GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
FIRST TIMOTHY


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.


1:1 paulos apostolos &ristou i:sou kat epitag:n ?eou swt:ros :mwn kai &ristou i:sou t:s elpidos :mwn

1:2 timo?ew gn:siw teknw en pistei &aris eleos eir:n: apo ?eou patros kai &ristou i:sou tou kuriou :mwn

1:3 ka?ws parekalesa se prosmeinai en efesw poreuomenos eis makedonian ina paraggeil:s tisin m: eterodidaskalein

1:4 m:de prose&ein mu?ois kai genealogiais aperantois aitines ekz:t:seis pare&ousin mallon : oikonomian ?eou t:n en pistei

1:5 to de telos t:s paraggelias estin agap: ek ka?aras kardias kai suneid:sews aga?:s kai pistews anupokritou

1:6 wn tines asto&:santes exetrap:san eis mataiologian

1:7 ?elontes einai nomodidaskaloi m: noountes m:te a legousin m:te peri tinwn diabebaiountai

1:8 oidamen de oti kalos o nomos ean tis autw nomimws &r:tai

1:9 eidws touto oti dikaiw nomos ou keitai anomois de kai anupotaktois asebesin kai amartwlois anosiois kai beb:lois patrolwais kai m:trolwais androfonois

1:10 pornois arsenokoitais andrapodistais yeustais epiorkois kai ei ti eteron t: ugiainous: didaskalia antikeitai

1:11 kata to euaggelion t:s dox:s tou makariou ?eou o episteu?:n egw

1:12 &arin e&w tw endunamwsanti me &ristw i:sou tw kuriw :mwn oti piston me :g:sato ?emenos eis diakonian

1:13 to proteron onta blasf:mon kai diwkt:n kai ubrist:n alla :le:?:n oti agnown epoi:sa en apistia

1:14 uperepleonasen de : &aris tou kuriou :mwn meta pistews kai agap:s t:s en &ristw i:sou

1:15 pistos o logos kai pas:s apodo&:s axios oti &ristos i:sous :l?en eis ton kosmon amartwlous swsai wn prwtos eimi egw

1:16 alla dia touto :le:?:n ina en emoi prwtw endeix:tai &ristos i:sous t:n apasan makro?umian pros upotupwsin twn mellontwn pisteuein ep autw eis zw:n aiwnion

1:17 tw de basilei twn aiwnwn af?artw aoratw monw ?ew tim: kai doxa eis tous aiwnas twn aiwnwn am:n

1:18 taut:n t:n paraggelian parati?emai soi teknon timo?ee kata tas proagousas epi se prof:teias ina strateu: en autais t:n kal:n strateian

1:19 e&wn pistin kai aga?:n suneid:sin :n tines apwsamenoi peri t:n pistin enauag:san

1:20 wn estin umenaios kai alexandros ous paredwka tw satana ina paideu?wsin m: blasf:mein

2:1 parakalw oun prwton pantwn poieis?ai de:seis proseu&as enteuxeis eu&aristias uper pantwn an?rwpwn

2:2 uper basilewn kai pantwn twn en upero&: ontwn ina :remon kai :su&ion bion diagwmen en pas: eusebeia kai semnot:ti

2:3 touto kalon kai apodekton enwpion tou swt:ros :mwn ?eou

2:4 os pantas an?rwpous ?elei sw?:nai kai eis epignwsin al:?eias el?ein

2:5 eis gar ?eos eis kai mesit:s ?eou kai an?rwpwn an?rwpos &ristos i:sous

2:6 o dous eauton antilutron uper pantwn to marturion kairois idiois

2:7 eis o ete?:n egw k:rux kai apostolos al:?eian legw ou yeudomai didaskalos e?nwn en pistei kai al:?eia

2:8 boulomai oun proseu&es?ai tous andras en panti topw epairontas osious &eiras &wris org:s kai | dialogismwn | dialogismou |

2:9 wsautws | | [kai] | gunaikas en katastol: kosmiw meta aidous kai swfrosun:s kosmein eautas m: en plegmasin kai &rusiw : margaritais : imatismw polutelei

2:10 all o prepei gunaixin epaggellomenais ?eosebeian di ergwn aga?wn

2:11 gun: en :su&ia man?anetw en pas: upotag:

2:12 didaskein de gunaiki ouk epitrepw oude au?entein andros all einai en :su&ia

2:13 adam gar prwtos eplas?: eita eua

2:14 kai adam ouk :pat:?: : de gun: exapat:?eisa en parabasei gegonen

2:15 sw?:setai de dia t:s teknogonias ean meinwsin en pistei kai agap: kai agiasmw meta swfrosun:s

3:1 pistos o logos ei tis episkop:s oregetai kalou ergou epi?umei

3:2 dei oun ton episkopon anepil:mpton einai mias gunaikos andra n:falion swfrona kosmion filoxenon didaktikon

3:3 m: paroinon m: pl:kt:n alla epieik: ama&on afilarguron

3:4 tou idiou oikou kalws proistamenon tekna e&onta en upotag: meta pas:s semnot:tos

