GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
SECOND TIMOTHY


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.


1:1 paulos apostolos &ristou i:sou dia ?el:matos ?eou kat epaggelian zw:s t:s en &ristw i:sou

1:2 timo?ew agap:tw teknw &aris eleos eir:n: apo ?eou patros kai &ristou i:sou tou kuriou :mwn

1:3 &arin e&w tw ?ew w latreuw apo progonwn en ka?ara suneid:sei ws adialeipton e&w t:n peri sou mneian en tais de:sesin mou nuktos kai :meras

1:4 epipo?wn se idein memn:menos sou twn dakruwn ina &aras pl:rw?w

1:5 upomn:sin labwn t:s en soi anupokritou pistews :tis enwk:sen prwton en t: mamm: sou lwidi kai t: m:tri sou eunik: pepeismai de oti kai en soi

1:6 di :n aitian anamimn:skw se anazwpurein to &arisma tou ?eou o estin en soi dia t:s epi?esews twn &eirwn mou

1:7 ou gar edwken :min o ?eos pneuma deilias alla dunamews kai agap:s kai swfronismou

1:8 m: oun epais&un?:s to marturion tou kuriou :mwn m:de eme ton desmion autou alla sugkakopa?:son tw euaggeliw kata dunamin ?eou

1:9 tou swsantos :mas kai kalesantos kl:sei agia ou kata ta erga :mwn alla kata idian pro?esin kai &arin t:n do?eisan :min en &ristw i:sou pro &ronwn aiwniwn

1:10 fanerw?eisan de nun dia t:s epifaneias tou swt:ros :mwn &ristou i:sou katarg:santos men ton ?anaton fwtisantos de zw:n kai af?arsian dia tou euaggeliou

1:11 eis o ete?:n egw k:rux kai apostolos kai didaskalos

1:12 di :n aitian kai tauta pas&w all ouk epais&unomai oida gar w pepisteuka kai pepeismai oti dunatos estin t:n para?:k:n mou fulaxai eis ekein:n t:n :meran

1:13 upotupwsin e&e ugiainontwn logwn wn par emou :kousas en pistei kai agap: t: en &ristw i:sou

1:14 t:n kal:n para?:k:n fulaxon dia pneumatos agiou tou enoikountos en :min

1:15 oidas touto oti apestraf:san me pantes oi en t: asia wn estin fugelos kai ermogen:s

1:16 dw: eleos o kurios tw on:siforou oikw oti pollakis me aneyuxen kai t:n alusin mou ouk epais&un?:

1:17 alla genomenos en rwm: spoudaiws ez:t:sen me kai euren

1:18 dw: autw o kurios eurein eleos para kuriou en ekein: t: :mera kai osa en efesw di:kon:sen beltion su ginwskeis

2:1 su oun teknon mou endunamou en t: &ariti t: en &ristw i:sou

2:2 kai a :kousas par emou dia pollwn marturwn tauta para?ou pistois an?rwpois oitines ikanoi esontai kai eterous didaxai

2:3 sugkakopa?:son ws kalos stratiwt:s &ristou i:sou

2:4 oudeis strateuomenos empleketai tais tou biou pragmateiais ina tw stratolog:santi ares:

2:5 ean de kai a?l: tis ou stefanoutai ean m: nomimws a?l:s:

2:6 ton kopiwnta gewrgon dei prwton twn karpwn metalambanein

2:7 noei o legw dwsei gar soi o kurios sunesin en pasin

2:8 mn:moneue i:soun &riston eg:germenon ek nekrwn ek spermatos dauid kata to euaggelion mou

2:9 en w kakopa?w me&ri desmwn ws kakourgos alla o logos tou ?eou ou dedetai

2:10 dia touto panta upomenw dia tous eklektous ina kai autoi swt:rias tu&wsin t:s en &ristw i:sou meta dox:s aiwniou

2:11 pistos o logos ei gar sunape?anomen kai suz:somen

2:12 ei upomenomen kai sumbasileusomen ei arn:some?a kakeinos arn:setai :mas

2:13 ei apistoumen ekeinos pistos menei arn:sas?ai gar eauton ou dunatai

2:14 tauta upomimn:ske diamarturomenos enwpion tou ?eou m: logoma&ein ep ouden &r:simon epi katastrof: twn akouontwn

2:15 spoudason seauton dokimon parast:sai tw ?ew ergat:n anepais&unton or?otomounta ton logon t:s al:?eias

2:16 tas de beb:lous kenofwnias periistaso epi pleion gar prokoyousin asebeias

2:17 kai o logos autwn ws gaggraina nom:n exei wn estin umenaios kai fil:tos

2:18 oitines peri t:n al:?eian :sto&:san legontes | | [t:n] | anastasin :d: gegonenai kai anatrepousin t:n tinwn pistin

2:19 o mentoi stereos ?emelios tou ?eou est:ken e&wn t:n sfragida taut:n egnw kurios tous ontas autou kai apost:tw apo adikias pas o onomazwn to onoma kuriou

2:20 en megal: de oikia ouk estin monon skeu: &rusa kai argura alla kai xulina kai ostrakina kai a men eis tim:n a de eis atimian

2:21 ean oun tis ekka?ar: eauton apo toutwn estai skeuos eis tim:n :giasmenon eu&r:ston tw despot: eis pan ergon aga?on :toimasmenon

2:22 tas de newterikas epi?umias feuge diwke de dikaiosun:n pistin agap:n eir:n:n meta twn epikaloumenwn ton kurion ek ka?aras kardias

