GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
ROMANS


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.


1:1 paulos doulos | i:sou &ristou | &ristou i:sou | kl:tos apostolos afwrismenos eis euaggelion ?eou

1:2 o proep:ggeilato dia twn prof:twn autou en grafais agiais

1:3 peri tou uiou autou tou genomenou ek spermatos dauid kata sarka

1:4 tou oris?entos uiou ?eou en dunamei kata pneuma agiwsun:s ex anastasews nekrwn i:sou &ristou tou kuriou :mwn

1:5 di ou elabomen &arin kai apostol:n eis upako:n pistews en pasin tois e?nesin uper tou onomatos autou

1:6 en ois este kai umeis kl:toi i:sou &ristou

1:7 pasin tois ousin en rwm: agap:tois ?eou kl:tois agiois &aris umin kai eir:n: apo ?eou patros :mwn kai kuriou i:sou &ristou

1:8 prwton men eu&aristw tw ?ew mou dia i:sou &ristou peri pantwn umwn oti : pistis umwn kataggelletai en olw tw kosmw

1:9 martus gar mou estin o ?eos w latreuw en tw pneumati mou en tw euaggeliw tou uiou autou ws adialeiptws mneian umwn poioumai

1:10 pantote epi twn proseu&wn mou deomenos ei pws :d: pote euodw?:somai en tw ?el:mati tou ?eou el?ein pros umas

1:11 epipo?w gar idein umas ina ti metadw &arisma umin pneumatikon eis to st:ri&?:nai umas

1:12 touto de estin sumparakl:?:nai en umin dia t:s en all:lois pistews umwn te kai emou

1:13 ou ?elw de umas agnoein adelfoi oti pollakis proe?em:n el?ein pros umas kai ekwlu?:n a&ri tou deuro ina tina karpon s&w kai en umin ka?ws kai en tois loipois e?nesin

1:14 ell:sin te kai barbarois sofois te kai ano:tois ofeilet:s eimi

1:15 outws to kat eme pro?umon kai umin tois en rwm: euaggelisas?ai

1:16 ou gar epais&unomai to euaggelion dunamis gar ?eou estin eis swt:rian panti tw pisteuonti ioudaiw te | [prwton] | prwton | kai ell:ni

1:17 dikaiosun: gar ?eou en autw apokaluptetai ek pistews eis pistin ka?ws gegraptai o de dikaios ek pistews z:setai

1:18 apokaluptetai gar org: ?eou ap ouranou epi pasan asebeian kai adikian an?rwpwn twn t:n al:?eian en adikia kate&ontwn

1:19 dioti to gnwston tou ?eou faneron estin en autois o ?eos gar autois efanerwsen

1:20 ta gar aorata autou apo ktisews kosmou tois poi:masin nooumena ka?oratai : te aidios autou dunamis kai ?eiot:s eis to einai autous anapolog:tous

1:21 dioti gnontes ton ?eon ou& ws ?eon edoxasan : :u&arist:san all emataiw?:san en tois dialogismois autwn kai eskotis?: : asunetos autwn kardia

1:22 faskontes einai sofoi emwran?:san

1:23 kai :llaxan t:n doxan tou af?artou ?eou en omoiwmati eikonos f?artou an?rwpou kai peteinwn kai tetrapodwn kai erpetwn

1:24 dio paredwken autous o ?eos en tais epi?umiais twn kardiwn autwn eis aka?arsian tou atimazes?ai ta swmata autwn en autois

1:25 oitines met:llaxan t:n al:?eian tou ?eou en tw yeudei kai esebas?:san kai elatreusan t: ktisei para ton ktisanta os estin eulog:tos eis tous aiwnas am:n

1:26 dia touto paredwken autous o ?eos eis pa?: atimias ai te gar ?:leiai autwn met:llaxan t:n fusik:n &r:sin eis t:n para fusin

1:27 omoiws te kai oi arsenes afentes t:n fusik:n &r:sin t:s ?:leias exekau?:san en t: orexei autwn eis all:lous arsenes en arsesin t:n as&:mosun:n katergazomenoi kai t:n antimis?ian :n edei t:s plan:s autwn en eautois apolambanontes

1:28 kai ka?ws ouk edokimasan ton ?eon e&ein en epignwsei paredwken autous o ?eos eis adokimon noun poiein ta m: ka?:konta

1:29 pepl:rwmenous pas: adikia pon:ria pleonexia kakia mestous f?onou fonou eridos dolou kako:?eias yi?uristas

1:30 katalalous ?eostugeis ubristas uper:fanous alazonas efeuretas kakwn goneusin apei?eis

1:31 asunetous asun?etous astorgous anele:monas

1:32 oitines to dikaiwma tou ?eou epignontes oti oi ta toiauta prassontes axioi ?anatou eisin ou monon auta poiousin alla kai suneudokousin tois prassousin

2:1 dio anapolog:tos ei w an?rwpe pas o krinwn en w gar krineis ton eteron seauton katakrineis ta gar auta prasseis o krinwn

2:2 oidamen de oti to krima tou ?eou estin kata al:?eian epi tous ta toiauta prassontas

2:3 logiz: de touto w an?rwpe o krinwn tous ta toiauta prassontas kai poiwn auta oti su ekfeux: to krima tou ?eou

2:4 : tou ploutou t:s &r:stot:tos autou kai t:s ano&:s kai t:s makro?umias katafroneis agnown oti to &r:ston tou ?eou eis metanoian se agei

2:5 kata de t:n skl:rot:ta sou kai ametano:ton kardian ?:saurizeis seautw org:n en :mera org:s kai apokaluyews dikaiokrisias tou ?eou

2:6 os apodwsei ekastw kata ta erga autou

2:7 tois men ka? upomon:n ergou aga?ou doxan kai tim:n kai af?arsian z:tousin zw:n aiwnion

2:8 tois de ex eri?eias kai apei?ousin t: al:?eia pei?omenois de t: adikia org: kai ?umos

2:9 ?liyis kai steno&wria epi pasan yu&:n an?rwpou tou katergazomenou to kakon ioudaiou te prwton kai ell:nos

2:10 doxa de kai tim: kai eir:n: panti tw ergazomenw to aga?on ioudaiw te prwton kai ell:ni

2:11 ou gar estin proswpol:myia para tw ?ew

2:12 osoi gar anomws :marton anomws kai apolountai kai osoi en nomw :marton dia nomou kri?:sontai

2:13 ou gar oi akroatai nomou dikaioi para [tw] ?ew all oi poi:tai nomou dikaiw?:sontai

2:14 otan gar e?n: ta m: nomon e&onta fusei ta tou nomou poiwsin outoi nomon m: e&ontes eautois eisin nomos

2:15 oitines endeiknuntai to ergon tou nomou grapton en tais kardiais autwn summarturous:s autwn t:s suneid:sews kai metaxu all:lwn twn logismwn kat:gorountwn : kai apologoumenwn

2:16 en | : :mera | :mera ote | krinei o ?eos ta krupta twn an?rwpwn kata to euaggelion mou dia &ristou i:sou

2:17 ei de su ioudaios eponomaz: kai epanapau: nomw kai kau&asai en ?ew

2:18 kai ginwskeis to ?el:ma kai dokimazeis ta diaferonta kat:&oumenos ek tou nomou

2:19 pepoi?as te seauton od:gon einai tuflwn fws twn en skotei

2:20 paideut:n afronwn didaskalon n:piwn e&onta t:n morfwsin t:s gnwsews kai t:s al:?eias en tw nomw

