GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
FIRST THESSALONIANS


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.


1:1 paulos kai silouanos kai timo?eos t: ekkl:sia ?essalonikewn en ?ew patri kai kuriw i:sou &ristw &aris umin kai eir:n:

1:2 eu&aristoumen tw ?ew pantote peri pantwn umwn mneian poioumenoi epi twn proseu&wn :mwn

1:3 adialeiptws mn:moneuontes umwn tou ergou t:s pistews kai tou kopou t:s agap:s kai t:s upomon:s t:s elpidos tou kuriou :mwn i:sou &ristou empros?en tou ?eou kai patros :mwn

1:4 eidotes adelfoi :gap:menoi upo [tou] ?eou t:n eklog:n umwn

1:5 oti to euaggelion :mwn ouk egen:?: eis umas en logw monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiw kai | | [en] | pl:roforia poll: ka?ws oidate oioi egen:?:men | | [en] | umin di umas

1:6 kai umeis mim:tai :mwn egen:?:te kai tou kuriou dexamenoi ton logon en ?liyei poll: meta &aras pneumatos agiou

1:7 wste genes?ai umas tupon pasin tois pisteuousin en t: makedonia kai en t: a&aia

1:8 af umwn gar ex:&:tai o logos tou kuriou ou monon en t: makedonia kai | | [en t:] | a&aia all en panti topw : pistis umwn : pros ton ?eon exel:lu?en wste m: &reian e&ein :mas lalein ti

1:9 autoi gar peri :mwn apaggellousin opoian eisodon es&omen pros umas kai pws epestreyate pros ton ?eon apo twn eidwlwn douleuein ?ew zwnti kai al:?inw

1:10 kai anamenein ton uion autou ek twn ouranwn on :geiren ek [twn] nekrwn i:soun ton ruomenon :mas ek t:s org:s t:s er&omen:s

2:1 autoi gar oidate adelfoi t:n eisodon :mwn t:n pros umas oti ou ken: gegonen

2:2 alla propa?ontes kai ubris?entes ka?ws oidate en filippois eparr:siasame?a en tw ?ew :mwn lal:sai pros umas to euaggelion tou ?eou en pollw agwni

2:3 : gar parakl:sis :mwn ouk ek plan:s oude ex aka?arsias oude en dolw

2:4 alla ka?ws dedokimasme?a upo tou ?eou pisteu?:nai to euaggelion outws laloumen ou& ws an?rwpois areskontes alla ?ew tw dokimazonti tas kardias :mwn

2:5 oute gar pote en logw kolakeias egen:?:men ka?ws oidate oute | | en | profasei pleonexias ?eos martus

2:6 oute z:tountes ex an?rwpwn doxan oute af umwn oute ap allwn [2:7] dunamenoi en barei einai ws &ristou apostoloi

2:7 alla egen:?:men n:pioi en mesw umwn ws ean trofos ?alp: ta eaut:s tekna

2:8 outws omeiromenoi umwn eudokoumen metadounai umin ou monon to euaggelion tou ?eou alla kai tas eautwn yu&as dioti agap:toi :min egen:?:te

2:9 mn:moneuete gar adelfoi ton kopon :mwn kai ton mo&?on nuktos kai :meras ergazomenoi pros to m: epibar:sai tina umwn ek:ruxamen eis umas to euaggelion tou ?eou

2:10 umeis martures kai o ?eos ws osiws kai dikaiws kai amemptws umin tois pisteuousin egen:?:men

2:11 ka?aper oidate ws ena ekaston umwn ws pat:r tekna eautou [2:12] parakalountes umas kai paramu?oumenoi

2:12 kai marturomenoi eis to peripatein umas axiws tou ?eou tou kalountos umas eis t:n eautou basileian kai doxan

2:13 kai dia touto kai :meis eu&aristoumen tw ?ew adialeiptws oti paralabontes logon ako:s par :mwn tou ?eou edexas?e ou logon an?rwpwn alla ka?ws | al:?ws estin | estin al:?ws | logon ?eou os kai energeitai en umin tois pisteuousin

2:14 umeis gar mim:tai egen:?:te adelfoi twn ekkl:siwn tou ?eou twn ouswn en t: ioudaia en &ristw i:sou oti ta auta epa?ete kai umeis upo twn idiwn sumfuletwn ka?ws kai autoi upo twn ioudaiwn

