas

1:13 kai en mesw twn lu&niwn omoion uion an?rwpou endedumenon pod:r: kai periezwsmenon pros tois mastois zwn:n &rusan

1:14 : de kefal: autou kai ai tri&es leukai ws erion leukon ws &iwn kai oi of?almoi autou ws flox puros

1:15 kai oi podes autou omoioi &alkolibanw ws en kaminw pepurwmen:s kai : fwn: autou ws fwn: udatwn pollwn

1:16 kai e&wn en t: dexia &eiri autou asteras epta kai ek tou stomatos autou romfaia distomos oxeia ekporeuomen: kai : oyis autou ws o :lios fainei en t: dunamei autou

1:17 kai ote eidon auton epesa pros tous podas autou ws nekros kai e?:ken t:n dexian autou ep eme legwn m: fobou egw eimi o prwtos kai o es&atos

1:18 kai o zwn kai egenom:n nekros kai idou zwn eimi eis tous aiwnas twn aiwnwn kai e&w tas kleis tou ?anatou kai tou adou

1:19 grayon oun a eides kai a eisin kai a mellei | gines?ai | genes?ai | meta tauta

1:20 to must:rion twn epta asterwn ous eides epi t:s dexias mou kai tas epta lu&nias tas &rusas oi epta asteres aggeloi twn epta ekkl:siwn eisin kai ai lu&niai ai epta epta ekkl:siai eisin

2:1 tw aggelw | tw | t:s | en efesw ekkl:sias grayon tade legei o kratwn tous epta asteras en t: dexia autou o peripatwn en mesw twn epta lu&niwn twn &ruswn

2:2 oida ta erga sou kai ton kopon kai t:n upomon:n sou kai oti ou dun: bastasai kakous kai epeirasas tous legontas eautous apostolous kai ouk eisin kai eures autous yeudeis

2:3 kai upomon:n e&eis kai ebastasas dia to onoma mou kai ou kekopiakes

2:4 alla e&w kata sou oti t:n agap:n sou t:n prwt:n af:kes

2:5 mn:moneue oun po?en peptwkas kai metano:son kai ta prwta erga poi:son ei de m: er&omai soi kai kin:sw t:n lu&nian sou ek tou topou aut:s ean m: metano:s:s

2:6 alla touto e&eis oti miseis ta erga twn nikolaitwn a kagw misw

2:7 o e&wn ous akousatw ti to pneuma legei tais ekkl:siais tw nikwnti dwsw autw fagein ek tou xulou t:s zw:s o estin en tw paradeisw tou ?eou

2:8 kai tw aggelw | tw | t:s | en smurn: ekkl:sias grayon tade legei o prwtos kai o es&atos os egeneto nekros kai ez:sen

2:9 oida sou t:n ?liyin kai t:n ptw&eian alla plousios ei kai t:n blasf:mian ek twn legontwn ioudaious einai eautous kai ouk eisin alla sunagwg: tou satana

2:10 | m: | m:den | fobou a melleis pas&ein idou mellei ballein o diabolos ex umwn eis fulak:n ina peiras?:te kai | e&:te | exete | ?liyin :merwn deka ginou pistos a&ri ?anatou kai dwsw soi ton stefanon t:s zw:s

2:11 o e&wn ous akousatw ti to pneuma legei tais ekkl:siais o nikwn ou m: adik:?: ek tou ?anatou tou deuterou

2:12 kai tw aggelw t:s en pergamw ekkl:sias grayon tade legei o e&wn t:n romfaian t:n distomon t:n oxeian

2:13 oida pou katoikeis opou o ?ronos tou satana kai krateis to onoma mou kai ouk :rn:sw t:n pistin mou kai en tais :merais antipas o martus mou o pistos | [mou] | mou | os apektan?: par umin opou o satanas katoikei

2:14 all e&w kata sou oliga oti e&eis ekei kratountas t:n dida&:n balaam os edidasken tw balak balein skandalon enwpion twn uiwn isra:l fagein eidwlo?uta kai porneusai

2:15 outws e&eis kai su kratountas t:n dida&:n | | [twn] | nikolaitwn omoiws

2:16 metano:son oun ei de m: er&omai soi ta&u kai polem:sw met autwn en t: romfaia tou stomatos mou

2:17 o e&wn ous akousatw ti to pneuma legei tais ekkl:siais tw nikwnti dwsw autw tou manna tou kekrummenou kai dwsw autw y:fon leuk:n kai epi t:n y:fon onoma kainon gegrammenon o oudeis oiden ei m: o lambanwn

2:18 kai tw aggelw | tw | t:s | en ?uateirois ekkl:sias grayon tade legei o uios tou ?eou o e&wn tous of?almous | [autou] | autou | ws floga puros kai oi podes autou omoioi &alkolibanw

2:19 oida sou ta erga kai t:n agap:n kai t:n pistin kai t:n diakonian kai t:n upomon:n sou kai ta erga sou ta es&ata pleiona twn prwtwn

2:20 alla e&w kata sou oti afeis t:n gunaika iezabel : legousa eaut:n prof:tin kai didaskei kai plana tous emous doulous porneusai kai fagein eidwlo?uta

2:21 kai edwka aut: &ronon ina metano:s: kai ou ?elei metano:sai ek t:s porneias aut:s

2:22 idou ballw aut:n eis klin:n kai tous moi&euontas met aut:s eis ?liyin megal:n ean m: | metano:sousin | metano:swsin | ek twn ergwn aut:s

2:23 kai ta tekna aut:s apoktenw en ?anatw kai gnwsontai pasai ai ekkl:siai oti egw eimi o eraunwn nefrous kai kardias kai dwsw umin ekastw kata ta erga umwn

2:24 umin de legw tois loipois tois en ?uateirois osoi ouk e&ousin t:n dida&:n taut:n oitines ouk egnwsan ta ba?ea tou satana ws legousin ou ballw ef umas allo baros

2:25 pl:n o e&ete krat:sate | a&ris | <a&ris> | ou an :xw

2:26 kai o nikwn kai o t:rwn a&ri telous ta erga mou dwsw autw exousian epi twn e?nwn

2:27 kai poimanei autous en rabdw sid:ra ws ta skeu: ta keramika suntribetai [2:28] ws kagw eil:fa para tou patros mou

2:28 kai dwsw autw ton astera ton prwinon

2:29 o e&wn ous akousatw ti to pneuma legei tais ekkl:siais

3:1 kai tw aggelw t:s en sardesin ekkl:sias grayon tade legei o e&wn ta epta pneumata tou ?eou kai tous epta asteras oida sou ta erga oti onoma e&eis oti z:s kai nekros ei

3:2 ginou gr:gorwn kai st:rison ta loipa a emellon apo?anein ou gar eur:ka sou | | ta | erga pepl:rwmena enwpion tou ?eou mou

3:3 mn:moneue oun pws eil:fas kai :kousas kai t:rei kai metano:son ean oun m: gr:gor:s:s :xw ws klept:s kai ou m: gnws poian wran :xw epi se

3:4 alla e&eis oliga onomata en sardesin a ouk emolunan ta imatia autwn kai peripat:sousin met emou en leukois oti axioi eisin

3:5 o nikwn outws peribaleitai en imatiois leukois kai ou m: exaleiyw to onoma autou ek t:s biblou t:s zw:s kai omolog:sw to onoma autou enwpion tou patros mou kai enwpion twn aggelwn autou

3:6 o e&wn ous akousatw ti to pneuma legei tais ekkl:siais

3:7 kai tw aggelw t:s en filadelfeia ekkl:sias grayon tade legei o agios o al:?inos o e&wn t:n klein dauid o anoigwn kai oudeis kleisei kai kleiwn kai oudeis anoigei

3:8 oida sou ta erga idou dedwka enwpion sou ?uran :newgmen:n :n oudeis dunatai kleisai aut:n oti mikran e&eis dunamin kai et:r:sas mou ton logon kai ouk :rn:sw to onoma mou

3:9 idou didw ek t:s sunagwg:s tou satana twn legontwn eautous ioudaious einai kai ouk eisin alla yeudontai idou poi:sw autous ina :xousin kai proskun:sousin enwpion twn podwn sou kai gnwsin oti egw :gap:sa se

3:10 oti et:r:sas ton logon t:s upomon:s mou kagw se t:r:sw ek t:s wras tou peirasmou t:s mellous:s er&es?ai epi t:s oikoumen:s ol:s peirasai tous katoikountas epi t:s g:s

3:11 er&omai ta&u kratei o e&eis ina m:deis lab: ton stefanon sou

3:12 o nikwn poi:sw auton stulon en tw naw tou ?eou mou kai exw ou m: exel?: eti kai grayw ep auton to onoma tou ?eou mou kai to onoma t:s polews tou ?eou mou t:s kain:s ierousal:m : katabainousa ek tou ouranou apo tou ?eou mou kai to onoma mou to kainon

3:13 o e&wn ous akousatw ti to pneuma legei tais ekkl:siais

3:14 kai tw aggelw t:s en laodikeia ekkl:sias grayon tade legei o am:n o martus o pistos kai | [o] | | al:?inos : ar&: t:s ktisews tou ?eou

3:15 oida sou ta erga oti oute yu&ros ei oute zestos ofelon yu&ros :s : zestos

3:16 outws oti &liaros ei kai oute zestos oute yu&ros mellw se emesai ek tou stomatos mou

3:17 oti legeis oti plousios eimi kai peplout:ka kai ouden &reian e&w kai ouk oidas oti su ei o talaipwros kai eleeinos kai ptw&os kai tuflos kai gumnos