2:21 o oun didaskwn eteron seauton ou didaskeis o k:russwn m: kleptein klepteis

2:22 o legwn m: moi&euein moi&eueis o bdelussomenos ta eidwla ierosuleis

2:23 os en nomw kau&asai dia t:s parabasews tou nomou ton ?eon atimazeis

2:24 to gar onoma tou ?eou di umas blasf:meitai en tois e?nesin ka?ws gegraptai

2:25 peritom: men gar wfelei ean nomon prass:s ean de parabat:s nomou :s : peritom: sou akrobustia gegonen

2:26 ean oun : akrobustia ta dikaiwmata tou nomou fulass: ou& : akrobustia autou eis peritom:n logis?:setai

2:27 kai krinei : ek fusews akrobustia ton nomon telousa se ton dia grammatos kai peritom:s parabat:n nomou

2:28 ou gar o en tw fanerw ioudaios estin oude : en tw fanerw en sarki peritom:

2:29 all o en tw kruptw ioudaios kai peritom: kardias en pneumati ou grammati ou o epainos ouk ex an?rwpwn all ek tou ?eou

3:1 ti oun to perisson tou ioudaiou : tis : wfeleia t:s peritom:s

3:2 polu kata panta tropon prwton men [gar] oti episteu?:san ta logia tou ?eou

3:3 ti gar ei :pist:san tines m: : apistia autwn t:n pistin tou ?eou katarg:sei

3:4 m: genoito gines?w de o ?eos al:?:s pas de an?rwpos yeust:s | ka?aper | ka?ws | gegraptai opws an dikaiw?:s en tois logois sou kai nik:seis en tw krines?ai se

3:5 ei de : adikia :mwn ?eou dikaiosun:n sunist:sin ti eroumen m: adikos o ?eos o epiferwn t:n org:n kata an?rwpon legw

3:6 m: genoito epei pws krinei o ?eos ton kosmon

3:7 ei de : al:?eia tou ?eou en tw emw yeusmati eperisseusen eis t:n doxan autou ti eti kagw ws amartwlos krinomai

3:8 kai m: ka?ws blasf:moume?a | [kai] | kai | ka?ws fasin tines :mas legein oti poi:swmen ta kaka ina el?: ta aga?a wn to krima endikon estin

3:9 ti oun proe&ome?a ou pantws pro:tiasame?a gar ioudaious te kai ell:nas pantas uf amartian einai

3:10 ka?ws gegraptai oti ouk estin dikaios oude eis

3:11 ouk estin | | o | suniwn ouk estin | | o | ekz:twn ton ?eon

3:12 pantes exeklinan ama :&rew?:san ouk estin | | o | poiwn &r:stot:ta | ouk estin | [ouk estin] | ews enos

3:13 tafos anewgmenos o larugx autwn tais glwssais autwn edoliousan ios aspidwn upo ta &eil: autwn

3:14 wn to stoma aras kai pikrias gemei

3:15 oxeis oi podes autwn ek&eai aima

3:16 suntrimma kai talaipwria en tais odois autwn

3:17 kai odon eir:n:s ouk egnwsan

3:18 ouk estin fobos ?eou apenanti twn of?almwn autwn

3:19 oidamen de oti osa o nomos legei tois en tw nomw lalei ina pan stoma frag: kai upodikos gen:tai pas o kosmos tw ?ew

3:20 dioti ex ergwn nomou ou dikaiw?:setai pasa sarx enwpion autou dia gar nomou epignwsis amartias

3:21 nuni de &wris nomou dikaiosun: ?eou pefanerwtai marturoumen: upo tou nomou kai twn prof:twn

3:22 dikaiosun: de ?eou dia pistews | [i:sou] | i:sou | &ristou eis pantas tous pisteuontas ou gar estin diastol:

3:23 pantes gar :marton kai usterountai t:s dox:s tou ?eou

3:24 dikaioumenoi dwrean t: autou &ariti dia t:s apolutrwsews t:s en &ristw i:sou

3:25 on proe?eto o ?eos ilast:rion dia | | [t:s] | pistews en tw autou aimati eis endeixin t:s dikaiosun:s autou dia t:n paresin twn progegonotwn amart:matwn

3:26 en t: ano&: tou ?eou pros t:n endeixin t:s dikaiosun:s autou en tw nun kairw eis to einai auton dikaion kai dikaiounta ton ek pistews i:sou

3:27 pou oun : kau&:sis exekleis?: dia poiou nomou twn ergwn ou&i alla dia nomou pistews

3:28 logizome?a gar dikaious?ai pistei an?rwpon &wris ergwn nomou

3:29 : ioudaiwn o ?eos monon ou&i kai e?nwn nai kai e?nwn

3:30 eiper eis o ?eos os dikaiwsei peritom:n ek pistews kai akrobustian dia t:s pistews

3:31 nomon oun katargoumen dia t:s pistews m: genoito alla nomon istanomen

4:1 ti oun eroumen | | eur:kenai | abraam ton propatora :mwn kata sarka

4:2 ei gar abraam ex ergwn edikaiw?: e&ei kau&:ma all ou pros ?eon

4:3 ti gar : graf: legei episteusen de abraam tw ?ew kai elogis?: autw eis dikaiosun:n

4:4 tw de ergazomenw o mis?os ou logizetai kata &arin alla kata ofeil:ma

4:5 tw de m: ergazomenw pisteuonti de epi ton dikaiounta ton aseb: logizetai : pistis autou eis dikaiosun:n

4:6 ka?aper kai dauid legei ton makarismon tou an?rwpou w o ?eos logizetai dikaiosun:n &wris ergwn

4:7 makarioi wn afe?:san ai anomiai kai wn epekaluf?:san ai amartiai

4:8 makarios an:r ou ou m: logis:tai kurios amartian

4:9 o makarismos oun outos epi t:n peritom:n : kai epi t:n akrobustian legomen gar elogis?: tw abraam : pistis eis dikaiosun:n

4:10 pws oun elogis?: en peritom: onti : en akrobustia ouk en peritom: all en akrobustia

4:11 kai s:meion elaben peritom:s sfragida t:s dikaiosun:s t:s pistews t:s en t: akrobustia eis to einai auton patera pantwn twn pisteuontwn di akrobustias eis to logis?:nai | | [kai] | autois [t:n] dikaiosun:n

4:12 kai patera peritom:s tois ouk ek peritom:s monon alla kai tois stoi&ousin tois i&nesin t:s en akrobustia pistews tou patros :mwn abraam

4:13 ou gar dia nomou : epaggelia tw abraam : tw spermati autou to kl:ronomon auton einai kosmou alla dia dikaiosun:s pistews

4:14 ei gar oi ek nomou kl:ronomoi kekenwtai : pistis kai kat:rg:tai : epaggelia

4:15 o gar nomos org:n katergazetai ou de ouk estin nomos oude parabasis

4:16 dia touto ek pistews ina kata &arin eis to einai bebaian t:n epaggelian panti tw spermati ou tw ek tou nomou monon alla kai tw ek pistews abraam os estin pat:r pantwn :mwn

4:17 ka?ws gegraptai oti patera pollwn e?nwn te?eika se katenanti ou episteusen ?eou tou zwopoiountos tous nekrous kai kalountos ta m: onta ws onta

4:18 os par elpida ep elpidi episteusen eis to genes?ai auton patera pollwn e?nwn kata to eir:menon outws estai to sperma sou

4:19 kai m: as?en:sas t: pistei kateno:sen to eautou swma [:d:] nenekrwmenon ekatontaet:s pou upar&wn kai t:n nekrwsin t:s m:tras sarras