2:15 twn kai ton kurion apokteinantwn i:soun kai tous prof:tas kai :mas ekdiwxantwn kai ?ew m: areskontwn kai pasin an?rwpois enantiwn

2:16 kwluontwn :mas tois e?nesin lal:sai ina sw?wsin eis to anapl:rwsai autwn tas amartias pantote ef?asen de ep autous : org: eis telos

2:17 :meis de adelfoi aporfanis?entes af umwn pros kairon wras proswpw ou kardia perissoterws espoudasamen to proswpon umwn idein en poll: epi?umia

2:18 dioti :?el:samen el?ein pros umas egw men paulos kai apax kai dis kai enekoyen :mas o satanas

2:19 tis gar :mwn elpis : &ara : stefanos kau&:sews : ou&i kai umeis empros?en tou kuriou :mwn i:sou en t: autou parousia

2:20 umeis gar este : doxa :mwn kai : &ara

3:1 dio m:keti stegontes eudok:samen kataleif?:nai en a?:nais monoi

3:2 kai epemyamen timo?eon ton adelfon :mwn kai | diakonon | sunergon | tou ?eou en tw euaggeliw tou &ristou eis to st:rixai umas kai parakalesai uper t:s pistews umwn

3:3 to m:dena saines?ai en tais ?liyesin tautais autoi gar oidate oti eis touto keime?a

3:4 kai gar ote pros umas :men proelegomen umin oti mellomen ?libes?ai ka?ws kai egeneto kai oidate

3:5 dia touto kagw m:keti stegwn epemya eis to gnwnai t:n pistin umwn m: pws epeirasen umas o peirazwn kai eis kenon gen:tai o kopos :mwn

3:6 arti de el?ontos timo?eou pros :mas af umwn kai euaggelisamenou :min t:n pistin kai t:n agap:n umwn kai oti e&ete mneian :mwn aga?:n pantote epipo?ountes :mas idein ka?aper kai :meis umas

3:7 dia touto parekl:?:men adelfoi ef umin epi pas: t: anagk: kai ?liyei :mwn dia t:s umwn pistews

3:8 oti nun zwmen ean umeis st:kete en kuriw

3:9 tina gar eu&aristian duname?a tw ?ew antapodounai peri umwn epi pas: t: &ara : &airomen di umas empros?en tou ?eou :mwn

3:10 nuktos kai :meras uper ekperissou deomenoi eis to idein umwn to proswpon kai katartisai ta uster:mata t:s pistews umwn

3:11 autos de o ?eos kai pat:r :mwn kai o kurios :mwn i:sous kateu?unai t:n odon :mwn pros umas

3:12 umas de o kurios pleonasai kai perisseusai t: agap: eis all:lous kai eis pantas ka?aper kai :meis eis umas

3:13 eis to st:rixai umwn tas kardias amemptous en agiwsun: empros?en tou ?eou kai patros :mwn en t: parousia tou kuriou :mwn i:sou meta pantwn twn agiwn autou | | [am:n] |

4:1 loipon | | oun | adelfoi erwtwmen umas kai parakaloumen en kuriw i:sou | [ina] | ina | ka?ws parelabete par :mwn to pws dei umas peripatein kai areskein ?ew ka?ws kai peripateite ina perisseu:te mallon

4:2 oidate gar tinas paraggelias edwkamen umin dia tou kuriou i:sou

4:3 touto gar estin ?el:ma tou ?eou o agiasmos umwn ape&es?ai umas apo t:s porneias

4:4 eidenai ekaston umwn to eautou skeuos ktas?ai en agiasmw kai tim:

4:5 m: en pa?ei epi?umias ka?aper kai ta e?n: ta m: eidota ton ?eon

4:6 to m: uperbainein kai pleonektein en tw pragmati ton adelfon autou dioti ekdikos kurios peri pantwn toutwn ka?ws kai proeipamen umin kai diemarturame?a

4:7 ou gar ekalesen :mas o ?eos epi aka?arsia all en agiasmw

4:8 toigaroun o a?etwn ouk an?rwpon a?etei alla ton ?eon ton | | [kai] | didonta to pneuma autou to agion eis umas

4:9 peri de t:s filadelfias ou &reian e&ete grafein umin autoi gar umeis ?eodidaktoi este eis to agapan all:lous

4:10 kai gar poieite auto eis pantas tous adelfous [tous] en ol: t: makedonia parakaloumen de umas adelfoi perisseuein mallon