3:18 sumbouleuw soi agorasai par emou &rusion pepurwmenon ek puros ina plout:s:s kai imatia leuka ina peribal: kai m: fanerw?: : ais&un: t:s gumnot:tos sou kai | kollourion | <kollourion> | eg&risai tous of?almous sou ina blep:s

3:19 egw osous ean filw eleg&w kai paideuw z:leue oun kai metano:son

3:20 idou est:ka epi t:n ?uran kai krouw ean tis akous: t:s fwn:s mou kai anoix: t:n ?uran | | [kai] | eiseleusomai pros auton kai deipn:sw met autou kai autos met emou

3:21 o nikwn dwsw autw ka?isai met emou en tw ?ronw mou ws kagw enik:sa kai eka?isa meta tou patros mou en tw ?ronw autou

3:22 o e&wn ous akousatw ti to pneuma legei tais ekkl:siais

4:1 meta tauta eidon kai idou ?ura :newgmen: en tw ouranw kai : fwn: : prwt: :n :kousa ws salpiggos lalous:s met emou legwn anaba wde kai deixw soi a dei genes?ai meta tauta

4:2 eu?ews egenom:n en pneumati kai idou ?ronos ekeito en tw ouranw kai epi ton ?ronon ka?:menos

4:3 kai o ka?:menos omoios orasei li?w iaspidi kai sardiw kai iris kuklo?en tou ?ronou omoios orasei smaragdinw

4:4 kai kuklo?en tou ?ronou | ?ronoi | ?ronous | eikosi tessares kai epi tous ?ronous eikosi tessaras presbuterous ka?:menous peribebl:menous | | en | imatiois leukois kai epi tas kefalas autwn stefanous &rusous

4:5 kai ek tou ?ronou ekporeuontai astrapai kai fwnai kai brontai kai epta lampades puros kaiomenai enwpion tou ?ronou a eisin ta epta pneumata tou ?eou

4:6 kai enwpion tou ?ronou ws ?alassa ualin: omoia krustallw kai en mesw tou ?ronou kai kuklw tou ?ronou tessara zwa gemonta of?almwn empros?en kai opis?en

4:7 kai to zwon to prwton omoion leonti kai to deuteron zwon omoion mos&w kai to triton zwon e&wn to proswpon ws an?rwpou kai to tetarton zwon omoion aetw petomenw

4:8 kai ta tessara zwa en ka? en autwn e&wn ana pterugas ex kuklo?en kai esw?en gemousin of?almwn kai anapausin ouk e&ousin :meras kai nuktos legontes agios agios agios kurios o ?eos o pantokratwr o :n kai o wn kai o er&omenos

4:9 kai otan dwsousin ta zwa doxan kai tim:n kai eu&aristian tw ka?:menw epi | tou ?ronou | tw ?ronw | tw zwnti eis tous aiwnas twn aiwnwn

4:10 pesountai oi eikosi tessares presbuteroi enwpion tou ka?:menou epi tou ?ronou kai proskun:sousin tw zwnti eis tous aiwnas twn aiwnwn kai balousin tous stefanous autwn enwpion tou ?ronou legontes

4:11 axios ei o kurios kai o ?eos :mwn labein t:n doxan kai t:n tim:n kai t:n dunamin oti su ektisas ta panta kai dia to ?el:ma sou :san kai ektis?:san

5:1 kai eidon epi t:n dexian tou ka?:menou epi tou ?ronou biblion gegrammenon esw?en kai opis?en katesfragismenon sfragisin epta

5:2 kai eidon aggelon is&uron k:russonta en fwn: megal: tis axios anoixai to biblion kai lusai tas sfragidas autou

5:3 kai oudeis edunato en tw ouranw oude epi t:s g:s oude upokatw t:s g:s anoixai to biblion oute blepein auto

5:4 kai | [egw] | | eklaion polu oti oudeis axios eure?: anoixai to biblion oute blepein auto

5:5 kai eis ek twn presbuterwn legei moi m: klaie idou enik:sen o lewn o ek t:s ful:s iouda : riza dauid anoixai to biblion kai tas epta sfragidas autou

5:6 kai eidon en mesw tou ?ronou kai twn tessarwn zwwn kai en mesw twn presbuterwn arnion est:kos ws esfagmenon e&wn kerata epta kai of?almous epta oi eisin ta [epta] pneumata tou ?eou apestalmenoi eis pasan t:n g:n

5:7 kai :l?en kai eil:fen ek t:s dexias tou ka?:menou epi tou ?ronou

5:8 kai ote elaben to biblion ta tessara zwa kai oi eikosi tessares presbuteroi epesan enwpion tou arniou e&ontes ekastos ki?aran kai fialas &rusas gemousas ?umiamatwn ai eisin ai proseu&ai twn agiwn

5:9 kai adousin wd:n kain:n legontes axios ei labein to biblion kai anoixai tas sfragidas autou oti esfag:s kai :gorasas tw ?ew en tw aimati sou ek pas:s ful:s kai glwss:s kai laou kai e?nous

5:10 kai epoi:sas autous tw ?ew :mwn basileian kai iereis kai | basileuousin | basileusousin | epi t:s g:s

5:11 kai eidon kai :kousa fwn:n aggelwn pollwn kuklw tou ?ronou kai twn zwwn kai twn presbuterwn kai :n o ari?mos autwn muriades muriadwn kai &iliades &iliadwn

5:12 legontes fwn: megal: axion estin to arnion to esfagmenon labein t:n dunamin kai plouton kai sofian kai is&un kai tim:n kai doxan kai eulogian

5:13 kai pan ktisma o en tw ouranw kai epi t:s g:s kai upokatw t:s g:s kai epi t:s ?alass:s | [estin] | | kai ta en autois panta :kousa legontas tw ka?:menw epi | tou ?ronou | tw ?ronw | kai tw arniw : eulogia kai : tim: kai : doxa kai to kratos eis tous aiwnas twn aiwnwn

5:14 kai ta tessara zwa elegon am:n kai oi presbuteroi epesan kai prosekun:san

6:1 kai eidon ote :noixen to arnion mian ek twn epta sfragidwn kai :kousa enos ek twn tessarwn zwwn legontos ws fwn: bront:s er&ou

6:2 kai eidon kai idou ippos leukos kai o ka?:menos ep auton e&wn toxon kai edo?: autw stefanos kai ex:l?en nikwn kai ina nik:s:

6:3 kai ote :noixen t:n sfragida t:n deuteran :kousa tou deuterou zwou legontos er&ou

6:4 kai ex:l?en allos ippos purros kai tw ka?:menw ep auton edo?: | [autw] | autw | labein t:n eir:n:n | [ek] | ek | t:s g:s kai ina all:lous sfaxousin kai edo?: autw ma&aira megal:

6:5 kai ote :noixen t:n sfragida t:n trit:n :kousa tou tritou zwou legontos er&ou kai eidon kai idou ippos melas kai o ka?:menos ep auton e&wn zugon en t: &eiri autou

6:6 kai :kousa ws fwn:n en mesw twn tessarwn zwwn legousan &oinix sitou d:nariou kai treis &oinikes kri?wn d:nariou kai to elaion kai ton oinon m: adik:s:s

6:7 kai ote :noixen t:n sfragida t:n tetart:n :kousa fwn:n tou tetartou zwou legontos er&ou

6:8 kai eidon kai idou ippos &lwros kai o ka?:menos epanw | [autou] | autou | onoma autw [o] ?anatos kai o ad:s :kolou?ei met autou kai edo?: autois exousia epi to tetarton t:s g:s apokteinai en romfaia kai en limw kai en ?anatw kai upo twn ?:riwn t:s g:s

6:9 kai ote :noixen t:n pempt:n sfragida eidon upokatw tou ?usiast:riou tas yu&as twn esfagmenwn dia ton logon tou ?eou kai dia t:n marturian :n ei&on

6:10 kai ekraxan fwn: megal: legontes ews pote o despot:s o agios kai al:?inos ou krineis kai ekdikeis to aima :mwn ek twn katoikountwn epi t:s g:s

6:11 kai edo?: autois ekastw stol: leuk: kai erre?: autois ina anapausontai eti &ronon mikron ews pl:rw?wsin kai oi sundouloi autwn kai oi adelfoi autwn oi mellontes apoktennes?ai ws kai autoi

6:12 kai eidon ote :noixen t:n sfragida t:n ekt:n kai seismos megas egeneto kai o :lios egeneto melas ws sakkos tri&inos kai : sel:n: ol: egeneto ws aima

6:13 kai oi asteres tou ouranou epesan eis t:n g:n ws suk: ballei tous olun?ous aut:s upo anemou megalou seiomen:

6:14 kai o ouranos ape&wris?: ws biblion elissomenon kai pan oros kai n:sos ek twn topwn autwn ekin:?:san

6:15 kai oi basileis t:s g:s kai oi megistanes kai oi &iliar&oi kai oi plousioi kai oi is&uroi kai pas doulos kai eleu?eros ekruyan eautous eis ta sp:laia kai eis tas petras twn orewn

6:16 kai legousin tois oresin kai tais petrais pesete ef :mas kai kruyate :mas apo proswpou tou ka?:menou epi tou ?ronou kai apo t:s org:s tou arniou

6:17 oti :l?en : :mera : megal: t:s org:s autwn kai tis dunatai sta?:nai

7:1 meta touto eidon tessaras aggelous estwtas epi tas tessaras gwnias t:s g:s kratountas tous tessaras anemous t:s g:s ina m: pne: anemos epi t:s g:s m:te epi t:s ?alass:s m:te epi pan dendron