4:20 eis de t:n epaggelian tou ?eou ou diekri?: t: apistia all enedunamw?: t: pistei dous doxan tw ?ew

4:21 kai pl:rofor:?eis oti o ep:ggeltai dunatos estin kai poi:sai

4:22 dio [kai] elogis?: autw eis dikaiosun:n

4:23 ouk egraf: de di auton monon oti elogis?: autw

4:24 alla kai di :mas ois mellei logizes?ai tois pisteuousin epi ton egeiranta i:soun ton kurion :mwn ek nekrwn

4:25 os paredo?: dia ta paraptwmata :mwn kai :ger?: dia t:n dikaiwsin :mwn

5:1 dikaiw?entes oun ek pistews eir:n:n | e&wmen | e&omen | pros ton ?eon dia tou kuriou :mwn i:sou &ristou

5:2 di ou kai t:n prosagwg:n es&:kamen [t: pistei] eis t:n &arin taut:n en : est:kamen kai kau&wme?a ep elpidi t:s dox:s tou ?eou

5:3 ou monon de alla kai kau&wme?a en tais ?liyesin eidotes oti : ?liyis upomon:n katergazetai

5:4 : de upomon: dokim:n : de dokim: elpida

5:5 : de elpis ou katais&unei oti : agap: tou ?eou ekke&utai en tais kardiais :mwn dia pneumatos agiou tou do?entos :min

5:6 | ei ge | eti gar | &ristos ontwn :mwn as?enwn eti kata kairon uper asebwn ape?anen

5:7 molis gar uper dikaiou tis apo?aneitai uper gar tou aga?ou ta&a tis kai tolma apo?anein

5:8 sunist:sin de t:n eautou agap:n eis :mas o ?eos oti eti amartwlwn ontwn :mwn &ristos uper :mwn ape?anen

5:9 pollw oun mallon dikaiw?entes nun en tw aimati autou sw?:some?a di autou apo t:s org:s

5:10 ei gar e&?roi ontes kat:llag:men tw ?ew dia tou ?anatou tou uiou autou pollw mallon katallagentes sw?:some?a en t: zw: autou

5:11 ou monon de alla kai kau&wmenoi en tw ?ew dia tou kuriou :mwn i:sou | [&ristou] | &ristou | di ou nun t:n katallag:n elabomen

5:12 dia touto wsper di enos an?rwpou : amartia eis ton kosmon eis:l?en kai dia t:s amartias o ?anatos kai outws eis pantas an?rwpous o ?anatos di:l?en ef w pantes :marton

5:13 a&ri gar nomou amartia :n en kosmw amartia de ouk | ellogatai | ellogeitai | m: ontos nomou

5:14 alla ebasileusen o ?anatos apo adam me&ri mwusews kai epi tous m: amart:santas epi tw omoiwmati t:s parabasews adam os estin tupos tou mellontos

5:15 all ou& ws to paraptwma outws | [kai] | kai | to &arisma ei gar tw tou enos paraptwmati oi polloi ape?anon pollw mallon : &aris tou ?eou kai : dwrea en &ariti t: tou enos an?rwpou i:sou &ristou eis tous pollous eperisseusen

5:16 kai ou& ws di enos amart:santos to dwr:ma to men gar krima ex enos eis katakrima to de &arisma ek pollwn paraptwmatwn eis dikaiwma

5:17 ei gar tw tou enos paraptwmati o ?anatos ebasileusen dia tou enos pollw mallon oi t:n perisseian t:s &aritos kai | [t:s dwreas] | t:s dwreas | t:s dikaiosun:s lambanontes en zw: basileusousin dia tou enos i:sou &ristou

5:18 ara oun ws di enos paraptwmatos eis pantas an?rwpous eis katakrima outws kai di enos dikaiwmatos eis pantas an?rwpous eis dikaiwsin zw:s

5:19 wsper gar dia t:s parako:s tou enos an?rwpou amartwloi katesta?:san oi polloi outws kai dia t:s upako:s tou enos dikaioi katasta?:sontai oi polloi

5:20 nomos de pareis:l?en ina pleonas: to paraptwma ou de epleonasen : amartia upereperisseusen : &aris

5:21 ina wsper ebasileusen : amartia en tw ?anatw outws kai : &aris basileus: dia dikaiosun:s eis zw:n aiwnion dia i:sou &ristou tou kuriou :mwn

6:1 ti oun eroumen epimenwmen t: amartia ina : &aris pleonas:

6:2 m: genoito oitines ape?anomen t: amartia pws eti z:somen en aut:

6:3 : agnoeite oti osoi ebaptis?:men eis &riston | [i:soun] | i:soun | eis ton ?anaton autou ebaptis?:men

6:4 sunetaf:men oun autw dia tou baptismatos eis ton ?anaton ina wsper :ger?: &ristos ek nekrwn dia t:s dox:s tou patros outws kai :meis en kainot:ti zw:s peripat:swmen

6:5 ei gar sumfutoi gegonamen tw omoiwmati tou ?anatou autou alla kai t:s anastasews esome?a

6:6 touto ginwskontes oti o palaios :mwn an?rwpos sunestaurw?: ina katarg:?: to swma t:s amartias tou m:keti douleuein :mas t: amartia

6:7 o gar apo?anwn dedikaiwtai apo t:s amartias

6:8 ei de ape?anomen sun &ristw pisteuomen oti kai suz:somen autw

6:9 eidotes oti &ristos eger?eis ek nekrwn ouketi apo?n:skei ?anatos autou ouketi kurieuei

6:10 o gar ape?anen t: amartia ape?anen efapax o de z: z: tw ?ew

6:11 outws kai umeis logizes?e eautous | einai | [einai] | nekrous men t: amartia zwntas de tw ?ew en &ristw i:sou

6:12 m: oun basileuetw : amartia en tw ?n:tw umwn swmati eis to upakouein tais epi?umiais autou

6:13 m:de paristanete ta mel: umwn opla adikias t: amartia alla parast:sate eautous tw ?ew wsei ek nekrwn zwntas kai ta mel: umwn opla dikaiosun:s tw ?ew

6:14 amartia gar umwn ou kurieusei ou gar este upo nomon alla upo &arin

6:15 ti oun amart:swmen oti ouk esmen upo nomon alla upo &arin m: genoito

6:16 ouk oidate oti w paristanete eautous doulous eis upako:n douloi este w upakouete :toi amartias eis ?anaton : upako:s eis dikaiosun:n

6:17 &aris de tw ?ew oti :te douloi t:s amartias up:kousate de ek kardias eis on paredo?:te tupon dida&:s

6:18 eleu?erw?entes de apo t:s amartias edoulw?:te t: dikaiosun:

6:19 an?rwpinon legw dia t:n as?eneian t:s sarkos umwn wsper gar parest:sate ta mel: umwn doula t: aka?arsia kai t: anomia | [eis t:n anomian] | eis t:n anomian | outws nun parast:sate ta mel: umwn doula t: dikaiosun: eis agiasmon

6:20 ote gar douloi :te t:s amartias eleu?eroi :te t: dikaiosun:

6:21 tina oun karpon ei&ete tote ef ois nun epais&unes?e to gar telos ekeinwn ?anatos

6:22 nuni de eleu?erw?entes apo t:s amartias doulw?entes de tw ?ew e&ete ton karpon umwn eis agiasmon to de telos zw:n aiwnion

6:23 ta gar oywnia t:s amartias ?anatos to de &arisma tou ?eou zw: aiwnios en &ristw i:sou tw kuriw :mwn

7:1 : agnoeite adelfoi ginwskousin gar nomon lalw oti o nomos kurieuei tou an?rwpou ef oson &ronon z:

7:2 : gar upandros gun: tw zwnti andri dedetai nomw ean de apo?an: o an:r kat:rg:tai apo tou nomou tou andros

7:3 ara oun zwntos tou andros moi&alis &r:matisei ean gen:tai andri eterw ean de apo?an: o an:r eleu?era estin apo tou nomou tou m: einai aut:n moi&alida genomen:n andri eterw

7:4 wste adelfoi mou kai umeis e?anatw?:te tw nomw dia tou swmatos tou &ristou eis to genes?ai umas eterw tw ek nekrwn eger?enti ina karpofor:swmen tw ?ew

7:5 ote gar :men en t: sarki ta pa?:mata twn amartiwn ta dia tou nomou en:rgeito en tois melesin :mwn eis to karpofor:sai tw ?anatw

7:6 nuni de kat:rg:?:men apo tou nomou apo?anontes en w katei&ome?a wste douleuein | [:mas] | :mas | en kainot:ti pneumatos kai ou palaiot:ti grammatos

7:7 ti oun eroumen o nomos amartia m: genoito alla t:n amartian ouk egnwn ei m: dia nomou t:n te gar epi?umian ouk :dein ei m: o nomos elegen ouk epi?um:seis

7:8 aform:n de labousa : amartia dia t:s entol:s kateirgasato en emoi pasan epi?umian &wris gar nomou amartia nekra

7:9 egw de ezwn &wris nomou pote el?ous:s de t:s entol:s : amartia anez:sen egw de ape?anon

7:10 kai eure?: moi : entol: : eis zw:n aut: eis ?anaton

7:11 : gar amartia aform:n labousa dia t:s entol:s ex:pat:sen me kai di aut:s apekteinen

7:12 wste o men nomos agios kai : entol: agia kai dikaia kai aga?:

7:13 to oun aga?on emoi egeneto ?anatos m: genoito alla : amartia ina fan: amartia dia tou aga?ou moi katergazomen: ?anaton ina gen:tai ka? uperbol:n amartwlos : amartia dia t:s entol:s

7:14 oidamen gar oti o nomos pneumatikos estin egw de sarkinos eimi pepramenos upo t:n amartian

7:15 o gar katergazomai ou ginwskw ou gar o ?elw touto prassw all o misw touto poiw

7:16 ei de o ou ?elw touto poiw sumf:mi tw nomw oti kalos

7:17 nuni de ouketi egw katergazomai auto alla : | enoikousa | oikousa | en emoi amartia

7:18 oida gar oti ouk oikei en emoi tout estin en t: sarki mou aga?on to gar ?elein parakeitai moi to de katergazes?ai to kalon ou

7:19 ou gar o ?elw poiw aga?on alla o ou ?elw kakon touto prassw

7:20 ei de o ou ?elw | | [egw] | touto poiw ouketi egw katergazomai auto alla : oikousa en emoi amartia

7:21 euriskw ara ton nomon tw ?elonti emoi poiein to kalon oti emoi to kakon parakeitai

7:22 sun:domai gar tw nomw tou ?eou kata ton esw an?rwpon

7:23 blepw de eteron nomon en tois melesin mou antistrateuomenon tw nomw tou noos mou kai ai&malwtizonta me | [en] | en | tw nomw t:s amartias tw onti en tois melesin mou

7:24 talaipwros egw an?rwpos tis me rusetai ek tou swmatos tou ?anatou toutou

7:25 &aris | [de] | de | tw ?ew dia i:sou &ristou tou kuriou :mwn ara oun autos egw tw men noi douleuw nomw ?eou t: de sarki nomw amartias

8:1 ouden ara nun katakrima tois en &ristw i:sou

8:2 o gar nomos tou pneumatos t:s zw:s en &ristw i:sou :leu?erwsen se apo tou nomou t:s amartias kai tou ?anatou

8:3 to gar adunaton tou nomou en w :s?enei dia t:s sarkos o ?eos ton eautou uion pemyas en omoiwmati sarkos amartias kai peri amartias katekrinen t:n amartian en t: sarki

8:4 ina to dikaiwma tou nomou pl:rw?: en :min tois m: kata sarka peripatousin alla kata pneuma

8:5 oi gar kata sarka ontes ta t:s sarkos fronousin oi de kata pneuma ta tou pneumatos

8:6 to gar fron:ma t:s sarkos ?anatos to de fron:ma tou pneumatos zw: kai eir:n:

8:7 dioti to fron:ma t:s sarkos e&?ra eis ?eon tw gar nomw tou ?eou ou& upotassetai oude gar dunatai

8:8 oi de en sarki ontes ?ew aresai ou dunantai

8:9 umeis de ouk este en sarki alla en pneumati eiper pneuma ?eou oikei en umin ei de tis pneuma &ristou ouk e&ei outos ouk estin autou

8:10 ei de &ristos en umin to men swma nekron dia amartian to de pneuma zw: dia dikaiosun:n

8:11 ei de to pneuma tou egeirantos ton i:soun ek nekrwn oikei en umin o egeiras | ek nekrwn &riston i:soun zwopoi:sei [kai] | &riston ek nekrwn zwopoi:sei kai | ta ?n:ta swmata umwn dia tou enoikountos autou pneumatos en umin

8:12 ara oun adelfoi ofeiletai esmen ou t: sarki tou kata sarka z:n

8:13 ei gar kata sarka z:te mellete apo?n:skein ei de pneumati tas praxeis tou swmatos ?anatoute z:ses?e

8:14 osoi gar pneumati ?eou agontai outoi uioi ?eou eisin

8:15 ou gar elabete pneuma douleias palin eis fobon alla elabete pneuma uio?esias en w krazomen abba o pat:r

8:16 auto to pneuma summarturei tw pneumati :mwn oti esmen tekna ?eou

8:17 ei de tekna kai kl:ronomoi kl:ronomoi men ?eou sugkl:ronomoi de &ristou eiper sumpas&omen ina kai sundoxas?wmen

8:18 logizomai gar oti ouk axia ta pa?:mata tou nun kairou pros t:n mellousan doxan apokaluf?:nai eis :mas

8:19 : gar apokaradokia t:s ktisews t:n apokaluyin twn uiwn tou ?eou apekde&etai

8:20 t: gar mataiot:ti : ktisis upetag: ou& ekousa alla dia ton upotaxanta ef elpidi

8:21 oti kai aut: : ktisis eleu?erw?:setai apo t:s douleias t:s f?oras eis t:n eleu?erian t:s dox:s twn teknwn tou ?eou

8:22 oidamen gar oti pasa : ktisis sustenazei kai sunwdinei a&ri tou nun

8:23 ou monon de alla kai autoi t:n apar&:n tou pneumatos e&ontes | [:meis] | :meis | kai autoi en eautois stenazomen uio?esian apekde&omenoi t:n apolutrwsin tou swmatos :mwn

8:24 t: gar elpidi esw?:men elpis de blepomen: ouk estin elpis o gar blepei tis elpizei

8:25 ei de o ou blepomen elpizomen di upomon:s apekde&ome?a

8:26 wsautws de kai to pneuma sunantilambanetai t: as?eneia :mwn to gar ti proseuxwme?a ka?o dei ouk oidamen alla auto to pneuma uperentug&anei stenagmois alal:tois

8:27 o de eraunwn tas kardias oiden ti to fron:ma tou pneumatos oti kata ?eon entug&anei uper agiwn

8:28 oidamen de oti tois agapwsin ton ?eon panta sunergei | [o ?eos] | | eis aga?on tois kata pro?esin kl:tois ousin