2:23 tas de mwras kai apaideutous z:t:seis paraitou eidws oti gennwsin ma&as

2:24 doulon de kuriou ou dei ma&es?ai alla :pion einai pros pantas didaktikon anexikakon

2:25 en praut:ti paideuonta tous antidiati?emenous m:pote dw: autois o ?eos metanoian eis epignwsin al:?eias

2:26 kai anan:ywsin ek t:s tou diabolou pagidos ezwgr:menoi up autou eis to ekeinou ?el:ma

3:1 touto de ginwske oti en es&atais :merais enst:sontai kairoi &alepoi

3:2 esontai gar oi an?rwpoi filautoi filarguroi alazones uper:fanoi blasf:moi goneusin apei?eis a&aristoi anosioi

3:3 astorgoi aspondoi diaboloi akrateis an:meroi afilaga?oi

3:4 prodotai propeteis tetufwmenoi fil:donoi mallon : filo?eoi

3:5 e&ontes morfwsin eusebeias t:n de dunamin aut:s :rn:menoi kai toutous apotrepou

3:6 ek toutwn gar eisin oi endunontes eis tas oikias kai ai&malwtizontes gunaikaria seswreumena amartiais agomena epi?umiais poikilais

3:7 pantote man?anonta kai m:depote eis epignwsin al:?eias el?ein dunamena

3:8 on tropon de iann:s kai iambr:s antest:san mwusei outws kai outoi an?istantai t: al:?eia an?rwpoi katef?armenoi ton noun adokimoi peri t:n pistin

3:9 all ou prokoyousin epi pleion : gar anoia autwn ekd:los estai pasin ws kai : ekeinwn egeneto

3:10 su de par:kolou?:sas mou t: didaskalia t: agwg: t: pro?esei t: pistei t: makro?umia t: agap: t: upomon:

3:11 tois diwgmois tois pa?:masin oia moi egeneto en antio&eia en ikoniw en lustrois oious diwgmous up:negka kai ek pantwn me errusato o kurios

3:12 kai pantes de oi ?elontes | z:n eusebws | eusebws z:n | en &ristw i:sou diw&?:sontai

3:13 pon:roi de an?rwpoi kai go:tes prokoyousin epi to &eiron planwntes kai planwmenoi

3:14 su de mene en ois ema?es kai epistw?:s eidws para tinwn ema?es

3:15 kai oti apo brefous | | [ta] | iera grammata oidas ta dunamena se sofisai eis swt:rian dia pistews t:s en &ristw i:sou

3:16 pasa graf: ?eopneustos kai wfelimos pros didaskalian pros elegmon pros epanor?wsin pros paideian t:n en dikaiosun:

3:17 ina artios : o tou ?eou an?rwpos pros pan ergon aga?on ex:rtismenos

4:1 diamarturomai enwpion tou ?eou kai &ristou i:sou tou mellontos krinein zwntas kai nekrous kai t:n epifaneian autou kai t:n basileian autou

4:2 k:ruxon ton logon epist:?i eukairws akairws elegxon epitim:son parakaleson en pas: makro?umia kai dida&:

4:3 estai gar kairos ote t:s ugiainous:s didaskalias ouk anexontai alla kata tas idias epi?umias eautois episwreusousin didaskalous kn:?omenoi t:n ako:n

4:4 kai apo men t:s al:?eias t:n ako:n apostreyousin epi de tous mu?ous ektrap:sontai

4:5 su de n:fe en pasin kakopa?:son ergon poi:son euaggelistou t:n diakonian sou pl:rofor:son

4:6 egw gar :d: spendomai kai o kairos t:s analusews mou efest:ken

4:7 ton kalon agwna :gwnismai ton dromon teteleka t:n pistin tet:r:ka

4:8 loipon apokeitai moi o t:s dikaiosun:s stefanos on apodwsei moi o kurios en ekein: t: :mera o dikaios krit:s ou monon de emoi alla kai pasin tois :gap:kosin t:n epifaneian autou

4:9 spoudason el?ein pros me ta&ews

4:10 d:mas gar me | egkateleipen | egkatelipen | agap:sas ton nun aiwna kai eporeu?: eis ?essalonik:n kr:sk:s eis galatian titos eis dalmatian

4:11 loukas estin monos met emou markon analabwn age meta seautou estin gar moi eu&r:stos eis diakonian

4:12 tu&ikon de apesteila eis efeson

4:13 ton failon:n on | apeleipon | apelipon | en trwadi para karpw er&omenos fere kai ta biblia malista tas membranas

4:14 alexandros o &alkeus polla moi kaka enedeixato apodwsei autw o kurios kata ta erga autou

4:15 on kai su fulassou lian gar antest: tois :meterois logois

4:16 en t: prwt: mou apologia oudeis moi paregeneto alla pantes me | egkateleipon | egkatelipon | m: autois logis?ei:

4:17 o de kurios moi parest: kai enedunamwsen me ina di emou to k:rugma pl:rofor:?: kai akouswsin panta ta e?n: kai errus?:n ek stomatos leontos

4:18 rusetai me o kurios apo pantos ergou pon:rou kai swsei eis t:n basileian autou t:n epouranion w : doxa eis tous aiwnas twn aiwnwn am:n

4:19 aspasai priskan kai akulan kai ton on:siforou oikon

4:20 erastos emeinen en korin?w trofimon de | apeleipon | apelipon | en mil:tw as?enounta

4:21 spoudason pro &eimwnos el?ein aspazetai se euboulos kai poud:s kai linos kai klaudia kai oi adelfoi | [pantes] | pantes |

4:22 o kurios meta tou pneumatos sou : &aris me? umwn