7:2 kai eidon allon aggelon anabainonta apo anatol:s :liou e&onta sfragida ?eou zwntos kai ekraxen fwn: megal: tois tessarsin aggelois ois edo?: autois adik:sai t:n g:n kai t:n ?alassan

7:3 legwn m: adik:s:te t:n g:n m:te t:n ?alassan m:te ta dendra a&ri sfragiswmen tous doulous tou ?eou :mwn epi twn metwpwn autwn

7:4 kai :kousa ton ari?mon twn esfragismenwn ekaton tesserakonta tessares &iliades esfragismenoi ek pas:s ful:s uiwn isra:l

7:5 ek ful:s iouda dwdeka &iliades esfragismenoi ek ful:s roub:n dwdeka &iliades ek ful:s gad dwdeka &iliades

7:6 ek ful:s as:r dwdeka &iliades ek ful:s nef?alim dwdeka &iliades ek ful:s manass: dwdeka &iliades

7:7 ek ful:s sumewn dwdeka &iliades ek ful:s leui dwdeka &iliades ek ful:s issa&ar dwdeka &iliades

7:8 ek ful:s zaboulwn dwdeka &iliades ek ful:s iws:f dwdeka &iliades ek ful:s beniamin dwdeka &iliades esfragismenoi

7:9 meta tauta eidon kai idou o&los polus on ari?m:sai auton oudeis edunato ek pantos e?nous kai fulwn kai lawn kai glwsswn estwtes enwpion tou ?ronou kai enwpion tou arniou peribebl:menous stolas leukas kai foinikes en tais &ersin autwn

7:10 kai krazousin fwn: megal: legontes : swt:ria tw ?ew :mwn tw ka?:menw epi tw ?ronw kai tw arniw

7:11 kai pantes oi aggeloi eist:keisan kuklw tou ?ronou kai twn presbuterwn kai twn tessarwn zwwn kai epesan enwpion tou ?ronou epi ta proswpa autwn kai prosekun:san tw ?ew

7:12 legontes am:n : eulogia kai : doxa kai : sofia kai : eu&aristia kai : tim: kai : dunamis kai : is&us tw ?ew :mwn eis tous aiwnas twn aiwnwn | [am:n] | am:n |

7:13 kai apekri?: eis ek twn presbuterwn legwn moi outoi oi peribebl:menoi tas stolas tas leukas tines eisin kai po?en :l?on

7:14 kai eir:ka autw kurie mou su oidas kai eipen moi outoi eisin oi er&omenoi ek t:s ?liyews t:s megal:s kai eplunan tas stolas autwn kai eleukanan autas en tw aimati tou arniou

7:15 dia touto eisin enwpion tou ?ronou tou ?eou kai latreuousin autw :meras kai nuktos en tw naw autou kai o ka?:menos epi tou ?ronou sk:nwsei ep autous

7:16 ou peinasousin eti oude diy:sousin eti oude m: pes: ep autous o :lios oude pan kauma

7:17 oti to arnion to ana meson tou ?ronou poimanei autous kai od:g:sei autous epi zw:s p:gas udatwn kai exaleiyei o ?eos pan dakruon ek twn of?almwn autwn

8:1 kai otan :noixen t:n sfragida t:n ebdom:n egeneto sig: en tw ouranw ws :miwrion

8:2 kai eidon tous epta aggelous oi enwpion tou ?eou est:kasin kai edo?:san autois epta salpigges

8:3 kai allos aggelos :l?en kai esta?: epi tou ?usiast:riou e&wn libanwton &rusoun kai edo?: autw ?umiamata polla ina dwsei tais proseu&ais twn agiwn pantwn epi to ?usiast:rion to &rusoun to enwpion tou ?ronou

8:4 kai aneb: o kapnos twn ?umiamatwn tais proseu&ais twn agiwn ek &eiros tou aggelou enwpion tou ?eou

8:5 kai eil:fen o aggelos ton libanwton kai egemisen auton ek tou puros tou ?usiast:riou kai ebalen eis t:n g:n kai egenonto brontai kai fwnai kai astrapai kai seismos

8:6 kai oi epta aggeloi oi e&ontes tas epta salpiggas :toimasan autous ina salpiswsin

8:7 kai o prwtos esalpisen kai egeneto &alaza kai pur memigmena en aimati kai ebl:?: eis t:n g:n kai to triton t:s g:s kateka: kai to triton twn dendrwn kateka: kai pas &ortos &lwros kateka:

8:8 kai o deuteros aggelos esalpisen kai ws oros mega puri kaiomenon ebl:?: eis t:n ?alassan kai egeneto to triton t:s ?alass:s aima

8:9 kai ape?anen to triton twn ktismatwn twn en t: ?alass: ta e&onta yu&as kai to triton twn ploiwn dief?ar:san

8:10 kai o tritos aggelos esalpisen kai epesen ek tou ouranou ast:r megas kaiomenos ws lampas kai epesen epi to triton twn potamwn kai epi tas p:gas twn udatwn

8:11 kai to onoma tou asteros legetai o ayin?os kai egeneto to triton twn udatwn eis ayin?on kai polloi twn an?rwpwn ape?anon ek twn udatwn oti epikran?:san

8:12 kai o tetartos aggelos esalpisen kai epl:g: to triton tou :liou kai to triton t:s sel:n:s kai to triton twn asterwn ina skotis?: to triton autwn kai : :mera m: fan: to triton aut:s kai : nux omoiws

8:13 kai eidon kai :kousa enos aetou petomenou en mesouran:mati legontos fwn: megal: ouai ouai ouai tous katoikountas epi t:s g:s ek twn loipwn fwnwn t:s salpiggos twn triwn aggelwn twn mellontwn salpizein

9:1 kai o pemptos aggelos esalpisen kai eidon astera ek tou ouranou peptwkota eis t:n g:n kai edo?: autw : kleis tou freatos t:s abussou

9:2 kai :noixen to frear t:s abussou kai aneb: kapnos ek tou freatos ws kapnos kaminou megal:s kai eskotw?: o :lios kai o a:r ek tou kapnou tou freatos

9:3 kai ek tou kapnou ex:l?on akrides eis t:n g:n kai edo?: autais exousia ws e&ousin exousian oi skorpioi t:s g:s

9:4 kai erre?: autais ina m: adik:sousin ton &orton t:s g:s oude pan &lwron oude pan dendron ei m: tous an?rwpous oitines ouk e&ousin t:n sfragida tou ?eou epi twn metwpwn

9:5 kai edo?: | autais | autois | ina m: apokteinwsin autous all ina basanis?:sontai m:nas pente kai o basanismos autwn ws basanismos skorpiou otan pais: an?rwpon

9:6 kai en tais :merais ekeinais z:t:sousin oi an?rwpoi ton ?anaton kai ou m: eur:sousin auton kai epi?um:sousin apo?anein kai feugei o ?anatos ap autwn

9:7 kai ta omoiwmata twn akridwn omoia ippois :toimasmenois eis polemon kai epi tas kefalas autwn ws stefanoi omoioi &rusw kai ta proswpa autwn ws proswpa an?rwpwn

9:8 kai ei&on tri&as ws tri&as gunaikwn kai oi odontes autwn ws leontwn :san

9:9 kai ei&on ?wrakas ws ?wrakas sid:rous kai : fwn: twn pterugwn autwn ws fwn: armatwn ippwn pollwn tre&ontwn eis polemon

9:10 kai e&ousin ouras omoias skorpiois kai kentra kai en tais ourais autwn : exousia autwn adik:sai tous an?rwpous m:nas pente

9:11 e&ousin ep autwn basilea ton aggelon t:s abussou onoma autw ebraisti abaddwn kai en t: ell:nik: onoma e&ei apolluwn

9:12 : ouai : mia ap:l?en idou er&etai eti duo ouai meta tauta

9:13 kai o ektos aggelos esalpisen kai :kousa fwn:n mian ek twn | | [tessarwn] | keratwn tou ?usiast:riou tou &rusou tou enwpion tou ?eou

9:14 legonta tw ektw aggelw o e&wn t:n salpigga luson tous tessaras aggelous tous dedemenous epi tw potamw tw megalw eufrat:

9:15 kai elu?:san oi tessares aggeloi oi :toimasmenoi eis t:n wran kai :meran kai m:na kai eniauton ina apokteinwsin to triton twn an?rwpwn

9:16 kai o ari?mos twn strateumatwn tou ippikou dismuriades muriadwn :kousa ton ari?mon autwn

9:17 kai outws eidon tous ippous en t: orasei kai tous ka?:menous ep autwn e&ontas ?wrakas purinous kai uakin?inous kai ?eiwdeis kai ai kefalai twn ippwn ws kefalai leontwn kai ek twn stomatwn autwn ekporeuetai pur kai kapnos kai ?eion

9:18 apo twn triwn pl:gwn toutwn apektan?:san to triton twn an?rwpwn ek tou puros kai tou kapnou kai tou ?eiou tou ekporeuomenou ek twn stomatwn autwn

9:19 : gar exousia twn ippwn en tw stomati autwn estin kai en tais ourais autwn ai gar ourai autwn omoiai ofesin e&ousai kefalas kai en autais adikousin

9:20 kai oi loipoi twn an?rwpwn oi ouk apektan?:san en tais pl:gais tautais | ou | oude | meteno:san ek twn ergwn twn &eirwn autwn ina m: proskun:sousin ta daimonia kai ta eidwla ta &rusa kai ta argura kai ta &alka kai ta li?ina kai ta xulina a oute blepein dunantai oute akouein oute peripatein

9:21 kai ou meteno:san ek twn fonwn autwn oute ek twn farmakwn autwn oute ek t:s porneias autwn oute ek twn klemmatwn autwn