8:29 oti ous proegnw kai prowrisen summorfous t:s eikonos tou uiou autou eis to einai auton prwtotokon en pollois adelfois

8:30 ous de prowrisen toutous kai ekalesen kai ous ekalesen toutous kai edikaiwsen ous de edikaiwsen toutous kai edoxasen

8:31 ti oun eroumen pros tauta ei o ?eos uper :mwn tis ka? :mwn

8:32 os ge tou idiou uiou ouk efeisato alla uper :mwn pantwn paredwken auton pws ou&i kai sun autw ta panta :min &arisetai

8:33 tis egkalesei kata eklektwn ?eou ?eos o dikaiwn

8:34 tis o katakrinwn &ristos [i:sous] o apo?anwn mallon de eger?eis | [ek nekrwn] os | os kai | estin en dexia tou ?eou os kai entug&anei uper :mwn

8:35 tis :mas &wrisei apo t:s agap:s tou &ristou ?liyis : steno&wria : diwgmos : limos : gumnot:s : kindunos : ma&aira

8:36 ka?ws gegraptai oti eneken sou ?anatoume?a ol:n t:n :meran elogis?:men ws probata sfag:s

8:37 all en toutois pasin upernikwmen dia tou agap:santos :mas

8:38 pepeismai gar oti oute ?anatos oute zw: oute aggeloi oute ar&ai oute enestwta oute mellonta oute dunameis

8:39 oute uywma oute ba?os oute tis ktisis etera dun:setai :mas &wrisai apo t:s agap:s tou ?eou t:s en &ristw i:sou tw kuriw :mwn

9:1 al:?eian legw en &ristw ou yeudomai summarturous:s moi t:s suneid:sews mou en pneumati agiw

9:2 oti lup: moi estin megal: kai adialeiptos odun: t: kardia mou

9:3 :u&om:n gar ana?ema einai autos egw apo tou &ristou uper twn adelfwn mou twn suggenwn mou kata sarka

9:4 oitines eisin isra:litai wn : uio?esia kai : doxa kai ai dia?:kai kai : nomo?esia kai : latreia kai ai epaggeliai

9:5 wn oi pateres kai ex wn o &ristos to kata sarka o wn epi pantwn ?eos eulog:tos eis tous aiwnas am:n

9:6 ou& oion de oti ekpeptwken o logos tou ?eou ou gar pantes oi ex isra:l outoi isra:l

9:7 oud oti eisin sperma abraam pantes tekna all en isaak kl:?:setai soi sperma

9:8 tout estin ou ta tekna t:s sarkos tauta tekna tou ?eou alla ta tekna t:s epaggelias logizetai eis sperma

9:9 epaggelias gar o logos outos kata ton kairon touton eleusomai kai estai t: sarra uios

9:10 ou monon de alla kai rebekka ex enos koit:n e&ousa isaak tou patros :mwn

9:11 m:pw gar genn:?entwn m:de praxantwn ti aga?on : faulon ina : kat eklog:n pro?esis tou ?eou men: [9:12] ouk ex ergwn all ek tou kalountos

9:12 erre?: aut: oti o meizwn douleusei tw elassoni

9:13 | ka?aper | ka?ws | gegraptai ton iakwb :gap:sa ton de :sau emis:sa

9:14 ti oun eroumen m: adikia para tw ?ew m: genoito

9:15 tw mwusei gar legei ele:sw on an elew kai oiktir:sw on an oiktirw

9:16 ara oun ou tou ?elontos oude tou tre&ontos alla tou elewntos ?eou

9:17 legei gar : graf: tw faraw oti eis auto touto ex:geira se opws endeixwmai en soi t:n dunamin mou kai opws diaggel: to onoma mou en pas: t: g:

9:18 ara oun on ?elei eleei on de ?elei skl:runei

9:19 ereis moi oun ti | | [oun] | eti memfetai tw gar boul:mati autou tis an?est:ken

9:20 w an?rwpe menounge su tis ei o antapokrinomenos tw ?ew m: erei to plasma tw plasanti ti me epoi:sas outws

9:21 : ouk e&ei exousian o kerameus tou p:lou ek tou autou furamatos poi:sai o men eis tim:n skeuos o de eis atimian

9:22 ei de ?elwn o ?eos endeixas?ai t:n org:n kai gnwrisai to dunaton autou :negken en poll: makro?umia skeu: org:s kat:rtismena eis apwleian

9:23 | | kai | ina gnwris: ton plouton t:s dox:s autou epi skeu: eleous a pro:toimasen eis doxan

9:24 ous kai ekalesen :mas ou monon ex ioudaiwn alla kai ex e?nwn

9:25 ws kai en tw ws:e legei kalesw ton ou laon mou laon mou kai t:n ouk :gap:men:n :gap:men:n

9:26 kai estai en tw topw ou erre?: | [autois] | autois | ou laos mou umeis ekei kl:?:sontai uioi ?eou zwntos

9:27 :saias de krazei uper tou isra:l ean : o ari?mos twn uiwn isra:l ws : ammos t:s ?alass:s to upoleimma sw?:setai

9:28 logon gar suntelwn kai suntemnwn poi:sei kurios epi t:s g:s

9:29 kai ka?ws proeir:ken :saias ei m: kurios sabaw? egkatelipen :min sperma ws sodoma an egen:?:men kai ws gomorra an wmoiw?:men

9:30 ti oun eroumen oti e?n: ta m: diwkonta dikaiosun:n katelaben dikaiosun:n dikaiosun:n de t:n ek pistews

9:31 isra:l de diwkwn nomon dikaiosun:s eis nomon ouk ef?asen

9:32 dia ti oti ouk ek pistews all ws ex ergwn prosekoyan tw li?w tou proskommatos

9:33 ka?ws gegraptai idou ti?:mi en siwn li?on proskommatos kai petran skandalou kai o pisteuwn ep autw ou katais&un?:setai

10:1 adelfoi : men eudokia t:s em:s kardias kai : de:sis pros ton ?eon uper autwn eis swt:rian

10:2 marturw gar autois oti z:lon ?eou e&ousin all ou kat epignwsin

10:3 agnoountes gar t:n tou ?eou dikaiosun:n kai t:n idian | | [dikaiosun:n] | z:tountes st:sai t: dikaiosun: tou ?eou ou& upetag:san

10:4 telos gar nomou &ristos eis dikaiosun:n panti tw pisteuonti

10:5 mwus:s gar grafei | oti | | t:n dikaiosun:n t:n ek | nomou o poi:sas | [tou] nomou oti o poi:sas auta | an?rwpos z:setai en | aut: | autois |

10:6 : de ek pistews dikaiosun: outws legei m: eip:s en t: kardia sou tis anab:setai eis ton ouranon tout estin &riston katagagein

10:7 : tis katab:setai eis t:n abusson tout estin &riston ek nekrwn anagagein

10:8 alla ti legei eggus sou to r:ma estin en tw stomati sou kai en t: kardia sou tout estin to r:ma t:s pistews o k:russomen

10:9 oti ean omolog:s:s | to r:ma | | en tw stomati sou | oti kurios i:sous | kurion i:soun | kai pisteus:s en t: kardia sou oti o ?eos auton :geiren ek nekrwn sw?:s:

10:10 kardia gar pisteuetai eis dikaiosun:n stomati de omologeitai eis swt:rian

10:11 legei gar : graf: pas o pisteuwn ep autw ou katais&un?:setai

10:12 ou gar estin diastol: ioudaiou te kai ell:nos o gar autos kurios pantwn ploutwn eis pantas tous epikaloumenous auton