3:5 ei de tis tou idiou oikou prost:nai ouk oiden pws ekkl:sias ?eou epimel:setai

3:6 m: neofuton ina m: tufw?eis eis krima empes: tou diabolou

3:7 dei de kai marturian kal:n e&ein apo twn exw?en ina m: eis oneidismon empes: kai pagida tou diabolou

3:8 diakonous wsautws semnous m: dilogous m: oinw pollw prose&ontas m: ais&rokerdeis

3:9 e&ontas to must:rion t:s pistews en ka?ara suneid:sei

3:10 kai outoi de dokimazes?wsan prwton eita diakoneitwsan anegkl:toi ontes

3:11 gunaikas wsautws semnas m: diabolous n:falious pistas en pasin

3:12 diakonoi estwsan mias gunaikos andres teknwn kalws proistamenoi kai twn idiwn oikwn

3:13 oi gar kalws diakon:santes ba?mon eautois kalon peripoiountai kai poll:n parr:sian en pistei t: en &ristw i:sou

3:14 tauta soi grafw elpizwn el?ein | [pros se] | pros se | en ta&ei

3:15 ean de bradunw ina eid:s pws dei en oikw ?eou anastrefes?ai :tis estin ekkl:sia ?eou zwntos stulos kai edraiwma t:s al:?eias

3:16 kai omologoumenws mega estin to t:s eusebeias must:rion os efanerw?: en sarki edikaiw?: en pneumati wf?: aggelois ek:ru&?: en e?nesin episteu?: en kosmw anel:mf?: en dox:

4:1 to de pneuma r:tws legei oti en usterois kairois apost:sontai tines t:s pistews prose&ontes pneumasin planois kai didaskaliais daimoniwn

4:2 en upokrisei yeudologwn kekaust:riasmenwn t:n idian suneid:sin

4:3 kwluontwn gamein ape&es?ai brwmatwn a o ?eos ektisen eis metal:myin meta eu&aristias tois pistois kai epegnwkosin t:n al:?eian

4:4 oti pan ktisma ?eou kalon kai ouden apobl:ton meta eu&aristias lambanomenon

4:5 agiazetai gar dia logou ?eou kai enteuxews

4:6 tauta upoti?emenos tois adelfois kalos es: diakonos &ristou i:sou entrefomenos tois logois t:s pistews kai t:s kal:s didaskalias : par:kolou?:kas

4:7 tous de beb:lous kai grawdeis mu?ous paraitou gumnaze de seauton pros eusebeian

4:8 : gar swmatik: gumnasia pros oligon estin wfelimos : de eusebeia pros panta wfelimos estin epaggelian e&ousa zw:s t:s nun kai t:s mellous:s

4:9 pistos o logos kai pas:s apodo&:s axios

4:10 eis touto gar kopiwmen kai agwnizome?a oti :lpikamen epi ?ew zwnti os estin swt:r pantwn an?rwpwn malista pistwn

4:11 paraggelle tauta kai didaske

4:12 m:deis sou t:s neot:tos katafroneitw alla tupos ginou twn pistwn en logw en anastrof: en agap: en pistei en agneia

4:13 ews er&omai prose&e t: anagnwsei t: parakl:sei t: didaskalia

4:14 m: amelei tou en soi &arismatos o edo?: soi dia prof:teias meta epi?esews twn &eirwn tou presbuteriou

4:15 tauta meleta en toutois is?i ina sou : prokop: fanera : pasin

4:16 epe&e seautw kai t: didaskalia epimene autois touto gar poiwn kai seauton swseis kai tous akouontas sou

5:1 presbuterw m: epipl:x:s alla parakalei ws patera newterous ws adelfous

5:2 presbuteras ws m:teras newteras ws adelfas en pas: agneia

5:3 &:ras tima tas ontws &:ras

5:4 ei de tis &:ra tekna : ekgona e&ei man?anetwsan prwton ton idion oikon eusebein kai amoibas apodidonai tois progonois touto gar estin apodekton enwpion tou ?eou

5:5 : de ontws &:ra kai memonwmen: :lpiken epi | [ton] | | ?eon kai prosmenei tais de:sesin kai tais proseu&ais nuktos kai :meras

5:6 : de spatalwsa zwsa te?n:ken

5:7 kai tauta paraggelle ina anepil:mptoi wsin

5:8 ei de tis twn idiwn kai malista oikeiwn ou pronoei t:n pistin :rn:tai kai estin apistou &eirwn

5:9 &:ra kataleges?w m: elatton etwn ex:konta gegonuia enos andros gun:

5:10 en ergois kalois marturoumen: ei eteknotrof:sen ei exenodo&:sen ei agiwn podas eniyen ei ?libomenois ep:rkesen ei panti ergw aga?w ep:kolou?:sen

5:11 newteras de &:ras paraitou otan gar katastr:niaswsin tou &ristou gamein ?elousin