10:1 kai eidon allon aggelon is&uron katabainonta ek tou ouranou peribebl:menon nefel:n kai : iris epi | t:n kefal:n | t:s kefal:s | autou kai to proswpon autou ws o :lios kai oi podes autou ws stuloi puros

10:2 kai e&wn en t: &eiri autou biblaridion :newgmenon kai e?:ken ton poda autou ton dexion epi t:s ?alass:s ton de euwnumon epi t:s g:s

10:3 kai ekraxen fwn: megal: wsper lewn mukatai kai ote ekraxen elal:san ai epta brontai tas eautwn fwnas

10:4 kai ote elal:san ai epta brontai :mellon grafein kai :kousa fwn:n ek tou ouranou legousan sfragison a elal:san ai epta brontai kai m: auta gray:s

10:5 kai o aggelos on eidon estwta epi t:s ?alass:s kai epi t:s g:s :ren t:n &eira autou t:n dexian eis ton ouranon

10:6 kai wmosen en tw zwnti eis tous aiwnas twn aiwnwn os ektisen ton ouranon kai ta en autw kai t:n g:n kai ta en aut: | [kai | kai | t:n ?alassan kai ta en | aut:] | aut: | oti &ronos ouketi estai

10:7 all en tais :merais t:s fwn:s tou ebdomou aggelou otan mell: salpizein kai eteles?: to must:rion tou ?eou ws eu:ggelisen tous eautou doulous tous prof:tas

10:8 kai : fwn: :n :kousa ek tou ouranou palin lalousan met emou kai legousan upage labe to biblion to :newgmenon en t: &eiri tou aggelou tou estwtos epi t:s ?alass:s kai epi t:s g:s

10:9 kai ap:l?a pros ton aggelon legwn autw dounai moi to biblaridion kai legei moi labe kai katafage auto kai pikranei sou t:n koilian all en tw stomati sou estai gluku ws meli

10:10 kai elabon to biblaridion ek t:s &eiros tou aggelou kai katefagon auto kai :n en tw stomati mou ws meli gluku kai ote efagon auto epikran?: : koilia mou

10:11 kai legousin moi dei se palin prof:teusai epi laois kai e?nesin kai glwssais kai basileusin pollois

11:1 kai edo?: moi kalamos omoios rabdw legwn egeire kai metr:son ton naon tou ?eou kai to ?usiast:rion kai tous proskunountas en autw

11:2 kai t:n aul:n t:n exw?en tou naou ekbale exw?en kai m: aut:n metr:s:s oti edo?: tois e?nesin kai t:n polin t:n agian pat:sousin m:nas tesserakonta [kai] duo

11:3 kai dwsw tois dusin martusin mou kai prof:teusousin :meras &ilias diakosias ex:konta | peribebl:menous | peribebl:menoi | sakkous

11:4 outoi eisin ai duo elaiai kai ai duo lu&niai | [ai] | ai | enwpion tou kuriou t:s g:s estwtes

11:5 kai ei tis autous ?elei adik:sai pur ekporeuetai ek tou stomatos autwn kai kates?iei tous e&?rous autwn kai ei tis ?el:s: autous adik:sai outws dei auton apoktan?:nai

11:6 outoi e&ousin t:n exousian kleisai ton ouranon ina m: uetos bre&: tas :meras t:s prof:teias autwn kai exousian e&ousin epi twn udatwn strefein auta eis aima kai pataxai t:n g:n en pas: pl:g: osakis ean ?el:swsin

11:7 kai otan teleswsin t:n marturian autwn to ?:rion to anabainon ek t:s abussou poi:sei met autwn polemon kai nik:sei autous kai apoktenei autous

11:8 kai to ptwma autwn epi t:s plateias t:s polews t:s megal:s :tis kaleitai pneumatikws sodoma kai aiguptos opou kai o kurios autwn estaurw?:

11:9 kai blepousin ek twn lawn kai fulwn kai glwsswn kai e?nwn to ptwma autwn :meras treis kai :misu kai ta ptwmata autwn ouk afiousin te?:nai eis mn:ma

11:10 kai oi katoikountes epi t:s g:s &airousin ep autois kai eufrainontai kai dwra pemyousin all:lois oti outoi oi duo prof:tai ebasanisan tous katoikountas epi t:s g:s

11:11 kai meta | [tas] | tas | treis :meras kai :misu pneuma zw:s ek tou ?eou eis:l?en | [en] | en | autois kai est:san epi tous podas autwn kai fobos megas epepesen epi tous ?ewrountas autous

11:12 kai :kousan fwn:s megal:s ek tou ouranou legous:s autois anabate wde kai aneb:san eis ton ouranon en t: nefel: kai e?ewr:san autous oi e&?roi autwn

11:13 kai en ekein: t: wra egeneto seismos megas kai to dekaton t:s polews epesen kai apektan?:san en tw seismw onomata an?rwpwn &iliades epta kai oi loipoi emfoboi egenonto kai edwkan doxan tw ?ew tou ouranou

11:14 : ouai : deutera ap:l?en idou : ouai : trit: er&etai ta&u

11:15 kai o ebdomos aggelos esalpisen kai egenonto fwnai megalai en tw ouranw legontes egeneto : basileia tou kosmou tou kuriou :mwn kai tou &ristou autou kai basileusei eis tous aiwnas twn aiwnwn

11:16 kai oi eikosi tessares presbuteroi [oi] enwpion tou ?eou ka?:menoi epi tous ?ronous autwn epesan epi ta proswpa autwn kai prosekun:san tw ?ew

11:17 legontes eu&aristoumen soi kurie o ?eos o pantokratwr o wn kai o :n oti eil:fas t:n dunamin sou t:n megal:n kai ebasileusas

11:18 kai ta e?n: wrgis?:san kai :l?en : org: sou kai o kairos twn nekrwn kri?:nai kai dounai ton mis?on tois doulois sou tois prof:tais kai tois agiois kai tois foboumenois to onoma sou tous mikrous kai tous megalous kai diaf?eirai tous diaf?eirontas t:n g:n

11:19 kai :noig: o naos tou ?eou o en tw ouranw kai wf?: : kibwtos t:s dia?:k:s autou en tw naw autou kai egenonto astrapai kai fwnai kai brontai kai seismos kai &alaza megal:

12:1 kai s:meion mega wf?: en tw ouranw gun: peribebl:men: ton :lion kai : sel:n: upokatw twn podwn aut:s kai epi t:s kefal:s aut:s stefanos asterwn dwdeka

12:2 kai en gastri e&ousa kai krazei wdinousa kai basanizomen: tekein

12:3 kai wf?: allo s:meion en tw ouranw kai idou drakwn megas purros e&wn kefalas epta kai kerata deka kai epi tas kefalas autou epta diad:mata

12:4 kai : oura autou surei to triton twn asterwn tou ouranou kai ebalen autous eis t:n g:n kai o drakwn est:ken enwpion t:s gunaikos t:s mellous:s tekein ina otan tek: to teknon aut:s katafag:

12:5 kai eteken uion arsen os mellei poimainein panta ta e?n: en rabdw sid:ra kai :rpas?: to teknon aut:s pros ton ?eon kai pros ton ?ronon autou

12:6 kai : gun: efugen eis t:n er:mon opou e&ei ekei topon :toimasmenon apo tou ?eou ina ekei trefwsin aut:n :meras &ilias diakosias ex:konta

12:7 kai egeneto polemos en tw ouranw o mi&a:l kai oi aggeloi autou tou polem:sai meta tou drakontos kai o drakwn epolem:sen kai oi aggeloi autou

12:8 kai ouk is&usen oude topos eure?: autwn eti en tw ouranw

12:9 kai ebl:?: o drakwn o megas o ofis o ar&aios o kaloumenos diabolos kai o satanas o planwn t:n oikoumen:n ol:n ebl:?: eis t:n g:n kai oi aggeloi autou met autou ebl:?:san

12:10 kai :kousa fwn:n megal:n en tw ouranw legousan arti egeneto : swt:ria kai : dunamis kai : basileia tou ?eou :mwn kai : exousia tou &ristou autou oti ebl:?: o kat:gwr twn adelfwn :mwn o kat:gorwn autous enwpion tou ?eou :mwn :meras kai nuktos

12:11 kai autoi enik:san auton dia to aima tou arniou kai dia ton logon t:s marturias autwn kai ouk :gap:san t:n yu&:n autwn a&ri ?anatou

12:12 dia touto eufraines?e | | [oi] | ouranoi kai oi en autois sk:nountes ouai t:n g:n kai t:n ?alassan oti kateb: o diabolos pros umas e&wn ?umon megan eidws oti oligon kairon e&ei

12:13 kai ote eiden o drakwn oti ebl:?: eis t:n g:n ediwxen t:n gunaika :tis eteken ton arsena

12:14 kai edo?:san t: gunaiki ai duo pteruges tou aetou tou megalou ina pet:tai eis t:n er:mon eis ton topon aut:s opou trefetai ekei kairon kai kairous kai :misu kairou apo proswpou tou ofews

12:15 kai ebalen o ofis ek tou stomatos autou opisw t:s gunaikos udwr ws potamon ina aut:n potamofor:ton poi:s:

12:16 kai ebo:?:sen : g: t: gunaiki kai :noixen : g: to stoma aut:s kai katepien ton potamon on ebalen o drakwn ek tou stomatos autou

12:17 kai wrgis?: o drakwn epi t: gunaiki kai ap:l?en poi:sai polemon meta twn loipwn tou spermatos aut:s twn t:rountwn tas entolas tou ?eou kai e&ontwn t:n marturian i:sou