4:11 kai filotimeis?ai :su&azein kai prassein ta idia kai ergazes?ai tais | | [idiais] | &ersin umwn ka?ws umin par:ggeilamen

4:12 ina peripat:te eus&:monws pros tous exw kai m:denos &reian e&:te

4:13 ou ?elomen de umas agnoein adelfoi peri twn koimwmenwn ina m: lup:s?e ka?ws kai oi loipoi oi m: e&ontes elpida

4:14 ei gar pisteuomen oti i:sous ape?anen kai anest: outws kai o ?eos tous koim:?entas dia tou i:sou axei sun autw

4:15 touto gar umin legomen en logw kuriou oti :meis oi zwntes oi perileipomenoi eis t:n parousian tou kuriou ou m: f?aswmen tous koim:?entas

4:16 oti autos o kurios en keleusmati en fwn: ar&aggelou kai en salpiggi ?eou katab:setai ap ouranou kai oi nekroi en &ristw anast:sontai prwton

4:17 epeita :meis oi zwntes oi perileipomenoi ama sun autois arpag:some?a en nefelais eis apant:sin tou kuriou eis aera kai outws pantote sun kuriw esome?a

4:18 wste parakaleite all:lous en tois logois toutois

5:1 peri de twn &ronwn kai twn kairwn adelfoi ou &reian e&ete umin grafes?ai

5:2 autoi gar akribws oidate oti :mera kuriou ws klept:s en nukti outws er&etai

5:3 otan legwsin eir:n: kai asfaleia tote aifnidios autois | epistatai | efistatai | ole?ros wsper : wdin t: en gastri e&ous: kai ou m: ekfugwsin

5:4 umeis de adelfoi ouk este en skotei ina : :mera umas ws | kleptas | klept:s | katalab:

5:5 pantes gar umeis uioi fwtos este kai uioi :meras ouk esmen nuktos oude skotous

5:6 ara oun m: ka?eudwmen ws oi loipoi alla gr:gorwmen kai n:fwmen

5:7 oi gar ka?eudontes nuktos ka?eudousin kai oi me?uskomenoi nuktos me?uousin

5:8 :meis de :meras ontes n:fwmen endusamenoi ?wraka pistews kai agap:s kai perikefalaian elpida swt:rias

5:9 oti ouk e?eto :mas o ?eos eis org:n alla eis peripoi:sin swt:rias dia tou kuriou :mwn i:sou | [&ristou] | &ristou |

5:10 tou apo?anontos | peri | uper | :mwn ina eite gr:gorwmen eite ka?eudwmen ama sun autw z:swmen

5:11 dio parakaleite all:lous kai oikodomeite eis ton ena ka?ws kai poieite

5:12 erwtwmen de umas adelfoi eidenai tous kopiwntas en umin kai proistamenous umwn en kuriw kai nou?etountas umas

5:13 kai :geis?ai autous uper ekperissou en agap: dia to ergon autwn eir:neuete en eautois

5:14 parakaloumen de umas adelfoi nou?eteite tous ataktous paramu?eis?e tous oligoyu&ous ante&es?e twn as?enwn makro?umeite pros pantas

5:15 orate m: tis kakon anti kakou tini apodw alla pantote to aga?on diwkete | | [kai] | eis all:lous kai eis pantas

5:16 pantote &airete

5:17 adialeiptws proseu&es?e

5:18 en panti eu&aristeite touto gar ?el:ma ?eou en &ristw i:sou eis umas

5:19 to pneuma m: sbennute

5:20 prof:teias m: exou?eneite

5:21 panta | [de] | de | dokimazete to kalon kate&ete

5:22 apo pantos eidous pon:rou ape&es?e

5:23 autos de o ?eos t:s eir:n:s agiasai umas oloteleis kai olokl:ron umwn to pneuma kai : yu&: kai to swma amemptws en t: parousia tou kuriou :mwn i:sou &ristou t:r:?ei:

5:24 pistos o kalwn umas os kai poi:sei

5:25 adelfoi proseu&es?e [kai] peri :mwn

5:26 aspasas?e tous adelfous pantas en fil:mati agiw

5:27 enorkizw umas ton kurion anagnws?:nai t:n epistol:n pasin tois adelfois

5:28 : &aris tou kuriou :mwn i:sou &ristou me? umwn