GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
SECOND THESSALONIANS


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.


1:1 paulos kai silouanos kai timo?eos t: ekkl:sia ?essalonikewn en ?ew patri :mwn kai kuriw i:sou &ristw

1:2 &aris umin kai eir:n: apo ?eou patros | | [:mwn] | kai kuriou i:sou &ristou

1:3 eu&aristein ofeilomen tw ?ew pantote peri umwn adelfoi ka?ws axion estin oti uperauxanei : pistis umwn kai pleonazei : agap: enos ekastou pantwn umwn eis all:lous

1:4 wste autous :mas en umin egkau&as?ai en tais ekkl:siais tou ?eou uper t:s upomon:s umwn kai pistews en pasin tois diwgmois umwn kai tais ?liyesin ais ane&es?e

1:5 endeigma t:s dikaias krisews tou ?eou eis to kataxiw?:nai umas t:s basileias tou ?eou uper :s kai pas&ete

1:6 eiper dikaion para ?ew antapodounai tois ?libousin umas ?liyin

1:7 kai umin tois ?libomenois anesin me? :mwn en t: apokaluyei tou kuriou i:sou ap ouranou met aggelwn dunamews autou

1:8 en puri flogos didontos ekdik:sin tois m: eidosin ?eon kai tois m: upakouousin tw euaggeliw tou kuriou :mwn i:sou

1:9 oitines dik:n tisousin ole?ron aiwnion apo proswpou tou kuriou kai apo t:s dox:s t:s is&uos autou

1:10 otan el?: endoxas?:nai en tois agiois autou kai ?aumas?:nai en pasin tois pisteusasin oti episteu?: to marturion :mwn ef umas en t: :mera ekein:

1:11 eis o kai proseu&ome?a pantote peri umwn ina umas axiws: t:s kl:sews o ?eos :mwn kai pl:rws: pasan eudokian aga?wsun:s kai ergon pistews en dunamei

1:12 opws endoxas?: to onoma tou kuriou :mwn i:sou en umin kai umeis en autw kata t:n &arin tou ?eou :mwn kai kuriou i:sou &ristou

2:1 erwtwmen de umas adelfoi uper t:s parousias tou kuriou | [:mwn] | :mwn | i:sou &ristou kai :mwn episunagwg:s ep auton

2:2 eis to m: ta&ews saleu?:nai umas apo tou noos m:de ?roeis?ai m:te dia pneumatos m:te dia logou m:te di epistol:s ws di :mwn ws oti enest:ken : :mera tou kuriou

2:3 m: tis umas exapat:s: kata m:dena tropon oti ean m: el?: : apostasia prwton kai apokaluf?: o an?rwpos t:s anomias o uios t:s apwleias

2:4 o antikeimenos kai uperairomenos epi panta legomenon ?eon : sebasma wste auton eis ton naon tou ?eou ka?isai apodeiknunta eauton oti estin ?eos

2:5 ou mn:moneuete oti eti wn pros umas tauta elegon umin

2:6 kai nun to kate&on oidate eis to apokaluf?:nai auton en tw | autou | eautou | kairw

2:7 to gar must:rion :d: energeitai t:s anomias monon o kate&wn arti ews ek mesou gen:tai

2:8 kai tote apokaluf?:setai o anomos on o kurios [i:sous] anelei tw pneumati tou stomatos autou kai katarg:sei t: epifaneia t:s parousias autou

2:9 ou estin : parousia kat energeian tou satana en pas: dunamei kai s:meiois kai terasin yeudous

2:10 kai en pas: apat: adikias tois apollumenois an? wn t:n agap:n t:s al:?eias ouk edexanto eis to sw?:nai autous

2:11 kai dia touto pempei autois o ?eos energeian plan:s eis to pisteusai autous tw yeudei

2:12 ina kri?wsin pantes oi m: pisteusantes t: al:?eia alla eudok:santes t: adikia

2:13 :meis de ofeilomen eu&aristein tw ?ew pantote peri umwn adelfoi :gap:menoi upo kuriou oti eilato umas o ?eos | ap ar&:s | apar&:n | eis swt:rian en agiasmw pneumatos kai pistei al:?eias

2:14 eis o | | [kai] | ekalesen umas dia tou euaggeliou :mwn eis peripoi:sin dox:s tou kuriou :mwn i:sou &ristou

2:15 ara oun adelfoi st:kete kai krateite tas paradoseis as edida&?:te eite dia logou eite di epistol:s :mwn

2:16 autos de o kurios :mwn i:sous &ristos kai [o] ?eos o pat:r :mwn o agap:sas :mas kai dous parakl:sin aiwnian kai elpida aga?:n en &ariti

2:17 parakalesai umwn tas kardias kai st:rixai en panti ergw kai logw aga?w

3:1 to loipon proseu&es?e adelfoi peri :mwn ina o logos tou kuriou tre&: kai doxaz:tai ka?ws kai pros umas

3:2 kai ina rus?wmen apo twn atopwn kai pon:rwn an?rwpwn ou gar pantwn : pistis

3:3 pistos de estin o kurios os st:rixei umas kai fulaxei apo tou pon:rou

3:4 pepoi?amen de en kuriw ef umas oti a paraggellomen [kai] poieite kai poi:sete

3:5 o de kurios kateu?unai umwn tas kardias eis t:n agap:n tou ?eou kai eis t:n upomon:n tou &ristou

3:6 paraggellomen de umin adelfoi en onomati tou kuriou | | [:mwn] | i:sou &ristou stelles?ai umas apo pantos adelfou ataktws peripatountos kai m: kata t:n paradosin :n | parelabete | parelabosan | par :mwn

3:7 autoi gar oidate pws dei mimeis?ai :mas oti ouk :takt:samen en umin

3:8 oude dwrean arton efagomen para tinos all en kopw kai mo&?w nuktos kai :meras ergazomenoi pros to m: epibar:sai tina umwn

3:9 ou& oti ouk e&omen exousian all ina eautous tupon dwmen umin eis to mimeis?ai :mas

3:10 kai gar ote :men pros umas touto par:ggellomen umin oti ei tis ou ?elei ergazes?ai m:de es?ietw

3:11 akouomen gar tinas peripatountas en umin ataktws m:den ergazomenous alla periergazomenous

3:12 tois de toioutois paraggellomen kai parakaloumen en kuriw i:sou &ristw ina meta :su&ias ergazomenoi ton eautwn arton es?iwsin

3:13 umeis de adelfoi m: egkak:s:te kalopoiountes

3:14 ei de tis ou& upakouei tw logw :mwn dia t:s epistol:s touton s:meious?e m: sunanamignus?ai autw ina entrap:

3:15 kai m: ws e&?ron :geis?e alla nou?eteite ws adelfon

3:16 autos de o kurios t:s eir:n:s dw: umin t:n eir:n:n dia pantos en panti tropw o kurios meta pantwn umwn

3:17 o aspasmos t: em: &eiri paulou o estin s:meion en pas: epistol: outws grafw

3:18 : &aris tou kuriou :mwn i:sou &ristou meta pantwn umwn