13:1 [12:18] kai esta?: epi t:n ammon t:s ?alass:s [13:1] kai eidon ek t:s ?alass:s ?:rion anabainon e&on kerata deka kai kefalas epta kai epi twn keratwn autou deka diad:mata kai epi tas kefalas autou | onomata | <onomata> | blasf:mias

13:2 kai to ?:rion o eidon :n omoion pardalei kai oi podes autou ws arkou kai to stoma autou ws stoma leontos kai edwken autw o drakwn t:n dunamin autou kai ton ?ronon autou kai exousian megal:n

13:3 kai mian ek twn kefalwn autou ws esfagmen:n eis ?anaton kai : pl:g: tou ?anatou autou e?erapeu?: kai e?aumas?: ol: : g: opisw tou ?:riou

13:4 kai prosekun:san tw drakonti oti edwken t:n exousian tw ?:riw kai prosekun:san tw ?:riw legontes tis omoios tw ?:riw kai tis dunatai polem:sai met autou

13:5 kai edo?: autw stoma laloun megala kai blasf:mias kai edo?: autw exousia poi:sai m:nas tesserakonta [kai] duo

13:6 kai :noixen to stoma autou eis blasf:mias pros ton ?eon blasf:m:sai to onoma autou kai t:n sk:n:n autou tous en tw ouranw sk:nountas

13:7 | [kai | kai | edo?: autw poi:sai polemon meta twn agiwn kai nik:sai | autous] | autous | kai edo?: autw exousia epi pasan ful:n kai laon kai glwssan kai e?nos

13:8 kai proskun:sousin auton pantes oi katoikountes epi t:s g:s ou ou gegraptai to onoma autou en tw bibliw t:s zw:s tou arniou tou esfagmenou apo katabol:s kosmou

13:9 ei tis e&ei ous akousatw

13:10 ei tis eis ai&malwsian eis ai&malwsian upagei ei tis en ma&air: | apoktenei dei | apoktan?:nai | auton en ma&air: apoktan?:nai wde estin : upomon: kai : pistis twn agiwn

13:11 kai eidon allo ?:rion anabainon ek t:s g:s kai ei&en kerata duo omoia arniw kai elalei ws drakwn

13:12 kai t:n exousian tou prwtou ?:riou pasan poiei enwpion autou kai poiei t:n g:n kai tous en aut: katoikountas ina proskun:sousin to ?:rion to prwton ou e?erapeu?: : pl:g: tou ?anatou autou

13:13 kai poiei s:meia megala ina kai pur poi: ek tou ouranou katabainein eis t:n g:n enwpion twn an?rwpwn

13:14 kai plana tous katoikountas epi t:s g:s dia ta s:meia a edo?: autw poi:sai enwpion tou ?:riou legwn tois katoikousin epi t:s g:s poi:sai eikona tw ?:riw os e&ei t:n pl:g:n t:s ma&air:s kai ez:sen

13:15 kai edo?: | aut: | autw | dounai pneuma t: eikoni tou ?:riou ina kai lal:s: : eikwn tou ?:riou kai poi:s: [ina] osoi ean m: proskun:swsin t: eikoni tou ?:riou apoktan?wsin

13:16 kai poiei pantas tous mikrous kai tous megalous kai tous plousious kai tous ptw&ous kai tous eleu?erous kai tous doulous ina dwsin autois &aragma epi t:s &eiros autwn t:s dexias : epi to metwpon autwn

13:17 | [kai] | kai | ina m: tis dun:tai agorasai : pwl:sai ei m: o e&wn to &aragma to onoma tou ?:riou : ton ari?mon tou onomatos autou

13:18 wde : sofia estin o e&wn noun y:fisatw ton ari?mon tou ?:riou ari?mos gar an?rwpou estin kai o ari?mos autou exakosioi ex:konta ex

14:1 kai eidon kai idou to arnion estos epi to oros siwn kai met autou ekaton tesserakonta tessares &iliades e&ousai to onoma autou kai to onoma tou patros autou gegrammenon epi twn metwpwn autwn

14:2 kai :kousa fwn:n ek tou ouranou ws fwn:n udatwn pollwn kai ws fwn:n bront:s megal:s kai : fwn: :n :kousa ws ki?arwdwn ki?arizontwn en tais ki?arais autwn

14:3 kai adousin | ws | [ws] | wd:n kain:n enwpion tou ?ronou kai enwpion twn tessarwn zwwn kai twn presbuterwn kai oudeis edunato ma?ein t:n wd:n ei m: ai ekaton tesserakonta tessares &iliades oi :gorasmenoi apo t:s g:s

14:4 outoi eisin oi meta gunaikwn ouk emolun?:san par?enoi gar eisin outoi oi akolou?ountes tw arniw opou an | upagei | upag: | outoi :goras?:san apo twn an?rwpwn apar&: tw ?ew kai tw arniw

14:5 kai en tw stomati autwn ou& eure?: yeudos amwmoi eisin

14:6 kai eidon allon aggelon petomenon en mesouran:mati e&onta euaggelion aiwnion euaggelisai epi tous ka?:menous epi t:s g:s kai epi pan e?nos kai ful:n kai glwssan kai laon

14:7 legwn en fwn: megal: fob:?:te ton ?eon kai dote autw doxan oti :l?en : wra t:s krisews autou kai proskun:sate tw poi:santi ton ouranon kai t:n g:n kai ?alassan kai p:gas udatwn

14:8 kai allos | deuteros [aggelos] | aggelos deuteros | :kolou?:sen legwn epesen epesen babulwn : megal: : ek tou oinou tou ?umou t:s porneias aut:s pepotiken panta ta e?n:

14:9 kai allos aggelos tritos :kolou?:sen autois legwn en fwn: megal: ei tis proskunei to ?:rion kai t:n eikona autou kai lambanei &aragma epi tou metwpou autou : epi t:n &eira autou

14:10 kai autos pietai ek tou oinou tou ?umou tou ?eou tou kekerasmenou akratou en tw pot:riw t:s org:s autou kai basanis?:setai en puri kai ?eiw enwpion aggelwn agiwn kai enwpion tou arniou

14:11 kai o kapnos tou basanismou autwn eis aiwnas aiwnwn anabainei kai ouk e&ousin anapausin :meras kai nuktos oi proskunountes to ?:rion kai t:n eikona autou kai ei tis lambanei to &aragma tou onomatos autou

14:12 wde : upomon: twn agiwn estin oi t:rountes tas entolas tou ?eou kai t:n pistin i:sou

14:13 kai :kousa fwn:s ek tou ouranou legous:s grayon makarioi oi nekroi oi en kuriw apo?n:skontes ap arti nai legei to pneuma ina anapa:sontai ek twn kopwn autwn ta gar erga autwn akolou?ei met autwn

14:14 kai eidon kai idou nefel: leuk: kai epi t:n nefel:n ka?:menon omoion uion an?rwpou e&wn epi t:s kefal:s autou stefanon &rusoun kai en t: &eiri autou drepanon oxu

14:15 kai allos aggelos ex:l?en ek tou naou krazwn en fwn: megal: tw ka?:menw epi t:s nefel:s pemyon to drepanon sou kai ?erison oti :l?en : wra ?erisai oti ex:ran?: o ?erismos t:s g:s

14:16 kai ebalen o ka?:menos epi t:s nefel:s to drepanon autou epi t:n g:n kai e?eris?: : g:

14:17 kai allos aggelos ex:l?en ek tou naou tou en tw ouranw e&wn kai autos drepanon oxu

14:18 kai allos aggelos [ex:l?en] ek tou ?usiast:riou [o] e&wn exousian epi tou puros kai efwn:sen fwn: megal: tw e&onti to drepanon to oxu legwn pemyon sou to drepanon to oxu kai trug:son tous botruas t:s ampelou t:s g:s oti :kmasan ai stafulai aut:s

14:19 kai ebalen o aggelos to drepanon autou eis t:n g:n kai etrug:sen t:n ampelon t:s g:s kai ebalen eis t:n l:non tou ?umou tou ?eou ton megan

14:20 kai epat:?: : l:nos exw?en t:s polews kai ex:l?en aima ek t:s l:nou a&ri twn &alinwn twn ippwn apo stadiwn &iliwn exakosiwn

15:1 kai eidon allo s:meion en tw ouranw mega kai ?aumaston aggelous epta e&ontas pl:gas epta tas es&atas oti en autais eteles?: o ?umos tou ?eou

15:2 kai eidon ws ?alassan ualin:n memigmen:n puri kai tous nikwntas ek tou ?:riou kai ek t:s eikonos autou kai ek tou ari?mou tou onomatos autou estwtas epi t:n ?alassan t:n ualin:n e&ontas ki?aras tou ?eou

15:3 kai adousin t:n wd:n mwusews tou doulou tou ?eou kai t:n wd:n tou arniou legontes megala kai ?aumasta ta erga sou kurie o ?eos o pantokratwr dikaiai kai al:?inai ai odoi sou o basileus twn | aiwnwn | e?nwn |

15:4 tis ou m: fob:?: kurie kai doxasei to onoma sou oti monos osios oti panta ta e?n: :xousin kai proskun:sousin enwpion sou oti ta dikaiwmata sou efanerw?:san

15:5 kai meta tauta eidon kai :noig: o naos t:s sk:n:s tou marturiou en tw ouranw

15:6 kai ex:l?on oi epta aggeloi [oi] e&ontes tas epta pl:gas ek tou naou endedumenoi | li?on | linon | ka?aron lampron kai periezwsmenoi peri ta st:?: zwnas &rusas

15:7 kai en ek twn tessarwn zwwn edwken tois epta aggelois epta fialas &rusas gemousas tou ?umou tou ?eou tou zwntos eis tous aiwnas twn aiwnwn