10:13 pas gar os an epikales:tai to onoma kuriou sw?:setai

10:14 pws oun epikaleswntai eis on ouk episteusan pws de pisteuswsin ou ouk :kousan pws de akouswsin &wris k:russontos

10:15 pws de k:ruxwsin ean m: apostalwsin | ka?aper | ka?ws | gegraptai ws wraioi oi podes twn euaggelizomenwn | | [ta] | aga?a

10:16 all ou pantes up:kousan tw euaggeliw :saias gar legei kurie tis episteusen t: ako: :mwn

10:17 ara : pistis ex ako:s : de ako: dia r:matos &ristou

10:18 alla legw m: ouk :kousan menounge eis pasan t:n g:n ex:l?en o f?oggos autwn kai eis ta perata t:s oikoumen:s ta r:mata autwn

10:19 alla legw m: isra:l ouk egnw prwtos mwus:s legei egw paraz:lwsw umas ep ouk e?nei ep e?nei asunetw parorgiw umas

10:20 :saias de apotolma kai legei eure?:n | | [en] | tois eme m: z:tousin emfan:s egenom:n tois eme m: eperwtwsin

10:21 pros de ton isra:l legei ol:n t:n :meran exepetasa tas &eiras mou pros laon apei?ounta kai antilegonta

11:1 legw oun m: apwsato o ?eos ton laon autou m: genoito kai gar egw isra:lit:s eimi ek spermatos abraam ful:s beniamin

11:2 ouk apwsato o ?eos ton laon autou on proegnw : ouk oidate en :lia ti legei : graf: ws entug&anei tw ?ew kata tou isra:l

11:3 kurie tous prof:tas sou apekteinan ta ?usiast:ria sou kateskayan kagw upeleif?:n monos kai z:tousin t:n yu&:n mou

11:4 alla ti legei autw o &r:matismos katelipon emautw eptakis&ilious andras oitines ouk ekamyan gonu t: baal

11:5 outws oun kai en tw nun kairw leimma kat eklog:n &aritos gegonen

11:6 ei de &ariti ouketi ex ergwn epei : &aris ouketi ginetai &aris

11:7 ti oun o epiz:tei isra:l touto ouk epetu&en : de eklog: epetu&en oi de loipoi epwrw?:san

11:8 | ka?aper | ka?ws | gegraptai edwken autois o ?eos pneuma katanuxews of?almous tou m: blepein kai wta tou m: akouein ews t:s s:meron :meras

11:9 kai dauid legei gen:?:tw : trapeza autwn eis pagida kai eis ?:ran kai eis skandalon kai eis antapodoma autois

11:10 skotis?:twsan oi of?almoi autwn tou m: blepein kai ton nwton autwn dia pantos sugkamyon

11:11 legw oun m: eptaisan ina peswsin m: genoito alla tw autwn paraptwmati : swt:ria tois e?nesin eis to paraz:lwsai autous

11:12 ei de to paraptwma autwn ploutos kosmou kai to :tt:ma autwn ploutos e?nwn posw mallon to pl:rwma autwn

11:13 umin de legw tois e?nesin ef oson men oun eimi egw e?nwn apostolos t:n diakonian mou doxazw

11:14 ei pws paraz:lwsw mou t:n sarka kai swsw tinas ex autwn

11:15 ei gar : apobol: autwn katallag: kosmou tis : prosl:myis ei m: zw: ek nekrwn

11:16 ei de : apar&: agia kai to furama kai ei : riza agia kai oi kladoi

11:17 ei de tines twn kladwn exeklas?:san su de agrielaios wn enekentris?:s en autois kai sugkoinwnos t:s riz:s t:s piot:tos t:s elaias egenou

11:18 m: katakau&w twn kladwn ei de katakau&asai ou su t:n rizan bastazeis alla : riza se

11:19 ereis oun exeklas?:san kladoi ina egw egkentris?w

11:20 kalws t: apistia exeklas?:san su de t: pistei est:kas m: uy:la fronei alla fobou

11:21 ei gar o ?eos twn kata fusin kladwn ouk efeisato | | [m: pws] | oude sou feisetai

11:22 ide oun &r:stot:ta kai apotomian ?eou epi men tous pesontas apotomia epi de se &r:stot:s ?eou ean epimen:s t: &r:stot:ti epei kai su ekkop:s:

11:23 kakeinoi de ean m: epimenwsin t: apistia egkentris?:sontai dunatos gar estin o ?eos palin egkentrisai autous

11:24 ei gar su ek t:s kata fusin exekop:s agrielaiou kai para fusin enekentris?:s eis kallielaion posw mallon outoi oi kata fusin egkentris?:sontai t: idia elaia

11:25 ou gar ?elw umas agnoein adelfoi to must:rion touto ina m: :te | en | [par] | eautois fronimoi oti pwrwsis apo merous tw isra:l gegonen a&ris ou to pl:rwma twn e?nwn eisel?:

11:26 kai outws pas isra:l sw?:setai ka?ws gegraptai :xei ek siwn o ruomenos apostreyei asebeias apo iakwb

11:27 kai aut: autois : par emou dia?:k: otan afelwmai tas amartias autwn

11:28 kata men to euaggelion e&?roi di umas kata de t:n eklog:n agap:toi dia tous pateras

11:29 ametamel:ta gar ta &arismata kai : kl:sis tou ?eou

11:30 wsper gar umeis pote :pei?:sate tw ?ew nun de :le:?:te t: toutwn apei?eia

11:31 outws kai outoi nun :pei?:san tw umeterw eleei ina kai autoi | nun | [nun] | ele:?wsin

11:32 sunekleisen gar o ?eos tous pantas eis apei?eian ina tous pantas ele:s:

11:33 w ba?os ploutou kai sofias kai gnwsews ?eou ws anexeraun:ta ta krimata autou kai anexi&niastoi ai odoi autou

11:34 tis gar egnw noun kuriou : tis sumboulos autou egeneto

11:35 : tis proedwken autw kai antapodo?:setai autw

11:36 oti ex autou kai di autou kai eis auton ta panta autw : doxa eis tous aiwnas am:n

12:1 parakalw oun umas adelfoi dia twn oiktirmwn tou ?eou parast:sai ta swmata umwn ?usian zwsan agian | tw ?ew euareston | euareston tw ?ew | t:n logik:n latreian umwn

12:2 kai m: sus&:matizes?e tw aiwni toutw alla metamorfous?e t: anakainwsei tou noos eis to dokimazein umas ti to ?el:ma tou ?eou to aga?on kai euareston kai teleion

12:3 legw gar dia t:s &aritos t:s do?eis:s moi panti tw onti en umin m: uperfronein par o dei fronein alla fronein eis to swfronein ekastw ws o ?eos emerisen metron pistews

12:4 ka?aper gar en eni swmati polla mel: e&omen ta de mel: panta ou t:n aut:n e&ei praxin

12:5 outws oi polloi en swma esmen en &ristw to de ka? eis all:lwn mel:

12:6 e&ontes de &arismata kata t:n &arin t:n do?eisan :min diafora eite prof:teian kata t:n analogian t:s pistews

12:7 eite diakonian en t: diakonia eite o didaskwn en t: didaskalia

12:8 eite o parakalwn en t: parakl:sei o metadidous en aplot:ti o proistamenos en spoud: o elewn en ilarot:ti