5:12 e&ousai krima oti t:n prwt:n pistin :?et:san

5:13 ama de kai argai man?anousin perier&omenai tas oikias ou monon de argai alla kai fluaroi kai periergoi lalousai ta m: deonta

5:14 boulomai oun newteras gamein teknogonein oikodespotein m:demian aform:n didonai tw antikeimenw loidorias &arin

5:15 :d: gar tines exetrap:san opisw tou satana

5:16 ei tis pist: e&ei &:ras eparkeitw autais kai m: bareis?w : ekkl:sia ina tais ontws &:rais eparkes:

5:17 oi kalws proestwtes presbuteroi dipl:s tim:s axious?wsan malista oi kopiwntes en logw kai didaskalia

5:18 legei gar : graf: boun alownta ou fimwseis kai axios o ergat:s tou mis?ou autou

5:19 kata presbuterou kat:gorian m: parade&ou ektos ei m: epi duo : triwn marturwn

5:20 tous | [de] | | amartanontas enwpion pantwn eleg&e ina kai oi loipoi fobon e&wsin

5:21 diamarturomai enwpion tou ?eou kai &ristou i:sou kai twn eklektwn aggelwn ina tauta fulax:s &wris prokrimatos m:den poiwn kata prosklisin

5:22 &eiras ta&ews m:deni epiti?ei m:de koinwnei amartiais allotriais seauton agnon t:rei

5:23 m:keti udropotei alla oinw oligw &rw dia ton stoma&on kai tas puknas sou as?eneias

5:24 tinwn an?rwpwn ai amartiai prod:loi eisin proagousai eis krisin tisin de kai epakolou?ousin

5:25 wsautws kai ta erga ta kala prod:la kai ta allws e&onta krub:nai ou dunantai

6:1 osoi eisin upo zugon douloi tous idious despotas pas:s tim:s axious :geis?wsan ina m: to onoma tou ?eou kai : didaskalia blasf:m:tai

6:2 oi de pistous e&ontes despotas m: katafroneitwsan oti adelfoi eisin alla mallon douleuetwsan oti pistoi eisin kai agap:toi oi t:s euergesias antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei

6:3 ei tis eterodidaskalei kai m: proser&etai ugiainousin logois tois tou kuriou :mwn i:sou &ristou kai t: kat eusebeian didaskalia

6:4 tetufwtai m:den epistamenos alla noswn peri z:t:seis kai logoma&ias ex wn ginetai f?onos eris blasf:miai uponoiai pon:rai

6:5 diaparatribai dief?armenwn an?rwpwn ton noun kai apester:menwn t:s al:?eias nomizontwn porismon einai t:n eusebeian

6:6 estin de porismos megas : eusebeia meta autarkeias

6:7 ouden gar eis:negkamen eis ton kosmon oti oude exenegkein ti duname?a

6:8 e&ontes de diatrofas kai skepasmata toutois arkes?:some?a

6:9 oi de boulomenoi ploutein empiptousin eis peirasmon kai pagida kai epi?umias pollas ano:tous kai blaberas aitines bu?izousin tous an?rwpous eis ole?ron kai apwleian

6:10 riza gar pantwn twn kakwn estin : filarguria :s tines oregomenoi apeplan:?:san apo t:s pistews kai eautous periepeiran odunais pollais

6:11 su de w an?rwpe ?eou tauta feuge diwke de dikaiosun:n eusebeian pistin agap:n upomon:n praupa?ian

6:12 agwnizou ton kalon agwna t:s pistews epilabou t:s aiwniou zw:s eis :n ekl:?:s kai wmolog:sas t:n kal:n omologian enwpion pollwn marturwn

6:13 paraggellw | soi | [soi] | enwpion tou ?eou tou zwogonountos ta panta kai &ristou i:sou tou martur:santos epi pontiou pilatou t:n kal:n omologian

6:14 t:r:sai se t:n entol:n aspilon anepil:mpton me&ri t:s epifaneias tou kuriou :mwn i:sou &ristou

6:15 :n kairois idiois deixei o makarios kai monos dunast:s o basileus twn basileuontwn kai kurios twn kurieuontwn

6:16 o monos e&wn a?anasian fws oikwn aprositon on eiden oudeis an?rwpwn oude idein dunatai w tim: kai kratos aiwnion am:n

6:17 tois plousiois en tw nun aiwni paraggelle m: uy:lofronein m:de :lpikenai epi ploutou ad:lot:ti all epi ?ew tw pare&onti :min panta plousiws eis apolausin

6:18 aga?oergein ploutein en ergois kalois eumetadotous einai koinwnikous

6:19 apo?:saurizontas eautois ?emelion kalon eis to mellon ina epilabwntai t:s ontws zw:s

6:20 w timo?ee t:n para?:k:n fulaxon ektrepomenos tas beb:lous kenofwnias kai anti?eseis t:s yeudwnumou gnwsews

6:21 :n tines epaggellomenoi peri t:n pistin :sto&:san : &aris me? umwn