15:8 kai egemis?: o naos kapnou ek t:s dox:s tou ?eou kai ek t:s dunamews autou kai oudeis edunato eisel?ein eis ton naon a&ri teles?wsin ai epta pl:gai twn epta aggelwn

16:1 kai :kousa megal:s fwn:s ek tou naou legous:s tois epta aggelois upagete kai ek&eete tas epta fialas tou ?umou tou ?eou eis t:n g:n

16:2 kai ap:l?en o prwtos kai exe&een t:n fial:n autou eis t:n g:n kai egeneto elkos kakon kai pon:ron epi tous an?rwpous tous e&ontas to &aragma tou ?:riou kai tous proskunountas t: eikoni autou

16:3 kai o deuteros exe&een t:n fial:n autou eis t:n ?alassan kai egeneto aima ws nekrou kai pasa yu&: zw:s ape?anen ta en t: ?alass:

16:4 kai o tritos exe&een t:n fial:n autou eis tous potamous kai tas p:gas twn udatwn kai egeneto aima

16:5 kai :kousa tou aggelou twn udatwn legontos dikaios ei o wn kai o :n | [o] | o | osios oti tauta ekrinas

16:6 oti aima agiwn kai prof:twn exe&ean kai aima autois | dedwkas | <dedwkas> | piein axioi eisin

16:7 kai :kousa tou ?usiast:riou legontos nai kurie o ?eos o pantokratwr al:?inai kai dikaiai ai kriseis sou

16:8 kai o tetartos exe&een t:n fial:n autou epi ton :lion kai edo?: autw kaumatisai tous an?rwpous en puri

16:9 kai ekaumatis?:san oi an?rwpoi kauma mega kai eblasf:m:san to onoma tou ?eou tou e&ontos t:n exousian epi tas pl:gas tautas kai ou meteno:san dounai autw doxan

16:10 kai o pemptos exe&een t:n fial:n autou epi ton ?ronon tou ?:riou kai egeneto : basileia autou eskotwmen: kai emaswnto tas glwssas autwn ek tou ponou

16:11 kai eblasf:m:san ton ?eon tou ouranou ek twn ponwn autwn kai ek twn elkwn autwn kai ou meteno:san ek twn ergwn autwn

16:12 kai o ektos exe&een t:n fial:n autou epi ton potamon ton megan | [ton] | ton | eufrat:n kai ex:ran?: to udwr autou ina etoimas?: : odos twn basilewn twn apo anatol:s :liou

16:13 kai eidon ek tou stomatos tou drakontos kai ek tou stomatos tou ?:riou kai ek tou stomatos tou yeudoprof:tou pneumata tria aka?arta ws batra&oi

16:14 eisin gar pneumata daimoniwn poiounta s:meia a ekporeuetai epi tous basileis t:s oikoumen:s ol:s sunagagein autous eis ton polemon t:s :meras t:s megal:s tou ?eou tou pantokratoros

16:15 idou er&omai ws klept:s makarios o gr:gorwn kai t:rwn ta imatia autou ina m: gumnos peripat: kai blepwsin t:n as&:mosun:n autou

16:16 kai sun:gagen autous eis ton topon ton kaloumenon ebraisti armagedwn

16:17 kai o ebdomos exe&een t:n fial:n autou epi ton aera kai ex:l?en fwn: megal: ek tou naou apo tou ?ronou legousa gegonen

16:18 kai egenonto astrapai kai fwnai kai brontai kai seismos egeneto megas oios ouk egeneto af ou | an?rwpoi egenonto | an?rwpos egeneto | epi t:s g:s t:likoutos seismos outws megas

16:19 kai egeneto : polis : megal: eis tria mer: kai ai poleis twn e?nwn epesan kai babulwn : megal: emn:s?: enwpion tou ?eou dounai aut: to pot:rion tou oinou tou ?umou t:s org:s autou

16:20 kai pasa n:sos efugen kai or: ou& eure?:san

16:21 kai &alaza megal: ws talantiaia katabainei ek tou ouranou epi tous an?rwpous kai eblasf:m:san oi an?rwpoi ton ?eon ek t:s pl:g:s t:s &alaz:s oti megal: estin : pl:g: aut:s sfodra

17:1 kai :l?en eis ek twn epta aggelwn twn e&ontwn tas epta fialas kai elal:sen met emou legwn deuro deixw soi to krima t:s porn:s t:s megal:s t:s ka?:men:s epi udatwn pollwn

17:2 me? :s eporneusan oi basileis t:s g:s kai eme?us?:san oi katoikountes t:n g:n ek tou oinou t:s porneias aut:s

17:3 kai ap:negken me eis er:mon en pneumati kai eidon gunaika ka?:men:n epi ?:rion kokkinon | gemonta | <gemonta> | onomata blasf:mias e&wn kefalas epta kai kerata deka

17:4 kai : gun: :n peribebl:men: porfuroun kai kokkinon kai ke&ruswmen: &rusiw kai li?w timiw kai margaritais e&ousa pot:rion &rusoun en t: &eiri aut:s gemon bdelugmatwn kai ta aka?arta t:s porneias aut:s

17:5 kai epi to metwpon aut:s onoma gegrammenon must:rion babulwn : megal: : m:t:r twn pornwn kai twn bdelugmatwn t:s g:s

17:6 kai eidon t:n gunaika me?uousan ek tou aimatos twn agiwn kai ek tou aimatos twn marturwn i:sou kai e?aumasa idwn aut:n ?auma mega

17:7 kai eipen moi o aggelos dia ti e?aumasas egw erw soi to must:rion t:s gunaikos kai tou ?:riou tou bastazontos aut:n tou e&ontos tas epta kefalas kai ta deka kerata

17:8 to ?:rion o eides :n kai ouk estin kai mellei anabainein ek t:s abussou kai eis apwleian upagei kai ?aumas?:sontai oi katoikountes epi t:s g:s wn ou gegraptai to onoma epi to biblion t:s zw:s apo katabol:s kosmou blepontwn to ?:rion oti :n kai ouk estin kai parestai

17:9 wde o nous o e&wn sofian ai epta kefalai epta or: eisin opou : gun: ka?:tai ep autwn

17:10 kai basileis epta eisin oi pente epesan o eis estin o allos oupw :l?en kai otan el?: oligon auton dei meinai

17:11 kai to ?:rion o :n kai ouk estin kai autos ogdoos estin kai ek twn epta estin kai eis apwleian upagei

17:12 kai ta deka kerata a eides deka basileis eisin oitines basileian oupw elabon alla exousian ws basileis mian wran lambanousin meta tou ?:riou

17:13 outoi mian gnwm:n e&ousin kai t:n dunamin kai exousian autwn tw ?:riw didoasin

17:14 outoi meta tou arniou polem:sousin kai to arnion nik:sei autous oti kurios kuriwn estin kai basileus basilewn kai oi met autou kl:toi kai eklektoi kai pistoi

17:15 kai legei moi ta udata a eides ou : porn: ka?:tai laoi kai o&loi eisin kai e?n: kai glwssai

17:16 kai ta deka kerata a eides kai to ?:rion outoi mis:sousin t:n porn:n kai :r:mwmen:n poi:sousin aut:n kai gumn:n kai tas sarkas aut:s fagontai kai aut:n katakausousin | [en] | en | puri

17:17 o gar ?eos edwken eis tas kardias autwn poi:sai t:n gnwm:n autou kai poi:sai mian gnwm:n kai dounai t:n basileian autwn tw ?:riw a&ri teles?:sontai oi logoi tou ?eou

17:18 kai : gun: :n eides estin : polis : megal: : e&ousa basileian epi twn basilewn t:s g:s

18:1 meta tauta eidon allon aggelon katabainonta ek tou ouranou e&onta exousian megal:n kai : g: efwtis?: ek t:s dox:s autou

18:2 kai ekraxen en is&ura fwn: legwn epesen epesen babulwn : megal: kai egeneto katoik:t:rion daimoniwn kai fulak: pantos pneumatos aka?artou kai fulak: pantos orneou aka?artou | | [kai fulak: pantos ?:riou aka?artou] | kai memis:menou

18:3 oti ek | [tou oinou] | tou oinou | tou ?umou t:s porneias aut:s | peptwkan | pepwkan | panta ta e?n: kai oi basileis t:s g:s met aut:s eporneusan kai oi emporoi t:s g:s ek t:s dunamews tou str:nous aut:s eplout:san

18:4 kai :kousa all:n fwn:n ek tou ouranou legousan exel?ate o laos mou ex aut:s ina m: sugkoinwn:s:te tais amartiais aut:s kai ek twn pl:gwn aut:s ina m: lab:te

18:5 oti ekoll:?:san aut:s ai amartiai a&ri tou ouranou kai emn:moneusen o ?eos ta adik:mata aut:s

18:6 apodote aut: ws kai aut: apedwken kai diplwsate | [ta] | ta | dipla kata ta erga aut:s en tw pot:riw w ekerasen kerasate aut: diploun

18:7 osa edoxasen aut:n kai estr:niasen tosouton dote aut: basanismon kai pen?os oti en t: kardia aut:s legei oti ka?:mai basilissa kai &:ra ouk eimi kai pen?os ou m: idw

18:8 dia touto en mia :mera :xousin ai pl:gai aut:s ?anatos kai pen?os kai limos kai en puri katakau?:setai oti is&uros | [kurios] | kurios | o ?eos o krinas aut:n

18:9 kai klausousin kai koyontai ep aut:n oi basileis t:s g:s oi met aut:s porneusantes kai str:niasantes otan blepwsin ton kapnon t:s purwsews aut:s