12:9 : agap: anupokritos apostugountes to pon:ron kollwmenoi tw aga?w

12:10 t: filadelfia eis all:lous filostorgoi t: tim: all:lous pro:goumenoi

12:11 t: spoud: m: okn:roi tw pneumati zeontes tw kuriw douleuontes

12:12 t: elpidi &airontes t: ?liyei upomenontes t: proseu&: proskarterountes

12:13 tais &reiais twn agiwn koinwnountes t:n filoxenian diwkontes

12:14 eulogeite tous diwkontas | | [umas] | eulogeite kai m: kataras?e

12:15 &airein meta &airontwn klaiein meta klaiontwn

12:16 to auto eis all:lous fronountes m: ta uy:la fronountes alla tois tapeinois sunapagomenoi m: gines?e fronimoi par eautois

12:17 m:deni kakon anti kakou apodidontes pronooumenoi kala enwpion pantwn an?rwpwn

12:18 ei dunaton to ex umwn meta pantwn an?rwpwn eir:neuontes

12:19 m: eautous ekdikountes agap:toi alla dote topon t: org: gegraptai gar emoi ekdik:sis egw antapodwsw legei kurios

12:20 alla ean peina o e&?ros sou ywmize auton ean diya potize auton touto gar poiwn an?rakas puros swreuseis epi t:n kefal:n autou

12:21 m: nikw upo tou kakou alla nika en tw aga?w to kakon

13:1 pasa yu&: exousiais upere&ousais upotasses?w ou gar estin exousia ei m: upo ?eou ai de ousai upo ?eou tetagmenai eisin

13:2 wste o antitassomenos t: exousia t: tou ?eou diatag: an?est:ken oi de an?est:kotes eautois krima l:myontai

13:3 oi gar ar&ontes ouk eisin fobos tw aga?w ergw alla tw kakw ?eleis de m: fobeis?ai t:n exousian to aga?on poiei kai exeis epainon ex aut:s

13:4 ?eou gar diakonos estin soi eis to aga?on ean de to kakon poi:s fobou ou gar eik: t:n ma&airan forei ?eou gar diakonos estin ekdikos eis org:n tw to kakon prassonti

13:5 dio anagk: upotasses?ai ou monon dia t:n org:n alla kai dia t:n suneid:sin

13:6 dia touto gar kai forous teleite leitourgoi gar ?eou eisin eis auto touto proskarterountes

13:7 apodote pasin tas ofeilas tw ton foron ton foron tw to telos to telos tw ton fobon ton fobon tw t:n tim:n t:n tim:n

13:8 m:deni m:den ofeilete ei m: to all:lous agapan o gar agapwn ton eteron nomon pepl:rwken

13:9 to gar ou moi&euseis ou foneuseis ou kleyeis ouk epi?um:seis kai ei tis etera entol: en tw logw toutw anakefalaioutai [en tw] agap:seis ton pl:sion sou ws seauton

13:10 : agap: tw pl:sion kakon ouk ergazetai pl:rwma oun nomou : agap:

13:11 kai touto eidotes ton kairon oti wra :d: umas ex upnou eger?:nai nun gar egguteron :mwn : swt:ria : ote episteusamen

13:12 : nux proekoyen : de :mera :ggiken apo?wme?a oun ta erga tou skotous enduswme?a [de] ta opla tou fwtos

13:13 ws en :mera eus&:monws peripat:swmen m: kwmois kai me?ais m: koitais kai aselgeiais m: eridi kai z:lw

13:14 alla endusas?e ton kurion i:soun &riston kai t:s sarkos pronoian m: poieis?e eis epi?umias

14:1 ton de as?enounta t: pistei proslambanes?e m: eis diakriseis dialogismwn

14:2 os men pisteuei fagein panta o de as?enwn la&ana es?iei

14:3 o es?iwn ton m: es?ionta m: exou?eneitw o de m: es?iwn ton es?ionta m: krinetw o ?eos gar auton proselabeto

14:4 su tis ei o krinwn allotrion oiket:n tw idiw kuriw st:kei : piptei sta?:setai de dunatei gar o kurios st:sai auton

14:5 os men [gar] krinei :meran par :meran os de krinei pasan :meran ekastos en tw idiw noi pl:roforeis?w

14:6 o fronwn t:n :meran kuriw fronei kai o es?iwn kuriw es?iei eu&aristei gar tw ?ew kai o m: es?iwn kuriw ouk es?iei kai eu&aristei tw ?ew

14:7 oudeis gar :mwn eautw z: kai oudeis eautw apo?n:skei

14:8 ean te gar zwmen tw kuriw zwmen ean te apo?n:skwmen tw kuriw apo?n:skomen ean te oun zwmen ean te apo?n:skwmen tou kuriou esmen

14:9 eis touto gar &ristos ape?anen kai ez:sen ina kai nekrwn kai zwntwn kurieus:

14:10 su de ti krineis ton adelfon sou : kai su ti exou?eneis ton adelfon sou pantes gar parast:some?a tw b:mati tou ?eou

14:11 gegraptai gar zw egw legei kurios oti emoi kamyei pan gonu kai pasa glwssa exomolog:setai tw ?ew

14:12 ara [oun] ekastos :mwn peri eautou logon dwsei [tw ?ew]

14:13 m:keti oun all:lous krinwmen alla touto krinate mallon to m: ti?enai proskomma tw adelfw : skandalon

14:14 oida kai pepeismai en kuriw i:sou oti ouden koinon di eautou ei m: tw logizomenw ti koinon einai ekeinw koinon

14:15 ei gar dia brwma o adelfos sou lupeitai ouketi kata agap:n peripateis m: tw brwmati sou ekeinon apollue uper ou &ristos ape?anen

14:16 m: blasf:meis?w oun umwn to aga?on

14:17 ou gar estin : basileia tou ?eou brwsis kai posis alla dikaiosun: kai eir:n: kai &ara en pneumati agiw

14:18 o gar en toutw douleuwn tw &ristw euarestos tw ?ew kai dokimos tois an?rwpois

14:19 ara oun ta t:s eir:n:s diwkwmen kai ta t:s oikodom:s t:s eis all:lous

14:20 m: eneken brwmatos katalue to ergon tou ?eou panta men ka?ara alla kakon tw an?rwpw tw dia proskommatos es?ionti

14:21 kalon to m: fagein krea m:de piein oinon m:de en w o adelfos sou proskoptei

14:22 su pistin | :n | [:n] | e&eis kata seauton e&e enwpion tou ?eou makarios o m: krinwn eauton en w dokimazei

14:23 o de diakrinomenos ean fag: katakekritai oti ouk ek pistews pan de o ouk ek pistews amartia estin

15:1 ofeilomen de :meis oi dunatoi ta as?en:mata twn adunatwn bastazein kai m: eautois areskein

15:2 ekastos :mwn tw pl:sion aresketw eis to aga?on pros oikodom:n

15:3 kai gar o &ristos ou& eautw :resen alla ka?ws gegraptai oi oneidismoi twn oneidizontwn se epepesan ep eme

15:4 osa gar proegraf: | [panta] | | eis t:n :meteran didaskalian egraf: ina dia t:s upomon:s kai dia t:s parakl:sews twn grafwn t:n elpida e&wmen

15:5 o de ?eos t:s upomon:s kai t:s parakl:sews dw: umin to auto fronein en all:lois kata &riston i:soun

15:6 ina omo?umadon en eni stomati doxaz:te ton ?eon kai patera tou kuriou :mwn i:sou &ristou

15:7 dio proslambanes?e all:lous ka?ws kai o &ristos proselabeto | :mas | umas | eis doxan tou ?eou

15:8 legw gar &riston diakonon gegen:s?ai peritom:s uper al:?eias ?eou eis to bebaiwsai tas epaggelias twn paterwn

