GREEK NEW TESTAMENT STUDY AIDS


Back to the Westcott-Hort Index of GNT Books


GREEK NEW TESTAMENT
TITUS


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation enclosed in vertical bars as follows:

| Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > >indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these angle-brackets or less than-greater than symbols. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] square brackets indicates doubtful text.


1:1 paulos doulos ?eou apostolos de i:sou &ristou kata pistin eklektwn ?eou kai epignwsin al:?eias t:s kat eusebeian

1:2 ep elpidi zw:s aiwniou :n ep:ggeilato o ayeud:s ?eos pro &ronwn aiwniwn

1:3 efanerwsen de kairois idiois ton logon autou en k:rugmati o episteu?:n egw kat epitag:n tou swt:ros :mwn ?eou

1:4 titw gn:siw teknw kata koin:n pistin &aris kai eir:n: apo ?eou patros kai &ristou i:sou tou swt:ros :mwn

1:5 toutou &arin | apeleipon | apelipon | se en kr:t: ina ta leiponta epidior?ws: kai katast:s:s kata polin presbuterous ws egw soi dietaxam:n

1:6 ei tis estin anegkl:tos mias gunaikos an:r tekna e&wn pista m: en kat:goria aswtias : anupotakta

1:7 dei gar ton episkopon anegkl:ton einai ws ?eou oikonomon m: au?ad: m: orgilon m: paroinon m: pl:kt:n m: ais&rokerd:

1:8 alla filoxenon filaga?on swfrona dikaion osion egkrat:

1:9 ante&omenon tou kata t:n dida&:n pistou logou ina dunatos : kai parakalein en t: didaskalia t: ugiainous: kai tous antilegontas eleg&ein

1:10 eisin gar polloi | | [kai] | anupotaktoi mataiologoi kai frenapatai malista oi ek t:s peritom:s

1:11 ous dei epistomizein oitines olous oikous anatrepousin didaskontes a m: dei ais&rou kerdous &arin

1:12 eipen tis ex autwn idios autwn prof:t:s kr:tes aei yeustai kaka ?:ria gasteres argai

1:13 : marturia aut: estin al:?:s di :n aitian eleg&e autous apotomws ina ugiainwsin | [en] | en | t: pistei

1:14 m: prose&ontes ioudaikois mu?ois kai entolais an?rwpwn apostrefomenwn t:n al:?eian

1:15 panta ka?ara tois ka?arois tois de memiammenois kai apistois ouden ka?aron alla memiantai autwn kai o nous kai : suneid:sis

1:16 ?eon omologousin eidenai tois de ergois arnountai bdeluktoi ontes kai apei?eis kai pros pan ergon aga?on adokimoi

2:1 su de lalei a prepei t: ugiainous: didaskalia

2:2 presbutas n:falious einai semnous swfronas ugiainontas t: pistei t: agap: t: upomon:

2:3 presbutidas wsautws en katast:mati ieroprepeis m: diabolous | m:de | m: | oinw pollw dedoulwmenas kalodidaskalous

2:4 ina swfronizwsin tas neas filandrous einai filoteknous

2:5 swfronas agnas oikourgous aga?as upotassomenas tois idiois andrasin ina m: o logos tou ?eou blasf:m:tai

2:6 tous newterous wsautws parakalei swfronein

2:7 peri panta seauton pare&omenos tupon kalwn ergwn en t: didaskalia af?orian semnot:ta

2:8 logon ugi: akatagnwston ina o ex enantias entrap: m:den e&wn legein peri :mwn faulon

2:9 doulous idiois despotais upotasses?ai en pasin euarestous einai m: antilegontas

2:10 m: nosfizomenous alla pasan pistin endeiknumenous aga?:n ina t:n didaskalian t:n tou swt:ros :mwn ?eou kosmwsin en pasin

2:11 epefan: gar : &aris tou ?eou swt:rios pasin an?rwpois

2:12 paideuousa :mas ina arn:samenoi t:n asebeian kai tas kosmikas epi?umias swfronws kai dikaiws kai eusebws z:swmen en tw nun aiwni

2:13 prosde&omenoi t:n makarian elpida kai epifaneian t:s dox:s tou megalou ?eou kai swt:ros :mwn | &ristou i:sou | i:sou &ristou |

2:14 os edwken eauton uper :mwn ina lutrws:tai :mas apo pas:s anomias kai ka?aris: eautw laon periousion z:lwt:n kalwn ergwn

2:15 tauta lalei kai parakalei kai eleg&e meta pas:s epitag:s m:deis sou perifroneitw

3:1 upomimn:ske autous ar&ais exousiais upotasses?ai pei?ar&ein pros pan ergon aga?on etoimous einai

3:2 m:dena blasf:mein ama&ous einai epieikeis pasan endeiknumenous praut:ta pros pantas an?rwpous

3:3 :men gar pote kai :meis ano:toi apei?eis planwmenoi douleuontes epi?umiais kai :donais poikilais en kakia kai f?onw diagontes stug:toi misountes all:lous

3:4 ote de : &r:stot:s kai : filan?rwpia epefan: tou swt:ros :mwn ?eou

3:5 ouk ex ergwn twn en dikaiosun: a epoi:samen :meis alla kata to autou eleos eswsen :mas dia loutrou paliggenesias kai anakainwsews pneumatos agiou

3:6 ou exe&een ef :mas plousiws dia i:sou &ristou tou swt:ros :mwn

3:7 ina dikaiw?entes t: ekeinou &ariti kl:ronomoi gen:?wmen kat elpida zw:s aiwniou

3:8 pistos o logos kai peri toutwn boulomai se diabebaious?ai ina frontizwsin kalwn ergwn proistas?ai oi pepisteukotes ?ew tauta estin kala kai wfelima tois an?rwpois

3:9 mwras de z:t:seis kai genealogias kai | erin | ereis | kai ma&as nomikas periistaso eisin gar anwfeleis kai mataioi

3:10 airetikon an?rwpon meta mian kai deuteran nou?esian paraitou

3:11 eidws oti exestraptai o toioutos kai amartanei wn autokatakritos

3:12 otan pemyw arteman pros se : tu&ikon spoudason el?ein pros me eis nikopolin ekei gar kekrika para&eimasai

3:13 z:nan ton nomikon kai apollwn spoudaiws propemyon ina m:den autois leip:

3:14 man?anetwsan de kai oi :meteroi kalwn ergwn proistas?ai eis tas anagkaias &reias ina m: wsin akarpoi

3:15 aspazontai se oi met emou pantes aspasai tous filountas :mas en pistei : &aris meta pantwn umwn