18:10 apo makro?en est:kotes dia ton fobon tou basanismou aut:s legontes ouai ouai : polis : megal: babulwn : polis : is&ura oti mia wra :l?en : krisis sou

18:11 kai oi emporoi t:s g:s klaiousin kai pen?ousin ep aut:n oti ton gomon autwn oudeis agorazei ouketi

18:12 gomon &rusou kai argurou kai li?ou timiou kai margaritwn kai bussinou kai porfuras kai sirikou kai kokkinou kai pan xulon ?uinon kai pan skeuos elefantinon kai pan skeuos ek xulou timiwtatou kai &alkou kai sid:rou kai marmarou

18:13 kai kinnamwmon kai amwmon kai ?umiamata kai muron kai libanon kai oinon kai elaion kai semidalin kai siton kai kt:n: kai probata kai ippwn kai redwn kai swmatwn kai yu&as an?rwpwn

18:14 kai : opwra sou t:s epi?umias t:s yu&:s ap:l?en apo sou kai panta ta lipara kai ta lampra apwleto apo sou kai ouketi ou m: auta eur:sousin

18:15 oi emporoi toutwn oi plout:santes ap aut:s apo makro?en st:sontai dia ton fobon tou basanismou aut:s klaiontes kai pen?ountes

18:16 legontes ouai ouai : polis : megal: : peribebl:men: bussinon kai porfuroun kai kokkinon kai ke&ruswmen: [en] &rusiw kai li?w timiw kai margarit:

18:17 oti mia wra :r:mw?: o tosoutos ploutos kai pas kubern:t:s kai pas o epi topon plewn kai nautai kai osoi t:n ?alassan ergazontai apo makro?en est:san

18:18 kai | ekraxan | ekrazon | blepontes ton kapnon t:s purwsews aut:s legontes tis omoia t: polei t: megal:

18:19 kai ebalon &oun epi tas kefalas autwn kai | ekraxan | ekrazon | klaiontes kai pen?ountes legontes ouai ouai : polis : megal: en : eplout:san pantes oi e&ontes ta ploia en t: ?alass: ek t:s timiot:tos aut:s oti mia wra :r:mw?:

18:20 eufrainou ep aut: ourane kai oi agioi kai oi apostoloi kai oi prof:tai oti ekrinen o ?eos to krima umwn ex aut:s

18:21 kai :ren eis aggelos is&uros li?on ws mulinon megan kai ebalen eis t:n ?alassan legwn outws orm:mati bl:?:setai babulwn : megal: polis kai ou m: eure?: eti

18:22 kai fwn: ki?arwdwn kai mousikwn kai aul:twn kai salpistwn ou m: akous?: en soi eti kai pas te&nit:s | [pas:s te&n:s] | pas:s te&n:s | ou m: eure?: en soi eti kai fwn: mulou ou m: akous?: en soi eti

18:23 kai fws lu&nou ou m: fan: en soi eti kai fwn: numfiou kai numf:s ou m: akous?: en soi eti oti | [oi] | oi | emporoi sou :san oi megistanes t:s g:s oti en t: farmakeia sou eplan:?:san panta ta e?n:

18:24 kai en aut: aima prof:twn kai agiwn eure?: kai pantwn twn esfagmenwn epi t:s g:s

19:1 meta tauta :kousa ws fwn:n megal:n o&lou pollou en tw ouranw legontwn all:louia : swt:ria kai : doxa kai : dunamis tou ?eou :mwn

19:2 oti al:?inai kai dikaiai ai kriseis autou oti ekrinen t:n porn:n t:n megal:n :tis ef?eiren t:n g:n en t: porneia aut:s kai exedik:sen to aima twn doulwn autou ek &eiros aut:s

19:3 kai deuteron eir:kan all:louia kai o kapnos aut:s anabainei eis tous aiwnas twn aiwnwn

19:4 kai epesan oi presbuteroi oi eikosi tessares kai ta tessara zwa kai prosekun:san tw ?ew tw ka?:menw epi tw ?ronw legontes am:n all:louia

19:5 kai fwn: apo tou ?ronou ex:l?en legousa aineite tw ?ew :mwn pantes oi douloi autou | | [kai] | oi foboumenoi auton oi mikroi kai oi megaloi

19:6 kai :kousa ws fwn:n o&lou pollou kai ws fwn:n udatwn pollwn kai ws fwn:n brontwn is&urwn legontwn all:louia oti ebasileusen kurios o ?eos [:mwn] o pantokratwr

19:7 &airwmen kai agalliwmen kai | dwsomen | dwswmen | t:n doxan autw oti :l?en o gamos tou arniou kai : gun: autou :toimasen eaut:n

19:8 kai edo?: aut: ina peribal:tai bussinon lampron ka?aron to gar bussinon ta dikaiwmata twn agiwn estin

19:9 kai legei moi grayon makarioi oi eis to deipnon tou gamou tou arniou kekl:menoi kai legei moi outoi oi logoi al:?inoi tou ?eou eisin

19:10 kai epesa empros?en twn podwn autou proskun:sai autw kai legei moi ora m: sundoulos sou eimi kai twn adelfwn sou twn e&ontwn t:n marturian i:sou tw ?ew proskun:son : gar marturia i:sou estin to pneuma t:s prof:teias

19:11 kai eidon ton ouranon :newgmenon kai idou ippos leukos kai o ka?:menos ep auton | pistos [kaloumenos] | [kaloumenos] pistos | kai al:?inos kai en dikaiosun: krinei kai polemei

19:12 oi de of?almoi autou | | [ws] | flox puros kai epi t:n kefal:n autou diad:mata polla e&wn onoma gegrammenon o oudeis oiden ei m: autos

19:13 kai peribebl:menos imation | rerantismenon | bebammenon | aimati kai kekl:tai to onoma autou o logos tou ?eou

19:14 kai ta strateumata | ta | [ta] | en tw ouranw :kolou?ei autw ef ippois leukois endedumenoi bussinon leukon ka?aron

19:15 kai ek tou stomatos autou ekporeuetai romfaia oxeia ina en aut: patax: ta e?n: kai autos poimanei autous en rabdw sid:ra kai autos patei t:n l:non tou oinou tou ?umou t:s org:s tou ?eou tou pantokratoros

19:16 kai e&ei epi to imation kai epi ton m:ron autou onoma gegrammenon basileus basilewn kai kurios kuriwn

19:17 kai eidon ena aggelon estwta en tw :liw kai ekraxen [en] fwn: megal: legwn pasin tois orneois tois petomenois en mesouran:mati deute suna&?:te eis to deipnon to mega tou ?eou

19:18 ina fag:te sarkas basilewn kai sarkas &iliar&wn kai sarkas is&urwn kai sarkas ippwn kai twn ka?:menwn ep | autous | autwn | kai sarkas pantwn eleu?erwn te kai doulwn kai mikrwn kai megalwn

19:19 kai eidon to ?:rion kai tous basileis t:s g:s kai ta strateumata autwn sun:gmena poi:sai ton polemon meta tou ka?:menou epi tou ippou kai meta tou strateumatos autou

19:20 kai epias?: to ?:rion kai met autou o yeudoprof:t:s o poi:sas ta s:meia enwpion autou en ois eplan:sen tous labontas to &aragma tou ?:riou kai tous proskunountas t: eikoni autou zwntes ebl:?:san oi duo eis t:n limn:n tou puros t:s kaiomen:s en ?eiw

19:21 kai oi loipoi apektan?:san en t: romfaia tou ka?:menou epi tou ippou t: exel?ous: ek tou stomatos autou kai panta ta ornea e&ortas?:san ek twn sarkwn autwn

20:1 kai eidon aggelon katabainonta ek tou ouranou e&onta t:n klein t:s abussou kai alusin megal:n epi t:n &eira autou

20:2 kai ekrat:sen ton drakonta o ofis o ar&aios os estin diabolos kai o satanas kai ed:sen auton &ilia et:

20:3 kai ebalen auton eis t:n abusson kai ekleisen kai esfragisen epanw autou ina m: plan:s: eti ta e?n: a&ri teles?: ta &ilia et: meta tauta dei lu?:nai auton mikron &ronon

20:4 kai eidon ?ronous kai eka?isan ep autous kai krima edo?: autois kai tas yu&as twn pepelekismenwn dia t:n marturian i:sou kai dia ton logon tou ?eou kai oitines ou prosekun:san to ?:rion oude t:n eikona autou kai ouk elabon to &aragma epi to metwpon kai epi t:n &eira autwn kai ez:san kai ebasileusan meta tou &ristou &ilia et:

20:5 oi loipoi twn nekrwn ouk ez:san a&ri teles?: ta &ilia et: aut: : anastasis : prwt:

20:6 makarios kai agios o e&wn meros en t: anastasei t: prwt: epi toutwn o deuteros ?anatos ouk e&ei exousian all esontai iereis tou ?eou kai tou &ristou kai basileusousin met autou [ta] &ilia et:

20:7 kai otan teles?: ta &ilia et: lu?:setai o satanas ek t:s fulak:s autou

20:8 kai exeleusetai plan:sai ta e?n: ta en tais tessarsin gwniais t:s g:s ton gwg kai magwg sunagagein autous eis ton polemon wn o ari?mos autwn ws : ammos t:s ?alass:s

20:9 kai aneb:san epi to platos t:s g:s kai ekukleusan t:n parembol:n twn agiwn kai t:n polin t:n :gap:men:n kai kateb: pur ek tou ouranou kai katefagen autous