15:9 ta de e?n: uper eleous doxasai ton ?eon ka?ws gegraptai dia touto exomolog:somai soi en e?nesin kai tw onomati sou yalw

15:10 kai palin legei eufran?:te e?n: meta tou laou autou

15:11 kai palin aineite panta ta e?n: ton kurion kai epainesatwsan auton pantes oi laoi

15:12 kai palin :saias legei estai : riza tou iessai kai o anistamenos ar&ein e?nwn ep autw e?n: elpiousin

15:13 o de ?eos t:s elpidos pl:rwsai umas pas:s &aras kai eir:n:s en tw pisteuein eis to perisseuein umas en t: elpidi en dunamei pneumatos agiou

15:14 pepeismai de adelfoi mou kai autos egw peri umwn oti kai autoi mestoi este aga?wsun:s pepl:rwmenoi pas:s | t:s | [t:s] | gnwsews dunamenoi kai all:lous nou?etein

15:15 | tolm:roterws | tolm:roteron | de egraya umin apo merous ws epanamimn:skwn umas dia t:n &arin t:n do?eisan moi | apo | upo | tou ?eou

15:16 eis to einai me leitourgon &ristou i:sou eis ta e?n: ierourgounta to euaggelion tou ?eou ina gen:tai : prosfora twn e?nwn euprosdektos :giasmen: en pneumati agiw

15:17 e&w oun [t:n] kau&:sin en &ristw i:sou ta pros ton ?eon

15:18 ou gar tolm:sw ti lalein wn ou kateirgasato &ristos di emou eis upako:n e?nwn logw kai ergw

15:19 en dunamei s:meiwn kai teratwn en dunamei pneumatos | [agiou] | [?eou] | wste me apo ierousal:m kai kuklw me&ri tou illurikou pepl:rwkenai to euaggelion tou &ristou

15:20 outws de filotimoumenon euaggelizes?ai ou& opou wnomas?: &ristos ina m: ep allotrion ?emelion oikodomw

15:21 alla ka?ws gegraptai | oyontai ois ouk an:ggel: peri autou | ois ouk an:ggel: peri autou oyontai | kai oi ouk ak:koasin sun:sousin

15:22 dio kai enekoptom:n ta polla tou el?ein pros umas

15:23 nuni de m:keti topon e&wn en tois klimasin toutois epipo?ian de e&wn tou el?ein pros umas apo | ikanwn | pollwn | etwn

15:24 ws an poreuwmai eis t:n spanian elpizw gar diaporeuomenos ?easas?ai umas kai uf umwn propemf?:nai ekei ean umwn prwton apo merous empl:s?w

15:25 nuni de poreuomai eis ierousal:m diakonwn tois agiois

15:26 eudok:san gar makedonia kai a&aia koinwnian tina poi:sas?ai eis tous ptw&ous twn agiwn twn en ierousal:m

15:27 eudok:san gar kai ofeiletai eisin autwn ei gar tois pneumatikois autwn ekoinwn:san ta e?n: ofeilousin kai en tois sarkikois leitourg:sai autois

15:28 touto oun epitelesas kai sfragisamenos autois ton karpon touton apeleusomai di umwn eis spanian

15:29 oida de oti er&omenos pros umas en pl:rwmati eulogias &ristou eleusomai

15:30 parakalw de umas [adelfoi] dia tou kuriou :mwn i:sou &ristou kai dia t:s agap:s tou pneumatos sunagwnisas?ai moi en tais proseu&ais uper emou pros ton ?eon

15:31 ina rus?w apo twn apei?ountwn en t: ioudaia kai : diakonia mou : eis ierousal:m euprosdektos tois agiois gen:tai

15:32 ina en &ara el?wn pros umas dia ?el:matos ?eou sunanapauswmai umin

15:33 o de ?eos t:s eir:n:s meta pantwn umwn am:n

16:1 sunist:mi de umin foib:n t:n adelf:n :mwn ousan [kai] diakonon t:s ekkl:sias t:s en keg&reais

16:2 ina | prosdex:s?e aut:n | aut:n prosdex:s?e | en kuriw axiws twn agiwn kai parast:te aut: en w an umwn &r:z: pragmati kai gar aut: prostatis pollwn egen:?: kai emou autou

16:3 aspasas?e priskan kai akulan tous sunergous mou en &ristw i:sou

16:4 oitines uper t:s yu&:s mou ton eautwn tra&:lon upe?:kan ois ouk egw monos eu&aristw alla kai pasai ai ekkl:siai twn e?nwn

16:5 kai t:n kat oikon autwn ekkl:sian aspasas?e epaineton ton agap:ton mou os estin apar&: t:s asias eis &riston

16:6 aspasas?e marian :tis polla ekopiasen eis umas

16:7 aspasas?e andronikon kai iounian tous suggeneis mou kai sunai&malwtous mou oitines eisin epis:moi en tois apostolois oi kai pro emou gegonan en &ristw

16:8 aspasas?e ampliaton ton agap:ton mou en kuriw

16:9 aspasas?e ourbanon ton sunergon :mwn en &ristw kai sta&un ton agap:ton mou

16:10 aspasas?e apell:n ton dokimon en &ristw aspasas?e tous ek twn aristoboulou

16:11 aspasas?e :rwdiwna ton suggen: mou aspasas?e tous ek twn narkissou tous ontas en kuriw

16:12 aspasas?e trufainan kai trufwsan tas kopiwsas en kuriw aspasas?e persida t:n agap:t:n :tis polla ekopiasen en kuriw

16:13 aspasas?e roufon ton eklekton en kuriw kai t:n m:tera autou kai emou

16:14 aspasas?e asugkriton flegonta erm:n patroban erman kai tous sun autois adelfous

16:15 aspasas?e filologon kai ioulian n:rea kai t:n adelf:n autou kai olumpan kai tous sun autois pantas agious

16:16 aspasas?e all:lous en fil:mati agiw aspazontai umas ai ekkl:siai pasai tou &ristou

16:17 parakalw de umas adelfoi skopein tous tas di&ostasias kai ta skandala para t:n dida&:n :n umeis ema?ete poiountas kai ekklinete ap autwn

16:18 oi gar toioutoi tw kuriw :mwn &ristw ou douleuousin alla t: eautwn koilia kai dia t:s &r:stologias kai eulogias exapatwsin tas kardias twn akakwn

16:19 : gar umwn upako: eis pantas afiketo ef umin oun &airw ?elw de umas sofous | [men] | | einai eis to aga?on akeraious de eis to kakon

16:20 o de ?eos t:s eir:n:s suntriyei ton satanan upo tous podas umwn en ta&ei : &aris tou kuriou :mwn i:sou me? umwn

16:21 aspazetai umas timo?eos o sunergos | [mou] | mou | kai loukios kai iaswn kai swsipatros oi suggeneis mou

16:22 aspazomai umas egw tertios o grayas t:n epistol:n en kuriw

16:23 aspazetai umas gaios o xenos mou kai ol:s t:s ekkl:sias aspazetai umas erastos o oikonomos t:s polews kai kouartos o adelfos

16:24

16:25 | tw | [tw | de dunamenw umas st:rixai kata to euaggelion mou kai to k:rugma i:sou &ristou kata apokaluyin must:riou &ronois aiwniois sesig:menou

16:26 fanerw?entos de nun dia te grafwn prof:tikwn kat epitag:n tou aiwniou ?eou eis upako:n pistews eis panta ta e?n: gnwris?entos

16:27 monw sofw ?ew dia i:sou &ristou | [w] | w | : doxa eis tous aiwnas | am:n | am:n] |