20:10 kai o diabolos o planwn autous ebl:?: eis t:n limn:n tou puros kai ?eiou opou kai to ?:rion kai o yeudoprof:t:s kai basanis?:sontai :meras kai nuktos eis tous aiwnas twn aiwnwn

20:11 kai eidon ?ronon megan leukon kai ton ka?:menon ep | autou | auton | ou apo tou proswpou efugen : g: kai o ouranos kai topos ou& eure?: autois

20:12 kai eidon tous nekrous tous megalous kai tous mikrous estwtas enwpion tou ?ronou kai biblia :noi&?:san kai allo biblion :noi&?: o estin t:s zw:s kai ekri?:san oi nekroi ek twn gegrammenwn en tois bibliois kata ta erga autwn

20:13 kai edwken : ?alassa tous nekrous tous en aut: kai o ?anatos kai o ad:s edwkan tous nekrous tous en autois kai ekri?:san ekastos kata ta erga autwn

20:14 kai o ?anatos kai o ad:s ebl:?:san eis t:n limn:n tou puros outos o ?anatos o deuteros estin : limn: tou puros

20:15 kai ei tis ou& eure?: en t: biblw t:s zw:s gegrammenos ebl:?: eis t:n limn:n tou puros

21:1 kai eidon ouranon kainon kai g:n kain:n o gar prwtos ouranos kai : prwt: g: ap:l?an kai : ?alassa ouk estin eti

21:2 kai t:n polin t:n agian ierousal:m kain:n eidon katabainousan ek tou ouranou apo tou ?eou :toimasmen:n ws numf:n kekosm:men:n tw andri aut:s

21:3 kai :kousa fwn:s megal:s ek tou ?ronou legous:s idou : sk:n: tou ?eou meta twn an?rwpwn kai sk:nwsei met autwn kai autoi laoi autou esontai kai autos o ?eos met autwn estai | | [autwn ?eos] |

21:4 kai exaleiyei pan dakruon ek twn of?almwn autwn kai o ?anatos ouk estai eti oute pen?os oute kraug: oute ponos ouk estai eti | | [oti] | ta prwta ap:l?an

21:5 kai eipen o ka?:menos epi tw ?ronw idou kaina poiw panta kai legei grayon oti outoi oi logoi pistoi kai al:?inoi eisin

21:6 kai eipen moi gegonan egw | | [eimi] | to alfa kai to w : ar&: kai to telos egw tw diywnti dwsw ek t:s p:g:s tou udatos t:s zw:s dwrean

21:7 o nikwn kl:ronom:sei tauta kai esomai autw ?eos kai autos estai moi uios

21:8 tois de deilois kai apistois kai ebdelugmenois kai foneusin kai pornois kai farmakois kai eidwlolatrais kai pasin tois yeudesin to meros autwn en t: limn: t: kaiomen: puri kai ?eiw o estin o ?anatos o deuteros

21:9 kai :l?en eis ek twn epta aggelwn twn e&ontwn tas epta fialas twn gemontwn twn epta pl:gwn twn es&atwn kai elal:sen met emou legwn deuro deixw soi t:n numf:n t:n gunaika tou arniou

21:10 kai ap:negken me en pneumati epi oros mega kai uy:lon kai edeixen moi t:n polin t:n agian ierousal:m katabainousan ek tou ouranou apo tou ?eou

21:11 e&ousan t:n doxan tou ?eou o fwst:r aut:s omoios li?w timiwtatw ws li?w iaspidi krustallizonti

21:12 e&ousa tei&os mega kai uy:lon e&ousa pulwnas dwdeka kai epi tois pulwsin aggelous dwdeka kai onomata epigegrammena a estin | | [ta onomata] | twn dwdeka fulwn uiwn isra:l

21:13 apo anatol:s pulwnes treis kai apo borra pulwnes treis kai apo notou pulwnes treis kai apo dusmwn pulwnes treis

21:14 kai to tei&os t:s polews e&wn ?emelious dwdeka kai ep autwn dwdeka onomata twn dwdeka apostolwn tou arniou

21:15 kai o lalwn met emou ei&en metron kalamon &rusoun ina metr:s: t:n polin kai tous pulwnas aut:s kai to tei&os aut:s

21:16 kai : polis tetragwnos keitai kai to m:kos aut:s oson | | [kai] | to platos kai emetr:sen t:n polin tw kalamw epi stadiwn dwdeka &iliadwn to m:kos kai to platos kai to uyos aut:s isa estin

21:17 kai emetr:sen to tei&os aut:s ekaton tesserakonta tessarwn p:&wn metron an?rwpou o estin aggelou

21:18 kai : endwm:sis tou tei&ous aut:s iaspis kai : polis &rusion ka?aron omoion ualw ka?arw

21:19 oi ?emelioi tou tei&ous t:s polews panti li?w timiw kekosm:menoi o ?emelios o prwtos iaspis o deuteros sapfiros o tritos &alk:dwn o tetartos smaragdos

21:20 o pemptos sardonux o ektos sardion o ebdomos &rusoli?os o ogdoos b:rullos o enatos topazion o dekatos &rusoprasos o endekatos uakin?os o dwdekatos ame?ustos

21:21 kai oi dwdeka pulwnes dwdeka margaritai ana eis ekastos twn pulwnwn :n ex enos margaritou kai : plateia t:s polews &rusion ka?aron ws ualos diaug:s

21:22 kai naon ouk eidon en aut: o gar kurios o ?eos o pantokratwr naos aut:s estin kai to arnion

21:23 kai : polis ou &reian e&ei tou :liou oude t:s sel:n:s ina fainwsin aut: : gar doxa tou ?eou efwtisen aut:n kai o lu&nos aut:s to arnion

21:24 kai peripat:sousin ta e?n: dia tou fwtos aut:s kai oi basileis t:s g:s ferousin t:n doxan autwn eis aut:n

21:25 kai oi pulwnes aut:s ou m: kleis?wsin :meras nux gar ouk estai ekei

21:26 kai oisousin t:n doxan kai t:n tim:n twn e?nwn eis aut:n

21:27 kai ou m: eisel?: eis aut:n pan koinon kai [o] poiwn bdelugma kai yeudos ei m: oi gegrammenoi en tw bibliw t:s zw:s tou arniou

22:1 kai edeixen moi potamon udatos zw:s lampron ws krustallon ekporeuomenon ek tou ?ronou tou ?eou kai tou arniou

22:2 en mesw t:s plateias aut:s kai tou potamou enteu?en kai ekei?en xulon zw:s poioun karpous dwdeka kata m:na ekaston apodidoun ton karpon autou kai ta fulla tou xulou eis ?erapeian twn e?nwn

22:3 kai pan kata?ema ouk estai eti kai o ?ronos tou ?eou kai tou arniou en aut: estai kai oi douloi autou latreusousin autw

22:4 kai oyontai to proswpon autou kai to onoma autou epi twn metwpwn autwn

22:5 kai nux ouk estai eti kai ouk e&ousin &reian fwtos lu&nou kai | fws | fwtos | :liou oti kurios o ?eos fwtisei | [ep] | ep | autous kai basileusousin eis tous aiwnas twn aiwnwn

22:6 kai eipen moi outoi oi logoi pistoi kai al:?inoi kai o kurios o ?eos twn pneumatwn twn prof:twn apesteilen ton aggelon autou deixai tois doulois autou a dei genes?ai en ta&ei

22:7 kai idou er&omai ta&u makarios o t:rwn tous logous t:s prof:teias tou bibliou toutou

22:8 kagw iwann:s o akouwn kai blepwn tauta kai ote :kousa kai ebleya epesa proskun:sai empros?en twn podwn tou aggelou tou deiknuontos moi tauta

22:9 kai legei moi ora m: sundoulos sou eimi kai twn adelfwn sou twn prof:twn kai twn t:rountwn tous logous tou bibliou toutou tw ?ew proskun:son

22:10 kai legei moi m: sfragis:s tous logous t:s prof:teias tou bibliou toutou o kairos gar eggus estin

22:11 o adikwn adik:satw eti kai o ruparos rupan?:tw eti kai o dikaios dikaiosun:n poi:satw eti kai o agios agias?:tw eti

22:12 idou er&omai ta&u kai o mis?os mou met emou apodounai ekastw ws to ergon estin autou

22:13 egw to alfa kai to w o prwtos kai o es&atos : ar&: kai to telos

22:14 makarioi oi plunontes tas stolas autwn ina estai : exousia autwn epi to xulon t:s zw:s kai tois pulwsin eisel?wsin eis t:n polin

22:15 exw oi kunes kai oi farmakoi kai oi pornoi kai oi foneis kai oi eidwlolatrai kai pas filwn kai poiwn yeudos

22:16 egw i:sous epemya ton aggelon mou martur:sai umin tauta epi tais ekkl:siais egw eimi : riza kai to genos dauid o ast:r o lampros o prwinos

22:17 kai to pneuma kai : numf: legousin er&ou kai o akouwn eipatw er&ou kai o diywn er&es?w o ?elwn labetw udwr zw:s dwrean

22:18 marturw egw panti tw akouonti tous logous t:s prof:teias tou bibliou toutou ean tis epi?: ep auta epi?:sei o ?eos ep auton tas pl:gas tas gegrammenas en tw bibliw toutw

22:19 kai ean tis afel: apo twn logwn tou bibliou t:s prof:teias taut:s afelei o ?eos to meros autou apo tou xulou t:s zw:s kai ek t:s polews t:s agias twn gegrammenwn en tw bibliw toutw

22:20 legei o marturwn tauta nai er&omai ta&u am:n er&ou kurie i:sou

22:21 : &aris tou kuriou i:sou | [&ristou] meta twn agiwn | meta pantwn |